Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 435 din 18 decembrie 1995

pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea, desfasurarea si absolvirea cursurilor de calificare, recalificare, perfectionare si a altor forme de pregatire profesionala a somerilor si a Normelor de infiintare, organizare si functionare a centrelor de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 54 din 15 martie 1996


SmartCity3


    In temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 448/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, republicata,
    in aplicarea art. 30 din Legea nr. 1/1991 privind protectia sociala a somerilor si reintegrarea lor profesionala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 257 din 4 septembrie 1994, si a art. 9 alin. (2) si a art. 16 din Hotararea Guvernului nr. 288/1991 privind calificarea, recalificarea si perfectionarea pregatirii profesionale a somerilor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 100 din 24 mai 1995,

    ministru de stat, ministrul muncii si protectiei sociale, emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice privind organizarea, desfasurarea si absolvirea cursurilor de calificare, recalificare, perfectionare si a altor forme de pregatire profesionala a somerilor si Normele de infiintare, organizare si functionare a centrelor de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor, prevazute in anexele la prezentul ordin.
    Art. 2
    Directia generala de forta de munca si somaj, Directia resurse umane si gestiune de personal in sectorul bugetar si directiile teritoriale de munca si protectie sociala vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin intra in vigoare la data publicarii acestuia in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Incepand cu aceasta data, prevederile Ordinului nr. 149 din 27 mai 1991 privind aprobarea Normelor de infiintare, organizare si functionare a centrelor de calificare si recalificare a somerilor si ale anexei sale care cuprinde Normele metodologice privind organizarea cursurilor de calificare sau recalificare a somerilor isi inceteaza aplicabilitatea.

                     Ministru de stat,
                     ministrul muncii si
                     protectiei sociale,
                     Dan Mircea Popescu


    ANEXA 1

                NORME METODOLOGICE
privind organizarea, desfasurarea si absolvirea cursurilor de calificare, recalificare, perfectionare si a altor forme de pregatire profesionala a somerilor

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Potrivit prevederilor Legii nr. 1/1991 privind protectia sociala a somerilor si reintegrarea lor profesionala, republicata, si ale Hotararii Guvernului nr. 288/1991 privind calificarea, recalificarea si perfectionarea pregatirii profesionale a somerilor, republicata, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale organizeaza, prin directiile sale teritoriale, cursuri de calificare, recalificare sau perfectionare pentru someri, in vederea maririi sanselor acestora pentru reintegrarea lor profesionala.
    Art. 2
    (1) Meseriile, specialitatile, functiile, ocupatiile sau activitatile in care urmeaza a fi calificati, recalificati sau perfectionati somerii se stabilesc de catre oficiile fortei de munca astfel:
    a) la cererea expresa a agentilor economici care urmeaza a incadra someri;
    b) la cererea somerilor care doresc sa presteze o activitate autorizata;
    c) pe baza documentarii, a analizelor sau a studiilor de specialitate privind necesarul de forta de munca de moment (pe o perioada de pana la un an) sau de perspectiva (pe o perioada de peste un an, dar nu mai mult decat perioada acordarii ajutorului de somaj si a alocatiei de sprijin luate impreuna), in profil teritorial.
    (2) Documentarea, analiza sau studiul mentionate la alin. (1) lit. c) se efectueaza de catre lucratori ai oficiului fortei de munca sau de catre experti ai centrului de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor si se finalizeaza printr-un referat de necesitate a organizarii cursului de calificare, recalificare, perfectionare sau a altei forme de pregatire profesionala, care se aproba de catre conducerea directiei de munca si protectie sociala.
    Studiile de specialitate privind cererea de pe piata fortei de munca (necesarul de forta de munca), intocmite de alte organisme sau institutii, se aproba de catre conducerea directiei de munca si protectie sociala, pe baza unui referat de necesitate alcatuit de oficiul fortei de munca.
    Referatul de necesitate mentionat in cele doua situatii, aprobat de catre conducerea directiei de munca si protectie sociala, va face parte din documentatia cursului respectiv.
    Art. 3
    (1) La un curs de calificare, recalificare si perfectionare sau la o alta forma de pregatire profesionala, finantate din Fondul pentru plata ajutorului de somaj, sunt obligate sa participe persoanele beneficiare de ajutor de somaj sau de ajutor de integrare profesionala, nominalizat de oficiul fortei de munca, potrivit legii.
    (2) Pot participa la activitatea de pregatire profesionala si beneficiarii de alocatie de sprijin pe perioada cat o primesc.
    (3) De regula, in perioada primirii ajutorului de somaj, respectiv a ajutorului de integrare profesionala sau a alocatiei de sprijin, un somer poate participa la o singura forma (curs) de pregatire profesionala.
    In cazul in care, dupa absolvirea primului curs, somerul nu a putut fi reintegrat in munca din motive care nu se datoreaza acestuia, directorul directiei de munca si protectie sociala poate aproba participarea, in perioada primirii alocatiei de sprijin, la un al doilea curs.
    Cursul inceput de catre un somer in perioada primirii ajutorului de somaj (a ajutorului de integrare profesionala) poate continua in perioada primirii alocatiei de sprijin fara a putea depasi perioada acordarii acesteia.
    Art. 4
    (1) In baza acestor norme metodologice pot fi organizate cursuri de calificare, recalificare sau perfectionare, la cererea agentilor economici, a mestesugarilor sau a persoanelor fizice care nu sunt someri care primesc indemnizatii, cu suportarea de catre acestia a cheltuielilor de pregatire.
    (2) La un asemenea curs pot participa, alaturi de somerii care primesc indemnizatii, si alte persoane care isi suporta cheltuielile de pregatire.

    CAP. 2
    1. Organizarea, inscrierea la cursuri si desfasurarea acestora

    Art. 5
    (1) Cursurile de calificare, recalificare sau perfectionare a pregatirii profesionale a somerilor se organizeaza de catre directiile de munca si protectie sociala prin:
    a) centre proprii de calificare, recalificare si perfectionare;
    b) unitati de invatamant organizate conform legii;
    c) alte unitati - regii autonome, societati comerciale, fundatii pentru pregatire profesionala, alti agenti economici cu capital de stat sau privat, autorizati conform legii.
    (2) Organizarea pregatirii in cazurile prevazute la lit. b) si c) se face pe baza de conventie incheiata intre directia de munca si protectie sociala si unitatea in care se efectueaza pregatirea.
    (3) Organizarea de catre directia de munca si protectie sociala sau, dupa caz, de catre centrul de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor a unui curs de calificare, recalificare sau perfectionare se face in urmatoarele conditii:
    a) sa existe cerintele prevazute la art. 2 pentru meseria, functia, ocupatia, activitatea sau specializarea in care se organizeaza cursul;
    b) sa existe conditii materiale de desfasurare a activitatii de formare profesionala, concretizate in:
    - spatii de instruire bine amenajate si dotate cu mijloace de invatamant si materiale didactice;
    - personal de predare si instruire cu o buna pregatire de specialitate si pedagogica;
    - locuri de practica adecvate pentru toti participantii la un curs.
    Art. 6
    Pentru fiecare curs organizat, directia de munca si protectie sociala intocmeste, prin oficiul fortei de munca, urmatoarele documente:
    a) o decizie, semnata de directorul directiei de munca si protectie sociala, conform modelului din anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice;
    b) o conventie de pregatire conform modelului din anexa nr. 2, incheiata cu unitatea (unitatile) la care se desfasoara pregatirea conform art. 5 alin. (2), prin care se stabilesc obligatiile reciproce.
    Conventia se incheie si de catre centrul de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor pentru cursurile teoretice pe care nu le poate organiza in sediul propriu sau pentru pregatire practica;
    c) devizul de cheltuieli si taxa pe cursant;
    d) catalogul pentru cursul de perfectionare;
    e) condica de prezenta a lectorilor;
    f) planul si programa de pregatire teoretica si practica, in cazul cursurilor de calificare (recalificare), sau programa de pregatire, in cazul cursurilor de perfectionare;
    g) programul de desfasurare a activitatii de pregatire (zilele de pregatire teoretica si practica, orarul pentru partea teoretica);
    h) tabelul cu persoanele care vor preda la curs sau care vor face instruirea practica;
    i) pentru persoanele care primesc ajutor de somaj, ajutor de integrare profesionala sau alocatie de sprijin, admise la pregatire profesionala ca urmare a cererii exprese a agentilor economici, se incheie cu acesti agenti economici o conventie privind incadrarea in munca dupa absolvire (anexa nr. 3).
    Art. 7
    Directiile de munca si protectie sociala si centrele de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor pot incredinta organizarea pregatirii unor someri unitatilor de invatamant de stat sau altor unitati de pregatire recunoscute prin Legea invatamantului nr. 84/1995 ca pot elibera acte de pregatire profesionala, incheind cu acestea conventii in care se vor stabili obligatiile ambelor parti, inclusiv cine elibereaza actele de absolvire.
    Art. 8
    (1) Meseriile, specialitatile, functiile si ocupatiile pentru care se organizeaza cursurile de calificare sau recalificare sunt cele prevazute in nomenclatoarele de meserii, specialitati si functii existente.
    (2) Specializarile in anumite functii, ocupatii sau meserii, initierile sau completarile de cunostinte profesionale la acestea se realizeaza prin cursuri de perfectionare a pregatirii, stabilite de catre oficiile fortei de munca, la cererea agentilor economici, a pietei fortei de munca sau a somerilor care doresc sa presteze activitati autorizate.
    Art. 9
    (1) Durata pregatirii se stabileste in mod diferentiat in raport cu complexitatea meseriei sau a activitatii respective prin planurile si programele de pregatire si nu poate depasi 9 luni, in conditiile alternarii teoriei cu practica (6 ore/zi -teorie, 8 ore/zi - practica).
    (2) Modul de elaborare a planurilor si a programelor de pregatire este prevazut la pct. 3 al acestui capitol (art. 16-18).
    (3) In cazuri deosebite, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale poate aproba, potrivit art. 4 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 288/1991, republicata, in baza unei documentatii justificative, ca durata pregatirii sa fie mai mare de 9 luni, fara a putea depasi 24 de luni.
    Documentatia justificativa va cuprinde:
    - necesitatea pregatirii;
    - tipul formei de pregatire si locul de desfasurare;
    - durata pregatirii;
    - avantajele formei respective de pregatire (locuri de munca asigurate, calitate etc.);
    - structura programului de pregatire (numarul de ore, ciclurile de pregatire teoretica si practica);
    - numarul de someri propusi pentru a urma aceasta forma de pregatire;
    - tabelul nominal cu somerii proveniti din alte judete, propusi pentru aceasta forma de pregatire;
    - devizul estimativ al cheltuielilor de pregatire.
    (4) Stabilirea unitatii unde se desfasoara pregatirea profesionala prevazuta la alin. (3) de mai sus se face conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 19/1995.
    (5) Pentru recalificarea unor persoane in meserii, profesii sau activitati pentru care acestea au deja unele cunostinte si deprinderi practice, durata pregatirii poate fi redusa de catre organizatori pana la jumatate din durata unui curs de calificare pentru meseria respectiva.
    Art. 10
    Pentru asigurarea calitatii procesului de formare profesionala, oficiile de forta de munca si centrele de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor vor selectiona unitatile de pregatire profesionala cu care doresc sa colaboreze in activitatea de pregatire sau carora doresc sa le incredinteze organizarea acestei activitati, pe baza unor caiete de sarcini, care vor contine cerintele impuse de beneficiari, in asa fel incat sa se asigure un raport optim intre calitatea si costul cursului.
    Selectia unitatilor de pregatire profesionala se va face avandu-se in vedere conditiile mentionate la art. 5 alin. (3) din prezentele norme metodologice.
    Art. 11
    Indrumarea si controlul modului de organizare si de desfasurare a cursurilor de calificare, recalificare si perfectionare se realizeaza de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale prin:
    - persoanele de specialitate imputernicite de directorul general al Directiei generale de forta de munca si somaj;
    - persoanele de specialitate din oficiile fortei de munca, imputernicite de directorul directiei de munca si protectie sociala;
    - expertii si instructorii centrelor de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor, imputerniciti de directorul centrului;
    - inspectorii din compartimentul control gestiune fond somaj din Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si directiile de munca si protectie sociala (pentru partea financiara).

    2. Inscrierea la cursurile de calificare, recalificare si perfectionare
    Art. 12
    Inscrierea somerilor la cursurile de calificare, recalificare sau perfectionare se face la oficiul fortei de munca, care notifica aceasta in fisa de evidenta. Persoanele care nu sunt someri se pot inscrie direct la centrul de calificare, recalificare si perfectionare. La inscriere candidatii vor prezenta urmatoarele acte:
    - cerere;
    - certificat de nastere (original si copie); copia se certifica de catre oficiul fortei de munca si se pastreaza la dosar, iar originalul se restituie;
    - certificat de absolvire a scolii generale sau a altei forme de invatamant absolvite dupa scoala generala (original si copie); copia se certifica de catre oficiul fortei de munca si se pastreaza la dosar, iar originalul se restituie;
    - act medical din care sa rezulte starea sanatatii si ca sunt apti pentru exercitarea meseriei respective; pentru persoanele care primesc ajutor de somaj, ajutor de integrare profesionala sau alocatie de sprijin se ia in considerare actul medical prezentat pentru primirea ajutorului de somaj;
    - chitanta de achitare a taxei de scolarizare pentru cursantii care nu sunt someri.
    Art. 13
    (1) La cursurile de calificare, recalificare, perfectionare sau la alte forme de pregatire sunt admise persoanele care:
    - au absolvit cu diploma invatamantul general obligatoriu sau alte studii cerute de cursul respectiv; pentru unele meserii simple, directorul directiei de munca si protectie sociala poate aproba admiterea si a unor persoane care nu au absolvit invatamantul general obligatoriu, dar poseda cunostinte minime necesare insusirii meseriei, activitatii sau ocupatiei respective, verificate de specialistii oficiului fortei de munca printr-un test de cunostinte;
    - sunt apte de munca pentru meseria respectiva sau au recomandarea comisiei de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca pentru aceasta meserie, in cazul unor persoane cu deficiente;
    - indeplinesc si alte conditii de selectie si orientare profesionala, inclusiv promovarea unor teste de aptitudini, daca pentru practicarea meseriei sau a activitatii sunt stabilite asemenea conditii;
    - achita taxa de scolarizare, daca nu beneficiaza de ajutoarele prevazute de lege.
    (2) Persoanele beneficiare de ajutor de somaj, de ajutor de integrare profesionala sau de alocatie de sprijin care indeplinesc conditiile prevazute la alin. (1) al acestui articol pot fi inmatriculate la curs, daca incheie un angajament conform modelului prezentat in anexa nr. 5 la instructiunile privind procedura de primire si solutionare a cererilor de plata a ajutorului de somaj, a ajutorului de integrare profesionala si a alocatiei de sprijin, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul muncii si protectiei sociale, nr. 307 din 13 octombrie 1994, prin care se obliga sa se incadreze in unitatile la care vor fi repartizate.
    (3) Somerii admisi la cursuri sau la alte forme de pregatire au drepturile si obligatiile prevazute de art. 10 din Hotararea Guvernului nr. 288/1991, republicata.
    Art. 14
    Persoanele admise la cursuri vor fi trecute in registrul matricol general de la oficiul fortei de munca, intocmit conform modelului prezentat in anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice; dosarul cu actele pentru fiecare persoana se pastreaza, dupa caz, la secretariatul cursurilor de la centru sau, daca nu exista centru, la oficiul fortei de munca.

    3. Desfasurarea instruirii teoretice si practice
    A. Planurile si programele de pregatire
    Art. 15
    (1) Activitatea de calificare intr-o meserie cuprinde pregatirea teoretica si instruirea practica ori numai practica (in meserii simple). Aceasta se desfasoara pe baza planului si a programelor de pregatire.
    (2) Pregatirea teoretica se desfasoara alternativ cu instruirea practica (in sistem dual), in functie de conditii, in 1-2 zile pe saptamana, comasat sau in 2-3 cicluri. Partea teoretica cuprinde circa 33% din totalul orelor de pregatire.
    (3) Activitatea de perfectionare cuprinde, dupa caz, pregatirea teoretica ori numai practica sau ambele si se desfasoara pe baza programului de perfectionare.
    Art. 16
    (1) Planurile si programele de pregatire pentru calificarea sau recalificarea intr-o meserie se elaboreaza de catre unitatile la care se desfasoara pregatirea si de catre oficiul fortei de munca sau centrul de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor si se aproba de catre directorul Directiei de formare si integrare profesionala din cadrul Directiei generale forta de munca si somaj din Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.
    (2) Pentru meseriile cele mai solicitate de piata fortei de munca se pot elabora planuri si programe-cadru de pregatire, simple sau in sistem modular.
    Planurile si programele-cadru de pregatire se stabilesc de catre Directia de formare si integrare profesionala din cadrul Directiei generale forta de munca si somaj in urma unei selectii a planurilor si a programelor existente sau in urma organizarii unui concurs.
    Concursul de planuri si programe de pregatire se organizeaza de catre Directia de formare si integrare profesionala din cadrul Directiei generale forta de munca si somaj si este deschis institutiilor specializate sau persoanelor fizice de specialitate.
    Pentru unele meserii specifice unei zone, concursul poate fi organizat si de catre directia de munca si protectie sociala (oficiul fortei de munca) sau de catre centrul de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor, cu aprobarea directorului Directiei de formare si integrare profesionala.
    (3) Pentru meseriile complexe, planurile si programele se elaboreaza in sistem modular. Modulele se stabilesc potrivit art. 3 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 288/1991, republicata, de catre Ministerul Invatamantului si Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.
    (4) Pot fi elaborate, prin concurs, si unele programe de perfectionare (informatica, contabilitate, birotica, limbi straine etc.).
    (5) Modul de organizare a concursului se stabileste prin regulamentul de organizare si desfasurare aprobat de ministrul muncii si protectiei sociale.
    (6) Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca planurile si programele de pregatire pentru calificare si recalificare se stabilesc prin caietele de sarcini elaborate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale sau de directiile de munca si protectie sociala, respectiv centrele de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor.
    (7) Planurile si programele-cadru de pregatire stabilite pentru o meserie (ocupatie) se difuzeaza de catre Directia de formare si integrare profesionala la directiile de munca si protectie sociala si la centrele de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor si devin obligatorii pentru toate unitatile organizatoare, in pregatirea meseriei respective.
    (8) Programele de perfectionare se stabilesc de catre organizatorii pregatirii si se aproba de catre directiile de munca si protectie sociala, respectiv de catre centrele de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor.
    Art. 17
    (1) Planul de pregatire cuprinde obiectele si numarul de ore de pregatire (teoretica si practica) pentru fiecare meserie.
    (2) Programa de pregatire cuprinde temele de pregatire teoretica si practica pentru fiecare obiect din plan si numarul de ore afectat. Continutul programelor de pregatire pentru meserii se stabileste la nivelul invatamantului profesional, cu respectarea nivelului impus de standardele ocupationale.
    (3) Programele-cadru de pregatire pot fi adaptate la nevoile locale in limita a 15%, in plus sau in minus fata de numarul total de ore prevazute, cu exceptia recalificarilor prevazute la art. 4 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 288/1991, republicata, la care limita minima poate ajunge la 50% .
    Art. 18
    (1) Calificarea sau recalificarea in unele meserii cu durate lungi de pregatire (1-2 ani) aprobate de ministrul muncii si protectiei sociale se desfasoara dupa planuri si programe de pregatire elaborate de organizatori si aprobate de Ministerul Invatamantului, la propunerea Directiei generale forta de munca si somaj din Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.
    (2) La aceste forme de pregatire, partea teoretica va fi organizata alternativ cu partea practica, dupa un program aprobat de directia de munca si protectie sociala.

    B. Pregatirea teoretica si practica
    Art. 19
    (1) Pregatirea teoretica se realizeaza pe grupe ce se constituie din 15 - 25 cursanti care, de regula, corespund unui curs. In cazuri speciale se pot constitui grupe cu cel putin 5 cursanti pentru o meserie sau activitate.
    (2) Grupele se constituie pe meserii in cazul calificarii sau recalificarii sau pe programe (teme) in cazul perfectionarii.
    (3) In cazul in care unele grupe au un numar mic de cursanti, se recomanda ca disciplinele comune pentru unele meserii sa fie predate impreuna cu toate grupele.
    (4) Cand nu se pot constitui grupe, pregatirea in meserii (ocupatii) simple sau perfectionarea profesionala se poate organiza prin program individual, conform modelului prezentat in anexa nr. 6.
    Art. 20
    (1) Pentru fiecare curs constituit in conditiile art. 19, oficiul fortei de munca sau centrul de calificare, recalificare si perfectionare completeaza cate un catalog.
    Pentru cursurile de calificare sau de recalificare va fi folosit catalogul-model prezentat in anexa nr. 7, iar pentru cursurile de perfectionare va fi folosit catalogul-model prezentat in anexa nr. 5.
    (2) Pentru persoanele cu program individual se va folosi programul-model prevazut in anexa nr. 6.
    Art. 21
    (1) Daca numarul absentelor nemotivate depaseste 10% din totalul orelor prevazute in programa de pregatire, cursantul beneficiar de ajutoarele prevazute de lege va fi exmatriculat si nu va mai putea urma un alt curs gratuit.
    (2) Cursantii care din motive medicale absenteaza mai mult de 20% din totalul orelor prevazute in programa de pregatire se considera retrasi din motive medicale si pot repeta cursul respectiv sau pot urma un alt curs. De asemenea, cei care inainte de absolvire au fost incorporati pentru indeplinirea serviciului militar pot repeta cursul dupa lasarea la vatra, daca beneficiaza de ajutoarele prevazute de Legea nr. 1/1991, republicata.
    Art. 22
    (1) La inceputul fiecarei ore de curs lectorii sunt obligati sa faca controlul prezentei. Cursantii care nu se afla in sala sunt considerati absenti si notati ca atare.
    (2) Prezenta cursantilor la pregatirea teoretica se tine cu ajutorul catalogului, de catre lectori, iar la instruirea practica (in cazul cursurilor de calificare-recalificare), efectuata la agentii economici, pe fisele de pontaj sau cu un alt sistem de evidenta folosit in unitate, de catre maistrii sau conducatorii formatiilor de lucru. Prezenta se controleaza de catre responsabilul cu practica si delegatul oficiului fortei de munca sau al centrului de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor
    Saptamanal, in perioada de practica, absentele se trec in catalogul grupei (cursului) de catre organizatorul de curs. Fiecare ora de absenta de la instruirea practica se noteaza in catalog cu o absenta.
    (3) Sunt considerate motivate numai absentele care se datoreaza imbolnavirii cursantului sau unor cazuri de forta majora dovedite cu acte legale.
    Motivarea absentelor se face de catre organizatorul cursului.
    Art. 23
    (1) Activitatea de pregatire teoretica se realizeaza prin lectii, expuneri, demonstratii, lucrari practice de laborator.
    (2) Lectia constituie forma de baza a activitatii de pregatire teoretica. Personalul de predare este obligat sa foloseasca material didactic in functie de continutul lectiilor. Cursantilor li se pot da spre rezolvare teme in timpul lectiilor si in afara lor.
    Art. 24
    (1) Activitatea de pregatire se desfasoara pe baza programului si a orarului, prin care se stabilesc, pe cicluri si saptamani, zilele si orele de pregatire teoretica la fiecare obiect din plan si zilele de instruire practica; ora la care incepe si se incheie ziua de instruire practica se stabileste in functie de programul de lucru al agentului economic la care se desfasoara practica.
    (2) Programul de pregatire si orarul saptamanal se intocmesc, dupa caz, de catre centrul de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor sau de catre oficiul fortei de munca, impreuna cu unitatea la care se desfasoara pregatirea teoretica sau practica.
    Art. 25
    In cazul in care pregatirea se desfasoara la o unitate de invatamant, oficiul fortei de munca sau centrul de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor stabileste prin conventie elaborarea si prezentarea orarului, catalogului, condicii de prezenta a lectorilor, planurilor si programelor de pregatire si a altor documente dupa care se desfasoara cursul.
    Art. 26
    Numarul orelor de pregatire teoretica consecutive la un obiect poate fi de maximum 4. Numarul total al orelor de pregatire teoretica intr-o zi nu poate fi mai mare de 6. Durata unei ore de pregatire este de 50 de minute, urmata de o pauza de 10 minute. Ziua de instruire practica este, de regula, de 8 ore.
    Art. 27
    (1) Instruirea practica intr-o meserie se desfasoara in concordanta cu prevederile programelor de pregatire practica, de regula in sectiile productive ale unitatilor in care persoanele urmeaza a fi angajate sau in alte unitati stabilite de organizatori sau in centrele de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor.
    (2) In timpul instruirii practice in meserie, cursantii vor lucra potrivit normelor specifice locului de munca.
    Art. 28
    (1) Instruirea practica in atelierele centrelor de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor se efectueaza de catre un instructor la 25-30 cursanti; instruirea practica in atelierele agentilor economici se efectueaza de catre maistri sau alte persoane care conduc formatiile de lucru, conform numarului de ore stabilit prin programa de instruire practica si posibilitatilor agentului economic.
    (2) Locurile de munca pentru instruirea practica in meserie se stabilesc, avandu-se in vedere:
    - executarea operatiunilor sau a lucrarilor prevazute in programa practica cu respectarea Normelor de tehnica securitatii;
    - gradarea complexitatii lucrarilor potrivit cresterii nivelului de pregatire;
    - posibilitatea cursantilor de a lucra independent, avand de realizat lucrari cat mai variate.
    (3) Urmarirea practicii in alte unitati decat in centrul de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor se face de catre responsabilul de curs sau de catre o alta persoana desemnata de seful oficiului fortei de munca sau de directorul centrului de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor.
    Art. 29
    (1) Practica se efectueaza in schimbul I. Cursantii in varsta de peste 18 ani pot efectua practica si in schimbul II, daca sunt asigurate conditii de instruire.
    (2) In timpul practicii cursantii vor folosi caietul de practica in care se vor nota lucrarile efectuate zilnic. Periodic, cursantii vor fi supusi la probe practice de executie a unor operatiuni sau lucrari, notate de catre maistri sau de sefii formatiilor de lucru.

    4. Verificarea si aprecierea cunostintelor

    Art. 30
    (1) Verificarea cunostintelor si a deprinderilor dobandite de cursanti se face pe intregul parcurs al pregatirii teoretice si al instruirii practice. Verificarea pregatirii cursantilor consta, in functie de specificul pregatirii, in examinari orale, lucrari scrise, lucrari grafice, proiecte, probe practice. Pe durata unui curs se fac cel putin doua verificari.
    (2) Cursantii care au absentat motivat (pe durata care, potrivit prezentelor norme metodologice, nu intrerupe pregatirea) vor fi examinati si din materia parcursa in timpul absentarii.
    Art. 31
    (1) Aprecierea cunostintelor si a deprinderilor la cursurile de calificare sau de recalificare se face cu note de la 10 la 1. Notele se trec in catalog imediat dupa examinare si se comunica cursantului.
    (2) La fiecare obiect de pregatire se incheie o medie care se rotunjeste la un numar intreg in favoarea cursantului.
    (3) La cursurile de perfectionare notele sunt de la 10 la 1.
    Art. 32
    La cursurile de calificare sau de recalificare promovarea la fiecare obiect se face pe baza mediilor obtinute. Sunt declarati promovati la obiectele respective cursantii care obtin cel putin media 5.
    Cursantii declarati respinsi nu se pot prezenta la examenul de absolvire, daca, in termen de 30 de zile de la absolvirea cursului, nu au promovat cu cel putin media 5 obiectele respective.

    5. Examenul de absolvire a cursului de calificare, recalificare sau perfectionare

    Art. 33
    (1) La examenul de absolvire se prezinta toti cursantii care au parcurs tematica prevazuta in programa de pregatire si care au fost declarati promovati.
    (2) Examenul de absolvire se sustine in fata comisiei constituite potrivit art. 8 din Hotararea Guvernului nr. 288/1991, republicata, si consta intr-o proba teoretica si una practica (in cazul calificarii-recalificarii) sau intr-o proba teoretica ori intr-o proba teoretica si una practica (in cazul unor activitati de perfectionare).
    (3) Lucrarile care se executa in cadrul probei practice si durata acesteia se stabilesc din timp de catre comisia de examinare, cu consultarea sefului atelierului in care s-a efectuat practica. Comisia de examinare verifica si caietul de practica al cursantului.
    (4) Pentru sustinerea probei practice in cazul calificarii - recalificarii, cursantul intocmeste fisa tehnologica si desenul (daca este cazul).
    (5) Aprecierea cunostintelor practice se face de catre comisia de examinare prin note de la 10 la 1. Nota minima de promovare este 5 si se consemneaza in catalogul examenului de absolvire, prezentat in anexa nr. 7. Cei care nu promoveaza mai pot sustine o proba in maximum 30 de zile de la data examinarii.
    (6) Cursantilor someri care nu promoveaza la reexaminare din motive imputabile lor le inceteaza plata ajutorului de somaj potrivit art. 20 lit. d) din Legea nr. 1/1991, republicata, si nu mai pot urma un alt curs gratuit.
    Art. 34
    Desfasurarea examenului teoretic de absolvire la formele de perfectionare se face astfel: se stabilesc subiectele din materia cuprinsa in programe, se sustin aceste subiecte scris sau oral, ori ambele; se corecteaza lucrarile de catre examinator si se supun comisiei de examinare. Proba orala se sustine in fata comisiei si se desfasoara pe baza de bilet cu 2-3 intrebari sau, dupa caz, sub forma de interviu.
    Art. 35
    (1) Media de promovare la examenul oral, la fiecare obiect, este de minimum 5. Media generala se obtine ca medie a celor doua probe: practica si orala si pentru promovare trebuie sa fie de minimum 5.
    (2) Dupa incheierea examenului de absolvire se intocmeste un proces-verbal. Acesta si catalogul cu rezultatele obtinute la examenul de absolvire (anexa nr. 7) se semneaza de catre intreaga comisie de examinare.
    Art. 36
    La examenul de absolvire se pot prezenta si tinerii someri care au absolvit cursurile dar au fost incorporati pentru indeplinirea stagiului militar inainte de sustinerea acestui examen.
    Art. 37
    Lista absolventilor cursurilor de calificare - recalificare sau perfectionare pe meserii sau specializari se depune la oficiul fortei de munca in vederea repartizarii in munca.

    6. Documentele de evidenta a activitatii de pregatire profesionala si a eliberarii actelor de calificare, recalificare si perfectionare

    Art. 38
    Pentru evidenta activitatii de pregatire profesionala se folosesc urmatoarele documente:
    a) Registrul matricol general cu somerii admisi la cursurile de calificare, recalificare si perfectionare. Acest registru se deschide de catre compartimentul de consiliere si indrumare din cadrul compartimentului de mediere a muncii al oficiului fortei de munca. Modelul registrului este prezentat in anexa nr. 4. Pentru celelalte persoane admise la pregatire profesionala, altele decat cele indreptatite conform Legii nr. 1/1991, republicata, evidenta va fi tinuta separat de catre oficiul fortei de munca sau de catre centrul de calificare, recalificare si perfectionare;
    b) Catalogul pentru instruirea teoretica, in cazul cursurilor de calificare - recalificare (formularul tipizat 17-2-14);
    c) Catalogul pentru instruirea practica a cursantilor de la cursurile de calificare - recalificare. Se intocmeste de catre organizatorul de curs si se preda persoanei care raspunde de activitatea practica;
    d) Catalogul cursantilor, in cazul cursurilor de perfectionare a somerilor (anexa nr. 5);
    e) Programul individual de pregatire (anexa nr. 6);
    f) Registrul de evidenta a cursurilor de calificare sau de recalificare la locul de munca (formularul tipizat 17-1-12);
    g) Registrul de evidenta a cursurilor (formelor) de perfectionare (anexa nr. 8);
    h) Catalogul cu rezultatele obtinute la examenul de absolvire. Se intocmeste de catre oficiul fortei de munca sau de catre centrul de calificare, recalificare si perfectionare, numai in cazul cursurilor de calificare sau de recalificare, conform modelului prezentat in anexa nr. 7.
    In cazul cursurilor de perfectionare, comisia de examinare intocmeste un proces-verbal in care se consemneaza notele acordate;
    i) Registrul de evidenta a formularelor actelor de studii primite sau predate si a celor eliberate absolventilor (formularul tipizat 17-6-17);
    j) Condica de prezenta la ore a personalului de predare si de instruire (formularul tipizat 17-7-2).
    Art. 39
    Documentele scolare tipizate se completeaza conform instructiunilor in vigoare si se pastreaza in arhiva directiei de munca si protectie sociala sau a centrului de calificare, recalificare si perfectionare, pe timp nelimitat, cu exceptia cataloagelor care se pastreaza timp de 5 ani. Distrugerea acestor cataloage se poate face numai dupa ce directorul directiei de munca si protectie sociala sau al centrului de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor a constatat ca datele privind situatia cursantilor au fost trecute in registrul de evidenta a actelor de studii. Lucrarile scrise ale cursantilor la examenul de absolvire se pastreaza timp de 2 ani.

    7. Eliberarea certificatelor de calificare si a celor de absolvire a cursurilor de perfectionare
    Art. 40
    Eliberarea certificatelor de calificare se face potrivit normelor stabilite de Ministerul Invatamantului. Certificatele de calificare sunt imprimate-tip, cu regim special, si se elibereaza numai pe baza datelor din registrul matricol, catalogul de examinare si procesul-verbal al comisiei de examinare. Ele se semneaza de catre directorul directiei de munca si protectie sociala sau al centrului de calificare, recalificare si perfectionare si de catre presedintele comisiei de examinare.
    Art. 41
    Certificatele de calificare se completeaza cu tus negru, corect, citet si fara stersaturi. Numele si prenumele titularului se scriu fara prescurtari, cu litere de tipar, trecandu-se si initialele prenumelui tatalui, care trebuie sa corespunda cu datele inscrise in actele de identitate ale cursantului.
    Art. 42
    (1) Certificatul de calificare se elibereaza in termen de cel mult 30 de zile de la sustinerea examenului de absolvire; absolventul va semna de primire in registrul matricol - catalog si in registrul de evidenta pentru primirea si eliberarea actelor de studii.
    (2) Formularele certificatelor de calificare si ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfectionare si imprimatele respective se pastreaza, dupa caz, la centrul de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor sau la directia de munca si protectie sociala, in casa de fier sau in dulap metalic. Registrele de evidenta pentru primirea si eliberarea actelor de studii, registrele matricole - catalog si celelalte documente de evidenta se pastreaza, prin grija secretariatului, in dulapuri incuiate, care prezinta siguranta.
    (3) Registrele de evidenta se numeroteaza, se snuruiesc, se parafeaza si se certifica, pentru continut, numar de pagini si serie, de catre directorul centrului de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor sau al directiei de munca si protectie sociala.
    (4) Certificatele de absolvire a cursului de calificare, utilizate de catre directiile de munca si protectie sociala sau de catre centrele de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor, sunt imprimate-tip, tiparite si gestionate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale conform modelului prezentat in anexa nr. 9 si nu pot fi folosite de alti agenti economici sau unitati de pregatire profesionala, iar certificatele de absolvire se tiparesc de catre oficiile fortei de munca sau centrele de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor, conform modelului prezentat in anexa nr. 10.
    Art. 43
    (1) Certificatele de calificare si celelalte formulare tipizate sunt documente oficiale. Primirea acestora de catre centrele de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor sau de catre directiile de munca si protectie sociala de la organul care le gestioneaza se face pe baza de delegatie scrisa si numai cu proces-verbal de predare-primire.
    (2) Formularele completate gresit se anuleaza, scriindu-se cu litere de tipar ANULAT, atat pe act cat si pe matca.
    Aceeasi mentiune se face si in registrul de evidenta nominala a eliberarii actelor de studii.
    (3) In cursul unui an, cel putin o data pe trimestru, directorul impreuna cu secretarul verifica situatia imprimatelor primite si distribuite, precum si pastrarea si completarea lor. La schimbarea directorului sau a secretarului cursurilor, imprimatele se predau cu proces-verbal, specificandu-se numarul si seria actelor.
    Art. 44
    (1) In cazul pierderii certificatului de calificare se poate elibera duplicat, pe baza aprobarii directorului directiei de munca si protectie sociala.
    (2) Pentru eliberarea duplicatului, solicitantul se adreseaza in scris directorului directiei de munca si protectie sociala, anexand urmatoarele documente: declaratie data de titularul actului pierdut, autentificata de notarul public de pe raza localitatii de domiciliu, care cuprinde toate elementele identificarii: numele sub care s-a eliberat actul original, data absolvirii, imprejurarile in care s-a pierdut sau s-a distrus, dovada publicarii actului pierdut, in Monitorul Oficial al Romaniei, si timbrele fiscale prevazute de dispozitiile legale in vigoare.
    Pentru eliberarea duplicatului tehnica lucrarilor este aceeasi ca la actele originale, prevazuta in prezentele norme metodologice.
    (3) Evidenta duplicatelor se pastreaza nominal pe fiecare centru sau directie de munca si protectie sociala, facandu-se mentiune in registrul de evidenta nominala a eliberarii actelor de studii (cod 17-6-17) "S-a eliberat duplicatul nr. ....... din ......... conform Ordinului nr. ....... al ministrului muncii si protectiei sociale".
    Duplicatul se elibereaza o singura data.
    Art. 45
    Certificatele de absolvire se elibereaza absolventilor formelor de perfectionare profesionala. Evidenta acestor certificate se tine de catre oficiul fortei de munca sau de catre centrul de calificare, recalificare si perfectionare profesionala a somerilor, dupa caz, in registru separat de cel al certificatelor de calificare (anexa nr. 11).

    CAP. 3
    Cheltuielile pentru activitatea de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor

    Art. 46
    Cheltuielile prilejuite de activitatea de pregatire profesionala a somerilor se stabilesc prin bugetul anual al Fondului pentru plata ajutorului de somaj - capitolul 51-05, subcapitolul 15 "Cheltuieli cu calificarea si recalificarea somerilor" -, aprobat de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale pentru fiecare directie judeteana de munca si protectie sociala.
    In aceste cheltuieli se includ:
    a) taxa de participare la curs, care se stabileste tinand seama de:
    - cheltuielile de personal, care cuprind salariile personalului centrului de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor, precum si sumele achitate personalului de specialitate care presteaza activitati de predare si instruire prin plata cu ora, conform reglementarilor legale; profiluri de pregatire si pot avea m subordine filiale teritoriale organizate dupa modelul centrelor de categoria a III-a sau dupa modelul propriu.
    - cheltuielile de personal, care cuprind salariile personalului centrului de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor, precum si sumele achitate personalului de specialitate care presteaza activitati de predare si instruire prin plata cu ora, conform reglementarilor legale;
    - cheltuielile materiale si prestarile de servicii cu caracter functional, care cuprind cheltuieli pentru:
    - documentele de evidenta folosite in activitatea de pregatire profesionala a somerilor;
    - materialele consumabile;
    - cheltuieli pentru intretinerea si gospodarirea salilor de curs sau a altor spatii unde se desfasoara instruirea;
    - cota-parte din cheltuielile de functionare (energie electrica, termica, chirie);
    b) drepturile somerilor cursanti, care cuprind:
    - plata abonamentelor pe mijloace feroviare, auto sau de transport in comun;
    - rechizite si materiale de instruire;
    - haine si echipament de protectie pe timpul instruirii practice;
    - cazare in cazul in care centrul de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor are camin;
    - cheltuielile de pregatire facute in conditiile art. 10 A lit. i) din Hotararea Guvernului nr. 288/1991, republicata;
    c) cheltuieli pentru publicitate, care cuprind:
    - cheltuieli pentru publicitate prin presa, radio si televiziune:
    - cheltuieli facute de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, directiile de munca si protectie sociala si centrele de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor pentru organizarea unor actiuni de informare si popularizare privind piata fortei de munca si pregatirea profesionala a somerilor;
    d) cheltuieli pentru elaborarea de studii de specialitate si prognoza privind evolutia pietei fortei de munca, pe meserii, profesii si activitati;
    e) cheltuieli pentru editarea unor materiale tiparite, a planurilor si programelor de pregatire, manuale, materiale didactice.
    Art. 47
    (1) Modul in care se tine evidenta cheltuielilor si a veniturilor realizate din activitatea de pregatire profesionala de catre oficiile fortei de munca se face potrivit instructiunilor aprobate de Directia generala forta de munca si somaj din cadrul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.
    (2) Venitul unitatii organizatoare, in sensul prevederilor art. 13 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 288/1991, republicata, este de 10% din cheltuielile ocazionate de instruirea persoanelor care nu au calitatea de somer.

    CAP. 4
    Personalul de predare, instruire si indrumare a activitatii de pregatire profesionala a somerilor

    Art. 48
    (1) Personalul de specialitate care realizeaza activitatea de instruire teoretica este alcatuit din experti (in cazul centrelor de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor), cadre didactice din unitati de invatamant sau specialisti din unitatile prevazute la art. 5 alin. (1 ) lit. c) din prezentele norme metodologice, cu o buna pregatire profesionala si experienta in domeniu.
    (2) Activitatea de instruire practica efectuata la agentii economici se asigura de catre sefii formatiilor de lucru din acele unitati, iar cea efectuata la unitatile de invatamant, de catre maistrii instructori ai unitatilor respective.
    (3) In cazul in care activitatea de instruire practica se desfasoara in atelierul unei unitati scolare de catre maistrul instructor angajat al acelei unitati, acesta va putea fi platit pentru orele de instruire efectiv realizate, in situatia in care instruirea s-a realizat numai cu grupa de cursanti someri, in afara programului sau de lucru, in conditiile prevazute de lege.
    Art. 49
    Plata personalului de predare si instruire care nu este incadrat cu contract de munca la centrul de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor si a personalului de predare de la cursurile organizate de oficiul fortei de munca si somaj se face prin plata cu ora, potrivit prevederilor art. 17 din Hotararea Guvernului nr. 281/1993 si instructiunilor privind plata cu ora pentru activitatea de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor, ale Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.
    Art. 50
    (1) Pentru organizarea si indrumarea fiecarui curs de calificare, recalificare si perfectionare a pregatirii profesionale a somerilor, directorul directiei judetene de munca si protectie sociala sau directorul centrului de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor numeste un organizator, care, de regula, la centru este un referent sau subinginer.
    (2) Organizatorul de curs are urmatoarele sarcini:
    - urmareste intocmirea documentatiei necesare organizarii cursului;
    - selectioneaza personalul de predare si instruire;
    - urmareste asigurarea mijloacelor audiovizuale si a materialelor didactice necesare;
    - elaboreaza programul de desfasurare si orarul zilnic al cursului;
    - incheie si urmareste respectarea conventiilor cu unitatile in care se desfasoara pregatirea.
    Art. 51
    Anexele nr. 1 - 11 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

    MINISTERUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE
    Directia de munca si protectie sociala
    a judetului .......................               Nr. ......../........

                        DECIZIE

    In temeiul art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 288/1991 privind calificarea, recalificarea si perfectionarea pregatirii profesionale a somerilor, republicata, al art. 1 din Normele metodologice privind organizarea, desfasurarea si absolvirea cursurilor de calificare, recalificare, perfectionare si a altor forme de pregatire profesionala a somerilor si al Ordinului ministrului de stat, ministrul muncii si protectiei sociale, nr. 435/1995, directorul Directiei de munca si protectie sociala a judetului ...............

                       DECIDE:
    1. In perioada ........./........../199.. - ........./.......... /199..... se organizeaza cursul de calificare/recalificare/perfectionare cu ............ persoane (...... someri si .....  care nu sunt someri) in meseria / specialitatea / profesia / activitatea .................
    2. Durata totala a cursului va fi conform programului de pregatire de ..... ore, din care:
    - pregatire teoretica: ...... ore, care se va desfasura la .............;
                                                           (denumirea unitatii)
    - instruire practica: ...... ore, care se va desfasura la .................
                                                           (denumirea unitatii)
    3. Examenul de absolvire se va sustine la data de ......./......./199... .
    4. Comisia de examinare se compune din:
    a) ................., reprezentantul directiei de munca si protectie sociala sau directorul centrului de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor                                                 - presedinte
    b) .........., organizatorul (responsabilul) cursului - secretar
    c) .........., reprezentantul ....................... - membru
                                   (denumirea unitatii)
    d) .........., reprezentantul .......................    - " -
                                   (denumirea unitatii)
    e) .........., reprezentantul .......................    - " -
                                   (denumirea unitatii)
    5. Taxa de participare la curs va fi de ............... lei/cursant. La incheierea cursului, ...................... va prezenta devizul cheltuielilor,
                     (denumirea unitatii)       in care se includ:
................................................................................
................................................................................
Cheltuielile pentru someri se suporta din Fondul pentru plata ajutorului de somaj, contul ............................................................. .
    6. Salarizarea personalului de predare si de instruire, care nu este incadrat la centrul de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor, se va face prin plata cu ora, conform reglementarilor legale.
    7. Repartizarea in munca a absolventilor se va face de catre oficiul fortei de munca, pe baza conventiilor incheiate cu unitatile care au solicitat forta de munca sau pe alte locuri vacante aflate in evidenta oficiului fortei de munca.
    8. Intocmirea si pastrarea documentelor de evidenta ale cursului si eliberarea certificatului de absolvire cad in sarcina centrului de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor / oficiului fortei de munca.
    9. Cursul se include in planul de activitate pe anul ........ al centrului de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor / oficiului fortei de munca, care are obligatia de a urmari si raporta realizarea acestuia, conform sistemului aprobat.

                             Director,
                       .......................
                              (L.S.)

    Intocmit in .............. exemplare, cate unul pentru centrul de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor / oficiul fortei de munca si ........................................... .
                 (unitatea)    ANEXA 2
    la normele metodologice


                    CONVENTIE-CADRU
               privind pregatirea profesionala

                 Incheiata astazi, .............., intre
    Directia de munca si protectie sociala a judetului ........................ (centrul de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor), reprezentata prin .............., avand functia de ................, pe de o parte, si ...............................................................
   (unitatea la care se face pregatirea teoretica sau/si practica) reprezentata prin ...................., avand functia de ..................., pe de alta parte, prin care se stabilesc urmatoarele:

    1. .........................................  se obliga sa*):
        (unitatea in care se face pregatirea)
    2. Directia de munca si protectie sociala, prin oficiul fortei de munca / centrul de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor, se obliga sa*):

    3. Cursul (cursurile) este (sunt) de calificare (recalificare) in meseria .................................... perfectionare a pregatirii in ........... cu un numar de ................ cursanti.
    4. Durata este de ...... saptamani, cu ........... ore teorie si ..... ore practica.
    5. Data inceperii ................ ; data terminarii .............
    6. Taxa pe cursant este de ............ lei, conform devizului anexat.
    7. Documentele de evidenta se pastreaza la .....................

                 Director,                     Director,
          .....................           ..........................


--------------------------
    *) Se vor trece obligatiile asumate de unitate: baza materiala si didactica, specialistii etc.
    *) Se vor trece obligatiile directiei de munca si protectie sociala: sa urmareasca pregatirea profesionala, sa achite cheltuielile prevazute in devizul acceptat, sa intocmeasca catalogul si celelalte documente de curs.


    ANEXA 3
    la normele metodologice

                       CONVENTIE-CADRU
privind angajarea, in baza unui contract individual de munca, a somerilor - absolventi ai unor forme de pregatire

    Incheiat astazi, ..............., intre
    Directia de munca si protectie sociala a judetului ......................, reprezentata prin .............., avand functia de .................., pe de o parte, si ......................................................., reprezentata
                  (unitatea care solicita forta de munca)
prin ....................., avand functia de ............. convin urmatoarele:

    1. ..................................... va incadra un numar de .... someri,
       (agentul economic care solicita forta de munca)
care vor incepe pregatirea la data de .........., in meseria / specialitatea
................. solicitata.
    Incadrarea in munca a acestora se va face pana la data de ........, dupa absolvirea cursului de calificare / recalificare / perfectionare.

    2. Directia de munca si protectie sociala se obliga sa satisfaca solicitarea ................................ organizand pregatirea acestor someri in conditiile stabilite.
    In locul persoanelor admise la curs, directia de munca si protectie sociala poate repartiza o alta persoana cu pregatirea convenita, care va fi angajata pe baza de proba (examen, concurs).

    3. Incadrarea in munca se va face pe baza de proba de lucru, examen sau concurs, in conditiile stabilite de .......................................
                                    (unitatea care solicita forta de munca)


       Directia de munca si protectie sociala,         Agentul economic,
                 Director,                                  Director.
    ANEXA 4
    la normele metodologice


                      REGISTRU MATRICOL GENERAL*)
cu somerii si alte persoane admise la cursurile de calificare, recalificare sau perfectionare
--------------------------------------------------------------------------------
       Numele                                          Prega-   Meseria   Obser-
Nr.     si       Data    Locul  Parintii     Numarul   gatirea  (profe-    va-
crt. prenumele nasterii   nas- ------------- carnetu- ----------  sia)     tii
                         terii   Tata   Mama   lui     Stu-  Mese in care
                                              de somer dii (profe- se ca-
                                                            sia)  lifica
                                                          actuala se reca-
                                                                  lifica
                                                                  sau se
                                                                  perfec-
                                                                  tioneaza
--------------------------------------------------------------------------------

-----------------------
    *) Registrul se tine la oficiul fortei de munca sau la centrul de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor


    ANEXA 5
    la normele metodologice

                              CATALOGUL
cursantilor pentru cursurile de perfectionare a somerilor
    Programul (cursul) ................................................

--------------------------------------------------------------------------------
 Nr.  |                    |
 crt. |  Numele .........  |   Perioada desfasurarii .............
  1.  | Prenumele .......  |----------------------------------------------------
      |                    | Saptamana | Saptamana | Saptamana | Saptamana | |
      | Nr. din Registrul  |     I     |   a II-a  |   a III-a |   a IV-a  | |
      | matricol general   |  Absente  |  Absente  | Absente   | Absente   | |
      | Parintii:          -----------------------------------------------------
      |  Tata ............ |           |           |           |           | |
      |  Mama ............ |           |           |           |           | |
      |  Nascut la ....... |           |           |           |           | |
      | (anul, luna, ziua) |           |           |           |           | |
      | In localitatea ... |           |           |           |           | |
      | Judetul .......... |           |           |           |           | |
      | Studii ........... |           |           |           |           | |
      | Profesia ......... |           |           |           |           | |
      | Nr. carnetului de  |           |           |           |           | |
      | somer ...........  |           |           |           |           | |
      |       sau          |           |           |           |           | |
      | Unitatea unde este |           |           |           |           | |
      | angajat .......... -----------------------------------------------------
      | .................  | Calificativul
      | .................  | (Nota) obtinut(a) la absolvire
--------------------------------------------------------------------------------
  2.  |  Numele .........  |           |           |           |           | |
      |  Prenumele ......  |           |           |           |           | |
      |................... |           |           |           |           | |
      | .................. |           |           |           |           | |
--------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 6
    la normele metodologice

                    PROGRAMUL INDIVIDUAL DE PREGATIRE

    Numele si prenumele: ..................................................
    Parintii: tata ..................; mama ...............................
    Data nasterii: .......................................
    Nr. carnetului de somer ..............................
    Meseria (ocupatia) anterioara somajului: ..............................
    Inregistrat in registrul matricol general cu nr .......................

                         Programul de pregatire
    1. Meseria*) (specializarea) in care se face calificarea (perfectionarea) .............................
    Pregatire teoretica: ................ ore in care se va desfasura studiul individual.
    Instruire practica: ................. ore, care se va efectua la .........
...............................................................................
          (denumirea agentului economic, a persoanei fizice etc.)

    2. Obiective:
    - calificarea (recalificarea) sau perfectionarea (instruirea) in meseria (profesia) ......................................
    3. Continutul teoretic:
    Se vor nominaliza principalele lucrari (teme) ce trebuie efectuate pe durata pregatirii.
    - ........................................................................
    - ........................................................................
    4. Forma de instruire (instruire sub controlul maistrului, instructorului, sefului de echipa, muncitorului, executantului).
    5. Responsabilul instruirii  ..............................................
    6. Examenul de absolvire se sustine in fata comisiei de examinare, stabilita prin decizia de organizare nr. ................. din data ................. .

-----------------------
    *) Pentru meserii simple accesibile pregatirii individuale sub supraveghere.


    ANEXA 7
    la normele metodologice


                        CATALOG
cu rezultatele obtinute la examenul de absolvire a cursurilor de calificare
sau recalificare in meseria ...........................................
--------------------------------------------------------------------------------
 Nr.    Numele           Pregatirea teoretica       Nota    Media
 crt. si prenumele  ---------------------------   la proba  generala  Observatii
                   Obiectul:         Obiectul:     practica
                 scris oral media scris oral media
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------


        Comisia de examinare:

    1. ..........................   ..........................   Presedinte,
    2. ..........................   ..........................
    3. ..........................   ..........................
    4. ..........................   ..........................
    5. ..........................   ..........................
     (Numele si prenumele)            (Semnatura)


    ANEXA 8
    la normele metodologice

                            REGISTRU
de evidenta a cursurilor de perfectionare si a altor forme de perfectionare
--------------------------------------------------------------------------------
    Denumirea
Nr. cursului,                     Data       Numarul de cursanti  Numarul
crt.  a       Responsa-  Locul --------------------------------  absol-
   programu-  bilul      unde                Inscrisi           ---------  Men-
   lui de    cursului/   este  deschi- inche- -------- Retra- Ra To- Femei tiuni
   perfec-   programu-  orga-  derii   ierii  To- Fe-   si   masi tal
   tionare     lui      nizat                 tal     (exma-  in-
   (sau a                                             tricu-  scri-
   altor                                              lati     si
   forme
   de perfec-
   tionare a
   prega-
   tirii
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------


    ANEXA 9
    la normele metodologice
       - Fata -

       ROMANIA                                   ROMANIA
 ............................... 1)  | ......................................
 ............................... 2)  | ......................................
   Seria .......... Nr. .........    |       Seria ........... Nr. ..........
                                     |
       CERTIFICAT                    |      CERTIFICAT DE ABSOLVIRE
                                     |       A CURSULUI DE CALIFICARE
    ...............  nascut(a)       |
 in anul 19....., luna ...........,  |
 ziua ......, in localitatea .....,  | ............., nascut(a) ..... in anul
judetul ......., fiul(fiica)         | 19 ..., luna ...., ziua ...., in locali-
lui .......... si al(a) ..........   | tatea ..........., judetul ...........,
absolvent(a) al (a) .............3)  | fiul(fiica) lui ........ si al (a) .....
a urmat cursul de calificare la locul| absolvent(a)............ al(a).........,
de munca cu durata de ....... 4)     | a urmat cursul de calificare la locul
luni la......................... din | de munca cu durata de ..... luni, la ... localitatea .......... judetul ...., | din localitatea .......... judetul .....
si a promovat examenul de calificare | si a promovat examenul de calificare in
in anul ...... luna ....., fiind     | anul 19...., luna .........., fiind de-
declarat(a) muncitor calificat in    | clarat(a) muncitor calificat in meseria
meseria ...........................  | ........................................
    L.S.            Presedintele     | ........................................
  Director,         comisiei         |    L.S.             Presedintele
                   de examinare      |   Director            comisiei
                                     |                      de examinare,
  Nr. ........ 5)                    |  Nr. .............
 Data eliberarii:  anul 19....,      |  Data eliberari: anul 19....., luna ....
  luna .........., ziua ........     |  ziua .....................
                                     |
                                     |             Semnatura titularului .......

    - Verso -

    Se completeaza:
    1) denumirea organului de specialitate al administratiei publice centrale;
    2) denumirea unitatii care organizeaza cursul;
    3) liceului, invatamantului obligatoriu de 10 ani, scolii de 8(7) ani sau de 4 clase primare, dupa caz;
    4) in cifre si litere;
    5) numarul curent din registrul de evidenta a actelor de studii.
    Decuparea certificatului din carnet se face prin taiere cu foarfeca pe linia ondulata.


    ANEXA 10
    la normele metodologice

    MINISTERUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE
    Directia de munca si protectie sociala .........../
    Centrul de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor

                     CERTIFICAT DE ABSOLVIRE

    Dl / Dna ......................................, nascut(a) in anul ........
luna .........., ziua ......, in localitatea  .................................
judetul ..............., de profesie ...................., a absolvit cursul de
perfectionare in .............................................................. ................................................................................ desfasurat in perioada ...................... , obtinand nota ..................
    Prezentul certificat se elibereaza in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 288/1991 privind calificarea, recalificarea si perfectionarea pregatirii profesionale a somerilor.

        Director,                            Presedintele
                                          comisiei de examinare,

        Nr. ...................
        Data ..................    ANEXA 11
    la normele metodologice


                  REGISTRU DE EVIDENTA NOMINALA
a eliberarii certificatelor de absolvire a cursurilor sau a altor forme de perfectionare profesionala
--------------------------------------------------------------------------------
         Numele   Locul                     Forma
Nr.       si        si  Profesia Studiile   de         Specia-
crt.  prenumele   data                   perfectionare lizarea Media Data Semna-
   titularului  nasterii                    urmata              ob-  eli- tura
                                                              tinuta berata
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 2


                 NORME
de infiintare, organizare si functionare a centrelor de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor

    CAP. 1
    Infiintarea centrelor de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor

    Art. 1
    Centrele de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor sunt institutii publice de pregatire si perfectionare profesionala, cu personalitate juridica, finantate din Fondul pentru plata ajutorului de somaj. Ele se infiinteaza de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, prin ordin al ministrului, la propunerea directiilor teritoriale de munca si protectie sociala in subordinea carora se organizeaza si in baza referatului de necesitate al Directiei de formare si integrare profesionala din Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.
    Prin ordinul de infiintare se stabilesc denumirea, sediul, obiectul de activitate, patrimoniul, structura organizatorica si statul de functii.
    Art. 2
    (1) Pentru infiintarea unui centru de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor trebuie indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:
    a) la nivelul judetului sa existe cerinte pentru calificarea, recalificarea sau perfectionarea pregatirii profesionale a cel putin 500 de persoane (cursanti) care beneficiaza, potrivit legii, de aceasta forma de protectie sociala. Prin cursant se intelege participantul la un curs cu o durata medie de 16 saptamani;
    b) sa existe conditii materiale corespunzatoare pentru desfasurarea activitatii de pregatire profesionala (inclusiv local preluat in administrare sau inchiriat).
    Aceste conditii vor fi verificate de catre personalul de specialitate din Directia de formare si integrare profesionala din Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.
    (2) In judetele in care nu exista asemenea conditii, organizarea activitatii de pregatire profesionala a somerilor se realizeaza de catre compartimentul de specialitate din cadrul oficiului fortei de munca.
    (3) In subordinea unui centru de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor se pot infiinta filiale, fara personalitate juridica, in alte localitati decat cea in care se afla sediul principal, daca aceste filiale asigura pregatirea a cel putin 300 de cursanti anual, fiecare, si daca sunt asigurate conditiile prevazute la alin. (1) al acestui articol.
    (4) Infiintarea unei filiale se propune de catre centrul de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor, se avizeaza de catre directorul directiei de munca si protectie sociala si de catre Directia generala forta de munca si somaj din Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si se aproba de catre secretarul de stat coordonator.

    CAP. 2
    Organizarea si functionarea centrelor de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor

    Art. 3
    (1) Dupa modul de organizare a activitatii, centrele de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor se clasifica in urmatoarele categorii:
    a) categoria a III-a - centre mici, care nu dispun de spatii de instruire proprii si care desfasoara numai activitatea de organizare, fiind un intermediar intre oficiul fortei de munca si unitatile la care se desfasoara activitatea de pregatire a 500 - 1.000 de cursanti/an. Aceste centre nu pot infiinta filiale;
    b) categoria a II-a - centre mijlocii, care desfasoara, pe langa activitatea de organizare, si activitatea de pregatire teoretica si au minimum 5 sali de curs. Aceste centre pot avea si unele ateliere de instruire practica a 750-1.500 de cursanti/an pentru activitati de birou (informatica, birotica) sau pentru unele meserii din sfera serviciilor (croitorie, broderie, tricotaje, reparatii aparate de uz casnic);
    c) categoria I - centre mari (campus), dotate cu cel putin 10 sali de curs si ateliere proprii de instruire practica a peste 1.500 de cursanti/an pentru meserii care au nevoie de utilaje pentru astfel de activitati (de exemplu: sudura, tinichigerie, reparatii auto, prelucrarea lemnului, prelucrarea metalelor etc.), precum si cu anexe gospodaresti (spatii de cazare si masa).
    Centrele de categoria I si a II-a isi organizeaza activitatea de baza pe profiluri de pregatire si pot avea in subordine filiale teritoriale organizate dupa modelul centrelor de categoria a III-a sau dupa modelul propriu.
    (2) Centrele de categoria I si a II-a trebuie sa dispuna de o baza material-didactica corespunzatoare desfasurarii activitatii de pregatire profesionala, la nivelul standardelor in vigoare.
    (3) Categoria de organizare a centrului se precizeaza in ordinul de infiintare.
    Art. 4
    Centrele de calificare, recalificare si perfectionare au urmatoarele atributii:
    a) organizeaza cursuri de calificare, recalificare sau perfectionare profesionala in meserii sau activitati cerute de piata fortei de munca pentru somerii selectati, orientati profesional si recomandati de oficiul fortei de munca.
    Partea teoretica a cursurilor la centrele de categoria I si a II-a se realizeaza in salile centrelor, iar partea practica, in cazul in care centrele nu au ateliere proprii, se realizeaza, pe baza de conventie, la agentii economici.
    Pentru unele meserii la care pregatirea teoretica nu poate fi realizata in centrele de categoria I si a II-a sau in filialele lor, acestea vor incheia conventii cu unitatile prevazute la art. 1 alin. (2) lit. b) si c) din Hotararea Guvernului nr. 288/1991, republicata, dupa modelul prezentat in anexa nr. 2 la Normele metodologice privind organizarea, desfasurarea si absolvirea cursurilor de calificare, recalificare, perfectionare si a altor forme de pregatire profesionala a somerilor;
    b) organizeaza, la cererea agentilor economici si a altor unitati interesate, cursuri de calificare, recalificare sau perfectionare profesionala;
    c) realizeaza pregatirea teoretica a ucenicilor care se califica la mestesugarii cu ateliere proprii, in meserii, profesii sau ocupatii pentru care aceasta pregatire este prevazuta a se efectua prin cursuri de calificare;
    d) executa, la cerere, prestatii de asistenta metodologica si de specialitate pentru cursurile de calificare, recalificare sau perfectionare care se desfasoara in unitati; executa programe si documentatii de instruire, precum si expuneri de teme pentru aceste unitati;
    e) elaboreaza planuri si programe de pregatire pentru meseriile si activitatile pentru care se organizeaza cursuri sau alte forme de pregatire;
    f) participa, la solicitarea directiilor de munca si protectie sociala si a organelor de specialitate ale administratiei publice locale, in regim de prestatii, la elaborarea de studii si prognoze privind evolutia pietei fortei de munca pe meserii, profesii si activitati si mutatiile care se vor produce in continutul acestora;
    g) atesta capacitatea profesionala a persoanelor care solicita autorizarea in vederea efectuarii unor activitati de libera initiativa, conform prevederilor din anexa nr. 8 la Hotararea Guvernului nr. 201/1990 si ale Precizarilor nr. 647/1990 ale Ministerului Muncii si Ocrotirilor Sociale;
    h) organizeaza activitatea comisiei de examinare pentru constatarea calificarii in vederea obtinerii cartii de mestesugar, conform instructiunilor nr. 170.013/1971 ale Ministerului Muncii.
    Art. 5
    (1) Centrele de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor pot avea in structura lor, in functie de categoria de clasificare mentionata la art. 3, de regula, un compartiment de instruire sau de organizare de cursuri, un compartiment auxiliar activitatii de instruire, un compartiment economic, administrativ si de secretariat, conform structurii organizatorice din anexele nr. 1, 1 a) si 1 b) la prezentele norme. Compartimentul de instruire este constituit dintr-un numar de specialisti sau experti corespunzator numarului de ore teoretice prevazut a fi desfasurat intr-un an. Numarul total de specialisti cu activitati de organizare de cursuri si de predare si instruire, precum si numarul posturilor necesare bunei desfasurari a activitatii centrului, altele decat cele de predare-instruire, se stabileste prin statul de functii care se aproba anual.
    (2) Principalele sarcini ale compartimentului de organizare de cursuri, de predare si de instruire in domeniul pregatirii profesionale sunt:
    - organizarea cursurilor de calificare, recalificare sau perfectionare a pregatirii profesionale a somerilor;
    - participarea, in limita criteriilor metodologice de normare prevazute in anexa nr. 2 la prezentele norme, la activitatea directa cu grupa de cursanti (expuneri, dezbateri, aplicatii, examinari etc.);
    - elaborarea planurilor si programelor de pregatire;
    - activitati de asistenta metodologica.
    Art. 6
    Numarul posturilor pentru centrele de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor se normeaza astfel:
    A. Functii de conducere:
    - director - se utilizeaza cate un post la centrele de categoria I si a II-a, cu obligatia ca acesta sa desfasoare si 40% din activitatile directe de instruire prevazute la pct. 1 lit. a) din anexa nr. 2 la prezentele norme;
    - sef de centru - un post la centrele de categoria a III-a.
    La filialele organizate pe structura centrelor de categoria I si a II-a prevazute cu activitati de predare se poate utiliza functia de sef de centru, care are si obligatia de a presta si 25% din activitatile directe de instruire prevazute la pct. 1 lit. a) din anexa nr. 2 la prezentele norme.
    B. Functii de executie
    a) La centrele de categoria a III-a:
    - 2-3 posturi de referent sau de subinginer (1 post la 300 de cursanti/an). Acestia vor fi desemnati ca organizatori de curs. Aceste posturi pot fi repartizate pe zonele cu numar mare de someri, in care este necesara activitatea de pregatire a acestora;
    - 1 post de secretar pentru evidenta cursurilor si a cursantilor;
    - 1 post de dactilograf;
    - 1 post de contabil;
    - 1 post de economist pentru stabilirea corecta a devizelor de cheltuieli; si
    - 1 post de muncitor necalificat.
    b) La centrele de categoria a II-a:
    - expert gradele I, II, III, IV sau subinginer gradele I, II, III, IV - conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 281/1993. Numarul de posturi se aproba prin statul de functii si este determinat prin norma aferenta activitatii directe de predare si de instruire a unui expert (500 de ore/an), aplicata la numarul de cursanti stabilit a se pregati anual de catre fiecare centru. Functiile de expert cu atributii de predare si de instruire se ocupa numai daca acestora le poate fi asigurata integral norma anuala prevazuta la pct. 1 lit. a) din anexa nr. 2 la prezentele norme. Pentru restul orelor de predare neacoperite se folosesc specialisti pentru a caror activitate se va folosi plata cu ora, potrivit art. 17 din Hotararea Guvernului nr. 281/1993 si instructiunilor privind plata cu ora pentru activitatea de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor ale Ministerului Muncii si Protectiei Sociale;
    - 1 post de referent sau de tehnician la 300 de cursanti/an (pentru urmarirea practicii);
    - 1 post de tehnician (laborant) mijloace didactice;
    - 1-2 posturi de secretar pentru evidenta cursurilor si a cursantilor;
    - 1 post de dactilograf;
    - 1 post de contabil;
    - 1 post de economist;
    - 1 post de muncitor calificat pentru intretinere;
    - 1 post de muncitor necalificat;
    - 1 post de magaziner sau de casier;
    - 1 post de bibliotecar.
    La aceste centre, pe langa numarul de experti normati pot fi folosite si functiile de referent sau de subinginer, prevazute la centrele de categoria a III-a, ca organizatori de cursuri, pentru activitatile la care pregatirea teoretica nu se poate organiza in localul centrului (1 post la 300 de cursanti/an) .
    c) La centrele de categoria I:
    In afara functiilor prevazute la centrele de categoria a II-a se vor folosi, in functie de dezvoltarea centrelor: instructori pentru desfasurarea practicii in atelierele proprii - 1 instructor la 25 de cursanti medie zilnica, alte functii administrative, in conditiile legii.
    Functia de instructor de practica poate fi folosita si la centrele de categoria a II-a, daca acestea au ateliere proprii.
    Art. 7
    Statul de functii pentru fiecare centru de categoria I si a II-a se aproba anual de catre secretarul de stat din Ministerul Muncii si Protectiei Sociale care raspunde de aceasta activitate, iar pentru centrele de categoria a III-a, de catre directorul general al Directiei generale forta de munca si somaj.
    Art. 8
    Centrele de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor isi desfasoara activitatea pe baza regulamentului de organizare si functionare, intocmit pe baza atributiilor prevazute la art. 4 din prezentele norme si aprobat de catre directorul directiei de munca si protectie sociala.
    Art. 9
    Personalul centrelor de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor se selectioneaza dupa criterii de competenta profesionala si se angajeaza in conditiile legii. Din comisia de concurs pentru incadrarea directorului sau a sefului de centru si a expertilor va face parte obligatoriu si un reprezentant al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale - Directia de formare si integrare profesionala.
    Art. 10
    (1) Trecerea centrelor dintr-o categorie in alta se face prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale.
    (2) Categoriile centrelor de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor, infiintate pana la data prezentului ordin, vor fi stabilite cu ocazia aprobarii statului de functii pentru anul 1996.

    CAP. 3
    Finantarea centrelor de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor

    Art. 11
    (1) Centrele de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor sunt finantate din Fondul pentru plata ajutorului de somaj, potrivit legii, au patrimoniu, buget de venituri si cheltuieli si intocmesc bilant contabil.
    (2) Centrul de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor intocmeste si inainteaza, spre aprobare, directiei de munca si protectie sociala - oficiul fortei de munca, bugetul de venituri si cheltuieli pe anul in curs, in limita sumelor prevazute in bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, aprobat de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale pentru oficiile fortei de munca.
    (3) Directiile de munca si protectie sociala - oficiile fortei de munca au obligatia de a verifica, de a analiza si de a aproba bugetul de venituri si cheltuieli al centrului de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor, pe care il va inainta acestuia.
    (4) O data cu aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, centrul de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor are obligatia de a defalca pe trimestre bugetul anual aprobat.
    (5) Bugetul centrului de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor, prezentat in anexa nr. 3 la prezentele norme, cuprinde:
    I. Partea de venituri, formata din:
    1. venituri obtinute din prestatiile efectuate de centre, precum si din lucrarile efectuate de catre cursanti in perioada de pregatire;
    2. donatii si sponsorizari;
    3. subventii
    II. Partea de cheltuieli, formata din:
    A. CHELTUIELI CURENTE
    A. 1. Cheltuieli de personal
    A. 2. Cheltuieli materiale si servicii:
    - materiale si prestari de servicii
    - reparatii curente
    - reparatii capitale
    - alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale.
    B. CHELTUIELI DE CAPITAL
    III. Partea Excedent/deficit (+/-)
    (6) Veniturile obtinute din prestatiile efectuate de catre centrele de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor, precum si din lucrarile efectuate de catre cursanti in perioada de pregatire, din care se platesc indemnizatiile mentionate la art. 10 lit. A. e) din Hotararea Guvernului nr. 288/1991, republicata, se varsa la Fondul pentru plata ajutorului de somaj al oficiului fortei de munca. Sumele incasate, reprezentand venituri ale centrelor de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor, se vireaza obligatoriu in contul oficiilor fortei de munca, fiind fructificate prin bonificarea dobanzii.
    (7) Pentru efectuarea cheltuielilor, in conformitate cu prevederile bugetului de venituri si cheltuieli aprobat pe anul in curs, centrul de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor solicita, in baza unui referat de necesitate, ori de cate ori este cazul, sumele necesare. Oficiul fortei de munca are obligatia de a analiza si verifica necesitatea sumelor solicitate si de a vira imediat sumele necesare centrului de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor. Se pot efectua toate categoriile de cheltuieli prevazute in Hotararea Guvernului nr. 288/1991, republicata.
    (8) Centrele de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor aplica planul de conturi si instructiunile de aplicare a acestuia pentru institutiile publice, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor nr. 324/1984, cu modificarile ulterioare, si precizarile metodologice privind inregistrarea in contabilitate a operatiunilor privind constituirea si utilizarea Fondului pentru plata ajutorului de somaj, precum si a veniturilor si cheltuielilor centrelor de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor, avizate de Ministerul Finantelor cu adresa nr. 160.797/1995.
    (9) Centrele de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor au obligatia de a organiza si de a conduce contabilitatea proprie, de a intocmi contul lunar de executie a veniturilor si cheltuielilor si darea de seama contabila trimestriala pe care o depun la directia de munca si protectie sociala - oficiul fortei de munca.
    (10) Centrele de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor organizeaza contul financiar propriu si supun actele de plata directiei de munca si protectie sociala oficiul fortei de munca, pentru acordarea vizei de control financiar preventiv pentru orice suma ce urmeaza a fi cheltuita din Fondul pentru plata ajutorului de somaj.
    (11) Oficiile fortei de munca au obligatia de a pune la dispozitia centrelor de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor sumele primite de la Ministerul Muncii si Protectiei Sociale - Directia generala forta de munca si somaj, din redistribuirea cotei de 10% din dobanda constituita la Fondul pentru plata ajutorului de somaj si de 10% din veniturile obtinute din prestatiile efectuate de catre centrele de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor, precum si din lucrarile efectuate de cursanti in perioada de pregatire, sume care, in conformitate cu prevederile legale, vor fi utilizate pentru dezvoltarea bazei materiale, reparatii la cladiri si alte mijloace fixe, dotarea cu mijloace fixe si obiecte de inventar si cheltuieli de personal. Nivelul sumelor prevazute la pozitiile mentionate anterior si cuprinse in bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, respectiv in bugetul de venituri si cheltuieli al centrului de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor se avizeaza de catre Directia de formare si integrare profesionala din Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.
    Art. 12
    Anexele nr. 1, 1 a), 1 b), 2 si 3 fac parte integranta din prezentele norme.


    ANEXA 1
    la norme

                   STRUCTURA ORGANIZATORICA - CADRU
pentru centrele de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor,
de categoria a III-a
                       ------------------
                       |  Sef centru    |
                       ------------------
                              |
                              |
     ------------------------------------------------------------------
     |                             |                                  |
  ----------------------    ---------------     ----------------------------
  |  Organizare cursuri |   | Secretariat  |    | Economic - administrativ  |
  -----------------------   ----------------    -----------------------------

    Numarul posturilor se normeaza potrivit art. 6 din norme.    ANEXA 1 a)
    la norme

                STRUCTURA ORGANIZATORICA - CADRU
pentru centrele de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor,
                de categoria a II-a

                          ________________
                          |  DIRECTOR    |
                          ----------------
                                |
                                |
         ---------------------------------------------------------
         |                  |                                    |
         |                  |                                    |
    -------------           |    ____________________   ________________________
   | instruire  |           |---| Mijloace didactice || Economic-Administrativ |
   --------------           |   ---------------------- -------------------------
                            |
                            |   --------------------
                            |---|   Biblioteca      |
                                --------------------

    Numarul posturilor se normeaza potrivit art. 6 din norme.

    ANEXA 1 b)
    la norme

              STRUCTURA ORGANIZATORICA - CADRU
pentru centrele de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor,
de categoria I

                 -------------
                |   DIRECTOR  |
                 -------------
                      |
                      |
   -----------------------------------------------
   |                 |                            |
  --------------     |   ----------------------   |
  | instruire*) |    |---| Mijloace didactice |   |    -----------------------
  --------------     |   ----------------------   |----| Financiar-contabil   |
                     |                            |    -----------------------
                     |                            |    --------------------
                     |   --------------------     |----|  Secretariat     |
                     |---| Biblioteca       |     |    --------------------
                         --------------------     |    --------------------
                                                  |----|   Administrativ  |
                                                       |   gospodaresc*) |
                                                       --------------------

---------------------------
    *) Numarul posturilor se normeaza potrivit art. 6 din norme.
    Posturile de instructor corespund numarului de ateliere din centru, pe schimb de lucru.
    *) Se normeaza in functie de dotarile centrului.    ANEXA 2
    la norme

                  CRITERII METODOLOGICE
de normare a activitatii de predare si de instruire din centrele de calificare,
recalificare si perfectionare a somerilor
--------------------------------------------------------------------------------
 Nr.                                                                   Numarul
 crt.                Actvitatea                                      de ore/an
--------------------------------------------------------------------------------
 1. Activitatea de predare si de instruire - TOTAL,              1.500 - 1.800
    din care:
 a) activitati directe de instruire cu grupa de cursanti, in
    care se includ: expuneri, dezbateri, aplicatii practice,
    verificari, examinari                                           400 -  500
 b) activitati de elaborare si de pregatire a planurilor si
    a programelor, in care se includ: elaborarea planurilor
    si a programelor, a materialelor de instruire - lectii,
    scheme, planse, chestionare, alte instrumente de verificare
    a cunostintelor -, precum si pregatirea materialelor
    si a mijloacelor audiovizuale necesare instruirii                500 - 600
 c) activitati de conducere a programelor de instruire:
    planificarea, organizarea si asigurarea conditiilor de
    realizare a cursurilor, convocarea cursantilor si a
    personalului de predare din afara centrului, urmarirea
    pregatirii in afara centrului, incheierea de conventii
    de pregatire cu alte unitati, organizarea vizitelor
    de documentare si a schimburilor de experienta                   600 - 700
 2. Activitati de asistenta metodologica si de specialitate
    pentru instruirea cursantilor, participarea la elaborarea
    studiilor privind cererea si oferta fortei de munca            maximum 240
--------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 3
    la norme

                BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
al centrului de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor

    I. VENITURI - TOTAL,
       din care:
       1. Venituri curente:
          1.1. Venituri obtinute din prestatiile efectuate, precum si din
               lucrarile efectuate de catre cursanti in perioada de pregatire
          1.2. Donatii si sponsorizari
       2. Subventii:
          2.1. Sume primite din Fondul pentru plata ajutorului de somaj pentru
               activitatea curenta
          2.2. Sume primite din redistribuire din fondul de 10% constituit din
               dobanda pentru:
               - cheltuieli de personal
               - reparatii curente
               - reparatii capitale
               - cheltuieli de capital.
    II. CHELTUIELI-TOTAL,
        din care:
    A. Cheltuieli curente
    Titlul I - Cheltuieli de personal:
              - Cheltuieli cu salariile
              - Salarii
              - Salarii platite cu ora, plati pentru ore suplimentare
              - Alte drepturi de personal
              - Contributii pentru asigurari sociale de stat
              - Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului
                de somaj
              - Deplasari, detasari, transferari
    Titlul II - Cheltuieli materiale si servicii:
              - Drepturi cu caracter social
              - Manuale si rechizite scolare
              - Transport
              - Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie
              - Incalzit
              - Iluminat si forta motrice
              - Apa, canal, salubritate
              - Posta, telefon, telex, radio, televizor
              - Furnituri de birou
              - Materiale pentru curatenie
              - Alte materiale si prestari de servicii
              - Materiale si prestari de servicii cu caracter functional
              - Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si
                echipament
              - Reparatii curente
              - Reparatii capitale
              - Carti si publicatii
              - Protectia muncii
              - Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale:
                - cheltuieli legate de cazare, acordate cursantilor;
                - cheltuieli de abonament pentru transport feroviar, auto;
                - cheltuieli pentru editarea unor materiale tiparite, a
                  planurilor si programelor de pregatire, a manualelor,
                  materialelor didactice, pentru publicitate prin radio, presa,
                  televiziune;
                - cheltuieli privind organizarea unor actiuni de informare si
                  popularizare despre piata fortei de munca si a pregatirii
                  profesionale.

    B. Cheltuieli de capital
    C. Rezerve Excedent/deficit (+/-)
           - Excedent
             Deficit
SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 435/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 435 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu