E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.4403 din 30.06.2015

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 535 din 17 iulie 2015SmartCity1

În conformitate cu art. 217 alin. (1)-(3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.786/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 573 din 11 august 2011. Articolul 3Direcţia generală învăţământ universitar, Direcţia generală buget-finanţe, salarizare şi resurse umane şi Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice, Sorin Mihai Cîmpeanu
ANEXĂREGULAMENT de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior, denumit în continuare CNFIS, este un organism consultativ de nivel naţional, fără personalitate juridică, al Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice. Articolul 2CNFIS îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.Capitolul IIAtribuţii Articolul 3CNFIS propune Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice metodologia de finanţare a universităţilor, potrivit art. 219 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 4CNFIS propune Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice alocarea, pe bază de contract, a sumelor pentru finanţarea de bază, finanţarea complementară şi finanţarea suplimentară, realizarea de obiective de investiţii, alocarea pe bază competiţională a fondurilor pentru dezvoltare instituţională, alocarea pe bază competiţională a fondurilor pentru incluziune, burse şi protecţia socială a studenţilor, potrivit art. 223 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 5CNFIS stabileşte anual costul mediu per student echivalent, pe cicluri de studii, pe domenii de studii şi pe limbă de predare, potrivit art. 219 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 6CNFIS elaborează anual, pe baza metodologiei de finanţare a universităţilor, procedurile de finanţare de bază a universităţilor prin granturi de studii calculate pe baza costurilor medii şi le propune spre aprobare Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice. Procedurile de finanţare de bază a universităţilor prin granturi de studii respectă principiul finanţării multianuale asigurate pe toată durata unui ciclu de studii, potrivit art. 223 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 7CNFIS stabileşte criteriile şi standardele de calitate pentru alocarea către universităţi a finanţării suplimentare destinate stimulării excelenţei instituţiilor şi a programelor de studii, potrivit art. 197 lit. a) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 8CNFIS propune Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice metodologia de alocare preferenţială de resurse financiare consorţiilor sau universităţilor fuzionate, potrivit art. 194 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 9CNFIS propune anual cuantumul minim al burselor sociale pentru susţinerea financiară a studenţilor cu venituri reduse, ţinând cont de faptul că acestea trebuie să acopere cheltuielile minime de masă şi cazare, potrivit art. 223 alin. (10) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 10CNFIS colaborează cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice în realizarea controlului periodic al modului de îndeplinire de către universităţi a prevederilor din contractele instituţionale şi complementare, al modului de realizare a proiectelor de dezvoltare instituţională şi al eficienţei gestionării fondurilor publice de către universităţi, potrivit art. 219 alin. (2) lit. b) şi art. 223 alin. (7) lit. c) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 11CNFIS colaborează cu Consiliul Naţional de Statistică şi Prognoză a Învăţământului Superior, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice, Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, precum şi cu Autoritatea Naţională pentru Calificări, în vederea elaborării sistemului de indicatori statistici de referinţă pentru învăţământul superior, corelat cu sistemele de indicatori statistici de referinţă la nivel european din domeniu, pe care îl înaintează Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, potrivit art. 220 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 12CNFIS desemnează un membru în consiliul de etică şi management universitar, potrivit art. 125 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 13CNFIS propune Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice regulamentul de alocare a codului matricol individual, precum şi conţinutul informaţiilor care vor fi scrise în Registrul matricol unic al universităţilor din România, potrivit art. 201 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 14CNFIS prezintă anual Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice un raport public privind starea finanţării învăţământului superior şi măsurile de optimizare ce se impun, potrivit art. 219 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.Capitolul IIIConstituirea Articolul 15(1) Membrii CNFIS sunt personalităţi de prestigiu ştiinţific şi cultural, recunoscute pe plan naţional şi internaţional, numite prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice pentru un mandat de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii mandatului cu încă 4 ani, pentru două treimi din membri, desemnaţi de către CNFIS.(2) Pentru asigurarea continuităţii activităţilor CNFIS, la fiecare 4 ani, ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice numeşte 7 noi membri. Articolul 16Pot fi membri ai CNFIS cadre didactice şi cercetători, având cel puţin titlul de conferenţiar sau de cercetător ştiinţific II ori titluri echivalente obţinute în străinătate, membri ai Academiei Române şi ai unor instituţii de cultură, selectaţi astfel încât să se asigure o reprezentare cât mai echitabilă a principalelor centre universitare din ţară şi a domeniilor fundamentale de studii. Articolul 17 (1) Preşedintele Consiliului Naţional al Rectorilor şi preşedintele Federaţiei Naţionale Sindicale „Alma Mater“ sunt invitaţi permanenţi la şedinţele CNFIS, fără drept de vot. (2) Pot participa la şedinţele CNFIS, cu statut de observator şi fără drept de vot, reprezentaţi ai asociaţiilor studenţeşti legal constituite, precum şi reprezentanţi ai mediului de afaceri. Articolul 18 (1) CNFIS este format din 21 de membri.(2) Membrii CNFIS sunt numiţi prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice pe întreaga perioadă a exercitării mandatului prevăzut la art. 15. Articolul 19(1) CNFIS are un preşedinte şi 3 vicepreşedinţi, desemnaţi dintre membrii CNFIS.(2) În cadrul CNFIS funcţionează Biroul executiv, format din 7 membri ai CNFIS, incluzând preşedintele şi cei 3 vicepreşedinţi. Atribuţiile Biroului executiv sunt stabilite prin norme interne de organizare şi funcţionare a CNFIS. Articolul 20Preşedintele, vicepreşedinţii sau un membru al Biroului executiv pot fi revocaţi din respectiva funcţie de conducere prin votul secret a cel puţin două treimi dintre membrii CNFIS, la cererea unuia sau mai multor membri ai CNFIS. Articolul 21 (1) Metodologia de alegere a membrilor Biroului executiv al CNFIS este următoarea:a)preşedintele este ales prin vot secret, cu majoritatea voturilor exprimate, fie în urma depunerii unor candidaturi, fie pe baza propunerilor membrilor CNFIS; b)vicepreşedinţii şi ceilalţi membri ai Biroului executiv sunt propuşi de către preşedinte şi aleşi prin vot secret, cu majoritatea voturilor exprimate de către membrii CNFIS. (2) Cvorumul necesar validării voturilor prevăzute la alin. (1) este de jumătate plus unu din numărul total de membri. Articolul 22 (1) În cazul existenţei unui loc vacant în componenţa CNFIS sau în situaţia în care un membru este în imposibilitatea de a-şi exercita mandatul, se procedează la numirea unui nou membru, pentru un mandat parţial, prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice. (2) Mandatul noului membru încetează la expirarea mandatului membrului pe care îl înlocuieşte. Articolul 23(1) În cazul în care un membru al CNFIS încalcă normele etice sau de deontologie profesională ori nu se implică în mod sistematic în activităţile consiliului, acesta poate fi revocat din calitatea de membru al CNFIS. (2) Procedura de revocare se declanşează la solicitarea ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice sau a unuia ori mai multor membri CNFIS şi se confirmă prin votul secret a două treimi dintre membrii CNFIS.(3) Pe locul rămas vacant în urma revocării se numeşte un nou membru, conform prevederilor art. 22. Capitolul IVOrganizarea şi funcţionarea Articolul 24Preşedintele CNFIS are următoarele atribuţii: a)îndeplineşte mandatul atribuit explicit prin decizie a membrilor CNFIS; b)conduce şedinţele de lucru ale CNFIS şi ale Biroului executiv; c)stabileşte ordinea de zi a şedinţelor de lucru ale CNFIS, pe baza propunerilor membrilor; ordinea de zi poate fi modificată prin decizie a membrilor CNFIS, la cererea oricărui membru al CNFIS; d)stabileşte ordinea de zi a şedinţelor de lucru ale Biroului executiv, pe baza propunerilor membrilor acestuia; ordinea de zi poate fi modificată prin decizie a membrilor Biroului executiv, la cererea oricăruia dintre membri; e)asigură legătura operativă a CNFIS cu ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice, în vederea informării acestuia despre activitatea CNFIS; f)reprezintă CNFIS în relaţia cu terţii. Articolul 25(1) În cazul indisponibilităţii sale, atribuţiile preşedintelui sunt preluate de vicepreşedinţi, cu alternarea preluării atribuţiilor de către cei 3 vicepreşedinţi.(2) Preşedintele poate delega unui vicepreşedinte sau unui alt membru al CNFIS unele dintre atribuţiile sale. Articolul 26 (1) Pentru realizarea diferitelor activităţi, CNFIS poate constitui, pe perioadă determinată, organe de lucru - comisii şi grupuri de lucru, care sunt numite, restructurate, desfiinţate şi coordonate de către CNFIS şi cărora CNFIS le poate delega unele dintre atribuţiile proprii.(2) Componenţa şi regulamentele acestor organe de lucru sunt stabilite de CNFIS şi publicate pe site-ul web propriu.(3) Organele de lucru pot include membri CNFIS şi experţi din afara CNFIS, atât din ţară, cât şi din străinătate.(4) Suportul tehnic şi executiv pentru activitatea CNFIS şi a Biroului executiv CNFIS este asigurat de Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI), prin Direcţia de finanţare şi evaluare instituţională. Articolul 27Documentele şi propunerile pe care CNFIS le realizează în îndeplinirea atribuţiilor sale sunt avizate prin decizie a Biroului executiv şi adoptate prin decizie a CNFIS. Articolul 28CNFIS poate adopta norme interne de funcţionare, care trebuie să respecte prevederile legale şi ale prezentului regulament de organizare şi funcţionare. Articolul 29Pentru a adopta o decizie, membrii CNFIS, respectiv ai Biroului executiv pot vota atât în cadrul şedinţelor, cât şi de la distanţă, exprimându-şi dreptul la vot prin mijloace electronice, conform regulamentului intern de funcţionare. Articolul 30Cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 20 şi art. 23 alin. (2), deciziile CNFIS sunt aprobate prin votul a jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi, în cazul votului în cadrul şedinţelor, respectiv prin votul a jumătate plus unu din numărul membrilor votanţi, din care cel puţin 9 membri sunt prezenţi, în cazul votului exprimat prin mijloace electronice. Articolul 31Şedinţele CNFIS se convoacă de către preşedintele CNFIS, de către ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice sau la cererea a cel puţin o treime dintre membrii CNFIS. Articolul 32Deciziile Biroului executiv sunt aprobate prin votul a jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi ai Biroului executiv, în cazul votului în cadrul şedinţelor, respectiv prin votul a jumătate plus unu din numărul membrilor votanţi ai Biroului executiv, din care cel puţin 3 membri prezenţi, în cazul votului exprimat prin mijloace electronice. Articolul 33Şedinţele Biroului executiv pot fi convocate de către preşedintele CNFIS, de către ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice sau la cererea a cel puţin 3 dintre membrii Biroului executiv. Articolul 34Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice sau un reprezentant al acestuia pot participa, de drept, la şedinţele CNFIS sau ale Biroului executiv, în calitate de observatori, fără drept de vot. Articolul 35CNFIS, respectiv Biroul executiv pot invita în cadrul şedinţelor proprii persoane externe în calitate de observatori şi/sau consultanţi. Capitolul VFinanţarea CNFIS Articolul 36Bugetul CNFIS este gestionat prin UEFISCDI şi se constituie pe bază contractuală între Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi UEFISCDI sau din alte surse legal constituite, gestionate de UEFISCDI. Articolul 37Pentru participarea la şedinţe sau reuniuni de lucru, membrii CNFIS şi ai organelor de lucru ale acestuia primesc, pentru fiecare şedinţă sau reuniune de lucru, o retribuţie brută egală cu 1/20 din valoarea brută a salariului de bază, corespunzător coeficientului de ierarhizare maxim, al unui profesor universitar din instituţii de învăţământ superior finanţate din fonduri publice, conform legii. Articolul 38Pentru participarea la şedinţe sau la reuniuni de lucru, membrilor CNFIS şi ai organelor de lucru ale acestuia le sunt decontate cheltuielile de transport, diurnă şi cazare, în condiţiile legii. Articolul 39Remunerarea activităţii desfăşurate în afara activităţii de bază de către membrii organelor de lucru ale CNFIS şi decontarea cheltuielilor de transport, diurnă şi cazare ale acestora pentru participarea la şedinţe sau la reuniuni de lucru se fac în condiţiile legii şi în limitele bugetului alocat cu această destinaţie.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 4403/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 4403 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu