E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 460 din 25 martie 2004

pentru aprobarea modelului si continutului declaratiei anuale si a declaratiei fiscale ce se depun de persoanele juridice straine care au o reprezentanta autorizata sa functioneze in Romania sau care desfiinteaza o reprezentanta in cursul anului fiscal si a instructiunilor de completare a acestor declaratii

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 297 din  5 aprilie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 10 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,
    avand in vedere prevederile art. 123 alin. (1) si ale art. 124 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba modelul si continutul formularelor prevazute in anexele nr. 1 si 2:
    a) Declaratia anuala privind impozitul pe reprezentante, cod M.F.P. 14.13.01.17;
    b) Declaratia fiscala privind infiintarea sau desfiintarea unei reprezentante in cursul anului fiscal, cod M.F.P. 14.13.01.17/r.
    Art. 2
    Formularele prevazute la art. 1 se completeaza si se depun conform instructiunilor prevazute in anexa nr. 3.
    Art. 3
    Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, utilizare si pastrare a formularelor prevazute la art. 1 sunt stabilite in anexa nr. 4.
    Art. 4
    Declaratiile prevazute la art. 1 se tiparesc sau se editeaza cu ajutorul tehnicii de calcul de catre organul fiscal sau de catre contribuabil. Declaratiile in format electronic vor fi disponibile pe site-ul Ministerului Finantelor Publice si la unitatile fiscale.
    Art. 5
    Anexele nr. 1, 2, 3 si 4 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 6
    Directia generala de politici si legislatie privind veniturile bugetului general consolidat, Directia generala de gestiune a impozitelor si contributiilor, Directia generala a tehnologiei informatiei, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 7
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                       p. Ministrul finantelor publice,
                              Gheorghe Gherghina,
                               secretar de stat

    ANEXA 1

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

                                                    Nr. de inregistrare
                                                    la organul fiscal .........
                                                    Data ......................

                               DECLARATIE ANUALA
privind impozitul pe reprezentante stabilit in baza art. 123 alin. (1) si depusa potrivit art. 124 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal pentru anul 200...

    A. Persoana juridica straina (1) ................................., cu sediul in (2) ..................., str. .................. nr. ..., tara .............., inregistrata la organul fiscal din (3) ............................, str. ....................... nr. ..........., la nr. ......, declar ca functioneaza in Romania o reprezentanta din anul (4) ........., in baza autorizatiei eliberate de Ministerul Economiei si Comertului cu nr. ......... din ...................., conform Decretului-lege nr. 122/1990, cu modificarile ulterioare, si Hotararii Guvernului nr. 1.222/1990, cu modificarile ulterioare.
    B. Autorizatia nr. .......... din .................. a fost reinnoita pentru anul (5) .............. prin plata taxei in suma de ................., conform documentului nr. ....... din ......................... .
    C. Reprezentanta are sediul in localitatea (6) ............................, judetul/sectorul ................., str. ..................... nr. ..., bl. ..., sc. ...., et. ..., ap. ..., cod postal ..............., telefon ............, fax .............., e-mail .................... si este inregistrata la organul fiscal in raza caruia isi desfasoara activitatea, avand urmatorul numar de identificare fiscala: ..................... .
    D. Obiectul de activitate al reprezentantei, conform autorizatiei, este urmatorul (7): .............................................................. .
    E. Reprezentanta persoanei juridice straine (8) .......................... reprezinta si urmatoarele firme in Romania (9):
    ......................................................................... .
    F. Persoana 10) (persoanele) care angajeaza reprezentanta fata de organul fiscal din Romania ......................... .
    G. Impozitul anual datorat de reprezentanta pentru anul 200..., ce reprezinta echivalentul in lei al sumei de 4.000 euro, se plateste la bugetul de stat, in doua transe egale:
    a) 50% pana la 20 iunie inclusiv;
    b) 50% pana la 20 decembrie inclusiv.
    H. Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele inscrise in acest formular sunt corecte si complete.

                                  Semnatura

        Persoana juridica straina           Reprezentantul reprezentantei

    Data ....................

    Cod M.F.P. 14.13.01.17

    ANEXA 2

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

                                                    Nr. de inregistrare
                                                    la organul fiscal .........
                                                    Data ......................

                              DECLARATIA FISCALA
depusa la organul fiscal din Romania in baza art. 124 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal de persoanele juridice straine care infiinteaza sau desfiinteaza o reprezentanta in cursul anului fiscal

    A. Persoana juridica straina (1) ................................, cu sediul in (2) .................., str. .................. nr. ..., tara .............., inregistrata la organul fiscal din (3) ............................, str. ....................... nr. ..........., la nr. ......, declar urmatoarele:
    a) incepand cu data de (4) ........... functioneaza in Romania reprezentanta persoanei juridice straine (1) ..........................., in baza autorizatiei eliberate de Ministerul Economiei si Comertului sub nr. ............... din .................., conform Decretului-lege nr. 122/1990, cu modificarile ulterioare, si Hotararii Guvernului nr. 1.222/1990, cu modificarile ulterioare;
    b) incepand cu data de (5) ............ inceteaza sa mai functioneze in Romania reprezentanta persoanei juridice straine (1) .........................., potrivit instiintarii Ministerului Economiei si Comertului nr. (6) ............. din ................. de retragere a autorizatiei nr. ............. din .................... sau in urma desfiintarii reprezentantei de catre persoana juridica straina (1) ........................., potrivit comunicarii transmise Ministerului Economiei si Comertului nr. ............ din .................... .
    B. Obiectul (7) de activitate al reprezentantei infiintate/desfiintate potrivit autorizatiei este/a fost urmatorul:
    ......................................................................... .
    C. Reprezentanta (8) infiintata/desfiintata are/a avut sediul in ........................., str. ................. nr. ...., bl. ....., ap. ...., judetul/sectorul ..........., telefon ..........., fax ............, e-mail ............., cod postal ................, cu urmatorul cod de identificare fiscala: .................................
    D. Persoana (9) (persoanele) care angajeaza/a angajat reprezentanta fata de organul fiscal din Romania este/a fost:
    ......................................................................... .
    E. Reprezentanta persoanei fizice straine mai reprezinta/a mai reprezentat urmatoarele firme in Romania (10):
    ......................................................................... .
    F. Impozitul (11) pentru perioada ...................... 200..., datorat de reprezentanta infiintata/desfiintata, reprezinta echivalentul in lei al sumei de ................. euro.
    G. Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele inscrise in acest formular sunt corecte si complete.

                                  Semnatura

        Persoana juridica straina           Reprezentantul reprezentantei

    Data ....................

    Cod M.F.P. 14.13.01.17/r

    ANEXA 3

                                INSTRUCTIUNI
de completare a formularului "Declaratie anuala privind impozitul pe reprezentante stabilit in baza art. 123 alin. (1) si depusa potrivit art. 124 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal"

    A. Declaratia se completeaza de persoana juridica din strainatate care a deschis o reprezentanta in Romania si se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala reprezentanta isi desfasoara activitatea, prin inscrierea datelor la pct. 1) - 4) astfel: 1) completarea spatiului cu denumirea persoanei juridice straine; 2) inscrierea localitatii unde persoana juridica straina isi desfasoara activitatea si tara respectiva; 3) inscrierea localitatii organului fiscal unde este inregistrata persoana juridica straina care infiinteaza o reprezentanta in Romania; 4) inscrierea anului de infiintare a reprezentantei in Romania.
    B. La pct. 5), anul care se inscrie in declaratie trebuie sa fie acelasi cu anul pentru care se depune declaratia de impunere.
    C. La pct. 6) se inscrie localitatea din Romania unde isi desfasoara activitatea reprezentanta, cu datele de identificare a reprezentantei.
    D. La pct. 7) se inscrie obiectul de activitate al reprezentantei, potrivit celui inscris in autorizatia de infiintare, fara prescurtari sau adaugari.
    E. La pct. 8) se inscrie persoana juridica din strainatate care a infiintat o reprezentanta in Romania si care va fi aceeasi cu cea de la pct. 1), iar la pct. 9) se vor mentiona firmele straine pe care le reprezinta in Romania, cu precizarea sediului social unde acestea isi desfasoara activitatea (localitatea, adresa).
    F. La pct. 10) se vor completa numele si prenumele persoanei (persoanelor) care reprezinta reprezentanta in Romania, cu mentionarea imputernicirii primite de la persoana juridica straina si a datelor de identificare (domiciliu, telefon, fax etc.).
    Alte precizari privind modul de completare a declaratiei:
    - declaratia se completeaza inscriindu-se cu majuscule, citet si corect, datele prevazute in formular, in doua exemplare;
    - termenul de depunere a declaratiei este 28 (29) februarie a anului fiscal, pentru reprezentantele care sunt infiintate la 1 ianuarie a anului respectiv;
    - declaratia poate fi completata si depusa in numele persoanei juridice straine si de reprezentantul reprezentantei.

                               INSTRUCTIUNI
de completare a formularului "Declaratie fiscala depusa la organul fiscal din Romania in baza art. 124 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal de persoanele juridice straine care infiinteaza sau desfiinteaza o reprezentanta in cursul anului fiscal"

    A. Declaratia se completeaza de persoana juridica din strainatate care a infiintat sau a desfiintat o reprezentanta in cursul anului fiscal si se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala reprezentanta isi desfasoara/inceteaza activitatea, prin inscrierea datelor la pct. 1) - 6) astfel: 1) completarea spatiului cu denumirea persoanei juridice straine; 2) inscrierea localitatii unde persoana juridica straina isi desfasoara activitatea si tara respectiva; 3) inscrierea localitatii organului fiscal unde este inregistrata persoana juridica straina care a infiintat/desfiintat reprezentanta in Romania. Pct. 4), 5) si 6) se completeaza in functie de situatie, respectiv cu datele privind infiintarea/desfiintarea reprezentantei, prevazute in comunicarile Ministerului Economiei si Comertului.
    B, C, D, E. Pct. 7) - 10) se completeaza cu datele care privesc reprezentanta infiintata/desfiintata in cursul anului fiscal, dupa caz, respectiv mentionarea firmelor reprezentate in Romania.
    F. Pct. 11) se completeaza cu impozitul datorat pentru activitatea desfasurata in cursul anului fiscal.

    ANEXA 4

    Caracteristici de tiparire, modul de difuzare, utilizare si pastrare a formularelor

    1. Denumire: Declaratie anuala privind impozitul pe reprezentante
    Cod: 14.13.01.17
    Format: A4/t1
    U/M: file
    Se difuzeaza: gratuit
    Caracteristici de tiparire: - se tipareste pe o singura fata, intr-o singura
                                  culoare
                                - se poate utiliza si echipament informatic
                                  pentru completare si editare
    Se utilizeaza la:           - estimarea impozitului pe reprezentante

                                Propunere
    Se intocmeste in:           - 2 exemplare
                  de:           - persoana juridica straina sau de
                                  reprezentantul reprezentantei, desemnat de
                                  persoana juridica straina care a infiintat
                                  reprezentanta in Romania
    Circula:                    - originalul la organul fiscal in a carui raza
                                  teritoriala reprezentanta isi desfasoara
                                  activitatea
                                - copia la reprezentanta
    Se arhiveaza:               - la dosarul fiscal al reprezentantei.
    2. Denumire: Declaratie fiscala privind infiintarea sau desfiintarea unei reprezentante in cursul anului fiscal
    Cod: 14.13.01.17/r
    Format: A4/t1
    U/M: file
    Se difuzeaza: gratuit
    Caracteristici de tiparire: - se tipareste pe o singura fata, intr-o singura
                                  culoare
                                - se poate utiliza si echipament informatic
                                  pentru completare si editare
    Se utilizeaza la:           - estimarea impozitului pe reprezentante

                                Propunere
    Se intocmeste in:           - 2 exemplare
                  de:           - persoana juridica straina sau de
                                  reprezentantul reprezentantei, desemnat de
                                  persoana juridica straina care a infiintat sau
                                  a desfiintat reprezentanta in Romania
    Circula:                    - originalul la organul fiscal in a carui raza
                                  teritoriala reprezentanta isi
                                  desfasoara/inceteaza activitatea
                                  copia la reprezentanta
    Se arhiveaza:                 la dosarul fiscal al reprezentantei.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 460/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 460 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu