Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 422 din  9 august 2004

pentru aprobarea Standardelor obligatorii de calitate privind serviciile sociale specializate din Romania, furnizate in sistem public, privat si parteneriat public-privat

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 760 din 19 august 2004


SmartCity3


    In temeiul prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 515/2003 si ale art. 17 din Hotararea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Se aproba Standardele obligatorii de calitate privind serviciile sociale specializate din Romania, furnizate in sistem public, privat si parteneriat public-privat, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Standardele de calitate sunt emise in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 515/2003.
    Art. 3
    Prin standarde de calitate generale se intelege ansamblul de cerinte privind cadrul organizatoric si material, resursele umane si financiare, viziunea integratoare si toleranta a personalului implicat in acordarea serviciilor in vederea atingerii nivelului de performanta obligatoriu pentru toti furnizorii de servicii sociale specializate din Romania.
    Art. 4
    Standardele de calitate generale au fost formulate in conformitate cu urmatoarele categorii principale de organizare si furnizare a serviciilor sociale, de relationare a furnizorilor de servicii sociale cu beneficiarii si societatea civila, respectiv cu autoritatile implicate:
    - organizare si administrare;
    - drepturi;
    - etica;
    - abordare comprehensiva, globala si integrata;
    - centrarea pe persoane;
    - participarea beneficiarului;
    - parteneriat;
    - orientare pe rezultate;
    - imbunatatire continua a calitatii.
    Art. 5
    Furnizorilor de servicii sociale li se acorda o perioada de 12 luni pentru a intruni conditiile de acreditare conform standardelor obligatorii de calitate.
    Art. 6
    Prezentul ordin intra in vigoare incepand cu data de 1 ianuarie 2005.

                            Ministrul muncii,
                    solidaritatii sociale si familiei,
                           Dan Mircea Popescu

    ANEXA 1

                              STANDARDE
obligatorii de calitate privind serviciile sociale specializate din Romania, furnizate in sistem public, privat si parteneriat public-privat

    I. Organizare si administrare

    Definitie:
    Furnizorii de servicii sociale, denumiti in continuare FSS, au drept obiectiv eficientizarea proceselor de organizare si functionare interna a furnizarii serviciilor.
    Furnizorii de servicii sociale isi dezvolta capacitatea de relationare si comunicare cu restul actorilor implicati in gestionarea serviciilor sociale si cu intreaga comunitate.
    FSS promoveaza imaginea pozitiva a beneficiarului, comportamentele tolerante si incluzive, bunele practici, manifestand exigente in domeniul propriu de activitate, utilizand cu eficienta resursele, dand dovada de inovatie.

    Standarde:
    1. FSS stabileste obiective valabile pe o perioada de 3 - 5 ani, care sunt elaborate impreuna cu personalul sub forma unui proiect propriu, elaborat in conformitate cu legislatia in vigoare.
    2. FSS isi dezvolta o procedura de informare a institutiilor competente in domeniu, a personalului, beneficiarilor, familiilor ori sustinatorilor legali ai acestora si a altor actori relevanti, in ceea ce priveste proiectul sau alte documente referitoare la procesul de furnizare a serviciilor, ori de cate ori este nevoie sau intervin schimbari.
    3. Culegerea si transmiterea datelor necesare evaluarii procesului de furnizare a serviciilor se fac trimestrial folosind instrumente adecvate.
    4. Personalul administrativ aplica proceduri prin care sunt evaluate anual rezultatele comunicarii interne si externe privind serviciile furnizate.
    5. FSS are proceduri de evaluare a utilizarii eficiente a resurselor umane, materiale si financiare pentru acordarea serviciilor.
    6. FSS elaboreaza, disemineaza materiale care sa promoveze imagini pozitive despre beneficiari, bune practici, inovatii in modul de administrare si furnizare a serviciului.
    7. Rezultatele inovatiilor sunt impartasite anual celorlalti furnizori de servicii din domeniu, prin diverse modalitati de comunicare: reuniuni anuale, mijloace de comunicare scrisa sau electronica.

    II. Drepturi

    Definitie:
    Fiecare FSS isi propune apararea si promovarea drepturilor beneficiarilor: egalitatea de sanse si de tratament, participarea egala, autodeterminarea, autonomia si demnitatea personala.
    FSS promoveaza actiuni nondiscriminatorii si pozitive in ceea ce priveste beneficiarii serviciilor. Acest angajament este evident in toate etapele organizarii si dezvoltarii serviciilor.

    Standarde:
    1. FSS are o carta a drepturilor, specifica tipurilor de beneficiari carora li se adreseaza, care este cunoscuta atat de beneficiari, cat si de personal.
    2. Regulamentul de organizare si functionare propriu respecta si sustine drepturile fiecarui beneficiar la egalitatea de sanse si de tratament, participarea egala a acestuia la procesul de furnizare a serviciilor.
    3. Beneficiarii au responsabilitati si obligatii prevazute in regulamentul de organizare si functionare, care le sunt facute cunoscute si pe care trebuie sa le respecte in orice moment si la orice nivel al interventiei.
    4. Fiecarui beneficiar i se respecta demnitatea, dreptul la autodeterminare, dreptul la intimitate personala in fiecare moment al furnizarii serviciilor, autonomia in gestiunea propriilor bunuri.
    5. Fiecare dosar al FSS privind evaluarea, asistenta sociala si medicala acordata beneficiarilor este supus regulilor confidentialitatii.
    6. Procedurile privind confidentialitatea informatiilor referitoare la beneficiari sunt respectate pe tot parcursul procesului de furnizare a serviciilor.
    7. Fiecare beneficiar are intocmit un plan de interventie si, dupa caz, un plan de asistenta si ingrijire, care valorifica intregul potential uman al acestuia si este conform proiectului de viata si nevoilor personale.
    8. Planul de interventie si cel de asistenta si ingrijire urmaresc acordarea de servicii care sa solutioneze cazurile de privare de drepturi sociale, de abuz si de maltratare de orice natura la care a fost supus beneficiarul.
    9. Rezultatele planului de asistenta si ingrijire sunt monitorizate si evaluate in mod frecvent si sistematic.
    10. Exista proceduri de masurare a satisfactiei beneficiarilor cu privire la conditiile in care se acorda serviciul si la facilitatile puse la dispozitie de furnizor. Aceste proceduri sunt aduse la cunostinta beneficiarilor si membrilor familiilor ori sustinatorilor legali ai acestora.
    11. Exista proceduri prevazute in Regulamentul de organizare si functionare referitoare la inregistrarea, medierea si solutionarea reclamatiilor depuse de beneficiari, familiile ori sustinatorii legali ai acestora.

    III. Etica

    Definitie:
    FSS functioneaza in baza unui cod etic care promoveaza respectarea demnitatii beneficiarului, a familiei acestuia, a sustinatorilor sai legali, prin care se protejeaza beneficiarii impotriva unor eventuale riscuri si se promoveaza ideea de justitie sociala.

    Standarde:
    1. FSS are un cod etic care sustine respectul pentru demnitatea beneficiarilor, care este adus la cunostinta personalului, beneficiarilor si este imbunatatit anual sau ori de cate ori este nevoie.
    2. FSS are proceduri de confidentialitate cunoscute de personal.
    3. FSS dispune proceduri de acces la informatii si documente privind beneficiarii, cunoscute de personal si de alti parteneri implicati in furnizarea serviciilor, cu respectarea legislatiei in vigoare.
    4. Aceste proceduri sunt evaluate anual in plan intern de catre personalul desemnat si in plan extern de catre institutiile competente, conform legislatiei in vigoare.
    5. FSS promoveaza pentru personal un mediu de munca sanatos si sigur. Exista un registru de evidenta a tuturor incidentelor.
    6. FSS are proceduri de inregistrare a reclamatiilor, nemultumirilor si propunerilor beneficiarilor.
    7. Beneficiarii cunosc procedura de depunere a reclamatiilor, nemultumirilor si propunerilor.
    8. Personalul competent are obligatia de a raspunde oricarei reclamatii formulate de catre beneficiari, familiile ori sustinatorii legali ai acestora.
    9. FSS monitorizeaza reclamatiile pentru a fi in masura sa identifice tendintele si sa ia decizii de imbunatatire a serviciilor oferite.

    IV. Abordare globala, comprehensiva, integrata

    Definitie:
    FSS asigura accesul persoanelor la servicii printr-o abordare comprehensiva, sistemica, integrata a satisfacerii nevoilor beneficiarului.
    FSS asigura un continuum de furnizare de servicii, prin care este valorificata contributia tuturor actorilor: beneficiarii, comunitatea locala, societatea civila. Implicarea tuturor partenerilor se face pe parcursul intregului proces, actionandu-se in echipe multidisciplinare sau in cooperare cu alti furnizori de servicii sociale: de la planul de interventie pana la evaluarea complexa si oferirea serviciilor.

    Standarde:
    1. FSS asigura continuumul prestarii de servicii si sprijina implicarea altor furnizori de servicii si parteneri in procesul de acordare a serviciilor.
    2. FSS are o planificare trianuala a obiectivelor, a modalitatilor de furnizare a serviciilor si de evaluare a rezultatelor.
    3. FSS are un numar de personal suficient, cu calificarea necesara, care este structurat astfel incat sa poata raspunde cerintelor procesului de furnizare a serviciilor.
    4. Structura si ponderea personalului sunt stabilite conform legislatiei in vigoare.
    5. Personalul este informat despre caracterul continuu al procesului de furnizare a serviciilor.
    6. FSS identifica si valorifica potentialele contributii ale celorlalti parteneri la furnizarea de servicii, astfel incat sa asigure continuumul furnizarii de servicii.
    7. FSS elaboreaza un plan de interventie si un plan de asistenta si ingrijire care cuprind masurile, respectiv serviciile necesare solutionarii situatiei de risc social.
    8. FSS furnizeaza servicii specializate printr-o abordare pluridisciplinara si are o echipa pluridisciplinara de evaluare a nevoilor persoanei si de implementare a planului de interventie si a planului de asistenta si ingrijire pentru fiecare beneficiar.
    9. FSS are un set de indicatori pentru monitorizarea procesului de integrare sociala si de reabilitare a indivizilor.
    10. FSS are un sistem de management al informatiei, bazat pe un set unic de proceduri si de formulare utilizat pentru organizarea, stocarea, transmiterea si publicarea informatiei.
    11. Comunicarea informatiei referitoare la beneficiari se face catre toti partenerii implicati in procesul de furnizare a serviciilor.

    V. Centrarea pe persoane

    Definitie:
    FSS dezvolta servicii in functie de nevoile beneficiarilor si de nevoile identificate in comunitate.
    FSS implica beneficiarul ca membru activ al echipei serviciului furnizat, respecta contributia fiecarui individ prin angajarea lui in autoevaluare, respecta feedbackul si evaluarea facuta de beneficiar si valorile emise de acesta, respecta obiectivele serviciului furnizat. Toate actiunile sunt revizuite permanent.

    Standarde:
    1. Exista actiuni de evaluare initiala si complexa a nevoilor persoanei.
    2. Dezvoltarea si implementarea planului de interventie si ale celui de asistenta si ingrijire se bazeaza pe rezultatele evaluarii initiale si ale evaluarilor periodice.
    3. Procedurile de dezvoltare a planului de interventie si a planului de asistenta si ingrijire sunt cunoscute de beneficiari si de personal.
    4. FSS implica beneficiarii, familiile lor sau reprezentantii legali ai acestora in elaborarea planului de interventie si a planului de asistenta si ingrijire.
    5. Feedbackul beneficiarilor este utilizat in planificarea si dezvoltarea serviciilor.
    6. Personalul este informat in legatura cu observatiile rezultate din analiza feedbackului din partea beneficiarilor.
    7. Beneficiarii sunt implicati in procesul de furnizare a serviciilor si in procesul de organizare a actiunilor de integrare sociala.
    8. Rezultatele procesului de integrare sociala sunt masurate si analizate.

    VI. Participarea

    Definitie:
    Furnizorul de servicii sociale promoveaza participarea beneficiarilor la toate nivelurile de organizare si furnizare a serviciului, precum si in cadrul comunitatii. Furnizorul de servicii sociale sustin si dezvolta participarea sociala a beneficiarilor, incluziunea sociala si se consulta in acest sens cu foruri, grupuri, organizatii reprezentative care militeaza pentru educatia civica, respectarea sanselor egale, eliminarea barierelor in procesul de insertie sociala.

    Standarde:
    1. Beneficiarii sunt implicati activ in activitatile derulate in cadrul serviciului.
    2. Furnizorul de servicii sociale creeaza proceduri de implicare a beneficiarilor in stabilirea politicii si a strategiilor privind serviciile sociale.
    3. Furnizorul de servicii sociale creeaza proceduri de implicare a beneficiarilor in procesul de luare a deciziilor, in procesul dezvoltarii de programe, evaluarea si administrarea serviciului primit.
    4. Atat personalul, cat si beneficiarii sunt informati constant asupra procedurilor de participare a beneficiarilor in cadrul furnizarii serviciului.
    5. Gradul de participare a beneficiarilor in activitatile, programele dezvoltate in cadrul serviciului este evaluat constant.
    6. Furnizorul de servicii sociale promoveaza implicarea beneficiarilor in cadrul comunitatii locale.
    7. Furnizorul de servicii sociale promoveaza implicarea comunitatii locale in activitatile desfasurate in cadrul serviciilor dezvoltate.
    8. Furnizorul de servicii sociale sustin participarea civica a beneficiarilor.

    VII. Parteneriate

    Definitie:
    Furnizorul de servicii sociale coopereaza in vederea organizarii si dezvoltarii serviciilor sociale, prin incheierea de parteneriate, pentru a crea un continuum in furnizarea serviciilor sociale, un sistem eficient si transparent care vine in intampinarea dificultatilor si riscurilor la care sunt expusi cetatenii.
    Parteneriatele se incheie intre furnizorii publici de servicii sociale, intre furnizorii publici si cei privati si intre furnizorii privati.

    Standarde:
    1. Furnizorul de servicii sociale promoveaza o politica de parteneriat bazata pe nevoile si asteptarile beneficiarilor si resursele disponibile.
    2. Partenerii coopereaza in vederea organizarii si dezvoltarii serviciilor sociale, prin incheierea de conventii de parteneriat si de contracte de acordare a serviciilor sociale.
    3. Obiectivele comune si modalitatile de cooperare cu partenerii sunt definite si acceptate de comun acord.
    4. Functionarea, impactul si sustenabilitatea parteneriatelor sunt monitorizate si evaluate in mod regulat de catre toti furnizorii de servicii implicati.
    5. Rezultatele evaluarii actiunilor realizate in parteneriat sunt diseminate anual partenerilor, personalului angajat, beneficiarilor si reprezentantilor acestora.

    VIII. Orientarea pe rezultate

    Definitie:
    Furnizorul de servicii sociale este centrat pe rezultate in beneficiul persoanelor deservite, al familiilor lor/reprezentantilor legali si al comunitatii.
    Impactul serviciilor este monitorizat, masurat si este un element important al unui proces continuu de imbunatatire a calitatii, transparenta si responsabilizare.

    Standarde:
    1. Furnizorii de servicii sociale definesc un set clar de indicatori masurabili pentru intrarile in sistem (resursele umane, materiale si financiare care sunt utilizate pentru organizarea si dezvoltarea serviciului), pentru procedurile de primire a beneficiarilor, pentru desfasurarea si rezultatele proceselor de furnizare a serviciilor.
    2. Furnizorii de servicii sociale utilizeaza indicatori de masurare a performantei organizationale atat pe baza rezultatelor financiare (cresterea bunurilor, a capitalului, fluxul de capital, investitii, stocuri, profituri etc.), cat si pe baza rezultatelor nonfinanciare (numarul furnizorilor de servicii, numarul beneficiarilor, calitatea vietii, rezultatele serviciilor oferite etc.).
    3. Membrii personalului sunt informati periodic despre indicatorii de masurare a intrarilor in sistem, a desfasurarii procesului de furnizare a serviciului si despre indicatorii de masurare a performantei organizationale.
    4. Furnizorii de servicii sociale au un sistem de raportare, publicare, diseminare a rezultatelor obtinute membrilor personalului, beneficiarilor, finantatorilor, partenerilor sociali si decidentilor politici.
    5. Rezultatele sunt discutate periodic cu beneficiarii si cu membrii personalului.
    6. Furnizorii de servicii sociale au o procedura de masurare a satisfactiei persoanelor deservite, a personalului si a celorlalte grupuri de interes.
    7. Furnizorii de servicii sociale au un sistem de raportare, publicare, diseminare a rezultatelor obtinute prin masurarea gradului de satisfactie a beneficiarilor, a membrilor personalului si a celorlalti actori implicati.
    8. Obiectivele politicilor stabilite de catre furnizorii de servicii sociale se masoara si se evalueaza sistematic impreuna cu beneficiarii si cu membrii personalului.
    9. Furnizorii de servicii sociale utilizeaza permanent rezultatele evaluarilor in vederea imbunatatirii calitatii serviciilor oferite, pentru a raspunde cat mai eficient cerintelor beneficiarilor, membrilor personalului, celorlalti actori implicati.

    IX. Imbunatatirea continua

    Definitie:
    Furnizorii de servicii sociale vin in intampinarea nevoilor sociale ale comunitatii, folosind intr-un mod eficient resursele de care dispun pentru dezvoltarea si imbunatatirea serviciilor. Formarea initiala si continua a personalului, adoptarea unei strategii de marketing si comunicare adecvata, valorificarea feedbackului primit din partea finantatorilor, a beneficiarilor si a reprezentantilor acestora, a actorilor implicati sunt folosite ca modalitati de imbunatatire continua a calitatii serviciilor sociale.

    Standarde:
    1. Furnizorul de servicii sociale are proceduri sistematice pentru imbunatatirea calitatii serviciilor si monitorizarea continua a implementarii schimbarilor necesare.
    2. Obiectivele planificarii anuale si prioritatile de imbunatatire a calitatii serviciilor oferite sunt stabilite impreuna cu personalul angajat, beneficiarii si reprezentantii acestora, cu alti actori implicati.
    3. Sunt identificati si folositi indicatori de evaluare a organizarii si furnizarii serviciilor.
    4. FSS stabileste actiuni pentru formarea si perfectionarea continua a personalului.
    5. FSS dispune de proceduri pentru un marketing si o comunicare eficienta.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 422/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 422 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 422/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu