Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 447 din 13 iunie 2007

pentru aprobarea Procedurii privind declararea starii de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice sau juridice, conform prevederilor art. 172 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

ACT EMIS DE: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 447 din 2 iulie 2007In temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor,

în vederea aplicării  unitare a prevederilor art.  172 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei si finantelor emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă Procedura privind declararea stării de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice sau juridice, conform prevederilor art. 172 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Pentru punerea în aplicare a celor prevăzute în Procedura privind declararea stării de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice sau juridice, se aprobă modelul formularelor cuprinse în anexele nr. 1 -3 la aceasta.

(3) Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de arhivare a formularelor cuprinse în anexele nr. 1 -3 la procedură sunt prevăzute în anexa nr. 4 la procedură.

Art. 2. - Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, administraţiile finanţelor publice ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, administraţiile finanţelor publice implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

ANEXA

PROCEDURA

privind declararea stării de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice sau juridice, conform prevederilor art. 172 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

A. Dispoziţii generale privind procedura de declarare a stării de insolvabilitate

1.   Prezenta procedură este aplicabilă persoanelor fizice sau juridice care îndeplinesc condiţiile legale în această materie.

2.    Creanţele fiscale pentru care se analizează posibilitatea declarării stării de insolvabilitate sunt reprezentate atât de obligaţiile fiscale principale, cât şi de obligaţiile fiscale accesorii aferente acestora.

3.  In situaţia în care se constată îndeplinirea condiţiilor legale în materie, debitorul în cauză va fi declarat insolvabil în baza unui proces-verbal întocmit de compartimentul cu atribuţii de executare silită din cadrul organului fiscal competent, vizat de compartimentul juridic al acestuia sau al direcţiei generale a finanţelor publice judeţene, după caz, şi aprobat de conducătorul organului fiscal.

4.  Procesul-verbal de declarare a stării de insolvabilitate se întocmeşte în 3 exemplare, dintre care unul se păstrează la dosarul de executare, unul la compartimentul cu atribuţii în evidenţa analitică pe plătitori, iar celălalt se transmite debitorului declarat insolvabil.

5.   Procedura de declarare a stării de insolvabilitate se aplică în fiecare dintre situaţiile prevăzute la art. 172 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, atât în cazul debitorilor ale căror venituri sau bunuri urmăribile au o valoare mai mică decât obligaţiile fiscale de plată, cât şi în cazul debitorilor care nu au venituri ori bunuri urmăribile.

6.  Pe perioada în care un debitor ale cărui venituri sau bunuri urmăribile au o valoare mai mică decât obligaţiile fiscale de plată este declarat insolvabil, măsurile de executare silită nu vor fi întrerupte.

7.   Pentru obligaţiile fiscale principale înregistrate de debitorii insolvabili ale căror venituri sau bunuri urmăribile au o valoare mai mică decât obligaţiile fiscale de plată se datorează obligaţii fiscale accesorii, până la data stingerii acestora, inclusiv.

8.   Creanţele fiscale ale debitorilor declaraţi în stare de insolvabilitate care nu au venituri sau bunuri urmăribile se scot din evidenta curentă si sunt trecute într-o evidentă separată, iar aplicarea măsurilor de executare silită se întrerupe.

9.   Pentru obligaţiile fiscale principale înregistrate de debitorii insolvabili care nu au venituri sau bunuri urmăribile se datorează obligaţii fiscale accesorii până la data trecerii acestora în evidenţa separată, în conformitate cu prevederile art. 116 alin. (2) lit. a1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

10.   Creanţele fiscale înregistrate de debitorii declaraţi insolvabili pentru care se continuă executarea silită, aflate în evidenţa curentă, şi creanţele fiscale înregistrate de debitorii declaraţi insolvabili pentru care executarea silită se întrerupe, aflate în evidenţa separată, vor fi scăzute din aceste evidenţe la împlinirea termenului de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită.

11.   Creanţele fiscale înregistrate de debitorii persoane juridice vor fi scăzute din evidenţa curentă, respectiv din evidenţa separată, după caz, după data la care respectiva persoană juridică a fost radiată din registrul comerţului, în baza încheierii de radiere a judecătorului-delegat de pe lângă oficiul registrului comerţului.

12.   Creanţele fiscale înregistrate de debitorii persoane fizice declaraţi insolvabili vor fi scăzute din evidenţa separată inclusiv în cursul perioadei de prescripţie, după data la care respectiva persoană fizică a decedat sau a fost declarată dispărută ori decedată prin hotărâre a unei instanţe judecătoreşti, iar pentru aceasta nu există moştenitori care au acceptat succesiunea.

13.   Scăderea creanţelor fiscale înregistrate de debitori, din evidenţa curentă sau din evidenţa separată, după caz, va fi făcută, în condiţiile legii, în baza unui proces-verbal de scădere din evidenţă a obligaţiilor fiscale şi a borderoului de adăugare-scădere anexat acestuia. Procesul-verbal de scădere din evidenţă va fi întocmit de organul de executare competent, vizat de compartimentul juridic din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, respectiv al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, după caz, fiind aprobat de directorul executiv adjunct cu atribuţii în domeniul administrării veniturilor bugetare.

14.   După data declarării stării de insolvabilitate a unui debitor persoană fizică sau juridică, în situaţia în care organul de executare constată îndeplinite condiţiile legale în materia atragerii răspunderii solidare, va face demersurile legale ce se impun, în conformitate cu prevederile art. 27 şi 28 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

B. Procedura de declarare a stării de insolvabilitate a debitorilor, persoane fizice sau juridice, ale căror venituri ori bunuri au o valoare mai mică decât obligaţiile fiscale de plată

15.   In scopul declarării stării de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice sau juridice, ale căror venituri ori bunuri au o valoare mai mică decât obligaţiile fiscale de plată, organele de executare au următoarele obligaţii:

15.1. să verifice situaţia patrimonială a debitorilor persoane juridice, sub aspectul cuantificării valorii însumate a bunurilor şi veniturilor acestora, prin solicitarea, consultarea şi analizarea, la sediul debitorului, respectiv la punctele de lucru, după caz, a datelor înscrise în situaţiile financiar-contabile anuale şi/sau semestriale, din ultima balanţă contabilă încheiată de societatea debitoare, precum şi cercetarea la faţa locului a bunurilor deţinute de aceştia, avându-se în vedere următoarele:

15.1.1.  valoarea de inventar a tuturor bunurilor mobile şi imobile aflate în proprietatea debitoarei;

15.1.2.  valoarea însumată a tuturor veniturilor de natură comercială, fiscală sau provenite din dobânzi bancare aferente unor depozite băneşti, din titluri de stat cu răscumpărare la termen;

15.1.3.  valoarea determinată, pe baza cotaţiilor bursiere la zi, a titlurilor de participaţie (acţiuni, obligaţiuni);

15.1.4.   valoarea însumată a creanţelor de natură comercială, a cambiilor, biletelor la ordin sau a creanţelor de natură fiscală (sume de rambursat ori sume de restituit) pe care debitorul persoană juridică le are de recuperat;

15.1.5.  valoarea însumată a disponibilităţilor băneşti, aşa cum rezultă din fişierul conturilor bancare;

15.2.   să verifice situaţia bunurilor de orice fel care se află în proprietatea debitorului persoană juridică, precum şi valoarea acestora prin solicitări de informaţii de la unitatea administrativ-teritorială (primărie), biroul de Carte Funciară, precum şi, după caz, de la instituţii care gestionează registre publice sau de la alte organe abilitate (Registrul Auto Român, Registrul Naval Român etc);

15.3.   să verifice situaţia bunurilor de orice fel care se află în proprietatea debitorului persoană fizică, precum şi valoarea acestora, prin:

15.3.1.     solicitări de informaţii de la unitatea administrativ-teritorială (primărie), biroul de Carte Funciară, precum şi, după caz, de la instituţii care gestionează registre publice sau de la alte organe abilitate (Registrul Auto Român, Registrul Naval Român etc);

15.3.2.   cercetări şi constatări la domiciliul persoanei fizice cu privire la situaţia materială a acesteia, precum şi la alte unităţi sau persoane fizice unde aceasta şi-a desfăşurat activitatea profesională ori lucrativă remunerată, în alte locuri despre care s-au cules informaţii în legătură cu existenţa bunurilor debitorului persoană fizică, după caz;

15.3.3.   solicitări de informaţii de la organele ori persoanele abilitate, cu privire la moştenitorii care au acceptat succesiunea debitorului decedat sau declarat dispărut ori decedat;

15.3.4.   solicitări de informaţii de la societăţile bancare cu privire la existenţa unor conturi de disponibilităţi băneşti deţinute de debitorul decedat sau declarat dispărut ori decedat;

15.4.   să procedeze la compararea valorii însumate a bunurilor şi veniturilor debitorului persoană fizică sau juridică, cu totalul obligaţiilor fiscale principale şi accesorii datorate de acesta şi neachitate la data comparării.

16.   După analiza datelor şi informaţiilor menţionate la lit. B pct. 15, organele de executare competente, în funcţie de situaţia în care se încadrează, vor proceda la întocmirea procesului-verbal de declarare a stării de insolvabilitate a debitorului persoană fizică sau juridică, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură.

C. Procedura de declarare a stării de insolvabilitate a debitorilor, persoane fizice sau juridice, care nu au venituri ori bunuri urmăribile

17.   In scopul declarării în stare de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice sau juridice, care nu au venituri ori bunuri urmăribile, care îndeplinesc condiţiile legale, organele de executare au următoarele obligaţii:

17.1. să verifice situaţia juridică a debitorului persoană juridică prin solicitarea de informaţii de la oficiul registrului comerţului sau de la alte instituţii competente, după caz, urmărind eventualele menţiuni înscrise în certificatul constatator referitoare la dizolvare, lichidare ori radiere;

17.2.   să verifice domiciliul fiscal, sediul social şi/sau sediul secundar, după caz, al debitorilor persoane fizice ori juridice, care urmează a fi declaraţi în stare de insolvabilitate, prin:

17.2.1.  solicitări de informaţii de la organele abilitate, iar în cazul în care acesta nu este găsit, să se facă menţiunea „nu este găsit la adresă";

17.2.2.   deplasarea la domiciliul şi/sau sediul secundar cunoscute;

17.2.3.  solicitări de informaţii de la:

a)   organele de poliţie referitoare la domiciliul/reşedinţa, după caz, al/a administratorilor, asociaţilor/acţionarilor persoanei juridice debitoare;

b)   organele de poliţie referitoare la domiciliul/reşedinţa al/a persoanei fizice debitoare;

c)   organul fiscal în a cărui rază teritorială se află ori s-au aflat sediile principale sau secundare, după caz;

17.3.  să verifice existenţa bunurilor de orice fel care se află în proprietatea debitorului persoană fizică sau juridică, precum şi a veniturilor acestuia, prin:

17.3.1.    examinarea datelor cuprinse în situaţiile financiar-contabile anuale sau semestriale, precum şi în ultima balanţă contabilă încheiată de societatea debitoare;

17.3.2.  consultarea fişierului conturilor bancare;

17.3.3.  verificarea înregistrărilor în arhiva electronică de garanţii reale mobiliare;

17.3.4.     solicitări de informaţii de la unitatea administrativ-teritorială (primărie), biroul de Carte Funciară, precum şi, după caz, de la instituţii care gestionează registre publice sau de la alte organe abilitate (Registrul Auto Român, Registrul Naval Român etc);

17.3.5.   cercetări şi constatări la domiciliul fiscal şi/sau sediul secundar, precum şi în alte locuri despre care s-au cules informaţii în legătură cu existenţa bunurilor debitorului persoană juridică sau fizică, după caz.

18.  După culegerea datelor şi informaţiilor menţionate la lit. C pct. 17, organele de executare competente, în funcţie de situaţia în care se încadrează, vor proceda la întocmirea procesului-verbal de declarare a stării de insolvabilitate a debitorului persoană fizică sau juridică, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură.

18.1.  Existenţa documentaţiei prevăzute mai sus nu are caracter limitativ şi stă la baza aplicării prevederilor art. 172 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

18.2.    Toată documentaţia se îndosariază şi se păstrează la dosarul de executare silită al debitorului în cauză, care rămâne la organul de executare.

19.   Verificarea situaţiei debitorului care nu are bunuri sau venituri urmăribile declarat în stare de insolvabilitate se va face de către organele de executare, cel puţin o dată pe an, fiind reluate investigaţiile prevăzute la lit. B din prezenta procedură ori de câte ori este necesar, conform prevederijor legale.

19.1.  In situaţia în care se constată dobândirea de către debitorul declarat insolvabil a unor bunuri sau venituri urmăribile, organul de executare va proceda, în conformitate cu prevederile art. 172 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la trecerea creanţelor respectivului debitor persoană fizică sau juridică din evidenţa separată în cea curentă şi la începerea/reluarea măsurilor de executare silită.

19.2.   După trecerea creanţelor debitorului declarat insolvabil  din  evidenţa  separată în  cea  curentă,   pe perioada de timp în care acestea rămân în evidenţa curentă, sunt aplicabile prevederile pct. 7 de la lit. A a prezentei proceduri.

19.3.   Trecerea creanţelor din evidenţa separată în evidenţa curentă se face de către organul de executare competent, prin întocmirea unui proces-verbal de transfer al obligaţiilor fiscale înregistrate de debitorul declarat insolvabil, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură.

19.4.   După valorificarea prin executare silită a bunurilor sau veniturilor identificate, creanţele fiscale rămase nestinse la plată vor fi trecute din nou în evidenţa separată destinată debitorilor declaraţi insolvabili care nu deţin bunuri sau venituri urmăribile. In acest scop, organul fiscal competent va proceda, prin analogie, în conformitate cu procedura prevăzută la pct. 19.3.

D.   Procedura de scădere din evidenţă a obligaţiilor fiscale

20.   Din evidenţa organului fiscal se scad obligaţiile fiscale restante înregistrate de debitori, în următoarele situaţii:

a)  la împlinirea termenului de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită;

b)   pentru debitorii persoane fizice decedate sau declarate dispărute ori decedate prin hotărâre a unei instanţe judecătoreşti;

c)  pentru debitorii persoane juridice radiate din registrul comerţului.

21.   In situaţia în care organul de executare constată îndeplinirea uneia dintre condiţiile în care pot fi scăzute din evidenţă creanţe înregistrate de un debitor, va proceda la întocmirea unui proces-verbal de scădere din evidenţă a obligaţiilor fiscale, al cărui model este prevăzut la anexa nr. 3 la prezenta procedură.

22.    Scăderea din evidenţă a obligaţiilor fiscale înregistrate de persoana juridică radiată din registrul comerţului se face numai în baza încheierii de radiere a judecătorului-delegat de pe lângă oficiul registrului comerţului.

23.    Scăderea din evidenţă a obligaţiilor fiscale înregistrate de debitorul persoană fizică decedată sau declarată dispărută ori decedată se face numai în baza certificatului de deces ori a hotărârii judecătoreşti prin care aceasta a fost declarată dispărută ori decedată.

24.    Documentele prevăzute la pct. 22 şi 23 se anexează, în copie, la procesul-verbal de scădere din evidenţă a obligaţiilor fiscale, alături de borderoul de adăugare-scădere a creanţelor.

E.  Dispoziţii finale de aplicare

25.   Intocmirea şi verificarea documentaţiei necesare declarării stării de insolvabilitate se efectuează de către organul fiscal competent, compartimentul cu atribuţii de executare silită, în conformitate cu prevederile art. 31 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în administrarea debitorului respectiv - persoană fizică sau juridică.

26.   După finalizarea analizei de caz se procedează, în termen de 5 zile lucrătoare, la întocmirea procesului-verbal de declarare a stării de insolvabilitate a debitorului persoană fizică sau juridică.

27.  Organul fiscal competent, compartimentul cu atribuţii de executare silită, va lua măsurile necesare referitoare la întreruperea executării silite, calculul obligaţiilor fiscale accesorii şi scăderea obligaţiilor fiscale din evidenţă, prevăzute de art. 172 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată,cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prezenta procedură, de fiecare dată când se constată o modificare a situaţiei debitorilor declaraţi insolvabili sau a obligaţiilor fiscale restante înregistrate de aceştia.

28. Procesul-verbal de constatare a stării de insolvabilitate a debitorului persoană fizică sau juridică, procesul-verbal de transfer al obligaţiilor fiscale înregistrate de debitorul declarat insolvabil şi procesul-verbal de scădere din evidenţă a obligaţiilor fiscale înregistrate de debitorul declarat insolvabil sunt aprobate de conducătorul organului fiscal emitent, fiind păstrate la dosarul de executare silită al debitorului insolvabil.

29.   In cazul debitorilor care nu au venituri sau bunuri urmăribile declaraţi în stare de insolvabilitate, prin bifarea opţiunii speciale în procesul-verbal de constatare a stării de insolvabilitate, conducătorul organului fiscal competent va dispune trecerea ei în evidenţa separată.

30.    Trecerea în evidenţa separată a creanţelor debitorilor declaraţi insolvabili, în conformitate cu prezenta procedură, are ca obiect evidenţierea distinctă a acestor arierate, care vor fi scoase din masa globală a arieratelor fiscale.

ANEXA Nr. 1 la procedură

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Direcţia Generală a Finanţelor Publice ...................../Administraţia Finanţelor Publice ..................

Str.......................nr........., localitatea .........................

Aprobat.

Director/Sef administratie,

L.S.

Avizat.

Compartiment juridic din cadrul  ...............

PROCES-VERBAL   Nr.........

de declarare a stării de insolvabilitate

Incheiat astăzi, .........................

(ziua, luna, anul)

Având în vedere că debitorul .........................................................., cu ultimul domiciliu/domiciliu fiscal cunoscut în str................................ nr......., bl......., sc........, et........, ap......., situat în localitatea ................................, judeţul/sectorul .........., şi cod de identificare fiscală1) ......................, este înscris în evidenţa analitică pe plătitori, la data de ................., cu obligaţii fiscale restante în sumă totală de ...................................... lei, precum şi faptul că acesta înregistrează, la această dată, bunuri şi venituri urmăribile cu o valoare însumată estimată, conform documentelor contabile, de ............... lei/nu înregistrează bunuri sau venituri urmăribile, în baza prevederilor art. 172 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin prezentul proces-verbal este constatată starea de insolvabilitate a debitorului.............................................................

In conformitate cu datele cuprinse în evidenţa analitică pe plătitori, obligaţiile fiscale restante sunt următoarele:

Natura obligatiei

Termenul de plată

Suma datorată (lei)

Anul

Luna

Ziua

Debit

Accesorii2)

Dobânzi

Penalităţi de întârziere

Majorări de întârziere

Pentru realizarea acestor creanţe fiscale s-au luat următoarele măsuri:

-  au fost întocmite şi comunicate somaţiile nr......../..........., nr.........../............;

-  au fost înfiinţate popriri asupra disponibilităţilor băneşti din conturile bancare/veniturilor proprii prin adresele nr........./.........., nr............../...............;

-  a fost înfiinţat sechestru asigurător/executoriu asupra bunurilor mobile prin Procesul-verbal nr........../............, asupra .............................................;

-  a fost înfiinţat sechestru asigurător/executoriu asupra bunurilor imobile prin Procesul-verbal nr......../.........., asupra .................................................;

-  a fost aplicată procedura legală pentru evaluarea bunurilor..................................................................................;

-  au    fost    luate     măsurile     legale     privind    înregistrarea     ipotecilor    la    birourile    de    Carte Funciară ................................................;

-  au   fost   luate   măsurile   legale   privind   publicitatea   în   vederea   valorificării   respectivelor   bunuri, astfel: ....................................................;

-  au fost luate măsurile legale în vederea valorificării respectivelor bunuri, prin licitatii publice organizate la data de .....................................................;

-  a fost necesară reorganizarea licitaţiilor publice, după cum urmează: .....................................................................;

-  în urma licitaţiilor publice organizate au fost valorificate următoarele bunuri: ............................................................................................................ ,

fiind realizate creanţe în cuantum de ................ lei.

Anterior întocmirii pfezentului proces-verbal au fost întreprinse următoarele:

A1. A fost verificată situaţia patrimonială a debitorului persoană juridică sub aspectul cuantificării valorii însumate a bunurilor şi veniturilor deţinute, prin solicitarea şi consultarea datelor înscrise în situaţiile financiar-contabile anuale şi/sau semestriale, precum ş'i din ultima balanţă cohtabilă încheiată de societatea debitoare, fapt din care rezultă că:

a)  valoarea de inventar a tuturor bunurilor mobile şi imobile aflate în proprietatea debitoarei este de .............. lei;

b)   valoarea însumată a tuturor veniturilor de natură comercială, fiscală sau provenite din dobânzi bancare aferente unor depozite băneşti, din titluri de stat cu răscumpărare la termen este de ................................... lei;

c)  valoarea determihată, pe baza cotaţiilor bursiere la zi, a titlurilor de participaţie (acţiuni, obligaţiuni) este de ................ lei;

d)  valoarea însumată a creanţelor de natură comercială, a cambiilor, a biletelor la ordin sau a creanţelor de natură fiscală (sume de rambursat sau sume de restituit) pe care debitorul persoană juridică le are de recuperat este de ......... lei;

e)  valoarea însumată a disponibilităţilor băneşti, aşa cum rezultă din fişierul conturilor bancare, este de ............ lei.

A2. Au fost verificate situaţia bunurilor de orice fel care se află îh proprietatea debitorului persoană juridică,precum şi valoarea acestora prin solicitări de informaţii de la:

|_| (unitatea administrativ-teritorială) - Primăria .......................................3)

|_|  Biroul de Carte Funciară....................................................................3)

|_| Registrul Auto Român.........................................................................3)

|_| Registrul Naval Român.......................................................................3)

|_| (altă instituţie care gestionează registre publice)....................................3)

din care a rezultat ...................................................................................

B1. A fost verificată situaţia bunurilor de orice fel care se află în proprietatea debitorului persoană fizică, fiind solicitate informaţii de la:

|_|  (unitatea administrativ-teritorială) - Primăria ................................3)

|_| Biroul de Carte Funciară..................................................................3)

|_| Registrul Auto Român......................................................................3)

|_|  Registrul Naval Român....................................................................3)

|_| (altă instituţie care gestionează registre publice)...........................3)

din care a rezultat ................................................................................

B2. Au fost efectuate cercetări şi constatări la domiciliul persoanei fizice cu privire la situaţia materială a acesteia, precum şi la alte unităţi sau persoane fizice unde aceasta şi-a desfăşurat activitatea profesională ori lucrativă remunerată, în alte locuri despre care s-âu cules informaţii în legătură cu existenţa bunufilor debitorului persoană fizică, din care au rezultat .........................

B3. Au fost solicitate informaţii de la organele ori persoanele abilitate, cu privire la moştenitorii care au acceptat succesiunea debitorului decedat sau declarat dispărut ori decedat, din care a rezultat...................................

B4. Au fost solicitate informaţii de la societăţile bancare cu privire la existenţa unor conturi de disponibilităţi băneşti deţinute de debitorul decedat sau declarat dispărut ori decedat, din care a rezultat ............................................

In urma constatărilor de mai sus rezultă că debitorul se încadrează în prevederile art. 172 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi este declarat insolvabil întrucât:

|_| valoarea bunurilor şi veniturilor acestuia este mai mică decât valoarea obligaţiilor fiscale neachitate;

|_| acesta nu are bunuri sau venituri urmăribile.

Creanţele înregistrate de debitorul ..................................., declarat insolvabil prin prezentul proces-verbal, vor fi:

|_| administrate în continuare în evidenţa curentă;

|_| trecute în evidenţa separată.

De la data prezentului proces-verbal:

|_| se continuă aplicarea măsurilor de executare silită pentru recuperarea obligaţiilor fiscale restante înregistrate de debitorul declarat insolvabil şi calculul obligaţiilor fiscale accesorii aferente acestora;

|_| se întrerupe aplicarea măsurilor de executare silită pentru recuperarea obligaţiilor fiscale restante înregistrate de debitorul declarat insolvabil, precum şi calculul obligaţiilor fiscale accesorii aferente acestora.

Prezentul proces-verbal a fost încheiat în 3 exemplare, din care unul se păstrează la dosarul de executare, unul la compartimentul cu atribuţii în evidenţa analitică pe plătitori, iar celălalt va fi transmis debitorului declarat insolvabil.

Şef compartiment executare silită,

Semnătura ..........

Intocmit.

Data ......................

Executor fiscal,

(numele şi prenumele)

Semnătura ...............

Se anexează următoarele documente justificative: .........................................................................................................

cod M.F.P. 14.13.16.99/1

1)  Se va completa codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

2)  Obligaţiile fiscale accesorii calculate până la data de 31 decembrie 2005 vor fi evidenţiate cu titulatura de dobândă/penalitate de întârziere, iar cele calculate începând cu data de 1 ianuarie 2006 vor fi evidenţiate cu titulatura de majorare de întârziere.

3)  Se va indica denumirea institutiei în cauză.

ANEXA Nr. 2 la procedură

MINISTERUL ECONOMIEI Sl FINANTELOR

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Direcţia Generală a Finanţelor Publice ...................../Administraţia Finanţelor Publice .....................

Str. ................ nr......., localitatea .....................

Aprobat.

Director/Sef administratie,

L.S.

Avizat.

Compartiment juridic din cadrul ............

PROCES-VERBAL   Nr.........

de transfer al obligaţiilor fiscale înregistrate de debitorul declarat insolvabil

Incheiat astăzi,    ........................

(ziua, luna, anul)

In urma verificărilor efectuate de organele de executare în perioada ............... asupra bunurilor/veniturilor aparţinând patrimoniului debitorului ..........................., cu ultimul domiciliu/domiciliu fiscal cunoscut în str.......... nr....... bl. ....... sc....., et. ..., ap. ..., situat în localitatea .................., judeţul/sectorul ........., şi cod de identificare fiscală1) ............, declarat insolvabil prin Procesul-verbal nr......./............, a rezultat:

|_| existenţa unor bunuri sau venituri după cum urmează: .............................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

|_| inexistenţa vreunui bun sau venit.

Având în vedere că debitorul ...................................... este înscris în evidenţa curentă D/evidenţa separată |_| cu obligaţii fiscale restante în sumă totală de ........................ lei, precum şi faptul că acesta deţine |_|/nu deţine |_|, la această data, bunuri şi venituri urmăribile, creanţele debitorului vor fi transferate, în conformitate cu prevederile art. 172 alin. (2) şi alin. (4), după caz, în evidenţa curentă |_|/evidenţa separată |_|.

Obligaţiile fiscale înregistrate de debitorul declarat insolvabil au următoarea structură:

Natura obligatiei

Termenul de plată

Suma datorată (lei)

Anul

Luna

Ziua

Debit

Accesorii2)

Dobânzi

Penalităţi de întârziere

Majorări de întârziere

Obligaţiile fiscale înregistrate de debitor vor fi:

|_|  administrate în continuare în evidenţa curentă;

|_|  trecute în evidenţa separată. De la data prezentului proces-verbal:

|_|  se întrerupe aplicarea măsurilor de executare silită pentru recuperarea obligaţiilor fiscale restante înregistrate de debitorul declarat insolvabil şi trecute în evidenţa curentă, precum şi calculul obligaţiilor 'fiscale accesorii aferente acestora;

|_|  se reia sau se ihiţiază, după caz, aplicarea măsurilor de executare silită pentru recuperarea obligaţiilor fiscale restante înregistrate de debitorul declarat insolvabil care a dobândit bunuri sau venituri şi calculul obligaţiilor fiscale accesorii aferente acestora.

Prezentul proces-verbal a fost încheiat în două exemplare, dintre care unul se păstrează la dosarul de executare şi unul la compartimentul cu atribuţii în evidenţa analitică pe plătitori.

Şef compartiment executare silită,

Semnătura ...............

Intocmit.

Data ...............

Executor fiscal,

(numele şi prenumele)

Semnătura ..................

Se anexează următoarele documente justificative: ...............................................................................................................

cod M.F.P. 14.13.16.99/2

1)  Se va completa codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

2)  Obligaţiile fiscale accesorii calculate până la data de 31 decembrie 2005 vor fi evidenţiate cu titulatura de dobândă/penalitate de întârziere, iar cele calculate începând cu data de 1 ianuarie 2006 vor fi evidenţiate cu titulatura de majorare de întârziere.

ANEXA Nr. 3 la procedură

MINISTERUL ECONOMIEI Sl FINANTELOR

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Direcţia Generală a Finanţelor Publice ...................../Administraţia Finanţelor

Publice .....................

Str................... nr......., localitatea .....................

Aprobat.

Director/Sef administratie,

L.S.

Avizat.

Compartiment juridic din cadrul ............

PROCES-VERBAL   Nr.........

de scădere din evidenţă a obligaţiilor fiscale

Incheiat astăzi, ................................

(ziua, luna, anul)

In urma verificărilor efectuate de organele de executare în perioada ............ asupra stării debitorului ................., cu ultimul domiciliu/domiciliu fiscal cunoscut în str......................................... nr......., bl......., sc......., et......., ap.......,situat în localitatea ............, judeţul/sectorul ........., şi cod de identificare fiscală1) ............, declarat insolvabil prin Procesul-verbal nr......./........., respectiv asupra situaţiei obligaţiilor fiscale înregistrate de acesta, după caz, a rezultat că:

|_|    debitorul2) .................................... a decedat sau a fost declarat dispărut ori decedat prin hotărâre a unei instanţe judecătoreşti.

Documentele doveditoare sunt: ..........................................................................3)

|_|   debitorul4) .................................... a fost radiat din registrul comerţului.

Documentele doveditoare sunt:.............................................................................3)

|_|    termenul de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită s-a împlinit, la data de 01/01......, pentru obligaţii fiscale restante în sumă totală de ......... lei, după cum urmează:

Natura obligatiei

Termenul de plată

Suma datorată (lei)

Anul

Luna

Ziua

Debit

Accesorii2)

Dobânzi

Penalităţi de întârzirere

Majorări de întârziere

Având în vedere cele consemnate, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, obligaţiile fiscale înregistrate de debitorul decedat ori dispărut, radiat din registrul comerţului, respectiv cele pentru care s-a împlinit termenul de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită, după caz, se scad din evidenţa curentă/separată, după caz, prin borderou de adăugare-scădere a creanţelor.

Prezentul proces-verbal a fost încheiat în 3 exemplare, dintre care unul se păstrează la dosarul de executare, unul la compartimentul cu atribuţii în evidenţa analitică pe plătitori, iar celălalt va fi transmis debitorului declarat insolvabil.

Şef compartiment executare silită,

Semnătura ...............

Intocmit

Data ...............

(numele şi pronumele)

Semnătura ..................

cod M.F.P. 14.13.16.99/3

1)  Se va completa codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

2)  Se completează în cazul debitorilor persoane fizice.

3)  Se consemnează tipul documentului, instituţia eliberatoare, numărul şi data acestuia.

4)  Se completează în cazul debitorilor persoane juridice.

5)  Obligaţiile fiscale accesorii calculate până la data de 31 decembrie 2005 vor fi evidenţiate cu titulatura de dobândă/penalitate de întârziere, iar cele calculate începând cu data de 1 ianuarie 2006 vor fi evidenţiate cu titulatura de majorare de întârziere.

ANEXA Nr. 4 la procedură

Caracteristici de tipărire, mod de difuzare, de utilizare şi de arhivare a  formularelor prevăzute în anexele nr. 1 -3 la procedură.

Proces-verbal de declarare a stării de insolvabilitate

1.   Denumire: Proces-verbal de declarare a stării de insolvabilitate

2.  Cod: 14.13.16.99/1

3.   Format: A4/t3

4.  Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe ambele feţe, blocuri a 100 de file.

5.  Se difuzează: gratuit.

6.   Se utilizează: în baza art. 172 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

7.   Se întocmeşte: în 3 exemplare, de organul de executare.

8.  Circulă: - 1 exemplar la organul de executare;

-   1  exemplar la compartimentul cu atribuţii în evidenţa analitică pe plătitori;

-   1 exemplar la contribuabil.

9.   Se arhivează: 1  exemplar la dosarul de executare.

Proces-verbal de transfer al obligaţiilor fiscale înregistrate de debitorul declarat insolvabil

1.   Denumire: Proces-verbal de transfer al creanţelor înregistrate de debitorul declarat insolvabil

2.  Cod: 14.13.16.99/2

3.   Format: A4/t3

4.  Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe ambele feţe, blocuri a 100 de file.

5.  Se difuzează: gratuit.

6.   Se utilizează: în baza art. 172 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

7.   Se întocmeşte: în 2 exemplare, de organul de executare.

8.  Circulă: - 1 exemplar la organul de executare;

-   1  exemplar la compartimentul cu atribuţii în evidenţa analitică pe plătitori.

9.   Se arhivează: 1  exemplar la dosarul de executare.

Proces-verbal de scădere din evidenţă a obligaţiilor fiscale

1.   Denumire: Proces-verbal de scădere din evidenţă a obligaţiilor fiscale

2.  Cod: 14.13.16.99/3

3.   Format: A4/t3

4.  Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe ambele feţe, blocuri a 100 de file.

5.  Se difuzează: gratuit.

6.   Se utilizează: în baza art. 172 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

7.   Se întocmeşte: în 3 exemplare, de organul de executare.

8.  Circulă: - 1 exemplar la organul de executare;

-   1  exemplar la compartimentul cu atribuţii în evidenţa analitică pe plătitori;

-   1 exemplar la contribuabil.

9.   Se arhivează: 1  exemplar la dosarul de executare.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 447/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 447 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 447/2007
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu