E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 438 din 30 iunie 2008

privind aprobarea conditiilor si documentelor necesare furnizorilor de servicii medicale de dializa in vederea intrarii in relatii contractuale pentru furnizarea de servicii de dializa in regim ambulatoriu cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate

ACT EMIS DE: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 519 din 10 iulie 2008Având în vedere:

- art. 246 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 236/2006 pentru aprobarea Normelor privind condiţiile şi modalitatea de decontare a serviciilor de hemodializă şi dializă peritoneală în sistem ambulatoriu, contractate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate cu furnizorii din sectorul privat, câştigători ai licitaţiei naţionale pentru centrele-pilot, cu modificările ulterioare;

- Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.718/2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de dializă publice şi private,

în temeiul dispoziţiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. 1. - In vederea intrării în relaţii contractuale pentru furnizarea de servicii de dializă în regim ambulatoriu cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, furnizorii de servicii medicale de dializă trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de eligibilitate:

a) să fie organizaţi în una dintre structurile aprobate conform prevederilor legale în vigoare;

b)  să fie autorizaţi şi evaluaţi potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

Art. 2. - (1) Furnizorii de servicii medicale de dializă care intenţionează să intre în relaţii contractuale cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pentru furnizarea de servicii de dializă în regim ambulatoriu au obligaţia de a depune următoarele documente:

1.  cerere pentru a intra în relaţii contractuale cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pentru furnizarea de servicii de dializă în regim ambulatoriu;

2.  codul unic de înregistrare (copie de pe certificatul de înmatriculare/înregistrare);

3. autorizaţia sanitară de funcţionare, eliberată de autoritatea de sănătate publică, prin care se confirmă îndeplinirea condiţiilor igienico-sanitare prevăzute de lege, sau certificatul constatator eliberat potrivit Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare, după caz;

4.  avizul de funcţionare eliberat de autoritatea de sănătate publică;

5. dovada de evaluare a furnizorului;

6.  certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale;

7. dovada contului deschis la Trezoreria Statului;

8.   titlu valabil asupra spaţiului în care îşi desfăşoară activitatea centrul de dializă, pentru o perioadă cel puţin egală cu durata contractului;

9.  acordul scris al pacienţilor existenţi în Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică, pentru efectuarea dializei în centru, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin;

10.  documente din care să reiasă existenţa personalului în centru, respectiv medici, asistente şi personal auxiliar, cu respectarea normativului minimal de personal prevăzut de Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de dializă publice şi private:

a) contracte de muncă;

b) dovada că medicii angajaţi au specializare în Nefrologie;

c) dovada că asistenţii medicali angajaţi au pregătire de bază în Medicină internă, Chirurgie, Terapie intensivă sau Pediatrie şi specializare în hemodializa şi dializă peritoneală şi au urmat un stagiu de cel puţin 6 săptămâni în centre de dializă autorizate (atestat semnat de medicul coordonator al centrului);

d)  dovada că personalul tehnic are pregătire de bază (în cazul în care activitatea de întreţinere a aparatului tehnic nu este externalizată): electronică, electro-mecanică, automatică (medicală sau nu) şi atestat de specializare pentru tipul de aparate din folosinţa unităţii, conform specificaţiilor producătorului şi normativelor în vigoare;

e)  dovada că personalul care prepară soluţia concentrată pentru hemodializa are atestat de specializare în operarea aparaturii din dotarea unităţii, numai în unităţile care prepară local soluţia concentrată de dializă;

11. dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical, atât pentru furnizor, cât şi pentru personalul medico-sanitar angajat, valabile pe toată durata contractului, însoţite de dovada că primele de asigurare au fost plătite;

12.1. dovada existenţei următoarelor contracte, încheiate de furnizor în vederea acordării serviciilor de dializă:

a)  contract(e) cu furnizori autorizaţi potrivit legii pentru distribuirea de medicamente şi materiale sanitare specifice hemodializei şi dializei peritoneale;

b) contract(e) cu producători sau distribuitori autorizaţi potrivit legii, pentru furnizarea de aparatură de dializă şi piese de schimb, precum şi aparatură aferentă;

c)   contract(e) pentru întreţinerea aparaturii de dializă încheiat(e) cu organizaţii de întreţinere autorizate potrivit legii;

d) contract(e) cu laboratoare de analiză evaluate şi autorizate potrivit legii, pentru serviciile cerute conform Normelor de dializă;

e)  contract(e) cu unităţi de tratare a deşeurilor autorizate potrivit legii;

f) contract(e) cu unităţi de catering autorizate potrivit legii;

g) contract(e) cu transportatori autorizaţi potrivit legii, pentru transportul nemedicalizat al pacienţilor hemodializaţi de la şi la domiciliul pacienţilor şi transportul lunar al medicamentelor şi materialelor sanitare specifice dializei peritoneale la domiciliul pacienţilor. In situaţia în care transportul se realizează de către furnizor se vor prezenta documente care să ateste că acesta deţine în mod legal vehiculele folosite pentru transport autorizat şi că sunt autorizaţi şi evaluaţi pentru activitatea de transport sanitar nemedicalizat.

12.2. se vor depune contractele însoţite de documente din care să rezulte că partenerii contractuali ai furnizorului sunt autorizaţi potrivit legii. Contractele vor trebui să aibă o durată de valabilitate cel puţin egală cu durata contractului încheiat cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.

13. dovada că furnizorul are în dotare în întregime aparate de dializă noi şi nefolosite, cu o dată de fabricaţie care să nu fie mai mare de 12 luni de la data intrării în vigoare a contractului. Pentru următoarele contracte încheiate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate cu acelaşi furnizor şi pentru acelaşi centru acesta trebuie să facă dovada că aparatele de dializă din dotare se află în cadrul duratei de funcţionare prevăzute de producător şi că respectă parametrii tehnici funcţionali prevăzuţi de acesta;

14. dovada existenţei unui sistem informatic pentru evidenţa pacienţilor, a serviciilor furnizate şi a produselor;

15. depunerea la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a garanţiei de bună execuţie, constituită de către furnizor în favoarea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru îndeplinirea serviciilor conform contractului, valabilă pe durata contractului şi pe o durată de 30 de zile de la data încetării contractului, în  cuantum de 5% din valoarea estimată a serviciilor de dializă pentru anul respectiv, exprimată în euro.

(2) Documentele prevăzute la pct. 2-9 se depun obligatoriu odată cu cererea de a intra în relaţii contractuale cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pentru furnizarea de servicii de dializă în regim ambulatoriu.

(3) Documentele prevăzute la pct. 10-15 reprezintă condiţii suspensive prevăzute în contract şi trebuie depuse în termenul prevăzut în contract. Nedepunerea acestor documente în termenul prevăzut în contract atrage rezilierea de drept a acestuia. Data intrării în vigoare a contractului este data la care Casa Naţională de Asigurări de Sănătate certifică printr-un înscris îndeplinirea condiţiilor suspensive.

Art. 3. - Documentele prevăzute la art. 2 vor fi depuse la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate în copii certificate pentru conformitate cu originalul prin semnătura reprezentantului legal al furnizorului.

Art. 4. - Contractele dintre Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi furnizorii de servicii medicale de dializă se încheie după modelul prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Direcţiile de specialitate din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, precum şi furnizorii de servicii medicale de dializă care intră în contract cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. -Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

ANEXA Nr. 1

ADEZIUNEA   PACIENTULUI

Subsemnatul(a)..........................................................................................., pacient(ă) al(a) Centrului de Dializă ......................................................., tratat(ă) prin:

O - Hemodializă

O - Dializă peritoneală,

posesor(posesoare) al (a)C.I. seria..........nr.............................., eliberată de............................. la data de................., CNP........................................, domiciliat(ă) în ............................................. dializat(ă) cronic din data de......................................., solicit efectuarea şedinţelor de dializă în Centrul de Dializă.......................................................

Data

.........................................................

Semnătura

.........................................................

ANEXA Nr. 2

CONTRACT

pentru furnizarea de servicii de dializă în regim ambulatoriu între Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) şi

................................................................

Părţile contractante:

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS), cu sediul în Bucureşti, Calea Călăraşilor nr. 248, sectorul 3, cont nr. RO02TREZ70027660520XXXXX, deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a municipiului Bucureşti, cod fiscal nr. 11697800, reprezentată legal prin preşedinte......................................,

şi

...................................................... (Furnizorul), cu sediul în .............................................., cont nr.......................ROL deschis la..............................., cod unic de înregistrare nr......................, reprezentată legal prin............................................,

având în vedere:

- art. 246 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2008, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 574/269/2008 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate în anul 2008;

- Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 236/2006 pentru aprobarea Normelor privind condiţiile şi modalitatea de decontare a serviciilor de hemodializă şi dializă peritoneală în sistem ambulatoriu, contractate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate cu furnizorii din sectorul privat, câştigători ai licitaţiei naţionale pentru centrele-pilot, cu modificările ulterioare;

- Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.718/2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de dializă publice şi private,

CNAS şi Furnizorul au încheiat prezentul contract pentru furnizarea serviciilor în următorii termeni şi condiţii:

- Contractul este format din:

• Partea I - Volumul anual estimat de servicii;

• Partea a II-a - Prevederi operaţionale;

• Anexe

- anexa A - Condiţii suspensive;

- anexa B - Descrierea centrului.

Fiecare parte şi anexă la prezentul contract este parte integrantă a prezentului contract.

PARTEA I

Volumul Anual Estimat de servicii

Tabelul de mai jos prezintă Volumul Anual Estimat (astfel cum este definit în partea a II-a a prezentului contract) de servicii pentru fiecare an contractual.

Serviciul

Volumul Anual Estimat

Valoarea

anuală

estimată

- lei -

Valoarea

anuală

estimată

- euro -

Nr. de pacienţi pentru hemodializa

Nr. de servicii de hemodializa

Nr. de pacienţi pentru dializă peritoneală

Valoarea totală a contractului pentru perioada..................... este de.................lei, echivalentul a.................euro, calculat pe baza cursului de schimb prevăzut la clauza 6.1.4., la tarifele de la clauzele 6.1.1. şi 6.1.2., respectiv ...... lei/şedinţa de hemodializa   ..................   lei   pentru   dializa   peritoneală tarif/pacient/an.

Modificări ale Volumului Anual Estimat

Furnizorul trebuie să aibă o capacitate suficientă pentru furnizarea Volumului Anual Estimat de Servicii pentru pacienţii asiguraţi în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

Volumul efectiv al serviciilor furnizate conform prezentului contract depinde de numărul de servicii solicitate Furnizorului pentru pacienţii asiguraţi în sistemul de asigurări sociale de sănătate, sub condiţia plafonului de plăţi, conform clauzei 6.4.

In cazul în care pe durata executării contractului Furnizorul primeşte noi adeziuni de la pacienţii existenţi în Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică, pentru efectuarea dializei în centru, Furnizorul va notifica CNAS despre aceste solicitări şi va informa CNAS dacă poate sau nu să onoreze această cerere suplimentară. Dacă Furnizorul poate onora cererea suplimentară, părţile pot conveni să majoreze serviciile furnizate în baza acestui contract prin încheierea unui act adiţional, cu încadrarea în limita numărului de pacienţi cuprinşi în Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică şi a fondurilor aprobate cu această destinaţie prin buget în anul în curs.

Furnizorul acceptă riscul ca cererea de servicii să fie mai mică decât Volumul Anual Estimat, situaţie în care CNAS va deconta serviciile ce fac obiectul prezentului contract la nivelul realizat. CNAS va plăti Furnizorului tariful contractual, stabilit la clauzele 6.1.1 şi 6.1.2, pentru toate serviciile furnizate până la plafonul prevăzut în clauza 6.4 - Partea a II-a, dar nu îşi asumă nicio obligaţie de a garanta că volumul serviciilor solicitate va atinge întotdeauna Volumul Anual Estimat.

PARTEA a II-a

Prevederi operaţionale

1. Definiţii

1.1. In scopul interpretării prezentului contract:

Caz de forţă majoră înseamnă orice eveniment independent de voinţa părţilor, excepţional şi imprevizibil şi în afara puterii de control al părţii care îl invocă, al cărui efect nu a putut fi evitat şi care afectează substanţial executarea obligaţiilor părţii conform prezentului contract. Cazurile de forţă majoră includ, fără a se limita la, următoarele: a) cutremure; b) explozii, incendii sau inundaţii (cu excepţia celor cauzate de Furnizor); c) contaminare nucleară, chimică ori biologică (cu excepţia celor cauzate de Furnizor); d) bombe neexplodate sau alte muniţii ori descoperirea unor vestigii arheologice sau antice; e) război ori război civil (fie declarat sau nedeclarat) sau conflicte armate, invazii, blocade şi embargouri; f) revoltă civilă ori tulburare sau rebeliune; g) orice act terorist ori ameninţare credibilă privind un act terorist asupra Furnizorului sau a unităţilor sale; sau h) greve ori alte acţiuni industriale la nivel naţional.

Data intrării în vigoare este data prevăzută în clauza 3, la care contractul intră în vigoare.

Data încetării are înţelesul prevăzut în clauza 2.

Data semnării este data la care contractul este semnat de ambele părţi.

Garanţia de bună execuţie înseamnă o garanţie constituită de către Furnizor în favoarea CNAS pentru îndeplinirea serviciilor conform prezentului contract, sub formă de: (i) depozit în numerar într-un cont în lei în favoarea CNAS, la o bancă comercială română sau la o bancă comercială internaţională având o sucursală în România, acceptabilă pentru CNAS; (ii) scrisoare de garanţie bancară necondiţionată, irevocabilă, independentă şi plătibilă la prima cerere, fără beneficiul de discuţiune şi diviziune, într-o formă rezonabil acceptabilă pentru CNAS, emisă de o bancă comercială înregistrată în România sau de o bancă comercială internaţională având o sucursală în România, acceptabilă pentru CNAS; sau (iii) orice modalitate care să îmbine cele prezentate mai sus, valabilă pe durata primului an contractual şi reînnoită anual pentru durata fiecărui an contractual şi pe o durată de 30 de zile de la data încetării contractului, în cuantum de 5% din valoarea estimată a serviciilor de dializă pentru anul respectiv, exprimat în euro, respectiv în valoare de.................euro;

Furnizorul înseamnă prestatorul de servicii definit potrivit prezentului contract.

Legile includ toate actele normative ale Parlamentului României, acte ale Guvernului României, precum şi toate reglementările şi hotărârile Guvernului mai jos amintite şi reglementările cu caracter juridic ale autorităţilor publice, municipale şi ale altor autorităţi competente, care afectează în orice mod sau sunt aplicabile serviciilor, astfel cum acestea ar putea fi modificate, completate, înlocuite şi/sau republicate din când în când.

Materiale înseamnă toate materialele şi documentaţia furnizate de către Furnizor pentru îndeplinirea serviciilor.

Norme de dializă înseamnă Regulamentul de funcţionare şi organizare a unităţilor de dializă, cu anexele aferente, precum şi Ghidul de bună practică, astfel cum acestea sunt aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii publice.

Servicii înseamnă pachetul complet de servicii de dializă, incluse în pachetul de bază prevăzut în art. 8.1 al normelor de dializă, care include serviciile de hemodializa şi dializă peritoneală, precum şi furnizarea medicamentelor şi materialelor sanitare specifice, ce urmează a fi efectuate de către Furnizor în regim ambulatoriu pentru pacienţi asiguraţi în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, inclusiv transportul nemedicalizat al pacienţilor hemodializaţi de la şi la domiciliul pacienţilor şi transportul lunar al medicamentelor şi materialelor sanitare specifice dializei peritoneale la domiciliul pacienţilor.

Tariful contractual înseamnă tariful plătibii de CNAS Furnizorului pentru serviciile furnizate, conform clauzei 6 - partea a II-a.

Volumul Anual Estimat înseamnă volumul estimat al serviciilor ce urmează să fie furnizate de către Furnizor în condiţiile prezentului contract.

Zi lucrătoare înseamnă o zi (dar nu sâmbătă sau duminică, în condiţiile în care prin acte normative nu se stabileşte altfel) în care băncile sunt deschise în mod normal pentru activitatea bancară în România.

1.2. Titlurile articolelor din prezentul contract au doar scopul de a înlesni citirea şi nu vor afecta interpretarea acestuia.

1.3. In cazul unor neconcordanţe în ceea ce priveşte termenii prezentului contract, acestea vor fi soluţionate ţinând cont de următoarea ordine:

a) prezentele clauze;

b) toate celelalte părţi, în ordinea numerotării.

2.  Durata contractului

2.1.  Sub rezerva clauzei 3, obligaţiile Furnizorului în baza prezentului contract se vor naşte la data intrării în vigoare.

2.2.  Durata prezentului contract este de la data intrării în vigoare şi până la...................şi poate fi prelungită prin acte adiţionale, în limita creditelor aprobate prin buget pentru anul respectiv, în condiţiile respectării dispoziţiilor legale în vigoare.

3. Condiţii suspensive

3.1. Data intrării în vigoare a contractului este data la care CNAS confirmă primirea, într-o formă şi conţinut acceptabile, a tuturor documentelor şi dovezilor care atestă îndeplinirea de către Furnizor a tuturor condiţiilor suspensive prevăzute în anexa A. Data intrării în vigoare nu poate fi mai târziu de 15 zile de la data semnării, dacă părţile nu convin altfel.

4.  Locaţia serviciilor

4.1. Furnizorului i se solicită să furnizeze servicii în Centrul..............................., cu sediul în..................................

5. Obligaţiile părţilor

5.1   Furnizorul:

a) va depune toată diligentele şi va acţiona pe toată durata contractului în conformitate cu cele mai înalte principii şi standarde profesionale;

b) va respecta şi se va conforma tuturor legilor aplicabile;

c)  va furniza serviciile în conformitate cu toate normele, incluzând, dar fără a se limita la, normele de dializă, standardele, legile şi reglementările privind evaluarea, certificarea sau licenţierea medicală a furnizorilor de servicii medicale privind operarea centrelor de dializă sau furnizarea serviciilor şi va utiliza numai medicamente şi materiale sanitare, aparatură şi echipament aferent autorizate pentru a fi utilizate în România; pentru a evita orice îndoială, orice norme de evaluare, certificare sau licenţiere medicală ulterioare datei prezentului contract vor fi aplicabile Furnizorului;

d)   va furniza serviciile pacienţilor asiguraţi cuprinşi în subprogramul „Tratamentul de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică", care optează pentru efectuarea tratamentului în prezentul centru, fără niciun fel de discriminare, folosind metodele cele mai eficiente de tratament, în limita valorii de contract;

e)  va solicita documente care să ateste că pacienţii sunt asiguraţi în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;

f) în scopul controlului calităţii tratamentului, va pregăti şi va depune la CNAS rapoarte periodice, potrivit prevederilor Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 236/2006, cu modificările şi completările ulterioare; aceste rapoarte periodice vor include, dar fără a se limita la, numărul de identificare al pacientului, numărul tratamentelor de dializă pe lună, o fişă a tratamentului furnizat ce va prezenta procentul de reducere a ureei (URR) şi procentul Kt/V, alte elemente ale serviciului furnizat (de exemplu, serviciile de nutriţie şi cele conexe, servicii psihologice etc);

g) va pregăti şi va depune la autorităţile relevante rapoartele cerute de normele de dializă şi alte legi aplicabile;

h) va angaja personalul de specialitate în proporţie cu cerinţele minimale de personal prevăzute în normele de dializă şi va asigura instruirea tehnică corespunzătoare a acestora pentru utilizarea echipamentelor din dotare;

i) va respecta criteriile medicale de calitate prevăzute în normele de dializă;

j) va crea, implementa, documenta şi menţine un sistem de control intern al calităţii;

k) va oferi relaţii asiguraţilor despre serviciile acordate, precum şi despre modul în care vor fi furnizate acestea şi va acorda consilierea în scopul prevenirii îmbolnăvirilor şi al păstrării sănătăţii;

l) va respecta confidenţialitatea prestaţiei medicale;

m) va respecta normele de raportare a bolilor, conform prevederilor legale în vigoare;

n) va stabili programul de activitate şi îl va afişa la loc vizibil şi va stabili programul de activitate şi sarcinile de serviciu pentru personalul angajat;

o) va anunţa CNAS despre orice modificare a datelor privind Furnizorul, astfel cum au fost trimise către CNAS;

p) va informa pacienţii cu privire la pachetul de servicii de bază şi obligaţiile lor în relaţie contractuală cu CNAS, precum şi obligaţiile pacienţilor referitoare la actul medical;

r) are obligaţia de a permite personalului CNAS verificarea scriptică şi faptică a modului de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate de acesta în baza prezentului contract;

s) răspunde atât de efectuarea şi calitatea transportului medical al pacienţilor pentru hemodializă, cuprinşi în prezentul contract, cât şi de transportul lunar al medicamentelor şi materialelor sanitare pentru pacienţii cu dializă peritoneală, cuprinşi în prezentul contract.

5.2. Furnizorul nu are obligaţia de a furniza servicii de dializă în sistem de internare.

Includerea de pacienţi noi în cadrul programului pentru tratament specific va fi realizată conform prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de dializă, cu avizul medicului coordonator al judeţului..............şi al comisiei de specialitate a CNAS, mecanismul fiind reglementat prin act adiţional, care va face parte integrantă din prezentul contract.

5.3. CNAS:

a) va monitoriza activitatea şi calitatea serviciilor efectuate de Furnizor, incluzând, dar fără a se limita la, monitorizarea sistemului de control intern al calităţii şi evidenţele Furnizorului;

b) va urmări derularea contractului şi modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate de Furnizor;

c) va deconta Furnizorului serviciile contractate şi prestate, pe baza facturii însoţite de desfăşurătoarele privind activitatea realizată, în urma verificării acestora;

d)  va monitoriza numărul serviciilor medicale oferite de Furnizor; trimestrial se reevaluează volumul serviciilor, ţinându-se cont de serviciile furnizate în trimestrul respectiv, proporţional cu perioada de contract rămasă de executat;

e)   va verifica scriptic şi faptic modul de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate de Furnizor în baza prezentului contract.

6. Plata

6.1. Plata serviciilor

6.1.1. Pentru pacienţii care sunt supuşi tratamentului de hemodializă,   CNAS   decontează   serviciile   medicale   prin tarif/serviciu de ......... lei, echivalentul a ..................euro, în funcţie de numărul de servicii efectuate (tariful hemodializei) şi în limita valorii de contract.

6.1.2.  Pentru pacienţii care sunt supuşi tratamentului de dializă peritoneală, CNAS va deconta o sumă fixă anuală per pacient de...............lei, echivalentul a......................euro (tariful dializei peritoneale), în limita valorii de contract.

6.1.3.  Furnizorul ia cunoştinţă şi consimte că fiecare tarif acoperă toate costurile suportate de Furnizor în legătură cu prestarea serviciilor, incluzând, dar fără a se limita la, echipament, personal, consumabile medicale, produse farmaceutice (inclusiv EPO, atunci când este prescris medical), întreţinere, utilităţi şi orice transport necesar pentru personalul medical şi/sau echipament de la/către domiciliul pacienţilor dializaţi peritoneal, respectiv transportul nemedicalizat al pacienţilor hemodializaţi de la/la domiciliul asiguratului, şi nicio altă plată suplimentară nu va fi făcută de CNAS.

6.1.4.  CNAS va plăti tariful contractual pentru serviciile furnizate pacienţilor asiguraţi în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi cuprinşi în Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică. Tariful contractual este calculat în lei la cursul de schimb 1 euro =..............lei.

6.2. Modalităţile de plată

6.2.1.  Furnizorul va depune la CNAS declaraţii de servicii lunare, în formatul prevăzut prin ordin al preşedintelui CNAS, care vor include tipul şi volumul serviciilor furnizate pacienţilor asiguraţi în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru luna anterioară, incluzând numărul pacienţilor hemodializaţi şi al celor dializaţi peritoneal şi prevăzând suma ce urmează a fi plătită de către CNAS. Această sumă va fi în funcţie de: (i) numărul tratamentelor de hemodializă înmulţite cu tariful hemodializei; şi (ii) numărul pacienţilor supuşi dializei peritoneale trataţi multiplicat cu 1/12 (o douăsprezecime) din tariful dializei peritoneale, cu excepţia bolnavului tratat prin ambele proceduri (hemodializă şi dializă peritoneală) şi a bolnavului care începe tratamentul de dializă peritoneală în altă zi decât data de întâi a lunii, pentru care tariful dializei peritoneale devine tarif per bolnav per zi şi care se calculează astfel: tariful dializei peritoneale împărţit la 365 de zile x numărul de zile în care s-a efectuat dializa peritoneală.

6.2.2.  Declaraţia de servicii privind serviciile furnizate în timpul unei luni se va depune în primele 5 zile lucrătoare ale lunii următoare. CNAS va confirma informaţiile prevăzute în declaraţia lunară sau va furniza observaţiile sale către Furnizor, în termen de 5 zile de la primirea acestei declaraţii, în caz contrar declaraţia fiind considerată confirmată. La primirea confirmării declaraţiei de servicii de la CNAS (sau, după caz, după trecerea celor 5 zile), Furnizorul va emite o factură în lei pentru suma prevăzută în declaraţia lunară, pe baza cursului de schimb prevăzut la clauza 6.1.4. In termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii facturii, CNAS va efectua plata în contul deschis de Furnizor la Trezoreria Statului, potrivit indicaţiilor de pe factura emisă de acesta.

6.2.3.  Pentru nerespectarea termenelor de plată, CNAS va plăti majorări de întârziere pentru fiecare zi de întârziere, egale cu majorările ce se aplică pentru întârzierea plăţii impozitelor către stat.

6.3. Finanţare

6.3.1.  Plăţile de la CNAS pentru serviciile furnizate conform prezentului contract sunt sub condiţia aprobării bugetului anual al CNAS.

6.3.2.  In cazul în care: a) bugetul anual al CNAS nu este aprobat în termen de 90 de zile lucrătoare de la începutul anului calendaristic; sau b) CNAS stabileşte că este o alocaţie bugetară insuficientă în bugetul său anual pentru a finanţa serviciile, conform prezentului contract, orice parte poate înceta contractul în conformitate cu clauza 10 de mai jos sau părţile pot conveni un volum mai mic de servicii.

6.4. Plafonul aplicabil plăţilor făcute de CNAS

6.4.1.  Plata totală ce poate fi făcută de către CNAS pe an este de............lei, echivalentul a................euro, calculată ca suma dintre volumul anual estimat total al tratamentelor de hemodializă înmulţit cu  tariful   hemodializei,   respectiv de ............... euro, echivalentul a .................. lei, şi volumul anual estimat total al pacienţilor dializaţi peritoneal înmulţit cu tariful   dializei   peritoneale,   respectiv   .................   euro, echivalentul a..............lei, calculat pe baza cursului de schimb prevăzut la clauza 6.1.4.

6.4.2.  Plata totală maximă pe an, efectuată de către CNAS, poate creşte în cazul în care părţile convin să majoreze volumul anual estimat, astfel cum este prevăzut în partea I.

6.4.3. In situaţia în care cererea de servicii este mai mică decât volumul anual estimat, CNAS va deconta serviciile ce fac obiectul prezentului contract la nivelul realizat.

6.5. Interzicerea plăţilor neoficiale

Furnizorului nu îi este permis să solicite sau să accepte orice plăţi neoficiale de la pacienţii asiguraţi în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

7.  Garanţia de bună execuţie

Pe durata contractului, precum şi pentru o perioadă de 30 de zile calendaristice după data încetării contractului, Furnizorul va menţine în vigoare şi pentru întreaga sumă garanţia de bună execuţie, indiferent dacă CNAS a înaintat cereri de plată în baza acestei garanţii de bună execuţie. CNAS poate înainta cereri de plată în baza acestei garanţii de bună execuţie pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale de către Furnizor. CNAS va notifica Furnizorul în scris cu 5 zile înainte de emiterea cererii de plată, Furnizorul având la dispoziţie 30 de zile calendaristice pentru a remedia încălcarea.

8.  Despăgubiri

8.1. Furnizorul despăgubeşte CNAS, precum şi pe directorii, angajaţii şi asiguraţii CNAS împotriva oricărei pretenţii rezultând din toate acţiunile, procedurile, litigiile, reclamaţiile şi cererile, de orice natură, incluzând, dar fără a se limita la, orice pretenţie, obligaţie, pierdere sau prejudiciu cu privire la:

a) rănirea sau moartea oricărei persoane; şi

b) pierderea sau prejudicierea oricărei proprietăţi, rezultând în orice mod din încălcarea de către Furnizor a obligaţiilor sale din prezentul contract, ca urmare a unei acţiuni sau omisiuni cu intenţie ori din neglijenţă sau a oricărei acţiuni contrare legii a Furnizorului ori a oricărui membru al personalului salarizat sau contractat de către Furnizor în cursul furnizării serviciilor.

8.2.  Despăgubirile prevăzute în prezenta clauză nu sunt prevăzute cu scopul de a înlocui sau de a limita orice drept al CNAS, al angajaţilor acestuia sau al pacienţilor de a cere orice despăgubire sau contribuţie.

8.3.  Despăgubirile prevăzute în prezenta clauză au caracter permanent şi sunt separate şi independente de celelalte obligaţii ale părţilor şi, de asemenea, subzistă încetării prezentului contract.

8.4.  Furnizorul trebuie să îndeplinească şi să respecte toate obligaţiile şi cerinţele legale în legătură cu statutul său şi cu angajaţii săi, incluzând, dar fără a se limita la, plata tuturor taxelor, salariilor şi îndatoririlor, precum şi obţinerea şi menţinerea în vigoare a tuturor asigurărilor necesare.

9. Asigurare

9.1. De la data intrării în vigoare, Furnizorul va încheia o poliţă de asigurare de răspundere civilă pentru o sumă asigurată de cel puţin.................euro pe an (sau pentru orice altă valoare aprobată prin ordin al preşedintelui CNAS pentru furnizorii de servicii către CNAS), pentru astfel de riscuri şi în astfel de termeni şi condiţii, cu un asigurător autorizat de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. Poliţa de asigurare va fi în vigoare pentru o perioadă de 6 luni după data încetării.

9.2.  Furnizorul va plăti primele de asigurare în mod prompt şi va îndeplini toate cerinţele necesare pentru a menţine în vigoare toate asigurările prevăzute în clauza 9.1.

9.3.  Furnizorul va asigura că toţi membrii personalului său medical şi farmaceutic îndeplinesc cerinţele de asigurare de răspundere civilă aplicabile lor.

9.4.  Furnizorul nu va acţiona şi nu va omite să acţioneze în niciun fel care ar putea determina anularea, anulabilitatea sau imposibilitatea de executare a oricărei asigurări solicitate conform prezentei clauze.

10. Incetarea şi forţa majoră Denunţare unilaterală

10.1. CNAS poate înceta prezentul contract în orice moment şi la discreţia sa prin trimiterea către Furnizor a unei notificări scrise cu şaizeci (60) de zile calendaristice înainte de încetarea contractului, acesta fiind desfiinţat de drept fără a mai fi necesară punerea în întârziere şi fără îndeplinirea vreunei alte formalităţi prealabile.

Incetarea de către CNAS

10.2.   CNAS poate înceta imediat, prin notificare către Furnizor, prezentul contract, dacă Furnizorul încalcă una dintre obligaţiile sale conform prezentului contract, iar o astfel de încălcare nu este remediată în termen de treizeci (30) de zile de la data primirii unei notificări din partea CNAS arătând obligaţia încălcată, contractul fiind desfiinţat de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere şi fără îndeplinirea vreunei alte formalităţi prealabile. Pe perioada de la încălcarea oricărei obligaţii până la remediere sau încetare, CNAS are dreptul să deducă din sumele datorate Furnizorului pentru servicii penalităţi pe zi egale cu majorările ce se aplică pentru întârzierea plăţii impozitelor către stat.

10.3. CNAS poate înceta prezentul contract în orice moment, prin notificare către Furnizor, fără a afecta orice alte drepturi, în cazul în care: (i) Furnizorul este în stare de insolvenţă şi/sau orice formă de faliment, lichidare fără faliment, insolvabilitate sau procedura dizolvării este iniţiată în legătură cu Furnizorul ori de către Furnizorul însuşi; sau (ii) organele în drept ridică autorizaţia sanitară de funcţionare, valabilitatea acesteia expiră sau evaluarea Furnizorului încetează, contractul fiind desfiinţat de drept fără a mai fi necesară punerea în întârziere şi fără îndeplinirea vreunei alte formalităţi prealabile.

Drepturile prevăzute în prezenta clauză sunt suplimentare faţă de orice alte drepturi şi pot fi exercitate chiar dacă nu a fost nicio încălcare a prezentului contract.

Incetarea de către Furnizor

10.4.   Furnizorul poate înceta prezentul contract prin notificare către CNAS, dacă:

a)  CNAS nu a efectuat plata, prin încălcarea clauzei 6, în termen de 60 de zile calendaristice de la data la care factura a fost emisă de către Furnizor; şi

b) încălcarea prevăzută la lit. a) nu este remediată în termen de şaizeci (60) de zile calendaristice de la data primirii notificării de la Furnizor, contractul fiind desfiinţat de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere şi fără îndeplinirea vreunei alte formalităţi prealabile.

Obligaţiile Furnizorului la încetarea contractului

10.5.  Odată cu încetarea prezentului contract Furnizorul:

a)  va lua imediat toate măsurile pentru a diminua orice pierdere rezultată din încetare; şi

b) va livra imediat către CNAS orice documentaţie pusă la dispoziţia Furnizorului de către CNAS sau întocmită de către Furnizor în baza prezentului contract, fie că această documentaţie este în curs de a fi întocmită în baza prezentului contract, fie că este finalizată de către Furnizor la data încetării, care nu a fost pusă la dispoziţia CNAS, şi va asigura că este în măsură să acţioneze în acelaşi mod în privinţa oricărei astfel de documentaţii pregătite de orice furnizor subcontractat de către Furnizor. O astfel de documentaţie poate include documente medicale, administrative şi orice alte documente prevăzute şi permise de lege.

Plata la încetarea contractului

10.6.  Dacă CNAS încetează prezentul contract conform clauzei 10.1 sau Furnizorul încetează prezentul contract conform clauzei 10.4, CNAS va fi răspunzătoare doar pentru plata serviciilor prestate până la data încetării.

10.7.  Dacă CNAS încetează prezentul contract conform clauzei 10.2 sau 10.3, CNAS va fi răspunzătoare doar pentru plata serviciilor prestate până la data încetării. Pentru costurile suportate de CNAS în legătură cu încetarea contractului, CNAS va executa garanţia de bună execuţie.

Condiţii suspensive aplicabile plăţii la încetarea contractului

10.8. Este o condiţie suspensivă la orice plată către Furnizor a oricărei sume datorate la data încetării ca Furnizorul să îndeplinească obligaţiile sale conform clauzei 10.5.

Diverse

10.9.  Incetarea prezentului contract nu va prejudicia sau afecta drepturile dobândite, pretenţiile cu privire la răspunderea oricărei părţi potrivit prezentului contract.

Forţa majoră

10.10.  Un caz de forţă majoră exonerează de răspundere partea care îl invocă, cu condiţia ca cealaltă parte să fie informată în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care un astfel de eveniment a apărut. Fiecare parte are dreptul să solicite părţii care invocă un caz de forţă majoră să prezinte un certificat emis de Camera de Comerţ şi Industrie a României şi/sau de orice altă autoritate competentă, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării de la Furnizor cu privire la cazul de forţă majoră. In cazul în care Furnizorul sesizează existenţa sau posibilitatea existenţei unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea serviciilor, va notifica de îndată acest fapt CNAS în vederea luării măsurilor ce se impun pentru continuitatea serviciilor.

10.11. In cazul apariţiei unui caz de forţă majoră, obligaţiile părţii care invocă un caz de forţă majoră se suspendă pe o perioadă de până la 90 de zile calendaristice. Dacă evenimentul de forţă majoră subzistă pe o perioadă mai mare de 90 de zile calendaristice, fiecare dintre părţi poate înceta contractul prin notificare scrisă către cealaltă parte cu treizeci (30) de zile calendaristice înainte de data încetării contractului.

Continuitatea serviciilor

10.12. La încetarea prezentului contract din alte cauze decât prin ajungere la termen, excluzând forţa majoră, Furnizorul este obligat să asigure continuitatea prestării serviciilor, în condiţiile stipulate în prezentul contract, până la preluarea acestora de către un alt furnizor selectat sau numit, în condiţiile legii.

11. Confidenţialitate

11.1.  Părţile convin să menţină confidenţiale tot timpul după data încheierii prezentului contract şi pe o perioadă de 2 (doi) ani după încetarea acestuia, indiferent de cauză, şi să nu dezvăluie, să nu raporteze, să nu facă publice, direct sau indirect, să nu transfere, să nu folosească în scopuri personale sau ale terţilor informaţii confidenţiale în condiţiile legii, primite sau obţinute ca rezultat al încheierii sau executării prezentului contract ori furnizate de către sau în numele unei părţi în negocierile care au dus la încheierea prezentului contract şi care se referă la:

(i)   obiectul şi/sau prevederile prezentului contract;

(ii)   părţile şi/sau activităţile comerciale ale acestora.

11.2.   Fiecare parte este răspunzătoare de respectarea prevederilor clauzei 11.1 de către oricare dintre reprezentanţii săi sau dintre terţele persoane cărora le-au fost dezvăluite informaţii confidenţiale în scopul prezentului contract.

11.3. Obligaţiile stipulate în clauzele 11.1 şi 11.2 nu se aplică în cazul unei informaţii care:

(i) face parte din informaţiile publice la data încheierii prezentului contract;

(ii) devin  informaţii  publice  ulterior,  altfel decât ca rezultat al încălcării prezentului contract;

(iii) este cerută a fi dezvăluită de către o autoritate publică competentă.

12.  Notificări

12.1. Orice notificare către o parte la prezentul contract va fi transmisă după cum urmează:

a) înmânată persoanelor de contact, prevăzute pe pagina de semnături, ale părţii căreia îi este adresată comunicarea; sau

b)  prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire la adresa părţii, pentru persoanele prevăzute pe pagina de semnături, sau la o astfel de adresă notificată de către partea în cauză în scris; sau

c)  prin fax trimis la numerele de fax sau la un număr de fax notificat de către partea în cauză, pentru persoanele prevăzute pe pagina de semnături, în scris.

12.2. Fiecare parte trebuie să notifice cealaltă parte cu privire la orice modificare a datelor sale, în termen de 5 zile lucrătoare de la data apariţiei acestor modificări.

13.  Integralitatea contractului

13.1. Prezentul contract şi părţile la prezentul contract reprezintă întreaga voinţă şi singura înţelegere între părţi şi înlocuiesc toate reprezentările, contractele, declaraţiile şi înţelegerile anterioare ale părţilor.

14. Cesiunea sau subcontractarea

14.1.  Furnizorul nu are dreptul să cesioneze, în tot sau în parte, drepturile sale în baza prezentului contract sau să transfere, în tot sau în parte, obligaţiile sale în baza prezentului contract ori să contracteze în întregime sau orice parte a lucrărilor ori sarcinilor legate de prestarea serviciilor fără acordul scris prealabil al CNAS, cu excepţia contractelor prevăzută în anexa A.

14.2.   Sub rezerva acordului scris prealabil al CNAS, cesionarul trebuie să îndeplinească toate condiţiile asumate de către Furnizor.

14.3. Furnizorul va fi ţinut răspunzător, în continuare, faţă de CNAS, în mod solidar cu cesionarul, pentru îndeplinirea obligaţiilor de către acesta, cu drept de regres împotriva cesionarului.

15. Obiectul sau durata serviciilor

In cazul în care una dintre părţi are cunoştinţă despre orice aspect care ar putea modifica volumul de muncă sau durata necesară pentru finalizarea serviciilor, va trimite o notificare scrisă cu privire la acest aspect către cealaltă parte, cât de repede posibil, în mod rezonabil, ţinându-se cont de circumstanţe.

16.  Renunţări

Nicio renunţare de către o parte, expresă sau implicită, de a invoca orice încălcare a oricărui termen, condiţie, obligaţie de către cealaltă parte nu se va interpreta ca fiind o renunţare la invocarea unei încălcări ulterioare, de natură similară sau diferită, a acelui termen, condiţie sau obligaţie a contractului.

17.  Modificarea contractului

17.1.  Prezentul contract poate fi modificat prin acordul scris al părţilor, sub rezerva notificării scrise a intenţiei de modificare şi a propunerilor de modificare cu cel puţin 15 zile lucrătoare înaintea datei de la care se doreşte modificarea.

17.2.   Dacă pe parcursul prezentului contract apar acte normative noi în materie, clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător.

18..  Legea aplicabilă

18.1.  Prezentul contract este guvernat şi va fi interpretat în conformitate cu legile şi reglementările din România.

19. Soluţionarea litigiilor

19.1.  Fiecare dintre părţi va depune toate eforturile pentru a soluţiona pe cale amiabilă orice litigiu.

19.2. In cazul apariţiei unei litigiu, partea reclamantă trebuie să notifice în scris, iar litigiul va fi supus spre soluţionare directorului general al Furnizorului şi preşedintelui CNAS.

19.3. In urma notificării trimise în conformitate cu clauza 19.2, nicio parte nu va începe nicio procedură litigioasă cu privire la orice dispută până când părţile nu vor fi depus toate eforturile pentru soluţionarea disputei, iar aceasta nu a fost soluţionată în termen de cincisprezece (15) zile calendaristice (sau alt interval de timp convenit de părţi).

19.4. In cazul în care nu se ajunge la un acord astfel cum este prevăzut mai sus, disputa va fi soluţionată de către Comisia de arbitraj. Hotărârile Comisiei de arbitraj pot fi atacate la instanţele judecătoreşti competente, cu acţiune în anulare.

19.5.  Până la soluţionarea disputei, părţile vor continua să îndeplinească obligaţiile din prezentul contract.

20. Dispoziţii finale

20.1. In cadrul Furnizorului, pe baza mecanismului stabilit de comun acord de părţi, definit ulterior prin act adiţional, care va face parte integrantă din prezentul contract, pot fi acceptaţi la tratament şi bolnavi trataţi temporar, potrivit normelor legale în vigoare.

Prezentul contract a fost încheiat astăzi,..............., în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

Preşedinte,

..........................................................

Direcţia generală economică

Director general adjunct,

..........................................................

Aviz

Direcţia generală relaţii cu furnizorii, planificare şi prognoză

..........................................................

Direcţia programe naţionale

Director,

..........................................................

Aviz de legalitate

Direcţia juridic contencios

Director,

..........................................................

Furnizor

..........................................................

Reprezentant legal,

..........................................................

ANEXA A

Condiţii suspensive

ANEXA B

Descrierea centrului (a se introduce planul centrului)


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 438/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 438 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 438/2008
Ordin 868 2014
Ordin 286 2014
Ordin 1115 2010
pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 438/2008 privind aprobarea conditiilor si documentelor necesare furnizorilor de servicii medicale de dializa in vederea intrarii in relatii contractuale pentru furnizarea de servicii de dializa in regim ambulatoriu cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
Ordin 714 2010
pentru modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 438/2008 privind aprobarea conditiilor si documentelor necesare furnizorilor de servicii medicale de dializa în vederea intrarii în relatii contractuale pentru furnizarea de servicii de dializa în regim ambulatoriu cu Casa National?a de Asigur?ri de Sanatate
Ordin 606 2010
pentru modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 438/2008 privind aprobarea conditiilor si documentelor necesare furnizorilor de servicii medicale de dializa în vederea intrarii în relatii contractuale pentru furnizarea de servicii de dializa în regim ambulatoriu cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
Ordin 452 2010
pentru modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 438/2008 privind aprobarea conditiilor si documentelor necesare furnizorilor de servicii medicale de dializa în vederea intrarii în relatii contractuale pentru furnizarea de servicii de dializa în regim ambulatoriu cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
Ordin 968 2009
pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 438/2008 privind aprobarea conditiilor si documentelor necesare furnizorilor de servicii medicale de dializa în vederea intrarii în relatii contractuale pentru furnizarea de servicii de dializa în regim ambulatoriu cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
Ordin 968 2009
pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 161/2008 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea si finalizarea proiectelor PHARE
Ordin 561 2009
pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 438/2008 privind aprobarea conditiilor si documentelor necesare furnizorilor de servicii medicale de dializa în vederea intrarii în relatii contractuale pentru furnizarea de servicii de dializa în regim ambulatoriu cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu