Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.50 din 10.04.2019

privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 78/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind modalităţile de încheiere a contractelor bilaterale de energie electrică prin licitaţie extinsă şi negociere continuă şi prin contracte de procesare
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 344 din 06 mai 2019SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 3 pct. 19, art. 23 alin. (1) şi (2) şi ale art. 43 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. IV din Legea nr. 184/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie şi pentru modificarea unor acte normative, în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin: Articolul IAnexa la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 78/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind modalităţile de încheiere a contractelor bilaterale de energie electrică prin licitaţie extinsă şi negociere continuă şi prin contracte de procesare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621 din 25 august 2014, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul IISocietatea Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale „OPCOM" - S.A. actualizează, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, contractele-cadru şi standard, procedurile şi convenţiile, conform prevederilor anexei, şi le publică pe pagina proprie de internet. Articolul IIIOperatorii economici din sectorul energiei electrice şi Societatea Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale „OPCOM" - S.A. duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul IVDirecţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin. Articolul V Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,Dumitru ChiriţăBucureşti, 10 aprilie 2019.Nr. 50.ANEXĂ(Anexa la Ordinul nr. 78/2014) REGULAMENT privind modalităţile de încheiere a contractelor bilaterale de energie electrică prin licitaţie extinsă şi negociere continuă şi prin contracte de procesare Capitolul IScop şi domeniu de aplicare Articolul 1Prezentul regulament stabileşte un cadru organizat pentru tranzacţionarea, în regim concurenţial, în mod transparent, public, centralizat şi nediscriminatoriu, a energiei electrice, inclusiv prin încheierea contractelor de procesare a combustibilului, şi anume: a)modul de stabilire a ofertelor de vânzare sau de cumpărare a energiei electrice de către participanţi; b)modul de stabilire a ofertelor de procesare a combustibilului; c)modul de organizare a licitaţiilor/sesiunilor de tranzacţionare; d)modul de stabilire a tranzacţiilor şi de contractare a energiei tranzacţionate, respectiv de stabilire a prevederilor contractelor de procesare a combustibilului; e)modul de gestionare şi publicare a informaţiilor privind participanţii, ofertele şi tranzacţiile efectuate. Articolul 2Prin implementarea modalităţilor de încheiere a contractelor bilaterale de energie electrică prin licitaţie extinsă, negociere continuă şi prin contracte de procesare se urmăreşte asigurarea unui cadru eficient şi transparent de tranzacţionare pe piaţa concurenţială de energie electrică şi nediscriminarea participanţilor la piaţă. Articolul 3Prezentul regulament se aplică: a)titularilor de licenţă din sectorul energiei electrice, inclusiv operatorului pieţei centralizate a contractelor bilaterale de energie electrică; b)persoanelor fizice sau juridice care, potrivit legii, pot desfăşura activităţi în sectorul energiei electrice fără a deţine o licenţă acordată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, respectiv persoanelor juridice având sediul într-un stat membru al Uniunii Europene cărora Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei le-a confirmat dreptul de participare la pieţele de energie electrică din România. Capitolul IIDefiniţii şi abrevieri Articolul 4
(1) În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile folosite au semnificaţiile definite în Legea energiei electrice şi gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Semnificaţia termenilor utilizaţi este următoarea:a)caracteristici ferme - caracteristici ale unei oferte, ale căror valori de pornire sunt precis determinate, iar după încheierea tranzacţiilor pe baza regulilor descrise pentru fiecare modalitate de tranzacţionare în prezentul regulament, acestea determină valori precise, fixe, constante la nivelul celor stabilite la tranzacţionare pe toată perioada de valabilitate a contractului ale cantităţii orare şi totale şi preţului tranzacţiei şi asupra cărora contractul asociat tranzacţiei nu permite modificări; b)contract-cadru - contract cu structură şi prevederi predefinite, care conţine prevederi care nu pot fi modificate, utilizate de toţi participanţii înregistraţi la modalitatea respectivă de tranzacţionare, precum şi prevederi specifice, referitoare exclusiv la termene şi modalităţi de plată, garanţii şi penalităţi, pe care iniţiatorul le poate modifica, specificând propriile condiţii; c)contract standard - contract de vânzare-cumpărare a energiei electrice cu structură, termeni şi condiţii predefinite, utilizat de toţi participanţii înregistraţi pentru tranzacţionarea în modalitatea de tranzacţionare pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică, conform căreia contractele sunt atribuite prin negociere continuă; d)convenţie de participare la o modalitate de tranzacţionare aferentă pieţei centralizate a contractelor bilaterale de energie electrică - convenţie standardizată stabilită de operatorul pieţei centralizate a contractelor bilaterale de energie electrică, care prevede drepturile şi obligaţiile reciproce dintre acesta şi fiecare participant la modalitatea respectivă de tranzacţionare aferentă pieţei centralizate a contractelor bilaterale de energie electrică; e)cel mai bun preţ - cel mai mic preţ dintre preţurile ofertelor de vânzare, respectiv cel mai mare preţ dintre preţurile ofertelor de cumpărare, la un moment dat; f)entitate agregată - rezultatul asocierii dintre doi sau mai mulţi producători de energie electrică din surse regenerabile, în vederea participării împreună la Piaţa concurenţială, conform prevederilor Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; g)licitaţie extinsă - licitaţie în care se acceptă oferte de ambele părţi, vânzare şi cumpărare; h)marcă de timp - identificator care asociază unei oferte momentul exact de introducere a acesteia: ziua, ora, minutul şi secunda; i)negociere continuă - modalitate de negociere în care atât preţul ofertelor de pe partea iniţiatoare, cât şi al celor de pe partea respondentă pot fi modificate, iar tranzacţiile se încheie în orice moment în care se îndeplinesc condiţiile de corelare; j)ofertă coiniţiatoare - ofertă de acelaşi tip, şi anume care prevede aceeaşi cantitate de energie electrică, acelaşi profil zilnic de livrare şi aceeaşi durată a livrării, aceeaşi opţiune privind tranzacţionarea integrală/parţială, dacă este cazul, şi are acelaşi obiect, şi anume vânzarea sau cumpărarea, cu o ofertă iniţiatoare şi care implică aderarea la acelaşi contract cu aceasta; k)ofertă iniţiatoare - ofertă de energie electrică sau de procesare a combustibilului care iniţiază procesul de tranzacţionare conform prevederilor prezentului regulament; l)ofertă de răspuns - ofertă care răspunde cerinţelor unei oferte iniţiatoare; m)ofertă fermă - ofertă care nu poate fi anulată sau modificată pe parcursul derulării licitaţiei; n)operator al pieţei centralizate a contractelor bilaterale de energie electrică - persoană juridică titulară de licenţă care asigură organizarea şi administrarea unei pieţe centralizate de contracte de energie electrică, inclusiv de contracte de procesare a combustibilului, în conformitate cu reglementările emise de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei; o)participant la piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică - titular de licenţă sau persoana fizică sau juridică prevăzută la art. 3 lit. b) care se înscrie la această piaţă şi respectă convenţia de participare la o modalitate de tranzacţionare aferentă pieţei centralizate a contractelor bilaterale de energie electrică; în cazul participării ca o singură entitate agregată a mai multor producători de energie electrică din surse regenerabile, este considerat participant acela dintre ei pe care aceştia îl desemnează să tranzacţioneze energia electrică; p)piaţă centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică - cadrul organizat de încheiere între participanţii la piaţă în mod transparent, prin licitaţie publică, a contractelor cu livrare fizică de energie electrică, inclusiv a contractelor de procesare, organizat şi administrat de operatorul pieţei centralizate a contractelor bilaterale de energie electrică, pe baza unui ansamblu de modalităţi având ca bază ofertarea publică şi nediscriminatorie, cu scopul de a contracta energia electrică pe termen determinat, la un preţ transparent, rezultat din echilibrul cererii şi al ofertei; q)platformă de tranzacţionare - sistem informatic stabilit şi menţinut de operatorul pieţei centralizate a contractelor bilaterale de energie electrică în scopul realizării tranzacţiilor pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică, pentru fiecare dintre modalităţile prevăzute în prezentul regulament; r)produs echivalent - unul sau combinaţia dintre mai multe produse tranzacţionate pe piaţa concurenţială, prin cumpărarea sau, după caz, prin vânzarea căruia/căreia s-ar putea reconstitui cantitatea neprimită/nelivrată în perioada de livrare rămasă în urma rezilierii unui contract, cu acelaşi profil zilnic de livrare; s)valori de pornire - valorile caracteristicilor unei oferte la momentul introducerii sale pe piaţă în vederea tranzacţionării.
Articolul 5Abrevierile utilizate în cadrul prezentului regulament au următoarele semnificaţii: a)ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei; b)CET - ora Europei Centrale; c)OPCCB - operatorul pieţei centralizate a contractelor bilaterale de energie electrică; d)PCCB - piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică; e)PCCB-LE - modalitate de tranzacţionare pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică conform căreia contractele sunt atribuite prin licitaţie extinsă, cu posibilitatea existenţei mai multor ofertanţi de ambele părţi; f)PCCB-NC - modalitate de tranzacţionare pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică conform căreia contractele sunt atribuite prin negociere continuă; g)PCCB-PC - modalitate de încheiere, pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică, a contractelor de procesare a combustibilului; h)PC-OTC - piaţa centralizată cu negociere dublă continuă de energie electrică, care funcţionează în baza Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacţionare pe piaţa centralizată cu negociere dublă continuă a contractelor bilaterale de energie electrică, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 49/2013, cu modificările şi completările ulterioare; i)PZU - piaţa pentru ziua următoare; j)Regulament - regulamentul privind modalităţile de încheiere a contractelor bilaterale de energie electrică prin licitaţie extinsă şi negociere continuă şi prin contracte de procesare; k)UE - Uniunea Europeană; l)TG - componenta tarifului de transport pentru introducerea de energie electrică în reţea.
Capitolul IIIReguli generale Articolul 6OPCCB administrează şi dezvoltă piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică pe baza principiilor de nediscriminare, transparenţă, caracter public şi centralizat, stabilite de lege, şi a prevederilor prezentului regulament stabilite pentru fiecare modalitate de tranzacţionare. Articolul 7
(1) Înregistrarea participanţilor la piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică se face la solicitarea acestora, adresată OPCCB, conform procedurilor operaţionale specifice şi prin semnarea convenţiei de participare la modalitatea respectivă de tranzacţionare aferentă PCCB.
(2) Participantului desemnat de o entitate agregată de producători de energie electrică pe bază de surse regenerabile de energie îi revin integral toate responsabilităţile şi drepturile prevăzute în convenţia de participare prevăzută la alin. (1), precum şi cele prevăzute în reglementări naţionale şi/sau ale UE corespunzătoare participării la piaţa de energie electrică.
Articolul 8OPCCB stabileşte, după parcurgerea unui proces de consultare publică cu reţinerea sau respingerea argumentată a propunerilor şi observaţiilor primite, conţinutul-cadru al fiecărei convenţii de participare la o modalitate de tranzacţionare aferentă PCCB, care cuprinde drepturile şi responsabilităţile reciproce ale OPCCB şi ale fiecărui participant la această piaţă. OPCCB face publică fiecare convenţie de participare pe pagina sa de internet. Articolul 9
(1) Participanţii la PCCB au obligaţia să plătească OPCCB contravaloarea tarifelor aferente participării la modalitatea de tranzacţionare respectivă, conform reglementărilor în vigoare şi prevederilor convenţiei de participare la modalitatea respectivă de tranzacţionare aferentă PCCB.
(2) În cazul înregistrării participantului desemnat de o entitate agregată de producători de energie electrică pe bază de surse regenerabile, aplicarea componentei de administrare a tarifului practicat de OPCCB se face la puterea instalată rezultată pentru entitatea agregată.
Articolul 10Tranzacţionarea se realizează pe baza unor contracte publicate anterior de OPCCB, care pot fi propuse de iniţiator cu respectarea unui contract-cadru sau pot fi contracte standard, corespunzător prevederilor aferente fiecărei modalităţi de tranzacţionare. Articolul 11
(1) Contractele-cadru şi cele standard sunt elaborate de către OPCCB, în urma analizării într-un grup de lucru constituit cu participanţii la piaţă şi reţinerii sau respingerii argumentate a propunerilor şi observaţiilor primite în urma consultării publice.
(2) Contractele-cadru şi cele standard nu prevăd posibilitatea denunţării unilaterale, a modificării preţului, a cantităţii orare şi totale sau a profilului de livrare zilnică faţă de cele stabilite la încheierea tranzacţiei.
Articolul 12În modalităţile de tranzacţionare pe baza contractelor propuse de iniţiator, şi anume PCCB-LE şi PCCB-PC, acesta poate introduce clauze specifice, suplimentare/diferite de cele din contractul-cadru, privind exclusiv termenele de plată şi modalităţile de plată, garanţiile şi penalităţile de natură financiară. Articolul 13Este interzisă includerea de clauze specifice: a)care modifică contractul-cadru şi caracterul fix, cunoscut în urma procesului de licitaţie, al cantităţilor orare/totale şi al preţului stabilite la tranzacţionare sau al duratei livrării; b)de modificare ulterioară a unor prevederi, prin înţelegerea părţilor sau pe baza unor formule, care să altereze celelalte caracteristici ale ofertei, inclusiv preţul; c)care să permită denunţarea unilaterală şi, în cazul contractelor încheiate pe PCCB-LE, să afecteze dreptul părţii care nu este în culpă la compensare integrală în situaţia rezilierii; d)care adaugă alte servicii. Articolul 14OPCCB verifică conformitatea cu reglementările şi cu prevederile prezentului regulament a oricărui tip de oferte propuse de oricare participant şi a contractului, le acceptă pe cele conforme şi le respinge pe cele neconforme, publicând pe pagina proprie de internet lista ofertelor respinse şi motivaţia acestei acţiuni. Articolul 15
(1) Identitatea participanţilor la sesiunile de tranzacţionare este publicată pe pagina proprie de internet a OPCCB conform prevederilor prezentului regulament aferente fiecărei modalităţi de tranzacţionare.
(2) În cazul participantului desemnat de o entitate agregată, acesta comunică OPCCB componenţa acesteia, iar OPCCB o publică şi o include în convenţia de participare a acestuia.
Articolul 16
(1) În cazul retragerii ofertei sau în cazul refuzului încheierii contractului/prezentării unui contract neconform pentru PCCB-LE sau PCCB-PC, iar pentru PCCB-NC, în cazul refuzului de semnare a contractului/prezentării unui contract neconform, participantul/participanţii în cauză plăteşte/plătesc OPCCB o sumă penalizatoare.
(2) OPCCB distribuie suma penalizatoare prevăzută la alin. (1) participanţilor care au introdus oferte în sesiunea respectivă de tranzacţionare.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), un participant poate refuza semnarea contractului fără aplicarea vreunei măsuri penalizatoare în cazul în care, în termen de 3 zile lucrătoare, acesta prezintă OPCCB documente din care să rezulte că partenerul de contract face parte dintr-o listă de persoane fizice/juridice cu care este interzisă, prin reglementări naţionale/ale UE, derularea de activităţi comerciale în domeniul energiei.
Articolul 17Dispoziţiile art. 16 sunt incluse în convenţia de participare la modalitatea respectivă de tranzacţionare aferentă PCCB, iar nivelul penalităţii, precum şi modul de repartizare a acesteia se stabilesc în cadrul unei proceduri publice, rezultată în urma unui proces de consultare publică desfăşurat de OPCCB; participantul în cauză este suspendat de la tranzacţionare pe platforma respectivă conform art. 21 alin. (2) lit. c), între data constatării abaterii şi 10 zile după data efectuării plăţii acestei penalităţi. Articolul 18Contractul aferent unei tranzacţii intră în vigoare la data semnării. Articolul 19
(1) În cazul rezilierii unui contract încheiat prin modalităţile de tranzacţionare PCCB-LE sau PCCB-NC, partea din cauza căreia se produce rezilierea plăteşte părţii care nu este în culpă o compensaţie egală cu valoarea diferenţei dintre valoarea energiei nelivrate/nepreluate la preţul de contract şi valoarea energiei nelivrate/nepreluate la preţul produsului echivalent, evaluat pe baza preţurilor produselor tranzacţionate pe PCCB-NC sau, dacă acestea nu au fost tranzacţionate în ultimele 6 luni, a celor tranzacţionate pe PC-OTC şi/sau PCCB-LE, din ultimele 6 luni începând cu data cea mai apropiată de momentul rezilierii, astfel:a)dacă diferenţa este pozitivă şi cumpărătorul a cauzat rezilierea, compensaţia se plăteşte vânzătorului de către cumpărător; b)dacă diferenţa este negativă şi vânzătorul a cauzat rezilierea, suma, în modul, se plăteşte cumpărătorului de către vânzător; c)dacă diferenţa este negativă şi cumpărătorul a cauzat rezilierea, contractul poate fi reziliat fără plata compensaţiei de mai sus; d)dacă diferenţa este pozitivă şi vânzătorul a cauzat rezilierea, contractul poate fi reziliat fără plata compensaţiei de mai sus.
(2) În cazul în care în ultimele 6 luni anterioare rezilierii nu se găseşte niciun produs echivalent format din produse tranzacţionate pe oricare dintre cele trei pieţe, PCCB-NC, PC-OTC şi PCCB-LE, contractul-cadru şi cel standard pot prevedea alte modalităţi de compensare integrală de către participantul din cauza căruia se reziliază contractul a partenerului său, inclusiv, în cazul rezilierii imediat anterioare începerii perioadei de livrare sau în timpul acesteia, prin referirea la preţul mediu de închidere pe PZU, aplicabil livrărilor pe o durată de maximum o săptămână ulterioară datei rezilierii.
(3) Contractul-cadru şi cel standard pot prevedea şi plata unor sume suplimentare celor de la alin. (1) de către partea în culpă celeilalte părţi.
Articolul 20Partea care reziliază contractul transmite OPCCB o notificare cuprinzând părţile, durata şi profilul de livrare, respectiv instrumentul, data încheierii contractului, data rezilierii şi motivul acesteia, iar OPCCB publică aceste informaţii pe pagina proprie de internet şi exclude respectivul contract din calculul indicilor de piaţă corespunzători. Articolul 21
(1) Orice participant la PCCB se poate retrage din proprie iniţiativă de la piaţă în baza unei înştiinţări adresate OPCCB.
(2) OPCCB poate suspenda un participant de la tranzacţionare sau poate revoca înregistrarea unui participant la PCCB, în caz de neconformare cu caracter repetat sau definitiv, cu publicarea şi motivarea acestei acţiuni, în oricare dintre următoarele cazuri:a)nu mai îndeplineşte condiţiile necesare pentru înregistrarea ca participant, definite în procedurile specifice; b)nu îşi îndeplineşte obligaţiile ce îi revin conform prezentului regulament; c)nu respectă convenţia de participare la modalitatea respectivă de tranzacţionare aferentă PCCB.
Articolul 22Înscrierea, depunerea ofertelor şi organizarea sesiunilor de tranzacţionare, suspendarea, revocarea şi excluderea participanţilor ca urmare a unei conduite necorespunzătoare ulterioare înscrierii în competiţie se desfăşoară în conformitate cu procedurile operaţionale specifice, elaborate de OPCCB, rezultate în urma unui proces de consultare publică.
Capitolul IVModalitatea de tranzacţionare PCCB-LE Articolul 23În cazul tranzacţionării energiei electrice prin modalitatea denumită PCCB-LE, realizată prin licitaţie extinsă, se parcurg următoarele etape: 1. Utilizarea contractului-cadru 2. Fiecare ofertant iniţiator îşi defineşte oferta proprie fermă de vânzare sau de cumpărare de energie electrică, care trebuie să cuprindă următoarele caracteristici ferme: a)durata livrării, respectiv data de începere şi data de finalizare a livrării; durata livrării trebuie să fie de minimum o lună; b)cantitatea totală, precum şi cantitatea orară de energie electrică şi profilul de livrare zilnică, prin alegerea uneia din următoarele variante:

(i) livrare în bandă la putere constantă (luni-duminică, 00,00-24,00 CET);
(ii) livrare în bandă la putere constantă (luni-vineri, 00,00-24,00 CET);
(iii) livrare la putere constantă, la ore de vârf de sarcină (luni-duminică, 6,00-22,00 CET);
(iv) livrare la putere constantă, la ore de vârf de sarcină (luni-vineri, 6,00-22,00 CET);
(v) livrare la putere constantă, la ore de vârf de sarcină EU (luni-vineri, 8,00-20,00 CET);
(vi) livrare la putere constantă, la ore vârf de seară (luni-duminică, 16,00-21,00 CET);
(vii) livrare la putere constantă, la ore de gol de sarcină (luni-vineri, 00,00-6,00 şi 22,00-24,00 CET şi sâmbătă-duminică, 00,00-24,00 CET);
(viii) alte profiluri de livrare zilnică, şi anume orice perioadă din zi formată din ore succesive de livrare la putere constantă; perioadele zilnice de livrare aferente fiecărui profil de livrare sunt clar definite ca oră de început şi oră de sfârşit de către OPCCB, iar acesta poate introduce sau elimina de la tranzacţionare un profil de livrare zilnică în funcţie de cerinţele pieţei, conform unor criterii cuprinse într-o procedură proprie rezultată în urma unui proces de consultare publică;

c)preţul minim solicitat (PminLE), în cazul unei oferte de vânzare, respectiv preţul maxim oferit (PmaxLE), în cazul unei oferte de cumpărare; ofertantul trebuie să includă în preţ componenta TG a tarifului de transport pentru introducerea de energie electrică în reţea, similar oricărui alt cost; d)opţiunea dintre tranzacţionarea integrală cu un singur participant şi cea parţială şi/sau cu mai mulţi participanţi a cantităţii ofertate; pentru puteri orare mai mari de 10 MW nu este permisă decât opţiunea de tranzacţionare parţială/cu mai mulţi participanţi; tranzacţionarea parţială înseamnă tranzacţionarea unor tranşe de putere constantă mai mică decât puterea solicitată, cu păstrarea profilului de livrare propus şi a duratei livrării; alegerea opţiunii de tranzacţionare parţială/cu mai mulţi participanţi nu exclude posibilitatea tranzacţionării integrale cu un singur participant, dacă aşa rezultă în urma aplicării regulilor de corelare; e)prevederile specifice ale contractului propus, prevăzute de participantul iniţiator în conformitate cu prevederile art. 12 şi 13.3. După acceptarea ofertei iniţiatoare conform art. 14, OPCCB programează câte o sesiune de tranzacţionare pentru fiecare ofertă iniţiatoare de vânzare sau de cumpărare acceptată şi desfăşoară/asigură desfăşurarea următoarelor activităţi preliminare, în condiţiile unei proceduri proprii elaborate conform art. 22: a)aducerea la cunoştinţa participanţilor la piaţă a ofertei iniţiatoare, prin publicarea acesteia pe site-ul OPCCB, inclusiv a identităţii iniţiatorului, împreună cu formatul de contract propus; b)până la o dată prealabilă celei de începere a sesiunii de tranzacţionare, publicată odată cu oferta iniţiatoare, depunerea la OPCCB a ofertelor coiniţiatoare şi publicarea completă a fiecăreia, imediat după depunere, dacă au fost acceptate conform art. 14; c)depunerea la OPCCB a ofertelor ferme de răspuns, conţinând cantitatea oferită, dacă aceasta este diferită de cea din oferta iniţiatoare, în cazul în care iniţiatorul a optat pentru tranzacţionarea parţială/cu mai mulţi participanţi, opţiunea privind tranzacţionarea parţială şi preţul-limită acceptat; până la deschiderea sesiunii de tranzacţionare, acestea sunt supuse procesului de verificare conform art. 14 şi nu sunt dezvăluite altor participanţi sau publicului. 4. În intervalul de timp cuprins între termenul de la pct. 3 lit. b) şi deschiderea sesiunii de tranzacţionare, participantul iniţiator şi cei cu oferte coiniţiatoare pot modifica o singură dată preţul ofertei proprii, doar în sensul facilitării încheierii de tranzacţii, şi anume în creştere, în cazul ofertelor de cumpărare, respectiv în scădere, în cazul ofertelor de vânzare, şi nu cu mai mult de 5% faţă de oferta iniţiatoare/coiniţiatoare cu cel mai bun preţ; aceste modificări nu sunt dezvăluite altor participanţi sau publicului înainte de deschiderea sesiunii de tranzacţionare. 5. Sesiunea de tranzacţionare începe prin publicarea concomitentă a celor mai recente oferte ale participantului iniţiator/participanţilor coiniţiatori şi a ofertelor de răspuns. 6. Ofertele pot fi retrase doar până la începerea sesiunii de tranzacţionare, cu plata sumei penalizatoare conform dispoziţiilor art. 16. 7. Încheierea tranzacţiilor se realizează conform următoarelor reguli: a)ofertele se ordonează în sensul crescător al preţului, pentru cele de vânzare, respectiv în sensul descrescător al preţului, pentru cele de cumpărare; b)în cazul ofertelor cu obiect identic, şi anume de vânzare, respectiv de cumpărare care au acelaşi preţ, acestea se ordonează în ordine cronologică, în funcţie de data şi ora la care au fost depuse/modificate; c)succesiv, oferta de vânzare iniţiatoare/coiniţiatoare cu preţul cel mai mic sau, în cazul ofertelor cu opţiunea de tranzacţionare parţială, o parte din cantitatea aferentă acesteia, dacă intersecţia curbelor cererii şi ofertei conduce la secţionarea cantităţii ofertate, se corelează cu oferta de cumpărare de răspuns cu preţul cel mai mare şi care este mai mare sau egal cu cel al ofertei iniţiatoare/coiniţiatoare de vânzare sau, în cazul ofertelor de răspuns cu opţiunea de tranzacţionare parţială, o parte din cantitatea aferentă acesteia, dacă intersecţia curbelor cererii şi ofertei conduce la secţionarea cantităţii ofertate; sau d)succesiv, oferta de cumpărare iniţiatoare/coiniţiatoare cu preţul cel mai mare sau, în cazul ofertelor cu opţiunea de tranzacţionare parţială, o parte din cantitatea aferentă acesteia, dacă intersecţia curbelor cererii şi ofertei conduce la secţionarea cantităţii ofertate, se corelează cu oferta de vânzare de răspuns cu preţul cel mai mic şi care este mai mic sau egal cu cel al ofertei iniţiatoare/coiniţiatoare de cumpărare sau, în cazul ofertelor de răspuns cu opţiunea de tranzacţionare parţială, o parte din cantitatea aferentă acesteia, dacă intersecţia curbelor cererii şi ofertei conduce la secţionarea cantităţii ofertate; e)în situaţia în care intersecţia curbelor cererii şi ofertei conduce la tranzacţionarea parţială a unei oferte de răspuns cu opţiunea de tranzacţionare integrală, aceasta este îndepărtată şi înlocuită cu următoarea ofertă cu acelaşi obiect, şi anume de vânzare sau de cumpărare, iar procesul se reia cu verificarea respectării condiţiilor corespunzătoare noii oferte.8. Pentru fiecare cuplu corelat, ofertele de răspuns declarate câştigătoare în urma corelării determină obligaţia respectivului participant la PCCB de a încheia contractul în forma propusă de participantul iniţiator cu participantul cu a cărui ofertă a fost corelat, pentru cantitatea rezultată din corelare şi la preţul de închidere a licitaţiei, aflat la intersecţia între curba ofertei de vânzare şi curba ofertei de cumpărare; 9. Preţul de închidere se determină după următoarele reguli: a)curbele ofertei de vânzare şi ale celei de cumpărare sunt rezultate din unirea prin linii verticale a reprezentării ofertelor ordonate în funcţie de preţ şi prin terminarea fiecărei curbe printr-o linie verticală; b)dacă există un singur punct de intersecţie sau dacă toate punctele de intersecţie au acelaşi preţ, acel preţ este preţul de închidere a licitaţiei; c)dacă există mai multe puncte de intersecţie, iar acestea au preţuri diferite, preţul de închidere este media aritmetică a preţului minim şi a celui maxim corespunzătoare punctelor de intersecţie. 10. OPCCB verifică încheierea fiecărui contract rezultat din tranzacţionare/conformitatea contractului semnat cu cel propus, iar în cazul nerespectării acestei condiţii, OPCCB solicită plata sumei penalizatoare de la fiecare participant în culpă, anunţă public identitatea acestuia şi lipsa valabilităţii contractului, suspendă participanţii în cauză de la tranzacţionare pe o perioadă care se termină la 10 zile calendaristice după data plăţii penalizării şi informează ANRE. Capitolul VModalitatea de tranzacţionare PCCB-NC Articolul 24În cadrul modalităţii de tranzacţionare PCCB-NC, realizată prin licitaţie publică cu negociere continuă, regulile sunt următoarele: 1. OPCCB defineşte produse standard de vânzare şi de cumpărare de energie electrică, cu următoarele caracteristici ferme: a)puterea medie orară pe contract: 0,1 MW; b)durata livrării: o zi/o săptămână/o lună/un trimestru/un semestru/un an, calendaristice-cu specificarea expresă a perioadei livrării; c)profilul zilnic al livrărilor: livrare la putere constantă în bandă/livrare la putere constantă la ore de vârf de sarcină/livrare la putere constantă la ore de vârf de seară/livrare la putere constantă la ore de gol de sarcină/livrare la putere constantă în orice altă perioadă din zi formată din mai multe ore succesive; perioadele de livrare zilnică aferente fiecărui profil de livrare sunt clar definite ca oră de început şi oră de sfârşit de către OPCCB, iar acesta poate introduce sau elimina de la tranzacţionare un profil de livrare zilnică al unui produs în funcţie de cerinţele pieţei, conform unor criterii cuprinse într-o procedură proprie elaborată prin consultare publică; d)utilizarea obligatorie a contractului standard de tranzacţionare a energiei electrice.2. Contractul standard este stabilit de OPCCB în urma desfăşurării activităţilor prevăzute la art. 11, devenind apoi obligatoriu pentru toţi participanţii. 3. Participanţii iniţiază sau răspund cu oferte de vânzare sau de cumpărare pentru oricare dintre produsele definite conform pct. 1, specificând numărul de contracte şi preţul propus, prin introducerea ofertelor în sistemul de tranzacţionare al PCCB-NC; componenta TG a tarifului de transport, corespunzătoare introducerii de energie electrică în reţea, trebuie să fie inclusă în acest preţ. 4. Pentru tranzacţionarea produselor standard, OPCCB organizează sesiuni zilnice de tranzacţionare. 5. OPCCB organizează sesiunile de tranzacţionare în sistem online. 6. Ofertarea şi tranzacţionarea se desfăşoară anonim; ecranele sistemului de tranzacţionare sunt accesibile în timp real publicului, într-o locaţie publică de pe site-ul OPCCB. 7. Pe toată durata sesiunii de tranzacţionare, participanţii pot să introducă, să modifice, să suspende/să activeze şi/sau să anuleze ofertele proprii de vânzare/cumpărare, precum şi să vizualizeze toate ofertele existente în piaţă. 8. Toate ofertele pentru un produs sunt ordonate în funcţie de preţ, respectiv în ordine descrescătoare, dacă ofertele sunt de cumpărare, şi în ordine crescătoare, dacă ofertele sunt de vânzare. În cazul introducerii mai multor oferte cu acelaşi preţ, ordonarea acestora se face în funcţie de marca de timp. 9. Orice modificare adusă unei oferte presupune anularea automată a caracteristicilor ofertei care a fost modificată şi actualizarea automată a caracteristicilor pentru noua ofertă, care primeşte marca de timp corespunzătoare momentului modificării. 10. Ofertele nou-intrate/modificate care îndeplinesc condiţia de compatibilitate, şi anume preţul ofertei de cumpărare este mai mare sau egal cu preţul ofertei de vânzare, respectiv preţul ofertei de vânzare este mai mic sau egal cu preţul ofertei de cumpărare, sunt corelate prin proces automat, derulat în timp real; preţul de atribuire este cel al ofertei nou-introduse în piaţă, de sens contrar celei existente aflate la cel mai bun preţ, compatibilă cu aceasta şi având cel mai bun preţ, iar numărul de produse standard tranzacţionate este cel mai mic dintre cele ale celor două oferte care se corelează. 11. Procesul de corelare va asigura corelarea tuturor ofertelor compatibile, astfel: a)în procesul de corelare pe PCCB-NC se respectă regulile de ordonare în funcţie de:

(i) preţ;
(ii) marca de timp;

b)ofertele de cumpărare se corelează în ordinea descrescătoare a preţului ofertat, şi anume prima ofertă de cumpărare corelată este oferta de cumpărare cu preţul cel mai mare; c)ofertele de vânzare se corelează în ordinea crescătoare a preţului ofertat, şi anume prima ofertă de vânzare corelată este oferta de vânzare cu preţul cel mai mic; d)dacă sunt mai multe oferte la acelaşi preţ care pot fi corelate, atunci corelarea se face în funcţie de marca de timp, începând de la cea mai veche ofertă până la cea mai recentă ofertă; e)procesul de corelare se încheie în momentul în care toată cantitatea aferentă ofertelor compatibile a fost tranzacţionată.12. Ofertele care au condus la încheierea de tranzacţii determină obligaţia participanţilor la PCCB-NC notificaţi de a încheia contractul standard la preţul de atribuire şi pentru numărul de produse standard încheiate la acest preţ, conform notificării transmise lor de către OPCCB. 13. OPCCB verifică încheierea fiecărui contract rezultat din tranzacţionare/conformitatea contractului semnat cu cel standard, iar în cazul nerespectării acestei condiţii, OPCCB solicită plata sumei penalizatoare de la fiecare participant în culpă, anunţă public identitatea acestuia şi lipsa valabilităţii contractului, suspendă participanţii în cauză de la tranzacţionare pe o perioadă care se termină la 10 zile calendaristice după data plăţii penalizării şi informează ANRE. Capitolul VIModalitatea de tranzacţionare PCCB-PC Articolul 25Încheierea prin licitaţie publică, în condiţii de transparenţă şi nediscriminatorii, a contractelor de procesare a combustibilului, se face aplicând următoarele reguli: 1. Încheierea contractelor de procesare a combustibilului face parte dintre măsurile de salvgardare prevăzute de art. 24 din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare. Acestea se încheie exclusiv în situaţii de criză pe piaţa de energie electrică, după emiterea hotărârii Guvernului de punere în aplicare a măsurilor de siguranţă, conform legii, iar durata livrărilor nu poate depăşi durata situaţiei de criză avute în vedere în respectiva hotărâre. În cazul în care se impune suspendarea funcţionării pieţei concurenţiale în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (8) din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, aceste contracte sunt supuse regulilor aplicabile şi celorlalte contracte încheiate pe piaţa concurenţială de energie electrică. 2. Executarea contractelor de procesare a combustibilului nu exonerează producătorii care le încheie de la obligaţiile stabilite prin reglementările comunitare şi/sau naţionale de raportare a tranzacţiilor cu energie electrică la preţul echivalent al fiecăreia dintre acestea rezultat în urma licitaţiei. 3. Contractul-cadru pentru procesare este stabilit conform prevederilor art. 11. Contractul-cadru trebuie să cuprindă prevederi care să stipuleze condiţiile şi acordul iniţiatorului pentru participarea producătorului la piaţa de echilibrare prin ofertarea întregii puteri electrice disponibile, la creştere şi la scădere, conform prevederilor legale; acesta trebuie să conţină o prevedere în care să se precizeze cantitatea de combustibil necesară pentru procesare care rezultă din oferta de răspuns câştigătoare. 4. Participanţii care pot introduce oferte iniţiatoare sunt doar titularii de licenţă de furnizare de energie electrică. 5. Oferta iniţiatoare fermă, echivalentă unei oferte ferme de cumpărare de energie electrică, este definită prin următoarele caracteristici ferme: a)tipul şi caracteristicile combustibilului supus procesării; b)cantitatea totală - notată în continuare cu E (în MWh) şi cantitatea orară precizată de energie electrică de livrat în SEN în urma procesării combustibilului (în MWh/h)/profilul zilnic de livrare, prin alegerea uneia din următoarele variante:

(i) livrare în bandă la putere constantă;
(ii) livrare la putere constantă la ore de vârf;
(iii) livrare la putere constantă la ore de gol;

c)opţional, cantitatea totală limită de combustibil disponibilă pentru procesare - notată în continuare cu F (în MWh combustibil); d)preţul combustibilului de procesat - notat în continuare PF (în lei/MWh combustibil); acesta este fix pe toată durata contractului; e)cel mai mare preţ echivalent al energiei electrice rezultate în urma procesării pe care iniţiatorul este dispus să îl plătească; f)durata livrării, respectiv data de începere şi data de finalizare a livrărilor, în conformitate cu prevederile pct. 1; g)clauzele specifice ale contractului propus, prevăzute de participantul iniţiator în conformitate cu prevederile art. 12 şi 13.6. După acceptarea ofertei iniţiatoare conform art. 14, OPCCB programează câte o sesiune publică de licitaţie pentru fiecare ofertă iniţiatoare acceptată, echivalentă cu o ofertă de cumpărare de energie electrică, şi desfăşoară/asigură desfăşurarea următoarelor activităţi preliminare, în condiţiile şi la termenele stabilite conform prevederilor unei proceduri publice, rezultată în urma unui proces de consultare publică desfăşurat de OPCCB: a)publicarea ofertei iniţiatoare pe pagina proprie de internet a OPCCB, incluzând identitatea participantului iniţiator; b)depunerea la OPCCB a ofertelor ferme de răspuns, permisă doar producătorilor deţinători de licenţă emisă de ANRE; c)publicarea concomitentă a identităţii tuturor participanţilor respondenţi şi a tuturor ofertelor de răspuns acceptate conform dispoziţiilor art. 14.7. Ofertele ferme de răspuns trebuie să conţină următoarele caracteristici ferme: a)cantitatea orară medie de combustibil procesat - notat în continuare fh, necesară pentru livrarea cantităţii orare de energie electrică, în MWh de combustibil/MWh de energie electrică livrată, corespunzător profilului de livrare prevăzut în oferta iniţiatoare; b)tariful de procesare solicitat, în lei/MWh de energie electrică livrată - notat în continuare t, în care trebuie să fie incluse toate costurile aferente, inclusiv componenta TG, de introducere a energiei electrice în reţea, a tarifului de transport.8. Dacă energia electrică rezultată din procesarea combustibilului este produsă în capacităţi de cogenerare, producătorii trebuie să ţină seama, la stabilirea parametrilor ofertei de răspuns pe care o introduc, de consumul de combustibil aferent ambelor produse - pentru determinarea cantităţii orare medii de combustibil, fh, şi de veniturile prognozate rezultate din vânzarea energiei termice, precum şi de cele rezultate din bonusul pentru cogenerarea de înaltă eficienţă - pentru determinarea tarifului de procesare, t. 9. Oferta de răspuns declarată câştigătoare se determină prin alegerea celei mai mici valori a preţului echivalent al energiei electrice rezultate din procesarea combustibilului din cele calculate pentru fiecare ofertă de răspuns, rezultate din formula: PE [lei/MWh] = t [lei/MWh] + fh [MWh/MWh] x PF [lei/MWh], şi care este mai mică decât preţul echivalent maxim pe care iniţiatorul a declarat că este dispus să îl plătească, conform ofertei iniţiatoare. 10. În cazul în care iniţiatorul a indicat o cantitate totală limită de combustibil disponibil pentru procesare, intră în licitaţie doar ofertele de răspuns care respectă relaţia: fh [MWh/MWh] ≤ F [MWh]/E [MWh] 11. Oferta de răspuns declarată câştigătoare determină obligaţia respectivului participant la PCCB de a încheia contractul în forma propusă de participantul iniţiator, pentru întreaga cantitate de energie electrică din oferta iniţiatoare, la tariful de procesare şi cu consumul total de combustibil rezultat din oferta de răspuns declarată câştigătoare. 12. OPCCB verifică încheierea contractului/conformitatea contractului semnat cu cel propus şi publicat, iar în cazul nerespectării acestei condiţii, OPCCB solicită plata sumei penalizatoare de la fiecare participant în culpă, anunţă public identitatea acestora şi lipsa valabilităţii contractului, suspendă participanţii în cauză de la tranzacţionare pe o perioadă care se termină la 10 zile calendaristice după data plăţii penalizării şi informează ANRE. Capitolul VIITransparenţa pieţei centralizate a contractelor bilaterale Articolul 26După încheierea fiecărei sesiuni de tranzacţionare pe PCCB-LE, OPCCB publică pe pagina proprie de internet, în plus faţă de cerinţele prevăzute la art. 23, o sinteză cuprinzând următoarele informaţii: a)caracteristicile ofertei iniţiatoare: numele participantului iniţiator, obiectul ofertei, vânzare sau cumpărare, şi codul ofertei iniţiatoare, cantitatea orară şi profilul zilnic al livrărilor, opţiunea de tranzacţionare integrală/parţială, perioada de livrare, preţul de deschidere, contractul propus; b)preţul de închidere a licitaţiei; c)pentru fiecare tranzacţie încheiată, numele vânzătorului, numele cumpărătorului şi cantitatea orară şi totală de energie electrică tranzacţionată; d)preţul final şi cantitatea aferente fiecărei oferte, inclusiv ale celor netranzacţionate. Articolul 27După încheierea fiecărei zile a unei sesiuni de tranzacţionare pe PCCB-NC, OPCCB publică pe pagina proprie de internet următoarele informaţii, pentru fiecare produs tranzacţionat, în plus faţă de cerinţele prevăzute la art. 24: a)caracteristicile produsului tranzacţionat; b)caracteristicile fiecărei tranzacţii: numărul de contracte tranzacţionate, numele vânzătorului şi cel al cumpărătorului, preţul tranzacţiei. Articolul 28După încheierea şedinţei de licitaţie pe PCCB-PC, OPCCB publică pe pagina proprie de internet, în plus faţă de cerinţele prevăzute la art. 25, o sinteză cuprinzând următoarele informaţii: a)numele participantului iniţiator, tipul combustibilului şi cantitatea totală limită disponibilă, dacă este cazul; b)cantitatea totală de energie electrică şi profilul zilnic al livrărilor; c)perioada de livrare (procesare); d)contractul propus; e)numele participanţilor respondenţi; f)pentru oferta de răspuns declarată câştigătoare: numele participantului, tariful de procesare, preţul combustibilului procesat şi preţul energiei electrice rezultate; g)pentru ofertele de răspuns necâştigătoare: tariful de procesare şi cantitatea orară medie de combustibil procesat. Articolul 29Informaţiile publicate vor fi disponibile pe pagina proprie de internet a OPCCB timp de cel puţin 5 ani, într-un format care să permită exportul datelor în format editabil pe o perioadă definită aleasă de utilizator. Articolul 30OPCCB publică pe pagina proprie de internet tarifele percepute pentru serviciile efectuate în calitate de OPCCB şi toate procedurile/avizele aferente acestei pieţe. Capitolul VIIIMonitorizare Articolul 31OPCCB supraveghează funcţionarea PCCB în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi ale legislaţiei incidente şi publică pe pagina proprie de internet rapoarte periodice de sinteză privind rezultatele funcţionării acestei pieţe, inclusiv indicii de preţ relevanţi. Articolul 32OPCCB actualizează, în urma unui proces de consultare publică, procedura operaţională privind supravegherea funcţionării pieţelor administrate, a comportamentului participanţilor şi de detectare a acţiunilor cu caracter anticoncurenţial, în vederea aplicării prevederilor prezentului regulament. Articolul 33
(1) În vederea asigurării rolului ANRE de monitorizare a pieţei de energie electrică, OPCCB transmite ANRE rapoarte periodice în conformitate cu cadrul de reglementare în vigoare, privind performanţa şi indicatorii specifici aferenţi fiecărei modalităţi de tranzacţionare.
(2) OPCCB sesizează ANRE şi, după caz, Consiliul Concurenţei cu privire la orice aspect privind nerespectarea reglementărilor sau care conduce la o funcţionare inadecvată a PCCB, precum şi la orice comportament anticoncurenţial, anormal sau inadecvat sau de încălcare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.227/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind integritatea şi transparenţa pieţei angro de energie (REMIT) ale participanţilor, prezentând soluţii posibile pentru remedierea situaţiei constatate.
Articolul 34La solicitarea ANRE, OPCCB transmite, în afara rapoartelor periodice, date istorice din baza de date deţinută, care trebuie să fie disponibile cel puţin 5 ani, precum şi analize specifice cu privire la funcţionarea PCCB sau la orice situaţie deosebită semnalată.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 50/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 50 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Legea 577 2001
    A MUST READ: HOW I GOT MY LOAN OF $375,000.00 FROM THIS GREAT COMPANY CALLED LANDON LUIS HOME LOANS Hello to All across the globe, I am Nancy White , from United State Of America, USA. I am a single mother of four kids and I was stuck in a financial situation and I needed to refinance and pay my bills. I tried seeking loans from various loan firms both private and corporate but never with success, and most banks declined my credit ,do not fall prey to those hoodlums at there that call them self money lender they are all scam , all they want is your money and you will not hear from them again they have done it to me three times before i come in contact with Landon Luis Home Loans the most interesting part of it is that my loan was transfer to me within 72hours so I will advice you to contact Landon Luis Home Loans if you are interested in getting loan and you are sure you can pay them back on time you can contact them via email……… (landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 No credit check, no co signer with just 2% interest rate and better repayment plans and schedule if you must contact any firm with reference to securing a loan without collateral then contact Landon Luis Home Loans today for your loan They offer all kind of categories of loan they Short term loan (1_10years) Long term loan (20_30 years) They offer loan like *Property Purchase loans................... Home loan............., Business loan........ Debt consolidation loan .......Refinance Loan..........,Business start up loan Farm loan....... , Company loan..............Mortgages loan construction loan.....car loan........ hotel loan....personal loans..property loans etc Email..........(landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 When it comes to financial crisis and you need to be free from financial crisis then Landon Luis Home Loans is the place to go please just tell them that Nancy White direct you Good Luck....
ANONIM a comentat Ordin 15217 2015
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 35 1991
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
     We are able to finance your signatory projects and help you enhance your business plan. Furthermore, our financial instrument can be used for the purchase of goods from any manufacturer irrespective of their location. It can also serve as collateral with any bank in the world to secure loans for your project or to activate credit line to finance your business plan. We have {BG}, Standby Letter of Credit {SBLC}, Medium Term Notes {MTN}, Confirmable Bank Draft {CBD} as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed. Email : nat.mandate18@gmail.com Skype : nat.mandate18@gmail.com Regards Nat
ANONIM a comentat Ordin 792 2014
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de credit și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Interesat, contactați-mă acum prin e-mail; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 792 2014
    BINE ATI VENIT LA "MARIELA LOAN" Obiectivul nostru este de a oferi servicii financiare profesionale excelente tuturor. Ești om de afaceri sau femeie? Vă confruntați cu dificultăți financiare? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere de mici dimensiuni și afaceri medii? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de bani pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării insuficiente? Aceasta este o oportunitate de a obține un împrumut astăzi pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Creditul nostru este 100% garantat pentru securitatea maximă este prioritatea noastră, obiectivul nostru principal este să vă ajutăm să obțineți un serviciu financiar autentic pe care toți meritați, programul nostru este cel mai rapid mod de a obține împrumutul de care aveți nevoie. rata dobânzii scăzută pentru a reduce presiunea asupra cheltuielilor lunare. Obțineți flexibilitatea de a utiliza în orice scop - de la vacanță, educație, până la achiziții unice. Oferim o varietate de servicii financiare care includ: Împrumuturi personale, Împrumuturi de consolidare a datoriilor, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi de împrumut, Împrumuturi garantate de împrumut, Împrumuturi ipotecare, Împrumuturi de împrumut, Împrumuturi student, Împrumuturi comerciale, Credite automate de credit, Împrumuturi de achiziție, împrumuturi pentru construcții, la rate de dobândă scăzute de 3% acordăm împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și agențiilor. Obțineți cele mai bune rezultate pentru familia dvs., casa dvs. de vis și schema noastră generală de împrumut. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: (marielagonzalezloan@gmail.com) Vă rugăm să scrieți înapoi cu informații despre împrumut; INFORMAȚII DE ÎMPRUMUT DATE APLICABILE 1) Numele complet: 2) Țara: 3) Adresa: 4) Stare: 5) Sex: 6) Statutul căsătoriei: 7) Locul de muncă: 8) Număr de telefon: 9) Poziția curentă la locul de muncă: 10) Venit lunar: 11) Numărul de credite necesare: 12) Durata împrumutului: 13) Obiectivele împrumutului: 14) Religie: 15) V-ați înregistrat înainte de: 16) Data nașterii: Dacă sunteți interesat în obținerea unui împrumut, vă rugăm să ne contactați cu cererea dvs. de împrumut. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: marielagonzalezloan@gmail.com Salutari, Doamna MARIELA GONZALEZ marielagonzalezloan@gmail.com Așteptăm cu nerăbdare să vă sunăm cât mai curând posibil.
ANONIM a comentat OUG 53 2004
    Acesta este un creditor profesionist de împrumut privat, care este înregistrat să ofere împrumuturi cu dobândă redusă de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi de aceeași zi. Toate tipurile de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi de împrumuturi grele, împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi auto, vehicule, camioane, împrumuturi de afaceri, finanțare / finanțare, împrumuturi ipotecare, credite pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură un proiect și multe altele. Intrați în contact (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 50/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu