Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 464 din 18 iunie 2010

pentru publicarea acceptarii amendamentelor la Codul international al mijloacelor de salvare (Codul LSA), adoptate de Organizatia Maritima Internationala prin Rezolutia MSC.207(81) si Rezolutia MSC.272(85) ale Comitetului Securitatii Maritime din 18 mai 2006, respectiv 4 decembrie 2008

ACT EMIS DE: MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 432 din 28 iunie 2010In temeiul prevederilor art. 2 pct. 18 şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se publică amendamentele la Codul internaţional al mijloacelor de salvare (Codul LSA), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.207(81) a Comitetului Securităţii Maritime din 18 mai 2006, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se publică amendamentele la Codul internaţional al mijloacelor de salvare (Codul LSA), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.272(85) a Comitetului Securităţii Maritime din 4 decembrie 2008, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - Autoritatea Navală Română va lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor specifice cuprinse în anexele nr. 1 şi 2.

Art. 4. -Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Constantin Dascaiu,

secretar de stat

ANEXA Nr. 1

REZOLUŢIA MSC.207(81)

(adoptată la 18 mai 2006) Adoptarea amendamentelor la Codul internaţional al mijloacelor de salvare (codul LSA)

Comitetul Securităţii Maritime,

amintind art. 28(b) din Convenţia privind crearea Organizaţiei Maritime Internaţionale, referitor la funcţiile Comitetului,

notând Rezoluţia MSC.48(66) prin care s-a adoptat Codul internaţional al mijloacelor de salvare (denumit în continuare Codul LSA), care a devenit obligatoriu conform cap. III din Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (denumită în continuare Convenţia),

notând, de asemenea, art. Vlll(b) şi regula IM/3.10 din Convenţie cu privire la procedura de amendare aplicabilă Codului LSA,

luând în considerare, la cea de-a optzeci şi una sesiune a sa, amendamentele la Codul LSA, propuse şi difuzate în conformitate cu art. VIII (b)(i) din Convenţie:

1. adoptă, în conformitate cu art. Vlll(b)(iv) din Convenţie, amendamentele la Codul LSA, al căror text este redat în anexa la prezenta rezoluţie;

2. stabileşte, în conformitate cu art. Vlll(b)(vi)(2)(bb) din Convenţie, că amendamentele se vor considera ca fiind acceptate la 1 ianuarie 2010, în afara cazului în care, înainte de această dată, mai mult de o treime din guvernele contractante la Convenţie sau guvernele contractante ale căror flote comerciale reprezintă în total cel puţin 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale vor fi notificat obiecţiile lor la aceste amendamente;

3. invită guvernele contractante să noteze că, în conformitate cu art. Vlll(b)(vii)(2) din Convenţie, amendamentele vor intra în vigoare la 1 iulie 2010, după acceptarea lor în conformitate cu paragraful 2 de mai sus;

4. solicită secretarului general, în conformitate cu art. VIII (b)(v) din Convenţie, să transmită tuturor guvernelor contractante la Convenţie copii certificate ale prezentei rezoluţii şi ale textului amendamentelor conţinute în anexă;

5. solicită în plus secretarului general să transmită copii ale acestei rezoluţii şi ale anexei sale membrilor Organizaţiei care nu sunt guverne contractante la Convenţie.

ANEXA la Rezoluţia MSC.207(81)

AMENDAMENTE

la Codul internaţional al mijloacelor de salvare (Codul LSA)

CAPITOLUL I

Generalităţi

1. Alineatul .2 existent din paragraful 1.2.2 se înlocuieşte după cum urmează:

„.2 să nu fie deteriorate în timpul depozitării în cazul în care temperatura aerului este cuprinsă între -30°C şi +65°C, iar în cazul mijloacelor de salvare individuale, dacă nu se specifică altfel, să rămână operaţionale la temperatura aerului cuprinsă între-15°Cşi+40°C;".

2. Alineatul .6 existent din paragraful 1.2.2 se înlocuieşte după cum urmează:

„.6 să fie de culoarea portocalie stabilită pe plan internaţional sau de culoarea roşu-portocaliu intens sau de o culoare comparabilă foarte vizibilă pe toate părţile pentru a înlesni reperarea pe mare;".

CAPITOLUL II

Mijloace de salvare individuale

3. La paragraful 2.1.1.7, cuvintele „suficientă pentru a acţiona mecanismul de decuplare rapidă" se înlocuiesc cu cuvintele „de cel puţin 4 kg".

4. La paragraful 2.1.3, cuvântul „şi" se mută de la sfârşitul alineatului .4 la sfârşitul alineatului .5 şi se adaugă noul alineat .6:

„.6 să fie prevăzute cu un mecanism de decuplare rapidă care va declanşa automat şi va activa semnalul şi lumina aferentă cu autoaprindere de la un colac de salvare cu o greutate de cel mult 4 kg."

5. Secţiunea 2.2 existentă se înlocuieşte după cum urmează:

„2.2 Veste de salvare

2.2.1 Cerinţe generale pentru vestele de salvare

2.2.1.1 O vestă de salvare nu trebuie să continue să ardă sau să se topească după ce a fost complet acoperită de flăcări timp de două secunde.

2.2.1.2 Vestele de salvare trebuie să existe în dotare în 3 mărimi conform tabelului 2.1. Dacă o vestă de salvare corespunde în totalitate cerinţelor aplicabile la două mărimi alăturate, atunci ea poate fi marcată cu ambele mărimi, dar limitele concrete ale mărimilor nu trebuie să fie divizate. Vestele de salvare trebuie să fie marcate cu greutatea sau înălţimea utilizatorului sau cu ambele, conform tabelului 2.1.

Tabelul 2.1 - Criterii pentru determinarea mărimilor vestelor de salvare

Marcarea vestei de salvare

Sugar

Copil

Adult

Utilizator:

Greutate (în kg)

Inălţime (în cm)

mai puţin de 15

mai puţin de 100

15 sau mai mult, dar mai puţin de 43

100 sau mai mult, dar mai puţin de 155

43 sau mai mult

155 sau mai mult

2.2.1.3 Dacă o vestă de salvare pentru adulţi nu este proiectată pentru a fi purtată de persoane având o greutate de până la 140 kg şi cu o circumferinţă a bustului de până la 1.750 mm, atunci trebuie să fie disponibile accesorii corespunzătoare care să permită fixarea acestei veste pe aceste persoane.

2.2.1.4 Caracteristicile unei veste de salvare, atunci când persoana care o poartă se află în apă, trebuie să fie evaluate prin comparaţie cu acelea ale unei veste de salvare etalon standard cu o mărime adecvată, şi anume ale dispozitivului etalon de încercare (RTD) care corespunde recomandărilor Organizaţiei*.

2.2.1.5 O vestă de salvare pentru adulţi trebuie să fie confecţionată astfel încât:

.1 cel puţin 75% din persoane, care sunt complet nefamiliarizate cu vesta de salvare, să o poată îmbrăca corect în timp de un minut fără a primi ajutor, instrucţiuni sau demonstraţie anterioară;

.2 după demonstraţie, toate persoanele să o poată îmbrăca corect în timp de un minut fără a primi ajutor;

.3 să fie clar că poate fi purtată numai pe o faţă sau pe cealaltă şi, dacă a fost îmbrăcată incorect, să nu rănească persoana care o poartă;

.4 să poată fi fixată pe corpul persoanei cu ajutorul mijloacelor rapide şi directe de încheiere fără a necesita noduri;

.5 să fie purtată comod; şi

.6 să permită persoanei care o poartă să sară în apă de la o înălţime de cel puţin 4,5 m ţinând cu mâinile de vesta de salvare şi de la o înălţime de cel puţin 1 m ţinând mâinile ridicate deasupra capului fără a se răni şi fără ca vesta de salvare sau accesoriile sale să se desfacă sau să se deterioreze.

2.2.1.6 La încercarea conform recomandărilor Organizaţiei pe cel puţin 12 persoane, vestele de salvare pentru adulţi trebuie să aibă o flotabilitate şi o stabilitate suficiente în apă dulce liniştită pentru ca:

.1 să susţină o persoană, epuizată sau fără cunoştinţă, cu gura la o înălţime medie deasupra apei care să nu fie mai mică decât media obţinută cu RTD pentru adulţi;

.2 să rotească în apă corpul persoanelor fără cunoştinţă, din poziţia cu faţa în jos într-o poziţie în care gura este deasupra apei, într-o perioadă de timp medie care să nu depăşească pe aceea obţinută cu RTD, dar numărul de persoane care nu sunt rotite de vesta de salvare nu trebuie să fie mai mare decât acela obţinut cu RTD;

* Se face referire la Recomandarea revizuită privind încercarea mijloacelor de salvare [Rezoluţia MSC.81 (70)], aşa cum a fost amendată.

.3 să încline pe spate corpul persoanei din poziţia verticală, dar unghiul mediu al trunchiului nu trebuie să fie mai mic decât unghiul mediu obţinut cu RTD minus 5°;

.4 să ridice capul persoanei deasupra suprafeţei apei astfel încât unghiul mediu pe care îl formează faţa în raport cu suprafaţa apei să nu fie mai mic decât unghiul mediu obţinut cu RTD minus 5°; şi

.5 să îl întoarcă pe purtător într-o poziţie stabilă cu faţa în sus după ce s-a aflat într-o stare instabilă de plutire în poziţie ghemuită*.

2.2.1.7 O vestă de salvare pentru adulţi trebuie să permită persoanei care o poartă să înoate o distanţă scurtă şi să poată urca într-o ambarcaţiune de salvare.

2.2.1.8 O vestă de salvare pentru sugari sau copii trebuie să îndeplinească aceleaşi cerinţe ca şi pentru vesta de salvare pentru adulţi, cu excepţia următoarelor:

.1 primirea ajutorului la îmbrăcare se permite pentru copii mici şi sugari;

.2 RTD corespunzătoare pentru copii sau sugari trebuie să fie utilizate în locul RTD pentru adulţi; şi

.3 ajutorul poate fi dat la îmbarcarea într-o ambarcaţiune de salvare, dar mobilitatea persoanei care o poartă nu trebuie să fie redusă mai mult decât aceea obţinută cu RTD de mărime corespunzătoare.

2.2.1.9 Cu excepţia prevederilor referitoare la bordul liber şi la redresarea automată, se pot acorda derogări, dacă este necesar, de la cerinţele privind vestele de salvare pentru sugari pentru ca:

.1 să se faciliteze salvarea sugarului de către o persoană supraveghetoare;

.2 să se permită îmbrăţişarea sugarului de către persoana supraveghetoare contribuind astfel la ţinerea acestuia cât mai aproape de sine;

.3 sugarul să fie ferit de udare, fără obstrucţionarea căilor respiratorii ale acestuia;

.4 să se protejeze sugarul de lovituri şi zdruncinături în timpul evacuării; şi

.5 să se permită unei persoane supraveghetoare să monitorizeze şi să verifice pierderea de căldură de către sugar.

2.2.1.10 Suplimentar faţă de marcajele cerute la paragraful 1.2.2.9, o vestă de salvare pentru sugari sau copii trebuie să fie marcată cu:

.1 mărimea conform paragrafului 2.2.1.2; şi

.2 simbolul pentru «sugar» sau «copil», aşa cum se arată în simbolul «vestă de salvare pentru sugari» sau «vestă de salvare pentru copii» adoptat de către Organizaţie**.

2.2.1.11 O vestă de salvare trebuie să aibă o flotabilitate care să nu scadă cu mai mult de 5% după 24 ore de imersiune în apă dulce.

2.2.1.12 Flotabilitatea unei veste de salvare nu trebuie să depindă de utilizarea materialelor granulate şi fără coeziune.

2.2.1.13 Fiecare vestă de salvare trebuie să fie prevăzută cu mijloace de protecţie a luminii vestei de salvare, aşa cum s-a specificat la paragraful 2.2.3 astfel încât să poată respecta prevederile paragrafelor 2.2.1.5.6 şi 2.2.3.1.3.

2.2.1.14 Fiecare vestă de salvare trebuie să fie prevăzută cu un fluier bine legat printr-un şnur.

2.2.1.15 Luminile şi fluierele vestei de salvare trebuie să fie alese şi fixate de vesta de salvare astfel încât, la utilizarea împreună cu vesta de salvare, caracteristicile lor de funcţionare să nu fie reduse.

2.2.1.16 O vestă de salvare trebuie să fie prevăzută cu o saulă plutitoare cu lansare sau cu alte dispozitive care permit legarea sa de o vestă de salvare purtată de altă persoană aflată în apă.

2.2.1.17 O vestă de salvare trebuie să fie prevăzută cu mijloace corespunzătoare care să permită unui salvator să ridice din apă, fie în ambarcaţiunea de salvare, fie în barca de urgenţă, persoana care poartă vesta de salvare.

2.2.2 Vesfe de salvare gonflabile

O vestă de salvare a cărei flotabilitate depinde de umflarea prealabilă trebuie să aibă cel puţin două compartimente separate, să îndeplinească cerinţele paragrafului 2.2.1 şi:

.1 să se umfle automat în cazul imersiunii, să fie prevăzută cu un dispozitiv care să permită umflarea printr-o singură mişcare manuală şi fiecare cameră să poată fi umflată cu gura;

.2 în cazul pierderii flotabilităţii unuia dintre compartimente, să poată îndeplini cerinţele paragrafelor 2.2.1.5, 2.2.1.6 si 2.2.1.7; şi

.3 să corespundă cerinţelor paragrafului 2.2.1.11 după umflare cu ajutorul dispozitivului automat.

2.2.3 Luminile vestei de salvare

2.2.3.1 Fiecare lumină a vestei de salvare trebuie:

.1 să aibă o intensitate luminoasă de cel puţin 0,75 cd în toate direcţiile în partea superioară a emisferei;

.2 să aibă o sursă de energie care să poată asigura o intensitate luminoasă de 0,75 cd pentru o perioadă de cel puţin 8 ore;

.3 să fie vizibilă pe cât posibil pe un sector cât mai larg în partea superioară a emisferei atunci când este fixată de o vestă de salvare; şi

.4 să fie de culoare albă.

2.2.3.2 Dacă lumina la care se referă paragraful 2.2.3.1 este o lumină cu sclipiri trebuie în plus:

.1 să fie prevăzută cu un comutator cu acţionare manuală; şi

.2 să emită un număr de cel puţin 50 de sclipiri şi cel mult 70 de sclipiri pe minut având o intensitate luminoasă efectivă de cel puţin 0,75 cd."

6. Cuvântul „Costumul" de la începutul paragrafului 2.3.1.1 se înlocuieşte cu cuvintele „Un costum".

7. Alineatul .1 existent din paragraful 2.3.1.1 se înlocuieşte după cum urmează:

„.1 să poată fi despachetat şi îmbrăcat fără a primi ajutor în timp de două minute, ţinând seama de îmbrăcarea oricărei îmbrăcăminţi aferente***, a unei veste de salvare, în cazul în care costumul hidrotermic trebuie purtat împreună cu o vestă de salvare pentru a respecta cerinţele paragrafului 2.3.1.2, precum şi de umflarea cu gura a camerelor gonflabile, dacă acestea sunt prevăzute la costum;".

8. Alineatul .3 existent din paragraful 2.3.1.1 se înlocuieşte după cum urmează:

„.3 să acopere întreg corpul, cu excepţia feţei; totuşi, acoperirea mâinilor se poate face cu mănuşi separate care trebuie să fie ataşate permanent de costum;".

9. Paragraful 2.3.1.2 existent se înlocuieşte după cum urmează:

„2.3.1.2 Un costum hidrotermic, purtat singur sau împreună cu o vestă de salvare, dacă este necesar, trebuie să aibă o flotabilitate şi o stabilitate suficiente în apă dulce liniştită pentru ca:

.1 să susţină o persoană, epuizată sau fără cunoştinţă, cu gura la o înălţime de cel puţin 120 mm deasupra apei; şi

* Se face referire la ilustraţia de la pagina 11 din Micul ghid OMI privind supravieţuirea în ape reci şi la Recomandarea revizuită privind încercarea mijloacelor de salvare [Rezoluţia MSC.81(70)], aşa cum a fost amendată.

** Se face referire la Simbolurile privind mijloacele şi dispozitivele de salvare, adoptate de către Organizaţie prin Rezoluţia A.760(18), aşa cum a fost modificată.

*** Se face referire la paragraful 3.1.3 din Recomandarea privind încercarea mijloacelor de salvare, adoptată de Comitetul Securităţii Maritime al Organizaţiei prin Rezoluţia MSC.81(70), aşa cum a fost amendată.

.2 să permită purtătorului său să se rotească din poziţia cu faţa în jos în poziţia cu faţa în sus în cel mult 5 secunde."

10. La paragraful 2.3.1.3.3, cuvintele „sau a accesoriilor sale" se introduc după cuvântul „costumului".

11. La paragraful 2.3.1.4, se înlocuieşte „2.2.1.8" cu „2.2.1.14".

12. După paragraful 2.3.1.4 existent se introduc următoarele noi paragrafe 2.3.1.5 şi 2.3.1.6:

„2.3.1.5 Un costum hidrotermic, care are flotabilitate şi este proiectat să fie purtat fără o vestă de salvare, trebuie să fie prevăzut cu o saulă plutitoare cu lansare sau cu un alt mijloc care permite legarea sa de un costum purtat de altă persoană aflată în apă.

2.3.1.6 Un costum hidrotermic, care are flotabilitate şi este proiectat să fie purtat fără o vestă de salvare, trebuie să fie prevăzut cu un mijloc corespunzător care să permită unui salvator să ridice din apă, fie în ambarcaţiunea de salvare, fie în barca de urgenţă, persoana care poartă acest costum."

13. Paragraful 2.3.1.5 existent se înlocuieşte după cum urmează:

„2.3.1.7 Dacă un costum hidrotermic urmează să fie purtat împreună cu o vestă de salvare, vesta de salvare trebuie să fie purtată peste costum. Persoanele care poartă un astfel de costum hidrotermic trebuie să poată îmbrăca vesta de salvare fără a primi ajutor. Costumul hidrotermic trebuie să poarte o inscripţie pentru a indica faptul că trebuie să fie purtat împreună cu o vestă de salvare compatibilă."

14. Se adaugă următorul nou paragraf 2.3.1.8:

„2.3.1.8 Un costum hidrotermic trebuie să aibă o flotabilitate care să nu scadă cu mai mult de 5% după 24 de ore de imersiune în apă dulce şi care să nu depindă de utilizarea materialelor granulate şi fără coeziune."

15. Paragraful 2.3.3 existent se elimină.

16. Cuvântul „Costumul" de la începutul paragrafului 2.4.1.1 se înlocuieşte cu cuvintele „Un costum".

17. Alineatul .3 existent din paragraful 2.4.1.1 se înlocuieşte după cum urmează:

„.3 să acopere întreg corpul, cu excepţia picioarelor, dacă Administraţia permite acest lucru; totuşi, acoperirea mâinilor şi a capului se poate face cu mănuşi separate şi o cagulă care trebuie să fie ataşate permanent de costum;".

18. Paragraful 2.4.1.2 existent se elimină, iar paragrafele 2.4.1.3 şi 2.4.1.4 se renumerotează ca paragrafele 2.4.1.2 şi, respectiv, 2.4.1.3.

19. La alineatul .2 din paragraful 2.4.1.2 renumerotat, între cuvântul „costumului" şi cuvintele „sau fără a fi rănit" se introduc cuvintele „sau a accesoriilor sale".

20. Paragraful 2.4.1.3 renumerotat se înlocuieşte după cum urmează:

„2.4.1.3 Un costum antiexpunere trebuie să fie prevăzut cu o lumină, care să îndeplinească cerinţele paragrafului 2.2.3, astfel încât să poată respecta prevederile paragrafelor 2.2.3.1.3 şi 2.4.1.2.2, şi cu fluierul prevăzut la paragraful 2.2.1.14."

21. Alineatul existent .2 din paragraful 2.4.2.1 se înlocuieşte după cum urmează:

„.2 să fie confecţionat astfel încât, fiind îmbrăcat conform menţiunii de pe el, acesta să continue să asigure o protecţie termică suficientă, după o săritură în apă cu scufundarea completă a purtătorului acestui costum, pentru ca temperatura corpului persoanei să nu scadă cu mai mult de 1,5°C pe oră după prima jumătate de oră petrecută în apă calmă, curgătoare cu temperatura de 5°C."

ANEXA Nr. 2

REZOLUŢIA MSC.272(85)

(adoptată la 4 decembrie 2008)

Adoptarea amendamentelor la Codul internaţional al mijloacelor de salvare (Codul LSA)

Comitetul Securităţii Maritime,

amintind art. 28(b) din Convenţia privind crearea Organizaţiei Maritime Internaţionale, referitor la funcţiile Comitetului,

notând Rezoluţia MSC.48(66) prin care s-a adoptat Codul internaţional al mijloacelor de salvare (denumit în continuare Codul LSA), care a devenit obligatoriu conform cap. III din Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (denumită în continuare Convenţia),

notând, de asemenea, art. Vlll(b) şi regula Ml/3.10 din Convenţie cu privire la procedura de amendare aplicabilă Codului LSA,

luând în considerare, la cea de-a optzeci şi cincea sesiune a sa, amendamentele la Codul LSA, propuse şi difuzate în conformitate cu art. VIII (b)(i) din Convenţie:

1. adoptă, în conformitate cu art. VIII (b)(iv) din Convenţie, amendamentele la Codul LSA, al căror text este redat în anexa la prezenta rezoluţie;

2. stabileşte, în conformitate cu art. VIII (b)(vi)(2)(bb) din Convenţie, că amendamentele se vor considera ca fiind acceptate la 1 ianuarie 2010, în afara cazului în care, înainte de această dată, mai mult de o treime din guvernele contractante la Convenţie sau guvernele contractante ale căror flote comerciale reprezintă în total cel puţin 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale vor fi notificat obiecţiile lor la aceste amendamente;

3. invită guvernele contractante să noteze că, în conformitate cu art. VIII (b)(vii)(2) din Convenţie, amendamentele vor intra în vigoare la 1 iulie 2010, după acceptarea lor în conformitate cu paragraful 2 de mai sus;

4. solicită secretarului general, în conformitate cu art. VIII (b)(v) din Convenţie, să transmită tuturor guvernelor contractante la Convenţie copii certificate ale prezentei rezoluţii şi ale textului amendamentelor conţinute în anexă;

5. solicită în plus secretarului general să transmită copii ale acestei rezoluţii şi ale anexei sale membrilor Organizaţiei care nu sunt guverne contractante la Convenţie.

ANEXA la Rezoluţia MSC. 272(85)

AMENDAMENTE

la Codul internaţional al mijloacelor de salvare (Codul LSA)

CAPITOLUL IV

Ambarcaţiuni de salvare

4.4 Cerinţe generale pentru bărci de salvare

1. La alineatul .1 din paragraful 4.4.2.2, după cuvintele „75 kg" se introduc cuvintele „(la o barcă de salvare pentru o navă de pasageri) sau 82,5 kg (la o barcă de salvare pentru o navă de marfă)".

2. Paragraful 4.4.9.1 existent se înlocuieşte după cum urmează:

„4.4.9.1 Numărul de persoane pe care barca de salvare este autorizată să-l transporte, la navele de pasageri şi/sau navele de marfă, după caz, trebuie să fie clar înscris pe ea, cu caractere permanente şi lizibile."

4.7 Bărci de salvare lansate la apă prin cădere liberă

3. Paragraful 4.7.2 existent se înlocuieşte după cum urmează:

„4.7.2 Capacitatea de transport a unei bărci de salvare lansate la apă prin cădere liberă

4.7.2.1 Capacitatea de transport a unei bărci de salvare lansate la apă prin cădere liberă este reprezentată de numărul de persoane care au o greutate medie de 82,5 kg şi care pot sta aşezate pe un scaun fără a stânjeni mijloacele de propulsie sau exploatarea vreunui echipament al bărcii de salvare. Suprafaţa scaunului trebuie să fie netedă, să aibă o formă corespunzătoare, iar toate locurile cu care corpul omenesc vine în contact să aibă un capitonaj cu o grosime de cel puţin 10 mm pentru a asigura susţinerea părţii dorsale şi a bazinului; de asemenea, trebuie să aibă un suport lateral flexibil pentru cap. Scaunele nu trebuie să fie pliabile, ci trebuie să fie fixate permanent de barca de salvare şi să fie dispuse astfel încât să se evite situaţia în care orice înclinare a corpului ambarcaţiunii sau a tendei sale în timpul lansării la apă ar putea cauza vătămarea ocupanţilor. Amplasarea şi structura scaunului trebuie să fie astfel încât să nu producă vătămări corporale ocupanţilor în timpul lansării la apă dacă acesta este mai îngust decât lăţimea umerilor ocupantului. Culoarul dintre scaune trebuie să aibă o lăţime de cel puţin 480 mm de la punte la partea superioară a scaunului, să fie degajat de toate obstacolele şi să aibă o suprafaţă antiderapantă cu puncte de sprijin corespunzătoare pentru picioare care să permită îmbarcarea în deplină siguranţă atunci când ambarcaţiunea se află în poziţie de lansare la apă. Toate scaunele trebuie să fie prevăzute cu hamuri corespunzătoare pe care ocupanţii să le poată desprinde rapid în starea de tensiune şi care să le menţină corpurile fixate de ele în timpul lansării.

4.7.2.2 Unghiul dintre suprafaţa şezutului şi spătarul scaunului trebuie să fie de cel puţin 90°. Lăţimea şezutului scaunului trebuie să fie de cel puţin 480 mm. Spaţiul liber de la spătar până la spătarul scaunului din faţă (distanţa şezut-genunchi) trebuie să fie de cel puţin 650 mm măsurat la un unghi de 90° pe spătar. Spătarul trebuie să aibă o înălţime de cel puţin 1.075 mm deasupra şezutului scaunului. Inălţimea spătarului scaunului până la nivelul umerilor trebuie să fie de cel puţin 760 mm. Suportul pentru picioare trebuie să fie orientat astfel încât să formeze un unghi egal cu cel puţin jumătatea unghiului de înclinare a şezutului scaunului şi să aibă o lungime de cel puţin 330 mm (a se vedea figura 2).

CAPITOLUL V

Bărci de urgenţă

5.1 Bărci de urgenţă

4. In prima frază din paragraful 5.1.1.1, după menţiunea „4.4.9" se adaugă cuvintele „; totuşi, la toate bărcile de urgenţă, greutatea medie care trebuie să se aplice la paragraful 4.4.2.2.1 este de 82,5 kg".

5. In a doua frază din paragraful 5.1.3.5, cuvintele „75 kg" se înlocuiesc cu cuvintele „82,5 kg".

* Figura 2 este reprodusă în facsimil.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 464/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 464 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com] HELEN WILSON
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Căutați un împrumut autentic? vă aflați la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Mariela Loan oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la (marielagonzalezloan@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de credit și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Interesat, contactați-mă acum prin e-mail; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Suntem organizații creștine create pentru a ajuta oamenii cu dificultăți financiare. Dacă întâmpinați dificultăți financiare și aveți nevoie de fonduri pentru probleme personale sau aveți nevoie de împrumut pentru a-ți plăti datoriile sau pentru a-ți plăti facturile, începe o afacere frumoasă sau întâmpinați dificultăți în obținerea unui împrumut de capital de la băncile locale, contactați-ne astăzi . Vă rog, acest lucru este pentru serios minte și Dumnezeu se tem de Oameni. Contactați-ne acum avantloanson@gmail.com
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com]
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Căutați un împrumut autentic? vă aflați la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Mariela Loan oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la (marielagonzalezloan@gmail.com)
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de credit și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Interesat, contactați-mă acum prin e-mail; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 464/2010
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu