Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 4747 din 16 octombrie 2001

cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar

ACT EMIS DE: MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 131 din 19 februarie 2002


SmartCity3


    Ministrul educatiei si cercetarii,
    in temeiul prevederilor Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, cu modificarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 3
    Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4.232 din 19 august 1999.
    Art. 4
    Directia generala pentru invatamant preuniversitar, Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti si inspectoratele scolare judetene, precum si conducerile unitatilor de invatamant preuniversitar vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

                    Ministrul educatiei si cercetarii,
                          Ecaterina Andronescu

    ANEXA 1

                              REGULAMENT
de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, denumit in continuare regulament, cuprinde norme privind organizarea si functionarea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si particular, in conformitate cu Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 2
    Respectarea regulamentului este obligatorie pentru inspectorii din Ministerul Educatiei si Cercetarii, din inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti, pentru directori, personalul didactic de predare si instruire practica, personalul didactic auxiliar si nedidactic, elevi si parinti care vin in contact cu unitatea de invatamant.
    Art. 3
    In Romania cetatenii au drepturi egale de acces la toate nivelurile si formele de invatamant, indiferent de conditia sociala si materiala, de sex, de rasa, de nationalitate, de apartenenta politica sau religioasa, fara restrictii care ar putea constitui o discriminare sau segregare.
    Art. 4
    Statul coordoneaza si sprijina organizarea si functionarea unitatilor de invatamant de pe teritoriul tarii. Sprijinul acordat de stat nu afecteaza, in limitele legii, independenta institutionala in organizarea si desfasurarea activitatilor unitatilor de invatamant.
    Art. 5
    Activitatea de instruire si educatie din cadrul unitatilor de invatamant se desfasoara potrivit principiilor Declaratiei Universale a Drepturilor Omului, ale Conventiei cu privire la drepturile copilului si potrivit actelor normative generale si speciale.
    Art. 6
    (1) Unitatile de invatamant sunt organizate si functioneaza in baza legislatiei generale si speciale, a actelor normative elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetarii, a prezentului regulament, a deciziilor inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti si a regulamentului de ordine interioara al fiecarei unitati.
    (2) Regulamentul de ordine interioara, elaborat impreuna cu reprezentantii organizatiilor sindicale din unitatea de invatamant, cuprinde numai prevederi specifice conditiilor concrete de desfasurare a activitatii in concordanta cu dispozitiile legale in vigoare. Acesta este aprobat prin hotarare a consiliului profesoral la care participa si personalul auxiliar si nedidactic. Dupa aprobare regulamentul trebuie respectat de tot personalul unitatii de invatamant, de elevi si de parinti/tutori.
    Art. 7
    Invatamantul preuniversitar se organizeaza, potrivit legii, dupa caz, in urmatoarele forme de invatamant: zi, seral, cu frecventa redusa si la distanta.
    Art. 8
    Infiintarea si desfiintarea unitatilor de invatamant, tipurile si nivelurile de organizare a activitatii de instruire si educare sunt reglementate de Legea nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 9
    In incinta unitatilor de invatamant preuniversitar sunt interzise, potrivit legii, crearea si functionarea oricaror formatiuni politice, desfasurarea activitatilor de propaganda politica si prozelitism religios, orice forma de activitate care incalca normele generale de moralitate si care pun in pericol sanatatea fizica sau psihica a elevilor, precum si a personalului didactic si nedidactic.
    Art. 10
    (1) Anul scolar incepe la data de 1 septembrie si se incheie la data de 31 august din anul calendaristic urmator.
    (2) Structura anului de invatamant, respectiv perioadele de desfasurare a cursurilor, vacantelor si sesiunilor de examene se stabilesc prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii, cu consultarea federatiilor reprezentative la nivel de ramura - invatamant.
    (3) In situatii obiective, ca de exemplu: epidemii, calamitati naturale etc., cursurile scolare pot fi suspendate pe o perioada determinata.
    (4) Suspendarea cursurilor scolare se poate face, dupa caz:
    a) la nivelul unitatii de invatamant, la cererea directorului, cu consultarea sindicatelor si cu aprobarea inspectorului scolar general;
    b) la nivelul grupurilor de unitati din acelasi judet si din municipiul Bucuresti, la cererea inspectorului scolar general, cu aprobarea Ministerului Educatiei si Cercetarii;
    c) la nivel regional sau national, prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii.
    (5) Suspendarea cursurilor este urmata de masuri privind parcurgerea integrala a programei scolare pana la sfarsitul semestrului, respectiv al anului scolar. Aceste masuri vor fi stabilite prin decizia directorului unitatii/unitatilor de invatamant.
    Art. 11
    Pentru invatamantul seral, cu frecventa redusa si pentru invatamantul la distanta structura anului de invatamant, efectivele colectivelor de elevi si modalitatile de evaluare sunt aceleasi cu cele din invatamantul de zi, cu adaptarile specifice.

    CAP. 2
    Organizarea unitatilor de invatamant preuniversitar

    Art. 12
    Reteaua unitatilor de invatamant care organizeaza cursuri de zi, serale, cu frecventa redusa si la distanta, precum si planurile de scolarizare se aproba potrivit Legii nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Unitatile de invatamant primar si gimnazial sunt obligate sa scolarizeze elevii care au domiciliul pe strazile arondate unitatii de invatamant respective, in urma unei solicitari scrise, in limita planului de scolarizare si a efectivelor maxime pe clasa, stabilite de lege.
    Art. 13
    (1) In invatamantul preuniversitar formatiunile de studiu cuprind grupe, clase sau ani de studiu conform art. 158 din Legea nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Activitatea de invatamant pe grupe de studiu se reglementeaza prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii.
    (2) Studiul disciplinelor de specialitate din invatamantul de arta si sportiv se realizeaza pe clase, pe grupe sau individual, potrivit criteriilor stabilite de Ministerul Educatiei si Cercetarii.
    (3) Ministerul Educatiei si Cercetarii poate stabili prin reglementari specifice si alte discipline de invatamant la care predarea se face pe grupe sau individual.
    Art. 14
    (1) La inscrierea in invatamantul gimnazial, liceal si profesional, continuitatea studiului limbilor moderne se asigura in functie de oferta educationala a unitatii de invatamant.
    (2) La inscrierea in invatamantul liceal si profesional, pentru a evita impartirea excesiva a elevilor in grupe de studiu al unor limbi moderne, directorul unitatii de invatamant poate interveni, cu acordul parintilor si al elevilor, pentru inversarea ordinii de studiere a celor doua limbi sau chiar pentru schimbarea lor.
    Art. 15
    (1) In invatamantul liceal, in cadrul aceluiasi profil/specializare, clasele se constituie in functie de oferta educationala a unitatii de invatamant, de limbile moderne care se studiaza in unitatea de invatamant, de optiunile elevilor si de alte criterii proprii, cuprinse in regulamentul de ordine interioara.
    (2) Pentru studiul disciplinelor din curriculum la decizia unitatii de invatamant, al limbilor moderne sau pentru situatii speciale, clasele pot fi impartite pe grupe. Constituirea de grupe poate fi efectuata numai in situatia in care studiul cu intreaga clasa nu este posibil.
    (3) O grupa de studiu contine minimum 10 elevi; prin exceptie, inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti poate aproba grupe cuprinzand cel putin 7 elevi.
    (4) In invatamantul preuniversitar, in situatii speciale, grupele, clasele, anii de studiu sub efectiv functioneaza cu aprobarea Ministerului Educatiei si Cercetarii.
    Art. 16
    (1) In unitatile de invatamant preuniversitar cursurile se desfasoara, de regula, in unul sau doua schimburi.
    (2) Invatamantul primar, precum si clasele terminale din invatamantul gimnazial, liceal si profesional functioneaza, de regula, in aceasta ordine, in programul de dimineata.
    (3) In invatamantul primar ora de curs este de 45 de minute cu o pauza de 15 minute dupa fiecare ora si o pauza de 20 de minute dupa cea de-a doua ora de curs.
    (4) In situatiile in care clasele I - IV functioneaza impreuna cu clasele din alte cicluri de invatamant, ora de curs este de 50 de minute, iar in ultimele 5 minute invatatorii organizeaza activitati recreative.
    (5) Pentru clasele din invatamantul gimnazial, liceal, profesional si postliceal ora de curs este de 50 de minute cu o pauza de 10 minute dupa fiecare ora; dupa a treia ora de curs se poate stabili o pauza de 15 minute.
    (6) In situatii speciale si pe o perioada determinata durata orelor de curs si durata pauzelor pot fi modificate, cu aprobarea inspectorului scolar general, la propunerea consiliului de administratie al unitatii de invatamant.

    CAP. 3
    Conducerea unitatilor de invatamant preuniversitar

    SECTIUNEA 1
    Dispozitii generale

    Art. 17
    (1) Conducerea unitatilor de invatamant preuniversitar este asigurata in conformitate cu prevederile art. 126 si 145 din Legea nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 20, 22, 23, 109 si 110 din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Potrivit art. 145 alin. (6) din Legea nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in fiecare unitate de invatamant cu personalitate juridica sau pe grupuri de unitati se constituie cate un consiliu scolar, care decide si raspunde de realizarea politicii educationale la nivel local. Initiativele locale respecta politica educationala elaborata la nivel national.

    SECTIUNEA a 2-a
    Directorul

    Art. 18
    Drepturile si obligatiile directorului unitatii de invatamant sunt cele prevazute la art. 51 si 109 din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, la art. 145 alin. (1) si (3) din Legea nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in actele normative elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetarii, in dispozitiile inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti, precum si in prezentul regulament si in regulamentul de ordine interioara.
    Art. 19
    (1) Directorul este subordonat inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti, reprezentat prin inspectorul scolar general. Fisa postului si fisa de evaluare ale directorului sunt elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetarii.
    (2) Directorul beneficiaza de indemnizatie de conducere, conform art. 51 alin. (1) si (3) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, si reglementarilor Ministerului Educatiei si Cercetarii.
    (3) Norma didactica de predare a directorului si/sau degrevarea de ore a acestuia se stabilesc prin fisa postului, in baza normelor metodologice aprobate de Ministerul Educatiei si Cercetarii.
    (4) Perioada concediului anual de odihna al directorului se aproba de inspectorul scolar general.
    (5) Directorul trebuie sa manifeste loialitate fata de unitatea de invatamant, credibilitate si responsabilitate in deciziile sale, incredere in capacitatile angajatilor, sa incurajeze si sa sustina colegii in vederea motivarii pentru formare continua si pentru crearea in unitate a unui climat optim desfasurarii procesului de invatamant.
    (6) Directorul unitatii de invatamant cu personalitate juridica care are compartiment financiar-contabil propriu sau prin care se realizeaza si evidenta contabila sintetica si analitica si executia bugetara a altor unitati de invatamant este, de drept, directorul acestui compartiment. Personalul compartimentului financiar-contabil este subordonat directorului si isi desfasoara activitatea conform atributiilor stabilite de acesta prin fisa postului.
    (7) Directorul are drept de indrumare si control asupra activitatii intregului personal salariat al unitatii de invatamant; el colaboreaza cu personalul cabinetului medical si stomatologic.
    (8) Vizitarea unitatii de invatamant si asistenta la ore sau la activitati extrascolare, efectuate de catre persoane din afara unitatii scolare, se fac numai cu aprobarea directorului, cu respectarea prevederilor legale in vigoare. Fac exceptie de la aceasta prevedere reprezentantii institutiilor cu drept de control asupra unitatii de invatamant.
    Art. 20
    (1) Directorul este presedintele consiliului profesoral si al consiliului de administratie, in fata carora prezinta rapoarte semestriale si anuale.
    (2) In cazul in care hotararile acestor organisme incalca prevederile legale, directorul are dreptul sa interzica aplicarea lor, informand in acest sens, in termen de 3 zile, inspectorul scolar general.
    (3) Directorul numeste, prin decizie, componenta comisiilor examenelor de corigente, amanari sau diferente. Presedinte al acestor comisii este directorul sau directorul adjunct.
    Art. 21
    In realizarea functiei de conducere directorul are urmatoarele atributii:
    a) coordoneaza elaborarea proiectului de dezvoltare pe termen mediu al unitatii de invatamant, prin care se stabileste politica educationala a acesteia;
    b) poate lansa proiecte de parteneriat cu unitati de invatamant similare din Uniunea Europeana sau din alte zone;
    c) emite decizii si note de serviciu care vizeaza realizarea obiectivelor politicii educationale si de dezvoltare institutionala;
    d) propune inspectorului scolar general proiectul planului de scolarizare aprobat de consiliul de administratie si de consiliul profesoral;
    e) numeste invatatorii si dirigintii la clase, la propunerea comisiilor si catedrelor metodice, potrivit principiului continuitatii si performantelor educationale;
    f) stabileste componenta formatiunilor de studiu;
    g) numeste echipa de intocmire a orarului unitatii de invatamant, pe care il verifica si il aproba;
    h) in baza propunerilor primite, numeste sefii catedrelor si ai comisiilor metodice, ai compartimentelor functionale, ai comisiilor si colectivelor pe domenii si solicita avizul consiliului profesoral cu privire la programele de activitate ale acestora;
    i) propune consiliului profesoral, spre aprobare, cadrele didactice care sa faca parte din consiliul de administratie si solicita consiliului elevilor si consiliului reprezentativ al parintilor desemnarea unui reprezentant in consiliul de administratie al unitatii de invatamant;
    j) stabileste atributiile sefilor catedrelor si ai comisiilor metodice, ai colectivelor pe domenii, precum si responsabilitatile membrilor consiliului de administratie;
    k) vizeaza fisele posturilor pentru personalul din subordine, conform legii si contractului colectiv de munca;
    l) elaboreaza, cu consultarea sefilor de catedre/comisii metodice, proiectele de incadrare pe discipline de invatamant, urmarind respectarea principiului continuitatii;
    m) asigura, prin sefii catedrelor si ai comisiilor metodice, aplicarea planului de invatamant, a programelor scolare si a metodologiei privind evaluarea rezultatelor scolare;
    n) elaboreaza instrumente interne de lucru utilizate in indrumarea si controlul activitatii;
    o) elaboreaza instrumente de evaluare a intregii activitati desfasurate in unitatea de invatamant, cu avizul consultativ al sindicatelor;
    p) controleaza, cu sprijinul sefilor de catedra, calitatea procesului instructiv-educativ. In cursul unui an scolar directorul efectueaza cel putin 120 de asistente la ore, astfel incat fiecare cadru didactic sa fie asistat cel putin o data pe an. La asistentele efectuate sau la unele activitati ale catedrelor directorul este insotit, de regula, de seful de catedra;
    q) monitorizeaza activitatea de formare continua a personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic;
    r) aproba graficul serviciului pe scoala al personalului didactic si al elevilor; atributiile acestora sunt precizate in regulamentul de ordine interioara al unitatii de invatamant;
    s) aproba graficul desfasurarii tezelor semestriale;
    t) coordoneaza activitatile de pregatire organizate de cadrele didactice cu rezultate deosebite, pentru elevii care participa la olimpiade, concursuri si festivaluri nationale si internationale;
    u) aproba regulamentele de functionare a cercurilor, asociatiilor stiintifice, tehnice, sportive si cultural-artistice ale elevilor din unitatea de invatamant.
    Art. 22
    Directorul, in calitate de angajator, are urmatoarele atributii:
    a) incheie contracte individuale de munca cu personalul angajat si aproba concediile de odihna ale personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic;
    b) aproba concediu fara plata si zilele libere platite, conform Legii nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, si contractului colectiv de munca pentru intregul personal si asigura suplinirea acestuia;
    c) consemneaza in condica de prezenta absentele si intarzierile de la ore ale personalului didactic de predare si de instruire practica, precum si ale personalului didactic auxiliar si nedidactic de la programul de lucru;
    d) atribuie prin decizie interna orele ramase neocupate personalului didactic titular, personalului asociat sau cadrelor didactice pensionate, in regim de cumul sau plata cu ora;
    e) numeste si elibereaza din functie personalul didactic auxiliar si nedidactic, conform legislatiei;
    f) coordoneaza comisia de salarizare si aproba trecerea personalului salariat al unitatii de invatamant de la o gradatie salariala la alta, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare.
    Art. 23
    Directorul unitatii de invatamant, in calitate de evaluator, are urmatoarele atributii:
    a) informeaza inspectoratul scolar cu privire la rezultatele de exceptie ale personalului didactic, pe care il propune pentru conferirea distinctiilor si premiilor, conform art. 112 - 114 din Legea nr. 128/1997;
    b) apreciaza personalul didactic de predare si de instruire practica la inspectiile pentru obtinerea gradelor didactice, precum si pentru acordarea salariului de merit si a gradatiilor de merit.
    Art. 24
    Directorul unitatii de invatamant, in calitate de ordonator tertiar de credite, raspunde de:
    a) elaborarea proiectului de buget propriu;
    b) urmarirea modului de incasare a veniturilor;
    c) necesitatea, oportunitatea si legalitatea angajarii si utilizarii creditelor bugetare, in limita si cu destinatia aprobate prin bugetul propriu;
    d) integritatea bunurilor aflate in administrare;
    e) organizarea si tinerea la zi a contabilitatii si prezentarea la termen a bilanturilor contabile si a conturilor de executie bugetara.
    Art. 25
    Directorul unitatii de invatamant indeplineste si urmatoarele atributii:
    a) numeste si controleaza personalul care raspunde de sigiliul unitatii de invatamant si de completarea carnetelor de munca;
    b) raspunde de intocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea si gestionarea actelor de studii;
    c) raspunde de intocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, modificarea, rectificarea si gestionarea documentelor de evidenta scolara;
    d) raspunde de utilizarea, pastrarea si modernizarea bazei materiale a unitatii de invatamant, coordoneaza activitatea din internat si de la cantina;
    e) se preocupa de atragerea de resurse extrabugetare, precum: sponsorizari, donatii, prestari de servicii, cursuri de reconversie profesionala, consultanta, microproductie, colectarea de materiale, inchirieri, taxe etc., si de lansarea de proiecte cu finantare interna sau externa;
    f) raspunde de corectitudinea incadrarii personalului si de intocmirea, la termen, a statelor lunare de plata a drepturilor salariale;
    g) solicita consiliului reprezentativ al parintilor aprobarea acelor cheltuieli care vizeaza conservarea patrimoniului, modernizarea bazei materiale, reparatii, imbogatirea fondului de carte al bibliotecii, stimularea elevilor capabili de performante scolare, precum si a celor cu situatie materiala precara, din fondurile gestionate de consiliul reprezentativ al parintilor;
    h) raspunde de asigurarea manualelor scolare pentru elevii din invatamantul obligatoriu, conform prevederilor Legii nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; asigura conditiile necesare profesorilor pentru studierea si alegerea manualelor pentru elevi;
    i) asigura, prin diriginti/invatatori, distribuirea carnetelor pentru plata alocatiei de stat pentru copii si raspunde de stabilirea necesarului de burse scolare la nivelul unitatii de invatamant, conform legislatiei in vigoare;
    j) raspunde de respectarea normelor de igiena scolara, de protectie a muncii, de protectie civila si de paza contra incendiilor;
    k) aplica sanctiuni pentru abaterile disciplinare savarsite de personalul unitatii de invatamant, in limita prevederilor legale in vigoare;
    l) aplica sanctiunile prevazute de prezentul regulament si de regulamentul de ordine interioara pentru abaterile disciplinare savarsite de elevi.
    Art. 26
    Anual, la solicitarea inspectorului scolar general al inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti sau a ministrului educatiei si cercetarii, directorul inainteaza un raport general privind starea invatamantului din unitatea de invatamant pe care o conduce.
    Art. 27
    In comunele si orasele mici, cu mai multe unitati de invatamant, directorul uneia dintre acestea poate primi din partea inspectorului scolar general atributii de coordonare a activitatii din cadrul celorlalte unitati de invatamant, in conditii stabilite de Ministerul Educatiei si Cercetarii.
    Art. 28
    (1) Directorul adjunct indeplineste atributiile delegate de catre director pe perioade determinate, precum si pe cele stabilite prin regulamentul de ordine interioara al unitatii de invatamant, cu exceptia dreptului de a semna documentele contabile si actele de studii. Numarul directorilor adjuncti se stabileste conform normativelor Ministerului Educatiei si Cercetarii.
    (2) In unitatile de invatamant gimnazial, liceal si profesional functioneaza un consilier pentru proiecte si programe educative, care raspunde de domeniul educativ, scolar si extrascolar. Metodologia numirii, atributiile si competentele acestuia sunt stabilite de Ministerul Educatiei si Cercetarii.
    (3) Directorul adjunct isi desfasoara activitatea in subordinea directorului, care ii elaboreaza fisa postului, ii evalueaza activitatea si ii acorda calificativul anual; acesta raspunde in fata directorului, a consiliului profesoral, a consiliului de administratie si a organelor de control pentru activitatea proprie, conform fisei postului.

    SECTIUNEA a 3-a
    Consiliul profesoral

    Art. 29
    (1) Consiliul profesoral este alcatuit din totalitatea personalului didactic de predare si de instruire practica, titular si suplinitor, si are rol de decizie in domeniul instructiv-educativ. Personalul didactic auxiliar al unitatii de invatamant poate participa la sedintele consiliului profesoral, atunci cand se discuta probleme referitoare la activitatea acestuia.
    (2) La sedintele consiliului profesoral directorul poate invita, in functie de tematica dezbatuta, reprezentanti ai parintilor, ai consiliului elevilor, ai autoritatilor locale sau ai partenerilor sociali.
    (3) Consiliul profesoral se intruneste la inceputul si la sfarsitul fiecarui semestru sau ori de cate ori directorul unitatii de invatamant considera necesar.
    (4) Consiliul profesoral poate fi convocat in sedinta extraordinara si la cererea a minimum unei treimi din numarul membrilor sai.
    (5) Participarea la sedintele consiliului profesoral este obligatorie pentru cadrele didactice; absenta nemotivata de la aceste sedinte se considera abatere disciplinara.
    (6) Dezbaterile din consiliul profesoral sunt consemnate intr-un registru special de procese-verbale de catre secretarul acestui consiliu, numit de directorul unitatii de invatamant.
    Art. 30
    Consiliul profesoral are urmatoarele atributii:
    a) dezbate si aproba proiectul planului de dezvoltare pe termen mediu al unitatii de invatamant, prezentat de director;
    b) dezbate si aproba rapoartele de activitate si programele semestriale, precum si planul anual de activitate;
    c) alege cadrele didactice care fac parte din consiliul de administratie;
    d) propune directorului componenta comisiilor/catedrelor metodice din unitatea de invatamant;
    e) valideaza raportul privind situatia scolara semestriala si anuala prezentata de diriginte, precum si situatia scolara dupa incheierea sesiunii de amanari, diferente si corigente;
    f) numeste comisiile de cercetare a faptelor ce pot constitui abateri disciplinare, savarsite de personalul didactic de predare si didactic auxiliar, conform dispozitiilor art. 119 din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare;
    g) stabileste sanctiuni disciplinare, pe baza raportului comisiei de cercetare, pentru personalul didactic de predare si de instruire practica, personalul didactic auxiliar, conform prevederilor Legii nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, prezentului regulament si regulamentului de ordine interioara;
    h) decide asupra aplicarii sanctiunilor disciplinare pentru elevi;
    i) decide asupra acordarii recompenselor pentru elevi, personal didactic de predare si de instruire practica si personal didactic auxiliar, conform Legii nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, prezentului regulament si regulamentului de ordine interioara;
    j) valideaza notele la purtare mai mici de 7;
    k) stabileste, prin vot, disciplinele optionale care se predau in unitatea de invatamant;
    l) aproba proiectul planului de scolarizare;
    m) aproba proiectele curriculare care se dezvolta in unitatea de invatamant;
    n) formuleaza aprecieri sintetice privind activitatea personalului didactic de predare si de instruire practica care solicita acordarea salariului sau a gradatiei de merit, pe baza raportului de autoevaluare a activitatii desfasurate;
    o) aproba regulamentul de ordine interioara al unitatii de invatamant, elaborat impreuna cu reprezentantii organizatiilor sindicale din respectiva unitate, in sedinta extraordinara la care participa si personalul didactic auxiliar si nedidactic.
    Art. 31
    (1) Sedintele consiliului profesoral al unitatii de invatamant se constituie legal in prezenta a doua treimi din numarul total al membrilor.
    (2) Hotararile se iau prin vot, cu cel putin jumatate plus unul din numarul total al membrilor, si sunt obligatorii pentru intregul personal al unitatii de invatamant.

    SECTIUNEA a 4-a
    Consiliul de administratie

    Art. 32
    (1) Consiliul de administratie functioneaza conform prevederilor art. 145 alin. (3) si (4) din Legea nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale prezentului regulament.
    (2) Consiliul de administratie are rol de decizie in domeniul administrativ.
    Art. 33
    Atributiile consiliului de administratie sunt:
    a) asigura respectarea prevederilor Legii nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, ale actelor normative emise de Ministerul Educatiei si Cercetarii si ale deciziilor inspectorului scolar general al inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti;
    b) elaboreaza strategia educationala pe termen scurt;
    c) elaboreaza regulamentul de ordine interioara al unitatii de invatamant, impreuna cu reprezentantii organizatiilor sindicale din unitatea de invatamant;
    d) elaboreaza, impreuna cu sindicatele, fisele si criteriile de evaluare specifice unitatii de invatamant pentru personalul nedidactic, in vederea acordarii calificativelor anuale, primelor lunare si salariilor de merit;
    e) stabileste calificative anuale pentru intregul personal pe baza propunerilor sefilor catedrelor/comisiilor metodice;
    f) aproba, la propunerea directorului, acordarea salariului de merit pentru personalul didactic si pentru ceilalti membri ai colectivului. Pentru personalul didactic de predare si de instruire practica, aprobarea se acorda pe baza aprecierilor sintetice ale consiliului profesoral si cu respectarea metodologiei specifice;
    g) stabileste acordarea premiilor lunare pentru personalul unitatii de invatamant;
    h) stabileste perioadele concediului de odihna pe baza cererilor individuale scrise ale personalului unitatii de invatamant, a propunerilor directorului si in urma consultarii sindicatelor;
    i) stabileste componenta si atributiile comisiilor de lucru din unitatea de invatamant;
    j) controleaza periodic parcurgerea materiei si evaluarea ritmica a elevilor, solicitand rapoarte sintetice din partea sefilor de catedre/comisii metodice;
    k) aproba acordarea burselor scolare conform legislatiei in vigoare;
    l) analizeaza si propune spre aprobare inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti proiectul planului anual de venituri si cheltuieli intocmit de director si contabilul-sef, pe baza solicitarilor sefilor catedrelor/comisiilor metodice si ale compartimentelor functionale;
    m) hotaraste strategia de realizare si gestionare a resurselor financiare extrabugetare, conform legislatiei in vigoare.
    Art. 34
    Membrii consiliului de administratie coordoneaza si raspund de domenii de activitate, pe baza delegarii de sarcini realizate de director.
    Art. 35
    (1) Consiliul de administratie al unitatii de invatamant este format, potrivit legii, din 5 - 11 membri, dintre care:
    a) directorul unitatii de invatamant;
    b) directorul adjunct/directorii adjuncti;
    c) contabilul-sef;
    d) cadre didactice alese de consiliul profesoral;
    e) reprezentanti ai parintilor, ai administratiei publice locale, ai consiliului elevilor din licee si din scoli postliceale;
    f) reprezentanti ai agentilor economici care asigura baza materiala pentru practica, dupa caz.
    (2) Personalul didactic de predare si de instruire practica din componenta consiliului de administratie este ales de consiliul profesoral, la propunerea directorului sau a celorlalti membri ai acestuia, dintre cadrele didactice care au calitati manageriale si performante profesionale deosebite.
    (3) Presedintele consiliului de administratie este directorul unitatii de invatamant.
    (4) La sedintele consiliului de administratie in care se dezbat probleme ale elevilor sunt invitati si reprezentanti ai acestora.
    (5) La sedintele consiliului de administratie participa, cu statut de observator, liderul sindical din unitatea de invatamant. Punctul de vedere al liderului sindical se mentioneaza in procesul-verbal al sedintei.
    (6) In functie de problematica discutata directorul poate invita la sedinta consiliului de administratie si alti reprezentanti ai administratiei publice locale, ai agentilor economici, cu rol de observatori.
    (7) Secretarul consiliului de administratie este numit de director dintre membrii acestuia, avand atributia de a consemna intr-un registru special procesele-verbale ale sedintelor.
    Art. 36
    (1) Consiliul de administratie se intruneste lunar sau ori de cate ori considera necesar directorul sau o treime din membrii acestuia si este legal constituit in prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai.
    (2) Hotararile consiliului de administratie se iau prin vot deschis, cu jumatate plus unul din numarul membrilor componenti ai acestuia.

    SECTIUNEA a 5-a
    Catedrele/comisiile metodice

    Art. 37
    (1) Catedrele/comisiile metodice se constituie din minimum 4 membri, pe discipline de studiu, pe discipline inrudite sau pe arii curriculare.
    (2) In invatamantul primar catedrele/comisiile metodice se constituie pe ani de studiu, pe grupe de clase sau pe ciclu de invatamant.
    Art. 38
    Atributiile catedrelor/comisiilor metodice sunt urmatoarele:
    a) elaboreaza propunerile pentru oferta educationala a unitatii de invatamant si strategia acesteia, cuprinzand obiective, finalitati, resurse materiale si umane, curriculum la decizia unitatii de invatamant;
    b) elaboreaza programe de activitati semestriale si anuale;
    c) consiliaza cadrele didactice in procesul de elaborare a proiectarii didactice si a planificarilor semestriale;
    d) elaboreaza instrumentele de evaluare si notare;
    e) analizeaza periodic performantele scolare ale elevilor;
    f) monitorizeaza parcurgerea programei la fiecare clasa si modul in care se realizeaza evaluarea elevilor;
    g) organizeaza si raspund de desfasurarea recapitularilor finale;
    h) organizeaza activitati de pregatire speciala a elevilor pentru examene si concursuri scolare;
    i) stabilesc, impreuna cu seful de catedra, atributiile fiecarui membru al catedrei/comisiei metodice;
    j) evalueaza, impreuna cu seful de catedra, activitatea fiecarui membru al catedrei/comisiei metodice si propun consiliului de administratie calificativele anuale ale acestora, in baza unui raport motivat;
    k) organizeaza activitati de formare continua si de cercetare pedagogica specifice unitatii de invatamant, lectii demonstrative, schimburi de experienta etc.;
    l) seful de catedra sau un membru desemnat de acesta efectueaza asistente la lectiile personalului didactic de predare si de instruire practica din cadrul catedrei, cu precadere la stagiari si la cadrele didactice nou-venite in unitatea de invatamant;
    m) elaboreaza informari semestriale asupra propriei activitati.
    Art. 39
    (1) Seful catedrei/comisiei metodice raspunde in fata directorului si a inspectorului de specialitate de activitatea profesionala a membrilor acesteia.
    (2) Seful catedrei/comisiei metodice are obligatia de a participa la toate actiunile initiate de director si de a efectua asistente la ore, in special la profesorii stagiari, la cei nou-veniti sau la cei in cazul carora se constata disfunctii in procesul de predare-invatare sau in relatia profesor-elev.
    (3) Sedintele catedrei/comisiei metodice se tin lunar, dupa o tematica aprobata de directorul unitatii de invatamant sau ori de cate ori directorul ori membrii catedrei/comisiei considera ca este necesar.

    SECTIUNEA a 6-a
    Consiliul clasei

    Art. 40
    (1) Consiliul clasei este constituit din totalitatea personalului didactic de predare si de instruire practica care preda la clasa respectiva, din cel putin un parinte delegat al comitetului de parinti al clasei si din liderul elevilor clasei respective.
    (2) Presedintele consiliului clasei este invatatorul/dirigintele.
    Art. 41
    Consiliul clasei isi desfasoara activitatea la nivelul fiecarei clase, avand ca principale obiective:
    a) armonizarea cerintelor educative ale personalului didactic de predare si de instruire practica cu solicitarile elevilor si parintilor;
    b) evaluarea progresului scolar al elevului;
    c) stimularea elevilor cu un ritm lent de invatare;
    d) organizarea de activitati suplimentare cu elevii capabili de performante scolare.
    Art. 42
    Consiliul clasei are urmatoarele atributii:
    a) analizeaza, semestrial, progresul scolar si comportamentul fiecarui elev;
    b) analizeaza volumul temelor pentru acasa;
    c) stabileste masuri educationale comune pentru elevii cu probleme de invatare sau de comportament si pentru elevii cu rezultate deosebite;
    d) stabileste notele la purtare pentru toti elevii clasei, in functie de comportarea generala a acestora in unitatea de invatamant si in afara acesteia, si propune consiliului profesoral validarea notelor mai mici de 7;
    e) propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite;
    f) participa la intalniri cu parintii sau cu parintii si elevii cel putin o data pe an, de preferinta in cursul semestrului I si, in situatii deosebite, la solicitarea invatatorului/dirigintelui;
    g) propune, dupa caz, dirigintelui, directorului, consiliului profesoral, sanctiunile disciplinare prevazute pentru elevi de prezentul regulament si de regulamentul de ordine interioara;
    h) elaboreaza raportul scris asupra situatiei scolare a elevilor clasei, la sfarsitul semestrului si al anului scolar; acesta va fi prezentat de presedintele consiliului clasei in fata consiliului profesoral, spre validare.
    Art. 43
    Consiliul clasei se intruneste la sfarsitul fiecarui semestru si ori de cate ori directorul, dirigintele sau membrii acestuia considera necesar.
    Art. 44
    (1) Coordonarea activitatii claselor de elevi se realizeaza prin invatatori/diriginti numiti de directorul unitatii de invatamant dintre cadrele didactice de predare si de instruire practica de prestigiu si cu experienta, care predau la clasa respectiva.
    (2) Functia de diriginte devine obligatorie pentru personalul didactic investit de director cu aceasta responsabilitate.
    (3) Invatatorul/dirigintele isi proiecteaza si isi desfasoara activitatea potrivit sarcinilor prevazute de planul anual al unitatii de invatamant si in acord cu particularitatile educationale ale clasei respective.
    (4) Invatatorul/dirigintele intocmeste, dupa consultarea profesorilor clasei, a parintilor si elevilor, planificarea semestriala si anuala care va cuprinde componentele activitatii educative in acord cu problemele specifice ale colectivului de elevi, precum si cu programa elaborata de Ministerul Educatiei si Cercetarii.
    (5) Invatatorul/dirigintele are obligatia sa cunoasca si sa respecte, impreuna cu elevii si parintii acestora, legislatia in vigoare, prevederile prezentului regulament si ale regulamentului de ordine interioara.
    Art. 45
    Invatatorul/dirigintele are urmatoarele atributii:
    a) coordoneaza activitatea consiliului clasei;
    b) numeste, prin consultarea elevilor, liderul elevilor clasei; repartizeaza sarcini si organizeaza impreuna cu acesta colectivul de elevi al clasei;
    c) colaboreaza cu toti profesorii clasei si, dupa caz, cu consilierul pentru proiecte si programe educative in vederea armonizarii influentelor educative si pentru a asigura sintalitatea clasei de elevi;
    d) preia pe baza de proces-verbal sala de clasa in care isi desfasoara activitatea elevii carora le este diriginte si raspunde de pastrarea si modernizarea acesteia;
    e) aduce la cunostinta elevilor si parintilor prevederile prezentului regulament si ale regulamentului de ordine interioara;
    f) organizeaza, impreuna cu consilierul pentru proiecte si programe educative, actiuni de orientare scolara si profesionala;
    g) prezinta elevilor din clasele terminale prevederile referitoare la examenele de capacitate, de bacalaureat, la admiterea in licee si scoli profesionale;
    h) urmareste frecventa elevilor, cerceteaza cauzele absentelor unor elevi si ia masurile corespunzatoare;
    i) motiveaza absentele elevilor pe baza certificatelor avizate de cabinetul medical al scolii, precum si in baza cererilor personale, motivate, ale parintilor acestora, aprobate de director;
    j) analizeaza periodic situatia la invatatura a elevilor, monitorizeaza indeplinirea indatoririlor scolare de catre toti elevii, initiaza cu consiliul clasei programe de consultatii cu parintii;
    k) sprijina organizarea si desfasurarea activitatilor elevilor in afara clasei si unitatii de invatamant;
    l) informeaza in scris familiile elevilor cu situatie scolara neincheiata, ale celor corigenti, repetenti sau sanctionati disciplinar;
    m) stabileste, impreuna cu consiliul clasei, nota la purtare a fiecarui elev si prezinta in scris consiliului profesoral propunerile de notare mai mici de 7 pentru elevii care au savarsit abateri grave;
    n) felicita in scris parintii sau tutorii elevilor pentru rezultatele exceptionale obtinute de copiii lor la invatatura sau in cadrul activitatilor extrascolare; inmaneaza elevilor diplome si premii la festivitatea fiecarui sfarsit de an scolar;
    o) organizeaza intalniri si discutii cu parintii, care se pot desfasura pe grupe individuale sau in plen;
    p) propune consiliului de administratie acordarea de alocatii si burse elevilor, in conformitate cu legislatia in vigoare;
    q) aplica, pe baza consultarii cu directorul, sanctiunile prevazute in prezentul regulament si propune spre aprobare consiliului profesoral celelalte sanctiuni;
    r) recomanda spre aprobare directorului participarea organizata a elevilor la activitati in cluburi si asociatii sportive, cultural-artistice si stiintifice in afara unitatii de invatamant;
    s) completeaza catalogul clasei si raspunde de exactitatea datelor inscrise si de starea fizica a acestuia;
    t) calculeaza media generala semestriala si anuala a fiecarui elev, stabileste clasificarea elevilor la sfarsitul anului scolar, propune acordarea premiilor, recompenselor si distinctiilor potrivit prevederilor prezentului regulament si ale regulamentului de ordine interioara; consemneaza in carnetele de elev mediile semestriale si anuale;
    u) proiecteaza, organizeaza si desfasoara activitati educative, de consiliere si de orientare scolara si profesionala, in functie de particularitatile colectivului de elevi;
    v) prezinta, spre validare, consiliului profesoral raportul scris asupra situatiei scolare si comportamentale a elevilor la sfarsitul semestrului/anului scolar.

    CAP. 4
    Consiliul scolar

    Art. 46
    (1) Consiliul scolar se poate constitui, potrivit legii, in fiecare unitate de invatamant cu personalitate juridica.
    (2) Consiliul scolar se poate constitui si pe grupuri de unitati de invatamant dintr-o localitate, pe localitati sau pe grupe de localitati.
    (3) In localitatile centre de judete pot functiona consilii scolare pentru scolile generale, pentru licee, pentru scoli profesionale sau de ucenici, pentru grupuri scolare etc.
    Art. 47
    (1) Consiliul scolar are urmatoarea componenta: directorii unitatilor de invatamant, cadre didactice, parinti, elevi de liceu, primari si alti reprezentanti ai administratiei publice, ai cultelor, ai agentilor economici, ai organizatiilor neguvernamentale etc.
    (2) Consiliul scolar este format din 11 - 15 membri. Presedintele consiliului scolar este ales pe o perioada de un an scolar dintre membrii consiliului. Directorii de unitati de invatamant solicita institutiilor/intreprinderilor propunerea membrilor consiliului scolar.
    Art. 48
    (1) Consiliul scolar urmareste realizarea politicii educationale la nivel local.
    (2) Consiliul scolar are urmatoarele atributii:
    a) analizeaza dezvoltarea sociala, economica si culturala la nivelul localitatii si judetului, iar informatia obtinuta o utilizeaza pentru fundamentarea planului de scolarizare, pe care il avizeaza;
    b) analizeaza piata muncii din localitate si din judet si propune pregatirea elevilor in domeniile cerute de zona respectiva;
    c) verifica gradul de cuprindere a claselor in fiecare unitate de invatamant si initiaza masuri de sprijinire a acesteia in rezolvarea acestor probleme;
    d) initiaza masuri in afara unitatilor de invatamant, pentru scolarizarea tuturor elevilor din invatamantul obligatoriu de 9 ani;
    e) sprijina unitatile de invatamant in dotarea cu materiale didactice, in asigurarea conditiilor corespunzatoare de invatatura pentru elevi;
    f) poate propune unitatilor de invatamant discipline si domenii care sa se studieze prin curriculumul la decizia unitatii de invatamant;
    g) urmareste si sprijina cuprinderea in liceu, scoala profesionala si de ucenici a tuturor absolventilor invatamantului obligatoriu, precum si incadrarea intr-o activitate a absolventilor de liceu.

    CAP. 5
    Evaluarea

    SECTIUNEA 1
    Evaluarea rezultatelor elevilor

    Art. 49
    Evaluarea rezultatelor elevilor la invatatura se realizeaza in mod ritmic pe parcursul semestrelor sau in vacantele scolare, conform prevederilor Ministerului Educatiei si Cercetarii.
    Art. 50
    Fiecare semestru cuprinde si perioade de consolidare si de evaluare a competentelor dobandite de elevi. In aceste perioade se urmareste:
    a) ameliorarea rezultatelor procesului de predare-invatare;
    b) fixarea si sistematizarea cunostintelor;
    c) stimularea elevilor cu ritm lent de invatare sau cu alte dificultati in dobandirea cunostintelor;
    d) stimularea pregatirii elevilor capabili de performanta.
    Art. 51
    Instrumentele de evaluare se stabilesc in functie de varsta si de particularitatile psiho-intelectuale ale elevilor si de specificul fiecarei discipline. Acestea pot fi:
    a) lucrari scrise;
    b) activitati practice;
    c) referate si proiecte;
    d) interviuri;
    e) portofolii;
    f) alte instrumente stabilite de catedrele/comisiile metodice si aprobate de director sau elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetarii si de inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti.
    Art. 52
    (1) In invatamantul preuniversitar evaluarile se concretizeaza, de regula, prin note de la 10 la 1.
    (2) In clasele din invatamantul primar aprecierea rezultatelor elevilor se face prin calificative sau alte forme de apreciere, conform reglementarilor Ministerului Educatiei si Cercetarii.
    (3) Notele/calificativele acordate se comunica elevilor, se trec in catalog si in carnetul de elev de catre profesorul/invatatorul care le acorda.
    (4) Numarul de note acordate fiecarui elev, la fiecare disciplina de studiu, exclusiv nota de la teza, trebuie sa fie cel putin egal cu numarul de ore saptamanal prevazut in planul de invatamant, cu exceptia disciplinelor cu o ora pe saptamana, la care numarul minim de note/calificative este de doua.
    (5) Elevii in situatie de corigenta vor avea cu cel putin o nota/un calificativ in plus fata de numarul de note/calificative prevazut la alin. (4), ultima nota/ultimul calificativ fiind acordat, de regula, in ultimele doua saptamani ale semestrului.
    (6) Disciplinele la care se sustin teze se stabilesc de Ministerul Educatiei si Cercetarii. In invatamantul postliceal, la unele specializari tezele pot fi inlocuite cu elaborarea unor micro-proiecte.
    (7) Tezele se sustin incepand cu a doua jumatate a semestrului.
    (8) Notele la teze, cu o pondere de 25% din media semestriala, se analizeaza cu elevii intr-o ora special destinata si se trec in catalog cu cel putin doua saptamani inaintea inchiderii semestrului.
    (9) Tezele se pastreaza in scoala pana la sfarsitul anului scolar si pot fi consultate de parintii elevilor in prezenta profesorului care preda disciplina de studiu respectiva.

    SECTIUNEA a 2-a
    Incheierea situatiei scolare

    Art. 53
    (1) La sfarsitul fiecarui semestru si la incheierea anului scolar invatatorii si profesorii au obligatia sa incheie situatia scolara a elevilor care nu intra sub incidenta art. 59.
    (2) La sfarsitul fiecarui semestru invatatorul/dirigintele consulta consiliul clasei pentru elaborarea raportului asupra situatiei scolare prevazut la art. 45 lit. v).
    Art. 54
    (1) La fiecare disciplina de studiu media semestriala se considera legal constituita daca se calculeaza din numarul de note prevazut de prezentul regulament.
    (2) Media la evaluarea periodica este media aritmetica a notelor inscrise in catalog, fara teza calculata cu doua zecimale exacte, fara rotunjire.
    (3) La disciplinele fara teza media semestriala se calculeaza prin rotunjirea mediei de la evaluarea periodica la numarul intreg cel mai apropiat. La 50 de sutimi rotunjirea se face in favoarea elevului.
    (4) La disciplinele de studiu la care se sustine teza media semestriala se calculeaza astfel: media semestriala = (3M + T)/4, in care M reprezinta media la evaluarea periodica, iar T reprezinta nota obtinuta la teza; nota astfel obtinuta se rotunjeste la cel mai apropiat intreg; la o diferenta de 50 de sutimi rotunjirea se face in favoarea elevului.
    (5) Media anuala la fiecare disciplina este data de media aritmetica a celor doua medii semestriale calculata cu doua zecimale exacte. Aceasta nu se rotunjeste.
    (6) Media anuala generala se calculeaza ca medie aritmetica fara rotunjire a mediilor anuale de la toate disciplinele.
    (7) In invatamantul profesional si postliceal, la care curriculumul este organizat pe module, fiecare modul se dezvolta ca o unitate autonoma de instruire. Incheierea mediei unui modul care se finalizeaza pe parcursul anului este obligatorie in momentul finalizarii acestuia, nefiind conditionata de sfarsitul semestrului. Media unui modul este similara cu media unei discipline. In prevederile prezentului regulament sintagma "disciplina" se va citi "modul" pentru invatamantul postliceal si profesional.
    (8) La clasele I - IV se stabilesc calificative semestriale si anuale la fiecare disciplina de studiu.
    (9) Calificativul semestrial la fiecare disciplina se stabileste astfel: se aleg doua calificative cu frecventa cea mai mare, acordate in timpul semestrului, dupa care, in perioadele de recapitulare si consolidare a materiei, in urma aplicarii unor probe de evaluare sumativa, cadrul didactic opteaza pentru unul dintre cele doua calificative.
    (10) Calificativul anual la fiecare disciplina este dat de unul dintre calificativele semestriale stabilite de catre cadrul didactic in baza urmatoarelor criterii:
    a) progresul sau regresul in performanta elevului;
    b) raportul efort-performanta realizata;
    c) cresterea sau descresterea motivatiei elevului;
    d) realizarea unor sarcini din programul suplimentar de pregatire sau de recuperare, stabilite de cadrul didactic.
    Art. 55
    Mediile/calificativele semestriale si anuale la fiecare disciplina de studiu se consemneaza in catalog de cadrul didactic care a predat disciplina respectiva, iar mediile/calificativele la purtare se consemneaza de diriginti/invatatori.
    Art. 56
    (1) Elevii scutiti de efort fizic au obligatia de a fi prezenti la orele de educatie fizica. Acestor elevi nu li se dau note si nu li se incheie medie la aceasta disciplina. In rubrica "Educatie fizica" din catalog se inscrie de invatator/dirigintele clasei "Scutit de efort fizic, in baza ...", specificandu-se documentul medical, numarul si data eliberarii acestuia.
    (2) Documentele medicale care atesta scutirea de efort fizic sunt avizate de director.
    Art. 57
    (1) Sunt declarati promovati elevii care, la sfarsitul anului scolar, obtin la fiecare disciplina de studiu cel putin media anuala 5,00, iar la purtare media anuala 6,00/calificativul suficient.
    (2) Pentru elevii liceelor pedagogice si teologice media anuala minima de promovare la purtare este 7,00.
    Art. 58
    Scolarizarea in perioada cantonamentelor a elevilor componenti ai loturilor sportive nationale si olimpice se poate realiza in unitati de invatamant de profil, nominalizate de inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti. Situatia scolara inregistrata in aceste perioade se transmite unitatilor de invatamant de care apartin elevii. In cazul in care scolarizarea se realizeaza la unitati de invatamant care nu pot asigura pregatirea elevilor la unele discipline de invatamant, situatia scolara a acestor elevi se poate incheia la disciplinele respective, dupa intoarcerea la unitatile de invatamant de care apartin, conform dispozitiilor prevazute in sectiunea a 3-a a prezentului capitol.
    Art. 59
    Sunt declarati amanati, semestrial sau anual, elevii carora nu li se poate definitiva situatia scolara la una sau mai multe discipline de studiu din urmatoarele motive:
    a) au absentat motivat sau nemotivat la cel putin 50% din numarul de ore prevazut intr-un semestru la disciplinele respective, motiv pentru care nu au putut fi evaluati si nu li s-a incheiat situatia scolara;
    b) au fost scutiti de frecventa de catre directorul unitatii de invatamant pe perioada participarii la festivaluri si concursuri profesionale, cultural-artistice si sportive, interne si internationale;
    c) au beneficiat de bursa de studiu recunoscuta de Ministerul Educatiei si Cercetarii;
    d) au urmat studiile, pentru o perioada determinata de timp, in alte tari.
    Art. 60
    (1) Elevii declarati amanati pe semestrul I isi vor incheia situatia scolara in primele patru saptamani de la inceperea semestrului al doilea, in conformitate cu dispozitiile prevazute in sectiunea a 3-a din prezentul capitol.
    (2) Incheierea situatiei scolare a elevilor amanati pe semestrul al doilea sau amanati anual se face intr-o perioada stabilita de conducerea unitatii de invatamant, inaintea sesiunii de corigente; elevii amanati care nu promoveaza se pot prezenta la sesiunea de corigente.
    Art. 61
    (1) Sunt declarati corigenti elevii care obtin medii anuale sub 5,00/calificativul insuficient la cel mult doua discipline de studiu, precum si elevii amanati care nu promoveaza examenul de incheiere a situatiei scolare.
    (2) In scolile si liceele de arta, precum si la clasele cu program sportiv la disciplina principala de specialitate nu exista situatie de corigenta, astfel incat elevul care nu indeplineste conditiile de promovare stabilite prin reglementarile Ministerului Educatiei si Cercetarii este declarat necorespunzator pentru aceste profiluri si indrumat spre un alt profil; fac exceptie de la aceasta prevedere elevii claselor terminale.
    (3) Pentru elevii corigenti se organizeaza o sesiune de examene intr-o perioada stabilita de Ministerul Educatiei si Cercetarii.
    Art. 62
    Sunt declarati repetenti:
    a) elevii care au obtinut medii anuale sub 5,00/calificativul insuficient la mai mult de doua discipline de invatamant;
    b) elevii care au obtinut la purtare media anuala mai mica de 6,00/calificativul insuficient sau mai mica de 7,00 la liceele pedagogice si teologice, indiferent de mediile obtinute la disciplinele de studiu;
    c) elevii corigenti care nu se prezinta la examen sau nu promoveaza examenul la cel putin o disciplina;
    d) elevii amanati care nu se prezinta la sesiunea de incheiere a situatiei scolare, la cel putin o disciplina;
    e) elevii exmatriculati, cu drept de reinscriere; acestora li se inscrie in documentele scolare "Repetent prin exmatriculare cu drept de reinscriere in aceeasi unitate de invatamant sau in alta".
    Art. 63
    (1) Elevii declarati repetenti se pot inscrie in anul scolar urmator in clasa pe care o repeta, la aceeasi unitate de invatamant sau la alta, in limita efectivului de 30 de elevi pe clasa.
    (2) Pentru elevii din invatamantul liceal, profesional si postliceal, declarati repetenti la sfarsitul primului an de studii, inscrierea se face peste cifra de scolarizare aprobata, in limita efectivului de 30 de elevi la clasa.
    (3) In invatamantul liceal si profesional de stat, cursuri de zi, serale si cu frecventa redusa, elevii se pot afla in situatia de repetentie de cel mult doua ori. O clasa se poate repeta o singura data.
    (4) Elevul care nu frecventeaza cursurile de zi ale unei clase din invatamantul obligatoriu, depasind cu mai mult de 2 ani varsta clasei respective, se afla in situatia de abandon scolar. Elevul aflat in situatia de abandon scolar poate fi inscris, la cerere, in forme de invatamant seral, cu frecventa redusa sau la distanta, pentru care se constituie formatiuni aparte.
    Art. 64
    (1) Elevii care au urmat cursurile intr-o unitate de invatamant din alta tara pot dobandi calitatea de elev in Romania numai dupa echivalarea de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii a studiilor urmate in strainatate si dupa sustinerea examenelor de diferente, in perioada stabilita de directorul unitatii de invatamant de stat sau particular.
    (2) Elevii prevazuti la alin. (1) care nu au acte de studii vor fi evaluati la o unitate de invatamant nominalizata de inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti, dupa care se stabileste clasa in care pot fi inscrisi, potrivit rezultatelor evaluarii si varstei.
    (3) La toate disciplinele de studiu, neechivalate de Ministerul Educatiei si Cercetarii, se sustin examene de diferenta. Inscrierea la aceste examene se face cu acordul directorului unitatii de invatamant.
    (4) Examenele de diferente si clarificarea situatiei scolare au loc in cel mult 60 de zile de la data inapoierii in tara. Pana la promovarea examenelor de diferente elevii mentionati la alin. (1) pot audia cursurile fara sa fie inscrisi in catalog.
    (5) Dupa promovarea tuturor examenelor de diferente, elevul este inscris in clasa pentru care a sustinut examenele.
    (6) Daca elevul nu promoveaza cel putin doua examene de diferente, acesta este evaluat pentru o clasa inferioara. Daca elevul nu promoveaza un singur examen de diferente, se acorda o singura reexaminare. In cazul in care nu promoveaza nici la reexaminare, acesta este evaluat pentru o clasa inferioara.
    (7) Pentru copiii care nu cunosc limba romana inscrierea in invatamantul romanesc se face conform reglementarilor Ministerului Educatiei si Cercetarii.
    (8) Copiilor lucratorilor migranti li se aplica prevederile Hotararii Guvernului nr. 508/2001 privind accesul la invatamantul obligatoriu din Romania al copiilor lucratorilor migranti proveniti din statele membre ale Uniunii Europene, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 305 din 8 iunie 2001, Ordinului ministrului educatiei si cercetarii nr. 4.638/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind scolarizarea copiilor lucratorilor migranti si asigurarea personalului didactic calificat, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 687 din 30 octombrie 2001, precum si cele ale alin. (2) al prezentului articol.
    Art. 65
    (1) Elevilor inscrisi intr-o unitate de invatamant de stat sau particular din Romania, care urmeaza sa continue pentru o perioada determinata studiile in alte tari, li se rezerva locul.
    (2) Incheierea situatiei scolare a acestei categorii de elevi, declarati amanati, se face dupa revenirea in tara, la disciplinele de invatamant neechivalate de Ministerul Educatiei si Cercetarii, in conformitate cu dispozitiile prevazute la art. 60.
    Art. 66
    (1) Consiliile profesorale din unitatile de invatamant de stat sau particular, in sedinta de incheiere a cursurilor semestriale si anuale, valideaza, iar secretarul consiliului consemneaza in procesul-verbal situatia scolara a elevilor pe clase, mentionandu-se numele elevilor promovati, corigenti, repetenti, amanati, exmatriculati, precum si numele elevilor cu note la purtare mai mici de 7,00.
    (2) Situatia scolara a elevilor corigenti, amanati sau repetenti se comunica in scris de catre diriginte/invatator parintilor/tutorilor legali, in cel mult 10 zile de la incheierea fiecarui semestru/an scolar.
    (3) Pentru elevii amanati sau corigenti se comunica parintilor/tutorilor legali programul de desfasurare a examenelor de corigenta sau perioada de incheiere a situatiei scolare.
    (4) Situatia scolara anuala a tuturor elevilor, cu specificarea mediei generale, se afiseaza la avizierul unitatii de invatamant in termen de 3 zile de la incheierea cursurilor.
    (5) In alte situatii decat cele prevazute in prezentul regulament nici un document scolar nu poate fi facut public decat cu acordul elevului/absolventului, daca este major, sau al parintelui/tutorelui legal.

    SECTIUNEA a 3-a
    Examenele organizate de unitatile de invatamant

    Art. 67
    Examenele organizate de unitatile de invatamant sunt:
    a) examen de corigenta, pentru elevii declarati corigenti la incheierea cursurilor anuale si pentru elevii declarati corigenti dupa sustinerea examenelor din sesiunea pentru elevii amanati;
    b) examen de incheiere a situatiei scolare, pentru elevii declarati amanati pe semestrul al doilea sau anual;
    c) examen de diferente, pentru elevii a caror inscriere in unitatea de invatamant este conditionata de promovarea unor astfel de examene.
    Art. 68
    (1) Ministerul Educatiei si Cercetarii stabileste perioadele de desfasurare a examenelor de corigenta.
    (2) Directorul unitatii de invatamant stabileste perioada de desfasurare a examenelor pentru elevii declarati amanati pe semestrul al doilea sau anual. Aceste examene se desfasoara inaintea examenelor de corigenta.
    (3) Desfasurarea examenelor de diferente, in urma transferarii de la o unitate de invatamant la alta, are loc, de regula, in vacantele scolare.
    (4) Perioadele pentru celelalte examene de diferente sunt precizate la art. 64.
    Art. 69
    (1) La examenele de diferente pentru elevii care solicita transferul de la o unitate de invatamant la alta nu se acorda reexaminare.
    (2) Dupa incheierea sesiunii de corigenta elevii care nu au promovat la o singura disciplina de invatamant au dreptul sa solicite reexaminare. Aceasta se acorda de directorul unitatii de invatamant, in cazuri justificate, dupa consultarea invatatorului sau a profesorului si la solicitarea scrisa a elevului sau a parintelui/tutorelui legal. Cererea de reexaminare se depune in termen de 24 de ore de la afisarea rezultatelor examenului de corigenta. Reexaminarea se desfasoara in termen de doua zile de la data depunerii cererii, dar nu mai tarziu de data deschiderii cursurilor anului scolar. Comisia de reexaminare se numeste de catre directorul unitatii de invatamant.
    (3) Beneficiaza de reexaminare si elevii migranti care se afla intr-o situatie identica cu cea prevazuta la art. 64 alin. (6).
    Art. 70
    (1) Toate examenele se desfasoara dupa aceeasi metodologie.
    (2) Pentru elevii declarati corigenti sau amanati anual examinarea se face din toata materia studiata de elevi in anul scolar, conform programei scolare a clasei sau grupei respective.
    (3) Pentru elevii amanati pe un semestru examinarea se face numai din materia acelui semestru.
    (4) Pentru elevii care sustin examene de diferente examinarea se face din toata materia studiata in anul scolar sau dintr-o parte a acesteia, in functie de situatie.
    (5) Disciplinele la care se dau examene de diferente sunt cele prevazute in trunchiul comun al specializarii clasei si care nu au fost studiate de candidat. In acest caz se da examen separat pentru fiecare an de studiu.
    (6) La disciplinele din curriculum la decizia unitatii de invatamant nu se sustin examene de diferente.
    (7) In cazul elevilor transferati, acestia preiau disciplinele optionale ale clasei in care se transfera. La disciplinele optionale in curs de desfasurare parintele/tutorele legal al elevului sub 18 ani isi asuma responsabilitatea insusirii de catre elev a continutului programei scolare parcurse pana in momentul transferului. In foaia matricola se trec mediile obtinute la disciplinele optionale studiate la unitatea de invatamant de la care se transfera.
    Art. 71
    (1) Pentru desfasurarea examenelor exista trei tipuri de probe: scrise, orale si practice. La toate examenele se sustin, de regula, doua dintre cele trei probe, proba scrisa si proba orala.
    (2) Pentru disciplinele de studiu la care, datorita profilului sau/si specializarii este necesara si proba practica, modalitatile de sustinere a acesteia si cea de-a doua proba de examen sunt stabilite de directorul unitatii de invatamant impreuna cu catedra de specialitate.
    (3) Proba practica se sustine la disciplinele care au preponderent astfel de activitati.
    (4) Directorul unitatii de invatamant stabileste, prin decizie interna, componenta comisiilor si datele de desfasurare a examenelor. Fiecare comisie are un presedinte si doi profesori examinatori.
    Art. 72
    (1) La toate examenele evaluarea elevilor se face de catre doi profesori/invatatori de aceeasi specialitate sau de specialitate inrudita.
    (2) Pentru examinarea elevilor corigenti unul dintre profesori/invatatori este cel care a predat elevului disciplina de invatamant in timpul anului scolar. In absenta temeinic motivata a acestuia examinarea se face de catre un alt profesor de specialitate/invatator din unitatea de invatamant, numit de directorul unitatii de invatamant, sau de catre un profesor/invatator de la o alta unitate de invatamant, numit de inspectorul scolar general, la solicitarea directorului unitatii de invatamant. Daca directorul unitatii de invatamant apreciaza ca intre elev si profesor exista un conflict care ar putea vicia rezultatul evaluarii, examinarea poate fi facuta de o comisie stabilita de inspectoratul scolar.
    Art. 73
    (1) Proba scrisa a examenelor are o durata de 45 de minute pentru invatamantul primar si de 90 de minute pentru invatamantul secundar si postliceal, din momentul transcrierii subiectelor pe tabla sau al primirii de catre elev a foii cu subiecte. Proba scrisa contine doua variante de subiecte dintre care elevul trateaza o singura varianta, la alegere.
    (2) Proba orala a examenelor se desfasoara prin dialog profesor-elev, pe baza de bilete de examen. Numarul biletelor de examen este de doua ori mai mare decat numarul elevilor care sustin examenul la disciplina respectiva. Fiecare bilet contine doua subiecte. Elevul poate schimba de cel mult doua ori biletul de examen. Fiecare schimbare atrage scaderea notei acordate de catre fiecare examinator cu cate un punct.
    (3) Fiecare profesor examinator acorda elevului cate o nota la fiecare proba sustinuta de acesta. Notele de la probele orale sau practice sunt intregi. Notele de la probele scrise pot fi fractionare. Media aritmetica a notelor acordate la cele doua probe, rotunjita la nota intreaga cea mai apropiata, reprezinta nota finala la examenul de corigenta, acordata de profesorul/invatatorul examinator; fractiunile de 50 de sutimi se rotunjesc in favoarea elevului.
    (4) Media elevului la examenul de corigenta este media aritmetica, nerotunjita, a celor doua note finale acordate de cei doi examinatori. Intre notele finale acordate de cei doi examinatori nu se accepta o diferenta mai mare de un punct. In caz contrar medierea o face presedintele comisiei.
    (5) La clasele unde evaluarea cunostintelor se face cu calificative se procedeaza astfel: dupa corectarea lucrarilor scrise si dupa sustinerea examenului oral fiecare examinator acorda calificativul sau, global; calificativul final al elevului la examenul de corigenta se stabileste de comun acord intre cei doi examinatori. In cazul unei neconcordante presedintele are drept de decizie pentru stabilirea calificativului final al elevului la examen.
    Art. 74
    (1) Elevul corigent este declarat promovat la disciplina de examen daca obtine cel putin media 5,00/calificativul suficient.
    (2) Sunt declarati promovati anual elevii care obtin la fiecare disciplina la care sustin examenul de corigenta cel putin media 5,00/calificativul suficient.
    (3) La examenul de corigenta, la cel de incheiere a situatiei scolare pentru elevii amanati anual si la examenul de diferente care echivaleaza o disciplina studiata un an scolar complet media obtinuta constituie media anuala a disciplinei respective si intra in calculul mediei generale anuale.
    (4) La examenul de incheiere a situatiei scolare pentru elevii amanati pe semestrul al doilea sau la examenul de diferente care echivaleaza o disciplina numai pe intervalul unui semestru media obtinuta constituie media semestriala a elevului la disciplina respectiva.
    Art. 75
    Elevii corigenti sau amanati care nu se pot prezenta la examene din motive temeinice, dovedite cu acte, in cel mult 5 zile lucratoare de la data examenului, sunt examinati la o data ulterioara, stabilita de directorul unitatii de invatamant, dar nu mai tarziu de inceputul noului an scolar. In situatii exceptionale, respectiv internari in spital, imobilizari la pat etc., dovedite cu acte, inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti poate aproba sustinerea examenului si dupa inceperea anului scolar.
    Art. 76
    (1) Rezultatele obtinute la examenele de incheiere a situatiei scolare, la examenele pentru elevii amanati si la examenele de corigenta, inclusiv la cele de reexaminare, se consemneaza in catalogul de examen de catre profesorii/invatatorii examinatori si se trec in catalogul clasei in termen de maximum 5 zile de la afisarea rezultatelor, dar nu mai tarziu de data inceperii cursurilor noului an scolar.
    (2) Rezultatele obtinute de elevi la examenele de diferente se consemneaza in catalogul de examen, in registrul matricol si in catalogul clasei, in aceeasi zi.
    (3) In catalogul de examen se consemneaza notele/calificativele acordate la fiecare proba, nota finala a fiecarui profesor examinator sau calificativul global, precum si media obtinuta de elev la examen, respectiv calificativul final. Catalogul de examen se semneaza de examinatori si de presedintele comisiei imediat dupa terminarea examenului.
    (4) Presedintele comisiei preda secretarului unitatii de invatamant toate documentele specifice acestor examene, cum ar fi: cataloage de examen, lucrarile scrise si insemnarile elevilor la proba orala/practica etc. Aceste documente se predau imediat dupa finalizarea examenelor, dar nu mai tarziu de data inceperii cursurilor anului scolar.
    (5) Rezultatul la examenele de corigenta si la examenele de incheiere a situatiei scolare pentru elevii amanati, precum si situatia scolara anuala a elevilor se afiseaza a doua zi dupa incheierea sesiunii de examen si se consemneaza in procesul-verbal al consiliului profesoral de la inceputul anului scolar.
    Art. 77
    (1) Dupa terminarea sesiunii de examen, de incheiere a situatiei scolare, de corigenta sau de reexaminare invatatorul/dirigintele consemneaza in catalog situatia scolara a elevilor care au participat la aceste examene.
    (2) Lucrarile scrise si foile cu insemnarile elevului la proba orala a examenului se pastreaza in arhiva unitatii de invatamant timp de un an.

    CAP. 6
    Personalul didactic

    Art. 78
    (1) Legea nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, reglementeaza functiile, competentele, responsabilitatile, drepturile si obligatiile personalului didactic de predare si de instruire practica si ale personalului didactic auxiliar.
    (2) Prezentul regulament, precum si regulamentul de ordine interioara fac precizari pe baza legilor mai sus amintite.
    Art. 79
    (1) In sistemul national de invatamant functioneaza personal didactic de predare si de instruire practica cu pregatire de specialitate, metodica si pedagogica, cu calitati morale, apt din punct de vedere medical, capabil sa relationeze corespunzator cu elevii, parintii si colegii. In unitatile de invatamant isi desfasoara activitatea si personal didactic auxiliar.
    (2) Personalul didactic de predare si de instruire practica, didactic auxiliar si nedidactic manifesta respect fata de colegi, elevi si parinti. Personalului didactic de predare si de instruire practica, didactic auxiliar si nedidactic nu ii este permis sa faca din nationalitatea, religia, starea sociala sau familiala a elevilor, colegilor si a parintilor obiect de jignire sau insulta.
    (3) In unitatile de invatamant personalul didactic de predare si de instruire practica, didactic auxiliar si nedidactic trebuie sa fie interesat de formarea sa continua.
    (4) Personalul didactic trebuie sa aiba o tinuta morala demna, in concordanta cu valorile educationale pe care trebuie sa le transmita elevilor, si sa nu sufere de afectiuni de natura sa afecteze relatiile cu elevii si colegii.
    (5) Personalul didactic este obligat sa prezinte la inceputul anului scolar analizele medicale solicitate, efectuate gratuit in unitatile sanitare stabilite de Ministerul Educatiei si Cercetarii si de Ministerul Sanatatii si Familiei.
    Art. 80
    Personalul didactic de predare si de instruire practica din invatamantul preuniversitar are drepturile si obligatiile prevazute in Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare. La nivelul fiecarei unitati de invatamant, prin regulamentul de ordine interioara se pot stabili drepturi si obligatii specifice.

    CAP. 7
    Elevii

    SECTIUNEA 1
    Dobandirea calitatii de elev

    Art. 81
    Orice persoana, indiferent de sex, rasa, nationalitate, apartenenta politica sau religioasa, care este inscrisa in unitatea de invatamant si participa la activitatile organizate de aceasta are calitatea de elev.
    Art. 82
    (1) In invatamantul obligatoriu calitatea de elev se dobandeste in urma solicitarii scrise a parintilor sau tutorilor legali, facuta catre unitatea de invatamant de stat sau particular. Parintele sau tutorele legal are dreptul de a alege forma de invatamant si felul educatiei copilului minor.
    (2) In invatamantul liceal, profesional si postliceal inscrierea elevilor in primul an se face, pe baza regulamentului de admitere sau a criteriilor generale elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetarii, in limita numarului de locuri din planul de scolarizare. Inscrierea la admiterea in invatamantul liceal, cursuri de zi, se poate face in primii 2 ani de la absolvirea gimnaziului, daca la data inceperii anului scolar elevul nu a depasit varsta de 18 ani.
    (3) Elevii promovati vor fi inscrisi de drept in anul urmator de studiu.
    (4) Elevii repetenti, retrasi sau exmatriculati cu drept de reinscriere din invatamantul de zi se pot reinmatricula, la cerere, la orice forma de invatamant, in urmatorii 2 ani consecutivi, redobandind calitatea de elev. Elevii de la celelalte forme de invatamant, aflati in situatia de mai sus, se pot reinmatricula, la cerere, la orice forma de invatamant, cu exceptia invatamantului de zi. Inscrierea pentru acestia din urma se poate face si dupa mai mult de 2 ani scolari.

    SECTIUNEA a 2-a
    Exercitarea calitatii de elev

    Art. 83
    (1) Calitatea de elev se exercita prin frecventarea cursurilor si prin participarea la toate activitatile existente in programul fiecarei unitati de invatamant.
    (2) Evidenta prezentei elevilor se face la fiecare ora de curs de catre invatator/profesor care consemneaza in mod obligatoriu fiecare absenta.
    (3) Elevii inscrisi la cursuri cu frecventa redusa sau la distanta din invatamantul obligatoriu sunt obligati sa se prezinte la fiecare sesiune de examene organizata de unitatea de invatamant.
    Art. 84
    (1) Absentele datorate imbolnavirii elevilor, bolilor molipsitoare in familie sau altor cazuri de forta majora, dovedite cu acte legale, sunt considerate motivate.
    (2) Motivarea absentelor se efectueaza pe baza urmatoarelor acte:
    a) adeverinta eliberata de medicul cabinetului scolar sau de medicul de familie;
    b) adeverinta sau certificat medical eliberat de unitatea sanitara, in cazul in care elevul a fost internat in spital;
    c) cererea scrisa a parintelui/tutorelui legal al elevului, adresata directorului unitatii de invatamant si aprobata de acesta, in urma consultarii cu dirigintele/invatatorul clasei.
    (3) Motivarea absentelor se face de invatator sau diriginte in ziua prezentarii actelor justificative.
    (4) In cazul elevilor minori parintele/tutorele legal are obligatia de a prezenta personal dirigintelui actele justificative pentru absentele copilului lor.
    (5) Actele pe baza carora se face motivarea absentelor vor fi prezentate in termen de maximum 7 zile de la reluarea activitatii elevului si vor fi pastrate de catre invatator/diriginte pe tot parcursul anului scolar.
    (6) Toate adeverintele medicale trebuie sa aiba viza cabinetului care are in evidenta fisele medicale/carnetele de sanatate ale elevilor.
    (7) Nerespectarea termenului prevazut la alin. (5) atrage, de regula, declararea absentelor ca nemotivate.
    (8) La cererea scrisa a unitatilor sportive de performanta si a federatiilor de specialitate, directorul poate aproba motivarea absentelor elevilor care participa la cantonamente si competitii de nivel local, national si international, cu conditia recuperarii materiei in vederea incheierii situatiei scolare.
    Art. 85
    Elevii cu handicap fizic, din invatamantul obligatoriu, nedeplasabili, cu boli cronice grave, pot fi scutiti partial sau total de frecventa, beneficiind de indrumarea unitatii de invatamant. Scutirea se acorda la cerere de directorul unitatii de invatamant, pe baza actelor medicale doveditoare si a recomandarii exprese a compartimentului de igiena scolara din cadrul directiei de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti.
    Art. 86
    Elevii aflati in situatii speciale (casatorie, nasterea unui copil etc.) vor fi sprijiniti sa finalizeze ciclul de invatamant.

    SECTIUNEA a 3-a
    Drepturile elevilor

    Art. 87
    Elevii din invatamantul de stat si particular se bucura de toate drepturile legale. Nici o activitate organizata de/sau in unitatea de invatamant nu poate leza demnitatea sau personalitatea acestora.
    Art. 88
    (1) Elevii din invatamantul de stat beneficiaza de invatamant gratuit; pentru unele activitati se pot percepe taxe si contributii potrivit Legii nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Elevii pot beneficia de burse sau de credite pentru studii, acordate de banci in conditiile legii. Statul ii sprijina material cu precadere pe elevii care obtin rezultate foarte bune la invatatura sau la activitati artistice si sportive, precum si pe cei cu o situatie materiala precara.
    (3) Elevii pot beneficia de suport financiar si din sursele extrabugetare ale unitatilor de invatamant de stat.
    Art. 89
    (1) Elevii pot utiliza gratuit, sub indrumarea profesorilor, baza materiala de care dispun unitatile de invatamant la care sunt inscrisi.
    (2) Elevii pot fi cazati in camine si internate si pot servi masa la cantine scolare, in conditiile stabilite prin regulamentele de organizare si functionare a acestora.
    (3) Copiii personalului didactic de predare si de instruire practica beneficiaza de gratuitate la cazare in camine si internate.
    Art. 90
    In timpul scolarizarii elevii beneficiaza de asistenta psihopedagogica si medicala gratuita. De asemenea, ei au dreptul la bilete cu preturi reduse la spectacole, muzee, manifestari cultural-sportive si la transportul in comun.
    Art. 91
    Elevii din invatamantul de stat si particular au dreptul sa fie evidentiati si sa primeasca premii si recompense pentru rezultatele deosebite la activitatile scolare si extrascolare, precum si pentru atitudine civica exemplara.
    Art. 92
    Elevii din invatamantul primar si gimnazial primesc gratuit manuale scolare. Beneficiaza de aceeasi gratuitate si elevii din invatamantul profesional si liceal ai caror parinti au un venit lunar, pe membru de familie, egal sau mai mic decat salariul minim brut pe economie.
    Art. 93
    Elevii apartinand minoritatilor nationale au dreptul sa studieze si sa se instruiasca in limba materna la toate nivelurile si formele de invatamant, in conditiile prevazute de Legea nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 94
    Elevii au dreptul sa opteze, conform legii, pentru tipul si forma de invatamant pe care o vor urma si sa aleaga parcursul scolar corespunzator intereselor, pregatirii si competentelor lor. Pentru elevii minori acest drept se exercita de catre parinti/tutori legali.
    Art. 95
    (1) In fiecare unitate de invatamant de stat si particular se constituie consiliul elevilor, format din liderii elevilor de la fiecare clasa.
    (2) Consiliul elevilor functioneaza in baza unui regulament propriu, parte a regulamentului de ordine interioara.
    (3) Consiliul elevilor isi desemneaza reprezentantii in consiliul de administratie al unitatii de invatamant.
    Art. 96
    Elevii au dreptul sa participe la activitatile extrascolare organizate de unitatea de invatamant, precum si la cele care se desfasoara in palatele si cluburile elevilor, bazele sportive, de agrement, taberele si unitatile conexe inspectoratelor scolare, in cluburile si asociatiile sportive, cu respectarea prevederilor regulamentelor de functionare a acestora.
    Art. 97
    (1) Elevilor din invatamantul preuniversitar de stat si particular le este garantata, conform legii, libertatea de asociere in cercuri si asociatii stiintifice, culturale, artistice, sportive sau civice, care se organizeaza si functioneaza pe baza unui statut propriu, aprobat de directorul unitatii de invatamant.
    (2) Exercitarea dreptului la reuniune, conform art. 15 alin. (2) din Legea nr. 18/1990 pentru ratificarea Conventiei cu privire la drepturile copilului, republicata, nu poate fi supusa decat acelor limitari care sunt prevazute de lege si care sunt necesare intr-o societate democratica, in interesul sigurantei nationale, al ordinii publice, pentru a proteja sanatatea si moralitatea publica sau drepturile si libertatile altora.
    (3) Dreptul la reuniune se exercita in afara orarului zilnic, iar activitatile pot fi sustinute in unitatea de invatamant numai cu aprobarea directorului, la cererea grupului de initiativa. Aprobarea pentru desfasurarea actiunilor va fi conditionata de acordarea de garantii privind asigurarea securitatii persoanelor si a bunurilor de catre organizatori.
    (4) In cazul in care continutul activitatilor care se desfasoara in unitatea de invatamant de stat si particular contravine principiilor sus-mentionate, directorul unitatii de invatamant poate suspenda sau poate interzice desfasurarea acestor activitati.
    Art. 98
    (1) In unitatile de invatamant de stat si particular este garantata, conform legii, libertatea elevilor de a redacta si difuza reviste/publicatii scolare proprii.
    (2) In cazul in care aceste reviste/publicatii contin elemente care afecteaza siguranta nationala, ordinea publica, sanatatea si moralitatea sau drepturile si libertatile cetatenesti, prevederile prezentului regulament si ale regulamentului de ordine interioara al unitatii de invatamant, directorul va suspenda editarea si difuzarea acestora.
    Art. 99
    Elevii din invatamantul de stat si particular cu aptitudini si performante scolare exceptionale pot promova 2 ani intr-un an scolar, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetarii.

    SECTIUNEA a 4-a
    Indatoririle elevilor

    Art. 100
    Elevii din invatamantul de stat si particular au datoria de a frecventa cursurile, de a se pregati la fiecare disciplina de studiu si de a-si insusi cunostintele prevazute de programele scolare.
    Art. 101
    (1) Elevii trebuie sa aiba o comportare civilizata si o tinuta decenta atat in unitatea de invatamant, cat si in afara ei.
    (2) Elevii trebuie sa cunoasca si sa respecte:
    a) legile statului;
    b) prezentul regulament si cel de ordine interioara;
    c) regulile de circulatie si cele cu privire la apararea sanatatii;
    d) normele de tehnica securitatii muncii, de prevenire si de stingere a incendiilor;
    e) normele de protectie civila;
    f) normele de protectie a mediului.
    Art. 102
    Este interzis elevilor:
    a) sa distruga documente scolare, ca de exemplu: cataloage, carnete de elev, foi matricole etc.;
    b) sa deterioreze bunurile din patrimoniul unitatii de invatamant;
    c) sa aduca si sa difuzeze in unitatea de invatamant materiale care, prin continutul lor, atenteaza la independenta, suveranitatea si integritatea nationala a tarii, care cultiva violenta si intoleranta;
    d) sa organizeze si sa participe la actiuni de protest care afecteaza desfasurarea activitatii de invatamant sau care afecteaza frecventa la cursuri a elevilor;
    e) sa blocheze caile de acces in spatiile de invatamant;
    f) sa detina si sa consume in perimetrul unitatii de invatamant si in afara ei droguri, bauturi alcoolice si tigari si sa participe la jocuri de noroc;
    g) sa introduca in perimetrul unitatii de invatamant orice tipuri de arme sau alte instrumente, ca de exemplu: munitie, petarde, pocnitori etc., care prin actiunea lor pot afecta integritatea fizica si psihica a colectivului de elevi si a personalului unitatii de invatamant;
    h) sa posede si sa difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic;
    i) sa utilizeze telefoanele celulare in timpul orelor de curs, al examenelor si al concursurilor;
    j) sa lanseze anunturi false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile in perimetrul unitatii de invatamant;
    k) sa aduca jigniri si sa manifeste agresivitate in limbaj si in comportament fata de colegi si fata de personalul unitatii de invatamant.
    Art. 103
    Elevii au obligatia sa poarte asupra lor carnetul de elev, sa-l prezinte profesorilor/invatatorilor pentru consemnarea notelor, precum si parintilor pentru informare in legatura cu situatia scolara.
    Art. 104
    Elevii din invatamantul preuniversitar de stat trebuie sa utilizeze cu grija manualele scolare primite gratuit si sa le restituie in stare buna la sfarsitul anului scolar.

    SECTIUNEA a 5-a
    Recompensarea elevilor

    Art. 105
    Elevii care obtin rezultate remarcabile in activitatea scolara si extrascolara si se disting prin comportare exemplara pot primi urmatoarele recompense:
    a) evidentiere in fata colegilor de clasa;
    b) evidentiere de catre directorul unitatii de invatamant in fata colegilor de scoala sau in fata consiliului profesoral;
    c) comunicare verbala sau scrisa adresata parintilor, cu mentiunea faptelor deosebite pentru care este evidentiat;
    d) burse de merit, de studiu sau alte recompense materiale acordate de stat, de agenti economici sau de sponsori;
    e) premii, diplome, medalii;
    f) recomandare pentru trimiterea, cu prioritate, in excursii sau in tabere de profil in tara si in strainatate;
    g) premiul de onoare al unitatii de invatamant.
    Art. 106
    (1) Acordarea premiilor elevilor la sfarsitul anului scolar se face la nivelul unitatii de invatamant, la propunerea dirigintelui, a consiliului clasei, a directorului unitatii de invatamant.
    (2) Se pot acorda premii elevilor care:
    a) au obtinut primele 3 medii generale pe clasa;
    b) s-au distins la una sau la mai multe discipline de studiu;
    c) au obtinut performante la concursuri, festivaluri, expozitii si la alte activitati extrascolare desfasurate la nivel local, judetean, national sau international;
    d) s-au remarcat prin fapte de inalta tinuta morala si civica;
    e) au avut, la nivelul clasei, cea mai buna frecventa pe parcursul anului scolar.
    (3) Se pot acorda premii si pentru alte situatii prevazute de regulamentul de ordine interioara al unitatii de invatamant.
    Art. 107
    Unitatea de invatamant si alti factori pot stimula activitatile de performanta ale elevilor la nivel local, national si international prin alocarea unor premii sau burse, din partea consiliului reprezentativ al parintilor, a agentilor economici, a fundatiilor stiintifice si culturale, a comunitatii locale etc.

    SECTIUNEA a 6-a
    Sanctiunile aplicate elevilor

    Art. 108
    (1) Elevii care savarsesc fapte prin care se incalca dispozitiile legale in vigoare, inclusiv regulamentele scolare, vor fi sanctionati in functie de gravitatea acestora.
    (2) Sanctiunile care se pot aplica elevilor sunt urmatoarele:
    a) observatie individuala;
    b) mustrare in fata clasei si/sau in fata consiliului clasei/consiliului profesoral;
    c) mustrare scrisa;
    d) retragerea temporara sau definitiva a bursei;
    e) eliminarea de la cursuri pe o perioada de 3 - 5 zile;
    f) mutarea disciplinara la o clasa paralela;
    g) preavizul de exmatriculare;
    h) exmatricularea.
    Art. 109
    (1) Observatia individuala consta in dojenirea elevului.
    (2) Sanctiunea prevazuta la alin. (1) se aplica de diriginte/invatator sau de directorul unitatii de invatamant.
    (3) Sanctiunea prevazuta la alin. (1) nu atrage si alte masuri disciplinare.
    Art. 110
    (1) Mustrarea in fata clasei si/sau in fata consiliului clasei/consiliului profesoral consta in dojenirea elevului si in sfatuirea acestuia sa se poarte in asa fel incat sa dea dovada de indreptare, atragandu-i-se totodata atentia ca, daca nu isi schimba comportamentul, i se va aplica o sanctiune mai severa.
    (2) Sanctiunea prevazuta la alin. (1) se aplica de catre diriginte/invatator sau de directorul unitatii de invatamant.
    (3) Sanctiunea prevazuta la alin. (1) este insotita de scaderea notei la purtare.
    Art. 111
    (1) Mustrarea scrisa consta in dojenirea elevului, in scris, la propunerea consiliului clasei sau a directorului unitatii de invatamant, de catre diriginte/invatator si de directorul unitatii de invatamant si inmanarea documentului parintilor/tutorilor legali, personal, sub semnatura.
    (2) Sanctiunea prevazuta la alin. (1), se inregistreaza in catalogul clasei, precizandu-se numarul documentului.
    (3) Sanctiunea prevazuta la alin. (1) se consemneaza in raportul consiliului clasei prezentat consiliului profesoral la sfarsitul semestrului sau al anului scolar.
    (4) Sanctiunea prevazuta la alin. (1) este insotita de scaderea notei la purtare.
    Art. 112
    (1) Retragerea temporara sau definitiva a bursei se aplica de directorul unitatii de invatamant, la propunerea consiliului clasei sau a directorului.
    (2) Sanctiunea prevazuta la alin. (1) este insotita de scaderea notei la purtare.
    Art. 113
    (1) Eliminarea de la cursuri pe o perioada de 3 - 5 zile consta in substituirea activitatii obisnuite a elevului, pe perioada aplicarii sanctiunii, cu un alt tip de activitate in cadrul unitatii de invatamant, in conformitate cu prevederile regulamentului de ordine interioara, de catre directorul unitatii de invatamant, la propunerea consiliului clasei.
    (2) Daca elevul refuza sa participe la activitatile prevazute la alin. (1), absentele sunt considerate nemotivate si se consemneaza in catalogul clasei.
    (3) Sanctiunea prevazuta la alin. (1) se consemneaza in catalogul clasei, precizandu-se numarul si data documentului, in raportul consiliului clasei la sfarsitul semestrului sau al anului scolar.
    (4) Sanctiunea prevazuta la alin. (1) nu se aplica elevilor din clasele I - IV.
    (5) Sanctiunea prevazuta la alin. (1) este insotita de scaderea notei la purtare.
    Art. 114
    (1) Mutarea disciplinara la o clasa paralela se aplica prin inmanarea, in scris, a sanctiunii de catre diriginte/invatator si directorul unitatii de invatamant parintelui/tutorelui legal sau elevului, daca a implinit 18 ani, sub semnatura.
    (2) Sanctiunea prevazuta la alin. (1) se consemneaza in registrul de evidenta a elevilor, in catalogul clasei si in registrul matricol.
    (3) Sanctiunea prevazuta la alin. (1) se consemneaza in raportul consiliului clasei la sfarsitul semestrului sau al anului scolar.
    (4) Sanctiunea prevazuta la alin. (1) este insotita de scaderea notei la purtare.
    Art. 115
    (1) Preavizul de exmatriculare se intocmeste in scris de diriginte si de directorul unitatii de invatamant pentru elevii care absenteaza nejustificat 20 de ore la diferite discipline de studiu sau 15% din totalul orelor la o singura disciplina, cumulate pe un an scolar, si se inmaneaza parintelui/tutorelui legal sau elevului, daca a implinit 18 ani, sub semnatura.
    (2) Sanctiunea prevazuta la alin. (1) se aplica elevilor din sistemul de invatamant liceal, postliceal si profesional.
    (3) Sanctiunea prevazuta la alin. (1) se consemneaza in registrul de evidenta a elevilor si in catalogul clasei si se mentioneaza in raportul consiliului clasei la sfarsit de semestru sau de an scolar.
    (4) Sanctiunea prevazuta la alin. (1) este insotita de scaderea notei la purtare.
    Art. 116
    (1) Exmatricularea consta in eliminarea din unitatea de invatamant in care elevul a fost inscris.
    (2) Exmatricularea poate fi:
    a) exmatriculare cu drept de reinscriere in anul urmator in aceeasi unitate de invatamant si in acelasi an de studiu;
    b) exmatriculare fara drept de reinscriere in aceeasi unitate de invatamant;
    c) exmatriculare din toate unitatile de invatamant fara drept de reinscriere pentru o perioada de timp.
    Art. 117
    (1) Exmatricularea cu drept de reinscriere in anul urmator in aceeasi unitate de invatamant si in acelasi an de studiu se aplica elevilor din invatamantul liceal, profesional si postliceal pentru abaterile grave prevazute la art. 102 sau apreciate ca atare de consiliul profesoral al unitatii de invatamant.
    (2) Sanctiunea prevazuta la alin. (1) se aplica si pentru un numar de cel putin 40 de absente nejustificate din totalul orelor de studiu sau cel putin 30% din totalul orelor la o singura disciplina de studiu, cumulate pe un an scolar.
    (3) Sanctiunea prevazuta la alin. (1) se aproba in consiliul profesoral la propunerea dirigintelui, cu consultarea directorului unitatii de invatamant. Daca motivul sanctionarii il reprezinta absentele nejustificate, aprobarea este conditionata de emiterea in prealabil a preavizului de exmatriculare.
    (4) Sanctiunea prevazuta la alin. (1) se consemneaza in registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, in catalogul clasei, in registrul de evidenta a elevilor si in registrul matricol.
    (5) Sanctiunea prevazuta la alin. (1) se comunica parintelui/tutorelui legal sau elevului, daca a implinit 18 ani, in scris, sub semnatura, de catre dirigintele clasei.
    (6) Sanctiunea prevazuta la alin. (1) este insotita de scaderea notei la purtare sub 6.
    Art. 118
    (1) Exmatricularea fara drept de reinscriere in aceeasi unitate de invatamant se aplica elevilor din invatamantul liceal, postliceal si profesional, pentru abateri deosebit de grave apreciate ca atare de consiliul profesoral.
    (2) Aplicarea sanctiunii prevazute la alin. (1) se aproba de consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei sau a directorului unitatii de invatamant.
    (3) Sanctiunea prevazuta la alin. (1) se consemneaza in registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, in catalogul clasei, in registrul de evidenta a elevilor si in registrul matricol.
    (4) Sanctiunea prevazuta la alin. (1) se comunica parintelui/tutorelui legal sau elevului, daca a implinit 18 ani, in scris, sub semnatura, de catre dirigintele clasei.
    (5) Sanctiunea prevazuta la alin. (1) este insotita de scaderea notei la purtare sub 6.
    Art. 119
    (1) Exmatricularea din toate unitatile de invatamant fara drept de reinscriere pentru o perioada de timp se aplica elevilor din invatamantul liceal, postliceal si profesional pentru abateri deosebit de grave.
    (2) Aplicarea sanctiunii prevazute la alin. (1) si stabilirea duratei se fac de Ministerul Educatiei si Cercetarii, la propunerea motivata a consiliului profesoral.
    (3) Sanctiunea prevazuta la alin. (1) se consemneaza in registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, in catalogul clasei, in registrul de evidenta a elevilor si in registrul matricol.
    (4) Sanctiunea prevazuta la alin. (1) se comunica de Ministerul Educatiei si Cercetarii, in scris, sub semnatura, parintelui/tutorelui legal sau elevului, daca a implinit 18 ani.
    (5) Sanctiunea prevazuta la alin. (1) este insotita de scaderea notei la purtare sub 6.
    Art. 120
    (1) Daca elevul caruia i s-a aplicat una dintre sanctiunile mentionate la art. 110 - 113 da dovada de un comportament ireprosabil pe o perioada de cel putin 8 saptamani de scoala pana la incheierea semestrului/anului scolar, prevederea privind scaderea notei la purtare, asociata sanctiunii, se poate anula.
    (2) Anularea sanctiunii este decisa de cel care a aplicat sanctiunea.
    Art. 121
    Pentru toti elevii invatamantului preuniversitar, la fiecare 10 absente nejustificate pe semestru din totalul orelor de studiu sau la 10% absente nejustificate din numarul de ore pe semestru la o disciplina va fi scazuta nota la purtare cu un punct.
    Art. 122
    (1) Elevii vinovati de deteriorarea bunurilor unitatii de invatamant platesc toate lucrarile necesare reparatiilor sau suporta toate cheltuielile pentru inlocuirea bunurilor deteriorate.
    (2) In cazul in care elevul vinovat nu se cunoaste, raspunderea materiala devine colectiva, a clasei.
    (3) Pentru distrugerea sau deteriorarea manualelor scolare primite gratuit elevii inlocuiesc manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzator disciplinei, anului de studiu si tipului de manual deteriorat, iar in caz de imposibilitate achita contravaloarea acestuia.
    (4) Pentru faptele prevazute la alin. (1) si (3) elevii pot fi sanctionati in conformitate cu dispozitiile art. 109 - 119.
    Art. 123
    (1) Contestatiile impotriva sanctiunilor prevazute la art. 109 - 118 se adreseaza in scris consiliului de administratie al unitatii de invatamant in termen de 5 zile de la aplicarea sanctiunii.
    (2) Contestatia se solutioneaza in termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariatul unitatii de invatamant.
    (3) Hotararea consiliului de administratie este definitiva.
    Art. 124
    Sanctiunea prevazuta la art. 119 este definitiva si poate fi contestata in conformitate cu dispozitiile Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificarile si completarile ulterioare.

    SECTIUNEA a 7-a
    Transferul elevilor

    Art. 125
    Elevii au dreptul sa se transfere de la o unitate de invatamant la alta, de la o filiera la alta, de la un profil la altul, de la o specializare la alta, de la o forma de invatamant la alta, in conformitate cu prevederile prezentului regulament si ale regulamentului de ordine interioara al unitatii de invatamant de la si la care se face transferul. Aprobarile pentru transfer se dau de consiliul/consiliile de administratie al/ale unitatii/unitatilor de invatamant, dupa caz.
    Art. 126
    (1) Elevii din clasa a IX-a se pot transfera numai dupa primul semestru, daca media lor de inscriere la liceu este cel putin egala cu media ultimului intrat la specializarea la care solicita transferul. Transferurile pentru cazuri medicale se aproba pe baza avizului comisiei medicale judetene/a municipiului Bucuresti.
    (2) Elevii din clasele a X-a - a XII-a/a XIII-a se pot transfera, de regula, la clasele la care media lor din ultimul an este cel putin egala cu media ultimului promovat din clasa la care se solicita transferul. Exceptiile de la aceasta prevedere se aproba de consiliul profesoral.
    Art. 127
    In invatamantul obligatoriu si in invatamantul profesional elevii se pot transfera dupa cum urmeaza:
    a) in aceeasi unitate de invatamant, de la o clasa la alta, in limita efectivelor de 30 de elevi la clasa;
    b) de la o unitate de invatamant la alta, in limita efectivelor de 30 de elevi la clasa. In cazul schimbarii specializarii/meseriei se sustin examene de diferente.
    Art. 128
    Gemenii se pot transfera in clasa celui cu media mai mare sau invers, la cererea acestora.
    Art. 129
    In invatamantul postliceal elevii se pot transfera de la o specializare la alta, in cadrul aceluiasi profil, in limita efectivelor de 30 de elevi la clasa. In cazul schimbarii specializarii se sustin examene de diferente.
    Art. 130
    Elevii din invatamantul liceal se pot transfera, pastrand forma de invatamant, astfel:
    a) in aceeasi unitate de invatamant, de la o clasa la alta cu aceeasi specializare, in limita efectivelor de 30 de elevi la clasa;
    b) in aceeasi unitate de invatamant, de la o filiera la alta, de la un profil la altul, de la o specializare la alta, in limita efectivelor de 30 de elevi la clasa, dupa promovarea examenelor de diferente;
    c) de la un liceu la altul, respectand filiera, profilul si specializarea, in limita efectivelor de 30 de elevi la clasa, in baza criteriilor prevazute in prezentul regulament si in regulamentul de ordine interioara al liceului la care solicita transferul;
    d) de la un liceu la altul, schimband specializarea si/sau profilul si/sau filiera, in limita efectivelor de 30 de elevi la clasa, dupa promovarea examenelor de diferente, in baza criteriilor prevazute in regulamentul de ordine interioara al unitatii de invatamant la care se solicita transferul;
    e) de la liceu la scoala profesionala, in limita efectivelor de 30 de elevi la clasa, dupa promovarea examenelor de diferente si recuperarea practicii, in baza criteriilor prevazute de regulamentul de ordine interioara al unitatii de invatamant la care se solicita transferul;
    f) de la scoala profesionala la liceu, dupa incheierea primului an de scoala profesionala, in limita efectivelor de 30 de elevi la clasa, dupa promovarea examenelor de diferente si/cu respectarea conditiilor de medie prevazute de prezentul regulament.
    Art. 131
    Elevii din invatamantul liceal se pot transfera de la o forma de invatamant la alta astfel:
    a) elevii de la invatamantul seral, cu frecventa redusa sau la distanta se pot transfera la forma de invatamant de zi, cu sustinerea si promovarea examenelor de diferente, daca au media anuala cel putin 7,00 la fiecare obiect de studiu, in limita efectivelor de 30 de elevi la clasa, si potrivit criteriilor prevazute in regulamentul de ordine interioara;
    b) elevii de la invatamantul cu frecventa redusa sau la distanta se pot transfera la invatamantul seral in conditiile prevazute la lit. a);
    c) elevii de la cursurile de zi se pot transfera la forma de invatamant seral, cu frecventa redusa sau la distanta, in limita efectivelor de 30 de elevi la clasa.
    Art. 132
    (1) Elevii din invatamantul preuniversitar particular autorizat se pot transfera la unitati de invatamant preuniversitar de stat, la forma de invatamant de zi, seral, cu frecventa redusa sau la distanta, de regula la sfarsitul anului scolar, cu acordul celor doua unitati de invatamant, in limita efectivelor de 30 de elevi la clasa si cu respectarea urmatoarelor conditii:
    a) sa aiba media semestriala/anuala cel putin egala cu cea mai mica medie a elevului/elevilor din unitatea de invatamant primitoare;
    b) sa aiba nota la purtare cel putin 9 pe toate semestrele;
    c) sa promoveze examenul de diferente stabilit de unitatea de invatamant la care solicita transferul. Examenele de diferente se sustin la disciplinele de studiu din trunchiul comun care nu au fost parcurse de solicitant sau pentru care programele parcurse difera de cele ale clasei la care solicita transferul in procent de cel putin 50% . De asemenea, se sustin examene de diferente in cazul schimbarii filierei, profilului si specializarii.
    (2) Elevii din invatamantul preuniversitar de stat se pot transfera in invatamantul particular, cu acordul celor doua unitati de invatamant, in limita efectivelor de 30 de elevi la clasa.
    Art. 133
    Nepromovarea unuia dintre examenele de diferente anuleaza dreptul la transfer. Unitatea de invatamant de la care elevul a solicitat transferul este obligata sa-l reprimeasca.
    Art. 134
    Transferurile in care se pastreaza forma de invatamant se pot efectua numai in perioada intersemestriala sau a vacantei de vara; regulamentul de ordine interioara al unitatii de invatamant poate prevedea si conditii speciale de transfer.
    Art. 135
    Transferurile in care se schimba forma de invatamant se efectueaza in urmatoarele perioade:
    a) de la invatamantul de zi la alta forma de invatamant sau de la invatamantul seral la cel cu frecventa redusa sau la distanta, in perioada intersemestriala sau a vacantei de vara;
    b) de la invatamantul cu frecventa redusa sau la distanta la cel seral sau de la alte forme de invatamant la cel de zi, numai in perioada vacantei de vara;
    c) elevii din clasa a XII-a, invatamant de zi, se pot transfera in clasa a XIII-a, invatamant seral, dupa absolvirea semestrului I al clasei a XII-a si dupa sustinerea, daca este cazul, a examenelor de diferente. In aceasta situatie pe diploma de absolvire si in registrul matricol se mentioneaza anul scolar, semestrul I/zi, clasa a XII-a, si semestrul II/seral, clasa a XIII-a. Mediile anuale pe discipline se calculeaza din mediile celor doua semestre.
    Art. 136
    Transferul elevilor in timpul anului scolar se poate efectua, in mod exceptional, cu respectarea prevederilor art. 126 - 133, in urmatoarele situatii:
    a) la schimbarea domiciliului parintilor intr-o alta localitate;
    b) la recomandarea de transfer eliberata pe baza unei expertize medicale efectuate de inspectoratul de sanatate publica;
    c) la/de la invatamantul de arta sau cu program sportiv;
    d) de la liceu la scoala profesionala;
    e) de la invatamantul intensiv sau bilingv la celelalte profiluri.
    Art. 137
    Dupa aprobarea transferului unitatea de invatamant primitoare este obligata sa solicite situatia scolara a elevului in termen de 5 zile. Unitatea de invatamant de la care se transfera elevul este obligata sa trimita situatia scolara in termen de 10 zile. Elevul nu se inscrie in catalog pana la primirea situatiei scolare de catre unitatea de invatamant la care s-a transferat.

    SECTIUNEA a 8-a
    Incetarea calitatii de elev

    Art. 138
    (1) Calitatea de elev inceteaza in urmatoarele situatii:
    a) la absolvirea studiilor invatamantului obligatoriu, liceal, postliceal sau profesional;
    b) in cazul exmatricularii;
    c) in cazul abandonului scolar;
    d) la cererea scrisa a elevului/parintelui/tutorelui legal, caz in care elevii se considera retrasi;
    e) in cazul in care elevul inscris/admis in invatamantul liceal, profesional sau postliceal nu se prezinta la cursuri in termen de 20 de zile de la inceperea lor fara sa justifice absentele.
    (2) Lit. d) nu se aplica in invatamantul obligatoriu.

    CAP. 8
    Invatamantul special

    Art. 139
    Organizarea si functionarea unitatilor de invatamant special sunt reglementate prin Regulamentul de organizare si functionare a invatamantului special, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4.217 din 17 august 1999.
    Art. 140
    (1) Copiii cu deficiente mentale usoare si medii pot fi inscrisi in clasa I in scoala de masa cea mai apropiata de domiciliul acestora.
    (2) Elevii cu deficiente mentale usoare si medii inscrisi in unitatile de invatamant special sunt integrati in scolile de masa prin urmatoarele forme:
    a) integrare individuala sau de grup pentru elevii cu deficiente usoare;
    b) integrare prin clase speciale compacte pentru elevii cu deficiente medii.
    (3) Elevii cu alte tipuri sau grade de deficiente pot fi inscrisi in clasa I sau integrati in scoala de masa, la cererea parintilor.
    (4) Toti elevii cu deficiente care frecventeaza invatamantul de masa beneficiaza de:
    a) asistenta psihopedagogica si de specialitate acordata de profesorul itinerant si de sprijin;
    b) toate drepturile privind ocrotirea si asistenta sociala stipulate de prevederile legislatiei in vigoare.
    Art. 141
    Personalul didactic care se ocupa de instructia, educatia, invatarea, reabilitarea, recuperarea si integrarea scolara si sociala se socoteste personal care activeaza in sfera educatiei speciale si beneficiaza de prevederile legislatiei referitoare la invatamantul special.
    Art. 142
    Intrucat dispun de dotari corespunzatoare si de personal specializat unitatile de invatamant special pot oferi scolilor de masa urmatoarele tipuri de servicii:
    a) activitati de invatare individualizata;
    b) activitati de adaptare curriculara si de evaluare;
    c) activitati de interventie individualizate;
    d) terapii specifice pentru: dificultati de invatare, tulburari de limbaj, dificultati de dezvoltare, dificultati de adaptare;
    e) psihodiagnoza, proiectare, prognoza psihologica;
    f) consiliere pentru elevi si parinti;
    g) orientare scolara si profesionala;
    h) asistenta la domiciliu pentru persoanele nedeplasabile;
    i) consiliere psihopedagogica pentru profesorii scolii de masa.
    Art. 143
    Elevii cu deficiente integrati in invatamantul de masa beneficiaza de planuri de invatamant modificate, programe scolare adaptate, precum si de programe de invatamant personalizate.
    Art. 144
    (1) In unele dintre unitatile de invatamant special pot sa functioneze grupe de prescolari si clase din scolile de masa, urmand ca ambele categorii de elevi sa beneficieze de servicii de specialitate competente si eficiente.
    (2) Unitatile de invatamant speciale care primesc asemenea clase isi vor schimba structura, organizarea, componenta, continutul si obiectivele de realizat. Ele se vor numi: "Scoala nr. .......".
    Art. 145
    Tipul si forma de scolarizare a copiilor cu deficiente sunt dependente numai de tipul si gradul deficientei acestora.
    Art. 146
    Elevii cu deficiente integrati in invatamantul de masa au aceleasi drepturi si obligatii ca si ceilalti elevi.
    Art. 147
    Transferul elevilor cu deficiente integrati in invatamantul de masa de la o unitate de invatamant la alta se realizeaza la sfarsitul fiecarui an scolar, cu conditia obtinerii mediei de trecere la toate disciplinele de invatamant.

    CAP. 9
    Transportul elevilor

    Art. 148
    Transportul elevilor cu microbuzele oferite de Ministerul Educatiei si Cercetarii si de administratia locala este gratuit. Cu aceste mijloace de transport pot calatori, fara plata, si cadrele didactice catre scoala si catre localitatea de domiciliu.
    Art. 149
    (1) Directorul scolii de centru financiar desemneaza un cadru didactic pentru insotirea elevilor in fiecare mijloc de transport. Acesta are obligatia sa supravegheze elevii in timpul transportului.
    (2) Directorul scolii de centru financiar creeaza conditii pentru instruirea periodica a elevilor in legatura cu securitatea transportului.
    Art. 150
    (1) Elevii sunt obligati sa ocupe locurile stabilite in timpul deplasarii si sa nu distruga bunurile din mijlocul de transport. In caz contrar raspund disciplinar si material pentru prejudiciile create.
    (2) Elevilor care distrug sistematic componente ale mijlocului de transport li se poate interzice deplasarea cu acest mijloc pe o perioada determinata.

    CAP. 10
    Parintii

    SECTIUNEA 1
    Dispozitii generale

    Art. 151
    (1) Colaborarea parintilor cu unitatea de invatamant, armonizarea optiunilor acestora cu oferta educationala, realizarea scopurilor finale pe care si le propun atat parintii, cat si unitatea de invatamant sunt obiective majore.
    (2) Parintii/tutorii legali au obligatia ca cel putin o data pe luna sa ia legatura cu invatatorul/dirigintele pentru a cunoaste evolutia copilului lor.

    SECTIUNEA a 2-a
    Comitetul de parinti al clasei

    Art. 152
    (1) Comitetul de parinti al clasei se alege in fiecare an in adunarea generala a parintilor elevilor clasei, convocata de invatator/diriginte care prezideaza sedinta.
    (2) Convocarea adunarii generale pentru alegerea comitetului de parinti al clasei are loc in primele 30 de zile de la inceperea cursurilor anului scolar.
    (3) Comitetul de parinti al clasei se compune din trei membri. Acestia au urmatoarele functii: presedinte, membru, casier.
    (4) Dirigintele/invatatorul sau presedintele comitetului de parinti al clasei poate convoca adunarea generala a parintilor ori de cate ori este necesar.
    (5) Comitetul de parinti al clasei reprezinta interesele parintilor elevilor clasei in adunarea generala a parintilor pe unitatea de invatamant, in consiliul reprezentativ al parintilor, in consiliul profesoral si in consiliul clasei.
    Art. 153
    Comitetul de parinti al clasei are urmatoarele atributii:
    a) sprijina conducerea unitatii de invatamant si dirigintele/invatatorul in intretinerea, dezvoltarea si modernizarea bazei materiale a clasei si a unitatii de invatamant;
    b) ajuta invatatorii/dirigintii in activitatea de cuprindere in invatamantul obligatoriu a tuturor copiilor de varsta scolara si de imbunatatire a frecventei acestora;
    c) sprijina unitatea de invatamant si dirigintele in activitatea de consiliere si orientare socioprofesionala sau de integrare sociala a absolventilor;
    d) sprijina dirigintele/invatatorul in organizarea si desfasurarea unor activitati extrascolare;
    e) are initiative si se implica in imbunatatirea conditiilor de studiu ale elevilor clasei;
    f) atrage persoane fizice sau juridice care, prin contributii financiare sau materiale, sustin programe de modernizare a activitatii educative si a bazei materiale din clasa si din unitatea de invatamant.
    Art. 154
    (1) Comitetul de parinti al clasei tine legatura cu unitatea de invatamant prin dirigintele/invatatorul clasei.
    (2) Comitetul de parinti al clasei poate propune in adunarea generala o suma minima cu care parintii elevilor clasei sa contribuie la intretinerea, dezvoltarea si modernizarea bazei materiale a clasei sau a unitatii de invatamant.
    (3) Contributia prevazuta la alin. (2) nu este obligatorie, iar neachitarea acesteia nu poate limita exercitarea de catre elevi a drepturilor prevazute de prezentul regulament si de prevederile legale in vigoare.
    (4) Contributia prevazuta la alin. (2) se colecteaza si se administreaza numai de comitetul de parinti al clasei.
    (5) Dirigintelui/invatatorului ii este interzis sa opereze cu aceste fonduri.
    (6) Fondurile banesti se cheltuiesc la initiativa comitetului de parinti al clasei sau la propunerea dirigintelui/invatatorului ori a directorului, insusita de comitet.
    (7) Sponsorizarea clasei sau unitatii de invatamant nu atrage drepturi in plus pentru anumiti elevi.

    SECTIUNEA a 3-a
    Consiliul reprezentativ al parintilor

    Art. 155
    (1) Adunarea generala a parintilor din unitatea de invatamant este compusa din presedintii comitetelor de parinti ale fiecarei clase.
    (2) Adunarea generala prevazuta la alin. (1) este convocata de directorul unitatii de invatamant, in vederea alegerii consiliului reprezentativ al parintilor si a comisiei de cenzori a acestuia.
    (3) Comisia de cenzori verifica activitatea financiara a consiliului reprezentativ al parintilor.
    Art. 156
    (1) Consiliul reprezentativ al parintilor se organizeaza si functioneaza in conformitate cu prezentul regulament si cu regulamentul de ordine interioara.
    (2) Consiliul reprezentativ al parintilor este organul executiv al adunarii generale.
    (3) Consiliul reprezentativ al parintilor din unitatea de invatamant desemneaza reprezentantii sai in consiliul de administratie si numeste parintii care pot participa, in calitate de invitati, la sedintele consiliului profesoral.
    Art. 157
    (1) Consiliul reprezentativ al parintilor se alege o data la 2 - 3 ani si se completeaza ori de cate ori este necesar.
    (2) Consiliul reprezentativ al parintilor este format din 5 - 7 membri, dintre care un presedinte, un vicepresedinte si membri cu atributii specifice.
    (3) Comisia de cenzori este formata din 1 - 3 membri.
    (4) Consiliul reprezentativ al parintilor pastreaza legatura cu unitatea de invatamant prin directorul acesteia.
    (5) Consiliul reprezentativ al parintilor si comisia de cenzori prezinta anual, spre aprobare, adunarii generale a parintilor din unitatea de invatamant executia bugetara, activitatea desfasurata pe parcursul anului scolar anterior, precum si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul scolar urmator.
    (6) Consiliul reprezentativ al parintilor poate dobandi personalitate juridica in conditiile legii.
    Art. 158
    Consiliul reprezentativ al parintilor are urmatoarele atributii:
    a) sprijina conducerea unitatii de invatamant in intretinerea si modernizarea bazei materiale necesare unei activitati eficiente;
    b) sustine unitatea de invatamant in activitatea de consiliere si orientare socioprofesionala sau de integrare sociala a absolventilor;
    c) sustine conducerea unitatii de invatamant in organizarea si desfasurarea consultatiilor cu parintii pe teme educationale;
    d) conlucreaza cu comisiile de ocrotire a minorilor, cu organele de autoritate tutelara sau cu organizatiile neguvernamentale cu atributii in acest sens, in vederea solutionarii situatiei elevilor din unitatea de invatamant respectiva care au nevoie de ocrotire;
    e) sustine unitatea de invatamant in organizarea si desfasurarea festivitatilor anuale;
    f) are initiative si se implica in imbunatatirea calitatii vietii si activitatilor elevilor in internate si cantine;
    g) atrage persoane fizice sau juridice care, prin contributii financiare sau materiale, sustin programe de modernizare a activitatii educative si a bazei materiale din unitatea de invatamant.
    Art. 159
    Consiliul reprezentativ al parintilor si comitetele de parinti ale claselor pot atrage resurse financiare extrabugetare, constand in contributii, donatii, sponsorizari etc., venite din partea unor persoane fizice sau juridice din tara si din strainatate, care vor fi utilizate pentru:
    a) modernizarea si intretinerea patrimoniului unitatii de invatamant;
    b) acordarea de premii si burse elevilor;
    c) sprijinirea financiara a unor activitati extrascolare;
    d) acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situatie materiala precara;
    e) alte activitati care privesc bunul mers al unitatii de invatamant sau care sunt aprobate de adunarea generala a parintilor.
    Art. 160
    (1) Colectarea si administrarea sumelor reprezentand o cota-parte din contributia prevazuta la art. 154 alin. (2) se fac numai de consiliul reprezentativ al parintilor.
    (2) Personalul didactic nu opereaza cu aceste fonduri.
    (3) Fondurile colectate de consiliul reprezentativ al parintilor se cheltuiesc numai prin decizia acestuia, din propria initiativa sau la propunerea directorului unitatii de invatamant.
    (4) Adunarea generala a parintilor din unitatea de invatamant stabileste suma de bani care poate sa se afle permanent la dispozitia consiliului reprezentativ al parintilor si care sa fie folosita pentru situatii urgente, la solicitarea directorului unitatii de invatamant.

    CAP. 11
    Personalul didactic auxiliar si nedidactic

    Art. 161
    (1) Compartimentul de secretariat este subordonat directorului unitatii de invatamant.
    (2) Secretariatul functioneaza pentru elevi, parinti, personalul unitatii de invatamant si pentru alte persoane interesate, potrivit unui program de lucru. Programul secretariatului se aproba de directorul unitatii de invatamant.
    (3) Secretariatul asigura permanenta pe intreaga perioada de desfasurare a orelor.
    (4) Secretarul aduce condica in cancelarie si o ia la sfarsitul orelor. Secretarul descuie si incuie fisetul de cataloage la inceputul/terminarea orelor, dupa ce a verificat impreuna cu profesorul/invatatorul de serviciu existenta tuturor cataloagelor.
    (5) Secretarul completeaza fisele matricole, cataloagele de corigenta si se ocupa de arhivarea tuturor documentelor scolare.
    (6) In perioada vacantelor scolare cataloagele se pastreaza la secretariat.
    (7) Procurarea, detinerea si folosirea sigiliilor se fac in conformitate cu reglementarile stabilite prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii.
    (8) Procurarea, completarea, eliberarea si evidenta actelor de studii se fac in conformitate cu prevederile Regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii si al documentelor de evidenta scolara in invatamantul preuniversitar.
    (9) Evidenta, selectionarea, pastrarea si depunerea documentelor scolare la Arhivele Nationale, dupa expirarea termenelor de pastrare stabilite prin Indicatorul termenelor de pastrare, se fac in conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 71 din 9 aprilie 1996.
    Art. 162
    (1) Serviciul de contabilitate este subordonat directorului unitatii de invatamant.
    (2) Serviciul de contabilitate al unitatii de invatamant si al centrului de executie bugetara, unde este cazul, subordonat directorului - ordonator tertiar de credite, asigura si raspunde de organizarea si desfasurarea activitatii financiar-contabile a unitatii de invatamant, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.
    (3) Contabilitatea indeplineste orice sarcini financiar-contabile incredintate de director sau stipulate expres in acte normative.
    Art. 163
    (1) Serviciul de administratie este subordonat directorului unitatii de invatamant.
    (2) Administratorul isi desfasoara activitatea sub conducerea directorului, raspunde de gestionarea si intretinerea bazei materiale a unitatii de invatamant, coordoneaza activitatea personalului administrativ de intretinere si curatenie, mecanici, paznici, portari, magazineri, muncitori, gestionari, personalul de cantina, internat si de aprovizionare.
    (3) Intregul inventar mobil si imobil al unitatii de invatamant se trece in registrul-inventar al acesteia si in evidentele contabile. Schimbarea destinatiei bunurilor ce apartin unitatii de invatamant se poate face numai cu indeplinirea formelor legale.
    (4) Programul personalului de ingrijire se stabileste de administrator, potrivit nevoilor unitatii de invatamant si se aproba de directorul acesteia.
    (5) Administratorul stabileste sectoarele de lucru ale personalului de ingrijire. In functie de nevoile unitatii de invatamant directorul poate schimba aceste sectoare.
    (6) Administratorul nu poate folosi personalul subordonat in alte activitati decat cele necesare unitatii de invatamant.
    Art. 164
    (1) Bibliotecarul este subordonat directorului unitatii de invatamant.
    (2) Bibliotecarul organizeaza activitatea bibliotecii, asigura functionarea acesteia si este interesat de completarea rationala a fondului de publicatii.
    (3) Activitatile de baza ale bibliotecarului sunt:
    a) indruma lectura si studiul elevilor si ajuta la elaborarea lucrarilor, punand la dispozitie acestora instrumente de informare, respectiv fisiere, cataloage, liste bibliografice etc., care sa le inlesneasca o orientare rapida in colectiile bibliotecii;
    b) sprijina informarea si documentarea rapida a personalului didactic;
    c) participa la toate cursurile specifice de formare continua.
    (4) Bibliotecarul organizeaza sau participa la organizarea de actiuni specifice: lansare de carte, intalniri literare, simpozioane, vitrine si expozitii de carti, standuri de noutati sau de colectii de carti, prezentari de manuale optionale etc.
    Art. 165
    (1) Laborantul, informaticianul, programatorul, tehnicianul si pedagogul sunt subordonati directorului unitatii de invatamant.
    (2) Atributiile fiecarei functii prevazute la alin. (1) sunt mentionate in fisele de post aprobate de directorul unitatii de invatamant.

    CAP. 12
    Dispozitii finale

    Art. 166
    Prezentul regulament intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 167
    (1) Pe data intrarii in vigoare a prezentului regulament se abroga Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat (primar, gimnazial, liceal, profesional si postliceal), aprobat prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4.232 din 19 august 1999.
    (2) Dispozitiile cuprinse in cap. VI si X, respectiv "Personalul didactic" si "Parintii", completeaza dispozitiile Ordinului ministrului educatiei nationale nr. 4.464/2000 referitor la invatamantul prescolar.
    (3) Prezentul regulament se completeaza cu dispozitiile legale prevazute de regulamentele specifice unitatilor de invatamant de arta si sportiv.
    Art. 168
    In termen de 30 de zile de la data publicarii prezentului regulament in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, unitatile de invatamant sunt obligate ca, pe baza acestuia si a dispozitiilor legale in vigoare, sa elaboreze regulamentul de ordine interioara.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 4747/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 4747 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 4747/2001
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu