Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 4923 din 22 septembrie 2003

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea centrelor si a cabinetelor de asistenta psihopedagogica

ACT EMIS DE: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 702 din  7 octombrie 2003


SmartCity3


    In conformitate cu prevederile art. 49 alin. (2) din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata,
    avand in vedere prevederile art. 7 alin. (3), art. 21 alin. (1) si ale art. 43 lit. e) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, precum si ale Ordonantei Guvernului nr. 103/1998 privind structura normei didactice in invatamantul preuniversitar, aprobata cu modificari prin Legea nr. 109/1999,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 741/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului,

    ministrul educatiei, cercetarii si tineretului emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul privind organizarea si functionarea centrelor si a cabinetelor de asistenta psihopedagogica, cuprins in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4.683/1998 si Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 3.100/1999.
    Art. 3
    Directia generala evaluare, prognoze, strategii si programe pentru invatamant preuniversitar, Directia generala pentru invatamant preuniversitar din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului si inspectoratele scolare vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 4
    Prezentul ordin se comunica inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti, centrelor si cabinetelor de asistenta psihopedagogica.
    Art. 5
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

               p. Ministrul educatiei, cercetarii si tineretului,
                              Ioana-Irinel Chiran,
                               secretar de stat

    ANEXA 1

                                 REGULAMENT
privind organizarea si functionarea centrelor si a cabinetelor de asistenta psihopedagogica

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Centrele judetene de asistenta psihopedagogica, denumite in continuare CJAP, respectiv centrul municipiului Bucuresti de asistenta psihopedagogica - CMBAP, sunt unitati conexe ale invatamantului preuniversitar, care functioneaza in fiecare judet, respectiv in municipiul Bucuresti, in baza art. 49 alin. (1) din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata.
    (2) Cabinetele de asistenta psihopedagogica functioneaza in unitatile de invatamant la care sunt inmatriculati cel putin 800 de elevi. Unitatile de invatamant cu mai putin de 800 de elevi sunt arondate unui cabinet de asistenta psihopedagogica, in functie de resursele umane calificate si dotarile materiale specifice.
    Art. 2
    (1) CJAP/CMBAP sunt institutii subordonate organizatoric si financiar inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti. CJAP/CMBAP sunt subordonate din punct de vedere metodologic Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului si Institutului de Stiinte ale Educatiei.
    (2) Activitatile cabinetelor de asistenta psihopedagogica sunt coordonate de catre CJAP/CMBAP.
    (3) De activitatea CJAP/CMBAP raspunde un inspector scolar general adjunct.
    (4) Fondurile banesti provenite de la buget sunt gestionate prin contabilitatea inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti. Consiliul de administratie al inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti, la inceputul anului bugetar, stabileste fondurile aferente pentru CJAP/CMBAP.
    (5) CJAP/CMBAP prezinta, la cererea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului sau a inspectorilor generali in subordinea carora se afla, rapoarte privind activitatea proprie.
    Art. 3
    (1) CJAP/CMBAP organizeaza actiuni de cunoastere si consiliere psihopedagogica a elevilor, realizate individual si colectiv, actiuni cu parintii prin consultatii individuale si colective, precum si actiuni de colaborare cu comunitatile locale, in scopul orientarii scolare si profesionale, orientarii carierei elevilor, prin informare, documentare, consiliere, acestea fiind monitorizate si evaluate periodic de catre inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti.
    (2) Cabinetele de asistenta psihopedagogica din unitatile de invatamant asigura in permanenta informarea, cunoasterea si consilierea psihopedagogica a elevilor, prin consultatii individuale si colective, actiuni de indrumare a parintilor si de colaborare cu comunitatile locale, in scopul orientarii scolare, profesionale si a carierei elevilor.
    Art. 4
    Inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti asigura centrelor si cabinetelor de asistenta psihopedagogica spatii corespunzatoare, in cabinete sau laboratoare, destinate exclusiv desfasurarii activitatilor de cunoastere si consiliere psihopedagogica a elevilor, in cadrul unitatilor de invatamant.
    Art. 5
    CJAP/CMBAP colaboreaza cu unitati si institutii de invatamant, cu directiile judetene pentru protectia copilului, cu agentiile judetene de ocupare si formare profesionala, cu alte organizatii guvernamentale si neguvernamentale, cu inspectoratul judetean de politie (compartimentul prevenire), precum si cu alte persoane juridice care au atributii in domeniul educatiei.
    Art. 6
    Activitatea CJAP/CMBAP nu se subordoneaza doctrinelor promovate de partide sau formatiuni politice. In spatiile apartinand CJAP/CMBAP sunt interzise:
    a) functionarea partidelor sau formatiunilor politice;
    b) desfasurarea activitatii de organizare si propaganda politica;
    c) prozelitismul religios;
    d) activitatile care incalca normele generale de moralitate.

    CAP. 2
    Organizarea CJAP/CMBAP si a cabinetelor de asistenta psihopedagogica

    Art. 7
    Orientarea scolara si profesionala desfasurata in CJAP/CMBAP si in cabinetele de asistenta psihopedagogica se realizeaza prin: asistenta psihologica, asistenta pedagogica si orientarea carierei elevilor.
    Art. 8
    (1) Categoriile de personal care functioneaza in cadrul CJAP/CMBAP sunt:
    a) personal de conducere;
    b) personal didactic;
    c) personal didactic auxiliar;
    d) personal nedidactic.
    (2) Personalul de conducere - coordonatorul CJAP/CMBAP, asimilat functiei de director de unitate de invatamant gimnaziala prevazuta la art. 21 alin. (1) din Legea nr. 128/1997, poate fi profesor cu specializarea in pedagogie, psihopedagogie, psihologie, sociologie, pedagogie sociala sau, in mod exceptional, profesor, absolvent al Facultatii de Filosofie-Istorie (promotiile 1978 - 1989, grupe optionale de psihologie, pedagogie, sociologie), prevazut de art. 7 alin. (3) din Legea nr. 128/1997, avand cel putin gradul didactic II si o vechime de minimum 5 ani in activitatea de asistenta psihopedagogica.
    (3) Ocuparea functiei de coordonator al CJAP/CMBAP se face prin concurs organizat de inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti, conform metodologiilor elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului privind organizarea si desfasurarea concursului pentru functiile de director si director adjunct din unitatile de invatamant gimnaziale.
    (4) Salarizarea coordonatorului se face conform dispozitiilor art. 51 alin. (2) din Legea nr. 128/1997.
    Art. 9
    In cadrul CJAP/CMBAP functiile didactice sunt: profesor psihopedagog, profesor psiholog, profesor sociolog, profesor pedagog social sau, in mod exceptional, profesor, absolvent al Facultatii de Filosofie-Istorie (promotiile 1978 - 1989, grupe optionale de psihologie, pedagogie, sociologie), prevazut de art. 7 alin. (3) din Legea nr. 128/1997.
    Art. 10
    In cadrul CJAP/CMBAP functiile didactice auxiliare sunt: asistent social, laborant, in conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 128/1997.
    Art. 11
    In cadrul CJAP/CMBAP functia nedidactica este cea de secretar.
    Art. 12
    Structura organizatorica, statul de functii si numarul de personal didactic, didactic auxiliar si nedidactic din structura CJAP/CMBAP sunt aprobate anual de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, la propunerea inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti.
    Art. 13
    Cabinetele de asistenta psihopedagogica au prevazut in statul de functii un post de profesor avand una dintre specializarile: pedagogie, psihopedagogie, psihologie, sociologie, pedagogie sociala sau, in mod exceptional, profesor, absolvent al Facultatii de Filosofie-Istorie (promotiile 1978 - 1989, grupe optionale de psihologie, pedagogie, sociologie), prevazut de art. 7 alin. (3) din Legea nr. 128/1997.
    Art. 14
    Incadrarea CJAP/CMBAP, precum si a cabinetelor scolare si interscolare de asistenta psihopedagogica cu personal didactic si didactic auxiliar se face pe baza de concurs, potrivit prevederilor art. 9 alin. (1), (2) si (3) si ale art. 19 alin. (1) din Legea nr. 128/1997.

    CAP. 3
    Functionarea CJAP/CMBAP si a cabinetelor de asistenta psihopedagogica

    SECTIUNEA 1
    Stabilirea normei didactice

    Art. 15
    (1) Norma didactica a personalului didactic din CJAP/CMBAP se stabileste potrivit prevederilor art. 43 lit. e) din Legea nr. 128/1997 si conform Ordonantei Guvernului nr. 103/1998 privind structura normei didactice in invatamantul preuniversitar, aprobata cu modificari prin Legea nr. 109/1999.
    (2) Norma didactica a personalului didactic din CJAP/CMBAP cuprinde un numar de 40 de ore pe saptamana, repartizate astfel:
    a) 18 ore/saptamana, care constau in: activitati de asistenta psihopedagogica, desfasurate individual si colectiv cu elevii, consiliere, examinare, preorientare, orientare, reorientare scolara si profesionala, activitati de consiliere a parintilor, cadrelor didactice, participare la sedinte cu parintii, la comisiile metodice si consiliile pedagogice cu tematica specifica, centralizarea datelor pentru elaborarea materialelor informative pe problematica orientarii scolare si profesionale la nivel judetean, intocmirea si realizarea de programe de informare si consiliere privind cariera, activitati de cercetare stiintifica cu tematica psihopedagogica; 2 - 4 ore de predare in specialitatea inscrisa pe diploma;
    b) 22 de ore/saptamana, care constau in: activitati de pregatire metodico-stiintifica si complementara, pregatirea si corectarea rezultatelor examinarilor, stabilirea masurilor si intocmirea programelor de interventie si evaluare psihopedagogica, activitati de documentare stiintifica, colaborarea cu comunitatile locale.
    Art. 16
    (1) Norma didactica a personalului didactic din cabinetele de asistenta psihopedagogica se stabileste potrivit prevederilor art. 43 lit. e) din Legea nr. 128/1997 si conform Ordonantei Guvernului nr. 103/1998, aprobata cu modificari prin Legea nr. 109/1999.
    (2) Norma didactica a personalului didactic din cabinetele de asistenta psihopedagogica cuprinde un numar de 40 de ore pe saptamana, repartizate astfel:
    a) 18 ore/saptamana, care constau in: activitati de asistenta psihopedagogica, desfasurate individual si colectiv cu elevii, consiliere, examinare, preorientare, orientare, reorientare scolara si profesionala, activitati de consiliere a parintilor, cadrelor didactice, participare la sedinte si lectorate cu parintii, la comisiile metodice si consiliile pedagogice cu tematica specifica; 2 - 4 ore de predare in specialitatea inscrisa pe diploma;
    b) 22 de ore/saptamana, care constau in: activitati de pregatire metodico-stiintifica si complementara; pregatirea si corectarea rezultatelor examinarilor, stabilirea masurilor si intocmirea programelor de interventie si evaluare psihopedagogica, activitati metodico-stiintifice, colaborarea cu comunitatile locale.

    SECTIUNEA a 2-a
    Atributiile CJAP/CMBAP si ale cabinetelor de asistenta psihopedagogica

    Art. 17
    CJAP/CMBAP au urmatoarele atributii:
    a) ofera informare, consiliere, documentare si indrumare pentru elevi, parinti si profesori pe diferite teme: cunoastere si autocunoastere, adaptarea elevilor la mediul scolar, adaptarea scolii la nevoile elevilor, optimizarea relatiilor scoala - elevi - parinti;
    b) asigura prin intermediul metodelor, procedeelor si tehnicilor specifice prevenirea si diminuarea factorilor care determina tulburari comportamentale, comportamente de risc sau disconfort psihic;
    c) asigura examinarea psihologica a elevilor la cererea parintilor, a scolii sau a inspectoratelor scolare in situatii de esec scolar, abandon scolar, conflicte;
    d) propun si organizeaza programe de orientare a carierei elevilor in scoli;
    e) asigura servicii de consiliere si cursuri pentru parinti;
    f) coordoneaza si sprijina cabinetele de asistenta psihopedagogica din scoli si licee;
    g) colaboreaza cu personalul de la centrele medicale de igiena si profilaxie;
    h) colaboreaza cu personalul de la agentiile locale de ocupare si formare profesionala;
    i) sprijina activitatea metodica a profesorilor si dirigintilor;
    j) elaboreaza studii psihosociologice privind optiunile elevilor claselor terminale vizand clasificarile profesionale prin invatamantul profesional si liceal, precum si tipurile de scoli din cadrul retelei;
    k) inainteaza inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti studii de specialitate privind elementele de prognoza si analiza referitoare la oferta pietei fortei de munca in zona (evolutie, dinamica, profesii pe cale de disparitie, profesii noi), in vederea orientarii scolare, profesionale si a carierei elevilor din judet;
    l) sunt implicate alaturi de inspectoratul scolar judetean in examinarea propunerilor tuturor unitatilor scolare din retea si a ofertei privind planul de scolarizare;
    m) coordoneaza actiunea de derulare a proiectelor/programelor, parteneriatelor educationale interne sau internationale derulate pe plan local, vizand problematica consilierii, orientarii scolare, profesionale si a carierei elevilor in parteneriat cu autoritatile de invatamant, autoritatile locale, asociatii si fundatii cu preocupari in domeniu;
    n) monitorizeaza, prin intermediul echipei operative a profesorilor din centru, situatiile deosebite din unitatile de invatamant preuniversitar din judet/municipiul Bucuresti (abandon scolar ridicat, risc privind consumul de droguri, tulburari comportamentale) in care din motive obiective nu au putut fi normate catedre in cabinete scolare, urmand sa prezinte rapoarte semestriale privind modul de rezolvare a acestora.
    Art. 18
    Cabinetele de asistenta psihopedagogica au urmatoarele atributii:
    a) asigura informarea si consilierea elevilor, parintilor si profesorilor pe diferite subiecte: cunoastere si autocunoastere, adaptarea elevilor la mediul scolar, adaptarea scolii la nevoile elevilor, optimizarea relatiilor scoala - elevi - parinti;
    b) asigura prevenirea sau diminuarea factorilor care determina tulburari comportamentale, comportamente de risc sau disconfort psihic prin intermediul metodelor, procedeelor si tehnicilor specifice;
    c) asigura examinarea psihologica a elevilor la cererea parintilor, a scolii sau a inspectoratelor scolare in situatii de esec scolar, abandon scolar, dizarmonii in structura personalitatii, conflicte;
    d) propun si organizeaza programe de orientare scolara, profesionala si a carierei elevilor in scolile unde isi desfasoara activitatea, in colaborare cu consilierii educativi;
    e) asigura servicii de consiliere si cursuri pentru parinti;
    f) sprijina activitatea metodica a profesorilor si dirigintilor;
    g) elaboreaza studii psihosociologice privind optiunile elevilor claselor terminale vizand clasificarile profesionale prin invatamantul profesional si liceal, precum si tipurile de scoli din cadrul retelei.
    Art. 19
    Atributiile personalului de conducere, a personalului didactic, a personalului didactic auxiliar si a personalului nedidactic din centrele si cabinetele de asistenta psihopedagogica sunt prevazute in Regulamentul de organizare si functionare si in Regulamentul de ordine interioara ale CJAP/CMBAP, precum si in fisa postului. Acestea se supun aprobarii inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti, respectiv coordonatorului CJAP/CMBAP pentru personalul din cabinetele de asistenta psihopedagogica.
    Art. 20
    Personalul didactic incadrat in cabinetele scolare si interscolare de asistenta psihopedagogica sprijina activitatea comisiilor metodice ale invatatorilor si profesorilor, activitatea de consiliere si orientare a dirigintilor din unitatile de invatamant in care functioneaza cabinetele scolare si interscolare.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 21
    Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale CJAP/CMBAP, precum si a cabinetelor de asistenta psihopedagogica se asigura conform legii.
    Art. 22
    CJAP/CMBAP, precum si cabinetele de asistenta psihopedagogica pot beneficia de sprijin material si financiar din partea unor persoane fizice si juridice, potrivit prevederilor art. 170 alin. (3) din Legea nr. 84/1995, republicata, cu modificarile ulterioare.
    Art. 23
    Personalul didactic si didactic auxiliar din CJAP/CMBAP, precum si din cabinetele de asistenta psihopedagogica beneficiaza de toate drepturile prevazute de Legea nr. 128/1997.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 4923/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 4923 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Oferta noastră propusă pentru clienți în noul an este un angajament pozitiv și total, așa că colaborarea cu noi vă oferă maximă asigurare de a obține finanțare pentru că avem un rating A+ în finanțare. Frank Loan Services (FLS) de-a lungul anilor a fost apreciat ca una dintre cele mai bune companii online cu o rată a dobânzii mai ieftină. Dacă aveți nevoie de finanțare, nu ezitați să ne contactați prin telefon (713-389-6778) sau prin e-mail: k.frankloans@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1790 2005
    Salutare tuturor, Este vorba de Greg Sherman Financial Aid Company, o companie de renume cu gajul îndeplinit pentru a oferi împrumuturilor financiare o nouă definiție. Obiectivele noastre au fost întotdeauna să aducem servicii eficiente de împrumut la fiecare ușă a fiecărui solicitant autentic și eligibil, fiind o persoană fizică, companii sau organizații care colaborează din orice parte a lumii care este în căutarea unui împrumut în scop personal, start-up-uri de afaceri. , extinderea afacerii etc. Pentru mai multe întrebări, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: gregshermanfinancialaid@gmail.com Mulțumiri, Dept.
ANONIM a comentat Decretul 388 2019
    Salutare tuturor, Este vorba de Greg Sherman Financial Aid Company, o companie de renume cu gajul îndeplinit pentru a oferi împrumuturilor financiare o nouă definiție. Obiectivele noastre au fost întotdeauna să aducem servicii eficiente de împrumut la fiecare ușă a fiecărui solicitant autentic și eligibil, fiind o persoană fizică, companii sau organizații care colaborează din orice parte a lumii care este în căutarea unui împrumut în scop personal, start-up-uri de afaceri. , extinderea afacerii etc. Pentru mai multe întrebări, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: gregshermanfinancialaid@gmail.com Mulțumiri, Dept.
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 4923/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu