E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 460 din 25 martie 2004

pentru aprobarea modelului si continutului declaratiei anuale si a declaratiei fiscale ce se depun de persoanele juridice straine care au o reprezentanta autorizata sa functioneze in Romania sau care desfiinteaza o reprezentanta in cursul anului fiscal si a instructiunilor de completare a acestor declaratii

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 297 din  5 aprilie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 10 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,
    avand in vedere prevederile art. 123 alin. (1) si ale art. 124 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba modelul si continutul formularelor prevazute in anexele nr. 1 si 2:
    a) Declaratia anuala privind impozitul pe reprezentante, cod M.F.P. 14.13.01.17;
    b) Declaratia fiscala privind infiintarea sau desfiintarea unei reprezentante in cursul anului fiscal, cod M.F.P. 14.13.01.17/r.
    Art. 2
    Formularele prevazute la art. 1 se completeaza si se depun conform instructiunilor prevazute in anexa nr. 3.
    Art. 3
    Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, utilizare si pastrare a formularelor prevazute la art. 1 sunt stabilite in anexa nr. 4.
    Art. 4
    Declaratiile prevazute la art. 1 se tiparesc sau se editeaza cu ajutorul tehnicii de calcul de catre organul fiscal sau de catre contribuabil. Declaratiile in format electronic vor fi disponibile pe site-ul Ministerului Finantelor Publice si la unitatile fiscale.
    Art. 5
    Anexele nr. 1, 2, 3 si 4 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 6
    Directia generala de politici si legislatie privind veniturile bugetului general consolidat, Directia generala de gestiune a impozitelor si contributiilor, Directia generala a tehnologiei informatiei, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 7
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                       p. Ministrul finantelor publice,
                              Gheorghe Gherghina,
                               secretar de stat

    ANEXA 1

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

                                                    Nr. de inregistrare
                                                    la organul fiscal .........
                                                    Data ......................

                               DECLARATIE ANUALA
privind impozitul pe reprezentante stabilit in baza art. 123 alin. (1) si depusa potrivit art. 124 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal pentru anul 200...

    A. Persoana juridica straina (1) ................................., cu sediul in (2) ..................., str. .................. nr. ..., tara .............., inregistrata la organul fiscal din (3) ............................, str. ....................... nr. ..........., la nr. ......, declar ca functioneaza in Romania o reprezentanta din anul (4) ........., in baza autorizatiei eliberate de Ministerul Economiei si Comertului cu nr. ......... din ...................., conform Decretului-lege nr. 122/1990, cu modificarile ulterioare, si Hotararii Guvernului nr. 1.222/1990, cu modificarile ulterioare.
    B. Autorizatia nr. .......... din .................. a fost reinnoita pentru anul (5) .............. prin plata taxei in suma de ................., conform documentului nr. ....... din ......................... .
    C. Reprezentanta are sediul in localitatea (6) ............................, judetul/sectorul ................., str. ..................... nr. ..., bl. ..., sc. ...., et. ..., ap. ..., cod postal ..............., telefon ............, fax .............., e-mail .................... si este inregistrata la organul fiscal in raza caruia isi desfasoara activitatea, avand urmatorul numar de identificare fiscala: ..................... .
    D. Obiectul de activitate al reprezentantei, conform autorizatiei, este urmatorul (7): .............................................................. .
    E. Reprezentanta persoanei juridice straine (8) .......................... reprezinta si urmatoarele firme in Romania (9):
    ......................................................................... .
    F. Persoana 10) (persoanele) care angajeaza reprezentanta fata de organul fiscal din Romania ......................... .
    G. Impozitul anual datorat de reprezentanta pentru anul 200..., ce reprezinta echivalentul in lei al sumei de 4.000 euro, se plateste la bugetul de stat, in doua transe egale:
    a) 50% pana la 20 iunie inclusiv;
    b) 50% pana la 20 decembrie inclusiv.
    H. Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele inscrise in acest formular sunt corecte si complete.

                                  Semnatura

        Persoana juridica straina           Reprezentantul reprezentantei

    Data ....................

    Cod M.F.P. 14.13.01.17

    ANEXA 2

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

                                                    Nr. de inregistrare
                                                    la organul fiscal .........
                                                    Data ......................

                              DECLARATIA FISCALA
depusa la organul fiscal din Romania in baza art. 124 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal de persoanele juridice straine care infiinteaza sau desfiinteaza o reprezentanta in cursul anului fiscal

    A. Persoana juridica straina (1) ................................, cu sediul in (2) .................., str. .................. nr. ..., tara .............., inregistrata la organul fiscal din (3) ............................, str. ....................... nr. ..........., la nr. ......, declar urmatoarele:
    a) incepand cu data de (4) ........... functioneaza in Romania reprezentanta persoanei juridice straine (1) ..........................., in baza autorizatiei eliberate de Ministerul Economiei si Comertului sub nr. ............... din .................., conform Decretului-lege nr. 122/1990, cu modificarile ulterioare, si Hotararii Guvernului nr. 1.222/1990, cu modificarile ulterioare;
    b) incepand cu data de (5) ............ inceteaza sa mai functioneze in Romania reprezentanta persoanei juridice straine (1) .........................., potrivit instiintarii Ministerului Economiei si Comertului nr. (6) ............. din ................. de retragere a autorizatiei nr. ............. din .................... sau in urma desfiintarii reprezentantei de catre persoana juridica straina (1) ........................., potrivit comunicarii transmise Ministerului Economiei si Comertului nr. ............ din .................... .
    B. Obiectul (7) de activitate al reprezentantei infiintate/desfiintate potrivit autorizatiei este/a fost urmatorul:
    ......................................................................... .
    C. Reprezentanta (8) infiintata/desfiintata are/a avut sediul in ........................., str. ................. nr. ...., bl. ....., ap. ...., judetul/sectorul ..........., telefon ..........., fax ............, e-mail ............., cod postal ................, cu urmatorul cod de identificare fiscala: .................................
    D. Persoana (9) (persoanele) care angajeaza/a angajat reprezentanta fata de organul fiscal din Romania este/a fost:
    ......................................................................... .
    E. Reprezentanta persoanei fizice straine mai reprezinta/a mai reprezentat urmatoarele firme in Romania (10):
    ......................................................................... .
    F. Impozitul (11) pentru perioada ...................... 200..., datorat de reprezentanta infiintata/desfiintata, reprezinta echivalentul in lei al sumei de ................. euro.
    G. Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele inscrise in acest formular sunt corecte si complete.

                                  Semnatura

        Persoana juridica straina           Reprezentantul reprezentantei

    Data ....................

    Cod M.F.P. 14.13.01.17/r

    ANEXA 3

                                INSTRUCTIUNI
de completare a formularului "Declaratie anuala privind impozitul pe reprezentante stabilit in baza art. 123 alin. (1) si depusa potrivit art. 124 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal"

    A. Declaratia se completeaza de persoana juridica din strainatate care a deschis o reprezentanta in Romania si se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala reprezentanta isi desfasoara activitatea, prin inscrierea datelor la pct. 1) - 4) astfel: 1) completarea spatiului cu denumirea persoanei juridice straine; 2) inscrierea localitatii unde persoana juridica straina isi desfasoara activitatea si tara respectiva; 3) inscrierea localitatii organului fiscal unde este inregistrata persoana juridica straina care infiinteaza o reprezentanta in Romania; 4) inscrierea anului de infiintare a reprezentantei in Romania.
    B. La pct. 5), anul care se inscrie in declaratie trebuie sa fie acelasi cu anul pentru care se depune declaratia de impunere.
    C. La pct. 6) se inscrie localitatea din Romania unde isi desfasoara activitatea reprezentanta, cu datele de identificare a reprezentantei.
    D. La pct. 7) se inscrie obiectul de activitate al reprezentantei, potrivit celui inscris in autorizatia de infiintare, fara prescurtari sau adaugari.
    E. La pct. 8) se inscrie persoana juridica din strainatate care a infiintat o reprezentanta in Romania si care va fi aceeasi cu cea de la pct. 1), iar la pct. 9) se vor mentiona firmele straine pe care le reprezinta in Romania, cu precizarea sediului social unde acestea isi desfasoara activitatea (localitatea, adresa).
    F. La pct. 10) se vor completa numele si prenumele persoanei (persoanelor) care reprezinta reprezentanta in Romania, cu mentionarea imputernicirii primite de la persoana juridica straina si a datelor de identificare (domiciliu, telefon, fax etc.).
    Alte precizari privind modul de completare a declaratiei:
    - declaratia se completeaza inscriindu-se cu majuscule, citet si corect, datele prevazute in formular, in doua exemplare;
    - termenul de depunere a declaratiei este 28 (29) februarie a anului fiscal, pentru reprezentantele care sunt infiintate la 1 ianuarie a anului respectiv;
    - declaratia poate fi completata si depusa in numele persoanei juridice straine si de reprezentantul reprezentantei.

                               INSTRUCTIUNI
de completare a formularului "Declaratie fiscala depusa la organul fiscal din Romania in baza art. 124 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal de persoanele juridice straine care infiinteaza sau desfiinteaza o reprezentanta in cursul anului fiscal"

    A. Declaratia se completeaza de persoana juridica din strainatate care a infiintat sau a desfiintat o reprezentanta in cursul anului fiscal si se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala reprezentanta isi desfasoara/inceteaza activitatea, prin inscrierea datelor la pct. 1) - 6) astfel: 1) completarea spatiului cu denumirea persoanei juridice straine; 2) inscrierea localitatii unde persoana juridica straina isi desfasoara activitatea si tara respectiva; 3) inscrierea localitatii organului fiscal unde este inregistrata persoana juridica straina care a infiintat/desfiintat reprezentanta in Romania. Pct. 4), 5) si 6) se completeaza in functie de situatie, respectiv cu datele privind infiintarea/desfiintarea reprezentantei, prevazute in comunicarile Ministerului Economiei si Comertului.
    B, C, D, E. Pct. 7) - 10) se completeaza cu datele care privesc reprezentanta infiintata/desfiintata in cursul anului fiscal, dupa caz, respectiv mentionarea firmelor reprezentate in Romania.
    F. Pct. 11) se completeaza cu impozitul datorat pentru activitatea desfasurata in cursul anului fiscal.

    ANEXA 4

    Caracteristici de tiparire, modul de difuzare, utilizare si pastrare a formularelor

    1. Denumire: Declaratie anuala privind impozitul pe reprezentante
    Cod: 14.13.01.17
    Format: A4/t1
    U/M: file
    Se difuzeaza: gratuit
    Caracteristici de tiparire: - se tipareste pe o singura fata, intr-o singura
                                  culoare
                                - se poate utiliza si echipament informatic
                                  pentru completare si editare
    Se utilizeaza la:           - estimarea impozitului pe reprezentante

                                Propunere
    Se intocmeste in:           - 2 exemplare
                  de:           - persoana juridica straina sau de
                                  reprezentantul reprezentantei, desemnat de
                                  persoana juridica straina care a infiintat
                                  reprezentanta in Romania
    Circula:                    - originalul la organul fiscal in a carui raza
                                  teritoriala reprezentanta isi desfasoara
                                  activitatea
                                - copia la reprezentanta
    Se arhiveaza:               - la dosarul fiscal al reprezentantei.
    2. Denumire: Declaratie fiscala privind infiintarea sau desfiintarea unei reprezentante in cursul anului fiscal
    Cod: 14.13.01.17/r
    Format: A4/t1
    U/M: file
    Se difuzeaza: gratuit
    Caracteristici de tiparire: - se tipareste pe o singura fata, intr-o singura
                                  culoare
                                - se poate utiliza si echipament informatic
                                  pentru completare si editare
    Se utilizeaza la:           - estimarea impozitului pe reprezentante

                                Propunere
    Se intocmeste in:           - 2 exemplare
                  de:           - persoana juridica straina sau de
                                  reprezentantul reprezentantei, desemnat de
                                  persoana juridica straina care a infiintat sau
                                  a desfiintat reprezentanta in Romania
    Circula:                    - originalul la organul fiscal in a carui raza
                                  teritoriala reprezentanta isi
                                  desfasoara/inceteaza activitatea
                                  copia la reprezentanta
    Se arhiveaza:                 la dosarul fiscal al reprezentantei.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 460/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 460 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I just want to say Thank You to everyone who supported me through the years. My name is Manuel Franco, New Berlin, Wisconsin. My story of how I won the Powerball lottery of $768.4M is a bit of a tale. I have been playing Powerball tickets for 6 years now since I turned 18. I bought my first ticket on my 18 birthday. I was feeling very lucky that day because I had contacted Dr. Odunga Michael to help me with the winning Powerball numbers. I really had that great great feeling that I looked at the camera wanting to wink at it. I only did a tiny part of it and trusted him. He gave me the numbers after I played a couple other tickets along with it for $10. I checked my ticket after the winnings came online and saw the numbers were correct including the Power play. I screamed for about 10 minutes because it felt like a dream. I had won $768.4M. You can check my winning testimony with the lottery officials just with my name search. Thank you Dr Odunga. Well, his email is odungaspelltemple@gmail.com and you can also call or Whats-app him at +2348167159012 so you guys can contact him
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     FIX THE FOLLOWING PROBLEMS TO ALL ACROSS THE GLOBE ON: Get your ex back spell Lottery Spell Love/Reunion Spell Pregnancy Spell Protection Spell Freedom From Prison Spell Marriage spell Killing/Revenge spell Healing/Cure spell Contact him for any of these today at: EMAIL: odungaspelltemple@gmail.com OR Call and WHATS-APP HIM +2348167159012
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu