Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.409 din 11.09.2013

privind modificarea anexelor nr. 1 şi 6 la Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 584 din 16 septembrie 2013SmartCity1

În conformitate cu dispoziţiile art. 58 alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 21 alin. (1), ale art. 41 alin. (13), ale art. 411 alin. (1), ale art. 47 alin. (4), (6), (7) şi (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. (4) şi ale art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 alin. (4) şi ale art. 3 alin. (1) pct. 1 lit. j) din Hotărârea Guvernului nr. 7/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine,ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine emite următorul ordin: Articolul IAnexele nr. 1 şi 6 la Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 484 din 2 august 2013, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine, Alexandru Năstase, secretar de stat
ANEXA Nr. 1(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 290/2013) TARIFE SUPLIMENTARE de utilizare a drumurilor de interes naţional

Nr. crt. Denumire tarif Unitate de calcul Tarif unitar, cu TVA
[euro]
1.1. Emitere AST în limitele de competenţă; include traseu, condiţii de parcurs şi cost în regim normal, la mai mult de două zile lucrătoare de la data înregistrării la unităţile/ subunităţile C.N.A.D.N.R. - S.A. tarif/document 20% din valoarea totală a tarifelor de depăşire, dar nu mai puţin de 10 euro
1.2. în regim de urgenţă, în mai puţin de două zile lucrătoare de la data înregistrării la unităţile/ subunităţile C.N.A.D.N.R. - S.A. tarif/document tariful de la pct. 1.1 multiplicat cu 1,5
1.3. Emitere AST în ACI în limitele de competenţă; include traseu, condiţii de parcurs şi cost tarif/document 20% din valoarea totală a tarifelor de depăşire, dar nu mai puţin de 10 euro
2. Aviz depăşire limită de competenţă, include traseu şi condiţii de parcurs tarif/document 50
3. Estimare; include condiţii de parcurs, distanţă şi cost; nu include traseu tarif/estimare 50
4. Depăşirea masei totale maxime admise, indiferent de tipul suspensiilor, numărul de axe sau de roţi tarif x distanţă 0,02*(G-mma/2)
5 Depăşirea masei maxime admise pe axă, indiferent de numărul de roţi tarif x distanţă Suspensii pneumatice sau echivalente Alte suspensii decât cele pneumatice sau echivalente
5.1. axă simplă (((G-mma) ^2)*((G-mma)+2,9) ^2)/100 1,50*(((G-mma) ^2)*((G-mma)+2,9) ^2)/100
5.2. axă dublă (((G-mma)+0,3) ^2)*(2/((G-mma)+10)) 1,50*(((G-mma)+0,3) ^2)*(2/((G-mma)+10))
5.3. axă triplă (((G-mma)+0,2) ^2)*(2/((G-mma)+10)) 1,50*(((G-mma)+0,2) ^2)*(2/((G-mma)+10))
6.1. Depăşirea dimensiunilor maxime admise lungime tarif x distanţă (0,122 *((L-Lma)+1) ^2)/10
6.2. lăţime 0,232 *((l-lma)+1) ^2
6.3. înălţime 0,232 *((h-hma)+1) ^2
7. Recântărire sau remăsurare, la solicitarea utilizatorului tarif/operaţie 50,00

Legendă: G = masă reală, exprimată în tone, constatată din documente sau prin cântărire. mma = masă maximă admisă în circulaţie pe drumurile publice, exprimată în tone. L = lungimea reală a vehiculului, exprimată în metri, constatată din documente sau prin măsurare. l = lăţimea reală a vehiculului, exprimată în metri, constatată din documente sau prin măsurare. h = înălţimea reală a vehiculului, exprimată în metri, constatată din documente sau prin măsurare. Lma = lungimea maximă admisă a vehiculului, exprimată în metri. lma = lăţimea maximă admisă a vehiculului, exprimată în metri. hma = înălţimea maximă admisă a vehiculului, exprimată în metri. AST - autorizaţie specială de transport. Prin semnul „^“ se înţelege ridicare la putere. Modul de aplicare a tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor de interes naţional A. Masele şi dimensiunile maxime admise sunt cele prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 la Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. B. Sunt exceptate de la plata tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor de interes naţional: 1. transporturile efectuate cu vehicule rutiere deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de unităţile Ministerului Apărării Naţionale; 2. transporturile efectuate cu vehicule rutiere deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de unităţile subordonate Ministerului Afacerilor Interne; 3. transporturile efectuate cu vehicule rutiere deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi de către subunităţile acesteia; 4. transporturile efectuate cu vehicule rutiere specializate deţinute sau utilizate în baza unui drept legal în exclusivitate pentru servicii de ambulanţă; 5. transporturile efectuate cu vehicule rutiere deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de serviciile de urgenţă, astfel cum sunt reglementate prin Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare; 6. vehiculele rutiere care efectuează transporturi în interesul NATO sau al Parteneriatului pentru Pace, aşa cum sunt definite prin Legea nr. 362/2004 pentru aderarea României la Acordul dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forţelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951, şi la Protocolul privind statutul comandamentelor militare internaţionale, înfiinţate în temeiul Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Paris la 28 august 1952; 7. vehiculele rutiere care efectuează transporturi funerare; 8. vehiculele rutiere care efectuează transporturi de echipamente de prim ajutor şi ajutoare umanitare în cazul unor calamităţi sau dezastre naturale; 9. vehicule rutiere specializate, inclusiv vehiculele rutiere care efectuează transportul acestora, care participă la acţiuni de deszăpezire sau în situaţii de urgenţă, calamitate, dezastre naturale, cauzate de fenomene meteorologice deosebite comunicate de Administraţia Naţională de Meteorologie prin cod portocaliu sau roşu. C. Autorizaţia specială de transport se eliberează şi în cazul transporturilor exceptate de la plata tarifelor suplimentare de utilizare. În acest caz nu se va percepe tariful de eliberare prevăzut la pct. 1.1-1.3 şi 2 din tabelul de mai sus. D. Utilajele sunt considerate mărfuri indivizibile chiar dacă sunt transportate având demontate părţi componente. E. La eliberarea autorizaţiilor speciale de transport se vor lua în considerare şi măsurătorile efectuate pe reţeaua internă de drumuri de interes naţional de organele cu atribuţii de control al transporturilor rutiere. F. Tarifare pentru eliberarea documentelor prevăzute la pct. 1.1-3 din tabelul de mai sus: 1. Tarifarea pentru eliberarea autorizaţiei speciale de transport, prevăzută la pct. 1.1-1.3 din tabelul de mai sus, se efectuează pentru fiecare document. 2. În agenţiile de control şi încasare nu se aplică tariful în regim de urgenţă, prevăzut la pct. 1.2. 3. Tarifarea pentru eliberarea autorizaţiei speciale de transport, prevăzute la pct. 2 şi 3 din tabelul de mai sus, se efectuează pentru fiecare document eliberat. 4. Tarifarea pentru eliberarea avizului depăşire limite de competenţă, prevăzută la pct. 2 din tabelul de mai sus, se realizează atunci când sunt depăşite limitele de competenţă ale subunităţii Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. la care s-a solicitat eliberarea autorizaţiei speciale de transport. 5. Tarifarea pentru estimare, prevăzută la pct. 3 din tabelul de mai sus, se efectuează pentru fiecare document eliberat, fără a se specifica traseul ce urmează a fi parcurs; totodată se va menţiona obligativitatea întocmirii proiectelor de transport, dacă este cazul. G. Tarifare pentru depăşirea masei maxime admise (totală sau pe axe) prevăzute la pct. 4-5.3 din tabelul de mai sus: 1. Tarifarea pentru depăşirea masei se efectuează prin compararea rezultatului obţinut pentru tarifarea masei totale cu rezultatul obţinut pentru tarifarea maselor pe axe ale vehiculului, luându-se în considerare valoarea cea mai mare rezultată. 2. Tarifarea pentru depăşirea masei totale se calculează prin aplicarea relaţiei de calcul; în agenţiile de control şi încasare masa reală se constată din documente sau prin cântărire; 3. În situaţia în care cel puţin două vehicule rutiere sunt cuplate lateral pentru efectuarea unui transport, clasificarea axelor din punctul de vedere al distanţei dintre axe se efectuează pentru fiecare vehicul separat, indiferent de numărul de axe sau de roţi ale fiecărui vehicul rutier. 4. În situaţia în care două sau mai multe vehicule rutiere sunt cuplate unul după altul, clasificarea axelor din punctul de vedere al distanţei dintre axe se efectuează continuu, începând din partea din faţă a primului vehicul rutier, indiferent de numărul de axe sau de roţi ale fiecărui vehicul rutier. 5. Tarifarea pentru depăşirea masei maxime admise pe axe se calculează prin aplicarea relaţiei de calcul, după ce se determină valoarea depăşirii prin diferenţa dintre masa reală pe fiecare axă şi masa maxim admisă pe axă, în funcţie de categoria drumului pe care se circulă; în agenţiile de control şi încasare masa reală pe axe se constată prin cântărire. 6. Pentru axe multiple constituite din cel puţin două axe consecutive ale aceluiaşi vehicul rutier, tarifarea pentru depăşirea masei maxime admise pe axe se calculează pentru fiecare categorie de axe (simplă, dublă, triplă), în funcţie de distanţa dintre axe. 7. Tarifarea pentru depăşirea masei maxime admise pe axă dublă şi triplă se efectuează pentru ansamblul de axe, fără a se compara şi a se lua în considerare axele componente ale configuraţiei de axe. 8. În cazul vehiculelor rutiere prevăzute în anexa nr. 3 la Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, combinaţiile de axe (simplă, dublă, triplă) se stabilesc de la partea din faţă a vehiculului rutier spre spatele acestuia. 9. În cazul depăşirii masei maxime admise pe mai multe axe sau configuraţii de axe distincte ale aceluiaşi vehicul rutier, tarifarea se cumulează. 10. Nu se aplică tarife suplimentare, nu se eliberează autorizaţie specială de transport şi nu se impun condiţii pentru însoţire dacă depăşirea masei maxime admise pe axe şi a masei totale maxime admise sau a maselor pe axe şi a masei totale înscrise în autorizaţia specială de transport, rezultată în urma cântăririi, este de până la:

(i) 4% inclusiv, pentru masa pe axa simplă;
(ii) 4% inclusiv, pentru masa pe axa dublă;
(iii) 4% inclusiv, pentru masa pe axa triplă;
(iv) 5% inclusiv, pentru masa totală.

11. Tarifarea pentru depăşirea masei totale sau pe axe nu se aplică pentru vehiculele rutiere de transport persoane (autoturisme, microbuze, autocare, autobuze). H. Tarifarea pentru depăşirea dimensiunilor maxime admise prevăzute la pct. 6.1-6.3 din tabelul de mai sus: 1. Tarifarea pentru depăşirea dimensiunilor maxime admise se calculează prin aplicarea relaţiei de calcul, după ce se determină valoarea depăşirii prin diferenţa dintre dimensiunea reală şi dimensiunea maxim admisă; în agenţiile de control şi încasare dimensiunile reale se constată prin măsurare. 2. În situaţia în care sunt depăşite mai multe dimensiuni maxime admise, tarifarea se cumulează. 3. În cazul în care dimensiunile se determină prin măsurare şi se constată o depăşire a lungimii maxime admise sau a lungimii înscrise în autorizaţia specială de transport cu cel mult 0,10 m, cu cel mult 0,05 m a lăţimii maxime admise sau a lăţimii înscrise în autorizaţia specială de transport şi/sau cu cel mult 0,01 m a înălţimii maxime admise sau a înălţimii înscrise în autorizaţia specială de transport, se consideră că transportul se încadrează în limitele maxime admise. 4. În cazul în care dimensiunile se determină prin măsurare şi se constată o depăşire a înălţimii maxime admise sau a înălţimii înscrise în autorizaţia specială de transport mai mare de 0,01 m, dar nu mai mult de 0,05 m, se consideră că transportul se încadrează în limitele maxime admise, dar se eliberează autorizaţie specială de transport, fără plata tarifelor suplimentare pentru traseul ce urmează a fi parcurs. I. Recântărire şi remăsurare, prevăzute la pct. 7 din tabelul de mai sus: 1. În agenţiile de control şi încasare din punctele de trecere a frontierei, recântărirea şi remăsurarea se efectuează numai pe sensul de intrare în România, la solicitarea operatorului de transport. 2. Nu se efectuează recântărire sau remăsurare pentru traseul deja parcurs pe drumurile de interes naţional. 3. Dacă se realizează o descărcare parţială de marfă, aceasta trebuie să rezulte din documentele de transport. J. Tarifarea autorizaţiei speciale de transport: 1. Valoarea totală a tarifării în vederea eliberării autorizaţiei speciale de transport se determină prin cumularea tarifelor pentru eliberare cu cele pentru depăşirea masei totale sau pe axe şi cu cele pentru depăşirea dimensiunilor. 2. În cazul autorizaţiilor speciale de transport eliberate pentru o perioadă de 90 de zile, valoarea totală a tarifării calculată conform pct. 1 se înmulţeşte cu un coeficient de 0,50. 3. În cazul autorizaţiilor speciale de transport eliberate pentru o perioadă de 12 luni, valoarea totală a tarifării calculată conform pct. 1 se înmulţeşte cu un coeficient de 0,20. K. Modul de efectuare a calculelor: 1. Valorile maselor se introduc în calcule exprimate în tone, cu două zecimale sau aşa cum sunt ele afişate de aparatele de măsurat. 2. Valorile dimensiunilor se introduc în calcule exprimate în metri, cu două zecimale. 3. Tariful unitar se introduce în calcule cu 4 zecimale. 4. Distanţa de parcurs se introduce în calcule exprimată în kilometri, fără zecimale, prin rotunjire în plus la unitate. 5. Rezultatele parţiale până la tariful final care trebuie achitat de utilizator nu se rotunjesc. 6. Tariful final rezultat, care se achită în altă monedă decât în euro, se calculează la cursul de schimb valabil pentru prima zi a lunii octombrie a anului anterior, comunicat de Banca Centrală Europeană. 7. Tariful final rezultat se rotunjeşte la două zecimale, în moneda în care se efectuează plata. L. După efectuarea plăţii, solicitantul poate cere anularea autorizaţiei speciale de transport şi restituirea tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor de interes naţional, după cum urmează: 1. La cererea scrisă a solicitantului, dacă autorizaţia specială de transport nu a fost ridicată de la emitent sau dacă cererea, împreună cu originalul autorizaţiei speciale de transport, a fost depusă la emitent, înainte de începerea termenului de valabilitate al autorizaţiei. 2. La cererea scrisă a solicitantului însoţită de documente doveditoare, în cazuri justificate (fenomene meteo periculoase semnalizate prin codurile portocaliu sau roşu, anularea comenzii/contractului de transport etc.), dacă cererea, împreună cu originalul autorizaţiei speciale de transport, a fost depusă la emitent în termen de cel mult 3 zile de la începerea perioadei de valabilitate a autorizaţiei. 3. În toate cazurile emitentul va reţine tarifele de emitere prevăzute la pct. 1.1 şi 1.2 din tabel, inclusiv tariful pentru aviz depăşire limite de competenţă, prevăzut la pct. 2 din tabel, după caz. M. În cazul în care se constată circulaţia cu mase şi/sau dimensiuni mai mici decât cele înscrise în autorizaţia specială de transport, aceasta se consideră valabilă, pentru tot traseul autorizat. În acest caz, tarifele suplimentare de utilizare a reţelei de drumuri naţionale nu se restituie. N. În cazul în care în agenţiile de control şi încasare din punctele de trecere a frontierei, pe sensul de intrare în România, se constată că vehiculul are mase şi/sau dimensiuni mai mari decât cele înscrise în autorizaţia specială de transport, aceasta se recalculează şi se încasează diferenţa. ANEXA Nr. 2(Anexa nr. 6 la Ordinul nr. 290/2013) TARIFE*) pentru ocuparea zonei drumului *) Tabelul este reprodus în facsimil. NOTĂ: Modul de aplicare a tarifelor de utilizare a zonei drumurilor: 1. Prezentele tarife se vor aplică în conformitate cu prevederile art. 47 alin. (4), (6) şi (8) prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 2. Administratorul drumului poate accepta amplasarea unor construcţii sau instalaţii în zona drumului, cu condiţia ca acestea să nu aducă prejudicii drumului şi siguranţei traficului rutier. 3. Realizarea sau amplasarea în zona drumului a panourilor publicitare, a oricăror construcţii, căi de acces, amenajări ori instalaţii, în orice scop, fără a periclita siguranţa circulaţiei, se face pe baza autorizaţiei de construire şi doar în condiţiile existenţei acordului prealabil şi a autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului şi prin încheierea, dacă este cazul, a contractului aferent utilizării suprafeţei ocupate din ampriza şi zona de siguranţă. 4. Acordul prealabil şi autorizaţia de amplasare şi de acces la drum se emit pentru o anumită funcţie a obiectivului. La schimbarea funcţiei sau a destinaţiei, beneficiarul este obligat să obţină aprobarea administratorului drumului pentru noua situaţie. 5. Tarifele se percep persoanelor fizice şi juridice care au obligaţia de a solicita autorizaţie. 6. Tarifele se aplică şi în cazul în care obiectivele nu funcţionează sau în cazurile în care lucrările la acestea au fost sistate ori nu au fost finalizate, atât timp cât activitatea este înregistrată la registrul comerţului. 7. Tarifele se aplică şi în cazul în care obiectivele se vor amplasa în afara zonei de protecţie a drumurilor naţionale, însă numai dacă se realizează şi drum de acces la drumurile naţionale sau alte lucrări în zona de siguranţă. 8. Persoanelor fizice care solicită avizul administratorului drumului pentru construcţii de locuinţe, garaje, racorduri la instalaţiile de gaze, apă, telefonie, tv, electricitate, canalizare etc. li se încasează o singură dată suma de 27 euro, respectiv fie la eliberarea acordului, fie la eliberarea autorizaţiei. 9. Pentru panourile publicitare, suprafaţa minimă supusă tarifării va fi suprafaţa rezultată din încadrarea proiecţiei orizontale a panoului, la care se adaugă 1,00 m de jur-împrejur. 10. Pentru spaţiile prevăzute la lit. B poziţia 13 din tabel, suprafaţa minimă tarifată va fi suprafaţa obiectivului amplasat, plus 1,00 m de jur-împrejur, la care se adaugă suprafaţa aferentă staţionării autovehiculelor în afara părţii carosabile. 11. Pentru căile de acces la diferite obiective prevăzute la lit. B poziţia 16 din tabel suprafaţa supusă tarifării reprezintă terenul ocupat din zona drumului, respectiv din ampriza şi zona de siguranţă, prin realizarea accesului cu racordare simplă (dacă amplasamentul este situat în localitate), a benzilor de accelerare şi decelerare (dacă amplasamentul este în afara localităţii), respectiv a benzii de stocaj pentru virare la stânga. În afara localităţii, amenajarea accesului la drumul naţional se realizează conform normativelor în vigoare privind amenajarea la acelaşi nivel a intersecţiilor drumurilor publice din afara localităţilor. Amplasamentul este în localitate atunci când este situat între indicatoarele rutiere de intrare şi ieşire în/din localitate. 12. Pentru benzile transportatoare se percep numai tarifele de la traversare aeriană. 13. Tarifele pentru ocuparea zonei drumului conform lit. B şi C din tabel nu se aplică persoanelor fizice care realizează accesuri la locuinţe, case de vacanţă sau garaje, precum şi pentru instalaţiile care asigură utilităţile necesare consumului casnic (apă, gaze, energie electrică, canalizare). Această scutire nu este valabilă însă în cazul în care se schimbă destinaţia locuinţei sau garajului (de exemplu, transformarea în spaţiu comercial etc.) ori se amplasează în incintă construcţii cu caracter comercial. 14. Tarifele pentru ocuparea zonei drumului nu se aplică pentru unităţile bugetare de asistenţă socială şi de educaţie (spitale, creşe, azile de bătrâni, şcoli, grădiniţe). 15. Tarifele pentru ocuparea zonei drumului nu se aplică pentru Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, pe perioada în care acesta asigură pentru Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale - S.A., cu titlu gratuit, comunicaţiile de date de arie extinsă prin infrastructură proprie de telecomunicaţii.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 409/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 409 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 409/2013
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu