Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.486 din 30.09.2014

privind modificarea şi completarea anexei nr. 6 la Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.
ACT EMIS DE: Departamentul pentru Proiectie de Infrastructura si Investitii Straine
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 750 din 15 octombrie 2014SmartCity1

Având în vedere dispoziţiile art. 27 alin. (2) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată,în temeiul prevederilor art. 21 alin. (1), art. 41 alin. (14), art. 46 şi art. 47 alin. (4), (6) şi (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 536/2014 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor,secretarul de stat care conduce Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor emite următorul ordin: Articolul I Anexa nr. 6 la Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 484 din 2 august 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi completează după cum urmează: 1. În tabel, la litera C „Amplasări de stâlpi, cabluri şi conducte“, titlul subsecţiunii „Amplasarea conductelor de apă, canalizare, aburi şi alte produse neimflamabile, de gaze, ţiţei şi alte produse inflamabile, benzi transportoare“ se modifică şi va avea următorul cuprins: Amplasarea conductelor de aburi şi alte produse neimflamabile, de gaze, ţiţei şi alte produse inflamabile, benzi transportoare 2. La „Notă: Modul de aplicare a tarifelor de utilizare a zonei drumurilor:“, după punctul 15 se introduc unsprezece noi puncte, punctele 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 și 26 , cu următorul cuprins: 16. Tarifele pentru ocuparea zonei drumului, prevăzute la punctele nr. 18.1-18.5, nu se aplică pentru sistemele de alimentare cu apă şi canalizare. 17. La stabilirea soluţiilor de pozare a conductelor de apă şi canal a căror amplasare în zona drumului nu poate fi realizată potrivit prevederilor art. 48 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se pot lua în calcul următoarele modalităţi de amplasare: a)sub trotuare; b)zona verde; c)şanţuri sau rigole, pe sectoare limitate ca lungime, cu soluţie justificată de distanţa minimă legală faţă de alte reţele edilitare existente, pozate cu acordul administratorului de drum; d)acostamente, pe sectoare limitate ca lungime, cu soluţie justificată de distanţa minimă legală faţă de alte reţele edilitare existente, pozate cu acordul administratorului de drum; e)în cazuri excepţionale, pe sectoare de drum limitate ca lungime, a căror soluţie tehnică este impusă de existenţa altor reţele pozate cu acordul administratorului de drum, justificate cu argumente tehnice, în partea carosabilă a drumurilor naţionale, şi anume cât mai aproape de marginea acesteia, realizată de preferinţă prin foraj orizontal în lungul drumului, prin canivou (casetă tehnică) sau galerie edilitară. 18. Condiţiile ce trebuie îndeplinite la întocmirea proiectelor sunt stabilite prin Normele tehnice privind proiectarea şi amplasarea construcţiilor, instalaţiilor şi panourilor publicitare în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte şi tuneluri rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 571/1997, cu modificările ulterioare, cu precizarea că soluţia tehnică este corelată cu condiţiile restrictive impuse de administratorul drumului naţional, de regulă în afara zonei de siguranţă. 19. În situaţia în care beneficiarul nu depune la direcţiile regionale de drumuri şi poduri documentaţia tehnică completă pentru eliberarea acordului prealabil, pentru a preîntâmpina problemele legate de schimbarea soluţiilor şi a traseului de amplasare a conductelor după obţinerea finanţării, acesta va solicita obligatoriu un aviz iniţial de amplasare, pentru a fi precizate toate condiţiile restrictive de amplasare, necesare întocmirii documentaţiei pentru faza următoare de proiectare. 20. Documentaţia necesară obţinerii avizului iniţial de la direcţiile regionale de drumuri şi poduri va cuprinde:a)cererea pentru obţinerea avizului iniţial prevăzută în anexa nr. 6A, care face parte integrantă din prezenta anexă; b)procesul-verbal de constatare pe teren, redactat de către secţia de drumuri naţionale pe raza căreia se execută lucrarea, care să conţină identificarea traseului conductei, adâncimea de pozare şi condiţiile restrictive impuse de administratorul drumului; c)memoriu tehnic care va cuprinde descrierea lucrărilor de amplasare a conductelor, a construcţiilor aferente, respectiv cămine de vane, cămine de vizitare, staţii de pompare, cu respectarea condiţiilor restrictive impuse de administratorul drumului; d)plan de situaţie topografic cu pozarea conductei în lungul drumului naţional, cu retragerile impuse de administratorul drumului, atât pentru conducte, cât şi pentru construcţiile aferente, respectiv cămine de vizitare, cămine de vane, staţii de pompare, cu corelarea picheţilor şi a poziţiilor kilometrice ale drumului; e)soluţia tehnică propusă pentru amplasarea conductelor, corelată cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu normativele tehnice şi standardele în vigoare specifice; f)profile transversale caracteristice cu situaţia din teren sau cu cea în curs de aprobare, pentru faza iniţială, urmând ca la faza următoare de proiectare să se prezinte profile transversale curente care se vor corela cu cele prezentate anterior. În cazul unor diferenţe, proiectantul de specialitate apă-canal poartă întreaga responsabilitate şi soluţia tehnică rămâne cea avizată iniţial; g)soluţii pentru refacerea sistemului rutier şi a părţii carosabile afectate, dacă este cazul, cu respectarea soluţiei tehnice impuse de administratorul drumului. 21. Dacă documentaţia depusă pentru obţinerea avizului iniţial este completă, termenul pentru acordarea acestui aviz este de 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii cu încă 15 zile în situaţiile în care soluţia de amplasare propusă nu este corelată cu situaţia existentă din teren. 22. Anterior realizării lucrărilor de amplasare a conductelor, este obligatoriu ca beneficiarii conductelor de apă şi canal, în conformitate cu prevederile art. 46 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, să depună documentaţia tehnică în vederea obţinerii acordului prealabil şi a autorizaţiei de amplasare în zona drumului naţional, necesare obţinerii autorizaţiei de construire. 23. Cererea pentru obţinerea acordului prealabil este prevăzută în anexa nr. 6A. 24. Dacă documentaţia depusă pentru obţinerea avizului prealabil este completă, termenul pentru acordarea acestui aviz este de 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii cu încă 15 zile în situaţiile în care soluţia de amplasare propusă nu este corelată cu situaţia existentă în teren. 25. Termenul de valabilitate al acordului prealabil este prevăzut la pct. 4.3 din Normele tehnice privind proiectarea şi amplasarea construcţiilor, instalaţiilor şi panourilor publicitare în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte şi tuneluri rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 571/1997, cu modificările ulterioare. 26. În baza acordului prealabil, se va emite autorizaţia de amplasare, document necesar pentru obţinerea autorizaţiei de construire. 3. După notă se introduce anexa nr. 6A, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, Alexandru Năstase, secretar de stat
ANEXĂ (Anexa nr. 6A) Către: Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. - Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri ........... Adresa Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri ........ ................ .............. Tel. ........ .........., fax ................

PERSOANA JURIDICĂ sau PERSOANA FIZICĂ ÎNMATRICULATĂ Subscrisa: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .........., cu sediul în localitatea: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ str./bd./şos. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ............... nr. ..........., bl. ............, sc. ........ ............, et. ................, ap. ........ ............, judeţul/sectorul ........ ................ ................ ................, telefon ........ ................ ................ ................ ............., fax: ........ ................ ................ ................ ............ e-mail ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... Nr. fiscal ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............., şi nr. de înregistrare RC → J......./............../............, Cod IBAN cont: RO l l l l l l deschis la Banca ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... Sucursala/Filiala ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... reprezentată legal prin dl/dna ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............... având funcţia de ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... şi prin dl/dna ........ ................ ........ ............... având funcţia de ........ ................ ................ ........ ..............
PERSOANA FIZICǍ Subsemnatul(a): ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... cu domiciliul în localitatea: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ str./bd./şos. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ nr. ..........., bl. ........ ........., sc. ........ .........., et. ........ .........., ap. ........ ........., judeţul/sectorul ........ ................ ........... e-mail ........ ................ ................ telefon ........ ................ .............., fax: ........ ................ ................ ........ identificat cu B.I./C.I. seria ....... nr. ........ ........ eliberat de Poliţia ........ ................ ................ ........ ........... având cod numeric personal (CNP) l l l l l l l l l l I I I

în vederea realizării lucrării ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... în zona DN ........ ........ ........, km ........ ................ ................ ................ ............. stânga/dreapta. Vă solicit *  eliberarea avizului iniţial (Nu dă drept de execuţie a lucrărilor.)  eliberarea acordului prealabil (Nu dă drept de execuţie a lucrărilor.) * Se va marca căsuţa corespunzătoare intenţiei solicitantului.  eliberarea autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public (Se eliberează la faza de obţinere a autorizaţiei de construire - dă drept de realizare a lucrărilor.)  prelungirea autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public nr. ........ ........ ............. din data ........../............./.........., motivată de ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........... ........ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ Depunem anexat documentaţia (conform borderoului anexat) în ............ (..............) exemplare. Persoana de contact din partea beneficiarului ........ ........ ........., tel. ........ ........ ......... Persoana de contact din partea proiectantului ........ ........ .........., tel. ........ ........ ......... Data: ......../......../........ ........ (loc de semnătură şi ştampilă) Cererea se va completa integral, se va semna şi se va ştampila de către solicitant. Cererea se va depune într-un singur exemplar, original, ataşat unui exemplar din documentaţie. Documentaţia se va depune în 3 exemplare (drumuri naţionale), 5 exemplare (drumuri naţionale europene şi autostrăzi) identice.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 486/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 486 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 486/2014
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu