Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.5086 din 30.08.2019

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.590/2016 privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul gimnazial
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 732 din 06 septembrie 2019SmartCity1

În conformitate cu prevederile art. 65 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în baza art. 6 din Metodologia privind elaborarea şi aprobarea curriculumului şcolar - planuri-cadru de învăţământ şi programe şcolare, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.593/2014,în temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale, interimar, emite prezentul ordin. Articolul IOrdinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.590/2016 privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul gimnazial, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 15 iunie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. După articolul 8 se introduc patru noi articole , articolele 81-84, cu următorul cuprins: Articolul 81 Se aprobă Planul-cadru de învăţământ pentru învăţământul gimnazial cu program integrat şi suplimentar de artă - muzică, cu predare în limbile minorităţilor naţionale şi pentru şcolile sau clasele cu elevi aparţinând minorităţilor naţionale care studiază în limba română, prevăzut în anexa nr. 8, care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 82 Se aprobă Planul-cadru de învăţământ pentru învăţământul gimnazial cu program integrat şi suplimentar de artă - coregrafie, cu predare în limbile minorităţilor naţionale şi pentru şcolile sau clasele cu elevi aparţinând minorităţilor naţionale care studiază în limba română, prevăzut în anexa nr. 9, care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 83 Se aprobă Planul-cadru de învăţământ pentru învăţământul gimnazial cu program integrat şi suplimentar de artă - arte vizuale, cu predare în limbile minorităţilor naţionale şi pentru şcolile sau clasele cu elevi aparţinând minorităţilor naţionale care studiază în limba română, prevăzut în anexa nr. 10, care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 84 Se aprobă Planul-cadru de învăţământ pentru învăţământul gimnazial cu program sportiv integrat, cu predare în limbile minorităţilor naţionale şi pentru şcolile sau clasele cu elevi aparţinând minorităţilor naţionale care studiază în limba română, prevăzut în anexa nr. 11, care face parte integrantă din prezentul ordin. 2. Anexa nr. 4 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin. 3. Anexa nr. 5 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin. 4. Anexa nr. 6 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin. 5. Anexa nr. 7 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul ordin. 6. După anexa nr. 7 se introduc patru noi anexe , anexele nr. 8-11, având conţinutul prevăzut în anexele nr. 5-8, care fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul IIDirecţia generală învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă, Direcţia generală educaţie timpurie învăţământ primar şi gimnazial, Direcţia generală minorităţi şi relaţia cu Parlamentul, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, inspectoratele şcolare judeţene, respectiv inspectoratul şcolar al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ cu program integrat şi suplimentar de arte şi cu program sportiv integrat duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul IIIPlanurile-cadru de învăţământ aprobate prin prezentul ordin se aplică începând cu anul şcolar 2019-2020. Articolul IV Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul educaţiei naţionale, interimar,Valer-Daniel BreazANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 3.590/2016) PLANUL-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT pentru învăţământul gimnazial cu program integrat şi suplimentar de artă - muzică

Aria curriculară/disciplina Clasa
V VI VII VIII
I. Limbă şi comunicare 8 8 9 8
Limba şi literatura română TC 4 4 4 4
Limba modernă 1 2 2 2 2
Limba modernă 2 2 2 2 2
Elemente de limbă latină şi de cultură romanică - - 1 -
II. Matematică şi ştiinţe ale naturii 5 8 10 9
Matematică TC 4 4 4 4
Fizică - 2 2 2
Chimie - - 2 2
Biologie 1 2 2 1
III. Om şi societate 5 4 4 6
Educaţie socială* TC 1 1 1 1
Istorie 2 1 1 2
Geografie 1 1 1 2
Religie 1 1 1 1
IV. Arte 7,5-8,5 7,5-8,5 7,5-8,5 7,5-8,5
Educaţie plastică TC 0,5 0,5 0,5 0,5
Instrument principal 3 3 3 3
Teorie-solfegiu-dicteu 2 2 2 2
Pian complementar/Instrument auxiliar 1 1 1 1
Ansamblu instrumental/coral 1 1 1 1
Opţional CDS 0-1 0-1 0-1 0-1
V. Educaţie fizică, sport şi sănătate 2 2 2 2
Educaţie fizică şi sport TC 2 2 2 2
VI. Tehnologii 1 1 1 1
Educaţie tehnologică şi aplicaţii practice TC 0,5 0,5 0,5 0,5
Informatică şi TIC 0,5 0,5 0,5 0,5
VII. Consiliere şi orientare 0,5 0,5 0,5 0,5
Consiliere şi dezvoltare personală TC 0,5 0,5 0,5 0,5
Număr total de ore în TC 29 31 34 34
Număr de ore în CDS 0-1 0-1 0-1 0-1
Număr minim-maxim de ore pe săptămână 29-30 31-32 34-35 34-35

TC = trunchi comun, CDS = curriculum la decizia şcolii * În cadrul acestei discipline vor fi studiate: la clasa a V-a Gândire critică şi drepturile copilului, la clasa a VI-a Educaţie interculturală, la clasa a VII-a Educaţie pentru cetăţenie democratică şi la clasa a VIII-a Educaţie economico-financiară. Precizări privind aplicarea planului-cadru de învăţământ pentru învăţământul gimnazial cu program integrat şi suplimentar de artă - muzică 1. Predarea disciplinelor Instrument principal, Pian complementar/Instrument auxiliar şi Corepetiţie-acompaniament se efectuează individual. 2. Predarea disciplinei Teorie-solfegiu-dicteu se efectuează pe grupe care cuprind între 7-12 elevi. 3. Disciplina Pian complementar se studiază de elevii care au ales ca instrument principal alt instrument decât pianul sau orga. Disciplina Instrument auxiliar se studiază de către elevii care studiază ca instrument principal pianul sau orga. 4. Elevii care studiază ca instrument principal un alt instrument decât pianul, orga, harpa, ţambalul sau acordeonul vor efectua pregătirea cu profesorul corepetitor-acompaniator 1/2 oră pe săptămână, începând din cel de-al doilea an de studiu al instrumentului. 5. Disciplinele Ansamblu coral, respectiv Ansamblu instrumental se studiază de către toţi elevii, după cum urmează: în clasele a V-a şi a VI-a se studiază disciplina Ansamblu coral, iar în clasele a VII-a şi a VIII-a, elevii de la instrumentele orchestrei simfonice vor studia Ansamblu instrumental; ceilalţi elevi vor continua studiul disciplinei Ansamblu coral. 6. Elevii înscrişi în şcolile cu program suplimentar de artă-muzică parcurg în cadrul acestor unităţi de învăţământ disciplinele de trunchi comun şi disciplina opţională. ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 3.590/2016) PLANUL-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT pentru învăţământul gimnazial cu program integrat şi suplimentar de artă - coregrafie

Aria curriculară/disciplina Clasa
V VI VII VIII
I. Limbă şi comunicare 8 8 9 8
Limba şi literatura română TC 4 4 4 4
Limba modernă 1 2 2 2 2
Limba modernă 2 2 2 2 2
Elemente de limbă latină şi de cultură romanică - - 1 -
II. Matematică şi ştiinţe ale naturii 5 8 10 9
Matematică TC 4 4 4 4
Fizică - 2 2 2
Chimie - - 2 2
Biologie 1 2 2 1
III. Om şi societate 5 4 4 6
Educaţie socială* TC 1 1 1 1
Istorie 2 1 1 2
Geografie 1 1 1 2
Religie 1 1 1 1
IV. Arte 7-8 7-8 7-8 7-8
Educaţie plastică TC 0,5 0,5 0,5 0,5
Educaţie muzicală 0,5 0,5 0,5 0,5
Dans clasic 5 6 6 6
Ritmică 1 - - -
Opţional CDS 0-1 0-1 0-1 0-1
V. Educaţie fizică, sport şi sănătate 2 2 2 2
Educaţie fizică şi sport TC 2 2 2 2
VI. Tehnologii 1 1 1 1
Educaţie tehnologică şi aplicaţii practice TC 0,5 0,5 0,5 0,5
Informatică şi TIC 0,5 0,5 0,5 0,5
VII. Consiliere şi orientare 1 1 1 1
Consiliere şi dezvoltare personală TC 1 1 1 1
Număr total de ore în TC 29 31 34 34
Număr de ore în CDS 0-1 0-1 0-1 0-1
Număr minim-maxim de ore pe săptămână** 29-30 31-32 34-35 34-35

TC = trunchi comun, CDS = curriculum la decizia şcolii * În cadrul acestei discipline vor fi studiate: la clasa a V-a Gândire critică şi drepturile copilului, la clasa a VI-a Educaţie interculturală, la clasa a VII-a Educaţie pentru cetăţenie democratică şi la clasa a VIII-a Educaţie economico-financiară. ** Învăţământul preuniversitar coregrafic are un număr mai mare de ore decât celelalte specializări artistice, absolvirea studiilor preuniversitare constituind specializare pentru dansatori-balerini. Numărul de ore de practică este determinant pentru obţinerea calificării; după absolvirea clasei a XII-a ei pot fi angajaţi ca artişti cu drepturi depline. Precizări privind aplicarea Planului-cadru de învăţământ pentru învăţământul gimnazial cu program integrat şi suplimentar de artă - coregrafie 1. Disciplina Dans clasic se desfăşoară pe grupe de 7-12 elevi/oră, minimum 5, maximum 15, cu acompaniament de pian asigurat de profesorul acompaniator-corepetitor. 2. Disciplina Ritmică se desfăşoară pe clasă. 3. Disciplina Educaţie fizică şi sport se integrează pregătirii de specialitate din aria curriculară Arte, întrucât competenţele dobândite în cadrul acesteia le includ pe cele ale disciplinei Educaţie fizică şi sport. 4. Curriculumul la decizia şcolii va include studiul disciplinei Pian complementar. 5. Elevii înscrişi în şcolile cu program suplimentar de artă-coregrafie parcurg în cadrul acestor unităţi de învăţământ disciplinele de trunchi comun şi disciplina opţională. ANEXA Nr. 3 (Anexa nr. 6 la Ordinul nr. 3.590/2016) PLANUL-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT pentru învăţământul gimnazial cu program integrat şi suplimentar de artă - arte vizuale

Aria curriculară/disciplina Clasa
V VI VII VIII
I. Limbă şi comunicare 8 8 9 8
Limba şi literatura română TC 4 4 4 4
Limba modernă 1 2 2 2 2
Limba modernă 2 2 2 2 2
Elemente de limbă latină şi de cultură romanică - - 1 -
II. Matematică şi ştiinţe ale naturii 5 8 10 9
Matematică TC 4 4 4 4
Fizică - 2 2 2
Chimie - - 2 2
Biologie 1 2 2 1
III. Om şi societate 5 4 4 6
Educaţie socială* TC 1 1 1 1
Istorie 2 1 1 2
Geografie 1 1 1 2
Religie 1 1 1 1
IV. Arte 6,5-7,5 6,5-7,5 6,5-7,5 6,5-7,5
Educaţie muzicală 0,5 0,5 0,5 0,5
Desen 2 2 2 2
Pictură 2 2 2 2
Modelaj 2 2 2 2
Opţional CDS 0-1 0-1 0-1 0-1
V. Educaţie fizică, sport şi sănătate 2 2 2 2
Educaţie fizică şi sport TC 2 2 2 2
VI. Tehnologii 1 1 1 1
Educaţie tehnologică şi aplicaţii practice TC 0,5 0,5 0,5 0,5
Informatică şi TIC 0,5 0,5 0,5 0,5
VII. Consiliere şi orientare 0,5 0,5 0,5 0,5
Consiliere şi dezvoltare personală TC 0,5 0,5 0,5 0,5
Număr total de ore în TC 28 30 33 33
Număr de ore în CDS 0-1 0-1 0-1 0-1
Număr total de ore pe săptămână 28-29 30-31 33-34 33-34

TC = trunchi comun, CDS = curriculum la decizia şcolii * În cadrul acestei discipline vor fi studiate: la clasa a V-a Gândire critică şi drepturile copilului, la clasa a VI-a Educaţie interculturală, la clasa a VII-a Educaţie pentru cetăţenie democratică şi la clasa a VIII-a Educaţie economico-financiară. Precizări privind aplicarea Planului-cadru de învăţământ pentru învăţământul gimnazial cu program integrat şi suplimentar de artă - arte vizuale 1. Disciplinele Desen, Pictură şi Modelaj se predau pe grupe formate din 8-12 elevi. 2. Curriculumul la decizia şcolii urmăreşte dezvoltarea competenţelor specifice corespunzătoare studiului istoriei artelor şi arhitecturii, integrate cu competenţe specifice altor arii curriculare precum: om şi societate, tehnologii, matematică şi ştiinţe etc. (expresivitate culturală, raportarea personală la elemente definitorii ale contextului cultural local şi ale patrimoniului cultural naţional, european şi universal, participarea la proiecte culturale în contexte informale şi nonformale, exprimarea unor caracteristici matematice cantitative sau calitative specifice artei şi arhitecturii etc.) 3. Elevii înscrişi în şcolile cu program suplimentar de artă - arte vizuale parcurg în cadrul acestor unităţi de învăţământ disciplinele de trunchi comun şi disciplina opţională. ANEXA Nr. 4 (Anexa nr. 7 la Ordinul nr. 3.590/2016) PLANUL-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT pentru învăţământul gimnazial cu program sportiv integrat 5

Aria curriculară/disciplina Clasa
V VI VII VIII
I. Limbă şi comunicare 8 8 9 8
Limba şi literatura română TC 4 4 4 4
Limba modernă 1 2 2 2 2
Limba modernă 2 2 2 2 2
Elemente de limbă latină şi de cultură romanică - - 1 -
II. Matematică şi ştiinţe ale naturii 5 8 10 9
Matematică TC 4 4 4 4
Fizică - 2 2 2
Chimie - - 2 2
Biologie 1 2 2 1
III. Om şi societate 5 4 4 6
Educaţie socială* TC 1 1 1 1
Istorie 2 1 1 2
Geografie 1 1 1 2
Religie 1 1 1 1
IV. Arte 1 1 1 1
Educaţie plastică TC 0,5 0,5 0,5 0,5
Educaţie muzicală 0,5 0,5 0,5 0,5
V. Educaţie fizică, sport şi sănătate 7-8 7-8 7-8 7-8
Educaţie fizică şi sport** TC 2 2 2 2
Pregătire sportivă practică TC 5 5 5 5
Opţional*** CDS 0-1 0-1 0-1 0-1
VI. Tehnologii 1 1 1 1
Educaţie tehnologică şi aplicaţii practice TC 0,5 0,5 0,5 0,5
Informatică şi TIC 0,5 0,5 0,5 0,5
VII. Consiliere şi orientare 1 1 1 1
Consiliere şi dezvoltare personală TC 1 1 1 1
Număr total de ore pe săptămână 28-29 30-31 33-34 33-34

TC = trunchi comun, CDS = curriculum la decizia şcolii * În cadrul acestei discipline vor fi studiate: la clasa a V-a Gândire critică şi drepturile copilului, la clasa a VI-a Educaţie interculturală, la clasa a VII-a Educaţie pentru cetăţenie democratică şi la clasa a VIII-a Educaţie economico-financiară. ** Pentru învăţământul gimnazial cu program sportiv integrat, cele 2 ore alocate disciplinei Educaţie fizică şi sport se alocă suplimentar disciplinei Pregătire sportivă practică. *** Curriculumul la decizia şcolii (CDS) se alocă suplimentar pregătirii sportive practice. Precizări privind aplicarea prevederilor Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.462/2012 privind aprobarea Metodologiei organizării şi desfăşurării activităţilor de educaţie fizică şi sport în învăţământul preuniversitar În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.462/2012 privind aprobarea Metodologiei organizării şi desfăşurării activităţilor de educaţie fizică şi sport în învăţământul preuniversitar, în învăţământul gimnazial, în afara orelor de educaţie fizică şi sport prevăzute în planul-cadru, pot fi constituite formaţii sportive şi ansambluri sportive. A. Formaţiile sportive se constituie pentru elevii cu aptitudini motrice deosebite şi se pregătesc ca reprezentative ale unităţilor de învăţământ participante la competiţiile sportive interşcolare (de exemplu, Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar/Olimpiada Gimnaziilor). Formaţiile sportive se constituie şi se pregătesc pentru o singură disciplină sportivă, în cazul sporturilor pe echipe, şi pentru una sau mai multe discipline sportive, în cazul sporturilor individuale. Numărul formaţiilor sportive se aprobă de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, la propunerea catedrelor de specialitate, în funcţie de resursele materiale şi umane disponibile. În unităţile de învăţământ în care nu există catedre de specialitate, propunerea se face de către profesorul de educaţie fizică. Pentru pregătirea formaţiilor sportive se alocă un număr de 2 ore pe săptămână pentru fiecare formaţie sportivă, în afara orarului zilnic. Aceste ore intră în norma didactică a profesorului de educaţie fizică şi se consemnează în condică. O formaţie sportivă este alcătuită din minimum 10 - maximum 25 de elevi, proveniţi din una sau mai multe clase de acelaşi nivel de învăţământ. Programele şcolare pentru acest gen de activitate sunt cele elaborate pentru nivelul începători - disciplina Pregătire sportivă practică. B. Ansamblurile sportive se organizează pentru elevii care doresc să participe la activităţi motrice, cu caracter competiţional sau recreativ, la solicitarea scrisă a elevilor/părinţilor. Unitatea de învăţământ va prezenta elevilor o ofertă de discipline sportive sau de activităţi motrice, în funcţie de resursele materiale şi umane de care dispune. Ansamblurile sportive se desfăşoară pe grupe, cu câte o (una) oră pe săptămână, în afara orarului zilnic. Orele de ansamblu sportiv sunt incluse în norma didactică a profesorului de educaţie fizică şi se consemnează în condică. Fiecare grupă este alcătuită din minimum 10 - maximum 25 de elevi, proveniţi de la una sau mai multe clase. Numărul grupelor de ansamblu sportiv se aprobă de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, la propunerea catedrelor de specialitate. În unităţile de învăţământ în care nu există catedre de specialitate, propunerea se face de către profesorul de educaţie fizică. Elevii care au statutul de scutit medical la lecţiile de educaţie fizică pot participa, în funcţie de recomandările scrise ale medicului specialist, la orele de ansamblu sportiv. Programul activităţilor motrice din cadrul orei de ansamblu sportiv este stabilit de către profesorul de educaţie fizică împreună cu elevii participanţi. Numărul ansamblurilor sportive şi al formaţiilor sportive ale unei unităţi de învăţământ, precum şi criteriile de constituire a acestora se aprobă de către consiliul de administraţie în luna mai, pentru anul şcolar următor, după analiza opţiunilor elevilor/părinţilor, prezentate în scris. Precizări privind aplicarea Planului-cadru de învăţământ pentru învăţământul gimnazial cu program sportiv integrat 1. Disciplina Pregătire sportivă practică se realizează pe clase, pe grupe, pe grupe valorice sau individual, potrivit nivelului de învăţământ, specificului fiecărei discipline sportive, performanţelor elevilor, criteriilor de vârstă şi sex, astfel: a)pentru o singură disciplină sportivă, cu întreaga clasă, considerată o grupă, fete şi/sau băieţi, în limita numărului maxim de locuri alocat unei clase; b)pentru o singură disciplină sportivă, pe două grupe constituite pe criterii de sex, în limita numărului de locuri, minim/maxim, specific disciplinei sportive şi în limita numărului maxim de locuri alocat unei clase; c)pentru o singură disciplină sportivă, pe două grupe valorice, fete şi/sau băieţi, în limita numărului de locuri, minim/maxim, specific disciplinei sportive şi în limita numărului maxim de locuri alocat unei clase; d)pentru două discipline sportive, pe două grupe de fete şi/sau de băieţi, în limita numărului de locuri, minim/maxim, specific fiecărei discipline sportive şi în limita numărului maxim de locuri alocat unei clase; e)pentru mai mult de două discipline sportive la o clasă, pe grupe de fete şi/sau de băieţi, în limita numărului de locuri, minim/maxim, specific fiecărei discipline sportive şi în limita numărului maxim de locuri alocat unei clase; f)pe grupe valorice, constituite din elevi proveniţi din două sau mai multe clase din cadrul aceluiaşi ciclu de învăţământ.2. a) O grupă de studiu conţine minimum 10 elevi. Prin excepţie, inspectoratul şcolar poate aproba grupe şi grupe valorice, fiecare cuprinzând cel puţin 7 elevi. b)În situaţii deosebite - abandon, îmbolnăviri sau accidentări irecuperabile, transfer şcolar, alte situaţii - când nu există posibilitatea completării imediate cu alţi elevi, clasele, grupele şi grupele valorice rămase sub efectiv pot funcţiona până la sfârşitul anului şcolar, cu aprobarea Ministerului Educaţiei Naţionale. c)În orice situaţie, conducerea unităţii de învăţământ trebuie să respecte raportul optim dintre numărul disciplinelor sportive, specificul acestora şi numărul de elevi, pe de o parte, şi numărul profesorilor, specializările acestora şi constituirea normelor didactice, pe de altă parte.3. Pregătirea sportivă practică în disciplina sportivă de specializare se realizează prin antrenamentul sportiv, care are o durată de 90-100 de minute, echivalentul a două ore din norma de predare. 4. În învăţământul gimnazial, clasele/grupele cu profil sportiv se pot constitui numai cu elevi al căror nivel valoric este de începători, de avansaţi (II şi I) şi/sau de performanţă. a)Elevii de nivel valoric începători sunt cei care se iniţiază în practicarea disciplinei sportive şi care participă doar la întreceri sportive locale. b)Elevii de nivel valoric avansaţi II sunt cei care participă în sistemul competiţional local (de sector). c)Elevii de nivel valoric avansaţi I sunt cei care participă în sistemul competiţional judeţean (municipiul Bucureşti). d)Elevii de nivel valoric performanţă sunt cei care participă în sistemul competiţional naţional.5. Clasele mozaic sunt alcătuite din elevi de la mai multe discipline sportive pentru care nu a fost posibilă constituirea de grupe având numărul minim de sportivi prevăzut în reglementările legale în vigoare. a)În cazul în care, pentru elevii din clasa mozaic, unitatea de învăţământ are profesori cu specializări corespunzătoare, întreaga pregătire practică de specialitate a elevilor se desfăşoară, în mod obligatoriu, în unitatea de învăţământ, cu aceste cadre didactice. b)În cazul în care, pentru o parte sau pentru toţi elevii din clasa mozaic, unitatea de învăţământ nu are profesori cu specializări corespunzătoare, aceşti elevi vor efectua obligatoriu în unitatea şcolară 4 ore de pregătire sportivă practică. În cadrul celor 4 ore de pregătire sportivă practică se urmăreşte realizarea competenţelor specifice marcate cu asterisc în programele şcolare corespunzătoare profilului sportiv. La sfârşitul fiecărei luni, elevii vor aduce dirigintelui clasei documentele care atestă prezenţa la celelalte ore de pregătire sportivă practică de specialitate, efectuate la cluburile sportive şcolare sau la structurile sportive la care se pregătesc. 6. Aceste precizări se aplică şi învăţământului gimnazial cu program sportiv integrat din unităţile de învăţământ cu predare în limbile minorităţilor naţionale. ANEXA Nr. 5 (Anexa nr. 8 la Ordinul nr. 3.590/2016) PLANUL-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT pentru învăţământul gimnazial cu program integrat şi suplimentar de artă - muzică, cu predare în limbile minorităţilor naţionale, şi pentru şcolile sau clasele cu elevi aparţinând minorităţilor naţionale care studiază în limba română*

Aria curriculară/disciplina Clasa
V VI VII VIII
I. Limbă şi comunicare 10 10 11 10
Limba şi literatura română TC 4 4 4 4
Limba maternă 4 4 4 4
Limba modernă 1 2 2 2 2
Elemente de limbă latină şi de cultură romanică - - 1 -
II. Matematică şi ştiinţe ale naturii 5 8 10 9
Matematică TC 4 4 4 4
Fizică - 2 2 2
Chimie - - 2 2
Biologie 1 2 2 1
III. Om şi societate 5 5 5 6
Educaţie socială** TC 1 1 1 1
Istorie 2 1 1 2
Istoria şi tradiţiile minorităţilor - 1 1 -
Geografie 1 1 1 2
Religie 1 1 1 1
IV. Arte 7,5-8,5 7,5-8,5 7,5-8,5 7,5-8,5
Educaţie plastică TC 0,5 0,5 0,5 0,5
Instrument principal 3 3 3 3
Teorie-solfegiu-dicteu 2 2 2 2
Pian complementar/Instrument auxiliar 1 1 1 1
Ansamblu instrumental/coral 1 1 1 1
Opţional CDS 0-1 0-1 0-1 0-1
V. Educaţie fizică, sport şi sănătate 2 2 2 2
Educaţie fizică şi sport TC 2 2 2 2
VI. Tehnologii 1 1 1 1
Educaţie tehnologică şi aplicaţii practice TC 0,5 0,5 0,5 0,5
Informatică şi TIC 0,5 0,5 0,5 0,5
VII. Consiliere şi orientare 0,5 0,5 0,5 0,5
Consiliere şi dezvoltare personală TC 0,5 0,5 0,5 0,5
Număr total de ore în TC 31 34 37 36
Număr de ore în CDS 0-1 0-1 0-1 0-1
Număr minim-maxim de ore pe săptămână 31-32 34-35 37-38 36-37

TC = trunchi comun, CDS = curriculum la decizia şcolii * Precizările privind aplicarea Planului-cadru de învăţământ pentru învăţământul gimnazial cu program integrat şi suplimentar de artă - muzică, pentru învăţământul cu predare în limba română, sunt valabile şi în şcolile cu predare în limbile minorităţilor naţionale sau în şcolile sau clasele cu elevi aparţinând minorităţilor naţionale care studiază în limba română. ** În cadrul acestei discipline vor fi studiate: la clasa a V-a Gândire critică şi drepturile copilului, la clasa a VI-a Educaţie interculturală, la clasa a VII-a Educaţie pentru cetăţenie democratică şi la clasa a VIII-a Educaţie economico-financiară. ANEXA Nr. 6 (Anexa nr. 9 la Ordinul nr. 3.590/2016) PLANUL-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT pentru învăţământul gimnazial cu program integrat şi suplimentar de artă - coregrafie, cu predare în limbile minorităţilor naţionale, şi pentru şcolile sau clasele cu elevi aparţinând minorităţilor naţionale care studiază în limba română*

Aria curriculară/disciplina Clasa
V VI VII VIII
I. Limbă şi comunicare 10 10 11 10
Limba şi literatura română TC 4 4 4 4
Limba maternă 4 4 4 4
Limba modernă 1 2 2 2 2
Elemente de limbă latină şi de cultură romanică - - 1 -
II. Matematică şi ştiinţe ale naturii 5 8 10 9
Matematică TC 4 4 4 4
Fizică - 2 2 2
Chimie - - 2 2
Biologie 1 2 2 1
III. Om şi societate 5 5 5 6
Educaţie socială** TC 1 1 1 1
Istorie 2 1 1 2
Istoria şi tradiţiile minorităţilor - 1 1 -
Geografie 1 1 1 2
Religie 1 1 1 1
IV. Arte 7-8 7-8 7-8 7-8
Educaţie plastică TC 0,5 0,5 0,5 0,5
Educaţie muzicală 0,5 0,5 0,5 0,5
Dans clasic 5 6 6 6
Ritmică 1 - - -
Opţional CDS 0-1 0-1 0-1 0-1
V. Educaţie fizică, sport şi sănătate 2 2 2 2
Educaţie fizică şi sport TC 2 2 2 2
VI. Tehnologii 1 1 1 1
Educaţie tehnologică şi aplicaţii practice TC 0,5 0,5 0,5 0,5
Informatică şi TIC 0,5 0,5 0,5 0,5
VII. Consiliere şi orientare 1 1 1 1
Consiliere şi dezvoltare personală TC 1 1 1 1
Număr total de ore în TC 31 34 37 36
Număr de ore în CDS 0-1 0-1 0-1 0-1
Număr minim-maxim de ore pe săptămână*** 31-32 34-35 37-38 36-37

TC = trunchi comun, CDS = curriculum la decizia şcolii * Precizările privind aplicarea Planului-cadru de învăţământ pentru învăţământul gimnazial cu program integrat şi suplimentar de artă - coregrafie, pentru învăţământul cu predare în limba română, sunt valabile şi în şcolile cu predare în limbile minorităţilor naţionale sau în şcolile sau clasele cu elevi aparţinând minorităţilor naţionale care studiază în limba română. ** În cadrul acestei discipline vor fi studiate: la clasa a V-a Gândire critică şi drepturile copilului, la clasa a VI-a Educaţie interculturală, la clasa a VII-a Educaţie pentru cetăţenie democratică şi la clasa a VIII-a Educaţie economico-financiară. *** Învăţământul preuniversitar coregrafic are un număr mai mare de ore decât celelalte specializări artistice, absolvirea studiilor preuniversitare constituind specializare pentru dansatori-balerini. Numărul de ore de practică este determinant pentru obţinerea calificării; după absolvirea clasei a XII-a ei pot fi angajaţi ca artişti, cu drepturi depline. ANEXA Nr. 7 (Anexa nr. 10 la Ordinul nr. 3.590/2016) PLANUL-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT pentru învăţământul gimnazial cu program integrat şi suplimentar de artă - arte vizuale, cu predare în limbile minorităţilor naţionale, şi pentru şcolile sau clasele cu elevi aparţinând minorităţilor naţionale care studiază în limba română*

Aria curriculară/disciplina Clasa
V VI VII VIII
I. Limbă şi comunicare 10 10 11 10
Limba şi literatura română TC 4 4 4 4
Limba maternă 4 4 4 4
Limba modernă 1 2 2 2 2
Elemente de limbă latină şi de cultură romanică - - 1 -
II. Matematică şi ştiinţe ale naturii 5 8 10 9
Matematică TC 4 4 4 4
Fizică - 2 2 2
Chimie - - 2 2
Biologie 1 2 2 1
III. Om şi societate 5 5 5 6
Educaţie socială** TC 1 1 1 1
Istorie 2 1 1 2
Istoria şi tradiţiile minorităţilor - 1 1 -
Geografie 1 1 1 2
Religie 1 1 1 1
IV. Arte 6,5-7,5 6,5-7,5 6,5-7,5 6,5-7,5
Educaţie muzicală TC 0,5 0,5 0,5 0,5
Desen 2 2 2 2
Pictură 2 2 2 2
Modelaj 2 2 2 2
Opţional CDS 0-1 0-1 0-1 0-1
V. Educaţie fizică, sport şi sănătate 2 2 2 2
Educaţie fizică şi sport TC 2 2 2 2
VI. Tehnologii 1 1 1 1
Educaţie tehnologică şi aplicaţii practice TC 0,5 0,5 0,5 0,5
Informatică şi TIC 0,5 0,5 0,5 0,5
VII. Consiliere şi orientare 0,5 0,5 0,5 0,5
Consiliere şi dezvoltare personală TC 0,5 0,5 0,5 0,5
Număr total de ore în TC 30 33 36 35
Număr de ore în CDS 0-1 0-1 0-1 0-1
Număr total de ore pe săptămână 30-31 33-34 36-37 35-36

TC = trunchi comun, CDS = curriculum la decizia şcolii * Precizările privind aplicarea Planului-cadru de învăţământ pentru învăţământul gimnazial cu program integrat şi suplimentar de artă - arte vizuale, pentru învăţământul cu predare în limba română, sunt valabile şi în şcolile cu predare în limbile minorităţilor naţionale sau în şcolile sau clasele cu elevi aparţinând minorităţilor naţionale care studiază în limba română. ** În cadrul acestei discipline vor fi studiate: la clasa a V-a Gândire critică şi drepturile copilului, la clasa a VI-a Educaţie interculturală, la clasa a VII-a Educaţie pentru cetăţenie democratică şi la clasa a VIII-a Educaţie economico-financiară. ANEXA Nr. 8 (Anexa nr. 11 la Ordinul nr. 3.590/2016) PLANUL-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT pentru învăţământul gimnazial cu program sportiv integrat, cu predare în limbile minorităţilor naţionale, şi pentru şcolile sau clasele cu elevi aparţinând minorităţilor naţionale care studiază în limba română* V

Aria curriculară/disciplina Clasa
V VI VII VIII
I. Limbă şi comunicare 10 10 11 10
Limba şi literatura română TC 4 4 4 4
Limba maternă 4 4 4 4
Limba modernă 1 2 2 2 2
Elemente de limbă latină şi de cultură romanică - - 1 -
II. Matematică şi ştiinţe ale naturii 5 8 10 9
Matematică TC 4 4 4 4
Fizică - 2 2 2
Chimie - - 2 2
Biologie 1 2 2 1
III. Om şi societate 5 5 5 6
Educaţie socială** TC 1 1 1 1
Istorie 2 1 1 2
Istoria şi tradiţiile minorităţilor - 1 1 -
Geografie 1 1 1 2
Religie 1 1 1 1
IV. Arte 1 1 1 1
Educaţie plastică TC 0,5 0,5 0,5 0,5
Educaţie muzicală 0,5 0,5 0,5 0,5
V. Educaţie fizică, sport şi sănătate 7-8 7-8 7-8 7-8
Educaţie fizică şi sport*** TC 2 2 2 2
Pregătire sportivă practică 5 5 5 5
Opţional CDS 0-1 0-1 0-1 0-1
VI. Tehnologii 1 1 1 1
Educaţie tehnologică şi aplicaţii practice TC 0,5 0,5 0,5 0,5
Informatică şi TIC 0,5 0,5 0,5 0,5
VII. Consiliere şi orientare 1 1 1 1
Consiliere şi dezvoltare personală TC 1 1 1 1
Număr total de ore în TC 30 33 36 35
Număr de ore în CDS**** 0-1 0-1 0-1 0-1
Număr total de ore pe săptămână 30-31 33-34 36-37 35-36

TC = trunchi comun, CDS = curriculum la decizia şcolii * Precizările privind aplicarea Planului-cadru de învăţământ pentru învăţământul gimnazial cu program sportiv integrat, pentru învăţământul cu predare în limba română, sunt valabile şi în şcolile cu predare în limbile minorităţilor naţionale sau în şcolile sau clasele cu elevi aparţinând minorităţilor naţionale care studiază în limba română. De asemenea, precizările privind aplicarea prevederilor Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.462/2012 privind aprobarea Metodologiei organizării şi desfăşurării activităţilor de educaţie fizică şi sport în învăţământul preuniversitar se aplică şi pentru şcolile cu predare în limbile minorităţilor naţionale sau în şcolile sau clasele cu elevi aparţinând minorităţilor naţionale care studiază în limba română. ** În cadrul acestei discipline vor fi studiate: la clasa a V-a Gândire critică şi drepturile copilului, la clasa a VI-a Educaţie interculturală, la clasa a VII-a Educaţie pentru cetăţenie democratică şi la clasa a VIII-a Educaţie economico-financiară. *** Pentru învăţământul gimnazial cu program sportiv integrat, cele două ore alocate disciplinei Educaţie fizică şi sport se alocă suplimentar disciplinei Pregătire sportivă practică. **** Curriculumul la decizia şcolii (CDS) în cazul învăţământului sportiv integrat este dezvoltat pentru asigurarea optimă a pregătirii sportive orientate spre performanţă. Disciplinele de CDS în cadrul învăţământului sportiv integrat, incluse în oferta naţională, sunt: Pregătire specifică probei/postului* (CDS la nivel de arie) şi Expresivitate corporală sportivă (CDS integrat).SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 5086/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 5086 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 5086/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu