Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.5180 din 02.12.2013

pentru aprobarea Procedurii privind participarea României şi a entităţilor din România la un consorţiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ERIC)
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 755 din 05 decembrie 2013SmartCity1

În conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 723/2009 al Consiliului din 25 iunie 2009 privind cadrul juridic comunitar aplicabil unui consorţiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ERIC),având în vedere Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.514/2011 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică emite prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă Procedura privind participarea României şi a entităţilor din România la un consorţiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ERIC), prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Se desemnează Ministerul Educaţiei Naţionale ca autoritate de notificare pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 723/2009 al Consiliului din 25 iunie 2009 privind cadrul juridic comunitar aplicabil unui consorţiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ERIC). Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 4Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, Mihnea Cosmin Costoiu
ANEXĂPROCEDURĂ privind participarea României şi a entităţilor din România la un consorţiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ERIC) Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1Cadrul general Prezenta procedură stabileşte cadrul procedural pentru aplicarea directă a Regulamentului (CE) nr. 723/2009 al Consiliului din 25 iunie 2009 privind cadrul juridic comunitar aplicabil unui consorţiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ERIC), denumit în continuare Regulament, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 206 din 8 august 2009, cu scopul de a facilita participarea entităţilor româneşti la crearea şi operarea infrastructurilor europene de cercetare, în vederea consolidării Spaţiului European de Cercetare. Articolul 2Definiţii În sensul prezentei proceduri, se aplică termenii şi expresiile de mai jos, cu următoarele semnificaţii: a)autoritate de notificare înseamnă autoritatea competentă responsabilă pentru aplicarea prevederilor Regulamentului în România şi care solicită Comisiei Europene constituirea unui consorţiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ERIC). La data aprobării prezentei proceduri, Ministerul Educaţiei Naţionale este desemnat ca autoritate de notificare; b)solicitant înseamnă entitatea publică sau entitatea privată care îndeplineşte un serviciu public din România şi care solicită autorităţii de notificare participarea la un ERIC, în nume propriu sau al unui consorţiu constituit la nivel naţional; c)finanţator înseamnă entitatea publică sau privată care sprijină financiar solicitantul. Capitolul IIDerularea procedurii Articolul 3Iniţiativa participării la un ERIC(1) Iniţiativa participării României la un ERIC poate aparţine:a)autorităţii de notificare. În acest caz, autoritatea de notificare solicită Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare (CCCDI) identificarea potenţialelor entităţi publice sau private care îndeplinesc un serviciu public din România; b)uneia sau mai multor entităţi publice şi/sau entităţi private care îndeplinesc un serviciu public din România. (2) România poate participa la un ERIC în calitate de: stat membru gazdă, stat membru sau observator. Articolul 4Cererea solicitantului de a participa la un ERIC(1) Solicitantul are obligaţia de a înainta autorităţii de notificare cererea privind aprobarea participării la un ERIC. Cererea poate fi înaintată pentru aprobarea participării la un ERIC aflat în curs de constituire sau pentru aderarea la un ERIC.(2) Cererea va conţine informaţii preliminare cu privire la participarea la ERIC, şi anume:a)denumirea ERIC; b)stadiul în care se află ERIC: ERIC aflat în curs de constituire/ERIC constituit; c)calitatea în care România participă la ERIC: stat membru gazdă/stat membru/observator; d)domeniul de activitate al ERIC; e)lista membrilor, observatorilor şi, după caz, a entităţilor care îi reprezintă pe membri; f)misiunea şi obiectivele ERIC; g)activităţile ERIC şi ale solicitantului din România în cadrul ERIC; h)contribuţii ale solicitantului român la ERIC; i)avantajele participării solicitantului român la ERIC; j)finanţator; k)proiectul de statut sau statutul ERIC, după caz, în funcţie de stadiul în care se află respectivul consorţiu; l)descrierea ştiinţifică şi tehnică a infrastructurii de cercetare, inclusiv cea a solicitantului, care urmează a fi sau este înfiinţată şi operată de ERIC, după caz; m)în situaţia în care finanţatorul este diferit de autoritatea de notificare, se anexează dovada acordului de sprijin pentru participarea solicitantului la ERIC. Articolul 5Avizul asupra cererii solicitantului de a participa la un ERIC(1) Autoritatea de notificare supune cererea menţionată la art. 4 spre analiză CCCDI.(2) În vederea acordării avizului consultativ asupra cererii menţionate la art. 4, CCCDI va analiza oportunitatea şi necesitatea participării solicitantului la respectivul ERIC, în raport cu Strategia naţională în domeniul cercetării, dezvoltării tehnologice şi inovării, precum şi în raport cu potenţialul de cercetare al României în domeniul respectiv.(3) Avizul consultativ al CCCDI se formulează şi se transmite în scris în termen de 30 de zile calendaristice de la data solicitării.(4) Avizul consultativ al CCCDI poate fi: favorabil, favorabil cu obiecţii sau propuneri, cu menţionarea acestora în termeni clari şi precişi, ori negativ, cu menţionarea motivelor, în termeni clari şi precişi. Articolul 6Decizia privind cererea solicitantului de a participa la un ERIC(1) În urma încheierii procedurii de avizare a cererii de participare a solicitantului la un ERIC, autoritatea de notificare, luând în considerare avizul consultativ al CCCDI:a)aprobă cererea de participare, cu informarea solicitantului asupra eventualelor condiţii şi recomandări din partea autorităţii de notificare şi a CCCDI; b)aprobă condiţionat cererea de participare, fără sprijin financiar, în cazul în care respectivul sprijin i-a fost solicitat autorităţii de notificare, cu informarea solicitantului asupra motivelor neacordării acestuia, sub rezerva de a identifica un alt finanţator; c)respinge cererea, cu menţionarea motivelor respingerii, în termeni clari şi precişi. (2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. c), dacă solicitantul îndeplineşte ulterior condiţiile cerute de autoritatea de notificare în răspunsul privind evaluarea cererii, autoritatea de notificare poate reveni asupra deciziei sale. Articolul 7Numirea reprezentanţilor României în grupurile de lucru ERIC şi elaborarea documentelor necesare participării la ERIC(1) În urma aprobării cererii sale de a participa la un ERIC aflat în curs de constituire sau de a adera la un ERIC, solicitantul va înainta autorităţii de notificare propuneri privind nominalizarea în grupurile de lucru a reprezentanţilor săi şi ai finanţatorului, după caz.(2) Autoritatea de notificare va nominaliza, în cadrul grupurilor de lucru formate pentru constituirea unui ERIC, reprezentanţi ai solicitantului, precum şi ai structurii autorităţii şi finanţatorului, după caz.(3) Reprezentanţii în grupurile de lucru vor fi mandataţi să participe, după caz:a)la realizarea proiectului de statut al ERIC; b)la realizarea descrierii ştiinţifice şi tehnice a infrastructurii de cercetare care urmează a fi înfiinţată şi operată de ERIC; c)la realizarea altor documente necesare în etapa de constituire a ERIC şi/sau în etapa de operare a ERIC. (4) Mandatul participării la reuniunile ERIC va fi propus de reprezentanţii în grupurile de lucru şi va fi aprobat de autoritatea de notificare.(5) În cazul participării României la constituirea unui ERIC, autoritatea de notificare şi finanţatorul, după caz, împreună cu ceilalţi membri ai viitorului ERIC, vor elabora documentele cuprinse în cererea de constituire a ERIC prevăzute la art. 5 alin. (1) din Regulament.(6) În cazul aderării României la un ERIC, autoritatea de notificare şi finanţatorul, după caz, împreună cu solicitantul, vor elabora documentele necesare aderării.(7) În vederea elaborării acordului dintre membrii ERIC sau a oricărui altui document privind limitele şi condiţiile de exonerare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d) ultima teză din Regulament, autoritatea de notificare va avea în vedere consultarea Ministerului Finanţelor Publice ori de câte ori este necesar. Articolul 8Avize asupra proiectului de statut sau statutului ERIC(1) Autoritatea de notificare solicită avizul consultativ al CCCDI şi avizul finanţatorului, în cazul în care acesta este diferit de autoritatea de notificare, asupra proiectului de statut - în cazul în care România participă la constituirea unui ERIC sau asupra statutului ERIC - în cazul în care România aderă la un ERIC.(2) În vederea acordării avizelor menţionate la alin. (1), CCCDI şi finanţatorul, după caz, vor analiza oportunitatea şi necesitatea participării României la ERIC din perspectiva:a)aspectelor referitoare la misiunea şi activităţile ERIC: obiectivele strategice şi scopul creării ERIC; drepturile şi obligaţiile membrilor şi/sau ale observatorilor, după caz; activităţile şi resursele consorţiului; descrierea ştiinţifică şi tehnică a infrastructurii de cercetare care urmează a fi sau este înfiinţată şi operată de ERIC, după caz; durata de funcţionare a ERIC; b)condiţiilor de participare a României la ERIC: contribuţia financiară a României prevăzută la ERIC; avantajele participării României la ERIC; riscurile participării, respectiv neparticipării României la ERIC. (3) Avizele menţionate la alin. (1) se formulează şi se transmit în scris în termen de 30 de zile calendaristice de la data solicitării.(4) Avizele menţionate la alin. (1) pot fi favorabile sau negative, cu menţionarea motivelor, în termeni clari şi precişi, în cazul avizului negativ. Articolul 9Aprobarea participării României la ERIC(1) Luând în considerare avizele menţionate la art. 8, autoritatea de notificare, împreună cu finanţatorul, după caz, va înainta Guvernului României Memorandumul privind aprobarea participării României la constituirea unui ERIC, în condiţiile prevăzute în proiectul de statut al respectivului ERIC sau, după caz, Memorandumul privind aprobarea aderării României la un ERIC, în condiţiile prevăzute în statutul ERIC respectiv. Textul memorandumului va include şi prevederile acordului dintre membrii ERIC menţionat la art. 5 alin. (1) lit. d) ultima teză din Regulament.(2) În cazul în care, în urma evaluării efectuate de Comisia Europeană sau la propunerea membrilor consorţiului, proiectul de statut sau statutul ERIC suferă modificări de fond, cu implicaţii asupra calităţii în care România participă la ERIC şi/sau asupra contribuţiei financiare a României, se reia procedura de avizare prevăzută la art. 8 şi de aprobare prevăzută la alin. (1).(3) Pentru orice modificări ale proiectului de statut sau statutului ERIC, intervenite în urma evaluării efectuate de Comisia Europeană sau la propunerea membrilor consorţiului, altele decât cele prevăzute la alin. (2), autoritatea de notificare îşi poate da acordul în vederea transmiterii acestora spre aprobare la Comisie, fără a se relua procedura de avizare prevăzută la art. 8 şi de aprobare prevăzută la alin. (1).(4) În cazul în care, în urma evaluării efectuate de Comisia Europeană sau la propunerea membrilor consorţiului, acordul încheiat între membrii ERIC menţionat la art. 5 alin. (1) lit. d) ultima teză din Regulament suferă modificări, autoritatea de notificare consultă Ministerul Finanţelor Publice şi, dacă este necesar, solicită avizul acestuia asupra modificărilor respective.(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul în care România participă la constituirea unui ERIC sau aderă la un ERIC fără contribuţie financiară, autoritatea de notificare poate aproba participarea României la ERIC şi semna documentele de participare la constituirea unui ERIC, respectiv de aderare la un ERIC, luând în considerare avizul consultativ al CCCDI prevăzut la art. 8, fără a mai fi necesară aprobarea participării prin memorandum înaintat Guvernului României.(6) România devine stat membru gazdă, stat membru sau observator la ERIC numai de la data la care intră în vigoare decizia Comisiei Europene de constituire a ERIC, în conformitate cu prevederile Regulamentului, sau, după caz, de la data prevăzută în decizia de aderare la ERIC şi în condiţiile prevăzute de statut.(7) Solicitanţii cărora autoritatea de notificare le-a aprobat cererea de participare la un ERIC, în conformitate cu art. 6, pot beneficia de sprijin financiar pentru participarea la ERIC numai după ce România devine stat membru gazdă, stat membru sau observator la ERIC, după caz. Articolul 10Retragerea sprijinului financiar(1) Autoritatea de notificare sau finanţatorul, după caz, îşi rezervă dreptul de a retrage sprijinul financiar, după o notificare prealabilă de două luni, în condiţiile în care susţinerea financiară nu mai este posibilă din următoarele motive:a)modificarea cadrului financiar şi/sau a proiectului de statut ERIC, intervenită în urma negocierilor dintre partenerii ERIC şi/sau a negocierilor cu Comisia Europeană, nu mai face posibilă susţinerea financiară a participării; b)modificarea contextului în care a fost luată decizia privind cererea de participare nu mai face posibilă susţinerea financiară a participării. (2) Sprijinul financiar nu poate fi retras ulterior deciziei de constituire a ERIC luate de Comisia Europeană decât în condiţiile respectării prevederilor statutului.(3) În cazul menţionat la alin. (1), solicitantului îi revine sarcina de a identifica un alt finanţator. Articolul 11Semnarea şi transmiterea cererii României de constituire a unui ERIC pentru care România este stat membru gazdă(1) În urma semnării memorandumului menţionat la art. 9 alin. (1), autoritatea de notificare:a)emite declaraţia statului membru gazdă prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. d) din Regulament, numai cu avizul Ministerului Finanţelor Publice; b)semnează cererea României de constituire a ERIC; c)semnează acordul dintre membrii ERIC privind limitele şi condiţiile de exonerare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d) ultima teză din Regulament. (2) În urma întrunirii tuturor condiţiilor prevăzute în Regulament, precum şi a celor prevăzute în prezenta procedură, necesare înaintării cererii de constituire menţionate la art. 5 din Regulament, autoritatea de notificare transmite Comisiei Europene, prin Reprezentanţa Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană, cererea de constituire a ERIC pentru care România este stat membru gazdă. Articolul 12Semnarea şi transmiterea cererii României de participare la constituirea unui ERIC pentru care România este stat membru În urma semnării memorandumului menţionat la art. 9 alin. (1), autoritatea de notificare: a)semnează cererea de constituire a ERIC; b)semnează acordul dintre membrii ERIC privind limitele şi condiţiile de exonerare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d) ultima teză din Regulament; c)transmite statului gazdă al consorţiului ERIC cererea de constituire a ERIC, pentru care România este stat membru. Articolul 13Semnarea şi transmiterea cererii României de participare la constituirea unui ERIC ca observator În cazul în care România solicită participarea la constituirea unui ERIC ca observator, în urma aprobării participării României la ERIC în conformitate cu prevederile menţionate la art. 9 alin. (1) sau (5), după caz, autoritatea de notificare, solicitantul şi finanţatorul, după caz, vor proceda conform prevederilor menţionate în proiectul de statut ERIC. Articolul 14Semnarea şi transmiterea cererii României de aderare la un ERIC În cazul în care România solicită aderarea la un ERIC, în urma aprobării participării României la ERIC în conformitate cu prevederile menţionate la art. 9 alin. (1) sau (5), după caz, autoritatea de notificare semnează şi transmite scrisoarea României privind cererea de aderare ca membru sau observator, după caz, conform prevederilor din statut şi/sau în urma unui apel pentru admiterea de noi membri şi/sau observatori. Solicitantul şi finanţatorul, după caz, vor proceda conform prevederilor menţionate în statutul ERIC. Capitolul IIIAtribuţii şi responsabilităţi Articolul 15Atribuţiile şi responsabilităţile autorităţii de notificare Autoritatea de notificare are următoarele atribuţii şi responsabilităţi: a)aprobă sau respinge cererea solicitanţilor din România de participare la constituirea unui ERIC sau de aderare la un ERIC, după caz, luând în considerare avizul CCCDI asupra oportunităţii şi necesităţii participării României la respectivul consorţiu pentru o infrastructură de cercetare, în raport cu Strategia naţională în domeniul cercetării, dezvoltării tehnologice şi inovării, precum şi acordul finanţatorului, după caz; b)solicită avizul CCCDI asupra cererii solicitantului de a participa la un ERIC, în conformitate cu art. 5 alin. (1); c)solicită avizul CCCDI şi al finanţatorului, după caz, asupra proiectului de statut sau statutului unui ERIC, în conformitate cu art. 8 alin. (1); d)elaborează împreună cu finanţatorul, după caz, şi înaintează Guvernului României memorandumul menţionat la art. 9 alin. (1); e)emite declaraţia statului membru gazdă prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. d) din Regulament, numai după semnarea memorandumului menţionat la art. 9 alin. (1) şi cu avizul Ministerului Finanţelor Publice; f)semnează cererea de constituire a unui ERIC sau cererea de aderare la un ERIC, în urma aprobării participării României la ERIC în conformitate cu prevederile menţionate la art. 9 alin. (1) sau (5), după caz; g)semnează acordul dintre membrii ERIC privind limitele şi condiţiile de exonerare referitoare la aplicarea scutirii de la plata TVA şi plata accizelor, numai după semnarea memorandumului menţionat la art. 9 alin. (1) şi, în cazul modificării acordului, cu respectarea prevederilor menţionate la art. 9 alin. (4); h)transmite Reprezentanţei Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană cererea de constituire a unui ERIC pentru care România este stat membru gazdă; i)transmite statului gazdă al consorţiului ERIC, din partea României, cererea de constituire a unui ERIC sau de aderare la un ERIC, după caz; j)nominalizează reprezentanţi în cadrul grupurilor de lucru formate pentru constituirea unui ERIC; k)reprezintă sau mandatează reprezentarea României în organele de conducere, în adunările generale etc. ale consorţiilor ERIC la care România este stat membru gazdă, stat membru sau observator; l)participă la elaborarea documentelor cuprinse în cererea de constituire a ERIC, împreună cu solicitantul şi finanţatorul, după caz, şi, ori de câte ori este necesar, cu consultarea Ministerului Finanţelor Publice şi a altor ministere şi organe de specialitate pentru aspectele care intră în sfera de competenţă a acestora; m)solicită şi primeşte de la solicitantul care participă la constituirea unui ERIC sau care se află în curs de aderare la un ERIC documentele necesare obţinerii statutului de membru sau de observator la respectivul ERIC; n)solicită şi primeşte de la membrii şi observatorii români în ERIC date, informaţii sau documente privind activitatea respectivului ERIC, cu excepţia celor cu caracter confidenţial; o)asigură sprijin financiar membrilor şi observatorilor români la ERIC, conform statutului ERIC şi memorandumului menţionat la art. 9 alin. (1), numai în cazul în care autoritatea de notificare este şi finanţator; p)înfiinţează Registrul consorţiilor europene pentru infrastructuri de cercetare în care România este stat gazdă, stat membru sau observator, denumit în continuare Registrul ERIC, prin care să gestioneze evidenţa şi participarea tuturor solicitanţilor la ERIC. Registrul ERIC va fi publicat pe pagina web a Ministerului Educaţiei Naţionale - activitatea de cercetare. Articolul 16Atribuţiile şi responsabilităţile CCCDI CCCDI are următoarele atribuţii şi responsabilităţi: a)identifică entităţi publice sau entităţi private care îndeplinesc un serviciu public din România, capabile să participe la ERIC, şi informează autoritatea de notificare asupra potenţialului acestora; b)la solicitarea autorităţii de notificare, analizează şi acordă avizul consultativ asupra cererilor solicitanţilor de a participa la un ERIC, în conformitate cu art. 5; c)la solicitarea autorităţii de notificare, analizează şi acordă avizul consultativ asupra proiectului de statut sau statutului unui ERIC, în conformitate cu art. 8. Articolul 17Atribuţiile şi responsabilităţile solicitanţilor Solicitanţii din România au următoarele atribuţii şi responsabilităţi: a)elaborează şi înaintează autorităţii de notificare cererea de participare la ERIC; b)încheie, după caz, un acord prealabil cu finanţatorul privind acordarea sprijinului financiar; c)elaborează descrierea ştiinţifică şi tehnică a infrastructurii de cercetare cu care participă la ERIC; d)participă la elaborarea documentelor cuprinse în cererea de constituire a ERIC sau de aderare la ERIC; e)furnizează autorităţii de notificare orice date, informaţii sau documente necesare obţinerii statutului de membru sau de observator la ERIC; f)participă la lucrările din cadrul grupurilor de lucru ERIC şi prezintă autorităţii de notificare raportul participării în termen de maximum 15 zile calendaristice de la participare. Articolul 18Atribuţiile şi responsabilităţile entităţilor care reprezintă România într-un ERIC Entităţile care reprezintă România într-un ERIC constituit au următoarele atribuţii şi responsabilităţi: a)respectă angajamentele asumate prevăzute în statutul ERIC; b)furnizează autorităţii de notificare, la solicitarea acesteia, date, informaţii sau documente, cu excepţia celor cu caracter confidenţial, privind activitatea lor în ERIC-ul respectiv; c)informează autoritatea de notificare cu privire la orice modificări ale statutului. Articolul 19Atribuţiile şi responsabilităţile finanţatorului Finanţatorul, în cazul în care acesta este diferit de autoritatea de notificare, are următoarele atribuţii şi responsabilităţi: a)încheie un acord prealabil cu solicitantul privind acordarea sprijinului financiar; b)sprijină financiar participarea la ERIC în baza acordului încheiat cu solicitantul şi în conformitate cu statutul ERIC şi memorandumul menţionat la art. 9 alin. (1); c)informează autoritatea de notificare cu privire la orice modificare a acordului privind sprijinul financiar; d)participă la lucrările din cadrul grupurilor de lucru ERIC şi prezintă autorităţii de notificare raportul participării în termen de maximum 15 zile calendaristice de la participare; e)la solicitarea autorităţii de notificare, analizează şi acordă avizul asupra proiectului de statut sau statutului ERIC, în conformitate cu art. 8; f)participă la elaborarea documentelor cuprinse în cererea de constituire a ERIC sau de aderare la ERIC, după caz, împreună cu solicitantul şi autoritatea de notificare; g)împreună cu autoritatea de notificare, participă la elaborarea memorandumului menţionat la art. 9 alin. (1) şi îl înaintează spre aprobare Guvernului României.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 5180/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 5180 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 5180/2013
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu