Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 507 din 14 aprilie 2003

privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata prevazute la art. X paragraful 1 din Acordul dintre Romania si Statele Unite ale Americii privind statutul fortelor Statelor Unite ale Americii in Romania, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 272 din 18 aprilie 2003


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 267/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si ale art. X paragraful 1 din Acordul dintre Romania si Statele Unite ale Americii privind statutul fortelor Statelor Unite ale Americii in Romania, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Procedura pentru aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata prevazute la art. X paragraful 1 din Acordul dintre Romania si Statele Unite ale Americii privind statutul fortelor Statelor Unite ale Americii in Romania, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezenta procedura se aplica pentru operatiunile realizate dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 260/2002 pentru ratificarea Acordului dintre Romania si Statele Unite ale Americii privind statutul fortelor Statelor Unite ale Americii in Romania, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 324 din 16 mai 2002.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                     p. Ministrul finantelor publice,
                            Gheorghe Gherghina,
                             secretar de stat

    ANEXA 1

                                PROCEDURA
pentru aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata prevazute la art. X paragraful 1 din Acordul dintre Romania si Statele Unite ale Americii privind statutul fortelor Statelor Unite ale Americii in Romania, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002

    Art. 1
    (1) Potrivit prevederilor art. X paragraful 1 din Acordul dintre Romania si Statele Unite ale Americii privind statutul fortelor Statelor Unite ale Americii in Romania, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata bunurile si serviciile achizitionate de fortele Statelor Unite ale Americii si contractantii acestora, astfel cum sunt definiti la art. XXI din acord, atunci cand actioneaza pentru sau in numele fortelor Statelor Unite ale Americii.
    (2) Fortele Statelor Unite ale Americii in Romania inseamna personalul militar si civil apartinand trupelor de uscat, de marina si de aviatie ale acestor state, dislocate pe teritoriul Romaniei, precum si membrii de familie ai acestuia, astfel cum sunt definiti la art. I din Acordul dintre statele parti la Tratatul Atlanticului de Nord si celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul fortelor lor, semnat la 19 iunie 1995 la Bruxelles (NATO/SOFA/PpP), ratificat prin Legea nr. 23/1996.
    (3) Potrivit prevederilor art. XXI din acord, sunt considerati contractanti cetatenii americani si firmele americane, cetatenii si firmele din state terte, precum si corporatiile, care servesc in mod exclusiv fortele Statelor Unite ale Americii, sau orice subunitate a acestora.
    Art. 2
    Scutirea de taxa pe valoarea adaugata prevazuta la art. 1 alin. (1) se realizeaza prin:
    a) restituirea lunara a taxei pe valoarea adaugata aferente bunurilor si serviciilor achizitionate de fortele Statelor Unite ale Americii in Romania, de membrii de familie si de contractantii acestora, neinregistrati ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, de catre directia generala a finantelor publice in a carei raza este situata localitatea in care sunt dislocate fortele, pe baza documentatiei prevazute la art. 3. Restituirea se solicita de autoritatea militara a fortelor Statelor Unite ale Americii in Romania, atat pentru achizitiile proprii, cat si pentru achizitiile personalului si membrilor de familie ai acestuia, si de catre contractantii care nu au calitatea de platitor de taxa pe valoarea adaugata;
    b) recuperarea prin decontul lunar a taxei pe valoarea adaugata facturate pentru bunurile livrate si/sau serviciile prestate de catre contractantii inregistrati ca platitori de taxa pe valoarea adaugata in favoarea fortelor Statelor Unite ale Americii in Romania. Aceasta se realizeaza astfel: prin evidentierea sumei taxei pe valoarea adaugata din facturile emise in decontul lunii respective la randul 1 "Taxa pe valoarea adaugata colectata pentru livrari de bunuri/prestari de servicii in tara" si la randul 25 "Taxa pe valoarea adaugata efectiv restituita cumparatorilor straini, inclusiv comisionul unitatilor autorizate". In contabilitate se vor efectua urmatoarele inregistrari: 461 = 4111, pentru evidentierea taxei pe valoarea adaugata colectate, care nu se achita de catre client, iar la sfarsitul lunii, 4423 = 461 sau, dupa caz, 4424 = 461. Pe factura fiscala se mentioneaza: "Nu se achita taxa pe valoarea adaugata". Justificarea efectuarii operatiunilor se face cu factura fiscala si o comanda primita de la fortele Statelor Unite ale Americii in Romania sau un contract incheiat cu acestea in vederea efectuarii livrarii de bunuri si/sau prestarii de servicii.
    Art. 3
    (1) In vederea obtinerii restituirii taxei pe valoarea adaugata, solicitantii prevazuti la art. 2 lit. a) vor depune, pana la finele lunii urmatoare celei pentru care se solicita restituirea, la Ministerul Apararii Nationale urmatoarea documentatie:
    a) cererea de restituire intocmita conform modelului prezentat in anexa nr. 1;
    b) borderoul documentelor justificative, intocmit conform modelului prezentat in anexa nr. 2;
    c) documentele, in copie si in original, care atesta achizitionarea si plata bunurilor/si sau a serviciilor, in original si in copie. Nu se admit facturi fiscale pe care contractorii au inscris mentiunea: "Nu se achita taxa pe valoarea adaugata".
    (2) Ministerul Apararii Nationale verifica daca solicitantii sunt indreptatiti sa solicite restituirea taxei pe valoarea adaugata conform prevederilor art. X paragraful 1 din Acordul dintre Romania si Statele Unite ale Americii privind statutul fortelor Statelor Unite ale Americii in Romania, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002.
    (3) Sumele trecute in borderourile anexate la cererile de restituire a taxei pe valoarea adaugata se verifica de Ministerul Apararii Nationale pe baza documentelor primite. In urma verificarii pe borderou se va face mentiunea, sub semnatura, "Confruntat cu documentele justificative".
    (4) Dupa verificare Ministerul Apararii Nationale transmite cererile avizate, impreuna cu documentatia anexata, la directia generala a finantelor publice in a carei raza este situata localitatea in care sunt dislocate fortele.
    Art. 4
    (1) Organele fiscale vor verifica documentatia prevazuta la art. 3 si vor intocmi o nota in care se consemneaza numarul si data cererii, rezultatul verificarii si propuneri cu privire la aprobarea restituirii sau la respingerea cererii de restituire a taxei pe valoarea adaugata, cu mentionarea motivelor care au condus la aceasta decizie. Documentele originale pe baza carora se efectueaza restituirea vor fi stampilate pe verso de organul fiscal si pe ele se va mentiona: "Restituit taxa pe valoarea adaugata conform art. X paragraful 1 din Acordul dintre Romania si Statele Unite ale Americii privind statutul fortelor Statelor Unite ale Americii in Romania, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002", dupa care vor fi restituite solicitantului. Copiile de pe documentele de restituire a taxei pe valoarea adaugata se pastreaza la organul fiscal si vor fi stampilate si semnate de organul fiscal, cu mentiunea: "Conform cu originalul".
    (2) Restituirea taxei pe valoarea adaugata se aproba de directorul general al directiei generale a finantelor publice judetene sau, dupa caz, al Directiei generale a finantelor publice a municipiului Bucuresti.
    (3) Pe baza notei aprobate se intocmesc comunicarea catre trezorerie, al carei model este prevazut in anexa nr. 3, precum si comunicarea catre solicitant, al carei model este prevazut in anexa nr. 4, privind modul de solutionare a cererii de restituire a taxei pe valoarea adaugata. Comunicarea catre trezorerie va fi insotita de un exemplar al cererii aprobate.
    (4) In baza comunicarii primite trezoreria va intocmi ordine de plata tip trezorerie (OPHT). Plata se va face in lei prin virament in conturi bancare deschise de titularul cererii de restituire a taxei pe valoarea adaugata la banci autorizate de Banca Nationala a Romaniei.
    Art. 5
    Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezenta procedura.

    ANEXA 1
    la procedura

           CERERE                  Directia generala a finantelor publice a
    de restituire a taxei          ............................................
    pe valoarea adaugata           ............................................
                                   Numarul de inregistrare
                                   ............................................
                                   din data de ................................
                                   ............................................

    1. Denumirea solicitantului ...............................................
    2. Adresa:
    Localitatea ........................., str. ............................... nr. ....., sectorul ...., codul postal .........., codul fiscal .............., judetul ......................... .
    In conformitate cu prevederile art. X paragraful 1 din Acordul dintre Romania si Statele Unite ale Americii privind statutul fortelor Statelor Unite ale Americii in Romania, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, prin prezenta solicitam restituirea sumei de
............................../............................................ lei
         (in cifre)                            (in litere)
pentru bunurile si/sau serviciile cuprinse in borderourile anexate.
    Solicitam restituirea prin virament in contul nr. ........................, deschis la .............................

                                 Solicitant,
                             ...................

    Semnatura ................., stampila ............., data .................

                         CADRU REZERVAT ORGANULUI FISCAL

    Aprobam restituirea T.V.A. pentru suma de ................. lei.
    Nu aprobam restituirea sumei de ................ lei din urmatoarele motive:
...............................................................................
............................................................................. .

                               Director general,
                             ....................

    Semnatura ................., stampila ............., data .................

    ANEXA 2
    la procedura

    Denumirea solicitantului .............................
    Adresa solicitantului ................................

                                  BORDEROU
                    cuprinzand documentele justificative

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |      Documentul      | Denumirea     | Valoarea inscrisa| Valoarea taxei|
|crt.|______________________| furnizorului/ | in document,     | pe valoarea   |
|    |Denumirea|Numarul|Data| prestatorului | inclusiv taxa pe | adaugata      |
|    |         |       |    |               | valoarea adaugata|               |
|____|_________|_______|____|_______________|__________________|_______________|
|____|_________|_______|____|_______________|__________________|_______________|
|____|_________|_______|____|_______________|__________________|_______________|
|____|_________|_______|____|_______________|__________________|_______________|

                                 Solicitant,
                             ...................

    Semnatura ................., stampila ............., data .................

    ANEXA 3
    la procedura

    Directia generala a finantelor publice
    a ....................................
    Nr. ............/.....................

                                  Catre
                   Trezoreria ......................

    Ca urmare a cererii de restituire a taxei pe valoarea adaugata, inregistrata sub nr. .........../...................., in baza prevederilor art. X paragraful 1 din Acordul dintre Romania si Statele Unite ale Americii privind statutul fortelor Statelor Unite ale Americii in Romania, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, s-a aprobat restituirea sumei de ........................ lei, reprezentand taxa pe valoarea adaugata aferenta
bunurilor si serviciilor cumparate de catre ................................. .
                                                   (titularul cererii)
    Va rugam ca suma de mai sus sa fie restituita prin virament in contul nr. ........................., deschis la Banca .................................., sucursala/filiala ........................ .
    Alaturat va remitem cererea de restituire aprobata, pe baza careia va rugam sa efectuati viramentul.

                             Director general,
                           ....................

    ANEXA 4
    la procedura

    Directia generala a finantelor publice
    a ....................................
    Nr. ............/.....................

                                  Catre
                       ..............................

    Prin prezenta va comunicam ca, drept urmare a cererii dumneavoastra de restituire a taxei pe valoarea adaugata, inregistrata sub nr. ....../........., in baza prevederilor art. X paragraful 1 din Acordul dintre Romania si Statele Unite ale Americii privind statutul fortelor Statelor Unite ale Americii in Romania, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, s-a aprobat restituirea taxei pe valoarea adaugata in suma de ............................. lei, urmand ca plata sa se efectueze prin virament in contul nr. .........................., deschis la Banca ..................., sucursala/filiala ......................... .
    De asemenea, va comunicam ca nu s-a aprobat restituirea sumei de ........................... lei din urmatoarele motive:
...............................................................................
............................................................................. .

                             Director general,
                           ....................SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 507/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 507 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu