Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 485 din 1 august 2008

privind modificarea anexei nr. 12 la anexa F la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitatile din sectorul vegetal, zootehnic, al imbunatatirilor funciare si al organizarii si sistematizarii teritoriului, precum si conditiile de eligibilitate

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 586 din 5 august 2008In baza Referatului de aprobare nr. 122.628 din 1 august 2008 al Direcţiei generale implementare politici agricole,

având în vedere prevederile anexei nr. 1 lit. f) pct. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2007, cu completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. -Anexa nr. 12 „Norme metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, prin subvenţionarea preţului motorinei utilizate pentru lucrările de înfiinţare a culturilor agricole" la anexa F la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activităţile din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului, precum şi condiţiile de eligibilitate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.054 şi 1.054 bis din data de 30 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - Pentru a fi eligibili la acordarea sprijinului financiar, solicitanţii trebuie să fie înscrişi în evidenţele Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură cu suprafeţele de teren pe care le exploatează şi pentru care solicită motorină cu preţ redus."

2. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Pentru obţinerea sprijinului financiar solicitanţii întocmesc cereri, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, şi le depun la direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în a cărei rază teritorială se află terenul pe care înfiinţează culturi, însoţite de următoarele documente:

a)  copie de pe buletinul sau cartea de identitate, pentru persoanele fizice, sau copie de pe certificatul de înmatriculare şi/sau certificatul de înregistrare, pentru persoanele juridice, după caz;

b) adeverinţă în original, eliberată de centrele judeţene sau centrele locale, respectiv al municipiului Bucureşti, ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, care certifică suprafaţa exploataţiei pentru care se solicită acordarea sprijinului financiar prin adeverinţe pentru achiziţionarea motorinei cu preţ redus, conform modelului prevăzut în aneza nr. 3.

(2) In situaţia în care un producător agricol exploatează suprafeţe de teren care sunt situate în mai multe unităţi administrativ-teritoriale, acesta formulează cereri de sprijin financiar care se depun la fiecare direcţie pentru agricultură şi dezvoltare rurală în a cărei rază teritorială se află terenul în cauză.

(3)  Cererile se întocmesc în două exemplare, din care un exemplar împreună cu documentele justificative anexate se depun la direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală astfel:

a) personal, de către solicitant;

b)  prin prestatorii de servicii, persoane fizice sau juridice, care deţin tractoare, maşini şi utilaje agricole şi/sau autovehicule specializate pentru transportul de combustibil, împuterniciţi de primării, denumiţi în continuare prestatori de servicii.

(4) Direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti analizează cererile, le aprobă şi eliberează adeverinţe pentru cantităţile de motorină aprobate, întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, persoanelor nominalizate la alin. (3).

(5) In funcţie de cantitatea de motorină aprobată, beneficiarii pot solicita eliberarea unei singure adeverinţe pentru întreaga cantitate sau, după caz, eliberarea unui număr de maximum 10 (zece) adeverinţe pentru fracţii din această cantitate, până la acoperirea cantităţii totale de motorină aprobate.

(6) După primirea adeverinţei (adeverinţelor), beneficiarii se prezintă la depozitele sau la staţiile de distribuţie a motorinei din judeţ ori din judeţele limitrofe aparţinătoare operatorilor economici producători, importatori şi/sau distribuitori de motorină, denumiţi în continuare furnizori, şi achiziţionează motorină, în baza adeverinţei (adeverinţelor) în original, la un preţ redus cu contravaloarea sprijinului financiar."

3. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Beneficiarii care nu au posibilitatea achiziţionării motorinei direct de la furnizori pot solicita în scris primăriilor ca ridicarea adeverinţelor de la direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti să se facă de către prestatorii de servicii, pe baza împuternicirii eliberate de primărie, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 4, a tabelului cu solicitanţii beneficiari ai sprijinului pentru motorină întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, precum şi a cererilor însoţite de documentele prevăzute la art. 4 alin. (1).

(2)  In baza documentelor prevăzute la alin. (1), direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti eliberează adeverinţe prestatorilor de servicii pe numele beneficiarilor.

(3)  Prestatorii de servicii care au fost împuterniciţi pentru a ridica motorină în numele beneficiarilor achiziţionează motorină de la furnizorii din judeţ sau din judeţele limitrofe şi au obligaţia să o păstreze la dispoziţia beneficiarilor ori să o predea acestora, în funcţie de solicitări."

4. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti au următoarele atribuţii:

a) analizează cererile, le aprobă şi eliberează beneficiarilor, conform opţiunilor acestora, adeverinţe pe care le centralizează şi le înregistrează într-un registru conform anexei nr. 6, numind prin decizie un specialist pentru eliberarea adeverinţelor, precum şi pentru înregistrarea şi centralizarea acestora;

b) verifică şi monitorizează beneficiarii în ceea ce priveşte modul de utilizare a cantităţilor de motorină achiziţionate, precum şi în ceea ce priveşte modul de înfiinţare a culturilor pe suprafeţele de teren pentru care s-a acordat sprijinul financiar;

c)  monitorizează derularea sprijinului financiar la nivelul judeţului, precum şi realizarea suprafeţelor pentru care se acordă sprijin financiar, întocmesc şi comunică situaţiile operative necesare;

d)  transmit Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Direcţiei generale buget-finanţe şi fonduri europene, până la data de 20 a fiecărei luni, necesarul volumului sprijinului financiar pentru motorina estimată a fi utilizată în luna următoare şi situaţia centralizatoare a sumelor necesare decontării adeverinţelor pentru motorină, conform anexelor nr. 7 şi 8;

e)  aprobă şi achită fondurile reprezentând contravaloarea sprijinului financiar aferent motorinei efectiv livrate, în baza decontului justificativ prezentat de furnizori, conform anexei nr. 9.

(2) Cererile depuse la primăriile în a căror rază teritorială se află terenurile arabile pe care se înfiinţează culturile se transmit pentru analiză şi aprobare direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti."

5. Anexa nr. 1 la normele metodologice se modifică şi va avea următorul cuprins:

ANEXA Nr. 1 la normele metodologice

-  model  -

Direcţia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judeţului................................/Municipiului Bucureşti

Număr...........data..............

Se aprobă cantitatea de.............litri motorină

Verificat

Reprezentant DADR:

Numele, prenumele si semnătura...............

Director executiv (numele si prenumele)................................

Semnătura                                               Ştampila

CERERE

Subsemnatul:

a) persoana juridică.................................................., cu sediul în localitatea..................................judeţul.........................., înscrisă la registrul comerţului sub nr........................, cod CAEN...............reprezentată de director/preşedinte................................, contabil-şef/director economic................................, cod numeric personal (CNP).........................;

sau

b) persoana fizică............................................., domiciliată în localitatea.....................................judeţul.............................., str.........................................nr........., deţinătoare a B.I./CI seria.......nr........................., eliberat/eliberată la data de................ de.................., CNP...........................,

solicit sprijin financiar pentru cantitatea de.............litri motorină, fundamentată astfel:

Suprafaţa de teren aflată în exploatare în anul 2008

(ha)

Suprafaţa de teren pe care se înfiinţează culturi de toamnă

(ha)

Cantitatea de motorină solicitată (litri/ha)

Cantitatea totală de motorină

(litri)

(1)

(2)

(3)

(4=2x3)

……………………

TOTAL:

X

Anexez la prezenta cerere următoarele documente*):

........................................................................................................................................................................ ........................................................

Solicit eliberarea unui număr de........adeverinţe pentru întreaga cantitate de motorină aprobată.

Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, confirm pe propria răspundere exactitatea datelor prezentate.

Solicit ca adeverinţa (adeverinţele) să fie ridicată (ridicate) de la Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală a Judeţului ...................../Municipiului Bucureşti, astfel:

a) personal;

b) de către prestatorul de servicii.................., împuternicit de Primăria..................

Prezenta cerere s-a întocmit în 2 (două) exemplare şi după aprobare un exemplar rămâne la beneficiar şi un exemplar la Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală.....................

Beneficiar,

..................................................

(semnătura şi ştampila, după caz)"

*) Se înscriu toate documentele depuse, indicându-se distinct tipul documentului, numărul şi data acestuia. Documentele depuse în copie se certifică de către reprezentantul împuternicit cu verificarea şi avizarea cererii.

6. Anexa nr. 3 la normele metodologice se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ANEXA Nr. 3 la normele metodologice

-  model  -

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

Centrul Judeţean..........................................

Centrul Local...............................................

Nr......................din......................

ADEVERINŢĂ  ÎNREGISTRARE   FERMIER

Date privind exploataţia

Persoane fizice

Conducător de exploataţie

Numele şi prenumele:

CNP:

Persoane juridice

Denumirea exploatatiei......................................................

CUI/CF:...........................................................................

Conducător de exploataţie

Numele şi prenumele:

CNP:

Persoane fizice şi juridice

Sediul social al exploatatiei

Adresa ......................................................

Codul poştal..............................................

Forma de organizare: cod:..........................

Coordonatele bancare:

Număr cont (IBAN)..................................

Banca:.......................................................

Adeverim prin prezenta că fermierul..............................................., cu numărul unic de identificare........................, se află în evidenţele Centrului Judeţean/Local APIA..................., fiind înregistrat cu cerere de plată pentru schemele de sprijin

pe suprafaţă pentru anul 2008 cu un total al suprafeţei agricole utilizate de...............ha.

Se emite prezenta spre a-i fi necesară la DADR......................., în vederea solicitării sprijinului financiar pentru achiziţia de motorină

Director,

........................................................

(semnătura şi ştampila)

Şef Serviciu IACS,

........................................................

(semnătura)"

7. Anexa nr. 4 la normele metodologice se modifică si va avea următorul cuprins:

..ANEXA Nr. 4 la normele metodologice

-  model  -

Primăria ..........................

Nr.........din.....................

ÎMPUTERNICIRE

Primăria......................., reprezentată de...................,în calitate de primar, şi................., în calitate de secretar de primărie, împuterniceşte prestatorul de servicii:

a) persoana juridică...................., cu sediul în localitatea................., judeţul..................., înscrisă la registrul comerţului sub nr..................., cod CAEN............, reprezentată de director/preşedinte.................., contabil-şef/director economic................., cod numeric personal (CNP).................; sau

b) persoana fizică.........................., domiciliată în localitatea.......................Judeţul.................., str.....................nr......., deţinătoare a B.I./C.I. seria.......nr.............., eliberat/eliberată la data de...................de................., CNP......................,

pentru a ridica adeverinţele de la Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală........................., în numele beneficiarilor prevăzuţi în anexa „Lista beneficiarilor sprijinului financiar pentru motorină", care face parte integrantă din prezenta împuternicire, şi pentru a achiziţiona cantitatea de motorină care se cuvine beneficiarilor prevăzuţi în listă.

Prestatorul de servicii..................se obligă să ridice adeverinţele, să cumpere motorină în numele beneficiarului, să o păstreze şi/sau să o predea acestuia.

Prestatorul de servicii va achiziţiona în numele beneficiarului motorină la un preţ redus, care reflectă sprijinul financiar acordat prin adeverinţe pentru motorină.

Prezenta împuternicire s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, dintre care un exemplar rămâne la primărie, un exemplar la direcţia pentru agricultură si dezvoltare rurală, un exemplar la furnizor si un exemplar la prestatorul de servicii.

Primar,

........................................................

(semnătura şi ştampila)

Secretarul primăriei,

........................................................

(semnătura)

Prestator de servicii,

........................................................

(semnătura şi ştampila, după caz)"

8. Anexa nr. 5 la normele metodologice se modifică şi va avea următorul cuprins:

ANEXA Nr.5 la normele metodologice

-  model  -

LISTA

beneficiarilor sprijinului financiar pentru motorină

Nr. crt.

Beneficiarul

(numele, prenumele, domiciliul, seria şi numărul actului de identitate)

1.

2.

3.

4.

Prezenta listă s-a întocmit ca anexă la Imputernicirea nr........din..........., în vederea ridicării adeverinţelor, în 4 exemplare, dintre care un exemplar rămâne la primărie, un exemplar la direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală, un exemplar la furnizor si un exemplar la prestatorul de servicii (după caz).

Primar,

........................................................

(numele, prenumele şi semnătura)

Prestator de servicii,

........................................................

(numele, prenumele, semnătura şi ştampila, după caz)"

9. Anexa nr. 6 la normele metodologice se modifică si va avea următorul cuprins:

ANEXA Nr. 6 la normele metodologice

-  model  -

Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală.................

REGISTRU

privind eliberarea adeverinţelor pentru achiziţionarea motorinei cu preţ redus, pentru beneficiarii din judeţul..................

Nr. crt./ Data

Beneficiarul

(nume, prenume, adresă)

Cererea avizată (nr./data)

Nr./Data adeverinţei

(adeverinţelor)

eliberate

Motorina

aprobată

(litri)

Valoarea sprijinului financiar

(mii lei)

Datele de identificare a persoanei care preia adeverinţele

Semnătura

persoanei care preia adeverinţele

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)"

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dacian Cioloş


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 485/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 485 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu