Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.4587 din 02.04.2018

privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Integritate nr. 7.962/2016
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Integritate
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 411 din 15 mai 2018SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 16 alin. (4) din Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 28 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 144/2007, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale de Integritate emite prezentul ordin. Articolul IRegulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Integritate nr. 7.962/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 429 din 8 iunie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 3Agenţia este organizată şi funcţionează în conformitate cu prevederile Legii nr. 144/2007, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările ulterioare, şi ale Legii nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică. 2. La articolul 5, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) Activitatea de evaluare efectuată de către inspectorii de integritate se desfăşoară cu privire la situaţia averii existente pe durata exercitării demnităţilor şi funcţiilor publice, a conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor persoanelor care fac obiectul Legii nr. 176/2010, cu modificările ulterioare, conform prevederilor acesteia, care se completează cu dispoziţiile actelor normative în vigoare. 3. La articolul 5, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins: (31 ) Mecanismul de verificare ex ante se exercită de către inspectorii de integritate din cadrul Serviciului analiză şi prevenţie, în scopul prevenirii conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică iniţiate prin sistemul electronic de achiziţii publice. 4. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 6Orientările strategice în activitatea Agenţiei sunt următoarele: a)consolidarea capacităţii de evaluare a declaraţiilor de avere, a datelor şi informaţiilor privind averea, precum şi a modificărilor patrimoniale intervenite, a incompatibilităţilor şi a conflictelor de interese potenţiale în care se pot afla persoanele prevăzute de lege pe perioada îndeplinirii funcţiilor şi demnităţilor publice; b)consolidarea capacităţii administrative; c)prevenirea conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică; d)implementarea şi consolidarea sistemelor informatice necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, precum şi a celor decizionale; e)consolidarea componentelor de prevenţie şi de conştientizare în activitatea de combatere a corupţiei prin mijloace administrative, prin crearea mecanismelor de acţiune proactive adecvate; f)revizuirea permanentă a cadrului legal, formularea de puncte de vedere cu privire la proiectele de acte normative care reglementează activitatea Agenţiei, crearea şi implementarea mecanismelor de aplicare efectivă a legii; g)monitorizarea permanentă a soluţiilor date de către entităţile jurisdicţionale, judiciare şi disciplinare relevante în privinţa cauzelor înaintate de Agenţie; h)pregătirea profesională continuă a inspectorilor de integritate şi a personalului din cadrul departamentelor administrative; i)dezvoltarea relaţiilor de colaborare prin încheierea de protocoale cu entităţi din ţară sau din străinătate; j)îndeplinirea obiectivelor care vizează activitatea Agenţiei, prevăzute prin angajamentele asumate de România la nivel european prin acte normative şi alte documente programatice; k)elaborarea, monitorizarea şi îndeplinirea documentelor programatice - Strategii generale şi sectoriale. 5. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 7În realizarea scopului pentru care a fost înfiinţată, Agenţia organizează în mod unitar şi instituţionalizat activitatea de evaluare a situaţiei averii existente pe durata exercitării demnităţilor şi funcţiilor publice, a conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor persoanelor care fac obiectul Legii nr. 176/2010, cu modificările ulterioare, conform prevederilor acesteia, şi exercită printr-un mecanism de verificare ex ante prevenirea conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică iniţiate prin sistemul electronic de achiziţii publice, prin raportare exclusivă la persoanele prevăzute la art. 1 din Legea nr. 176/2010, cu modificările ulterioare. 6. La articolul 15 punctul 1, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b)Direcţia generală juridică, relaţii publice şi comunicare, cu următoarele structuri funcţionale:

Serviciul avizare şi legislaţie;

Serviciul contencios;

Direcţia comunicare, relaţii publice şi strategie;

Serviciul comunicare şi relaţii publice;

Biroul comunicare;

Compartimentul relaţii publice;

Serviciul implementare fonduri structurale, studii şi strategii. 7. Articolul 68 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 68Activitatea de evaluare cu privire la situaţia averii existente pe durata exercitării demnităţilor şi funcţiilor publice, a conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor persoanelor care fac obiectul Legii nr. 176/2010, cu modificările ulterioare, conform prevederilor acesteia, care se completează cu dispoziţiile actelor normative în vigoare, se efectuează de către inspectorii de integritate din cadrul Agenţiei, cu excepţia inspectorilor de integritate din cadrul Serviciului analiză şi prevenţie. 8. După articolul 68 se introduce un nou articol, articolul 681, cu următorul cuprins: Articolul 681 Serviciul analiză şi prevenţie analizează informaţiile cuprinse în Sistemul prevenţie cu scopul de a preveni conflictele de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică prin instituirea unui mecanism de verificare ex ante, din perspectiva situaţiilor care pot genera conflicte de interese în cadrul procedurilor iniţiate prin sistemul electronic de achiziţii publice, astfel încât acestea să fie înlăturate fără a fi afectate respectivele proceduri. 9. Articolul 70 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 70Inspecţia de integritate desfăşoară următoarele activităţi: a)primeşte, colectează, centralizează şi procesează date şi informaţii cu privire la situaţia averii existente pe durata exercitării demnităţilor şi funcţiilor publice, a incompatibilităţilor şi a conflictelor de interese privind persoanele care ocupă funcţii sau demnităţi publice; b)evaluează declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese; c)efectuează controlul depunerii la termen a declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese de către persoanele prevăzute de Legea nr. 176/2010, cu modificările ulterioare; d)evaluează, în condiţiile prezentului capitol, diferenţele semnificative, în sensul prevederilor art. 18 din Legea nr. 176/2010, cu modificările ulterioare, dintre modificările intervenite în avere pe durata exercitării demnităţilor şi funcţiilor publice şi veniturile realizate în aceeaşi perioadă; e)evaluează conflicte de interese sau incompatibilităţi ale persoanelor care ocupă demnităţi ori funcţii publice; f)întocmeşte rapoarte de evaluare în cazul în care în urma evaluării identifică elemente de încălcare a legislaţiei privind regimul declarării averii, al conflictelor de interese, respectiv al incompatibilităţilor, precum şi, după caz, a legislaţiei disciplinare fiscale, contravenţionale sau penale; g)întocmeşte rapoarte de evaluare în cazul în care în urma evaluării nu identifică elemente de încălcare a legislaţiei privind regimul declarării averii, al conflictelor de interese, respectiv al incompatibilităţilor; h)aplică sancţiunile şi ia măsurile prevăzute de lege în competenţa acesteia; i)efectuează analiza datelor şi informaţiilor cuprinse în Sistemul prevenţie monitorizând sistemul, prin raportare la toate reglementările specifice aplicabile fiecărei proceduri de atribuire şi la persoanele comunicate în formularul de integritate şi care fac parte din categoriile prevăzute la art. 1 din Legea nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare; j)transmite avertismente de integritate în cazul în care, în urma analizei specifice, detectează elemente ale unui potenţial conflict de interese; k)propune sesizarea din oficiu în vederea efectuării evaluării respectării regimului juridic al conflictului de interese, după finalizarea procedurii de atribuire, exclusiv cu privire la persoanele faţă de care sunt incidente prevederile Legii nr. 176/2010, cu modificările ulterioare, ca urmare a neluării unei măsuri ca urmare a primirii unui avertisment de integritate sau necompletarea formularului de integritate. 10. Articolul 75 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 75Direcţia generală juridică, relaţii publice şi comunicare este o structură de specialitate din cadrul Agenţiei, care cuprinde: Serviciul avizare şi legislaţie;

Serviciul contencios;

Direcţia comunicare, relaţii publice şi strategie;

Serviciul comunicare şi relaţii publice;

Biroul comunicare;

Compartimentul relaţii publice;

Serviciul implementare fonduri structurale, studii şi strategii. 11. Articolul 76 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 76Managementul Direcţiei generale juridice, relaţii publice şi comunicare este asigurat de un director general, un şef serviciu pentru Serviciul avizare şi legislaţie, un şef serviciu pentru Serviciul contencios, un director pentru Direcţia comunicare, relaţii publice şi strategie, un şef serviciu pentru Serviciul comunicare şi relaţii publice, un şef birou pentru Biroul comunicare şi un şef serviciu pentru Serviciul implementare fonduri structurale, studii şi strategii. 12. Articolul 81 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 81
(1) Direcţia comunicare, relaţii publice şi strategie este organizată şi funcţionează în subordinea directă a directorului general al Direcţiei generale juridice, relaţii publice şi comunicare şi în coordonarea preşedintelui Agenţiei.
(2) În structura Direcţiei comunicare, relaţii publice şi strategie sunt incluse Serviciul comunicare şi relaţii publice în cadrul căruia funcţionează Biroul comunicare şi Compartimentul relaţii publice, precum şi Serviciul implementare fonduri structurale, studii şi strategii.
13. Articolul 82 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 82Direcţia comunicare, relaţii publice şi strategie este structura de specialitate care asigură interfaţa de comunicare între Agenţie şi opinia publică, analizează, elaborează şi propune spre avizare strategii generale sau sectoriale şi politici de comunicare, asigură îndeplinirea atribuţiilor ce rezultă din cooperarea naţională şi internaţională în care Agenţia este implicată, derulează activităţi de cercetare şi asigură implementarea diverselor proiecte cu finanţare extrabugetară. 14. Articolul 83 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 83Misiunea Direcţiei comunicare, relaţii publice şi strategie este de a realiza activităţile de comunicare internă, externă şi internaţională, de a identifica şi de a pune în practică abordările strategice ale Agenţiei în materie de cooperare naţională şi internaţională, relaţii publice, comunicare, de a derula activităţi de cercetare şi de a asigura implementarea diverselor proiecte cu finanţare extrabugetară. 15. Articolul 85 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 85Serviciul comunicare şi relaţii publice are următoarele atribuţii: a)identifică şi analizează oportunităţile de stabilire a colaborării interne şi internaţionale, precum şi de afiliere la organizaţii internaţionale; b)elaborează politica de comunicare a Agenţiei; c)identifică şi propune măsurile necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din politica de comunicare a Agenţiei; d)efectuează statistici şi rapoarte prin centralizarea datelor din sistemul informatic integrat; e)centralizează datele şi informaţiile colectate de la nivelul structurilor Agenţiei, în vederea elaborării rapoartelor de activitate şi de progres; f)monitorizează îndeplinirea angajamentelor asumate de către Agenţie la nivel naţional şi internaţional. 16. Articolul 86 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 86Biroul comunicare are următoarele atribuţii: a)întocmeşte politica de comunicare a Agenţiei; b)elaborează răspunsuri la solicitările primite în baza Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, repartizate de conducerea Agenţiei Direcţiei comunicare, relaţii publice şi strategie; c)transmite prin e-mail documente în baza Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, repartizate de conducerea Agenţiei Direcţiei comunicare, relaţii publice şi strategie; d)acordă fără discriminare, în termen de cel mult două zile de la înregistrare, acreditare ziariştilor la Agenţie; e)pune la dispoziţia cetăţenilor, în vederea consultării, documente ce conţin informaţii de interes public, prin punctul de informare-documentare (avizier); f)elaborează şi actualizează permanent baza de date referitoare la reprezentanţii mass-mediei; g)monitorizează permanent mijloacele naţionale şi internaţionale de informare în masă (mass-media) şi a surselor de informare publică definitorie şi evaluează imaginea publică a Agenţiei; h)informează în timp util şi asigură accesul ziariştilor la activităţile şi acţiunile de interes public organizate de Agenţie; i)organizează conferinţele de presă ale Agenţiei; j)elaborează discursurile oficiale pentru evenimente speciale; k)redactează şi emite drepturile la replică; l)asigură întocmirea corespondenţei cu caracter protocolar adresată de preşedintele Agenţiei cu diverse ocazii şi redactează răspunsurile la corespondenţa de acest tip primită de conducerea Agenţiei; m)colaborează cu serviciile şi direcţiile similare din celelalte instituţii naţionale, comunitare, internaţionale; n)participă la toate acţiunile Agenţiei care au relevanţă informaţională, în funcţie de situaţie; o)după caz, elaborează, actualizează şi asigură difuzarea de pliante, ghiduri şi materiale documentare, în colaborare cu structurile instituţiei; p)elaborează sau, după caz, avizează machetele materialelor de informare în domeniul de competenţă, necesare activităţilor şi programelor organizate de către Agenţie sau în parteneriat; q)informează cu operativitate conducerea Agenţiei în legătură cu evenimentele relevante; r)este singura structură abilitată să elaboreze şi să transmită comunicate de presă, colaborând în acest sens cu toate compartimentele Agenţiei; s)avizează materiale care urmează a fi publicate sau postate pe pagina de internet a instituţiei (www.integritate.eu) sub orice formă; t)publică pe reţelele de socializare ale Agenţiei materiale de informare publică, referitoare la activitatea instituţiei; u)organizează şi/sau coordonează pregătirea şi specializarea profesională a personalului Agenţiei prin programe/proiecte internaţionale; v)relaţionează cu reprezentanţii mass-mediei; w)propune şi monitorizează relaţiile de cooperare/colaborare cu instituţiile publice, organizaţiile nonguvernamentale, societatea civilă; x)elaborează periodic, în colaborare cu celelalte compartimente ale Agenţiei, documente de progres în domeniul de competenţă; y)produce, editează şi difuzează pliante, ghiduri şi materiale informative pentru uz internaţional, după caz; z)asigură confecţionarea tipăriturilor necesare desfăşurării activităţii de protocol: ecusoane, invitaţii, programe de vizită etc.;aa) asigură formalităţile necesare pentru confecţionarea, obţinerea şi, după caz, prelungirea paşapoartelor diplomatice şi de serviciu şi pentru obţinerea vizelor necesare personalului Agenţiei care călătoreşte în misiuni oficiale în afara ţării; bb) propune transmiterea unor mesaje sau felicitări cu prilejul unor evenimente externe ori interne (Anul Nou, Sfintele Sărbători de Paşti şi Crăciun, zile naţionale etc.); cc) organizează ceremoniile de depunere a jurământului în faţa conducerii Agenţiei de către funcţionarii publici şi inspectorii de integritate. 17. După articolul 86 se introduc două noi articole , articolele 861 şi 862, cu următorul cuprins: Articolul 861 Compartimentul relaţii publice are următoarele atribuţii: a)informează conducerea Agenţiei asupra aspectelor conexe domeniului de activitate aflate pe agenda naţională şi internaţională; b)menţine legătura cu instituţiile şi entităţile naţionale şi internaţionale în domeniul de activitate; c)elaborează agenda şi obiectivele în relaţiile naţionale şi internaţionale şi le propune conducerii Agenţiei; d)organizează şi asigură participarea la reuniuni, comitete şi grupuri de lucru interinstituţionale interne şi internaţionale pe tematici conexe domeniului de activitate al Agenţiei; e)coordonează, monitorizează şi sprijină îndeplinirea obligaţiilor care decurg din acordurile bilaterale la care Agenţia este parte; f)efectuează demersurile şi lucrările pregătitoare pentru încheierea, monitorizarea şi respectarea prevederilor protocoalelor bilaterale şi multilaterale în domeniul de competenţă şi participă la acestea; g)monitorizează îndeplinirea angajamentelor asumate de către Agenţie la nivel internaţional şi urmăreşte respectarea obligaţiilor asumate prin tratatele internaţionale la care România este parte, în domeniul de activitate al Agenţiei; h)colaborează cu misiunile diplomatice sau oficiile consulare române acreditate în străinătate, cu misiunile diplomatice sau oficiile consulare străine acreditate în România şi, după caz, cu organizatori ai evenimentelor interne şi internaţionale; i)propune şi/sau asigură, după caz, participarea la seminare, simpozioane, conferinţe, vizite de studiu, vizite pentru schimb de experienţă, cursuri de perfecţionare, în ţară şi în străinătate, în domeniile de interes pentru Agenţie; j)aplică şi respectă normele specifice de protocol şi ceremonial, pe baza reglementărilor naţionale şi a practicii internaţionale, la acţiunile organizate de Agenţie; k)asigură organizarea acţiunilor protocolare (primiri, recepţii, mese oficiale şi de lucru, cadouri) la nivelul conducerii Agenţiei; l)acordă asistenţă de specialitate în organizarea unor acţiuni de protocol la nivelul direcţiilor şi serviciilor de specialitate; m)asigură amenajarea corespunzătoare a saloanelor în care urmează să aibă loc activităţi oficiale ale conducerii Agenţiei; n)colaborează cu celelalte structuri ale Agenţiei pentru organizarea vizitelor oficiale directe în România sau la invitaţia conducerii Agenţiei; o)întocmeşte, în colaborare cu celelalte structuri ale Agenţiei, documentaţia aferentă deplasărilor în ţară şi în străinătate ale delegaţiilor oficiale ale Agenţiei; p)organizează protocolul sosirii şi plecării invitaţilor la/de la aeroport, gară, port; rezolvă problemele de protocol în colaborare cu instituţiile abilitate pentru buna desfăşurare a vizitelor invitaţilor oficiali ai conducerii Agenţiei; q)efectuează demersurile necesare aferente deplasărilor interne şi internaţionale ale delegaţiilor oficiale ale Agenţiei (corespondenţă protocolară, asigurarea cazării, transportului etc.); r)propune/avizează deplasările sau participările reprezentanţilor Agenţiei la reuniunile, comitetele şi grupurile de lucru interinstituţionale interne şi internaţionale pe probleme specifice activităţii Agenţiei, precum şi la cursuri de formare şi specializare profesională; s)participă la întruniri/misiuni pregătitoare în vederea planificării, organizării şi desfăşurării acţiunilor din ţară şi din străinătate la care participă conducerea Agenţiei; t)colaborează cu celelalte structuri ale Agenţiei pentru organizarea conferinţelor, seminarelor sau altor evenimente internaţionale; u)colaborează cu structurile de protocol ale instituţiilor centrale şi, după caz, cu misiunile diplomatice, în vederea aplicării unitare a normelor de protocol şi ceremonial; v)elaborează şi execută programul detaliat al vizitelor oficiale ale conducerii Agenţiei; w)organizează în ţară sau în străinătate ceremoniile de semnare a acordurilor, convenţiilor, protocoalelor de colaborare sau colaborează la organizarea acestora; x)menţine legătura cu Cabinetul preşedintelui Agenţiei pentru rezolvarea unor probleme curente specifice de protocol, inclusiv traducerea documentelor sau asigurarea serviciilor de translare. Articolul 862
(1) Serviciul implementare fonduri structurale, studii şi strategii are următoarele atribuţii pe palierul activităţilor de cercetare:a)derulează activităţi de cercetare relevante pentru activitatea Agenţiei; b)întocmeşte analize statistice şi chestionare (cu destinaţie internă sau externă) pentru utilizarea acestora în activităţile de cercetare solicitate de către conducerea Agenţiei; c)realizează rapoartele de cercetare şi studiile de impact necesare, după caz; d)diseminează anumite rezultate obţinute ca urmare a activităţilor de cercetare prin intermediul articolelor publicate în reviste internaţionale de specialitate sau în cadrul conferinţelor/evenimentelor naţionale sau internaţionale; e)participă la reuniuni interne şi internaţionale pe probleme specifice activităţii Agenţiei.
(2) Serviciul implementare fonduri structurale, studii şi strategii are următoarele atribuţii pe palierul proiectelor cu finanţare extrabugetară şi strategii:a)identifică posibilităţi de finanţare pentru implementarea diverselor proiecte, în funcţie de nevoile instituţionale; b)întocmeşte aplicaţii pentru finanţare din surse extrabugetare, precum fondurile structurale europene sau granturile; c)realizează activităţi de cercetare în vederea elaborării aplicaţiilor pentru programe cu finanţare externă; d)realizează graficele activităţilor pentru implementarea proiectelor cu finanţare din surse extrabugetare; e)realizează bugetele necesare pentru implementarea proiectelor cu finanţare din surse extrabugetare, în colaborare cu celelalte structuri specializate din cadrul Agenţiei; f)coordonează şi implementează (în colaborare cu celelalte structuri implicate din cadrul Agenţiei) proiectele cu finanţare din surse extrabugetare; g)monitorizează stadiul implementării proiectelor cu finanţare externă în care Agenţia este implicată; h)asigură asistenţa de specialitate în activitatea privind aplicarea pe programe cu finanţare externă sub incidenţa proiectelor implementate; i)elaborează şi implementează programele de formare/specializare profesională a personalului Agenţiei, cu finanţare/cofinanţare externă; j)monitorizează stadiul implementării strategiilor şi a planurilor de acţiune stabilite la nivelul Agenţiei; k)coordonează, monitorizează şi sprijină îndeplinirea obligaţiilor care decurg din strategiile şi programele naţionale din care Agenţia este parte.
18. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul II Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aduce la cunoştinţa salariaţilor prin grija Serviciului resurse umane şi a conducătorilor compartimentelor din cadrul Agenţiei Naţionale de Integritate.Preşedintele Agenţiei Naţionale de Integritate,Bogdan StanANEXĂ^1)1) Anexa este reprodusă în facsimil.(Anexa la regulament) STRUCTURA ORGANIZATORICĂ a Agenţiei Naţionale de IntegritateSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 4587/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 4587 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 476 2017
    Dragi solicitanți de împrumut Sunteți în dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 86 2017
     Dear Applicant, Do you seek funds to pay off Credits and Debts? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) is here to put a stop to your financial problems. We offer all kinds of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We give out loan with an Interest rate of 1.00%. Interested applicants should Contact us via email: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan amount needed: - Loan Duration: - Purpose of loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If you are interested to get a loan then kindly write us with the loan requirement. Please, contact us for more information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Legea 86 2017
     Dear Applicant, Do you seek funds to pay off Credits and Debts? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) is here to put a stop to your financial problems. We offer all kinds of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We give out loan with an Interest rate of 1.00%. Interested applicants should Contact us via email: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan amount needed: - Loan Duration: - Purpose of loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If you are interested to get a loan then kindly write us with the loan requirement. Please, contact us for more information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 620 2009
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Rectificare 257 2006
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Rectificare 257 2006
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Rectificare 257 2006
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat OUG 50 2018
    Buna tuturor, Sunt un creditor privat, ofer un împrumut la 2% aceasta este o companie legitimă cu onoare și diferență suntem gata să vă ajutăm în orice problemă financiară pe care o oferiți noi oferim toate tipurile de împrumut, deci dacă sunteți interesat de această ofertă de împrumut contactați-ne prin e-mail: (anggadiman1@gmail.com) Furnizați, de asemenea, detaliile următoare pentru a putea continua imediat cu împrumutul. Nume: Suma necesară: Durata: un țară: Scopul împrumutului: Venit lunar: Numar de telefon: Contactați-ne cu detaliile de mai sus pe adresa noastră de email: anggadiman1@gmail.com Vă privește cu toții.
ANONIM a comentat Hotărârea 117 2018
    Bună ziua, sunt doamna Renee, care în prezent locuiesc în SUA, sunt o femeie căsătorită în prezent cu doi copii și am fost blocată într-o situație financiară până în august 2015 și am avut nevoie să refinanțez și să plătesc facturile pentru medicamentele fiului meu. Am încercat să caut credite de la diverse firme de împrumut atât private, cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar așa cum Dumnezeu mi-ar fi dat-o, am fost prezentată unei femei din Dumnezeu un creditor privat de împrumut numit de doamna Valleria Ali și am primit o sumă de împrumut de $ 100,000.00 USD și astăzi sunt un proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment. Deci, dragă, dacă trebuie să contactați orice firmă cu privire la asigurarea unui împrumut cu rată scăzută a dobânzii de 2% și planuri de rambursare mai bune și programul, vă rugăm să îl contactați pe dl. James Ben că nu știe că fac acest lucru, dar sunt atât de fericit acum și am decis să las oamenii să știe mai multe despre el, el oferă tot felul de împrumuturi atât pentru persoane fizice și companii și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Puteți contacta compania prin intermediul acestui e-mail: valleriaali67@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 4587/2018
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu