Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 43 din  5 septembrie 2005

pentru aprobarea Regulamentului nr. 7/2005 de modificare a Regulamentului nr. 1/2003 privind atestarea profesionala a operatorilor si specialistilor pentru pietele reglementate

ACT EMIS DE:                COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 885 din  3 octombrie 2005


SmartCity3


    In conformitate cu prevederile art. 1, 2 si ale art. 7 alin. (3) si (15) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/2002, aprobata si modificata prin Legea nr. 514/2002, modificat si completat prin Legea nr. 297/2004,
    in sedinta din data de 29 august 2005 Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare a hotarat emiterea urmatorului ordin:

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul nr. 7/2005 de modificare a Regulamentului nr. 1/2003 privind atestarea profesionala a operatorilor si specialistilor pentru pietele reglementate, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Regulamentul mentionat la art. 1 intra in vigoare la data publicarii acestuia si a prezentului ordin in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va fi publicat in Buletinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro).
    Art. 3
    Directia reglementare din cadrul Directiei generale autorizare reglementare impreuna cu Secretariatul general si cu directorul general executiv vor urmari ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

            Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare,
                            Gabriela Anghelache

    ANEXA 1

                          REGULAMENTUL Nr. 7/2005
de modificare a Regulamentului nr. 1/2003 privind atestarea profesionala a operatorilor si specialistilor pentru pietele reglementate

    Art. 1
    Regulamentul nr. 1/2003 privind atestarea profesionala a operatorilor si specialistilor pentru pietele reglementate, aprobat prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 3/2003 si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 128 din 27 februarie 2003, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Titlul Regulamentului nr. 1/2003 se modifica astfel:
    "REGULAMENTUL Nr. 1/2003
privind atestarea organismelor de formare profesionala, a operatorilor si specialistilor pentru piata de capital"
    2. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1
    Prezentul regulament stabileste norme cu privire la atestarea organismelor de formare profesionala, a operatorilor si specialistilor pentru piata de capital, in conformitate cu prevederile Statutului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/2002, aprobata si modificata prin Legea nr. 514/2002, modificata si completata prin Legea nr. 297/2004, si ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare."
    3. Literele a) - c) ale alineatului (1) al articolului 2 vor avea urmatorul cuprins:
    "a) organisme de formare profesionala - entitatile care pot fi atestate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare sa desfasoare cursuri de pregatire profesionala pentru operatorii si specialistii pentru piata de capital si care includ, fara a se limita la acestea: asociatii profesionale, institutii de invatamant superior si operatori de piata;
    b) operatori - persoane fizice care au cel putin studii medii si care activeaza pe piata de capital;
    c) specialisti - persoane fizice care au studii superioare si care activeaza pe piata de capital."
    4. Alineatul (2) al articolului 2 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Termenii, abrevierile si expresiile care nu au fost definite la alin. (1) si care sunt definite in Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, au intelesul prevazut in cuprinsul acesteia."
    5. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3
    (1) Persoanele fizice pot urma cursurile organizate de organismele de formare profesionala daca indeplinesc urmatoarele conditii:
    a) sa fie in varsta de cel putin 18 ani si sa aiba exercitiul drepturilor civile;
    b) sa aiba cel putin studii medii finalizate cu diploma de bacalaureat sau echivalenta;
    c) sa nu fi fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum si alte infractiuni de natura economica.
    (2) Cursurile prevazute la alin. (1) se vor finaliza cu sustinerea unui examen de catre absolventii acestora.
    (3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), cursurile organizate de organismele de formare profesionala pentru operatorii si specialistii din piata de capital, in vederea prezentarii reglementarilor pietei de capital ce au un caracter tehnic, nu se vor finaliza cu sustinerea unui examen de catre absolventii acestora."
    6. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4
    (1) In urma absolvirii cursului si promovarii examenului cu cel putin nota 7, persoanele fizice obtin un certificat de absolvire de la organismul de formare profesionala, intocmit conform anexei nr. 1.
    (2) Pe baza certificatului de absolvire se elibereaza atestatul profesional de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, intocmit conform anexei nr. 2."
    7. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    Organismele de formare profesionala pot organiza urmatoarele tipuri de cursuri pentru:
    a) agenti pentru servicii de investitii financiare;
    b) personal al compartimentului de control intern;
    c) consultanti de investitii;
    d) alte tipuri de cursuri specifice pietei de capital."
    8. Titlul capitolului II "Conditii de atestare a entitatilor" se modifica astfel:
    "Conditii de atestare a organismelor de formare profesionala"
    9. Literele b) - g) si i) ale articolului 6 vor avea urmatorul cuprins:
    "b) actul constitutiv sau dovada inregistrarii in Registrul asociatiilor si fundatiilor, conform Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, in copie certificata de oficiul registrului comertului;
    c) incheierea judecatorului delegat de pe langa oficiul registrului comertului privind constituirea si inregistrarea societatii, in copie certificata de oficiul registrului comertului;
    d) certificatul de inregistrare la oficiul registrului comertului, in copie certificata de oficiul registrului comertului;
    e) datele de identificare ale personalului de conducere al entitatii. Prin date de identificare se intelege: numele si prenumele, cetatenia, data si locul nasterii, codul numeric personal (CNP) sau echivalentul acestuia pentru persoanele straine, seria si numarul actului de identitate si, pentru cetatenii straini, al pasaportului, domiciliul si, dupa caz, resedinta (adresa completa - strada, numar, bloc, scara, etaj, apartament, oras, judet/sector, cod postal, tara, dupa caz);
    f) certificatul de cazier judiciar si certificatul de cazier fiscal, in original, aflate in termenele de valabilitate prevazute de legislatia in vigoare, pentru personalul din conducerea entitatii;
    g) declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal al entitatii, sub semnatura olografa, din care sa rezulte ca nu se afla in nici una dintre situatiile prevazute la art. 13 lit. b);
    ..........................................................................
    i) datele de identificare ale lectorilor, insotite de curriculum vitae, certificatele de cazier judiciar si certificatele de cazier fiscal, in original, aflate in termenele de valabilitate prevazute de legislatia in vigoare, declaratiile pe propria raspundere sub semnatura olografa, din care sa rezulte daca acestia au fost sau nu au fost sanctionati pentru incalcarea legislatiei pietei de capital, si declaratiile cu privire la respectarea confidentialitatii subiectelor de examen. Lectorii trebuie sa fie cadre didactice universitare sau specialisti cu experienta de cel putin 5 ani in piata de capital."
    10. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 7
    Pentru eliberarea atestatului de organism de formare profesionala entitatea trebuie sa faca dovada achitarii in contul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare a tarifului prevazut la pct. 5.4.1 din anexa la Regulamentul nr. 2/2005 privind veniturile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 11/2005."
    11. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10
    (1) Denumirea organismelor de formare profesionala atestate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare va fi afisata pe web-site-ul acesteia.
    (2) Dupa eliberarea atestatului organismele de formare profesionala au dreptul de a-si face publicitate."
    12. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 11
    Atestatele organismelor de formare profesionala se afiseaza la loc vizibil, la sediul acestora."
    13. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 12
    (1) Orice modificare a elementelor cuprinse in documentele prevazute la art. 6 lit. b), h) si j), precum si orice modificare intervenita in componenta personalului de conducere sau a lectorilor vor fi supuse aprobarii Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, in termen de maximum 15 zile de la data producerii acestora, cu anexarea documentelor justificative.
    (2) Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare va decide cu privire la aceste modificari in termen de 30 de zile si va elibera, in cazul aprobarii acestora, un act individual, iar in cazul respingerii, o decizie motivata."
    14. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 13
    Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare nu va elibera atestatul de organism de formare profesionala unei entitati, daca:
    a) aceasta se afla in procedura de reorganizare judiciara sau faliment, potrivit legii;
    b) oricare dintre membrii personalului de conducere are antecedente penale prevazute de art. 6 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, si/sau a fost sanctionat de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, Banca Nationala a Romaniei, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor sau de alte autoritati cu interzicerea temporara a exercitarii oricarei activitati profesionale reglementate de acestea, pentru perioada in care aceasta interdictie ramane in vigoare."
    15. Partea introductiva a alineatului (1) al articolului 14 va avea urmatorul cuprins, iar dupa litera c) a acestui alineat se introduc literele d) si e):
    "Art. 14
    (1) Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare retrage atestatul acordat unui organism de formare profesionala in oricare dintre urmatoarele situatii:
    ..........................................................................
    d) daca nu a organizat nici un curs de pregatire profesionala pe o perioada de 12 luni consecutive;
    e) daca impotriva acestuia a fost deschisa procedura reorganizarii judiciare sau a falimentului."
    16. Alineatele (2) si (3) ale articolului 14 vor avea urmatorul cuprins, iar dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
    "(2) Cererea de retragere a atestatului transmisa Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare de organismul de formare profesionala va fi insotita de declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal al acestuia, in original, din care sa reiasa daca entitatea are sau nu are datorii financiare fata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si ca va onora toate obligatiile restante, precum si de dovada achitarii tarifului pentru retragerea autorizatiei prevazut de Regulamentul nr. 2/2005.
    (3) Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare va decide cu privire la retragerea atestatului la cererea organismului de formare profesionala, in termen de maximum 30 de zile de la data inregistrarii cererii.
    (4) Retragerea de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare a atestatului de organizare si desfasurare a cursurilor de formare profesionala nu produce efecte asupra recunoasterii calitatii de absolvent pentru persoanele care au urmat, pana la data retragerii atestatului, cursurile mentionate si au promovat examenele aferente. Persoanele care nu au sustinut sau nu au promovat examenul aferent cursului urmat pot sustine acest examen la un alt organism de formare profesionala atestat de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare."
    17. Partea introductiva a alineatului (1) al articolului 15 si literele e) si i) ale acestuia vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 15
    (1) Pentru fiecare serie de curs organismul de formare profesionala va transmite la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare o documentatie cuprinzand urmatoarele informatii:
    ..........................................................................
    e) datele de identificare a lectorilor care sustin cursul;
    ..........................................................................
    i) cuantumul tarifelor individuale percepute pentru curs si examen."
    18. Alineatele (2) si (3) ale articolului 15 vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare autorizeaza fiecare serie de curs in termen de 15 zile lucratoare de la depunerea documentelor prevazute la alin. (1).
    (3) Publicitatea este permisa numai dupa obtinerea autorizatiei de la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare."
    19. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 16
    Organismele de formare profesionala au obligatia sa organizeze si sa desfasoare cel putin un curs anual."
    20. Litera a) a articolului 17 va avea urmatorul cuprins:
    "a) la inceputul cursului organismul de formare profesionala distribuie fiecarui cursant un suport de curs;".
    21. Articolul 18 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 18
    In situatia in care un lector isi intrerupe activitatea, organismul de formare profesionala are obligatia de a-l inlocui in timp util cu un alt lector avand cel putin aceeasi pregatire profesionala si aceleasi competente, pentru asigurarea continuitatii cursurilor."
    22. Articolul 19 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 19
    In caz de suspendare sau de retragere a atestatului acordat unui organism de formare profesionala, acesta are obligatia de a asigura conditiile pentru finalizarea cursurilor incepute, urmand ca organizarea examenului aferent acestor cursuri si eliberarea certificatului de absolvire sa se efectueze de un alt organism de formare profesionala atestat de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, cu respectarea tuturor prevederilor prezentului regulament."
    23. Alineatul (2) al articolului 20 va avea urmatorul cuprins, iar dupa acest alineat se introduc alineatele (3) si (4) cu urmatorul cuprins:
    "(2) Orice modificare a locului, datei si/sau orei de sustinere a examenului final va fi comunicata cursantilor si membrilor comisiei de examinare cu cel putin 3 zile lucratoare inainte de data initiala a examenului. Membrii comisiei de examinare vor fi notificati in scris de organismul de formare profesionala.
    (3) Inscrierea la examen se poate face:
    a) din oficiu, pentru cei care au participat la cursul aferent;
    b) la cerere, pentru persoanele care au fost respinse sau au absentat la examenul corespunzator cursului urmat si doresc sa sustina examenul de absolvire.
    (4) Pentru fiecare dintre persoanele inscrise la curs si examen, organismul de formare profesionala trebuie sa intocmeasca un dosar, care va cuprinde cel putin urmatoarele informatii:
    a) numele si prenumele persoanei;
    b) adresa si numarul de telefon;
    c) actul de identitate (B.I./C.I./pasaport pentru persoanele fizice straine), in copie;
    d) tipul si codul cursului pe care il urmeaza;
    e) perioada in care se desfasoara cursul;
    f) data la care se sustine examenul;
    g) dovada atestarii in cazul cursurilor de reatestare;
    h) dovada achitarii tarifelor pentru curs si examen."
    24. Dupa alineatul (2) al articolului 21 se introduc alineatele (3) si (4) cu urmatorul cuprins:
    "(3) Organismul de formare profesionala va desemna 2 membri supleanti in comisiile de examinare a participantilor la cursurile de formare profesionala, acestia urmand sa il/ii inlocuiasca pe reprezentantul/reprezentantii desemnati de entitate in cadrul comisiei de examinare, in caz de indisponibilitate a acestuia/acestora.
    (4) Presedintele comisiei de examinare va numi in scris si sub semnatura membrii supleanti care vor inlocui, in caz de indisponibilitate, membrii absenti din comisia de examinare."
    25. Articolul 22 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 22
    Comisia de examinare este numita de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare pe baza propunerilor formulate de organismele de formare profesionala si transmise la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de data examenului."
    26. Articolul 23 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 23
    (1) Examenul va consta dintr-o proba scrisa, tip test-grila, care va dura cel mult 3 ore.
    (2) Organismul de formare profesionala are obligatia de a concepe minimum 3 teste-grila, dintre care se va alege unul prin tragere la sorti.
    (3) Testul-grila trebuie sa contina minimum 50 de intrebari cu raspuns corect unic, din care 50% cu caracter teoretic, 25% cu caracter legislativ si 25% cu caracter aplicativ.
    (4) Nici o intrebare din test nu trebuie sa fi fost utilizata ca exemplu in cadrul cursului.
    (5) Pot sustine examene numai persoanele care au urmat un curs de atestare sau de reatestare.
    (6) Prin exceptie de la prevederile alin. (5), pot sustine examene si persoanele mentionate la art. 37^2 alin. (1).
    (7) In scopul corectarii lucrarilor, organismul de formare profesionala trebuie sa puna la dispozitie comisiei de examinare sabloane cu raspunsuri corecte, corespunzatoare subiectelor de examen, verificate in prealabil de lectori."
    27. Alineatul (1) al articolului 24 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 24
    (1) Grila de examen, continand subiectele propuse de lectori, se alege prin tragere la sorti la sediul organismului de formare profesionala sau la locul de desfasurare a examenului, dupa caz, cu o ora inainte de inceperea acestuia."
    28. Dupa alineatul (2) al articolului 24 se introduc alineatele (3) - (15) cu urmatorul cuprins:
    "(3) Pe perioada desfasurarii examenului trebuie respectate urmatoarele reguli:
    a) in sala de examen candidatii nu vor avea voie sa aiba telefoane mobile sau alte mijloace de comunicare/transmitere de date;
    b) in dreptul candidatilor sunt admise doar urmatoarele obiecte: pix sau stilou, calculator simplu de buzunar, ceas, actul de identitate, formularele de examen.
    (4) Raspunsurile la intrebarile din grila de examen se vor inscrie pe formulare-tip.
    (5) Pe grila de examen nu trebuie facute nici un fel de adnotari, aceasta urmand a fi restituita comisiei de examinare la incheierea examenului.
    (6) Candidatii vor primi hartie pentru ciorne; ciornele nu vor fi predate la incheierea examenului.
    (7) Formularul-tip se completeaza prin marcarea cu "X" a variantei de raspuns considerate corecta.
    (8) In cazul in care un candidat revine asupra variantei de raspuns, se completeaza un nou formular-grila. Un candidat nu poate solicita suplimentar decat un singur formular de examen.
    (9) Este interzisa comunicarea, pe orice tema, intre persoanele care sustin examenul si intre acestea si supraveghetori.
    (10) Nu se accepta intrebari referitoare la subiectele de examen.
    (11) Este interzisa consultarea, in timpul examenului, a oricarui tip de material sau document, indiferent de suportul acestuia. Fac exceptie materialele distribuite de comisie ca anexe la grila de examen.
    (12) Sunt interzise parasirea salii de examen si revenirea in sala de examen pe perioada desfasurarii acestuia.
    (13) Candidatii pot preda formularele cu raspunsuri si grilele de examen inainte de ora incheierii acestuia, avand obligatia de a parasi sala de examen. Ultimii 3 candidati ramasi in sala, daca s-au prezentat cel putin 3 candidati, vor ramane pana la incheierea examenului.
    (14) La ora incheierii examenului, candidatii vor preda membrilor comisiei de examinare formularele cu raspunsuri si grilele de examen.
    (15) Incalcarea prevederilor alin. (3) - (12) se constata de orice membru al comisiei de examinare si se sanctioneaza de presedintele comisiei prin excluderea din examen a candidatului care se face vinovat."
    29. Dupa alineatul (2) al articolului 25 se introduc alineatele (3) - (7) cu urmatorul cuprins:
    "(3) Corectarea lucrarilor se face in mod obligatoriu imediat dupa terminarea examenului si numai de catre membrii comisiei de examinare. Examenele vor fi programate astfel incat sa permita corectarea testelor dupa finalizarea acestora, fara a se depasi ora 20,00.
    (4) In cazul in care se constata formulari gresite in grila de examen, respectivele intrebari nu vor fi luate in calcul pentru stabilirea notei finale.
    (5) La verificarea formularelor cu raspunsuri vor fi considerate gresite raspunsurile care au marcate cu "X" mai multe variante de raspuns si cele care au stersaturi.
    (6) Se considera corecte doar raspunsurile in care este marcata cu "X" varianta corecta.
    (7) Anuntarea rezultatelor se va face concomitent cu afisarea raspunsurilor corecte, la sediul organismului de formare profesionala."
    30. Articolul 26 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 26
    Comisia de examinare are urmatoarele atributii:
    a) cu o ora inaintea inceperii examenului, sigileaza plicurile cu grilele de examen si asigura tragerea la sorti a subiectului;
    b) verifica identitatea persoanelor care se prezinta la examen cu actul de identitate;
    c) repartizeaza candidatii in sala, in ordine alfabetica, veghind la pastrarea linistii si confidentialitatii;
    d) presedintele comisiei de examinare semneaza formularele de raspuns;
    e) distribuie grilele de examen si formularele-tip;
    f) anunta ora de inceput si ora de sfarsit a examenului, cu respectarea prevederilor art. 25 alin. (3), si prezinta regulile cuprinse la art. 24 alin. (3) - (12);
    g) supravegheaza desfasurarea examenului;
    h) colecteaza grilele de examen si formularele cu raspunsuri;
    i) corecteaza raspunsurile;
    j) analizeaza si consemneaza in procesul-verbal orice sesizare cu privire la organizarea si desfasurarea examenului;
    k) comisia de examinare, prin presedintele acesteia, ia masurile necesare pentru prevenirea si sanctionarea practicilor de fraudare a examenului;
    l) intocmeste un proces-verbal privind conditiile in care s-a desfasurat examenul, semnat de toti membrii, la care se ataseaza lista participantilor si rezultatele obtinute de acestia."
    31. Alineatul (1) al articolului 28 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 28
    (1) Cursantii care nu s-au prezentat la examen au dreptul la examinare, o singura data, fara plata unei taxe suplimentare, in baza unei cereri adresate conducerii organismului de formare profesionala care a organizat cursul, depusa in termen de 15 zile de la data la care s-a desfasurat examenul."
    32. Articolul 29 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 29
    In termen de 30 de zile de la promovarea examenului, organismul de formare profesionala elibereaza certificatul de absolvire a cursului."
    33. Articolul 30 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 30
    Certificatul de absolvire a cursului va mentiona cel putin urmatoarele:
    a) denumirea organismului de formare profesionala care a organizat cursul;
    b) tipul cursului;
    c) durata cursului;
    d) datele de identificare a absolventului;
    e) nota obtinuta;
    f) semnatura reprezentantului legal al organismului de formare profesionala;
    g) data eliberarii certificatului si stampila organismului de formare profesionala."
    34. Alineatul (1) al articolului 31 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 31
    (1) In termen de maximum 12 luni de la obtinerea certificatului de absolvire persoana care a promovat examenul aferent unui curs de pregatire profesionala pentru piata de capital trebuie sa transmita Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare o cerere de eliberare a atestatului profesional, insotita de urmatoarele documente:
    a) certificatul de absolvire a cursului, eliberat de organismul de formare profesionala, in copie;
    b) actul de identitate (B.I./C.I./pasaport pentru persoanele fizice straine), in copie;
    c) dovada achitarii in contul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare a tarifului prevazut la pct. 5.4.3 din anexa la Regulamentul nr. 2/2005."
    35. Dupa alineatul (2) al articolului 31 se introduce alineatul (3) cu urmatorul cuprins:
    "(3) Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare nu va elibera atestat profesional persoanei care nu s-a incadrat in termenul prevazut la alin. (1). In vederea obtinerii atestatului profesional persoana trebuie sa absolve un nou curs de pregatire profesionala pentru piata de capital."
    36. Articolul 32 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 32
    Organismul de formare profesionala are obligatia de a transmite la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare un raport final, care va cuprinde:
    a) tipul cursului;
    b) codul atribuit seriei de curs;
    c) lista nominala a persoanelor inscrise la curs;
    d) lista nominala a persoanelor inscrise la examen;
    e) lista nominala a persoanelor care au promovat examenul;
    f) lista nominala a persoanelor care nu au promovat examenul;
    g) repartizarea statistica pe intervale de notare a cursantilor;
    h) dovada achitarii in contul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare a cotei de 30% din veniturile incasate de organismul de formare profesionala de la beneficiarii serviciilor, conform pct. 6.1.18 din anexa la Regulamentul nr. 2/2005."
    37. Articolul 33 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 33
    Raportul prevazut la art. 32, semnat de reprezentantul legal al organismului de formare profesionala si purtand stampila acestuia, va fi transmis Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare in termen de 10 zile lucratoare de la data comunicarii rezultatelor examenului."
    38. Articolul 34 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 34
    Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare va dispune cu privire la organizarea cursurilor in vederea reatestarii operatorilor si specialistilor, in cazul unor modificari semnificative ale legislatiei in vigoare aferente pietei de capital."
    39. Articolul 35 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 35
    La examenul de reatestare profesionala pot participa si persoanele care au obtinut atestat profesional, dar care nu activeaza ca operatori sau specialisti."
    40. Articolul 36 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 36
    Cursurile organizate de organismele de formare profesionala in vederea sustinerii examenului de reatestare profesionala se vor desfasura cu respectarea prevederilor privind organizarea si desfasurarea cursurilor de formare profesionala."
    41. Articolul 37 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 37
    Nepromovarea examenului de reatestare profesionala duce la retragerea atestatului profesional si a autorizatiei obtinute in baza acestuia."
    42. Dupa capitolul V se introduc doua capitole noi, capitolul V^1 si capitolul V^2, cu urmatorul cuprins:

    "CAP. 5^1
    Recunoasterea cursurilor, a examenelor si a atestatelor profesionale din alte state

    Art. 37^1
    (1) Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare poate recunoaste cursurile organizate de entitati ale pietei de capital din alte state.
    (2) Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare poate recunoaste, pe baza de reciprocitate, examenele de promovare a cursurilor organizate de entitati ale pietei de capital din state membre ale Uniunii Europene, precum si atestatele profesionale eliberate de autoritatile de reglementare ale acestor state.
    Art. 37^2
    (1) In situatia recunoasterii cursurilor de pregatire profesionala pentru piata de capital absolvite in alt stat, o persoana fizica va sustine un examen la una dintre entitatile atestate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare ca organisme de formare profesionala, in scopul verificarii cunostintelor privind legislatia si specificul pietei de capital romanesti. Ulterior promovarii examenului, persoanele in cauza vor solicita obtinerea atestatului profesional.
    (2) Prin derogare de la prevederile art. 23 alin. (3), testul-grila pentru examenul prevazut la alin. (1) va contine numai intrebari cu caracter legislativ.
    Art. 37^3
    Pentru situatia in care se recunoaste examenul de promovare a cursurilor de pregatire profesionala pentru piata de capital la care se face referire la art. 37^1 alin. (2), persoanele vor solicita obtinerea atestatului profesional.
    Art. 37^4
    In vederea recunoasterii cursurilor, examenelor sau atestatelor profesionale, o persoana fizica trebuie sa depuna la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare un dosar ce va cuprinde:
    a) cerere prin care se solicita recunoasterea cursurilor absolvite, a examenelor si/sau a atestatelor eliberate in alt stat;
    b) acte doveditoare eliberate de entitatea unde a absolvit cursul, a promovat examenul si/sau a obtinut atestatul, in copie legalizata si in traducere legalizata in limba romana;
    c) actul de identitate, in copie;
    d) dovada achitarii in contul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare a tarifului de eliberare a atestatului profesional, conform pct. 5.4.3 din anexa la Regulamentul nr. 2/2005.
    Art. 37^5
    Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare va decide cu privire la recunoasterea cursurilor, a examenelor si/sau a atestatelor profesionale in termen de 30 de zile de la depunerea tuturor documentelor mentionate la art. 37^4, in forma corespunzatoare.

    CAP. 5^2
    Eliberarea de atestate profesionale pentru unele categorii de persoane fizice

    Art. 37^6
    Au dreptul sa primeasca, la cerere, fara absolvirea de cursuri si promovarea de examene, atestate profesionale corespunzatoare pentru agenti pentru servicii de investitii financiare, pentru personalul compartimentului de control intern si pentru consultanti de investitii, urmatoarele categorii de persoane fizice:
    a) persoanele care au ocupat o pozitie de membru al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, de angajat al cabinetului membrului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare in functiile de consilier ori de expert sau functia de director general al directiilor de specialitate ori o functie asimilata acesteia;
    b) persoanele care au fost angajate minimum 3 ani in cadrul directiilor de specialitate din Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare sau care au o experienta profesionala de minimum 3 ani cumulata in directiile de specialitate din Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si in piata de capital;
    c) operatori si specialisti care au o experienta de minimum 3 ani in functii de conducere la entitati reglementate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare;
    d) lectorii organismelor de formare profesionala, aprobati de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.
    Art. 37^7
    Pe langa persoanele fizice mentionate la art. 37^6 au dreptul de a primi, la cerere, fara absolvirea de cursuri si examene, atestate profesionale corespunzatoare pentru agenti pentru servicii de investitii financiare, pentru personalul compartimentului de control intern si pentru consultanti de investitii urmatoarele categorii de persoane fizice:
    a) persoanele care detin functia de profesor universitar la catedre din universitati acreditate si care predau cursuri din domeniul pietei de capital;
    b) persoanele care ocupa/au ocupat pozitii de consultant sau de expert al organismelor internationale pentru activitati legate de piata de capital.
    Art. 37^8
    In vederea eliberarii atestatelor profesionale pentru persoanele prevazute la art. 37^6 si 37^7, persoana fizica va depune un dosar ce va cuprinde:
    a) cerere pentru eliberarea atestatului profesional;
    b) curriculum vitae cu detalierea experientei profesionale;
    c) declaratie pe propria raspundere, sub semnatura olografa, ca indeplineste conditiile prevazute la art. 37^6 si 37^7, dupa caz;
    d) actul de identitate, in copie;
    e) dovada achitarii in contul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare a tarifului de eliberare a atestatului profesional, conform pct. 5.4.3 din anexa la Regulamentul nr. 2/2005, cu exceptia persoanelor prevazute la art. 37^6 lit. a) si b).
    Art. 37^9
    Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare va decide cu privire la acordarea atestatului profesional in termen de 30 de zile de la data depunerii tuturor documentelor mentionate la art. 37^8, in forma corespunzatoare.
    Art. 37^10
    (1) Cursurile pentru personalul compartimentului de control intern se pot echivala cu cele pentru agenti pentru servicii de investitii financiare, cu conditia sustinerii examenului corespunzator cursului de agent pentru servicii de investitii financiare.
    (2) Sustinerea examenului se face la oricare dintre entitatile atestate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare ca organisme de formare profesionala, in aceleasi conditii in care se sustine examenul respectiv de catre cursantii entitatii.
    Art. 37^11
    Atestatele de recunoastere a pregatirii profesionale, a cursurilor si examenelor eliberate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare anterior intrarii in vigoare a prezentului regulament isi pastreaza valabilitatea si dupa intrarea in vigoare a acestuia."
    43. Literele a) - c) ale articolului 38 vor avea urmatorul cuprins:
    "a) avertisment;
    b) amenda intre 500 RON si 2.000 RON, aplicata persoanelor fizice;
    c) amenda intre 500 RON si 5.000 RON, aplicata organismului de formare profesionala;".
    44. Partea introductiva a alineatului (1) al articolului 39 si literele a) si b) ale acestui alineat vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 39
    (1) Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare va sanctiona organismul de formare profesionala care se face vinovat de urmatoarele fapte:
    a) nerespectarea prevederilor art. 11 cu privire la afisarea atestatelor de catre organismele de formare profesionala;
    b) nerespectarea obligatiei prevazute la art. 12 alin. (1) de a supune aprobarii Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare modificarile aduse documentelor prevazute la art. 6 lit. b), h) si j), precum si orice modificare intervenita in componenta personalului de conducere sau a lectorilor;"
    45. Articolul 40 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 40
    Nerespectarea prevederilor art. 17, 18, art. 20 alin. (1), ale art. 29, 32 si 33 se va sanctiona cu aplicarea de penalitati, reprezentand intre 50 - 100%, asupra tarifului de examinare si de coordonare a activitatii de formare profesionala, conform pct. 6.1.18 din anexa la Regulamentul nr. 2/2005."
    46. Articolul 41 se abroga.
    47. Titlul capitolului VII "Dispozitii finale" se modifica astfel: "Dispozitii tranzitorii si finale".
    48. Articolul 42 se abroga.
    49. Dupa articolul 42 se introduce articolul 42^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 42^1
    (1) Atestatele profesionale emise de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, in baza prezentului regulament, ca urmare a promovarii examenelor organizate anterior datei de 1 iulie 2005, isi pastreaza valabilitatea pana la data de 31 decembrie 2005.
    (2) Persoanele autorizate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare in calitate de agenti pentru servicii de investitii financiare, reprezentanti ai compartimentului de control intern sau consultanti de investitii au obligatia de a urma, pana la data de 31 decembrie 2005, cursuri de formare profesionala pentru reatestarea profesionala a operatorilor si a specialistilor pietei de capital, a caror tematica sa includa reglementarile emise de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare in aplicarea Legii nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) Prevederile alin. (2) nu se aplica in situatia in care persoanele mentionate la acelasi alineat au urmat cursuri de formare profesionala pentru reatestarea profesionala a operatorilor si a specialistilor pietei de capital ulterior datei de 1 iulie 2005."
    50. Articolul 43 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 43
    Prezentul regulament intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va fi publicat in Buletinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro)."
    51. Articolul 44 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 44
    La data intrarii in vigoare a prezentului regulament se abroga orice dispozitii contrare anterioare referitoare la atestarea profesionala a operatorilor si specialistilor pentru piata de capital."
    Art. 2
    Regulamentul nr. 1/2003 privind atestarea profesionala a operatorilor si specialistilor pentru pietele reglementate va fi republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare."
    Art. 3
    Prezentul regulament intra in vigoare la data publicarii acestuia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va fi publicat in Buletinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro).

    ANEXA 1
    la regulament

 ______________________________________________________________________________
| Denumirea si sigla organismului de formare profesionala                      |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                           CERTIFICAT DE ABSOLVIRE                            |
|                                                                              |
| Domnul/doamna ..................................................., avand     |
| CNP ..........................., a absolvit cursul ........................, |
| cu codul ..........................., organizat de ......................... |
| in perioada ......................, si a promovat in data de ............... |
| examenul aferent cursului urmat, cu nota ........ .                          |
|                                                                              |
|                                                                              |
| Seria ....... Nr. ..................                                         |
|                                                                              |
|                                                                              |
| Numele, functia si semnatura persoanei imputernicite.                        |
|                                                                              |
|                                                                              |
| Data eliberarii ......................                                       |
| L.S.                                                                         |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 2*)
    la regulament

    *) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|                   COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE                    |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                   ATESTAT                                    |
|                                                                              |
| D-lui/D-nei ................................................................ |
| C.N.P. .................................., ca urmare a promovarii examenului |
| aferent cursului .........................................................., |
| organizat de .............................................................., |
| in perioada ...................................., i se recunoaste pregatirea |
| corespunzatoare cursului urmat.                                              |
|                                                                              |
|                                                     PRESEDINTE,              |
|                                                                              |
| Nr. ................... Data ........................                        |
|______________________________________________________________________________|SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 43/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 43 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 43/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu