Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 5026 din 13 noiembrie 2001

pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului national pentru ocuparea posturilor didactice declarate vacante in invatamantul preuniversitar

ACT EMIS DE:     MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 48 din 24 ianuarie 2002


SmartCity3


    Ministrul educatiei si cercetarii,
    in baza prevederilor art. 141 lit. p) din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 9 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, cu modificarile si completarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Metodologia privind organizarea si desfasurarea concursului national pentru ocuparea posturilor didactice declarate vacante in invatamantul preuniversitar, cuprinsa in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga orice alte dispozitii contrare.
    Art. 3
    Directia generala pentru evaluare, prognoze si dezvoltare din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii si inspectoratele scolare vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 4
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                      Ministrul educatiei si cercetarii,
                             Ecaterina Andronescu

    ANEXA 1

                                 METODOLOGIE
privind organizarea si desfasurarea concursului national pentru ocuparea posturilor didactice declarate vacante in invatamantul preuniversitar

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezenta metodologie cuprinde norme de organizare a concursului national pentru ocuparea posturilor didactice declarate vacante in invatamantul preuniversitar de stat, in conformitate cu dispozitiile Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 2
    Concursul pentru ocuparea posturilor didactice declarate vacante in invatamantul preuniversitar de stat consta in probe scrise, cu subiecte elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetarii in conformitate cu programa pentru examenul de definitivare in invatamant, la specialitatea postului didactic respectiv. Proba scrisa cuprinde in ponderi egale subiecte din specialitate si din metodica predarii specialitatii respective.
    Art. 3
    (1) La concursul pentru ocuparea posturilor didactice declarate vacante in invatamantul preuniversitar de stat au dreptul sa participe persoanele care indeplinesc conditiile de studii prevazute la art. 7 din Legea nr. 128/1997.
    (2) Nu se organizeaza concurs pentru posturile didactice care au viabilitate mai mica de 4 ani.
    (3) In invatamantul gimnazial din mediul rural se pot constitui catedre compuse din ore in doua sau mai multe unitati de invatamant, cu respectarea prevederilor art. 44 alin. (1) din Legea nr. 128/1997.
    Art. 4
    (1) Media minima de promovare a concursului este 7,00.
    (2) La medii egale departajarea candidatilor, absolventi cu studii superioare, se face pe baza mediei anilor de studii si a mediei examenului de licenta/examenului de stat. Pentru absolventii liceelor pedagogice/scolilor echivalente si ai scolilor postliceale departajarea se face pe baza mediei anilor de studii si a mediei examenului de bacalaureat. Daca egalitatea se mentine, are prioritate candidatul cu domiciliul stabil in localitatea in care se afla postul vacant.
    Art. 5
    Pentru catedrele didactice de la disciplina religie, disciplinele teologice, precum si pentru posturile didactice de la seminariile/liceele teologice candidatii anexeaza la cererea de inscriere la concurs avizul cultului respectiv, care a semnat protocolul cu Ministerul Educatiei si Cercetarii.

    CAP. 2
    Disciplinele de concurs

    Art. 6
    Pentru posturile didactice de educator/educatoare proba scrisa se sustine la limba si literatura romana si la metodica activitatii instructiv-educative din invatamantul prescolar, dupa programa pentru examenul de definitivare in invatamant.
    Art. 7
    (1) Pentru posturile didactice de invatator/institutor proba scrisa se sustine la limba si literatura romana si metodica predarii acesteia, dupa programa pentru examenul de definitivare in invatamant.
    (2) Institutorii care sunt calificati pentru a preda disciplinele: limba straina, muzica, desen sau educatie fizica pot concura si in invatamantul gimnazial, pe catedre corespunzatoare specializarii obtinute prin studii.
    Art. 8
    Pentru disciplinele socioumaniste, acolo unde nu se pot constitui catedre dintr-o singura disciplina, proba scrisa cuprinde in ponderi egale subiecte din specialitate, in profilul orelor dominante in catedra declarata vacanta, si din metodica predarii specialitatii respective.
    Art. 9
    Pentru catedrele de cultura civica pot sustine concurs absolventii de invatamant superior cu specializarea obtinuta prin diploma de studii: filozofie, filozofie - istorie, istorie, drept, sociologie, stiinte politice si administrative, psihosociologie, pedagogie/psihologie, pedagogie, psihosociopedagogie.
    Art. 10
    Pentru ocuparea unei catedre de "Informatica", "Tehnologia informatiei", "Informatica - tehnologii asistate de calculator" si "Tehnologia prelucrarii informatiei" se pot inscrie la concurs:
    - absolventi ai unei institutii de invatamant superior ai cursurilor universitare sau postuniversitare cu urmatoarele specializari: informatica, matematica - informatica, automatica si calculatoare, cibernetica, tehnologia informatiei, conducere cu calculatorul, informatica economica, automatica si informatica economica, calculatoare, informatica aplicata, cibernetica si previziune economica, cibernetica si informatica economica, roboti industriali, mecanotronica, inginerie electrica si calculatoare, informatizarea si conducerea proceselor energetice etc.; in cadrul profilului servicii pot fi incadrati numai absolventii cu specializarile "Informatica economica", "Informatica manageriala", "Contabilitate si informatica de gestiune".
    Art. 11
    Pentru ocuparea unei catedre de "Educatie tehnologica" la gimnaziu se pot inscrie la concurs absolventii cu diploma ai invatamantului de lunga durata, ai colegiilor universitare sau cursurilor postuniversitare cu durata de minimum 3 semestre, in specialitatea postului pentru care concureaza.
    Art. 12
    Pentru catedrele de la disciplinele tehnice si instruire practica se organizeaza concurs incepand cu sesiunea anului 2002.
    Art. 13
    (1) Pentru ocuparea catedrelor vacante in domeniul tehnico-stiintific si cultural-artistic din palatele si cluburile copiilor se pot inscrie la concurs persoanele care indeplinesc conditiile de studii prevazute la art. 7 alin. (3) din Legea nr. 128/1997.
    (2) Pentru ocuparea posturilor/catedrelor din palatele si cluburile copiilor se pot inscrie la concurs absolventii invatamantului superior de lunga si scurta durata, precum si invatatori/institutori, avand specializarea in profilul catedrei/cercului.
    Art. 14
    Pentru ocuparea posturilor de profesori consilieri de la centrul judetean de asistenta psihopedagogica sau de la cabinetele interscolare se pot inscrie la concurs absolventi ai facultatilor de psihologie, sociologie, pedagogie. De asemenea, pot participa la concurs si absolventi ai facultatilor de filozofie - istorie care au facut parte din promotiile 1978 - 1989, grupe pentru psihologie-pedagogie, sociologie, si care pot face dovada prin foaia matricola.
    Art. 15
    Pentru ocuparea posturilor de psihopedagogie speciala se pot inscrie la concurs absolventi ai institutiilor de invatamant superior cu specializarea psihopedagogie speciala, psihologie si pedagogie, subiectul fiind elaborat din specialitatea scoasa la concurs - psihopedagogie speciala si metodica predarii acesteia.
    Art. 16
    (1) Pentru ocuparea posturilor didactice de profesor de educatie speciala se pot inscrie la concurs:
    a) absolventi ai institutiilor de invatamant superior cu specializarea psihopedagogie speciala, psihologie si pedagogie;
    b) absolventi ai institutiilor de invatamant superior cu orice specializare, care au obtinut diploma de licenta/examen de stat si au studiat in facultate discipline cu caracter psihopedagogic si metodic.
    (2) Subiectul de concurs pentru ocuparea posturilor prevazute la alin. (1) se elaboreaza din specializarea de pe diploma sau, la alegere, din psihopedagogie speciala. Cadrele didactice care solicita participarea la concurs trebuie sa faca dovada ca au efectuat un stagiu atestat de pregatire teoretica si practica in educatie speciala, organizat in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educatiei nationale nr. 3.798 din 11 mai 1999.
    Art. 17
    (1) Pentru ocuparea posturilor de educatoare/educator si invatator-educator de la unitatile de invatamant special se pot inscrie la concurs absolventii liceelor pedagogice sau ai unor scoli echivalente, cu specializarea de pe diploma educator, invatator sau educatoare-invatator, ori absolventi ai scolilor postliceale acreditate care pregatesc invatatori-educatori pentru invatamant special, disciplina de concurs fiind psihopedagogia speciala sau, la alegere, una dintre specializarile obtinute prin studii.
    (2) Pentru ocuparea posturilor didactice de profesor la unitatile de invatamant special care utilizeaza curriculumul scolii de masa, integral sau adaptat, se pot inscrie la concurs absolventi ai institutiilor de invatamant superior care au studiat in facultate discipline cu caracter psihopedagogic si metodic. Subiectul de concurs se elaboreaza din specializarea de pe diploma sau, la alegere, din psihopedagogie speciala.
    (3) Pentru posturile de profesor-educator de la unitatile de invatamant special pot participa la concurs absolventi de invatamant superior care au obtinut diploma de licenta/examen de stat si au studiat in facultate discipline cu caracter psihopedagogic si metodic, disciplina de concurs fiind specializarea de pe diploma sau, la alegere, psihopedagogie speciala. Cadrele didactice care solicita participarea la concurs trebuie sa faca dovada ca au efectuat un stagiu atestat de pregatire teoretica si practica in educatie speciala, organizat in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educatiei nationale nr. 3.798 din 11 mai 1999.
    (4) Cadrele didactice care solicita participarea la concurs pentru ocuparea posturilor prevazute la alin. (1) - (3) trebuie sa faca dovada ca au efectuat un stagiu atestat de pregatire teoretica si practica in educatie speciala, organizat in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educatiei nationale nr. 3.798 din 11 mai 1999.
    Art. 18
    Pentru ocuparea posturilor didactice din invatamantul alternativ candidatii anexeaza la cererea de inscriere la concurs avizul favorabil privind parcurgerea modulului de pedagogie specifica din partea institutiilor specializate in tipul de alternativa (Waldorf, Step by Step, Montessori etc.)
    Art. 19
    (1) Pentru ocuparea posturilor de educatori/invatatori/institutori din unitatile de invatamant, clase sau grupe cu predare in limba minoritatilor nationale concursul consta in sustinerea urmatoarelor probe: limba si literatura romana - 16 iulie, ora 9,00; limba si literatura materna - 17 iulie, ora 9,00. Nota pentru promovarea fiecarei probe trebuie sa fie minimum 5,00.
    (2) Pentru ocuparea catedrelor, cu exceptia catedrelor de limba si literatura romana, din unitati de invatamant si clase cu predare in limba minoritatilor nationale, concursul se poate sustine in limba materna. Inspectoratele scolare vor lua masuri pentru traducerea subiectelor in limba minoritatilor nationale.
    Art. 20
    (1) Pentru ocuparea posturilor didactice de specialitate din unitatile de invatamant cu clase speciale de limbi straine cu program intensiv si/sau bilingv si din unitatile de invatamant cu profil de muzica, arte plastice, coregrafie, sportiv, instruire practica sau catedrele din palatele si cluburile copiilor, candidatii sustin o proba practica/orala eliminatorie in profilul postului didactic.
    (2) Proba practica/orala se sustine in fata unei comisii de concurs alcatuite din:
    a) presedinte - inspectorul scolar de specialitate;
    b) directorul unitatii de invatamant la care se desfasoara proba practica;
    c) doi profesori de specialitate, de preferinta metodisti ai inspectoratului scolar.
    (3) Comisia de concurs stabileste si afiseaza graficul desfasurarii probei practice.
    (4) Pentru ocuparea posturilor didactice de specialitate din unitatile cu profil de muzica, coregrafie si teatru proba practica se desfasoara conform anexei nr. 1.
    (5) Pentru ocuparea posturilor didactice din unitatile cu clase speciale de limbi straine cu program intensiv si bilingv proba practica se desfasoara conform anexei nr. 2.
    (6) Rezultatul probei practice se consemneaza prin "admis" sau "respins". Evaluarea candidatului se face numai de catre specialisti, hotararea luandu-se prin consens.
    Art. 21
    Pentru ocuparea posturilor/catedrelor cu predare in alta limba decat cea in care candidatii si-au facut studiile, acestia sustin un test eliminatoriu la limba straina in care urmeaza sa faca predarea, in fata unei comisii alcatuite din inspectorul scolar de specialitate, in calitate de presedinte, si doi profesori de specialitate cu gradul didactic I. Rezultatul testului se consemneaza prin "admis" sau "respins".
    Art. 22
    Candidatii care solicita o catedra formata din cel putin doua specializari sustin proba scrisa la specializarea care are ponderea mai mare de ore in catedra.
    Art. 23
    Contestatiile la proba practica/orala se solutioneaza, in termen de 24 ore de la anuntarea rezultatului, prin repetarea probei in fata unei noi comisii numite de inspectorul scolar general. Pentru probele de arte plastice si informatica se va proceda la reevaluarea probei si nu la repetarea ei. Pentru probele muzica, coregrafie, teatru nu se admit contestatii, hotararea comisiei de concurs ramanand definitiva.

    CAP. 3
    Comisiile de concurs

    Art. 24
    (1) Coordonarea metodologica a concursului prevazut la art. 1 este asigurata de Ministerul Educatiei si Cercetarii prin Comisia nationala de concurs, numita prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii. Comisia nationala de concurs are in subordine subcomisii, cate una pentru fiecare disciplina la care se organizeaza concurs.
    (2) Comisia nationala de concurs are urmatoarele atributii:
    a) elaboreaza subiectele si baremele de corectare pentru disciplinele de concurs;
    b) solicita participarea cadrelor didactice din universitati la desfasurarea concursului, in cadrul comisiilor de evaluare a lucrarilor si in cadrul comisiei de rezolvare a contestatiilor;
    c) emite recomandari sau dispozitii, in vederea aplicarii prevederilor prezentei metodologii, din proprie initiativa sau la solicitarea presedintilor comisiilor judetene de concurs.
    Art. 25
    (1) Organizarea si desfasurarea concursului se asigura de catre inspectoratele scolare.
    (2) La nivelul inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti se constituie comisii judetene de concurs ai caror membri sunt numiti prin decizie a inspectoratului scolar general.
    Art. 26
    (1) Comisiile judetene de concurs au urmatoarele atributii:
    a) stabilesc lista cuprinzand posturile didactice vacante, care se afiseaza cu cel putin 30 de zile inaintea concursului, conform art. 10 alin. (2) din Legea nr. 128/1997;
    b) stabilesc unitatea/unitatile de invatamant la care se desfasoara concursul;
    c) inregistreaza si verifica cererile si documentele anexate, necesare inscrierii. Cererile de concurs sunt avizate de consilierul juridic al inspectoratului scolar;
    d) repartizeaza nominal candidatii in salile de concurs;
    e) intocmesc listele cuprinzand personalul didactic care va asigura supravegherea candidatilor, verificarea identitatii acestora si sigilarea lucrarilor in timpul probelor scrise;
    f) numesc prin tragere la sorti, pentru fiecare sala, 2 - 3 supraveghetori, dintre care unul este responsabil de sala, care au alta specialitate decat candidatii din sala de concurs si care nu au rude pana la gradul al patrulea inclusiv printre candidati. In acest sens supraveghetorii depun o declaratie scrisa;
    g) asigura transcrierea sau multiplicarea subiectelor pentru toate salile de concurs;
    h) distribuie la salile de concurs plicurile cu subiecte astfel incat la ora de incepere a concursului acestea sa poata fi desfacute in prezenta candidatilor;
    i) verifica exactitatea si corectitudinea transcrierii subiectelor;
    j) verifica daca numarul lucrarilor si numarul paginilor acestora, predate de candidati supraveghetorilor de sala, corespund inscrisurilor din borderoul de predare a lucrarilor;
    k) predau comisiilor de evaluare lucrarile candidatilor, insotite de un borderou pe specialitati, mentionand numarul lucrarilor si al paginilor acestora;
    l) intocmesc si afiseaza, pe specialitati, tabelul nominal cu rezultatele concursului, in ordinea descrescatoare a mediilor;
    m) primesc contestatiile si le transmit sub semnatura comisiei de rezolvare a contestatiilor;
    n) intocmesc clasificarea finala a candidatilor, in functie de postul didactic solicitat, dupa primirea rezultatelor la contestatii;
    o) raspund din punct de vedere material si financiar de organizarea si desfasurarea concursului;
    p) asigura conditii decente de cazare/masa pentru cadrele didactice din invatamantul superior de la universitatile la care sunt arondate judetele respective si suporta cheltuielile de deplasare a acestora.
    (2) La lucrarile comisiilor prevazute la alin. (1) participa cu statut de observator reprezentantii sindicatelor recunoscute la nivel national, care au drept de acces la toate documentele comisiilor si care pot solicita consemnarea in procesul-verbal a propriilor observatii.

    CAP. 4
    Inscrierea candidatilor si desfasurarea concursului

    Art. 27
    Cererea de inscriere la concurs, insotita de copii de pe documentele solicitate, se inregistreaza la comisiile judetene de concurs din cadrul inspectoratelor scolare pe a caror raza se afla posturile didactice vacante sau la comisiile de concurs ale unitatilor reprezentative, conform graficului prevazut in anexa nr. 3. Actele de studii se depun in copie legalizata, iar celelalte documente sunt certificate pentru conformitate cu originalul de catre un membru al comisiei judetene de concurs.
    Art. 28
    (1) Lucrarea scrisa se desfasoara, conform graficului desfasurarii concursului, incepand cu ora 9,00.
    (2) Accesul candidatilor in sala de concurs se face incepand cu ora 7,30, cel mai tarziu la ora 8,30.
    (3) Dupa verificarea transcrierii subiectelor de concurs, durata de redactare a lucrarilor este de 4 ore, timp ce nu poate fi depasit.
    Art. 29
    (1) Comisiile de concurs afiseaza pe usa fiecarei sali tabele nominale cu candidatii repartizati in sala si disciplina la care sustin concursul.
    (2) Responsabilii de sali primesc sub semnatura de la secretarul comisiei tabelul nominal cu candidatii repartizati in sala respectiva, precum si colile tip examen si ciornele necesare, in functie de numarul concurentilor.
    Art. 30
    (1) Supraveghetorii de sala verifica identitatea candidatilor.
    (2) Candidatii nu pot avea asupra lor in sala de concurs mijloace de comunicare la distanta.
    (3) Redactarea lucrarilor se face cu cerneala sau pix de culoare albastra, inclusiv pentru desene.
    (4) Inscrierea numelui candidatilor in afara spatiului care se sigileaza, precum si orice alte semne distinctive pe colile-tip destinate lucrarilor scrise sau pe ciorne determina anularea lucrarilor scrise.
    Art. 31
    (1) Candidatii care nu se afla in sala in momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai sustine proba respectiva.
    (2) Candidatii nu pot parasi sala decat daca predau lucrarea si confirma prin semnatura predarea acesteia.
    (3) Dupa transcrierea subiectelor pe tabla sau dupa multiplicarea lor, in sala de concurs un membru al comisiei de concurs insotit de un membru al comisiei de elaborare a subiectelor verifica daca subiectele au fost transcrise corect.
    (4) Candidatii care in timpul desfasurarii probelor de concurs sunt surprinsi copiind sau transmitand solutii cu privire la subiecte sunt eliminati din concurs, incheindu-se un proces-verbal in acest sens.
    Art. 32
    (1) In timpul desfasurarii probei responsabilul de sala si ceilalti supraveghetori nu rezolva subiectele.
    (2) Cadrele didactice supraveghetoare care furnizeaza solutii ale subiectelor de concurs, falsifica lucrari sau care manifesta neglijenta in indeplinirea atributiilor de supraveghetor, respectiv tolerarea unor actiuni sau intentii de frauda a candidatilor, parasirea nejustificata a salii de concurs etc., sunt sanctionate potrivit legii.
    Art. 33
    (1) Sigilarea lucrarilor scrise se efectueaza de catre candidati in prezenta responsabilului de sala care verifica numele candidatilor si semneaza, dupa care se aplica stampila unitatii scolare in care se desfasoara concursul pe semnatura presedintelui comisiei de concurs.
    (2) Dupa redactarea lucrarilor candidatii le predau responsabilului de sala, semneaza in borderoul de predare a lucrarilor si mentioneaza numarul de pagini. Spatiile libere ale intregii lucrari se anuleaza cu linie franta in forma literei "Z", de catre un supraveghetor, in fata candidatului.
    (3) Ciornele se predau responsabilului de sala o data cu lucrarea, fara a fi luate in considerare la evaluarea lucrarii si la eventuale contestatii.
    (4) Dupa expirarea timpului de redactare a lucrarilor supraveghetorii de sala predau comisiei de concurs lucrarile candidatilor, borderourile de predare a lucrarilor, tipizatele anulate si pe cele nefolosite.
    (5) La iesirea candidatilor din sala, acestia vor putea consulta baremele de corectare la fiecare disciplina de concurs, afisate la loc vizibil.
    Art. 34
    Comisia de concurs amesteca lucrarile scrise, pe discipline, le numeroteaza de la 1 la n si le pagineaza. Acestea sunt depozitate in conditii de securitate maxima, astfel incat o singura persoana, actionand independent, sa nu poata avea acces la lucrari pana la predarea acestora cu proces-verbal comisiilor de evaluare, dar nu mai tarziu de ziua urmatoare desfasurarii concursului.

    CAP. 5
    Comisiile de evaluare a lucrarilor

    Art. 35
    In termen de cel mult 24 de ore de la finalizarea concursului comisia de concurs deleaga doi membri ai sai pentru a inainta lucrarile sigilate comisiilor de evaluare din centrele universitare si din scolile stabilite de Ministerul Educatiei si Cercetarii.
    Art. 36
    (1) Comisiile de evaluare sunt numite prin decizie a rectorului institutiei de invatamant superior sau prin decizie a inspectorului scolar general care are in subordine liceul pedagogic sau scoala echivalenta in care se corecteaza lucrarile pentru educatori/educatoare si invatatori/invatatoare, precum si unitatea de invatamant in care se corecteaza lucrarile pentru maistri-instructori.
    (2) Profesorii din invatamantul preuniversitar care intra in comisiile de evaluare a lucrarilor sunt recomandati in scris rectorului de catre inspectorul scolar general al judetului/municipiului Bucuresti pe a carui raza se afla institutiile de invatamant superior.
    (3) Comisiile de evaluare au urmatoarea componenta:
    a) presedinte - un cadru didactic universitar;
    b) doi profesori corectori pentru fiecare comisie, unul din invatamantul universitar, iar celalalt din invatamantul preuniversitar; pentru posturile/catedrele de educatori, invatatori si maistri-instructori corectarea se realizeaza de doi profesori corectori din invatamantul preuniversitar, care predau in specialitatea probei.
    (4) Normarea si salarizarea membrilor comisiilor de evaluare se fac in conformitate cu precizarile aprobate prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii.
    Art. 37
    (1) Verificarea si notarea lucrarilor scrise se desfasoara in sali in care nu este permis accesul altor persoane in afara membrilor comisiei de evaluare.
    (2) Fiecare lucrare scrisa este verificata independent de cei doi profesori corectori si apreciata separat cu note de la 10 la 1, incluzand si punctul din oficiu, conform baremului de corectare.
    (3) Dupa terminarea evaluarii fiecare profesor corector trece punctele acordate pentru fiecare subiect, precum si nota finala in borderoul de notare. La corectare nu se fac insemnari pe lucrare. Un corector nu are acces la borderoul celuilalt.
    Art. 38
    (1) Presedintele comisiei de evaluare verifica borderourile si semnaleaza diferentele mai mari de un punct dintre notele acordate de cei doi profesori corectori pentru fiecare subiect de concurs si pentru nota finala a lucrarii.
    (2) In cazul in care diferentele dintre notele acordate de profesorii corectori sunt mai mari de un punct, lucrarea se reevalueaza de un al treilea profesor corector, numit de presedintele comisiei de evaluare, nota acestuia fiind definitiva. Aceasta se trece pe lucrare si se semneaza de catre profesorii corectori si de presedintele comisiei de evaluare.
    (3) In cazul in care diferentele dintre notele acordate de catre profesorii corectori sunt mai mici de un punct, acestia isi inscriu propria nota pe lucrare si semneaza in dreptul acesteia. Presedintele comisiei de evaluare calculeaza media aritmetica cu doua zecimale, fara rotunjire, pe care o noteaza pe lucrare si semneaza.
    Art. 39
    (1) Dupa stabilirea notei finale presedintele comisiei de evaluare desigileaza lucrarile in prezenta profesorilor corectori si consemneaza mediile intr-un proces-verbal-tip, alaturi de numele candidatilor si de numarul lucrarii, verificand transcrierea corecta a notelor si a mediei.
    (2) Lucrarile candidatilor, impreuna cu borderourile de corectare si cu procesele-verbale cu notele obtinute, se predau presedintelui comisiei de concurs dupa 48 de ore de la finalizarea evaluarii.
    (3) Presedintele comisiei de evaluare transmite prin fax rezultatele evaluarii la inspectoratele scolare de unde provin lucrarile, in maximum 24 de ore de la primirea borderourilor de corectare si a proceselor-verbale.
    Art. 40
    Rezultatele concursului se afiseaza la sediul unitatii/institutiei de invatamant unde s-a desfasurat concursul, cel mai tarziu dupa 3 zile de la sustinerea acestuia.
    Art. 41
    Contestatiile se depun in termen de cel mult 48 de ore de la afisarea rezultatelor la secretarul comisiei de concurs.

    CAP. 6
    Solutionarea contestatiilor

    Art. 42
    (1) Comisiile de contestatii sunt numite prin decizii ale rectorului si, respectiv, ale inspectorului scolar general.
    (2) Comisia de contestatii este constituita din cadre didactice, altele decat cele care au participat la evaluarea lucrarilor, astfel:
    a) presedinte - un cadru didactic universitar;
    b) doi profesori corectori, unul din invatamantul universitar, iar celalalt din invatamantul preuniversitar.
    (3) Normarea si salarizarea membrilor comisiilor de evaluare se fac in conformitate cu precizarile aprobate prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii.
    Art. 43
    (1) Lucrarile pentru care s-au depus contestatii in termenul prevazut se resigileaza, secretizandu-se si nota/notele acordate in vederea reevaluarii.
    (2) Recorectarea lucrarilor se face in conformitate cu dispozitiile art. 38 - 40, in termen de cel mult 24 ore de la expirarea termenului limita de inregistrare a contestatiei.
    (3) In cazul in care diferenta dintre nota acordata de comisia de contestatii si nota acordata de comisia de evaluare este de cel mult un punct, diferenta care poate fi in plus sau in minus, este definitiva nota acordata de comisia de evaluare.
    (4) Daca diferenta dintre nota acordata de comisia de contestatii si nota stabilita in urma evaluarii initiale este mai mare de un punct, nota acordata de comisia de contestatii este definitiva, indiferent daca este mai mare sau mai mica. In situatia lucrarilor cu nota initiala cuprinsa intre 9,00 si 10,00 nota finala este cea atribuita la recorectare.
    (5) La lucrarile comisiei de contestatii participa, cu statut de observator, reprezentantii sindicatelor reprezentative, conform legii. Acestia au acces la toate documentele comisiei si vor consemna in procesul-verbal propriile observatii.
    Art. 44
    Hotararile comisiei de contestatii sunt definitive si se afiseaza cel mai tarziu in termen de 48 de ore de la data limita de depunere a contestatiilor.

    CAP. 7
    Repartizarea candidatilor pe posturi

    Art. 45
    Dupa solutionarea contestatiilor comisia de concurs publica listele finale in ordinea descrescatoare a mediilor, in functie de postul didactic solicitat, dar nu mai tarziu de 24 iulie 2002, ora 24,00.
    Art. 46
    Transferarea/numirea candidatilor se face in ordinea descrescatoare a mediilor obtinute in concurs. Posturile care se vacanteaza in timpul repartizarii candidatilor se includ in lista posturilor vacante.
    Art. 47
    (1) Candidatii promovati si nerepartizati pot face optiune scrisa pentru un post didactic din lista ramas neocupat.
    (2) Candidatii declarati admisi pot opta pentru un post/catedra si in judetele in care au ramas posturi/catedre vacante dupa incheierea repartizarii pe posturi/catedre a candidatilor. Candidatii declarati admisi, care opteaza pentru un post/catedra in alte judete, sunt obligati sa isi depuna dosarul personal la judetul respectiv, in intervalul prevazut in graficul de desfasurare a concursului.
    (3) Posturile vacantate dupa incheierea repartizarii candidatilor pot fi ocupate prin detasare, suplinire, cumul sau plata cu ora, in primul rand de cadre didactice calificate.
    Art. 48
    Validarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice din invatamantul preuniversitar de stat si angajarea pe post se fac de catre inspectorul scolar general.

    CAP. 8
    Dispozitii finale

    Art. 49
    Cheltuielile privind organizarea si desfasurarea concursului national pentru ocuparea posturilor didactice declarate vacante cu personal didactic titular, precum si pentru plata cadrelor didactice care participa la organizarea si desfasurarea concursului se fac prin inspectoratele scolare.
    Art. 50
    La organizarea si desfasurarea concursului nu pot participa persoanele care concureaza sau care au in randul candidatilor rude pana la gradul al IV-lea inclusiv.
    Art. 51
    Lucrarile de concurs, borderourile de corectare, precum si ciornele se pastreaza in arhiva inspectoratelor scolare judetene o perioada de un an, iar celelalte documente, conform dispozitiilor legale in vigoare.
    Art. 52
    Nerespectarea prevederilor legale de catre persoanele implicate in organizarea si desfasurarea concursului atrage raspunderea administrativ-disciplinara, civila sau penala, dupa caz.
    Art. 53
    Graficul desfasurarii concursului se aproba anual prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii. Pentru sesiunea 2002 graficul desfasurarii concursului este prevazut in anexa nr. 3.
    Art. 54
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezenta metodologie.

    ANEXA 1
    la metodologie

                            INVATAMANTUL ARTISTIC

    Licee de arta - Specializarile muzica, coregrafie si teatru

                               Proba practica
din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor vacante din invatamantul artistic

    A. Instrumente si canto. Coregrafie:
    a) elaborarea unui proiect didactic: comisia va face publice, cu 48 de ore inainte, repertoriul elevului si nivelul de studiu pe baza caruia candidatul va concepe proiectul didactic; acesta va fi prezentat comisiei inainte de inceperea probei;
    b) sustinerea practica a proiectului didactic (lectia de instrument/balet): pe baza proiectului didactic prezentat candidatii vor sustine ora de instrument/balet cu elevul/elevii nominalizati de comisie; asigurarea prezentei elevilor va fi facuta de directorul unitatii de invatamant; proba nu va depasi 30 - 50 de minute pentru muzica si o ora pentru coregrafie.
    B. Discipline teoretice:
    1. Specialitatea Teoria muzicii - solfegiu - dictat:
    a) solfegiu la prima vedere: proba va consta din 16 masuri de 3/4, 4/4, 5/4, 5/8, 6/8, 12/8, pana la 4 altercatii constitutive, in cheile Sol si Fa;
    b) citire la prima vedere la pian a cate unui dictat la 1, 2 si 4 voci.
    2. Specialitatea Armonie:
    a) armonie: armonizarea unei teme de 16 masuri (8 masuri sopran si 8 masuri bas dat, necifrate);
    b) citire la prima vedere la pian, cu analiza armonica (3 Corale de Bach, prin tragere la sorti).
    3. Specialitatea Istoria muzicii:
    a) elaborarea unui proiect didactic: subiectul va fi stabilit de catre comisie si va fi comunicat candidatilor cu 48 de ore inainte de sustinerea probei;
    b) proba de recunoastere si comentare a unor lucrari din creatia universala si romaneasca; pe baza auditiei candidatilor li se cere recunoasterea si comentarea a 4 lucrari din epoci stilistice diferite (cel putin una va fi din creatia romaneasca) alese de comisie dintr-o lista de 30 - 40 de lucrari, pusa la dispozitie candidatilor de catre directia unitatii de invatamant cu cel putin doua saptamani inainte de sustinerea probei; comentariul va cuprinde elemente legate de epoca, stil, compozitor, gen, forma, interpretare etc., precum si aspecte interdisciplinare.
    Evaluarea globala se va face pe baza calificativelor "admis"/"respins".
    C. Corepetitie coregrafie
    Sustinerile probei practice de specialitate
    Pentru sustinerea acesteia candidatii vor pregati un program de recital alcatuit din:
    - o lucrare reprezentativa a unui compozitor romantic (Chopin, Schumann, Liszt, Brahms, Ceaikovski etc.)
    - o lucrare (p.d.d. sau variatie) din repertoriul romantic de balet.
    - improvizatia libera a unui fragment de 8 sau 16 masuri simple ori compuse omogen, in stil clasic-romantic (tonal), in tempouri diferite (Adagio, Andantino, Allegro).
    Recitalul poate fi sustinut si cu partitura in fata.

                         *           *              *

    Repertoriul obligatoriu:
    "Giselle" (A. Adam) - variatia baiatului si a fetei din actul I
    "Coppelia" (L. Delibes) - mazurka si p.d.d
    "Don Quijote" (Minkus) - p.d.d. din actul III
    "Corsarul" (Drigo) - p.d.d. din actul III
    "Lacul lebedelor" (Ceaikovski) - variatia Lebedei negre si dans spaniol
    "Frumoasa din padurea adormita" (Ceaikovski) - variatia Zanei liliacului.
    Corepetitie muzica
    Pentru sustinerea acestei probe candidatii vor pregati un program de recital alcatuit din:
    a) - o lucrare clasica (sonata partea I)
    - o lucrare romantica
    - o lucrare moderna sau romaneasca
    b) citirea la prima vedere a 3 texte muzicale in stil clasic, romantic si romanesc, de dificultate medie.
    Textele muzicale vor fi puse la dispozitie de catre comisie.
    Recitalul poate fi sustinut si cu partitura de fata.
    Evaluarea probelor prevazute la lit. a) si b) se va face pe baza calificativului "admis"/"respins".
    D. Arta actorului
    Proba practica
    a) Candidatul va elabora un set de exercitii de initiere in cadrul unei lectii cu 3 - 5 elevi.
    b) Lucru pe text.
    Textul va fi, la alegerea candidatului, din literatura (proza/poezie) universala sau romaneasca.
    Asigurarea prezentei elevilor va fi facuta de directorul unitatii de invatamant.
    Proba nu va depasi 30 de minute.
    Evaluarea probelor prevazute la lit. a) si b) se va face pe baza calificativului "admis"/"respins".
    E. Arta actorului manuitor de papusi
    Proba practica
    Candidatii vor prezenta un microrecital de 15 - 20 de minute, cuprinzand o secventa scenica papusareasca pe un scenariu alcatuit de ei, cu o trimitere sigura la o categorie de public cu o varsta bine definita. Modalitatile de expresie scenica pot fi diverse si raman la alegerea candidatilor.
    Evaluarea probei se va face pe baza calificativelor "admis"/"respins."

    ANEXA 2
    la metodologie

                              PROBA PRACTICA
din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante din liceele cu clasele speciale - limbi straine cu program intensiv si bilingv

    Proba practica va consta intr-un interviu prin care comisia va evalua:
    1. competenta de receptare si comunicare a candidatului in limba straina respectiva;
    2. capacitatea de a stabili obiective si continuturi pentru un curriculum (programa) special pentru clasele cu program intensiv si/sau bilingv.
    Evaluarea globala se va face pe baza calificativelor "admis"/"respins".

    ANEXA 3
    la metodologie

                                GRAFICUL
    desfasurarii concursului pentru sesiunea 2002

    15 iunie 2002 - afisarea posturilor/catedrelor vacante
    19 iunie - 3 iulie 2002 - inregistrarea cererilor candidatilor
    19 iunie - 12 iulie 2002 - inregistrarea cererilor candidatilor absolventi din promotia 2002
    4 - 10 iulie 2002 - verificarea dosarelor si validarea inscrierilor la concurs
    10 iulie 2002 - afisarea tabelelor nominale cuprinzand candidatii inscrisi la concurs
    11 iulie 2002 - desfasurarea probelor practice si a testelor de limba romana/straina, conform graficului elaborat de inspectorat
    12 iulie 2002 - afisarea tabelelor nominale cuprinzand candidatii care au sustinut proba practica
    14 iulie 2002 - rezolvarea contestatiilor la probele practice si la testele de limba
    14 iulie 2002 - afisarea listelor cu candidatii admisi la concurs
    15 iulie 2002 - afisarea listelor cu repartizarea pe sali a candidatilor la unitatea/unitatile unde se sustine concursul; la inspectoratul scolar se va afisa un centralizator cu locurile de desfasurare a concursului pe discipline
    16 - 17 iulie 2002 - desfasurarea concursului
    19 - 20 iulie 2002 - afisarea rezultatelor
    20 - 22 iulie 2002 - inregistrarea contestatiilor (in cel mult 48 de ore de la data afisarii rezultatelor)
    23 - 24 iulie 2002 - rezolvarea contestatiilor si afisarea rezultatelor acestora
    24 iulie 2002 - afisarea rezultatelor definitive
    25 - 27 iulie 2002 - repartizarea pe posturi/catedre a candidatilor declarati admisi
    28 iulie 2002 - restituirea dosarelor candidatilor care au fost admisi si nu au fost repartizati la nivelul judetului, in vederea depunerii acestora pentru alt judet
    29 iulie 2002   depunerea dosarelor la alte inspectorate scolare pentru repartizarea candidatilor admisi pe posturile/catedrele ramase vacante in alte judete dupa repartizarea candidatilor admisi din 24   26 iulie 2002.
    30 iulie 2002, ora 10,00   repartizarea candidatilor admisi pe posturile/catedrele ramase vacante in alte judete, dupa repartitia candidatilor admisi din 24   26 iulie 2002.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 5026/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 5026 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    About five months ago, I was looking to get a mortgage loan for my house but my F I C O credit score was at 511 and the lender needed it above 700. Luckily a friend of mine had gotten similar services from a group of elite professionals a few months back called H A C K M A V E N S. So he advised me to contact them and when I presented my case, it only took them a week and I had my score fixed to 732. They kept to their promises just as I was advised. I strongly recommend these elite professionals all day and any day. You can reach out to them by Email: H A C K M A V E N S 5 @ G M A I L. C O M or Call/Text/WhatsApp: + 1 (2 0 9) 4 1 7 – 1 9 5 7. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Hotărârea 908 2010
    I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past four years and had constant pain, especially in my private parts. During the first year, I had faith in God that i  would be healed someday. This disease started circulating all over my body and I have been taking treatment from my doctor, few weeks ago I came on search on the internet if I could get any information concerning the prevention of this disease, on my search I saw a testimony of someone who has been cured from (HERPES VIRUS) by this Man Dr. harry and she gave the email address of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so I wrote to Dr. harry telling him about my (HERPES VIRUS) he told me not to worry that I was going to be cured!! hmm I never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later I started experiencing changes all over me as the Dr harry assured me that I have been cured, after some time I went to my doctor to confirmed if I have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advice is if you have Any Type of Sickness Or Relationship Problem contact Dr. HARRY Email:: (drharrysolution@gmail.com Or What'sApp:: +2349036417079 .       
ANONIM a comentat Legea 421 2002
     Buna ziua!As dori cateva precizari privind LEGEA nr. 421 din 27 iunie 2002 - privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale si HOTĂRÂREA nr. 152 din 22 februarie 2023 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale. In acest sens un vehicul care se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale de cel puțin 6 luni si din punct de vedere estetic arata impecabil dar are itp-ul expirat de cel putin 6 luni de zile este considerat abandonat? Daca un vehicul DACIA LOGAN arata impecabil dar are ITP-ul expirat din 2014 si se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale este considerat abandonat? Pana la urma ce criterii primeaza!? Aspectul estetic al vehiculului, valoarea de piata al acestuia sau faptul ca are ITP-ul expirat de cel putin 6 luni!? Si ma rezum doar la ITP ca de cele mai multe ori nu are nici asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie. Si ar mai fi un caz particular si anume o SKODA care arata din punct de vedere estetic impecabil, are ITP-ul la zi dar nu are asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie de cca 2 ani. Poate fi consideat vehicul abandonat? In acest sens pe langa raspunsul dumneavoastra ati putea sa detaliati aceste aspecte si lamuriri la principalele posturi de televiziune nationale? Va multumesc. Expand Delete Move to Forward Reply More
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    My name is Matt. I'm here to say a very big thanks to Priest Salami and his great Oracle for saving my marriage. No one would have believe that I and my wife will ever come back together again as lovers. But this great spell caster reunited us in just 48hours. Priest Salami is truly a real and honest online spell caster. Contact him now on: purenaturalhealer@gmail.com. Whatsapp number: +2348143757229
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Legea 119 2003
    I WANT MY EX LOVER BACK LOVE SPELL TO BRING BACK YOUR EX LOVER & BROKEN RELATIONSHIPS OR MARRIAGE BACK. Thanks to Dr Omokpo for helping me save my broken marriage that almost led to divorce forever. I am so happy now and my heart is filled with joy because this great man has brought back my husband with his love spell. I am grateful for the great help he have bring to me and my family If you have any relationship problems health issues or you want to get your Ex lover back contact this great spell caster on email: dromokpo@gmail.com His WhatsApp number: +2348065941096
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună ziua, doamnelor și domnilor, aveți nevoie de asistență financiară? Eu sunt Susan Benson. Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Ai nevoie de un împrumut pentru afaceri, împrumut personal, împrumut ipotecar sau împrumut pentru a-ți finaliza proiectul? Dacă răspunsul dvs. este da, vă voi recomanda să contactați firma mea. Oferim tot felul de servicii de împrumut, inclusiv împrumuturi pe termen lung și scurt, împrumuturi garantate și negarantate și multe altele. Pentru mai multe informații, scrieți-ne prin e-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) sau trimiteți-mi un mesaj direct pe WhatsApp prin: +447360502110 și primiți un răspuns într-o clipă. Un împrumut de la o companie reală și competentă este ceea ce aveți nevoie pentru a vă atinge obiectivul și suntem o companie cuprinzătoare de servicii financiare și ne angajăm să vă ajutăm să vă îndepliniți toate aspirațiile. Suntem specializați în furnizarea de soluții de finanțare structurată persoanelor și companiilor în cel mai eficient și rapid mod. * Puteți aplica pentru un împrumut oricând și oriunde. * Sumă flexibilă - Tu decizi cât vrei să împrumuți. * Finanțare directă rapidă - Primiți împrumutul în 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibilă de 3%. * Rate ridicate de aprobare * Rambursare flexibilă - Trebuie să alegeți Data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 de ani. * Aplicație simplă online. * Îndrumare și expertiză personalizate. * Fără taxe ascunse Nu pierdeți o oportunitate din cauza lipsei de finanțare. Contactați compania mea acum, vă putem ajuta cu un împrumut, deoarece am ajutat numeroase persoane și organizații care s-au confruntat cu dificultăți financiare în întreaga lume. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, vă rugăm să ne trimiteți cererea dvs. de împrumut prin E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com WhatsApp: +447360502110 Intermediarii/Consultanții/Brokerii sunt bineveniți să-și aducă clienții și sunt 100% protejați. În deplină încredere, vom lucra împreună pentru beneficiile tuturor părților implicate.
ANONIM a comentat Acord 0 2007
    Bună ziua, vreau să folosesc acest mediu pentru a vă împărtăși o companie de împrumut care mă ajută să obțin un împrumut comercial cu Termeni înțeleși. oferă toate tipurile de împrumut. E-mail de contact: (infomichealfinanceltd@gmail.com) sau whatsapp +1(469)972-4809.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu