Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 4923 din 22 septembrie 2003

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea centrelor si a cabinetelor de asistenta psihopedagogica

ACT EMIS DE: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 702 din  7 octombrie 2003


SmartCity3


    In conformitate cu prevederile art. 49 alin. (2) din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata,
    avand in vedere prevederile art. 7 alin. (3), art. 21 alin. (1) si ale art. 43 lit. e) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, precum si ale Ordonantei Guvernului nr. 103/1998 privind structura normei didactice in invatamantul preuniversitar, aprobata cu modificari prin Legea nr. 109/1999,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 741/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului,

    ministrul educatiei, cercetarii si tineretului emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul privind organizarea si functionarea centrelor si a cabinetelor de asistenta psihopedagogica, cuprins in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4.683/1998 si Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 3.100/1999.
    Art. 3
    Directia generala evaluare, prognoze, strategii si programe pentru invatamant preuniversitar, Directia generala pentru invatamant preuniversitar din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului si inspectoratele scolare vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 4
    Prezentul ordin se comunica inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti, centrelor si cabinetelor de asistenta psihopedagogica.
    Art. 5
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

               p. Ministrul educatiei, cercetarii si tineretului,
                              Ioana-Irinel Chiran,
                               secretar de stat

    ANEXA 1

                                 REGULAMENT
privind organizarea si functionarea centrelor si a cabinetelor de asistenta psihopedagogica

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Centrele judetene de asistenta psihopedagogica, denumite in continuare CJAP, respectiv centrul municipiului Bucuresti de asistenta psihopedagogica - CMBAP, sunt unitati conexe ale invatamantului preuniversitar, care functioneaza in fiecare judet, respectiv in municipiul Bucuresti, in baza art. 49 alin. (1) din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata.
    (2) Cabinetele de asistenta psihopedagogica functioneaza in unitatile de invatamant la care sunt inmatriculati cel putin 800 de elevi. Unitatile de invatamant cu mai putin de 800 de elevi sunt arondate unui cabinet de asistenta psihopedagogica, in functie de resursele umane calificate si dotarile materiale specifice.
    Art. 2
    (1) CJAP/CMBAP sunt institutii subordonate organizatoric si financiar inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti. CJAP/CMBAP sunt subordonate din punct de vedere metodologic Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului si Institutului de Stiinte ale Educatiei.
    (2) Activitatile cabinetelor de asistenta psihopedagogica sunt coordonate de catre CJAP/CMBAP.
    (3) De activitatea CJAP/CMBAP raspunde un inspector scolar general adjunct.
    (4) Fondurile banesti provenite de la buget sunt gestionate prin contabilitatea inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti. Consiliul de administratie al inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti, la inceputul anului bugetar, stabileste fondurile aferente pentru CJAP/CMBAP.
    (5) CJAP/CMBAP prezinta, la cererea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului sau a inspectorilor generali in subordinea carora se afla, rapoarte privind activitatea proprie.
    Art. 3
    (1) CJAP/CMBAP organizeaza actiuni de cunoastere si consiliere psihopedagogica a elevilor, realizate individual si colectiv, actiuni cu parintii prin consultatii individuale si colective, precum si actiuni de colaborare cu comunitatile locale, in scopul orientarii scolare si profesionale, orientarii carierei elevilor, prin informare, documentare, consiliere, acestea fiind monitorizate si evaluate periodic de catre inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti.
    (2) Cabinetele de asistenta psihopedagogica din unitatile de invatamant asigura in permanenta informarea, cunoasterea si consilierea psihopedagogica a elevilor, prin consultatii individuale si colective, actiuni de indrumare a parintilor si de colaborare cu comunitatile locale, in scopul orientarii scolare, profesionale si a carierei elevilor.
    Art. 4
    Inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti asigura centrelor si cabinetelor de asistenta psihopedagogica spatii corespunzatoare, in cabinete sau laboratoare, destinate exclusiv desfasurarii activitatilor de cunoastere si consiliere psihopedagogica a elevilor, in cadrul unitatilor de invatamant.
    Art. 5
    CJAP/CMBAP colaboreaza cu unitati si institutii de invatamant, cu directiile judetene pentru protectia copilului, cu agentiile judetene de ocupare si formare profesionala, cu alte organizatii guvernamentale si neguvernamentale, cu inspectoratul judetean de politie (compartimentul prevenire), precum si cu alte persoane juridice care au atributii in domeniul educatiei.
    Art. 6
    Activitatea CJAP/CMBAP nu se subordoneaza doctrinelor promovate de partide sau formatiuni politice. In spatiile apartinand CJAP/CMBAP sunt interzise:
    a) functionarea partidelor sau formatiunilor politice;
    b) desfasurarea activitatii de organizare si propaganda politica;
    c) prozelitismul religios;
    d) activitatile care incalca normele generale de moralitate.

    CAP. 2
    Organizarea CJAP/CMBAP si a cabinetelor de asistenta psihopedagogica

    Art. 7
    Orientarea scolara si profesionala desfasurata in CJAP/CMBAP si in cabinetele de asistenta psihopedagogica se realizeaza prin: asistenta psihologica, asistenta pedagogica si orientarea carierei elevilor.
    Art. 8
    (1) Categoriile de personal care functioneaza in cadrul CJAP/CMBAP sunt:
    a) personal de conducere;
    b) personal didactic;
    c) personal didactic auxiliar;
    d) personal nedidactic.
    (2) Personalul de conducere - coordonatorul CJAP/CMBAP, asimilat functiei de director de unitate de invatamant gimnaziala prevazuta la art. 21 alin. (1) din Legea nr. 128/1997, poate fi profesor cu specializarea in pedagogie, psihopedagogie, psihologie, sociologie, pedagogie sociala sau, in mod exceptional, profesor, absolvent al Facultatii de Filosofie-Istorie (promotiile 1978 - 1989, grupe optionale de psihologie, pedagogie, sociologie), prevazut de art. 7 alin. (3) din Legea nr. 128/1997, avand cel putin gradul didactic II si o vechime de minimum 5 ani in activitatea de asistenta psihopedagogica.
    (3) Ocuparea functiei de coordonator al CJAP/CMBAP se face prin concurs organizat de inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti, conform metodologiilor elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului privind organizarea si desfasurarea concursului pentru functiile de director si director adjunct din unitatile de invatamant gimnaziale.
    (4) Salarizarea coordonatorului se face conform dispozitiilor art. 51 alin. (2) din Legea nr. 128/1997.
    Art. 9
    In cadrul CJAP/CMBAP functiile didactice sunt: profesor psihopedagog, profesor psiholog, profesor sociolog, profesor pedagog social sau, in mod exceptional, profesor, absolvent al Facultatii de Filosofie-Istorie (promotiile 1978 - 1989, grupe optionale de psihologie, pedagogie, sociologie), prevazut de art. 7 alin. (3) din Legea nr. 128/1997.
    Art. 10
    In cadrul CJAP/CMBAP functiile didactice auxiliare sunt: asistent social, laborant, in conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 128/1997.
    Art. 11
    In cadrul CJAP/CMBAP functia nedidactica este cea de secretar.
    Art. 12
    Structura organizatorica, statul de functii si numarul de personal didactic, didactic auxiliar si nedidactic din structura CJAP/CMBAP sunt aprobate anual de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, la propunerea inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti.
    Art. 13
    Cabinetele de asistenta psihopedagogica au prevazut in statul de functii un post de profesor avand una dintre specializarile: pedagogie, psihopedagogie, psihologie, sociologie, pedagogie sociala sau, in mod exceptional, profesor, absolvent al Facultatii de Filosofie-Istorie (promotiile 1978 - 1989, grupe optionale de psihologie, pedagogie, sociologie), prevazut de art. 7 alin. (3) din Legea nr. 128/1997.
    Art. 14
    Incadrarea CJAP/CMBAP, precum si a cabinetelor scolare si interscolare de asistenta psihopedagogica cu personal didactic si didactic auxiliar se face pe baza de concurs, potrivit prevederilor art. 9 alin. (1), (2) si (3) si ale art. 19 alin. (1) din Legea nr. 128/1997.

    CAP. 3
    Functionarea CJAP/CMBAP si a cabinetelor de asistenta psihopedagogica

    SECTIUNEA 1
    Stabilirea normei didactice

    Art. 15
    (1) Norma didactica a personalului didactic din CJAP/CMBAP se stabileste potrivit prevederilor art. 43 lit. e) din Legea nr. 128/1997 si conform Ordonantei Guvernului nr. 103/1998 privind structura normei didactice in invatamantul preuniversitar, aprobata cu modificari prin Legea nr. 109/1999.
    (2) Norma didactica a personalului didactic din CJAP/CMBAP cuprinde un numar de 40 de ore pe saptamana, repartizate astfel:
    a) 18 ore/saptamana, care constau in: activitati de asistenta psihopedagogica, desfasurate individual si colectiv cu elevii, consiliere, examinare, preorientare, orientare, reorientare scolara si profesionala, activitati de consiliere a parintilor, cadrelor didactice, participare la sedinte cu parintii, la comisiile metodice si consiliile pedagogice cu tematica specifica, centralizarea datelor pentru elaborarea materialelor informative pe problematica orientarii scolare si profesionale la nivel judetean, intocmirea si realizarea de programe de informare si consiliere privind cariera, activitati de cercetare stiintifica cu tematica psihopedagogica; 2 - 4 ore de predare in specialitatea inscrisa pe diploma;
    b) 22 de ore/saptamana, care constau in: activitati de pregatire metodico-stiintifica si complementara, pregatirea si corectarea rezultatelor examinarilor, stabilirea masurilor si intocmirea programelor de interventie si evaluare psihopedagogica, activitati de documentare stiintifica, colaborarea cu comunitatile locale.
    Art. 16
    (1) Norma didactica a personalului didactic din cabinetele de asistenta psihopedagogica se stabileste potrivit prevederilor art. 43 lit. e) din Legea nr. 128/1997 si conform Ordonantei Guvernului nr. 103/1998, aprobata cu modificari prin Legea nr. 109/1999.
    (2) Norma didactica a personalului didactic din cabinetele de asistenta psihopedagogica cuprinde un numar de 40 de ore pe saptamana, repartizate astfel:
    a) 18 ore/saptamana, care constau in: activitati de asistenta psihopedagogica, desfasurate individual si colectiv cu elevii, consiliere, examinare, preorientare, orientare, reorientare scolara si profesionala, activitati de consiliere a parintilor, cadrelor didactice, participare la sedinte si lectorate cu parintii, la comisiile metodice si consiliile pedagogice cu tematica specifica; 2 - 4 ore de predare in specialitatea inscrisa pe diploma;
    b) 22 de ore/saptamana, care constau in: activitati de pregatire metodico-stiintifica si complementara; pregatirea si corectarea rezultatelor examinarilor, stabilirea masurilor si intocmirea programelor de interventie si evaluare psihopedagogica, activitati metodico-stiintifice, colaborarea cu comunitatile locale.

    SECTIUNEA a 2-a
    Atributiile CJAP/CMBAP si ale cabinetelor de asistenta psihopedagogica

    Art. 17
    CJAP/CMBAP au urmatoarele atributii:
    a) ofera informare, consiliere, documentare si indrumare pentru elevi, parinti si profesori pe diferite teme: cunoastere si autocunoastere, adaptarea elevilor la mediul scolar, adaptarea scolii la nevoile elevilor, optimizarea relatiilor scoala - elevi - parinti;
    b) asigura prin intermediul metodelor, procedeelor si tehnicilor specifice prevenirea si diminuarea factorilor care determina tulburari comportamentale, comportamente de risc sau disconfort psihic;
    c) asigura examinarea psihologica a elevilor la cererea parintilor, a scolii sau a inspectoratelor scolare in situatii de esec scolar, abandon scolar, conflicte;
    d) propun si organizeaza programe de orientare a carierei elevilor in scoli;
    e) asigura servicii de consiliere si cursuri pentru parinti;
    f) coordoneaza si sprijina cabinetele de asistenta psihopedagogica din scoli si licee;
    g) colaboreaza cu personalul de la centrele medicale de igiena si profilaxie;
    h) colaboreaza cu personalul de la agentiile locale de ocupare si formare profesionala;
    i) sprijina activitatea metodica a profesorilor si dirigintilor;
    j) elaboreaza studii psihosociologice privind optiunile elevilor claselor terminale vizand clasificarile profesionale prin invatamantul profesional si liceal, precum si tipurile de scoli din cadrul retelei;
    k) inainteaza inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti studii de specialitate privind elementele de prognoza si analiza referitoare la oferta pietei fortei de munca in zona (evolutie, dinamica, profesii pe cale de disparitie, profesii noi), in vederea orientarii scolare, profesionale si a carierei elevilor din judet;
    l) sunt implicate alaturi de inspectoratul scolar judetean in examinarea propunerilor tuturor unitatilor scolare din retea si a ofertei privind planul de scolarizare;
    m) coordoneaza actiunea de derulare a proiectelor/programelor, parteneriatelor educationale interne sau internationale derulate pe plan local, vizand problematica consilierii, orientarii scolare, profesionale si a carierei elevilor in parteneriat cu autoritatile de invatamant, autoritatile locale, asociatii si fundatii cu preocupari in domeniu;
    n) monitorizeaza, prin intermediul echipei operative a profesorilor din centru, situatiile deosebite din unitatile de invatamant preuniversitar din judet/municipiul Bucuresti (abandon scolar ridicat, risc privind consumul de droguri, tulburari comportamentale) in care din motive obiective nu au putut fi normate catedre in cabinete scolare, urmand sa prezinte rapoarte semestriale privind modul de rezolvare a acestora.
    Art. 18
    Cabinetele de asistenta psihopedagogica au urmatoarele atributii:
    a) asigura informarea si consilierea elevilor, parintilor si profesorilor pe diferite subiecte: cunoastere si autocunoastere, adaptarea elevilor la mediul scolar, adaptarea scolii la nevoile elevilor, optimizarea relatiilor scoala - elevi - parinti;
    b) asigura prevenirea sau diminuarea factorilor care determina tulburari comportamentale, comportamente de risc sau disconfort psihic prin intermediul metodelor, procedeelor si tehnicilor specifice;
    c) asigura examinarea psihologica a elevilor la cererea parintilor, a scolii sau a inspectoratelor scolare in situatii de esec scolar, abandon scolar, dizarmonii in structura personalitatii, conflicte;
    d) propun si organizeaza programe de orientare scolara, profesionala si a carierei elevilor in scolile unde isi desfasoara activitatea, in colaborare cu consilierii educativi;
    e) asigura servicii de consiliere si cursuri pentru parinti;
    f) sprijina activitatea metodica a profesorilor si dirigintilor;
    g) elaboreaza studii psihosociologice privind optiunile elevilor claselor terminale vizand clasificarile profesionale prin invatamantul profesional si liceal, precum si tipurile de scoli din cadrul retelei.
    Art. 19
    Atributiile personalului de conducere, a personalului didactic, a personalului didactic auxiliar si a personalului nedidactic din centrele si cabinetele de asistenta psihopedagogica sunt prevazute in Regulamentul de organizare si functionare si in Regulamentul de ordine interioara ale CJAP/CMBAP, precum si in fisa postului. Acestea se supun aprobarii inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti, respectiv coordonatorului CJAP/CMBAP pentru personalul din cabinetele de asistenta psihopedagogica.
    Art. 20
    Personalul didactic incadrat in cabinetele scolare si interscolare de asistenta psihopedagogica sprijina activitatea comisiilor metodice ale invatatorilor si profesorilor, activitatea de consiliere si orientare a dirigintilor din unitatile de invatamant in care functioneaza cabinetele scolare si interscolare.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 21
    Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale CJAP/CMBAP, precum si a cabinetelor de asistenta psihopedagogica se asigura conform legii.
    Art. 22
    CJAP/CMBAP, precum si cabinetele de asistenta psihopedagogica pot beneficia de sprijin material si financiar din partea unor persoane fizice si juridice, potrivit prevederilor art. 170 alin. (3) din Legea nr. 84/1995, republicata, cu modificarile ulterioare.
    Art. 23
    Personalul didactic si didactic auxiliar din CJAP/CMBAP, precum si din cabinetele de asistenta psihopedagogica beneficiaza de toate drepturile prevazute de Legea nr. 128/1997.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 4923/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 4923 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 4923/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu