Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 498 din 8 septembrie 2009

privind aprobarea organizarii actiunii de voluntariat în domeniul protectiei consumatorilor

ACT EMIS DE: AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 667 din 6 octombrie 2009In temeiul art. 2 lit. b) din Legea voluntariatului nr. 195/2001, republicată, şi al art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 284/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,

preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă organizarea acţiunii de voluntariat în domeniul protecţiei consumatorilor, prin recrutarea de agenţi voluntari pentru protecţia consumatorilor şi încheierea contractului de voluntariat de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.

Art. 2. - (1) Recrutarea agenţilor voluntari pentru protecţia consumatorilor se face dintre persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani, pe baza consimţământului liber exprimat, în temeiul cererii de înscriere, însoţită de:

a) CV;

b)  cel puţin o recomandare, care să ateste competenţa, experienţa şi seriozitatea solicitantului, din partea unei instituţii de învăţământ, unui institut de cercetare sau din partea autorităţilor locale - primar, viceprimar sau secretar al primăriei, după caz.

(2) Selecţionarea agenţilor voluntari se face de către o comisie formată din directorul coordonator adjunct al comisariatului judeţean pentru protecţia consumatorilor şi cel puţin unul dintre angajaţii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor desemnaţi să coordoneze activitatea Corpului Voluntarilor pentru Protecţia Consumatorilor, pe baza documentelor depuse şi în urma unui interviu despre cunoştinţele privind legislaţia în domeniul protecţiei consumatorilor.

Art. 3. - Activitatea agenţilor voluntari pentru protecţia consumatorilor va consta, în principal, în:

a) informarea, distribuirea de pliante, afişe, broşuri etc;

b) conştientizarea şi promovarea unei atitudini corespunzătoare a consumatorilor din zona respectivă în legătură cu importanţa protecţiei consumatorilor;

c)  alte atribuţii stabilite de preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

Art. 4. - (1) Activitatea desfăşurată de agentul voluntar pentru protecţia consumatorilor se realizează în baza unui contract de voluntariat.

(2) Modelul contractului de voluntariat este prevăzut în anexă.

Art. 5. - Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - Angajaţii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor desemnaţi cu coordonarea activităţii Corpului Voluntarilor pentru Protecţia Consumatorilor vor fi stabiliţi prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

Art. 7. - Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului Voluntarilor pentru Protecţia Consumatorilor se elaborează în termen de 90 de zile de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,

Bogdan Marcel Pandelică

ANEXĂ

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR

CONTRACT   DE   VOLUNTARIAT

nr................, încheiat astăzi........................

Intre Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, cu sediul în municipiul Bucureşti, Bd. Aviatorilor nr. 72, sectorul 1, reprezentată legal prin.................................., în calitate de preşedinte - secretar de stat,

şi

domnul/doamna........................................., domiciliat/domiciliată în .................................., CNP..............................., posesor/posesoare al/a CI. seria.......nr................., eliberată de...............la data de.................................., în calitate de agent voluntar pentru protecţia consumatorilor,

se încheie prezentul contract de voluntariat:

I.  Durata

Contractul se încheie pe durata de 1 (un) an, urmând ca agentul voluntar să înceapă activitatea în data de...................

II.  Domeniul de activitate: Protecţia consumatorilor

III. Zona de desfăşurare a activităţii: de regulă, judeţul..................Pentru acţiunile care depăşesc judeţul, se obţine în prealabil avizul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

IV. Atribuţiile agentului voluntar pentru protecţia consumatorilor

Atribuţiile se vor regăsi în planurile de acţiune ale Corpului Voluntarilor pentru Protecţia Consumatorilor, constând în:

a) informarea, distribuirea de pliante, afişe, broşuri etc;

b)  conştientizarea şi promovarea unei atitudini corespunzătoare a consumatorilor din zona respectivă în legătură cu importanţa protecţiei consumatorilor;

c) alte atribuţii stabilite de preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

V.  Drepturile agentului voluntar pentru protecţia consumatorilor:

a)  să participe activ la elaborarea şi implementarea planurilor de acţiune ale Corpului Voluntarilor pentru Protecţia Consumatorilor;

b) să beneficieze de titluri onorifice, decoraţii, în condiţiile legii.

VI. Obligaţiile Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor:

a) să asigure desfăşurarea activităţii Corpului Voluntarilor pentru Protecţia Consumatorilor în condiţii de legalitate;

b) să organizeze cu personalul propriu cursuri de instruire a agenţilor voluntari din Corpul Voluntarilor pentru Protecţia Consumatorilor.

VII.  Drepturile Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor:

a) să analizeze şi să evalueze activitatea agenţilor voluntari pentru protecţia consumatorilor şi să dispună în consecinţă;

b) să propună planuri de acţiune şi protocoale cu alte organizaţii.

VIII.  Dispoziţii finale

a) In executarea prezentului contract de voluntariat, activitatea agentului voluntar pentru protecţia consumatorilor este coordonată de către preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, prin angajaţii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor desemnaţi cu coordonarea activităţii Corpului Voluntarilor pentru Protecţia Consumatorilor.

b) Executarea obligaţiilor contractuale nu se poate face prin reprezentare.

c) Răspunderea pentru neexecutarea sau pentru executarea necorespunzătoare a prezentului contract de voluntariat se supune legislaţiei în vigoare.

d) Agentul voluntar pentru protecţia consumatorilor nu intră în contact cu operatorii economici, nu este împuternicit să efectueze activităţi de control şi nici să aplice sancţiuni operatorilor economici.

e) Prezentul contract de voluntariat este valabil numai pentru activităţile din domeniul protecţiei consumatorilor.

f)  Dacă pe parcursul executării prezentului contract de voluntariat intervine, independent de voinţa părţilor, o situaţie de natură să îngreuneze executarea obligaţiilor ce revin agentului voluntar pentru protecţia consumatorilor, contractul va fi renegociat, iar dacă situaţia face imposibilă executarea în continuare a contractului, acesta este reziliat de plin drept.

g) Modificarea prezentului contract de voluntariat se poate face la cererea scrisă a uneia dintre părţi, formulată în termen de 30 de zile de la data la care a intervenit situaţia prevăzută la lit. f).

h) Denunţarea unilaterală a prezentului contract de voluntariat se poate face de către oricare dintre părţi, cu un preaviz de 30 de zile, fără obligaţia prezentării motivelor.

i) Litigiile izvorâte din încheierea, modificarea, executarea sau încetarea prezentului contract de voluntariat sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti, dacă părţile contractului nu le pot rezolva pe cale amiabilă.

j) In cazul sesizării unor fapte sau evenimente care, în urma verificărilor de către autorităţile competente, se constată că sunt de rea-credinţă sau nefondate, prezentul contract de voluntariat devine nul de drept.

Prezentul contract de voluntariat s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

Instituţia

Agent voluntar,

..................................................


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 498/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 498 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu