Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 449 din 11 iunie 2010

privind aprobarea modelului de contract de finantare a proiectelor strategice pentru Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 469 din 8 iulie 2010Având în vedere:

- Decizia (CE) nr. 5.811 din 22 noiembrie 2007 de adoptare a programului operaţional de ajutor comunitar din partea Fondului Social European în conformitate cu obiectivul „Convergenţă" în România;

- Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 3/185/2008 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013", cu modificările ulterioare;

- Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 720/1991 privind aprobarea Normelor de organizare şi exercitare a controlului financiar elaborate de Ministerul Economiei şi Finanţelor;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009;

- Ordonanţa Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 300/2010 privind aprobarea modelului de contract de finanţare necesar implementării Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013";

- Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.389/2009 privind aprobarea ghidurilor solicitantului şi a condiţiilor specifice pentru cererile de propuneri de proiecte nr. 79-98 pentru implementarea Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013", cu modificările ulterioare,

în baza art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul de contract de finanţare a proiectelor strategice pentru Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013", prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prevederile Ghidului solicitantului (Condiţii generale şi Condiţii specifice) aprobate prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.389/2009 privind aprobarea ghidurilor solicitantului şi a condiţiilor specifice pentru cererile de propuneri de proiecte nr. 79-98 pentru implementarea Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013", cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător. In caz de contradicţie între prevederile Ghidului solicitantului şi prevederile anexei la prezentul ordin, acestea din urmă prevalează.

Art. 3. - Pentru a putea beneficia de facilităţile reglementate de anexa la prezentul ordin, beneficiarii de finanţare nerambursabilă prin POSDRU cu care au fost semnate anterior lunii aprilie 2010 contracte de finanţare nerambursabilă în baza unor modele anterioare de contract de finanţare nerambursabilă pentru proiecte strategice, indiferent de formă, vor putea încheia acte adiţionale pentru includerea în întregime a modificărilor incluse în anexa la prezentul ordin, având în vedere delegarea defuncţii către organismele intermediare delegate realizată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 600/2008 pentru aprobarea unor acorduri de delegare de funcţii privind implementarea Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013".

Art. 4. - Pentru beneficiarii de finanţare nerambursabilă prin POSDRU cu care au fost semnate contracte ulterior sau în cursul lunii aprilie 2010, AMPOSDRU/OIPOSDRU delegate vor transmite notificări, în temeiul art. 12 alin. (1) din contractele de finanţare, către beneficiari, pentru a le comunica modificările intervenite. Modificările contractului transmise de AMPOSDRU/OIPOSDRU delegate vor produce efecte de drept de la data transmiterii notificării către beneficiari.

Art. 5. -AMPOSDRU/OIPOSDRU delegate au dreptul de a aduce modificări şi de a adapta modelul din anexă, prin decizie a ordonatorului de credite al AMPOSDRU/OIPOSDRU delegate, pentru reglementarea situaţiilor specifice rezultate din implementarea proiectelor strategice sau pentru includerea modificărilor cauzate de legislaţia naţională ori comunitară aplicabilă. OIPOSDRU delegate vor solicita în acest scop, în prealabil, avizul AMPOSDRU - Direcţia contractare.

Art. 6. - Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin Direcţia generală Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane", precum şi organismele intermediare responsabile cu implementarea POSDRU vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mihai Constantin Şeitan

ANEXĂ

Investeşte în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane 2007 - 2013

Axa prioritară ... „..."

Domeniul major de intervenţie ... "..."

CONTRACT DE FINANŢARE

a proiectelor strategice pentru Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"

Numărul de identificare al contractului:      

Nr. de înregistrare AMPOSDRU:

POSDRU/CPP/DMI/S/ID proiect

Titlul proiectului:

"...................................................."

Cererea de finanţare nr............din data de ... a fost aprobată în data de..........pentru o finanţare nerambursabilă în valoare de........, 00 lei.

Preambul

Baza legală pentru acordarea finanţării:

• Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013", aprobat prin Decizia (CE) nr. 5.811 din 22 noiembrie 2007de adaptare a programului operaţional de ajutor comunitar din partea Fondului Social European în conformitate cu obiectivul „Convergenţă" în România, denumit în continuare POSDRU;

• Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, cu modificările şi completările ulterioare;

• Regulamentul (CE) nr. 1.081/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul Social European şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.784/1999 (FSE);

• Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională;

• Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare;

• Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2.342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare;

• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

• Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare;

• Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale;

• Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

• Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 600/2008 pentru aprobarea unor acorduri de delegare de funcţii privind implementarea Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013";

• Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 3/185/2008 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013", cu modificările ulterioare;

• Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 31/2010 privind aprobarea Manualului de identitate vizuală pentru instrumentele structurale 2007-2013 în România;

• celelalte reglementări comunitare şi naţionale aplicabile.

Delegare de funcţii

(1) In conformitate cu prevederile Ordinului ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 600/2008 pentru aprobarea unor acorduri de delegare de funcţii privind implementarea Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007- 2013", AMPOSDRU a delegat o parte din competenţele, atribuţiile, angajamentele, obligaţiile şi/sau drepturile sale prevăzute de prezentul contract către organismul intermediar pentru Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane" delegat, denumit în continuare OIPOSDRU delegat.

(2) AMPOSDRU este responsabil cu gestionarea proiectelor strategice din cadrul următoarelor axe prioritare şi domenii majore de intervenţie din POSDRU:

• axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor", respectiv: domeniul major de intervenţie 3.3 „Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă";

• axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare", respectiv: domeniul major de intervenţie 5.2 „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă";

• axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale", respectiv: domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale" şi domeniul major de intervenţie 6.4 „Iniţiative transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a muncii".

(3) Expresia AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat, după caz se va citi AMPOSDRU sau OIPOSDRU delegat, în funcţie de încadrarea, respectiv neîncadrarea în unul dintre domeniile majore de intervenţie precizate la alin. (2).

In considerarea acestei delegări de funcţii dintre AMPOSDRU şi OIPOSDRU delegat, OIPOSDRU delegat va exercita o parte din atribuţiile, competenţele, drepturile, obligaţiile sau angajamentele prevăzute în prezentul contract, care au legătură cu modificarea, rezilierea, monitorizarea si derularea contractului.

CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIALE

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (MMFPS), Direcţia generală Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Dezvoltarea resurselor umane", denumită în continuare AMPOSDRU, cu sediul în Calea Plevnei nr. 46- 48, sectorul 1, Bucureşti, România, cod poştal: 010222, telefon: (+40) 0213150209, fax: (+40) 0213150206, poşta electronică: posdru@fseromania.ro, cod fiscal 4266669, prin reprezentant legal, Anca Cristina Zevedei, director general, în calitate de ordonator de credite, pe de o parte,

şi

...................................., cu sediul în localitatea............., str........nr......,..........., sectorul/judeţul....., România, telefon ..... fax......., poştă electronică.........., cod de identificare fiscală.................., înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul...........sub nr......./......./.........., în calitate de beneficiar al finanţării, denumit în continuare Beneficiar, prin reprezentant legal.........,......, pe de altă parte,

au convenit următoarele:

ARTICOLUL 1

Obiectul contractului

(1) Obiectul acestui contract îl reprezintă acordarea finanţării nerambursabile de către AMPOSDRU pentru implementarea proiectului intitulat „....................", aşa cum este descris în anexa 1 „Cererea de finanţare", denumit în continuare Proiect.

(2) Beneficiarului i se va acorda finanţarea nerambursabilă în termenii şi condiţiile stabilite în prezentul contract şi în anexele la acesta, pe care Beneficiarul declară că le cunoaşte şi le acceptă.

(3) Cererea de finanţare depusă de Beneficiar, aprobată ca urmare a procesului de evaluare şi selecţie, devine anexa 1 la prezentul contract.

(4) Beneficiarul acceptă finanţarea nerambursabilă şi se angajează să implementeze Proiectul pe propria răspundere, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul contract, cu instrucţiunile emise de AMPOSDRU şi cu legislaţia comunitară şi naţională.

ARTICOLUL 2

Durata contractului

(1) Prezentul contract de finanţare intră în vigoare la data semnării de către reprezentantul legal al AMPOSDRU, după ce contractul a fost semnat, în prealabil, de către reprezentantul legal al Beneficiarului, şi încetează la data executării integrale a oricăreia şi a tuturor obligaţiilor pe care contractul şi/sau legislaţia aplicabilă le stabilesc în sarcina părţilor contractante, în legătură cu sau decurgând din implementarea Proiectului şi/sau din acordarea finanţării nerambursabile prevăzute la art. 1.

(2) Data de începere a perioadei de implementare a Proiectului va fi prima zi lucrătoare a lunii următoare datei intrării în vigoare a contractului. In situaţii bine justificate, ca urmare a solicitării Beneficiarului, AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat poate decide prelungirea acestui termen cu cel mult 3 luni, prin notificare, în conformitate cu prevederile art. 9 lit. A alin. (14).

(3) Perioada maximă de implementare a Proiectului este de 36 (treizeci şi şase) de luni.

(4) După expirarea perioadei de implementare se menţine obligaţia Beneficiarului, în conformitate cu art. 90 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, de a păstra până la data de 31 decembrie 2021 şi de a pune la dispoziţia AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat, Autorităţii de Certificare şi Plată, Autorităţii de Audit, Comisiei Europene, Oficiului European de Luptă Antifraudă, Curţii Europene de Conturi, precum şi oricărui alt organism abilitat să efectueze verificări asupra modului de utilizare a finanţării nerambursabile toate documentele corespunzătoare utilizării finanţării, cu posibilitatea prelungirii acestui termen până la închiderea oficială a Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013".

ARTICOLUL 3

Finanţarea Proiectului

(1) Valoarea totală eligibilă a Proiectului este estimată la ......lei (fără TVA), după cum urmează:

Valoarea totală a Proiectului

Valoarea totală eligibilă

a Proiectului, din care:

Valoarea eligibilă a finanţării nerambursabile acordate din FSE

Valoarea eligibilă a finanţării nerambursabile acordate din bugetul naţional

Contribuţia eligibilă a Beneficiarului

Valoarea neeligibilă a Proiectului

(lei)

(lei)

(lei)

(%)

(lei)

(%)

(lei)

(%)

(lei)

1=2 + 9

2 = 3 + 5+7

3

4

5

6

7

8

9

(2) AMPOSDRU acordă o finanţare nerambursabilă în sumă maximă de.......,00 lei (fără TVA), echivalentă cu ...,00 % din valoarea totală eligibilă prevăzută la art. 3 alin. (1).

(3) Valoarea cheltuielilor generale de administraţie va fi acordată în cuantum de......,00% din valoarea totală a costurilor directe eligibile, mai puţin cheltuielile de tip FEDR.

(4) La finalizarea perioadei de implementare a Proiectului, finanţarea nerambursabilă acordată de AMPOSDRU va fi limitată la valoarea obţinută prin aplicarea procentului prevăzut la alin. (2) cheltuielilor totale eligibile validate.

ARTICOLUL 4

Eligibilitatea cheltuielilor efectuate în cadrul Proiectului

Cheltuielile angajate pe perioada de implementare a Proiectului sunt eligibile în condiţiile stabilite de Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, de Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 3/185/2008 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007- 2013", cu modificările ulterioare, de Ghidul solicitantului, de prezentul contract, de instrucţiunile AMPOSDRU, precum şi de alte dispoziţii legale aplicabile.

ARTICOLUL 5

Acordarea prefinanţării

(1) Beneficiarul poate depune cererea de prefinantare la AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat, după caz, în nume propriu, potrivit formatului standard stabilit în Ghidul solicitantului, însoţită de documentele precizate la alin. (3). Cererea de prefinantare se depune în termen de maximum 45 de zile de la data începerii perioadei de implementare a Proiectului, aşa cum este stabilit prin art. 2 alin. (2).

(2) Beneficiarii care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi ai bugetelor fondurilor speciale şi entităţile aflate în subordine sau în coordonare, finanţate integral din bugetele acestora, nu pot solicita sume cu titlu de prefinantare, aceste fonduri fiind asigurate integral din bugetul propriu, în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009.

(3) Sumele aferente prefinanţării se transferă Beneficiarului, care nu face parte din categoriile prevăzute la alin. (2), în baza următoarelor documente:

a) Cererea de prefinantare (conform Ghidului solicitantului);

b) Formularul de identificare financiară (conform Ghidului solicitantului) şi comunicarea/convenţia emisă de Trezoreria Statului/banca comercială privind deschiderea unui cont dedicat Proiectului pentru primirea prefinanţării.

(4) In cazul proiectelor implementate în parteneriat, beneficiarii menţionaţi la alin. (2) pot solicita acordarea de prefinantare în numele partenerilor care sunt îndreptăţiţi să solicite prefinantare, conform art. 2 alin. (3) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr! 362/2009.

(5) In cazul contractelor cu o durată mai mare de un an, în situaţia în care Beneficiarului i s-au acordat sume cu titlu de prefinantare, în termen de cel mult un an de la data semnării contractului de finanţare, Beneficiarul are obligaţia prezentării unui contract de achiziţie de bunuri/prestare de servicii/execuţie de lucrări încheiat cu un operator economic. In cazul contractelor cu o durată de implementare de până la un an, dar nu mai puţin de 6 luni, în situaţia în care Beneficiarului i s-au acordat sume cu titlu de prefinantare, în termen de cel mult 6 luni de la data semnării contractului de finanţare, Beneficiarul are obligaţia prezentării unui contract de achiziţie de bunuri/prestare de servicii/execuţie de lucrări încheiat cu un operator economic.

(6) In cazul în care Beneficiarul, din motive imputabile acestuia, nu a încheiat şi nu face dovada încheierii unui contract de furnizare de bunuri/prestare de servicii/execuţie de lucrări cu un operator economic, în termenul stabilit la alin. (5), acesta are obligaţia de a restitui, la împlinirea termenului şi de îndată, întreaga prefinantare primită, urmând să plătească şi penalităţi de întârziere în cuantum de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere până la restituirea integrală a prefinanţării, penalităţi calculate la valoarea prefinanţării primite.

(7) In cazul proiectelor finanţate din cadrul axelor prioritare 1-5 ale POSDRU, prefinanţarea se acordă într-o singură tranşă, în cuantum de maximum 30% din valoarea totală eligibilă a contractului de finanţare.

(8) In cazul proiectelor finanţate din cadrul axei prioritare 6 a POSDRU, prefinanţarea se acordă într-o singură tranşă, în cuantum de maximum 40% din valoarea totală eligibilă a contractului de finanţare.

(9) Prefinanţarea se va plăti în lei în contul special deschis în conformitate cu prevederile prezentului contract, cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare, şi va fi utilizat exclusiv pentru Proiect de către Beneficiar şi partenerii săi.

Beneficiarul şi partenerii săi au obligaţia să deschidă conturi dedicate pentru primirea sumelor aferente prefinanţării, precum şi conturi pentru primirea rambursării cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului, în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2)-(4), respectiv art. 34 şi 35 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.548/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

ARTICOLUL 6

Recuperarea prefinanţării

(1) Sumele acordate cu titlu de prefinantare se vor recupera prin deducerea din fiecare cerere de rambursare intermediară solicitată a unui cuantum de 35% din valoarea cheltuielilor eligibile validate de AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat, după caz (excluzând valoarea TVA). Prin excepţie, pentru prima cerere de rambursare intermediară, mecanismul de recuperare a prefinanţării nu se va aplica.

Cu ocazia transmiterii ultimei cereri de rambursare intermediară AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat, după caz, va putea aplica un procent de recuperare a prefinanţării diferit de cel menţionat anterior, astfel încât suma aferentă prefinanţării să fie recuperată integral înainte de depunerea cererii finale de rambursare.

(2) La data prezentării fiecărei cereri de rambursare intermediară, Beneficiarul va trebui să previzioneze fondurile disponibile care să acopere necesarul de finanţare a activităţilor prevăzute în cererea de finanţare la pct. 1.5 „Graficul activităţilor" pentru următoarele 3 luni de implementare a Proiectului, luând în considerare prevederile art. 7 alin. (1).

(3) Dacă prefinanţarea nu a fost recuperată integral înainte de depunerea cererii finale de rambursare, diferenţa rămasă nerecuperată trebuie plătită de către Beneficiar în contul AMPOSDRU, în termen de 15 zile calendaristice de la notificarea transmisă de către AMPOSDRU. Beneficiarul este obligat să transmită o copie a ordinului de plată şi una a extrasului de cont aferent către AMPOSDRU, în termen de 5 zile lucrătoare de la data efectuării plăţii.

In situaţia în care Beneficiarul nu efectuează plata diferenţei rămase de recuperat din prefinanţare în termenul menţionat sau nu transmite la AMPOSDRU o copie de pe ordinul de plată în termenul menţionat anterior, acesta nu va depune cererea finală de rambursare sau, dacă depune această cerere, termenul de plată al cererii finale de rambursare nu va începe să curgă până la îndeplinirea acestor obligaţii de către Beneficiar.

In situaţia în care valoarea diferenţei de recuperat din prefinanţare este mai mică sau egală cu valoarea cererii finale de rambursare, AMPOSDRU are posibilitatea să opereze compensarea sumelor până la concurenţa diferenţei de recuperat din prefinanţare, urmând a rambursa Beneficiarului restul rămas în urma compensării.

(4) Prefinanţarea transferată se va restitui de către Beneficiar în contul AMPOSDRU dacă nicio cerere de rambursare intermediară nu a fost depusă în termen de 6 (şase) luni de la data primirii acesteia de către Beneficiar sau de către partener/parteneri. Prefinanţarea se va restitui în termen de maximum 10 zile de la împlinirea termenului de 6 luni menţionat anterior, fără a fi necesară o notificare în acest sens din partea AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat, după caz.

(5) Prefinanţarea va fi utilizată exclusiv pentru implementarea activităţilor din cadrul Proiectului în conformitate cu prevederile contractului de finanţare şi ale eventualelor acte adiţionale ulterioare.

ARTICOLUL 7

Rambursarea cheltuielilor efectuate în cadrul Proiectului şi rambursarea finală

(1) Beneficiarul are obligaţia de a completa şi de a transmite OIPOSDRU delegat graficul estimativ privind depunerea cererilor de rambursare (conform Ghidului solicitantului), în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de prefinanţare sau în termen de maximum 90 de zile de la data prevăzută la art. 2 alin. (2), în cazul în care Beneficiarul nu depune cererea de prefinanţare, dar în niciun caz mai târziu de 30 de zile înainte de depunerea primei cereri de rambursare. Nerespectarea acestui termen de 30 de zile poate atrage prorogarea termenului de efectuare a plăţii aferente cererii de rambursare intermediară, dar nu mai mult de 30 de zile.

(2) Beneficiarul are obligaţia, în cazul modificării graficului estimativ privind depunerea cererilor de rambursare transmis iniţial, să transmită în scris AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat, după caz, cu celeritate noile sale previziuni. In situaţia în care Beneficiarul nu depune noile previziuni în cazul modificării graficului estimativ privind depunerea cererilor de rambursare, iar cererile de rambursare intermediare depuse nu se încadrează în graficul depus conform alin. (1), AMPOSDRU are dreptul să proroge termenul de efectuare a plăţii aferente cererii de rambursare în cauză, dar nu mai mult de 30 de zile.

(3) Beneficiarul va transmite prima cerere de rambursare intermediară în maximum 6 luni de la data primirii prefinanţării sau în maximum 6 luni de la data începerii perioadei de implementare a Proiectului. In caz contrar, AMPOSDRU/ OIPOSDRU delegat, după caz, va rezilia prezentul contract de plin drept, fără îndeplinirea altor formalităţi şi fără intervenţia instanţei judecătoreşti, cu excepţia unei simple notificări de informare a Beneficiarului asupra rezilierii contractului de finanţare.

(4) Cererile de rambursare intermediară vor fi transmise la AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat, după caz, atunci când valoarea cheltuielilor angajate şi plătite de Beneficiar şi partenerii săi reprezintă cel puţin:

a) pentru proiectele cu durata de până la un an inclusiv: 15% din valoarea totală eligibilă a Proiectului;

b) pentru proiectele cu durata între un an şi 2 ani inclusiv: 10% din valoarea totală eligibilă a Proiectului;

c) pentru proiectele cu durata între 2 ani şi 3 ani inclusiv: 5% din valoarea totală eligibilă a Proiectului.

Prevederile alin. (4) nu sunt obligatorii pentru prima cerere de rambursare.

(5) Cererea de rambursare intermediară a cheltuielilor va fi transmisă la AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat, după caz, conform formatului standard prezentat în Ghidul solicitantului sau comunicat prin instrucţiuni emise de AMPOSDRU.

(6) In cazuri excepţionale, ce vizează implementarea continuă şi fără întrerupere a Proiectului, Beneficiarul va putea transmite' la AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat, după caz, o cerere de rambursare intermediară şi atunci când cheltuielile declarate reprezintă un procent mai mic decât cel stabilit din valoarea totală eligibilă a Proiectului conform alin. (4), cu o justificare adecvată privind condiţiile de implementare a Proiectului, în conformitate cu alin. (1). AMPOSDRU/ OIPOSDRU delegat, după caz, îşi rezervă dreptul de a nu accepta cererea de rambursare respectivă dacă va considera că justificarea transmisă de Beneficiar privind condiţiile de implementare a Proiectului nu este fundamentată suficient.

(7) AMPOSDRU va face transferul sumelor aferente plăţilor în contul deschis de către Beneficiar, în sistemul Trezoreriei Statului, în cazul în care Beneficiarul are calitatea de instituţie publică, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, sau în contul special deschis de către Beneficiar în sistemul Trezoreriei Statului ori la banca comercială pentru care a optat, pentru celelalte categorii de beneficiari.

(8) Suma prefinanţării şi a plăţilor intermediare nu poate să depăşească 95% din valoarea eligibilă a contractului.

(9) Beneficiarul va transmite la AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat, după caz, cererile de rambursare însoţite de evidenţa cheltuielilor (conform Ghidului solicitantului), de raportul tehnico-financiar (conform Ghidului solicitantului), precum şi de raportul de verificare a cheltuielilor emis de auditorul financiar independent.

(10) In funcţie de categoria de risc stabilită pentru Proiect de către AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat, după caz, Beneficiarul, pe baza solicitărilor AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat, după caz, va transmite documentele-suport justificative solicitate. Prin excepţie, pentru prima cerere de rambursare intermediară, Beneficiarul va transmite toate documentele-suport justificative de natură financiară.

(11) Toate documentele-suport justificative aferente activităţilor derulate în cadrul Proiectului vor avea aplicată de către responsabilul financiar ştampila cu menţiunea „Solicitat rambursare FSE - POSDRU ID nr. xxxx" şi numărul de identificare al contractului, în vederea evitării dublei finanţări.

(12) Cererea de rambursare finală va fi transmisă la AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat, după caz, în termen de 30 de zile de la finalizarea perioadei de implementare a Proiectului, aşa cum a fost definită în cadrul art. 2.

(13) Odată cu transmiterea fiecărei cereri de rambursare intermediară sau finală, Beneficiarul va transmite la AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat, după caz, un raport de verificare a cheltuielilor aferente cererilor de rambursare respective, emis de către un auditor financiar independent şi autorizat în condiţiile legii. Cererea de rambursare va purta menţiunea „Transmis spre auditare" şi va fi semnată şi datată de către auditorul financiar independent.

(14) Auditorul financiar independent şi autorizat în condiţiile legii verifică faptul că toate cheltuielile declarate de Beneficiar în cererea de rambursare intermediară sau finală sunt reale, înregistrate corect şi eligibile în conformitate cu prevederile contractului de finanţare şi emite un raport de verificare a cheltuielilor în conformitate cu formatul standard furnizat de AMPOSDRU. Sunt exceptate de la verificare cheltuielile aferente valorilor forfetare şi finanţărilor la rate forfetare.

(15) Raportul de verificare a cheltuielilor întocmit de către auditor şi transmis odată cu cererea de rambursare intermediară sau finală va viza toate cheltuielile declarate de Beneficiar care nu au fost verificate prin raportul/rapoartele anterior/anterioare de verificare a cheltuielilor.

(16) Beneficiarul trebuie să pună la dispoziţia auditorului financiar independent şi autorizat în condiţiile legii toate documentele şi/sau informaţiile solicitate şi să asigure toate condiţiile pentru verificarea cheltuielilor de către acesta.

(17) Auditorul financiar independent va fi selectat cu respectarea condiţiilor prevederilor legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice sau ale instrucţiunilor emise de AMPOSDRU în cazul în care Beneficiarul nu reprezintă autoritate contractantă în sensul legislaţiei naţionale privind atribuirea contractelor de achiziţie publică.

Prin excepţie, pentru beneficiarii instituţii publice care au constituit la nivelul instituţiei o structură specializată de audit intern, auditorul financiar poate fi reprezentat de către şeful/auditorul intern desemnat din cadrul acestei structuri pentru a verifica faptul că toate cheltuielile declarate de Beneficiar în cererea de rambursare intermediară şi finală sunt reale, înregistrate corect şi eligibile în conformitate cu prevederile contractului de finanţare.

Prin decizia administrativă a conducătorului instituţiei publice se poate angaja şi un auditor financiar independent, care va fi selectat din cadrul membrilor activi ai Camerei Auditorilor Financiari din România, pentru a verifica faptul că toate cheltuielile declarate de Beneficiar în cererea de rambursare intermediară şi finală au fost efectuate în conformitate cu prevederile contractului de finanţare.

(18) Auditorul financiar va fi selectat din cadrul membrilor activi ai Camerei Auditorilor Financiari din România, cu o conduită profesională corespunzătoare, respectiv, să nu fi fost sancţionat pentru abateri disciplinare în ultimii 3 ani.

(19) In situaţia rezilierii contractului de servicii încheiat cu auditorul financiar independent, Beneficiarul va transmite la AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat, după caz, o notificare, conform art. 9.A alin. (14) lit. g), şi va justifica motivele care au condus la luarea acestei decizii. Până la încheierea unui nou contract cu un auditor financiar independent, toate plăţile aferente cererilor de rambursare intermediare/finale se suspendă.

(20) In cazul în care activităţile proiectului necesită efectuarea de plăţi în valută, Beneficiarul va solicita spre rambursare contravaloarea în lei a plăţii, la cursul Băncii Naţionale a României din data întocmirii documentelor de plată în valută.

(21) AMPOSDRU poate restitui categoriilor de beneficiari prevăzuţi la art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, sumele aferente contravalorii TVA plătite, aferente cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul Proiectului, după încheierea unui act adiţional la prezentul contract de finanţare.

ARTICOLUL 8

Informarea şi publicitatea Proiectului

(1) Beneficiarul are obligaţia de a respecta prevederile regulamentelor comunitare şi ale legislaţiei naţionale în vigoare cu privire la măsurile de informare şi publicitate, precum şi prevederile Manualului de identitate vizuală pentru POSDRU 2007-2013.

(2) Beneficiarul are obligaţia:

a) să asigure vizibilitatea adecvată, transparenţa şi promovarea corespunzătoare a Proiectului, a obiectivelor şi rezultatelor obţinute;

b) să asigure informarea opiniei publice prin mijloace de informare adecvate privind asistenţa financiară nerambursabilă obţinută din fondurile europene;

c) să asigure, la demararea şi la finalizarea Proiectului, informarea tuturor părţilor implicate în proiect cu privire la finanţarea obţinută şi la rezultatele Proiectului, cu menţionarea faptului că acordarea cofinanţării s-a realizat prin Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane", din Fondul Social European; obligativitatea asigurării de către beneficiari a publicităţii proiectelor este prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională şi se aplică oricărui tip de proiect (lucrări, achiziţii, asistenţă tehnică etc). In cazul proiectelor în care contribuţia publică depăşeşte 500.000 euro şi în cazul în care cheltuielile cu informarea şi publicitatea sunt eligibile, Beneficiarul are obligaţia de a asigura acţiuni de comunicare mai mult decât cerinţele minime obligatorii. Mijloacele de informare rămân la alegerea Beneficiarului, cu condiţia să se păstreze o dovadă a îndeplinirii acestei obligaţii;

d) să notifice în mod clar şi prin mijloace adecvate faptul că Proiectul implementat a fost selectat în cadrul Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007- 2013" cofinanţat din Fondul Social European;

e) să asigure că orice document, inclusiv certificatele de participare sau diplomele, obţinute în cadrul Proiectului, vor include un paragraf ori o menţiune care să facă referire la faptul că Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013", însoţită de expresia „Investeşte în oameni!";

f) să asigure resursele bugetare corespunzătoare pentru activităţile şi produsele de informare şi comunicare.

(3) Toate măsurile de informare şi publicitate care vor fi implementate în cadrul Proiectului vor respecta prevederile Manualului de identitate vizuală pentru POSDRU 2007-2013 şi vor include următoarele:

a) sigla Uniunii Europene, în conformitate cu standardele grafice prevăzute de regulamentele comunitare, însoţită de textul „UNIUNEA EUROPEANĂ" (cu majuscule);

b) sigla Guvernului României, însoţită de textul „GUVERNUL ROMÂNIEI, MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI Şl PROTECŢIEI SOCIALE-AMPOSDRU" (cu majuscule);

c) sigla instrumentelor structurale în România, însoţită de textul „Instrumente structurale 2007-2013";

d) sigla Fondului Social European, însoţită de textul „Fondul Social European - POSDRU 2007-2013";

e) declaraţia „Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul operaţional sectorial «Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013»", însoţită de expresia „Investeşte în oameni!".

ARTICOLUL 9

Obligaţiile părţilor

A. Obligaţiile Beneficiarului

(1) Beneficiarul trebuie să asigure managementul şi implementarea Proiectului în concordanţă cu prevederile acestui contract, ale legislaţiei comunitare şi naţionale şi cu instrucţiunile emise de AMPOSDRU, cu maximum de profesionalism, eficienţă şi în conformitate cu cele mai bune practici în domeniu.

(2) Beneficiarul va fi singurul răspunzător în faţa AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat, după caz, pentru implementarea Proiectului atât pentru acţiunile sau inacţiunile sale, cât şi ale partenerului/partenerilor.

(3) Beneficiarul are obligaţia de a solicita punctul de vedere oficial al AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat, după caz, cu privire la orice aspect survenit în implementarea Proiectului de natură să afecteze buna implementare a acestuia, precum şi în orice situaţie în care apar neclarităţi cu privire la clauzele prezentului contract.

(4) Beneficiarul este obligat să respecte prevederile cuprinse în cererea de finanţare şi să asigure conformitatea cu legislaţia şi politicile Uniunii Europene şi naţionale, în special cele privind achiziţiile publice, egalitatea de şanse şi nediscriminarea, informarea şi publicitatea, concurenţa loială, dezvoltarea durabilă, acolo unde este cazul.

(5) Beneficiarul are obligaţia de a deschide conturi dedicate Proiectului prin care va efectua plăţile aferente implementării Proiectului, excluzând pe cele din contribuţia proprie, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009.

(6) Beneficiarul/Partenerii va/vor deschide contul/conturile de proiect în sistemul Trezoreriei Statului, în cazul în care fac parte din categoria instituţii publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare. Celelalte categorii de beneficiari/parteneri pot opta pentru deschiderea contului special de proiect în sistemul Trezoreriei Statului sau la o bancă comercială.

(7) Beneficiarul/Partenerul este obligat să utilizeze fondurile din contul/conturile Proiectului exclusiv pentru plăţile necesare implementării activităţilor Proiectului, în conformitate cu anexa 1 - Cererea de finanţare.

(8) Beneficiarul trebuie să ţină o evidenţă contabilă analitică a Proiectului, utilizând conturi analitice pentru reflectarea tuturor operaţiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu dispoziţiile legale. Inregistrările contabile aferente Proiectului vor fi realizate de către un expert contabil în condiţiile legii, care va semna şi va data documentele contabile aferente operaţiunilor din cadrul Proiectului.

Documentele originale pe baza cărora se înregistrează în contabilitatea Beneficiarului cheltuielile efectuate în cadrul Proiectului vor fi ştampilate cu menţiunea „Solicitat rambursare FSE - POSDRU ID nr. xxxx" şi numărul de identificare al contractului în vederea evitării dublei finanţări.

(9) Expertul contabil, în cazul achiziţionării de servicii, va fi selectat cu respectarea condiţiilor prevederilor legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice sau ale instrucţiunilor emise de AMPOSDRU în cazul în care Beneficiarul nu reprezintă autoritate contractantă în sensul legislaţiei naţionale privind atribuirea contractelor de achiziţii publice.

Prin excepţie, pentru beneficiarii instituţii publice care au constituit la nivelul instituţiei un compartiment de contabilitate, expertul contabil poate fi reprezentat de către şeful compartimentului contabilitate/contabilul desemnat să asigure evidenţa contabilă a Proiectului.

Conducătorul instituţiei publice va putea angaja şi un expert contabil/contabil autorizat, membru activ al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, pentru a asigura contabilitatea Proiectului, în conformitate cu prevederile prezentului contract de finanţare.

(10) Expertul contabil, în cazul achiziţionării de servicii, va fi selectat de către Beneficiar din cadrul membrilor activi ai Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

In vederea efectuării reconcilierii contabile între conturile contabile ale AMPOSDRU şi cele ale Beneficiarului pentru operaţiunile gestionate în cadrul Proiectului, beneficiarii au obligaţia transmiterii unei notificări cu privire la reconcilierea contabilă, conform formularului standard prevăzut în legislaţia în vigoare, în termen de 30 de zile de la plata cererii de rambursare finale.

(11) Beneficiarul are obligaţia de a include în echipa de management a Proiectului un expert cu studii juridice aflat în raporturi juridice de muncă sau civile cu Beneficiarul ori un consilier juridic angajat al Beneficiarului sau de către Beneficiar, cu contract individual de muncă ori numit în funcţie publică sau angajat temporar cu contract individual de muncă cu normă întreagă ori cu timp parţial în cadrul Proiectului, care să asigure suport specializat Beneficiarului, în vederea conformării cu toate prevederile legale aplicabile, aferente implementării activităţilor Proiectului.

(12) Beneficiarul are obligaţia transmiterii tuturor datelor şi informaţiilor la solicitarea de catre AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat, după caz, în vederea efectuării reconcilierii contabile dintre conturile sale contabile şi cele ale AMPOSDRU pentru operaţiunile gestionate în cadrul Proiectului finanţat din POSDRU. Reconcilierea contabilă dintre AMPOSDRU şi Beneficiar va viza numai sumele care au fost transferate ca prefinanţare şi rambursare.

(13) In situaţia în care implementarea Proiectului presupune achiziţionarea de bunuri, servicii ori execuţia de lucrări, Beneficiarul are obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei naţionale în vigoare în domeniul achiziţiilor publice sau ale instrucţiunilor emise de AMPOSDRU, în cazul în care Beneficiarul nu reprezintă autoritate contractantă în sensul legislaţiei naţionale privind atribuirea contractelor de achiziţii publice.

(14) Beneficiarul are obligaţia de a notifica în scris la AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat, după caz, cu cel puţin 15 (cincisprezece) zile înainte de data la care doreşte ca modificarea să producă efecte, în următoarele situaţii:

a) modificări intervenite în bugetul estimat al Proiectului, în limita a 15% între capitole bugetare, cu excepţia cheltuielilor generale de administraţie şi a cheltuielilor de tip FEDR, cu justificarea detaliată a motivelor care au condus la aceasta;

b) schimbarea adresei sediului social al beneficiarului;

c) schimbarea contului special deschis pentru Proiect;

d) înlocuirea sau introducerea de membri noi în echipa de management ori a experţilor pe termen lung din cadrul echipei de implementare a Proiectului;

e) înlocuirea reprezentantului legal;

f) modificarea planului de implementare a activităţilor;

g) înlocuirea auditorului;

h) orice alte modificări ale cererii de finanţare, cu excepţia celor reglementate de alin. (16);

i) decalarea începerii implementării Proiectului, în condiţiile prezentului contract.

(15) Orice notificare transmisă de Beneficiar către AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat, după caz, în conformitate cu alin. (14) va fi considerată valabilă numai dacă a fost făcută în scris, în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului şi/sau cu instrucţiunile AMPOSDRU, semnată de către reprezentantul legal şi ştampilată corespunzător. Beneficiarul va considera notificarea aprobată tacit dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data înregistrării la sediul AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat, după caz, nu sunt formulate obiecţii cu privire la modificarea solicitată. Dacă sunt formulate obiecţii cu privire la modificarea solicitată, Beneficiarul va proceda conform instrucţiunilor AMPOSDRU.

(16) Beneficiarul are obligaţia de a solicita încheierea unui act adiţional, în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului, în următoarele situaţii:

a) orice modificare a bugetului estimat al Proiectului, generată de:

- redistribuiri de sume care depăşesc limita a 15% între capitolele bugetare aferente costurilor eligibile ale Proiectului, în condiţiile în care se păstrează nemodificată valoarea totală eligibilă a Proiectului, cu justificarea detaliată a motivelor care au condus la aceasta;

- modificarea cheltuielilor de tip FEDR, cu respectarea procentului maxim permis, conform Ghidului solicitantului, cu justificarea detaliată a motivelor care au condus la aceasta;

- modificarea cheltuielilor generale de administraţie, cu respectarea procentului fix stabilit, conform Ghidului solicitantului, cu justificarea detaliată a motivelor care au condus la aceasta;

- orice modificare ce are ca efect scăderea valorii totale eligibile a Proiectului, faţă de varianta iniţială, cu justificarea detaliată a motivelor care au condus la aceasta;

b) includerea de noi activităţi eligibile şi/sau introducerea unor categorii de participanţi, în conformitate cu Ghidul solicitantului aferent proiectului finanţat, care să contribuie la atingerea rezultatelor şi obiectivului specific al Proiectului;

c) modificarea duratei de implementare a Proiectului în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (3);

d) la solicitarea explicită, exprimată în scris, a AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat;

e) suspendarea executării contractului.

(17) Beneficiarul va solicita la AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat, după caz, încheierea unui act adiţional pentru aspectele menţionate la alin. (16) cu cel puţin 30 (treizeci) de zile înainte de data la care doreşte ca modificarea să producă efecte, cu excepţia solicitării de încheiere a unui act adiţional privind prelungirea perioadei de implementare prevăzute la art. 2 alin. (3), care va fi realizată cu respectarea termenului prevăzut la art. 12 alin. (2). Actul adiţional va fi considerat valabil încheiat, va intra în vigoare şi va produce efecte numai dacă a fost făcut în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului, a fost semnat şi ştampilat de către reprezentantul legal al Beneficiarului şi, ulterior, semnat şi ştampilat şi de către reprezentantul legal al AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat, după caz. Un act adiţional nu poate avea scopul sau efectul de a produce schimbări în contract care ar pune în discuţie decizia de acordare a finanţării nerambursabile sau care ar fi contrare principiului tratamentului egal al solicitanţilor. Actul adiţional va intra în vigoare şi va produce efecte de la data semnării de către reprezentantul legal al AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat.

(18) In orice altă situaţie care nu a fost enunţată la alin. (14) şi (16), Beneficiarul are obligaţia de a solicita la AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat, după caz, un punct de vedere oficial şi de a nu lua nicio măsură înainte de primirea din partea AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat, după caz, a punctului de vedere solicitat.

(19) Beneficiarul are obligaţia de a raporta stadiul implementării Proiectului prin transmiterea de rapoarte tehnico-financiare (conform Ghidului solicitantului), în conformitate cu art. 7 alin. (8). Raportul tehnico-financiar va fi însoţit de Formularul individual de înregistrare a grupului-ţintă (conform Ghidului solicitantului) actualizat în funcţie de modificările survenite în perioada raportată, în format electronic.

(20) Beneficiarul are obligaţia de a respecta prevederile Directivei 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale şi protejarea confidenţialităţii în sectorul comunicaţiilor publice, transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare. Beneficiarul va informa persoanele din grupul-ţintă al Proiectului despre obligativitatea sa de a furniza datele lor personale, cu respectarea dispoziţiilor legale menţionate. In acest sens, participanţii sau reprezentanţii lor legali vor semna o declaraţie de consimţământ prin care îşi dau acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor personale.

(21) Pe toată perioada de implementare a Proiectului, Beneficiarul va transmite la AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat, după caz, la fiecare 3 (trei) luni, previziuni actualizate privind cheltuielile care urmează a fi efectuate în trimestrul următor, în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului, luând în considerare şi prevederile art. 7 alin. (1), (3) şi (4), privind termenele estimate de rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul Proiectului.

(22) Beneficiarul are obligaţia de a pune la dispoziţia la AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat, după caz, Autorităţii de Certificare şi Plată, Autorităţii de Audit, Departamentului de Luptă Antifraudă, Comisiei Europene, Curţii Europene de Conturi şi/sau oricărui alt organism abilitat să verifice modul de utilizare a finanţării nerambursabile, la cerere şi în termen, documentele şi/sau informaţiile solicitate şi să asigure toate condiţiile pentru efectuarea verificărilor la faţa locului.

(23) In vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. (22), Beneficiarul se angajează să acorde dreptul de acces la locurile şi spaţiile unde se implementează sau a fost implementat Proiectul în conformitate cu art. 2 alin. (2) şi alin. (24) şi (27) ale prezentului articol, inclusiv acces la sistemele informatice, şi să pună la dispoziţie documentele solicitate privind gestiunea tehnică şi financiară a Proiectului, atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic. Documentele trebuie să fie uşor accesibile şi arhivate astfel încât să permită verificarea lor. Beneficiarul este obligat să informeze la AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat, după caz, cu privire la locaţia arhivării documentelor, în termen de 3 (trei) zile de la transmiterea solicitării.

(24) Beneficiarul are obligaţia de a păstra toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activităţile şi cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele comunitare şi naţionale. Toate documentele vor fi păstrate până la 31 decembrie 2021, cu posibilitatea prelungirii acestui termen până la închiderea oficială a POSDRU.

(25) In cazul nerespectării prevederilor alin. (24), Beneficiarul este obligat să restituie întreaga sumă primită, aferentă Proiectului, reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă din cofinanţarea FSE, precum şi cofinanţarea aferentă alocată din fonduri de la bugetul de stat, inclusiv dobânzile şi/sau penalităţile aferente calculate conform legislaţiei în vigoare.

(26) Beneficiarul este obligat să declare pe propria răspundere că finanţarea obţinută pentru implementarea Proiectului nu se suprapune cu alte finanţări primite din bugetul de stat sau din alte bugete ale Comunităţii Europene, conform prevederilor Ghidului solicitantului.

(27) Beneficiarul se obligă să menţină destinaţia şi să asigure exploatarea şi mentenanţa echipamentelor achiziţionate şi lucrărilor efectuate în cadrul Proiectului pe o perioadă de cel puţin 3 (trei) ani după împlinirea perioadei de implementare a Proiectului. In cazul nerespectării acestei obligaţii, Beneficiarul se obligă să restituie AMPOSDRU contravaloarea echipamentelor achiziţionate şi lucrărilor efectuate în cadrul Proiectului, în termen de maximum 30 de zile de la data constatării de către AMPOSDRU a încălcării acestei obligaţii de către Beneficiar.

(28) Beneficiarul îşi va asuma integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa pe parcursul implementării Proiectului.' AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat, după caz, va fi degrevată/degrevat de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa Beneficiarului.

(29) Beneficiarul va asigura în implementarea Proiectului respectarea prevederilor privind măsurile de informare şi publicitate în conformitate cu prevederile art. 8.

(30) Beneficiarul declară pe propria răspundere şi garantează că situaţia sa existentă la momentul depunerii cererii de finanţare şi susţinută cu documentele-suport depuse pentru a dovedi îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate impuse în cadrul Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" pentru categoria beneficiarilor în care se încadrează şi Beneficiarul nu s-a schimbat şi este aceeaşi şi la data semnării prezentului contract de finanţare.

B. Obligaţiile AMPOSDRU şi OIPOSDRU delegat

(1) AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat, după caz, are obligaţia de a informa Beneficiarul, în timp util, cu privire la orice decizie luată, care poate afecta implementarea Proiectului.

(2) AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat, după caz, are obligaţia de a informa Beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziile şi recomandările care au impact asupra Proiectului acestuia, formulate de către Comisia Europeană şi de orice altă autoritate competentă.

(3) AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat, după caz, are obligaţia de a sprijini Beneficiarul prin furnizarea informaţiilor sau clarificărilor pe care acesta le consideră necesare pentru implementarea Proiectului.

(4) AMPOSDRU va efectua transferul prefinanţării, în condiţiile prevăzute în prezentul contract de finanţare, în termen de maximum 15 (cincisprezece) zile de la data înregistrării cererii de prefinanţare la AMPOSDRU, însoţită de toate documentele solicitate prin prezentul contract. In situaţia nedepunerii acestor documente, AMPOSDRU nu va efectua plata prefinanţării.

(5) AMPOSDRU va efectua rambursarea cheltuielilor în termen de maximum 45 (patruzecişicinci) de zile de la data înregistrării cererii de rambursare laAMPOSDRU/OIPOSDRU delegat, după caz, însoţită de toate documentele solicitate prin prezentul contract. Termenul de 45 (patruzecişicinci) de zile se suspendă în cazul în care Beneficiarul nu trimite cererea de rambursare cu respectarea condiţiilor din prezentul contract. Beneficiarul care are calitatea de ordonator de credite al bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat sau al bugetelor fondurilor speciale şi beneficiarul care reprezintă o entitate aflată în subordinea sau în coordonarea acestuia şi care este finanţat integral de la bugetele acestuia vor primi din partea AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat, după caz, o notificare privind validarea cheltuielilor privind contribuţia comunitară la finanţarea acordată şi care au fost declarate prin cererile de rambursare, iar ulterior au fost virate de către AMPOSDRU ca venit la bugetul din care a fost finanţat proiectul respectiv.

(6) In vederea validării cheltuielilor, AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat, după caz, are obligaţia verificării tuturor operaţiunilor efectuate pentru implementarea Proiectului pe care le consideră necesare, a cererilor de prefinanţare/rambursare intermediară/ rambursare finală şi a rapoartelor tehnico-financiare transmise de către Beneficiar.

Documentele-suport justificative privind cheltuielile declarate vor fi prezentate de către Beneficiar la solicitarea AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat, după caz, în conformitate cu prevederile art. 7.

(7) AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat, după caz monitorizează din punct de vedere tehnic şi financiar în vederea asigurării legalităţii, regularităţii, conformităţii şi realităţii tuturor activităţilor aferente implementării Proiectului care face obiectul prezentului contract de finanţare.

(8) AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat, după caz, are obligaţia de a efectua verificarea la faţa locului a activităţilor aferente implementării Proiectului, în conformitate cu prevederile art. 9 B alin. (7), asigurând cel puţin o vizită de monitorizare pentru fiecare an de implementare a Proiectului.

(9) AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat, după caz, are obligaţia de a răspunde la o solicitare prevăzută la art. 9 A alin. (18) în termen de maximum 15 (cincisprezece) zile de la primirea acesteia. In cazuri urgente justificate de către Beneficiar, OIPOSDRU delegat va răspunde solicitării Beneficiarului în termen de 5 zile de la primirea solicitării.

(10) AMPOSDRU va informa despre data închiderii oficiale/parţiale a POSDRU prin intermediul mijloacelor publice de informare.

ARTICOLUL 10

Subcontractarea şi cesiunea

(1) In cazul subcontractării unor activităţi din cadrul Proiectului, responsabilitatea totală revine în exclusivitate Beneficiarului, în conformitate cu dispoziţiile legale.

(2) Valoarea maximă care va face obiectul subcontractării nu poate depăşi 30% din valoarea contractului.

(3) Prezentul contract, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din implementarea acestuia nu pot face obiectul cesiunii totale ori parţiale, novaţiei, subrogaţiei sau a oricărui alt mecanism de transmisiune şi/sau transformare a obligaţiilor şi drepturilor din contract.

ARTICOLUL 11

Nereguli

(1) Prin neregulă se înţelege orice abatere de la legalitate, regularitate şi conformitate în raport cu dispoziţiile legale naţionale şi/sau comunitare, precum şi cu prevederile contractelor ori ale altor angajamente legale încheiate în baza acestor dispoziţii, care prejudiciază bugetul general al Comunităţii Europene şi/sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, precum şi bugetele din care provine cofinanţarea aferentă printr-o cheltuială necuvenită.

(2) Constatarea neregulilor şi recuperarea sumelor plătite necorespunzător se realizează conform prevederilor legale în domeniu, respectiv Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Guvernului nr. 1.306/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător.

(3) In cazul sumelor plătite necorespunzător de către AMPOSDRU, Beneficiarul are obligaţia de a restitui sumele respective în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data transmiterii referatului de restituire de către AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat în conformitate cu dispoziţiile legale. Incepând cu ziua a 16-a (şaisprezecea) se vor calcula majorări de întârziere în procentul stabilit conform dispoziţiilor legale în vigoare la data respectivă pentru fiecare zi de întârziere.

ARTICOLUL 111

Conflictul de interese

(1) Reprezintă conflict de interese orice situaţie care împiedică părţile contractante să aibă o atitudine profesionistă, obiectivă şi imparţială sau să execute activităţile prevăzute în prezentul contract într-o manieră profesionistă, obiectivă şi imparţială, din motive referitoare la familie, viaţă personală, afinităţi politice ori naţionale, interese economice sau orice alte interese. Interesele anterior menţionate includ orice avantaj pentru persoana în cauză, soţul/soţia, rude ori afini până la gradul al IV-lea inclusiv.

(2) Părţile contractante se obligă să întreprindă toate diligentele necesare pentru a evita orice conflict de interese şi să se informeze reciproc, cu celeritate, în legătură cu orice situaţie care dă naştere sau este posibil să dea naştere unui astfel de conflict.

(3) Dispoziţiile menţionate la alin. (1) şi (2) se aplică partenerilor, subcontractanţilor, angajaţilor Beneficiarului, precum şi angajaţilor AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat, după caz, implicaţi în realizarea prevederilor prezentului contract.

(4) AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat îşi rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate de Beneficiar sunt potrivite şi de a solicita Beneficiarului să ia măsuri suplimentare, dacă este necesar, pentru evitarea conflictului de interese sau de a rezilia contractul de plin drept, fără punere în întârziere, fără intervenţia unui tribunal arbitrai/unei instanţe judecătoreşti şi fără îndeplinirea altor formalităţi, cu excepţia transmiterii către Beneficiar a unei simple informări cu privire la rezilierea contractului, în cazul identificării unui conflict de interese sau unei incompatibilităţi.

ARTICOLUL 12

Modificări şi completări la contract

(1) Orice modificare a contractului se va face cu acordul ambelor părţi, prin aprobarea unei notificări sau prin încheierea unui act adiţional, cu excepţia modificărilor determinate de schimbări în legislaţia naţională şi/sau europeană, care vor intra în vigoare la data menţionată în actul normativ respectiv, fără a fi necesar în prealabil acordul Beneficiarului.

In situaţia modificărilor determinate de schimbări în legislaţia naţională, AMPOSDRU va notifica Beneficiarului în acest sens. Modelul-cadru de notificare ce vizează modificări determinate de schimbări în legislaţia naţională şi/sau europeană va fi elaborat şi aprobat prin ordin la nivelul AMPOSDRU.

(2) Beneficiarul trebuie să informeze AMPOSDRU/ OIPOSDRU delegat, după caz, despre orice situaţie care poate determina întârzierea executării Contractului în termen de 5 (cinci) zile de la data luării la cunoştinţă despre aceasta. Beneficiarul poate solicita, cu cel puţin 60 de zile înainte de sfârşitul perioadei de implementare a Proiectului, prelungirea duratei de implementare a acestuia, cu respectarea duratei maxime de implementare a Proiectului specificată în Ghidul solicitantului, fără a afecta bugetul Proiectului. Beneficiarul va transmite solicitarea însoţită de documente justificative.

(3) Orice modificare a valorii totale a Proiectului nu poate conduce la creşterea valorii totale eligibile a Proiectului, menţionată la art. 3, efectuându-se exclusiv prin majorarea valorii neeligibile a Proiectului.

(4) Beneficiarul este obligat să transmită, împreună cu solicitarea de modificare a contractului, şi documentele din care să reiasă angajamentul acestuia că va asigura, din resurse proprii pe toată durata implementării Proiectului, fondurile suplimentare necesare, rezultate din majorarea valorii neeligibile a Proiectului, precum şi disponibilitatea acestor fonduri.

(5) In situaţii bine justificate, atunci când există dificultăţi în selectarea numărului de persoane propus de Beneficiar în cadrul grupului/grupurilor-ţintă, aşa cum a fost specificat în cadrul cererii de finanţare (anexa 1 la prezentul contract), Beneficiarul va putea solicita o reducere a indicatorilor propuşi pentru grupul/grupurile-ţintă într-un cuantum de maximum 25% din valoarea stabilită iniţial pentru fiecare grup-ţintă, acolo unde este cazul. Această reducere a numărului de persoane din cadrul grupului/grupurilor-ţintă va determina şi o reducere corespunzătoare a valorii totale eligibile a Proiectului.

ARTICOLUL 13

Forţa majoră

(1) Prin forţă majoră se înţelege acel eveniment imprevizibil, insurmontabil şi imposibil de înlăturat independent de voinţa părţilor, intervenit după data semnării contractului, care împiedică executarea în tot sau în parte a contractului şi care exonerează de răspundere partea care o invocă.

(2) Pot constitui cauze de forţă majoră evenimente cum ar fi: calamităţile naturale (cutremure, inundaţii, alunecări de teren), război, revoluţie, embargo, modificări legislative.

(3) Partea care invocă forţă majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi cazul de forţă majoră, în termen de 5 (cinci) zile de la data apariţiei, şi de a dovedi existenţa situaţiei de forţă majoră, în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile, în baza unui certificat eliberat de autorităţile competente. De asemenea, are obligaţia de a comunica data încetării situaţiei de forţă majoră, în termen de 5 (cinci) zile.

(4) Părţile au obligaţia de a lua orice măsuri care le stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor acţiunii de forţă majoră.

(5) Dacă partea care invocă forţa majoră nu procedează la notificarea începerii şi încetării cazului de forţă majoră, în condiţiile şi în termenele prevăzute, va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin lipsa de notificare.

(6) Executarea contractului va fi suspendată de la data apariţiei cazului de forţă majoră pe perioada de acţiune a acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părţilor.

(7) In cazul în care forţa majoră şi/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentului contract pe o perioadă mai mare de 3 (trei) luni, părţile se vor întâlni într-un termen de cel mult 10 (zece) zile de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau reziliere a contractului.

ARTICOLUL 14

Incetarea şi suspendarea contractului

(1) In situaţia în care Beneficiarul, din motive imputabile acestuia, nu a început implementarea Proiectului în termen de 3 (trei) luni de la data precizată la art. 2 alin. (2), contractul se consideră reziliat de plin drept, fără îndeplinirea altor formalităţi şi fără intervenţia instanţei, cu excepţia unei simple notificări de informare a Beneficiarului asupra rezilierii contractului de finanţare.

(2) AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat, după caz, va rezilia contractul de plin drept, fără intervenţia instanţei judecătoreşti şi fără îndeplinirea altor formalităţi, cu excepţia unei simple notificări de informare a Beneficiarului asupra rezilierii contractului de finanţare, dacă se constată neconcordanţa între starea de fapt dovedită şi cele declarate de către Beneficiar în cererea de finanţare, referitor la faptul că Proiectul nu face obiectul unei alte finanţări din fonduri publice naţionale şi/sau comunitare şi/sau nu a mai beneficiat de finanţare din alte programe naţionale ori comunitare. In acest caz, Beneficiarul este obligat să restituie integral sumele primite, în termen de 10 zile de la data constatării neconcordanţei la care s-a făcut referire anterior. De asemenea, după împlinirea termenului de 10 zile la care s-a făcut referire anterior, Beneficiarul va plăti şi penalităţi în cuantum de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere până la restituirea integrală a sumelor primite, penalităţi calculate la valoarea sumelor primite de Beneficiar.

(3) In cazul nerespectării prevederilor prezentului contract de către Beneficiar, inclusiv în situaţia prevăzută la alin. (1), după notificarea prealabilă a Beneficiarului, AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat, după caz, poate dispune rezilierea de plin drept a contractului, fără intervenţia instanţei şi fără îndeplinirea altor formalităţi, cu excepţia unei simple notificări de informare a Beneficiarului asupra rezilierii contractului de finanţare. In situaţia rezilierii, Beneficiarul va fi obligat la restituirea în întregime a sumelor deja primite în cadrul contractului din asistenţa financiară nerambursabilă, la plata de majorări de întârziere şi/sau la plata de daune interese.

(4) Anterior rezilierii contractului, AMPOSDRU poate suspenda plăţile ca o măsură de precauţie, după notificarea prealabilă a Beneficiarului.

(5) In cazul în care prezentul contract este reziliat din culpa Beneficiarului, acesta poate fi exclus de la participarea la selecţia publică de proiecte şi neacordarea finanţării nerambursabile pentru o perioadă de 2 (doi) ani.

(6) Dacă partenerul transnaţional nu furnizează documentele suport solicitate în timp de 30 de zile de la data semnării contractului, AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat, după caz, poate decide să declare contractul de finanţare reziliat de plin drept, fără intervenţia instanţei şi fără îndeplinirea altor formalităţi, cu excepţia unei simple notificări de informare a Beneficiarului asupra rezilierii contractului de finanţare.

ARTICOLUL 15

Legea aplicabilă

(1) Prevederile prezentului contract vor fi interpretate, înţelese şi aplicate în conformitate cu legislaţia comunitară şi/sau naţională în vigoare.

(2) Contractul este guvernat de legea română.

ARTICOLUL 16

Anexele contractului

(1) Următoarele documente sunt anexate la prezentul contract şi constituie parte integrantă a contractului:

Anexa 1 „Cererea de finanţare"

Anexa 2 „Bugetul proiectului"

Anexa 3 „Acord de parteneriat"

Anexa 4 „CV-urile echipei de management"

(2) In cazul unui conflict între prevederile anexelor şi cele ale contractului, prevederile contractului prevalează.

(3) AMPOSDRU va comunica prin instrucţiuni modele şi formate de formulare pentru aplicarea prevederilor prezentului contract. In situaţia în care aceste modele nu există sau nu sunt comunicate, se vor utiliza modelele-anexă la Ghidul solicitantului aprobat. In situaţia în care se vor constata diferenţe între modelele-anexă la Ghidul solicitantului şi cele comunicate de AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat, dupa'caz, prin instrucţiuni, pentru executarea prezentului contract se vor utiliza modelele şi formatele comunicate prin instrucţiuni.

ARTICOLUL 17

Dispoziţii finale

(1) Proprietatea, titlurile şi drepturile de proprietate intelectuală şi industrială privind rezultatele Proiectului, raportările şi alte documente legate de acesta vor rămâne Beneficiarului. Beneficiarul va acorda AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat, după caz, dreptul de a utiliza gratuit şi, după cum consideră necesar, toate documentele rezultate în urma Proiectului, oricare ar fi forma acestora, dacă nu se încalcă drepturile existente de proprietate industrială şi intelectuală.

(2) AMPOSDRU îşi rezervă dreptul de a aproba o solicitare de modificare a procentului stabilit la art. 10 alin. (2) numai în situaţia în care consideră acest lucru ca fiind oportun.

(3) AMPOSDRU îşi rezervă dreptul de a reduce parţial sau total finanţarea dacă această diminuare este cauzată de dificultăţi în cadrul bugetului de stat. In acest sens, semnarea contractului de finanţare nu reprezintă în mod automat obligaţia necondiţionată a AMPOSDRU de a finanţa, până la finalizarea Proiectului, valoarea angajată în cazul menţionat mai sus. Riscul financiar asumat de Beneficiar va fi luat în calcul la semnarea contractului, la modificarea sau prelungirea acestuia. Acordarea prezentei finanţări nu presupune obligaţia AMPOSDRU/ OIPOSDRU delegat, după caz, de a acorda şi alte finanţări similare în viitor.

(4) AMPOSDRU îşi rezervă dreptul de a diminua corespunzător finanţarea acordată în situaţia în care indicatorii tehnici ai Proiectului prevăzuţi în cererea de finanţare sunt neîndepliniţi şi/sau nerealizaţi conform cererii de finanţare aprobate.

(5) In cazul în care una dintre prevederile prezentului contract nu mai produce efecte juridice, celelalte prevederi rămân valabile, iar părţile semnatare vor proceda în aşa fel încât să înlocuiască clauza fără efecte juridice cu una permisă de lege, care să aibă scopul avut de clauza ce nu mai produce efecte juridice.

(6) Termenul de zi reprezintă zi calendaristică, dacă nu se specifică în mod distinct.

(7) In situaţia în care, pe parcursul implementării prezentului contract, competenţele, atribuţiile, angajamentele, obligaţiile şi/sau drepturile delegate OIPOSDRU ce vizează implementarea sau monitorizarea derulării contractului sunt suspendate sau restrânse, acestea vor fi preluate în mod automat de către AMPOSDRU, fără a fi necesară vreo formalitate prealabilă în raporturile cu Beneficiarul.

(8) In eventualitatea unui litigiu între AMPOSDRU/ OIPOSDRU delegat, după caz, şi Beneficiar, survenit în executarea sau în legătură cu executarea, interpretarea şi în orice mod aplicarea acestui contract, se vor depune toate diligentele pentru soluţionarea acestuia pe cale amiabilă. In situaţia în care nu se poate ajunge la o înţelegere pe cale amiabilă în termen de 30 de zile de la data solicitării uneia dintre părţile contractante, litigiul se supune spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente din România.

(9) Prezentul contract constituie titlu executoriu.

(10) Prezentul contract a fost încheiat în 2 (două) exemplare originale în limba română, un exemplar pentru AMPOSDRU şi un exemplar pentru Beneficiar.

Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane"

Reprezentant legal,

Anca Cristina Zevedei

Director general,

Semnătura...............

Data.................

Beneficiar,

Reprezentant legal,

Semnătura................

Data................


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 449/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 449 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu