Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (5) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.51 din 07.04.2014

pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor de transport în unele situaţii în care cadrele militare, poliţiştii şi personalul civil se deplasează la şi de la locul de muncă
ACT EMIS DE: Ministerul Afacerilor Interne
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 269 din 11 aprilie 2014SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 20 din Hotărârea Guvernului nr. 372/1990 privind drepturile de transport ale personalului Ministerului Apărării Naţionale1, aplicabile în mod similar şi cadrelor militare, şi personalului civil din Ministerul Afacerilor Interne, şi ale art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 1.292/2003 privind drepturile de transport ale poliţiştilor, elevilor şi studenţilor din instituţiile de învăţământ pentru formarea poliţiştilor, cu modificările şi completările ulterioare,1 Hotărârea Guvernului nr. 372/1990 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, întrucât se supunea regulilor privind reglementările din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind decontarea cheltuielilor de transport în unele situaţii în care cadrele militare, poliţiştii şi personalul civil se deplasează la şi de la locul de muncă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Conducătorii unităţilor/structurilor centrale şi teritoriale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne vor lua măsuri pentru aplicarea dispoziţiilor normelor metodologice aprobate prin prezentul ordin. Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă: a)prevederile pct. 22 alin. (2), pct. 23-25 şi pct. 32-33 din Normele metodologice privind drepturile de transport, acordarea indemnizaţiei de delegare, indemnizaţiei de detaşare şi decontarea cheltuielilor de cazare poliţiştilor, elevilor şi studenţilor din instituţiile de învăţământ pentru formarea poliţiştilor, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 136/20042, cu modificările şi completările ulterioare;2 Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 136/2004 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. b)prevederile pct. 24 alin. (2) şi pct. 25-261 din Normele metodologice privind drepturile de transport, acordarea indemnizaţiei de delegare, indemnizaţiei de detaşare şi decontarea cheltuielilor de cazare, precum şi acordarea drepturilor de mutare (transferare), militarilor şi personalului civil din Ministerul Afacerilor Interne, aprobate prin Ordinul ministrului de interne nr. 107/20013, cu modificările şi completările ulterioare.3 Ordinul ministrului de interne nr. 107/2001 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, Gabriel Oprea
ANEXĂNORME METODOLOGICE privind decontarea cheltuielilor de transport în unele situaţii în care cadrele militare, poliţiştii şi personalul civil se deplasează la şi de la locul de muncă Articolul 1Prezentele norme metodologice reglementează modalitatea de decontare a cheltuielilor de transport, dus şi întors, în contul unităţilor din care fac parte, în situaţiile în care cadrele militare, personalul civil sau poliţiştii, după caz, se deplasează: a)la şi de la locul de muncă, dacă distanţa dintre localitatea unde cadrele militare şi personalul civil domiciliază sau îşi au reşedinţa şi locul de muncă este de 5-70 km, când sunt încadrate în unităţi izolate, stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne; b)la şi de la locul de muncă, potrivit prevederilor
art. 6 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 1.292/2003 privind drepturile de transport ale poliţiştilor, elevilor şi studenţilor din instituţiile de învăţământ pentru formarea poliţiştilor, cu modificările şi completările ulterioare; c)la şi de la locul de muncă, potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) lit. f) şi f1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.292/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 2În sensul prezentelor norme metodologice, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a)poliţist - personalul în activitate al Ministerului Afacerilor Interne căruia i se aplică prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare; b)cadru militar - personalul în activitate al Ministerului Afacerilor Interne căruia i se aplică prevederile Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare; c)personal civil - funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Ministerului Afacerilor Interne; d)unităţi - unităţile, subunităţile, structurile sau formaţiunile Ministerului Afacerilor Interne, potrivit structurii organizatorice aprobate conform legii de organizare şi funcţionare a ministerului; e)mijloc de transport în comun - mijloc de transport utilizat în transportul public de persoane: feroviar, auto, altele decât cele în regim de taxi, naval sau aerian; f)autoturism proprietate personală - autoturism deţinut în proprietate personală de către cadrul militar sau personalul civil; g)mijloc de transport deţinut legal, cu orice titlu - autoturism deţinut de către poliţist ori soţia acestuia în proprietate personală sau în baza unor contracte legale şi utilizat în condiţiile legii. Articolul 3(1) În situaţiile prevăzute la art. 1 lit. a) şi b), pentru transport se folosesc mijloacele de transport în comun existente pe plan local sau cele din înzestrarea unităţilor Ministerului Afacerilor Interne.
(2) Cu aprobarea conducătorului unităţii, decontarea cheltuielilor se face pe baza abonamentelor individuale, astfel:a)abonamente lunare sau săptămânale pe calea ferată la clasa a II-a, trenuri Regio, fără a fi valabile la trenuri Interregio; b)abonamentele pentru deplasarea cu mijloace de transport în comun, auto sau navale, se procură numai pentru curse obişnuite, exclusiv cele rapide, iar în cazul cadrelor militare şi personalului civil, numai pentru distanţe de până la 70 km. (3) În cazul prevăzut la alin. (2) lit. a) operează următoarele reguli:a)abonamentele sunt nominale şi nu dau dreptul la diferenţe de clasă; b)procurarea abonamentelor se face individual de către fiecare persoană care are acest drept şi căreia i se decontează contravaloarea la expirarea perioadei de valabilitate, reţinându-se ca document justificativ abonamentul respectiv; c)persoanele îndreptăţite beneficiază de abonamente pentru întregul an, iar pentru cele trimise în misiune sau care lipsesc de la serviciu din diferite motive, precum concediul de odihnă, concediul medical pentru incapacitate temporară de muncă, spitalizări, ori urmează şcoli sau cursuri etc., se vor procura abonamente săptămânale; d)lunar, compartimentul de evidenţă zilnică a personalului din unitate prezintă în scris compartimentului financiar-contabil situaţia nominală a celor pentru care urmează a se procura abonamente de transport, ţinând seama de schimbările ce vor avea loc în luna următoare; e)pentru abonamentele pierdute sau neutilizate, indiferent de cauze, unitatea nu restituie tarifele plătite şi nu decontează tariful de transport plătit de persoana care nu a avut abonament asupra sa. (4) În cazul prevăzut la alin. (2) lit. b), abonamentele pentru deplasarea cu mijloace de transport în comun auto pot fi lunare, cu număr limitat de călătorii - o călătorie dus şi întors pe zi pentru un număr de zile egal cu cele lucrătoare din lună - sau săptămânale, cu număr limitat de călătorii dus şi întors, şi se procură şi se decontează în condiţiile prevăzute la alin. (3).(5) Justificarea cheltuielilor pentru abonamente se face pe baza tabelului nominal cu semnătura de primire a contravalorii abonamentului de către cei în cauză, aprobat de conducătorul unităţii.(6) În cazul în care graficul orar al mijloacelor de transport în comun nu asigură prezenţa cadrelor militare, personalului civil şi poliţiştilor la ora de începere a programului de lucru, precum şi în cazul în care nu există mijloace de transport în comun pe ruta de deplasare la şi de la locul de muncă, cu aprobarea conducătorului unităţii, deplasarea zilnică se poate face cu autoturismul proprietate personală, în cazul cadrelor militare şi personalului civil, ori cu mijlocul de transport deţinut legal, cu orice titlu, în cazul poliţiştilor, situaţie în care decontarea cheltuielilor de transport va fi la nivelul contravalorii a 7,5 litri de carburant la 100 km parcurşi, în condiţiile aplicabile fiecărei categorii de personal.
Articolul 4(1) În situaţiile prevăzute la art. 1 lit. c) se realizează decontarea abonamentelor lunare sau săptămânale pe zone kilometrice, pentru deplasarea cu trenuri Regio, ori a abonamentelor lunare, pentru deplasarea cu mijloace de transport în comun, auto sau navale, la şi de la locul de muncă, pe o distanţă cuprinsă între 5 şi 70 km, în cazul poliţiştilor aflaţi în următoarele situaţii:a)au fost numiţi în prima funcţie într-o altă localitate decât cea de domiciliu sau de reşedinţă; b)au fost mutaţi în interes de serviciu într-o altă localitate decât cea de domiciliu sau de reşedinţă; c)au fost împuterniciţi să îndeplinească funcţii într-o altă unitate decât cea din care fac parte, situată într-o altă localitate decât cea de domiciliu sau de reşedinţă; d)au fost repartizaţi la unităţi aflate într-o altă localitate decât cea de domiciliu sau de reşedinţă, la absolvirea instituţiilor de învăţământ pentru formarea poliţiştilor; e)au fost încadraţi la structurile teritoriale ale unor unităţi, dacă structurile teritoriale sunt situate în altă localitate decât cea de domiciliu sau de reşedinţă. (2) Decontarea prevăzută la alin. (1) se acordă în următoarele condiţii:a)unitatea la care poliţiştii au fost numiţi, mutaţi, împuterniciţi, repartizaţi ori încadraţi nu le poate asigura locuinţă de serviciu sau de intervenţie ori nu li se poate asigura cazarea în căminul de garnizoană sau în incinta unităţii, într-un spaţiu de locuit corespunzător; b)au aprobarea şefului unităţii, prin dispoziţie zilnică, pentru deplasarea zilnică la şi de la locul de muncă în localitatea în care au domiciliul sau reşedinţa. (3) Decontarea abonamentelor se face pentru o distanţă cuprinsă între 5 şi 70 km. În situaţia în care deplasarea se efectuează pe o distanţă mai mare de 70 km, determinarea sumei de decontat se face pe baza unei adeverinţe privind tarifele de transport pentru limita de 70 km, eliberată de societăţile de transport şi prezentată de poliţistul care efectuează deplasarea.(4) În cazul în care graficul orar al mijloacelor de transport în comun nu asigură prezenţa poliţiştilor la ora de începere a programului de lucru, precum şi în cazul în care nu există mijloace de transport în comun pe ruta de deplasare la şi de la locul de muncă, cu aprobarea şefului unităţii, deplasarea zilnică se poate face cu mijlocul de transport deţinut legal, cu orice titlu, situaţie în care decontarea cheltuielilor de transport va fi la nivelul contravalorii a 7,5 litri de carburant la 100 km parcurşi.(5) Dacă deplasarea zilnică la şi de la locul de muncă cu mijlocul de transport deţinut legal, cu orice titlu, se efectuează pe o distanţă mai mare de 70 km, decontarea se face în limita a 70 km. Articolul 5 (1) Conducătorul unităţii care are calitatea de ordonator de credite aprobă deplasarea în cazurile prevăzute la art. 3 alin. (6) şi art. 4 alin. (4), prin ordin de zi pe unitate/dispoziţie zilnică, în baza raportului de solicitare a deplasării la şi de la locul de muncă, la propunerea unei comisii pentru analiza acestei deplasări, denumită în continuare comisia, constituită la nivelul unităţii din bugetul căreia se asigură decontarea cheltuielilor de transport.(2) Comisia se constituie la nivelul unităţii prin ordin de zi pe unitate/dispoziţie zilnică a conducătorului unităţii şi este formată din:a)preşedintele comisiei - un locţiitor/adjunct al conducătorului unităţii; b)membrii comisiei - câte o persoană din structurile de resurse umane, management operaţional, financiar-contabilitate şi logistică; c)secretarul comisiei - o persoană din structura de secretariat a unităţii. (3) În cazul în care persoana care solicită deplasarea la şi de la locul de muncă are calitatea de membru al unei organizaţii sindicale, în comisie participă şi un reprezentant al organizaţiei respective.(4) În raportul de solicitare a deplasării se vor menţiona:a)traseul de deplasare, localităţile, perioada deplasării; b)numărul de înmatriculare al autoturismului proprietate personală ori al mijlocului de transport deţinut legal, cu orice titlu, numele deţinătorului legal şi, după caz, al proprietarului, precum şi modul de utilizare a mijlocului de transport; c)declaraţia pe propria răspundere a faptului că deplasarea la şi de la locul de muncă se va realiza efectiv cu autoturismul proprietate personală sau, după caz, cu mijlocul de transport deţinut legal, cu orice titlu; d)angajamentul de a raporta în scris, în termen de 5 zile lucrătoare de la ivirea situaţiei, orice schimbare intervenită, de natură să modifice condiţiile care au stat la baza aprobării deplasării în cazurile prevăzute la art. 3 alin. (6) şi art. 4 alin. (4). (5) Toate documentele sau actele necesare pentru analiza raportului de solicitare a deplasării cu autoturismul proprietate personală sau, după caz, cu mijlocul de transport deţinut legal, cu orice titlu, se pun la dispoziţia comisiei prin grija personalului care solicită deplasarea.(6) Comisia analizează raportul de solicitare a deplasării, având în vedere următoarele:a)situaţia mijloacelor de transport în comun, în funcţie de tip, grafic orar, distanţe, prin raportare la deplasarea solicitată şi asigurarea prezenţei personalului la programul normal de lucru; b)situaţia persoanelor care solicită deplasarea cu autoturismul proprietate personală sau, după caz, cu mijlocul de transport deţinut legal, cu orice titlu, în aceeaşi localitate sau direcţie de deplasare, prin raportare la posibilitatea deplasării unora dintre persoanele respective cu un singur autoturism/mijloc de transport, pe aceeaşi rută de deplasare. (7) În termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării la secretariatul unităţii a raportului de solicitare a deplasării, comisia consemnează într-un proces-verbal propunerile acesteia faţă de solicitarea respectivă, în urma analizei efectuate, pe care îl prezintă conducătorului unităţii pentru a hotărî, după caz, astfel:a)aprobarea deplasării la şi de la locul de muncă cu autoturismul proprietate personală sau, după caz, cu mijlocul de transport deţinut legal, cu orice titlu, şi emiterea în acest sens a ordinului de zi pe unitate/dispoziţiei zilnice, specificându-se în mod expres data de la care se efectuează deplasarea; b)respingerea solicitării şi comunicarea în scris a motivelor care au stat la baza respingerii. (8) Proiectul ordinului de zi pe unitate/dispoziţiei zilnice pentru deplasarea la şi de la locul de muncă cu autoturismul proprietate personală sau, după caz, cu mijlocul de transport deţinut legal, cu orice titlu, va fi vizat pentru control financiar preventiv propriu, potrivit actelor normative în vigoare. Articolul 6 (1) Decontarea lunară a cheltuielilor de transport se face în baza cererii de decontare a personalului îndreptăţit, iar verificarea documentelor justificative şi calcularea sumei aferente lunii pentru care se face decontul se realizează de către compartimentul financiar-contabilitate, fiind aprobate de conducătorul unităţii.(2) Cererea de decontare se întocmeşte lunar până la data de 5 a lunii următoare, se depune la secretariatul unităţii şi va fi însoţită obligatoriu de următoarele documente:a)copia cărţii sau a buletinului de identitate a/al personalului îndreptăţit; b)alte documente care demonstrează deţinerea legală a autoturismului/mijlocului de transport, în copie, precum contractul de vânzare-cumpărare, contractul de leasing, certificatul de naştere/căsătorie etc., în cazul în care acestea nu au fost depuse împreună cu raportul de solicitare a deplasării; c)copia certificatului de înmatriculare al autoturismului/mijlocului de transport utilizat, certificată de conducerea secretariatului unităţii ca fiind conformă cu originalul; d)bonuri fiscale de carburant, emise săptămânal de societăţile de distribuţie a produselor petroliere, în perioada deplasării la şi de la locul de muncă, pentru achiziţia de carburant. (3) Preţul de vânzare cu amănuntul în funcţie de care se va deconta contravaloarea a 7,5 litri de carburant la 100 km parcurşi se determină ca o medie a preţurilor de vânzare cu amănuntul ale carburantului înscrise în bonurile fiscale săptămânale de carburant corespunzătoare unei luni calendaristice.(4) În situaţia plăţilor pentru fracţiuni de lună, decontarea cheltuielilor de transport se face raportându-se la numărul de zile în care personalul îndreptăţit a desfăşurat activităţi profesionale, în luna pentru care se face plata.(5) În cazul în care cu autoturismul proprietate personală sau, după caz, cu mijlocul de transport deţinut legal, cu orice titlu, se deplasează mai multe persoane din cadrul unităţii, cheltuielile de transport se decontează numai pentru proprietarul autoturismului sau, după caz, deţinătorul legal al mijlocului de transport.(6) Prin semnătura de primire a sumelor reprezentând decontarea cheltuielilor de transport, personalul îndreptăţit confirmă că în luna pentru care se face plata nu au intervenit schimbări faţă de cele înscrise în raportul de solicitare a deplasării, de natură să modifice dreptul la decontare.(7) Sumele reprezentând decontarea cheltuielilor de transport, plătite necuvenit, se recuperează conform prevederilor legale în vigoare. Articolul 7 (1) Conducătorii unităţilor centrale şi teritoriale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, contabilii şefi (similari) şi şefii structurilor de logistică au obligaţia să ia toate măsurile organizatorice pentru utilizarea eficientă a creditelor bugetare destinate cheltuielilor de transport.(2) Decontarea cheltuielilor de transport generate de aplicarea prezentelor norme metodologice se face în limita creditelor bugetare aprobate.(3) Conducătorii unităţilor centrale şi teritoriale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne dispun, periodic, verificări ale realităţii deplasărilor la şi de la locul de muncă. Articolul 8Nu se decontează în condiţiile prezentelor norme metodologice cheltuielile de transport ale personalului care are asigurat de către unitate transportul la şi de la locul de muncă cu mijloacele de transport din dotare. Articolul 9 (1) Ordonatorii secundari de credite şi ordonatorii terţiari de credite din subordinea directă a ordonatorului principal de credite transmit trimestrial Direcţiei generale financiare din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, până la data de 15 a lunii următoare încheierii trimestrului, situaţia privind sumele decontate cu titlu de cheltuieli de transport potrivit prezentelor norme metodologice, în baza modelului pus la dispoziţie de Direcţia generală financiară.(2) Semestrial, până la data de 25 a lunii următoare încheierii semestrului, Direcţia generală financiară prezintă conducerii Ministerului Afacerilor Interne situaţia centralizată privind sumele prevăzute la alin. (1).


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 51/2014

 
22.06.2015 10:42:53  Anonim  a scris :
nu inteleg de ce cei transferati la cerere nu beneficiaza de decontare transport. Poate sindicatele or face ceva si in sensul asta pana la urma.
   
 
11.02.2015 09:05:08  Anonim  a scris :
vedeti art.4 cred ca cei mutati la cerere nu beneficieaza
   
 
10.09.2014 21:21:26  Anonim  a scris :
nu vad nci un articol referitor la mutarile la cerere.
   
 
31.07.2014 18:12:35  Anonim  a scris :
CEI CARE S-AU MUTAT LA CERERE BENEFICIAZA
   
 
07.06.2014 22:40:23  Anonim  a scris :
Cei care sunt mutati "la cerere" beneficiaza?
   
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1094 2010
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 545 2004
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați azi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    mesajul tauSunt investitor. Scriu pentru a vă informa despre oferta de credit oferită de compania noastră pentru a ajuta persoanele fizice și organizațiile, inclusiv proprietarii de afaceri mici. oferta noastră este de până la 3% rata dobânzii timp de 1 până la 10 ani. Interesul dvs. va răspunde urgent de către agenții noștri online. răspundeți cu următoarele detalii, toate cerințele vă vor fi prezentate de agentul nostru online atunci când contactați agentul: ivanmarko110@gmail.com Număr WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Decizia 292 2018
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 129 2016
    Dear Sir/Ma, We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. ENNIE OWEN E-mail : evergrowthfinancialltd@gmail.com Skype id : evergrowthfinancialltd@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    Oferim toate tipurile de împrumuturi * Împrumut comercial * Împrumut personal * Împrumut comercial * Rambursare împrumut * Împrumut studențesc * Împrumut ipotecar * Împrumut auto * Împrumut de credit Bad Credit credit * Credit ipotecar * Împrumut / Contract de proiect * Tipuri de împrumuturi pe datorie Consolidarea este disponibilă și Împrumut momentan - 2.000 euro - 5.000 euro (1 până la 2 ore) Împrumuturi - 3.000 euro - 10.000 euro (2 până la 24 ore) Împrumuturi personale - 5.000 - 500.000 euro Oferim o rată minimă foarte scăzut de 3%. Anii de la 1 la 25 de ani, programul de rambursare maximă pentru toate regiunile lumii. Ne acordă împrumuturi de la 1.000.000 la 100.000.000 de euro. împrumuturile noastre sunt bine garantate, deoarece securitatea maximă este prioritatea noastră. Intrebare: dancilatania@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 51/2014
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu