Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr. din 21.01.2013

privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului și Sportului
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 44 din 21 ianuarie 2013SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 4, 28, art. 36 alin. (3) şi art. 37 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în baza art. 13 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin: Articolul 1(1) Potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1)-(4) din lege au obligaţia să întocmească situaţii financiare anuale, inclusiv în situaţia fuziunii, divizării sau lichidării acestora, în condiţiile legii.(2) Potrivit art. 27 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, exerciţiul financiar reprezintă perioada pentru care trebuie întocmite situaţiile financiare anuale şi, de regulă, coincide cu anul calendaristic. Articolul 2Prezentul ordin se aplică de către entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, de către entităţile care aplică Sistemul simplificat de contabilitate, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.239/2011, precum şi de cele cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 3Entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic au obligaţia să întocmească şi să depună situaţii financiare anuale pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în condiţiile prevăzute în anexele nr. 1 şi 4, care fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 4(1) Potrivit prevederilor art. 5 alin. (11) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat cifra de afaceri netă sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro şi totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro pot opta pentru sistemul simplificat de contabilitate.(2) Persoanele care au optat pentru sistemul simplificat de contabilitate au obligaţia să întocmească şi să depună situaţii financiare anuale simplificate la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în condiţiile prevăzute în anexele nr. 1 şi 4. Articolul 5(1) Societăţile comerciale care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic au obligaţia să întocmească şi să depună situaţii financiare anuale individuale pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în condiţiile prevăzute în anexa nr. 1.(2) Potrivit prevederilor art. 28 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele juridice care aplică Standardele internaţionale de raportare financiară (IFRS), situaţiile financiare au componentele prevăzute de aceste standarde.(3) Societăţile comerciale menţionate la alin. (1) au obligaţia să întocmească şi să depună raportări contabile anuale încheiate la 31 decembrie la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în condiţiile prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin. Raportările contabile anuale la 31 decembrie vor fi însoţite de formularele „Date informative“ (cod 30) şi „Situaţia activelor imobilizate“ (cod 40), prevăzute în anexa nr. 3.(4) Elementele raportate prin situaţiile financiare anuale, respectiv raportările contabile anuale întocmite de societăţile comerciale prevăzute la alin. (1), se determină pe baza prevederilor cuprinse în Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 6(1) Pentru scopuri contabile, entităţile pot opta pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, în condiţiile prevăzute la art. 27 alin. (3) şi (31) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic au obligaţia să întocmească şi să depună raportări contabile anuale la 31 decembrie la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, potrivit Sistemului de raportare contabilă anuală la 31 decembrie, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.(3) Sistemul de raportare contabilă anuală menţionat la alin. (2) se aplică societăţilor comerciale şi sucursalelor care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic.(4) Entităţile prevăzute la alin. (2) întocmesc raportări contabile anuale la 31 decembrie distinct de situaţiile financiare anuale încheiate la data aleasă pentru acestea, cu respectarea prevederilor legii contabilităţii.(5) La întocmirea, de către entităţile prevăzute la alin. (2), a situaţiilor financiare anuale sunt avute în vedere atât prevederile reglementărilor contabile aplicabile, cât şi prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.878/2010 privind întocmirea situaţiilor financiare anuale de către entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991.(6) Societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportarea contabilă anuală în formatul prevăzut în anexa nr. 2. Raportarea contabilă anuală la 31 decembrie întocmită de aceste entităţi va fi însoţită de formularele „Date informative“ (cod 30) şi „Situaţia activelor imobilizate“ (cod 40), prevăzute în anexa nr. 4. Articolul 7Persoanele care fac obiectul prezentului ordin sunt denumite în înţelesul acestuia entităţi. Articolul 8(1) Potrivit prevederilor art. 36 alin. (3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe perioada lichidării, persoanele juridice aflate în lichidare depun, în termen de 90 de zile de la încheierea fiecărui an calendaristic, la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice o raportare contabilă anuală, în formatul prevăzut în anexa nr. 2.(2) Sistemul de raportare contabilă anuală în formatul prevăzut în anexa nr. 2 se aplică, de asemenea, şi subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European.(3) Potrivit art. 5 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European nu întocmesc situaţii financiare anuale pentru propria activitate. Articolul 9(1) Se aprobă structura formularelor „Date informative“ (cod 30) şi „Situaţia activelor imobilizate“ (cod 40), prevăzute în anexa nr. 4.(2) Situaţiile financiare anuale simplificate, întocmite potrivit prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.239/2011, respectiv situaţiile financiare anuale întocmite de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, potrivit Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, vor fi însoţite de formularele prevăzute la alin. (1).(3) Raportările contabile anuale la 31 decembrie întocmite de entităţile menţionate la art. 6 şi 8 vor fi însoţite de formularele prevăzute la alin. (1). Articolul 10(1) Entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private întocmesc situaţii financiare anuale la 31 decembrie având în vedere, pe lângă reglementările aplicabile acestora, şi prevederile generale menţionate la pct. I.1.5 şi la pct. I.1.6 din anexa nr. 1.(2) Persoanele juridice fără scop patrimonial întocmesc situaţii financiare anuale încheiate la 31 decembrie având în vedere, pe lângă reglementările aplicabile acestora, şi prevederile generale menţionate la pct. I.1.4 din anexa nr. 1. Articolul 11La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 52/2012 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 din 19 ianuarie 2012. Articolul 12Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Daniel Chiţoiu
ANEXA Nr. 1Principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic I. Prevederi generale 1.1. Entităţile prevăzute la art. 3 din ordin întocmesc situaţii financiare anuale pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare. 1.2. Entităţile prevăzute la art. 4 din ordin întocmesc situaţii financiare anuale simplificate pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie potrivit Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.239/2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate. 1.3. Entităţile prevăzute la art. 5 din ordin întocmesc situaţii financiare anuale pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare. 1.4. Persoanele juridice fără scop patrimonial prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întocmesc situaţii financiare anuale la 31 decembrie compuse din bilanţ şi contul rezultatului exerciţiului, în formatul prevăzut de reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.969/2007, utilizând programul de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice pentru acestea. 1.5. (1) Instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare, definite potrivit reglementărilor legale, înscrise în Registrul general, instituţiile de plată şi instituţiile emitente de monedă electronică, definite potrivit legii, care acordă credite legate de serviciile de plată şi a căror activitate este limitată la prestarea de servicii de plată, respectiv emitere de monedă electronică şi prestare de servicii de plată, Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, întocmesc situaţii financiare anuale pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie, în conformitate cu reglementările contabile aplicabile acestora, potrivit art. 4 alin. (3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Situaţiile financiare anuale, cu excepţia situaţiilor financiare anuale individuale conforme cu IFRS întocmite de instituţiile de credit, vor fi însoţite de formularul „Date informative“ (cod 30) şi formularul „Situaţia activelor imobilizate“ (cod 40), în formatul stabilit de aceste instituţii cu atribuţii de reglementare în domeniul contabilităţii.1.6. (1) La întocmirea situaţiilor financiare anuale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, sunt avute în vedere, pe lângă reglementările aplicabile acestora, şi prevederile cuprinse în Reglementările contabile aplicabile instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare şi Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar. Pentru aceste entităţi, termenul de depunere la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a situaţiilor financiare anuale, însoţite de documente prevăzute de lege, este de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar. (2) În vederea depunerii situaţiilor financiare anuale în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică, având ataşată o semnătură electronică extinsă, instituţiile de credit folosesc programul de asistenţă pus la dispoziţie gratuit de către Ministerul Finanţelor Publice pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prin care se generează un fişier de tip PDF, având ataşat un fişier xml, care conţine datele de identificare a instituţiei de credit, precum şi un fişier cu extensia zip. Fişierul cu extensia zip va conţine situaţiile financiare anuale şi documentele cerute de lege întocmite de instituţia de credit şi scanate, alb-negru, lizibil şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 9,5 MB a fişierului PDF la care este ataşat fişierul zip.(3) Pentru entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, cu excepţia celor menţionate la alin. (2), formatul electronic conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice. Programul de asistenţă este pus la dispoziţie, gratuit, de unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Finanţelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro(4) Sucursalele instituţiilor (altele decât instituţiile de credit) din alte state membre ale Uniunii Europene nu întocmesc situaţii financiare anuale, urmând să depună la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice o raportare contabilă anuală în formatul stabilit de Banca Naţională a României. Formatul electronic al raportării contabile anuale se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice. Programul de asistenţă este pus la dispoziţie, gratuit, de unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau poate fi descărcat de pe portalul Ministerului Finanţelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro1.7. Entităţile prevăzute la art. 1 alin. (1) - (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de forma de organizare, forma de proprietate şi de reglementările contabile aplicabile şi al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic au obligaţia să depună situaţii financiare anuale pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, potrivit prevederilor legale în vigoare. II. Cerinţe privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie, de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic A. Pentru entităţile care aplică Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare 2.1. Entităţile care la data bilanţului depăşesc limitele a două dintre cele 3 criterii de mărime prevăzute la art. 3 alin. (1) din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare, şi anume:

total active: 3.650.000 euro;

cifra de afaceri netă: 7.300.000 euro;

număr mediu salariaţi: 50,întocmesc situaţii financiare anuale care cuprind: 1. bilanţ (cod 10); 2. cont de profit şi pierdere (cod 20); 3. situaţia modificărilor capitalului propriu; 4. situaţia fluxurilor de numerar; 5. note explicative la situaţiile financiare anuale. Acestea vor fi însoţite de formularul „Date informative“ (cod 30) şi formularul „Situaţia activelor imobilizate“ (cod 40). 2.2. Entităţile care la data bilanţului nu depăşesc limitele a două dintre criteriile de mărime prevăzute la art. 3 alin. (1) din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare, întocmesc situaţii financiare anuale prescurtate care cuprind: 1. bilanţ prescurtat (cod 10); 2. cont de profit şi pierdere (cod 20); 3. note explicative la situaţiile financiare anuale prescurtate. Opţional, ele pot întocmi situaţia modificărilor capitalului propriu şi/sau situaţia fluxurilor de numerar. Acestea vor fi însoţite de formularul „Date informative“ (cod 30) şi formularul „Situaţia activelor imobilizate“ (cod 40), prevăzute în anexa nr. 4 la ordin. 2.3. În vederea raportării unitare a informaţiilor, bilanţul va purta simbolul „cod 10“, iar contul de profit şi pierdere simbolul „cod 20“. 2.4. În cazul entităţilor nou-înfiinţate, acestea pot întocmi pentru primul exerciţiu financiar de raportare situaţii financiare anuale prescurtate sau situaţii financiare anuale cu 5 componente. Pentru al doilea exerciţiu financiar de raportare, aceste entităţi analizează indicatorii determinaţi din situaţiile financiare anuale ale exerciţiului financiar precedent şi indicatorii determinaţi pe baza datelor din contabilitate şi a balanţei de verificare încheiate la sfârşitul exerciţiului financiar curent, întocmind situaţii financiare anuale în funcţie de criteriile de mărime înregistrate. Se aplică, de asemenea, prevederile pct. 2.19. 2.5. Pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale la 31 decembrie, încadrarea în criteriile de mărime prevăzute la art. 3 alin. (1) din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se efectuează la sfârşitul exerciţiului financiar, pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare anuale la 31 decembrie aferente exerciţiului financiar precedent şi a indicatorilor determinaţi pe baza datelor din contabilitate şi a balanţei de verificare încheiate pentru sfârşitul exerciţiului financiar curent, utilizându-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data încheierii exerciţiului financiar. 2.6. (1) Prevederile de mai sus referitoare la componentele situaţiilor financiare anuale se aplică şi subunităţilor fără personalitate juridică din România, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, cu excepţia subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European şi al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic. (2) În cazul subunităţilor fără personalitate juridică din România, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, în scopul întocmirii situaţiilor financiare anuale, soldul conturilor 481 „Decontări între unitate şi subunităţi“ şi 482 „Decontări între subunităţi“ se transferă în contul 461 „Debitori diverşi“/analitic distinct sau 462 „Creditori diverşi“/analitic distinct, după caz, urmând ca, la începutul exerciţiului financiar următor, să se repună în conturile din care au provenit.2.7. Notele explicative cuprinse în cap. II - secţiunea 9 din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt limitative, acestea urmând să conţină cel puţin informaţiile cerute de această secţiune. 2.8. Formularele din cadrul situaţiilor financiare anuale sunt prevăzute în capitolul VI al Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare. 2.9. (1) Situaţiile financiare anuale pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie se semnează de persoanele abilitate potrivit legii. (2) Situaţiile financiare anuale se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.2.10. (1) Entităţile vor completa datele de identificare (denumirea entităţii, adresa, telefonul şi numărul de înmatriculare la registrul comerţului), precum şi datele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate şi codul unic de înregistrare, fără a se folosi prescurtări sau iniţiale. În căsuţe se vor trece codurile care delimitează încadrarea entităţii. (2) Entităţile completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi), potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare.(3) Prevederile de la acest punct, referitoare la completarea formei de proprietate, se vor avea în vedere şi de subunităţile înregistrate în România, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate.(4) Societăţile comerciale care, potrivit actului constitutiv, reprezintă filiale ale unor societăţi comerciale cu capital integral sau majoritar de stat completează la forma de proprietate codul 15, respectiv 29, după caz.(5) Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului „Bilanţ“ cu datele prevăzute la acest punct sau completarea formularelor cuprinse în situaţiile financiare anuale cu date eronate conduce la imposibilitatea identificării entităţii ori a situaţiei economico-financiare, entitatea fiind sancţionată potrivit prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.2.11. Entităţile înscriu în formularul „Contul de profit şi pierdere“, la rândul 19 „Salarii şi indemnizaţii“, toate cheltuielile reprezentând drepturi salariale. La acest rând se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii“, analitic „Colaboratori persoane fizice“. La rândul 50 din formularul „Date informative“ (cod 30) se cuprinde contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor în baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările şi completările ulterioare. 2.12. Situaţiile financiare anuale se întocmesc şi se publică, potrivit legii, în limba română şi în lei. Această unitate de măsură se va trece pe fiecare formular în parte. 2.13. În formularul „Situaţia activelor imobilizate“ (cod 40), informaţiile sunt înscrise la costul istoric sau la valoarea reevaluată a imobilizărilor, după caz. În cadrul acestui formular, la „Situaţia ajustărilor pentru depreciere“ se înscriu informaţiile din contabilitate reprezentând ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare aferente imobilizărilor. 2.14. (1) În formularul „Date informative“, la rândurile 01, 02 şi 03 coloana 1, entităţile care au în subordine subunităţi vor înscrie cifra 1, indiferent de numărul acestora. Rândul 03 coloana 1 din formularul „Date informative“ se completează numai de entităţile care în exerciţiul financiar curent nu au înregistrat nici profit, nici pierdere (rezultat financiar zero). (2) În formularul „Date informative“, la rândurile privind plăţile restante se înscriu sumele de la sfârşitul exerciţiului financiar, care au depăşit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative.2.15. Potrivit art. 185 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul de administraţie, respectiv directoratul, este obligat să depună la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă, situaţiile financiare anuale, raportul lor, raportul cenzorilor ori raportul auditorilor financiari, după caz. În acest sens, entităţile pot depune situaţiile financiare anuale şi documentele cerute de lege, în format hârtie şi în format electronic la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătăţirea disciplinei depunerii bilanţurilor contabile şi a altor documente cu caracter financiar-contabil şi fiscal, de către operatorii economici şi alţi contribuabili ori numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă. Entităţile depun situaţiile financiare anuale la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, pe suport magnetic, împreună cu situaţiile financiare anuale listate cu ajutorul programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice, semnate şi ştampilate, potrivit legii. De asemenea, la depunerea situaţiilor financiare anuale se vor avea în vedere şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional, cu modificările şi completările ulterioare. B. Pentru entităţile care aplică Sistemul simplificat de contabilitate, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.239/2011 2.16. Entităţile care în exerciţiul financiar precedent au îndeplinit concomitent următoarele două criterii de mărime:

cifra de afaceri netă sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro, inclusiv, şi

totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro, inclusiv,pot opta pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate. În acest caz, ele întocmesc situaţii financiare anuale simplificate care cuprind:

bilanţ simplificat (cod 10);

cont de profit şi pierdere simplificat (cod 20).Acestea vor fi însoţite de formularul „Date informative“ (cod 30) şi formularul „Situaţia activelor imobilizate“ (cod 40), prevăzute în anexa nr. 4 la ordin. 2.17. În vederea raportării unitare a informaţiilor, bilanţul simplificat va purta simbolul „cod 10“, iar contul de profit şi pierdere simplificat simbolul „cod 20“. 2.18. (1) Încadrarea în criteriile de mărime prevăzute la pct. 2.16 se efectuează pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare anuale, respectiv a balanţei de verificare, încheiate la finele exerciţiului financiar precedent, utilizându-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data încheierii aceluiaşi exerciţiu financiar. (2) Entităţile care, la finele exerciţiului financiar precedent, depăşesc limitele unuia sau ambelor criterii de mărime prevăzute la pct. 2.16 aplică Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu prima raportare contabilă efectuată în exerciţiul financiar următor celui pentru care s-a constatat depăşirea criteriilor.(3) Entităţile care îndeplinesc cele două criterii prevăzute la pct. 2.16, dar nu optează pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate, aplică Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare.2.19. În cazul entităţilor nou-înfiinţate, acestea pot opta în primul exerciţiu financiar fie pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate, fie pentru aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Dacă în al doilea exerciţiu financiar de raportare aceste entităţi încetează să îndeplinească criteriile prevăzute la pct. 2.16, ele sunt obligate să aplice Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare. 2.20. (1) Entităţile care au optat pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate utilizează pentru evidenţierea operaţiunilor economico-financiare planul de conturi simplificat şi tratamentele contabile prevăzute de reglementările contabile simplificate. (2) În funcţie de necesităţile de informaţii şi complexitatea operaţiunilor economico-financiare, aceste entităţi pot utiliza şi conturi din Planul de conturi general, precum şi tratamente contabile cuprinse în Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare.(3) Entităţile care au utilizat o parte sau toate conturile din Planul de conturi general cuprins în Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, completează situaţiile financiare anuale simplificate pe baza informaţiilor corespunzătoare elementelor prezentate în aceste situaţii.(4) Entităţile care au optat pentru sistemul simplificat de contabilitate, inclusiv cele care au utilizat unele tratamente contabile cuprinse în Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau o parte ori toate conturile din planul de conturi general cuprins în aceleaşi reglementări, întocmesc situaţii financiare anuale simplificate, care se compun din bilanţ şi cont de profit şi pierdere simplificate, în condiţiile prevăzute de legea contabilităţii.2.21. Situaţiile financiare anuale simplificate trebuie însoţite de o declaraţie scrisă de asumare a răspunderii conducerii persoanei pentru întocmirea acestora în conformitate cu sistemul simplificat de contabilitate. 2.22. Formularele cuprinse în situaţiile financiare anuale simplificate sunt prevăzute în cap. VI din Sistemul simplificat de contabilitate, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.239/2011. 2.23. (1) Situaţiile financiare anuale simplificate pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie se întocmesc şi se semnează de către persoanele care organizează şi conduc contabilitatea entităţilor, potrivit legii. (2) Situaţiile financiare anuale simplificate se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.(3) Situaţiile financiare anuale se întocmesc şi se publică, potrivit legii, în limba română şi exprimă în lei. Această unitate de măsură se va trece pe fiecare formular în parte.2.24. În cazul subunităţilor fără personalitate juridică din România, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, în scopul întocmirii situaţiilor financiare anuale simplificate, soldul contului 480 „Decontări în cadrul unităţii“/analitic distinct se transferă în contul 461 „Debitori diverşi“/analitic distinct sau 462 „Creditori diverşi“/analitic distinct, după caz, urmând ca, la începutul exerciţiului financiar următor, să se repună în conturile din care au provenit. 2.25. (1) Entităţile vor completa datele de identificare (denumirea entităţii, adresa, telefonul şi numărul de înmatriculare la registrul comerţului), precum şi datele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate şi codul unic de înregistrare, fără a se folosi prescurtări sau iniţiale. În căsuţe se vor trece codurile care delimitează încadrarea entităţii. (2) Entităţile completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi), potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare.(3) Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului „Bilanţ simplificat“ cu datele prevăzute mai sus sau completarea formularelor cuprinse în situaţiile financiare anuale simplificate cu date eronate conduce la imposibilitatea identificării entităţii ori a situaţiei economico-financiare, entitatea fiind sancţionată potrivit prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.2.26. (1) Persoanele juridice înscriu în formularul „Contul de profit şi pierdere simplificat“, la rândul 17 „Salarii şi indemnizaţii“, toate cheltuielile reprezentând drepturi salariale. (2) La acest rând se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 620 „Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi“/analitic „Colaboratori persoane fizice“.(3) La rândul 50 din formularul „Date informative“ (cod 30) se cuprinde contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor în baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările şi completările ulterioare. (4) În formularul „Date informative“, la rândurile 01, 02 şi 03 coloana 1, entităţile care au în subordine subunităţi vor înscrie cifra 1, indiferent de numărul acestora.Rândul 03 coloana 1 din formularul „Date informative“ se completează numai de entităţile care în exerciţiul financiar curent nu au înregistrat nici profit, nici pierdere (rezultat financiar zero). 2.27. În formularul „Date informative“, la rândurile privind plăţile restante se înscriu sumele de la sfârşitul exerciţiului financiar, care au depăşit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative. 2.28. În formularul „Situaţia activelor imobilizate“ (cod 40), informaţiile sunt înscrise la costul istoric sau la valoarea reevaluată a imobilizărilor, după caz. În cadrul acestui formular, la „Situaţia ajustărilor pentru depreciere“ se înscriu informaţiile din contabilitate reprezentând ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare aferente imobilizărilor. 2.29. Situaţiile financiare anuale simplificate se întocmesc şi se publică, potrivit legii, în limba română şi se exprimă în lei. Această unitate de măsură se va trece pe fiecare formular în parte. 2.30. Potrivit art. 185 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul de administraţie, respectiv directoratul este obligat să depună la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă, situaţiile financiare anuale, raportul lor, raportul cenzorilor ori raportul auditorilor financiari, după caz. În acest sens, entităţile pot depune situaţiile financiare anuale şi documentele cerute de lege, în format hârtie şi în format electronic, la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995, ori numai în formă electronică pe portalul www.eguvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă. Entităţile depun situaţiile financiare anuale la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, pe suport magnetic, împreună cu situaţiile financiare anuale listate cu ajutorul programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice, semnate şi ştampilate, potrivit legii. De asemenea, la depunerea situaţiilor financiare anuale se vor avea în vedere şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.085/2003, cu modificările şi completările ulterioare. C. Pentru societăţile comerciale cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare 2.31. (1) Entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, prevăzute la art. 5 din ordin, întocmesc şi publică, conform prevederilor art. 3 al Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 881/2012 privind aplicarea de către societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată a Standardelor internaţionale de raportare financiară, situaţii financiare anuale individuale întocmite în baza Standardelor internaţionale de raportare financiară (IFRS), începând cu exerciţiul financiar al anului 2012. (2) Pentru exerciţiul financiar al anului 2012, situaţiile financiare anuale individuale în baza IFRS se întocmesc prin retratarea informaţiilor din contabilitatea organizată în baza Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare.(3) Pentru înregistrarea în contabilitate a rezultatelor retratării prevăzute la art. 1 alin. (2) din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 881/2012 se folosesc conturile cuprinse în Planul de conturi prevăzut la pct. 143 din Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare.În acest scop, pentru data de 31 decembrie 2012 se procedează la întocmirea balanţei de verificare cuprinzând informaţii determinate în baza Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se efectuează şi se înregistrează în contabilitate operaţiunile de retratare şi se obţine balanţa de verificare cuprinzând informaţii determinate potrivit prevederilor IFRS. (4) Balanţa de verificare cuprinzând informaţii determinate potrivit prevederilor IFRS stă la baza întocmirii situaţiilor financiare anuale prevăzute la art. 8 alin. (1) din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a raportării contabile prevăzute la art. 13 alin. (2) din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare.(5) Elementele raportate prin situaţiile financiare anuale, respectiv raportările contabile anuale întocmite de societăţile comerciale prevăzute la acest punct, se determină pe baza prevederilor cuprinse în Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare.2.32. (1) Entităţile prevăzute la pct. 2.31 au obligaţia să depună situaţii financiare anuale pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, însoţite de documentele prevăzute de lege. (2) Odată cu documentele prevăzute la alin. (1) se depune şi o situaţie cuprinzând rezultatele retratării, în baza IFRS, a informaţiilor din contabilitatea organizată în baza Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare.(3) Situaţia menţionată la alin. (2) se depune în formatul prevăzut în anexa nr. 2 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare.2.33. (1) Situaţiile financiare anuale pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie se semnează de persoanele abilitate potrivit legii. (2) Situaţiile financiare anuale se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.(3) Situaţiile financiare anuale se întocmesc şi se publică, potrivit legii, în limba română şi se exprimă în lei. Această unitate de măsură se va trece pe fiecare formular în parte.2.34. Potrivit prevederilor Legii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 185 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul de administraţie, respectiv directoratul este obligat să depună la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă, situaţiile financiare anuale, însoţite de documentele prevăzute de lege. 2.35. În vederea depunerii situaţiilor financiare anuale în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică, având ataşată o semnătură electronică extinsă, societăţile comerciale menţionate la pct. 2.31 alin. (1) folosesc programul de asistenţă pus la dispoziţie gratuit de către Ministerul Finanţelor Publice pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prin care se generează un fişier de tip PDF, având ataşat un fişier xml, care conţine datele de identificare a societăţii comerciale, precum şi un fişier cu extensia zip. Fişierul cu extensia zip va conţine situaţiile financiare anuale şi documentele cerute de lege aşa cum acestea sunt întocmite de societăţile comerciale şi scanate, alb-negru, lizibil şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 9,5 MB a fişierului PDF la care este ataşat fişierul zip. De asemenea, la depunerea situaţiilor financiare anuale se va avea în vedere şi Hotărârea Guvernului nr. 1.085/2003, cu modificările şi completările ulterioare. III. Termenul de depunere a situaţiilor financiare anuale şi a situaţiilor financiare anuale simplificate la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice 3.1. Termenele pentru depunerea situaţiilor financiare anuale şi a situaţiilor financiare anuale simplificate la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sunt următoarele: a)pentru societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar; b)pentru celelalte persoane prevăzute la art. 1 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.Subunităţile din România, care aparţin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate, cu excepţia subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, depun situaţii financiare anuale pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice în termen de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar. 3.2. Entităţile vor depune, potrivit legii, la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice situaţii financiare anuale, respectiv situaţii financiare anuale simplificate pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie, întocmite cu ajutorul programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice. Situaţiile financiare anuale simplificate, respectiv situaţiile financiare anuale, întocmite de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepţia situaţiilor financiare anuale întocmite de societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, vor fi însoţite de formularul „Date informative“ (cod 30) şi formularul „Situaţia activelor imobilizate“ (cod 40), cuprinse în anexa nr. 4 la ordin. 3.3. Entităţile care nu au desfăşurat activitate de la constituire până la 31 decembrie nu întocmesc situaţii financiare anuale, respectiv situaţii financiare anuale simplificate, urmând să depună în acest sens la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice o declaraţie pe propria răspundere a persoanei care are obligaţia gestionării entităţii, care să cuprindă toate datele de identificare a entităţii:

denumirea completă (conform certificatului de înmatriculare);

adresa şi numărul de telefon;

numărul de înregistrare la registrul comerţului;

codul unic de înregistrare;

capitalul social.Depunerea la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a declaraţiilor entităţilor care nu au desfăşurat activitate de la constituire până la 31 decembrie se efectuează în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar. 3.4. Nedepunerea situaţiilor financiare anuale, respectiv a situaţiilor financiare anuale simplificate la 31 decembrie sau a declaraţiilor, după caz, menţionate la pct. 3.1 şi 3.3 se sancţionează conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 3.5. Potrivit art. 29 şi 30 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, şi de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile. Situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de o declaraţie scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin care îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale şi confirmă că: a)politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile; b)situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată; c)persoana juridică îşi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate.3.6. Situaţiile financiare anuale simplificate vor fi însoţite de raportul administratorilor la a cărui elaborare se aplică prevederile secţiunii 10 „Conţinutul raportului administratorilor“ din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare. IV. Completarea situaţiilor financiare anuale şi a situaţiilor financiare anuale simplificate pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie A. Completarea situaţiilor financiare anuale la 31 decembrie de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic se efectuează folosindu-se Planul de conturi general prevăzut la cap. IV din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare. B. Completarea situaţiilor financiare anuale simplificate la 31 decembrie de către entităţile care au optat pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate se efectuează cu respectarea prevederilor pct. 2.20. C. Completarea situaţiilor financiare anuale la 31 decembrie de către societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic se efectuează folosindu-se Planul de conturi prevăzut la cap. V din Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare. V. Nomenclator - forme de proprietate

Codul Denumirea
10 PROPRIETATE DE STAT
11 Regii autonome
12 Societăţi comerciale cu capital integral de stat
13 Institute naţionale de cercetare-dezvoltare
14 Companii şi societăţi naţionale
15 Societăţi comerciale reprezentând filiale ale unor societăţi comerciale cu capital integral de stat
16 Alte unităţi economice de stat netransformate în societăţi comerciale sau regii autonome
20 PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat şi privat)
PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat - sub 50%)
21 Societăţi comerciale cu capital de stat autohton şi de stat străin
22 Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton şi străin
23 Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton
24 Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat străin
PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat - 50% şi peste 50%)
25 Societăţi comerciale cu capital de stat autohton şi de stat străin
26 Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton şi străin
27 Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton
28 Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat străin
29 Societăţi comerciale reprezentând filiale ale unor societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
30 PROPRIETATE INDIVIDUALĂ-PRIVATĂ
(cu capital: privat autohton, privat autohton şi străin, privat străin, societăţi agricole)
31 Societăţi comerciale în nume colectiv
32 Societăţi comerciale în comandită simplă
33 Societăţi comerciale în comandită pe acţiuni
34 Societăţi comerciale pe acţiuni
35 Societăţi comerciale cu răspundere limitată
36 Societăţi agricole
37 Societăţi comerciale cu capital de stat, privatizate în cursul anului curent
40 PROPRIETATE COOPERATISTĂ
41 Cooperative de consum
42 Cooperative meşteşugăreşti
43 Cooperative şi asociaţii agricole netransformate
44 Cooperative de credit
50 PROPRIETATE OBŞTEASCĂ
(societăţi comerciale aparţinând organizaţiilor şi instituţiilor politice şi obşteşti)

VI. Formatul electronic al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale simplificate 6.1. Formatul electronic al situaţiilor financiare anuale întocmite de entităţile cărora le sunt incidente reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi al situaţiilor financiare anuale simplificate întocmite de entităţile care aplică Sistemul simplificat de contabilitate, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.239/2011, conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă, se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice. Programul de asistenţă este pus la dispoziţia entităţilor, gratuit, de unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau poate fi descărcat de pe portalul Ministerului Finanţelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro Formatul electronic al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale simplificate, generat prin programele de asistenţă, constă într-un fişier PDF având ataşat un fişier xml şi un fişier cu extensia zip. Fişierul cu extensia zip va conţine documentele cerute de lege scanate alb-negru, lizibil, şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 10 MB a fişierului PDF la care este ataşat fişierul zip. 6.2. În vederea depunerii situaţiilor financiare anuale în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică, având ataşată o semnătură electronică extinsă, societăţile comerciale care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare, folosesc programul de asistenţă pus la dispoziţie gratuit de către Ministerul Finanţelor Publice pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prin care se generează un fişier de tip PDF, având ataşat un fişier xml, care conţine datele de identificare a societăţii comerciale precum şi un fişier cu extensia zip. Fişierul cu extensia zip va conţine situaţiile financiare anuale şi documentele cerute de lege aşa cum acestea sunt întocmite de societăţile comerciale şi scanate, alb-negru, lizibil şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 9,5 MB a fişierului PDF la care este ataşat fişierul zip. ANEXA Nr. 2Sistemul de raportare contabilă anuală la 31 decembrie I. Prevederi generale 1.1. Entităţile prevăzute la art. 6 din ordin au obligaţia să întocmească şi să depună raportări contabile anuale la 31 decembrie la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice. 1.2. Sistemul de raportare contabilă anuală se aplică şi persoanelor juridice aflate în lichidare, potrivit legii, precum şi subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, potrivit prevederilor art. 8 din ordin. 1.3. Entităţile prevăzute la pct. 1.1-1.2 pot depune raportările contabile anuale direct la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătăţirea disciplinei depunerii bilanţurilor contabile şi a altor documente cu caracter financiar-contabil şi fiscal, de către agenţii economici şi alţi contribuabili. De asemenea, la depunerea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie se vor avea în vedere şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional, cu modificările şi completările ulterioare. 1.4. În cazul subunităţilor fără personalitate juridică din România, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, în scopul întocmirii raportărilor contabile anuale, soldul conturilor 481 „Decontări între unitate şi subunităţi“ şi 482 „Decontări între subunităţi“ se transferă în contul 461 „Debitori diverşi“/analitic distinct sau 462 „Creditori diverşi“/analitic distinct, după caz, urmând ca, la începutul următorului an calendaristic, să se repună în conturile din care au provenit. II. Cerinţe privind întocmirea şi depunerea raportărilor contabile anuale încheiate la 31 decembrie 2.1. Entităţile prevăzute la pct. 1.1 şi 1.2 întocmesc şi depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportări contabile anuale la 31 decembrie, care cuprind următoarele formulare: a)Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10), în structura prevăzută la pct. 4.2; b)Situaţia veniturilor şi cheltuielilor (cod 20), în structura prevăzută la pct. 4.3; c)Date informative (cod 30), în structura prevăzută în anexa nr. 4 la ordin; d)Situaţia activelor imobilizate (cod 40), în structura prevăzută în anexa nr. 4 la ordin.2.2. Formularele „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii“, „Situaţia veniturilor şi cheltuielilor“, „Date informative“ şi „Situaţia activelor imobilizate“, cuprinse în raportarea contabilă anuală la 31 decembrie, sunt întocmite pe baza balanţei de verificare a conturilor sintetice la data de 31 decembrie. 2.3. Entităţile completează datele de identificare (denumirea entităţii, adresa, numărul de telefon şi numărul de înmatriculare la registrul comerţului), precum şi datele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate şi codul unic de înregistrare, fără a se folosi prescurtări sau iniţiale. În căsuţe se vor trece codurile care delimitează încadrarea entităţii. 2.4. Entităţile completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi), din Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare. Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii“, cu datele prevăzute mai sus, sau completarea formularelor cuprinse în raportările contabile anuale la 31 decembrie cu date eronate conduce la imposibilitatea identificării entităţii sau a situaţiei economico-financiare, entitatea fiind sancţionată potrivit prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 2.5. (1) Raportările contabile anuale la 31 decembrie se semnează de persoanele abilitate, potrivit legii să semneze situaţiile financiare anuale. (2) Raportările contabile anuale la 31 decembrie se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.2.6. Formatul electronic al raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă, se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice pentru întocmirea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, aplicabil entităţilor prevăzute la pct. 1.1 şi 1.2. Programul de asistenţă este pus la dispoziţia entităţilor gratuit de unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Finanţelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro. Acest program este elaborat distinct de programul de asistenţă aplicabil pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale, respectiv situaţiilor financiare anuale simplificate. 2.7. Entităţile depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportările contabile anuale la 31 decembrie, în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă. 2.8. Formatul electronic al raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, generat prin programele de asistenţă, constă întrun fişier PDF având ataşat un fişier xml. 2.9. Formularele care compun raportările contabile anuale la 31 decembrie se completează în lei. Această unitate de măsură se va trece pe fiecare formular în parte. 2.10. La completarea formei de proprietate se va avea în vedere acelaşi nomenclator privind formele de proprietate, aplicabil entităţilor pentru care exerciţiul financiar coincide cu anul calendaristic, cuprins în anexa nr. 1 la ordin. III. Termenul de depunere a raportărilor contabile anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice 3.1. Depunerea la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, întocmite de entităţile prevăzute la pct. 1.1, precum şi de subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, se efectuează în termen de 150 de zile de la încheierea anului calendaristic. 3.2. Raportarea contabilă anuală întocmită de persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit prevederilor art. 36 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe perioada lichidării, se depune, în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic, la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice. 3.3. Entităţile care nu au desfăşurat activitate de la constituire până la 31 decembrie nu întocmesc raportări contabile anuale la 31 decembrie, urmând să depună în acest sens la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice o declaraţie pe propria răspundere a persoanei care are obligaţia gestionării entităţii, care să cuprindă toate datele de identificare a entităţii:

denumirea completă (conform certificatului de înmatriculare);

adresa şi numărul de telefon;

numărul de înregistrare la registrul comerţului;

codul unic de înregistrare;

capitalul social.Depunerea la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a declaraţiilor entităţilor care nu au desfăşurat activitate de la constituire până la 31 decembrie se efectuează în termen de 60 de zile de la încheierea anului calendaristic. 3.4. Nedepunerea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie sau a declaraţiilor, după caz, menţionate la pct. 3.1-3.3, se sancţionează conform prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. IV. Structura formularelor cuprinse în raportările contabile anuale la 31 decembrie 4.1. Completarea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie se efectuează folosindu-se planul de conturi cuprins în reglementările contabile aplicabile. 4.2. Structura formularului „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii“ (cod 10), prevăzut la pct. 2.1 lit. a), este următoarea: Judeţul ........ ................ ................ ................ ...........|_|_| Entitatea ........ ................ ................ ................ ............... Adresa: localitatea ........ ................ ..........., sectorul ......, str. ........ ........ .............. nr. ....., bl. ....., sc. ......, ap. ..... Telefon ........ ................ ........., fax ........ ................ ......... Număr din registrul comerţului ........ ................ ................ Forma de proprietate ........ ................ ........ ...............|_|_| Activitatea preponderentă (denumire clasă CAEN) ........ ................ ................ ......... Cod clasă CAEN ........ ................ ................ ........|_|_|_|_| Cod unic de înregistrare ........ ................ ................ ........ ............|_|_|_|_|_|_|_|_|_| SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII la data de 31 decembrie .....

cod 10

lei -

Denumirea elementului Nr. rd. Sold an curent la:
1 ianuarie 31 decembrie
A B 1 2
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201 - 2801) 01
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903) 02
3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908) 03
4. Fond comercial (ct. 2071 - 2807 - 2907) 04
5. Avansuri şi imobilizări necorporale în curs de execuţie (ct. 233 + 234 - 2933) 05
TOTAL (rd. 01 la 05) 06
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) 07
2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) 08
3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) 09
4. Avansuri şi imobilizări corporale în curs de execuţie (ct. 231 + 232 - 2931) 10
TOTAL (rd. 07 la 10) 11
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 261 - 2961) 12
2. Împrumuturi acordate entităţilor afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964) 13
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962) 14
4. Împrumuturi acordate entităţilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965) 15
5. Investiţii deţinute ca imobilizări (ct. 265 - 2963) 16
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*) 17
TOTAL (rd. 12 la 17) 18
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18) 19
A B 1 2
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358 + 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398) 20
2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952) 21
3. Produse finite şi mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428) 22
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091) 23
TOTAL (rd. 20 la 23) 24
II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)
1. Creanţe comerciale1 (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491) 25
2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451** - 495*) 26
3. Sume de încasat de la entităţile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*) 27
4. Alte creanţe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187) 28
5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*) 29
TOTAL (rd. 25 la 29) 30
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT
1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591) 31
2. Alte investiţii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114) 32
TOTAL (rd. 31 + 32) 33
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) 34
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34) 35
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) 36
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) 37
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 38
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 39
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 40
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) 41
6. Sume datorate entităţilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 42
7. Sume datorate entităţilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***) 43
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) 44
TOTAL (rd. 37 la 44) 45

1 Sumele înscrise la acest rând şi preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

A B 1 2
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63) 46
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46) 47
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) 48
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 49
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 50
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 51
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) 52
6. Sume datorate entităţilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691+ 451***) 53
7. Sume datorate entităţilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***) 54
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) 55
TOTAL (rd. 48 la 55) 56
H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare (ct. 1515) 57
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) 58
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) 59
TOTAL (rd. 57 la 59) 60
I. VENITURI ÎN AVANS
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475) 61
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 63 + 64), din care: 62
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*) 63
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*) 64
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) 65
Fond comercial negativ (ct. 2075) 66
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65 + 66) 67
J. CAPITAL ŞI REZERVE
I. CAPITAL
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 68
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 69
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 70
4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 71
TOTAL (rd. 68 la 71) 72
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 73
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 74
IV. REZERVE
1. Rezerve legale (ct. 1061) 75
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) 76
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065) 77
4. Alte rezerve (ct. 1068) 78
TOTAL (rd. 75 la 78) 79
Acţiuni proprii (ct. 109) 80
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 81
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 82
A B 1 2
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) (ct. 117) SOLD C 83
SOLD D 84
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121) SOLD C 85
SOLD D 86
Repartizarea profitului (ct. 129) 87
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72 + 73 + 74 + 79 - 80 + 81 - 82 + 83 - 84 + 85 - 86 - 87) 88
Patrimoniul public (ct. 1016) 89
CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) 90

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. **) Solduri debitoare ale conturilor respective. ***) Solduri creditoare ale conturilor respective. Administrator Numele şi prenumele ........ ................ ......... Semnătura ........ ........ ........... Ştampila unităţii Întocmit Numele şi prenumele ........ ................ ........ Calitatea ........ ........ ............. Semnătura ........ ........ ......... Nr. de înregistrare în organismul profesional ........ ........ ........ 4.3. Structura formularului „Situaţia veniturilor şi cheltuielilor“ (cod 20), prevăzut la pct. 2.1 lit. b), este următoarea: SITUAŢIA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR la data de 31 decembrie ........

cod 20

lei -

Denumirea indicatorilor Nr. rd. Perioada de raportare
An precedent An curent
A B 1 2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06) 01
Producţia vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708) 02
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 03
Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04
Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general şi care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 766*) 05
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411) 06
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct. 711 + 712) Sold C 07
Sold D 08
3. Producţia realizată de entitate pentru scopurile sale proprii şi capitalizată (ct. 721 + 722) 09
4. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7417 + 7815) 10
- din care, venituri din fondul comercial negativ 11
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10) 12
5. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct. 601 + 602 - 7412) 13
Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608) 14
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) (ct. 605 - 7413) 15
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607) 16
Reduceri comerciale primite (ct. 609) 17
A B 1 2
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care: 18
a) Salarii şi indemnizaţii1 (ct. 641 + 642 + 643 + 644 - 7414) 19
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct. 645 - 7415) 20
7. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 22 - 23) 21
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813) 22
a.2) Venituri (ct. 7813) 23
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26) 24
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814) 25
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814) 26
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31) 27
8.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 - 7416) 28
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 635) 29
8.3. Alte cheltuieli (ct. 652 + 658) 30
Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general şi care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666*) 31
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34) 32
- Cheltuieli (ct. 6812) 33
- Venituri (ct. 7812) 34
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32) 35
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: 36
- Profit (rd. 12 - 35)
- Pierdere (rd. 35 - 12) 37
9. Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7613) 38
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 39
10. Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763) 40
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 41
11. Venituri din dobânzi (ct. 766*) 42
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 43
Alte venituri financiare (ct. 762 + 764 + 765 + 767 + 768) 44
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44) 45
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (rd. 47 - 48) 46
- Cheltuieli (ct. 686) 47
- Venituri (ct. 786) 48
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666* - 7418) 49
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate 50
Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668) 51
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51) 52
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): 53
- Profit (rd. 45 - 52)
- Pierdere (rd. 52 - 45) 54

1 La acest rând se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii“, analitic „Colaboratori persoane fizice“.

A B 1 2
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52) 55
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45) 56
15. Venituri extraordinare (ct. 771) 57
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671) 58
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:
- Profit (rd. 57 - 58) 59
- Pierdere (rd. 58 - 57) 60
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57) 61
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58) 62
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): 63
- Profit (rd. 61 - 62)
- Pierdere (rd. 62 - 61) 64
18. Impozitul pe profit (ct. 691) 65
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698) 66
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE: 67
- Profit (rd. 63 - 65 - 66)
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66); (rd. 65 + 66 - 63) 68

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. Administrator Numele şi prenumele ........ ................ ......... Semnătura ........ ........ ........... Ştampila unităţii Întocmit Numele şi prenumele ........ ................ ........ Calitatea ........ ........ ............. Semnătura ........ ........ ......... Nr. de înregistrare în organismul profesional ........ ........ ......... ANEXA Nr. 3Raportări contabile anuale întocmite la 31 decembrie de către societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic I. Prevederi generale 1.1. Entităţile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, prevăzute la art. 5 din ordin, au obligaţia să întocmească şi să depună raportări contabile anuale la 31 decembrie la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice 1.2. (1) Elementele prezentate în raportările contabile anuale întocmite de societăţile comerciale prevăzute la art. 5 din ordin se determină pe baza prevederilor cuprinse în Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Pentru înregistrarea în contabilitate a rezultatelor retratării prevăzute la art. 1 alin. (2) din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 881/2012 privind aplicarea de către societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată a Standardelor internaţionale de raportare financiară se folosesc conturile cuprinse în Planul de conturi prevăzut la pct. 143 din Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare.(3) În acest scop, pentru data de 31 decembrie 2012 se procedează la întocmirea balanţei de verificare cuprinzând informaţii determinate în baza Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se efectuează şi se înregistrează în contabilitate operaţiunile de retratare şi se obţine balanţa de verificare cuprinzând informaţii determinate potrivit prevederilor IFRS. (4) Balanţa de verificare cuprinzând informaţii determinate potrivit prevederilor IFRS stă la baza întocmirii raportării contabile anuale prevăzute la art. 13 alin. (2) din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare.1.3. Entităţile prevăzute la pct. 1.1 pot depune raportările contabile anuale direct la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătăţirea disciplinei depunerii bilanţurilor contabile şi a altor documente cu caracter financiar-contabil şi fiscal, de către agenţii economici şi alţi contribuabili. De asemenea, la depunerea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie se vor avea în vedere şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional, cu modificările şi completările ulterioare. II. Cerinţe privind întocmirea şi depunerea raportărilor contabile anuale de către societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic 2.1. Entităţile prevăzute la pct. 1.1 întocmesc şi depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportări contabile anuale la 31 decembrie, care cuprind următoarele formulare: a)Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10), în structura prevăzută la pct. 4.2; b)Situaţia veniturilor şi cheltuielilor (cod 20), în structura prevăzută la pct. 4.3; c)Date informative (cod 30), în structura prevăzută la pct. 4.8; d)Situaţia activelor imobilizate (cod 40), în structura prevăzută la pct. 4.9.Formularele „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii“, „Situaţia veniturilor şi cheltuielilor“, „Date informative“ şi „Situaţia activelor imobilizate“, cuprinse în raportarea contabilă anuală la 31 decembrie, sunt întocmite pe baza balanţei de verificare cuprinzând informaţiile determinate potrivit prevederilor IFRS. 2.2. Entităţile completează datele de identificare (denumirea entităţii, adresa, numărul de telefon şi numărul de înmatriculare la registrul comerţului), precum şi datele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate şi codul unic de înregistrare, fără a folosi prescurtări sau iniţiale. În căsuţe se vor trece codurile care delimitează încadrarea entităţii. 2.3. Entităţile completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi), din Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare. Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii“ cu datele prevăzute mai sus sau completarea formularelor cuprinse în raportările contabile anuale la 31 decembrie cu date eronate conduce la imposibilitatea identificării entităţii sau a situaţiei economico-financiare, entitatea fiind sancţionată potrivit prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 2.4. (1) Raportările contabile anuale la 31 decembrie se semnează de persoanele abilitate, potrivit legii, să semneze situaţiile financiare anuale. (2) Raportările contabile anuale la 31 decembrie se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.2.5. Formatul electronic al raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă, se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice pentru întocmirea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, aplicabil entităţilor prevăzute la pct. 1.1. Programul de asistenţă este pus la dispoziţia entităţilor gratuit de unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau poate fi descărcat de pe serverul web al Ministerului Finanţelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro. Acest program este elaborat distinct de programul de asistenţă aplicabil pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale. 2.6. Entităţile depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportările contabile anuale la 31 decembrie, în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică, pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă. 2.7. Formatul electronic al raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, generat prin programele de asistenţă, constă întrun fişier PDF având ataşat un fişier xml. 2.8. Formularele care compun raportările contabile anuale la 31 decembrie se completează în lei. Această unitate de măsură se va trece pe fiecare formular în parte. III. Termenul de depunere a raportărilor contabile anuale întocmite la 31 decembrie de către societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice 3.1. Depunerea la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, întocmite de entităţile prevăzute la pct. 1.1, se efectuează în termen de 150 de zile de la încheierea anului calendaristic. 3.2. Nedepunerea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie se sancţionează conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. IV. Structura formularelor cuprinse în raportările contabile anuale întocmite la 31 decembrie de către societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic 4.1. Completarea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie se efectuează folosindu-se Planul de conturi prevăzut la pct. 143 din Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare. Elementele prezentate în raportările contabile anuale întocmite de societăţile comerciale prevăzute la art. 5 din ordin se determină pe baza prevederilor cuprinse în Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare. 4.2. Structura formularului „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii“ (cod 10), prevăzut la pct. 2.1 lit. a), este următoarea: Judeţul ........ ................ ................ ................ ...........|_|_| Entitatea ........ ................ ................ ................ ............... Adresa: localitatea ........ ................ ..........., sectorul ......, str. ........ ........ .............. nr. ....., bl. ....., sc. ......, ap. ..... Telefon ........ ................ ........., fax ........ ................ ......... Număr din registrul comerţului ........ ................ ................ Forma de proprietate ........ ................ ........ ...............|_|_| Activitatea preponderentă (denumire clasă CAEN) ........ ................ ................ ......... Cod clasă CAEN ........ ................ ................ ........|_|_|_|_| Cod unic de înregistrare ........ ................ ................ ........ ............|_|_|_|_|_|_|_|_|_| SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII la data de 31 decembrie .....

cod 10

lei -

Denumirea elementului Nr. rd. Sold an curent la:
1 ianuarie 31 decembrie
A B 1 2
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903) 01
2. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908) 02
3. Fond comercial (ct. 2071) 03
4. Imobilizări necorporale în curs de execuţie (ct. 233 - 2933) 04
TOTAL (rd. 01 la 04) 05
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) 06
2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) 07
3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) 08
4. Investiţii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915) 09
5. Imobilizări corporale în curs de execuţie (ct. 231 - 2931) 10
6. Investiţii imobiliare în curs de execuţie (ct. 235 - 2935) 11
TOTAL (rd. 06 la 11) 12
III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294) 13
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
1. Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261 - 2961) 14
2. Împrumuturi acordate entităţilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964) 15
3. Acţiunile deţinute la entităţile asociate şi la entităţile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962) 16
4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate şi entităţilor controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965) 17
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963) 18
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*) 19
TOTAL (rd. 14 la 19) 20
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 05 + 12 + 13 + 20) 21
A B 1 2
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398) 22
2. Active imobilizate deţinute în vederea vânzării (ct. 311) 23
3. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952) 24
4. Produse finite şi mărfuri (ct. 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 357 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3957 - 397 - 4428) 25
TOTAL (rd. 22 la 25) 26
II. CREANŢE
(Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)
1. Creanţe comerciale1 (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 - 491) 27
2. Avansuri plătite (ct. 409) 28
3. Sume de încasat de la entităţile din grup (ct. 451** - 495*) 29
4. Sume de încasat de la entităţile asociate şi entităţile controlate în comun (ct. 453 - 495*) 30
5. Creanţe rezultate din operaţiunile cu instrumente derivate (ct. 465) 31
6. Alte creanţe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187) 32
7. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*) 33
TOTAL (rd. 27 la 33) 34
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114) 35
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) 36
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 26 + 34 + 35 + 36) 37
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) 38
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) 39
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 40
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 41
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 42
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) 43
6. Datorii din operaţiuni de leasing financiar (ct. 406) 44
7. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 45

1 Sumele înscrise la acest rând şi preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

A B 1 2
8. Sume datorate entităţilor asociate şi entităţilor controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***) 46
9. Datorii rezultate din operaţiunile cu instrumente derivate (ct. 465) 47
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) 48
TOTAL (rd. 39 la 48) 49
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 37 + 38 - 49 - 68) 50
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 21 + 50) 51
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) 52
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 53
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 54
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 55
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) 56
6. Datorii din operaţiuni de leasing financiar (ct. 406) 57
7. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691+ 451***) 58
8. Sume datorate entităţilor asociate şi entităţilor controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***) 59
9. Datorii rezultate din operaţiunile cu instrumente derivate (ct. 465) 60
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) 61
TOTAL (rd. 52 la 61) 62
H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru beneficiile angajaţilor (ct. 1517) 63
2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) 64
TOTAL (rd. 63 + 64) 65
I. VENITURI ÎN AVANS
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475) 66
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 68 + 69), din care: 67
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*) 68
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*) 69
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) 70
TOTAL (rd. 66 + 67 + 70) 71
A B 1 2
J. CAPITAL ŞI REZERVE
I. CAPITAL
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 72
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 73
3. Capital subscris reprezentând datorii financiare2 (ct. 1027) 74
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028) SOLD C 75
SOLD D 76
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103) SOLD C 77
SOLD D 78
TOTAL (rd. 72 + 73 + 74 + 75 - 76 + 77 - 78) 79
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 80
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 81
IV. REZERVE
1. Rezerve legale (ct. 1061) 82
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) 83
3. Alte rezerve (ct. 1068) 84
TOTAL (rd. 82 la 84) 85
Diferenţe de curs valutar din conversia situaţiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcţională (ct. 1072) SOLD C 86
SOLD D 87
Acţiuni proprii (ct. 109) 88
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 89
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 90
V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPŢIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117) SOLD C 91
SOLD D 92
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118) SOLD C 93
SOLD D 94
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121) SOLD C 95
SOLD D 96
Repartizarea profitului (ct. 129) 97
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 79 + 80 + 81 + 85 + 86 - 87 - 88 + 89 - 90 + 91 - 92 + 93 - 94 + 95 - 96 - 97) 98
Patrimoniul public (ct. 1026) 99
CAPITALURI - TOTAL (rd. 98 + 99) 100

2 În acest cont se evidenţiază acţiunile care, din punctul de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare. *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. **) Solduri debitoare ale conturilor respective. ***) Solduri creditoare ale conturilor respective. Administrator Numele şi prenumele ........ ................ ......... Semnătura ........ ........ ........... Ştampila unităţii Întocmit Numele şi prenumele ........ ................ ........ Calitatea ........ ........ ............. Semnătura ........ ........ ......... Nr. de înregistrare în organismul profesional ........ ............... 4.3. Structura formularului „Situaţia veniturilor şi cheltuielilor“ (cod 20), prevăzut la pct. 2.1 lit. b), este următoarea: SITUAŢIA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR la data de 31 decembrie ........

cod 20

lei -

Denumirea indicatorilor Nr. rd. Perioada de raportare
An precedent An curent
A B 1 2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05) 01
Producţia vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708) 02
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 03
Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411) 05
2. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct. 711) Sold C 06
Sold D 07
3. Venituri din producţia de imobilizări şi investiţii imobiliare (rd. 09 + 10) 08
4. Venituri din producţia de imobilizări necorporale şi corporale (ct. 721 + 722) 09
5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725) 10
6. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deţinute în vederea vânzării (ct. 753) 11
7. Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale (ct. 755) 12
8. Venituri din investiţii imobiliare (ct. 756) 13
9. Venituri din active biologice şi produse agricole (ct. 757) 14
10. Venituri din subvenţii de exploatare în caz de calamităţi şi alte evenimente similare (ct. 7417) 15
11. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7419) 16
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16) 17
12. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct. 601 + 602 - 7412) 18
Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 608) 19
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) (ct. 605 - 7413) 20
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607) 21
Reduceri comerciale primite (ct. 609) 22
13. Cheltuieli cu personalul (rd. 24 + 25), din care: 23
a) Salarii şi indemnizaţii1 (ct. 641 + 642 + 643 + 644 - 7414) 24
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct. 645 - 7415) 25
14. a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investiţiile imobiliare şi activele biologice evaluate la cost (rd. 27 - 28) 26
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817) 27
a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816) 28
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 31) 29
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814) 30
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814) 31

1 La acest rând se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii“, analitic „Colaboratori persoane fizice“.

A B 1 2
15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 41) 32
15.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 - 7416) 33
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 635) 34
15.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652) 35
15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deţinute în vederea vânzării (ct. 653) 36
15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale (ct. 655) 37
15.6. Cheltuieli privind investiţiile imobiliare (ct. 656) 38
15.7. Cheltuieli privind activele biologice şi produsele agricole (ct. 657) 39
15.8. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587) 40
15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581 + 6582 + 6583 + 6585 + 6588) 41
Ajustări privind provizioanele (rd. 43 - 44) 42
- Cheltuieli (ct. 6812) 43
- Venituri (ct. 7812) 44
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 18 la 21 - 22 + 23 + 26 + 29 + 32 + 42) 45
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: 46
- Profit (rd. 17 - 45)
- Pierdere (rd. 45 - 17) 47
16. Venituri din acţiuni deţinute la filiale (ct. 7611) 48
17. Venituri din acţiuni deţinute la entităţi asociate şi entităţi controlate în comun (ct. 7613) 49
18. Venituri din operaţiuni cu titluri şi alte instrumente financiare (ct. 762) 50
19. Venituri din operaţiuni cu instrumente derivate (ct. 763) 51
20. Venituri din diferenţe de curs valutar (ct. 765) 52
21. Venituri din dobânzi (ct. 766*) 53
- din care, veniturile obţinute de la entităţile din grup 54
22. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 768) 55
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 55) 56
23. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (rd. 58 - 59) 57
- Cheltuieli (ct. 686) 58
- Venituri (ct. 786) 59
24. Cheltuieli privind operaţiunile cu titluri şi alte instrumente financiare (ct. 661) 60
25. Cheltuieli privind operaţiunile cu instrumente derivate (ct. 662) 61
26. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666* - 7418) 62
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile din grup 63
27. Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668) 64
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 57 + 60 + 61 + 62 + 64) 65
A B 1 2
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): 66
- Profit (rd. 56 - 65)
- Pierdere (rd. 65 - 56) 67
VENITURI TOTALE (rd. 17 + 56) 68
CHELTUIELI TOTALE (rd. 45 + 65) 69
28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): 70
- Profit (rd. 68 - 69)
- Pierdere (rd. 69 - 68) 71
29. Impozitul pe profit curent (ct. 691) 72
30. Impozitul pe profit amânat (ct. 692) 73
31. Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792) 74
32. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698) 75
33. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE: 76
- Profit (rd. 70 - 72 - 73 + 74 - 75)
- Pierdere (rd. 71 + 72 + 73 - 74 + 75); (rd. 72 + 73 + 75 - 70 - 74) 77

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. Administrator Numele şi prenumele ........ ................ ......... Semnătura ........ ........ ........... Ştampila unităţii Întocmit Numele şi prenumele ........ ................ ........ Calitatea ........ ........ ............. Semnătura ........ ........ ......... Nr. de înregistrare în organismul profesional ........ ............... Structura formularelor „Date informative“ (cod 30), „Situaţia activelor imobilizate“ (cod 40) şi modul de completare a acestora 4.4. (1) În formularul „Date informative“ (cod 30), la rândurile 01, 02 şi 03 coloana 1, entităţile care au în subordine subunităţi vor înscrie cifra 1, indiferent de numărul acestora. (2) Rândul 03 coloana 1 din formularul „Date informative“ se completează numai de entităţile care în exerciţiul financiar curent nu au înregistrat nici profit, nici pierdere (rezultat financiar zero).4.5. La rândurile privind plăţile restante din formularul „Date informative“ (cod 30) se înscriu sumele care la data de 31 decembrie au depăşit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative. 4.6. La rândul 50 din formularul „Date informative“ (cod 30) se va cuprinde contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor în baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările şi completările ulterioare. 4.7. În formularul „Situaţia activelor imobilizate“ (cod 40), informaţiile sunt înscrise la costul istoric sau la valoarea reevaluată a imobilizărilor, după caz. În cadrul acestui formular, la „Situaţia ajustărilor pentru depreciere“ se înscriu informaţiile din contabilitate reprezentând ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare aferente imobilizărilor şi activelor biologice. 4.8. Structura formularului „Date informative“ (cod 30), prevăzut la pct. 2.1 lit. c), este următoarea: DATE INFORMATIVE la data de 31 decembrie .......

cod 30

lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat Nr. rd. Nr. unităţi Sume
A B 1 2
Unităţi care au înregistrat profit 01
Unităţi care au înregistrat pierdere 02
Unităţi care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere 03
II. Date privind plăţile restante Nr. rd. Total (col. 2 + 3) Din care:
Pentru activitatea curentă Pentru activitatea de investiţii
A B 1 2 3
Plăţi restante - total (rd. 05 + 09 + 15 la 19 + 23), din care: 04
Furnizori restanţi - total (rd. 06 la 08), din care: 05
- peste 30 de zile 06
- peste 90 de zile 07
- peste un an 08
Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale - total (rd. 10 la 14), din care: 09
- contribuţii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariaţi şi alte persoane asimilate 10
- contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate 11
- contribuţia pentru pensia suplimentară 12
- contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj 13
- alte datorii sociale 14
Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor speciale şi alte fonduri 15
Obligaţii restante faţă de alţi creditori 16
Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat 17
Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale 18
Credite bancare nerambursate la scadenţă - total (rd. 20 la 22), din care: 19
- restante după 30 de zile 20
- restante după 90 de zile 21
- restante după un an 22
Dobânzi restante 23
III. Număr mediu de salariaţi Nr. rd. 31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent
A B 1 2
Număr mediu de salariaţi 24
Numărul efectiv de salariaţi existenţi la sfârşitul exerciţiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie 25
cod 30

lei -

IV. Plăţi de dobânzi, dividende şi redevenţe Nr. rd. Sume
A B 1
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente, din care: 26
- impozitul datorat la bugetul de stat 27
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 28
- impozitul datorat la bugetul de stat 29
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care: 30
- impozitul datorat la bugetul de stat 31
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 32
- impozitul datorat la bugetul de stat 33
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane nerezidente, din care: 34
- impozitul datorat la bugetul de stat 35
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care: 36
- impozitul datorat la bugetul de stat 37
Venituri din redevenţe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 38
- impozitul datorat la bugetul de stat 39
Redevenţe plătite în cursul exerciţiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: 40
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 41
Redevenţă minieră plătită 42
Subvenţii încasate în cursul exerciţiului financiar, din care: 43
- subvenţii încasate în cursul exerciţiului financiar aferente activelor 44
- subvenţii aferente veniturilor, din care: 45
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă**) 46
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care: 47
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat 48
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat 49
V. Tichete de masă Nr. rd. Sume
A B 1
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor 50
cod 30

lei -

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare ***) Nr. rd. 31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent
A B 1 2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care: 51
- din fonduri publice 52
- din fonduri private 53
VII. Cheltuieli de inovare ****) Nr. rd. 31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent
A B 1 2
Cheltuieli de inovare - total (rd. 55 la 57), din care: 54
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei 55
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei 56
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei 57
VIII. Alte informaţii Nr. rd. 31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent
A B 1 2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094) 58
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093) 59
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 61 + 69), din care: 60
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute (rd. 62 la 68), din care: 61
- acţiuni cotate emise de rezidenţi 62
- acţiuni necotate emise de rezidenţi 63
- părţi sociale emise de rezidenţi 64
- obligaţiuni emise de rezidenţi 65
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenţi 66
- acţiuni şi părţi sociale emise de nerezidenţi 67
- obligaţiuni emise de nerezidenţi 68
Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 70 + 71), din care: 69
- creanţe imobilizate în lei şi exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute (din ct. 267) 70
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267) 71
Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care: 72
- creanţe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) 73
Creanţe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) 74
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282) 75
cod 30

lei -

A B 1 2
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 77 la 81), din care: 76
- creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382) 77
- creanţe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446) 78
- subvenţii de încasat (ct. 445) 79
- fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 447) 80
- alte creanţe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482) 81
Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile din grup (ct. 451) 82
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) 83
Creanţe rezultate din operaţiuni cu instrumente derivate (ct. 465) 84
Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd. 86 la 88), din care: 85
- decontări cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun, decontări cu acţionarii privind capitalul şi decontări din operaţiuni în participaţie (ct. 453 + 456 + 4582) 86
- alte creanţe în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât creanţele în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului), (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473) 87
- sumele preluate din contul 542 „Avansuri de trezorerie“ reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data bilanţului (din ct. 461) 88
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care: 89
- de la nerezidenţi 90
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****) 91
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + din ct. 508), (rd. 93 la 99), din care: 92
- acţiuni cotate emise de rezidenţi 93
- acţiuni necotate emise de rezidenţi 94
- părţi sociale emise de rezidenţi 95
- obligaţiuni emise de rezidenţi 96
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente 97
- acţiuni emise de nerezidenţi 98
- obligaţiuni emise de nerezidenţi 99
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) 100
Casa în lei şi în valută (rd. 102 + 103), din care: 101
- în lei (ct. 5311) 102
- în valută (ct. 5314) 103
cod 30

lei -

A B 1 2
Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd. 105 + 107), din care: 104
- în lei (ct. 5121), din care: 105
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente 106
- în valută (ct. 5124), din care: 107
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente 108
Alte conturi curente la bănci şi acreditive (rd. 110 + 111), din care: 109
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411) 110
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412) 111
Datorii (rd. 113 + 116 + 119 + 122 + 125 + 128 + 131 + 134 + 137 + 140 + 143 + 144 + 148 + 150 + 151 + 156 + 157 + 158 + 159 + 165), din care: 112
Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni, în sume brute (ct. 161), (rd. 114 + 115), din care: 113
- în lei 114
- în valută 115
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni, în sume brute (ct. 1681), (rd. 117 + 118), din care: 116
- în lei 117
- în valută 118
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 120 + 121), din care: 119
- în lei 120
- în valută 121
Dobânzi aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 123 + 124), din care: 122
- în lei 123
- în valută 124
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 126+ 127), din care: 125
- în lei 126
- în valută 127
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 129 + 130), din care: 128
- în lei 129
- în valută 130
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd. 132 + 133), din care: 131
- în lei 132
- în valută 133
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 135 + 136), din care: 134
- în lei 135
- în valută 136
cod 30

lei -

A B 1 2
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 138 + 139), din care: 137
- în lei 138
- în valută 139
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 141 + 142), din care: 140
- în lei 141
- în valută 142
Credite de la Trezoreria Statului şi dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682) 143
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 145 + 146), din care: 144
- în lei şi exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute 145
- în valută 146
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 147
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care: 148
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienţi externi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 406 + din ct. 408 + din ct. 419) 149
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) 150
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 152 la 155), din care: 151
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381) 152
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 +444 + 446) 153
- fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 447) 154
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481) 155
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile din grup (ct. 451) 156
Sume datorate acţionarilor (ct. 455) 157
Datorii rezultate din operaţiuni cu instrumente derivate (ct. 465) 158
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509), (rd. 160 la 164), din care: 159
- decontări cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun, decontări cu acţionarii privind capitalul, dividende şi decontări din operaţiuni în participaţie (ct. 453 + 456 + 457 + 4581) 160
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)1) (din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473) 161
- subvenţii nereluate la venituri (din ct. 472) 162
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare şi investiţii pe termen scurt (ct. 269 + 509) 163
cod 30

lei -

A B 1 2
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) 164
Dobânzi de plătit (ct. 5186) 165
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****) 166
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: 167
- acţiuni cotate2) 168
- acţiuni necotate3) 169
- părţi sociale 170
- capital subscris vărsat de nerezidenţi (din ct. 1012) 171
Brevete şi licenţe (din ct. 205) 172
IX. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii Nr. rd. 31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent
A B 1 2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 173
X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului Nr. rd. 31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare 174
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune 175
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate 176
XI. Capital social vărsat (ct. 1012), (rd. 178 + 181 + 185 + 186 + 187 + 188), din care: 177
- deţinut de instituţii publice (rd. 179 + 180), din care: 178
- deţinut de instituţii publice de subordonare centrală 179
- deţinut de instituţii publice de subordonare locală 180
- deţinut de societăţi comerciale cu capital de stat, din care: 181
- cu capital integral de stat 182
- cu capital majoritar de stat 183
- cu capital minoritar de stat 184
- deţinut de regii autonome 185
- deţinut de societăţi comerciale cu capital privat 186
- deţinut de persoane fizice 187
- deţinut de alte entităţi 188
XII. Dividende ale societăţilor comerciale cu capital de stat şi vărsăminte ale regiilor autonome, din care: 189
- dividende/vărsăminte aferente anului 2012, repartizate către instituţii publice, din care: 190
- către instituţii publice de subordonare centrală 191
- către instituţii publice de subordonare locală 192
cod 30

lei -

A B 1 2
- dividende/vărsăminte din profitul anului 2011, plătite către instituţii publice, din care: 193
- către instituţii publice de subordonare centrală 194
- către instituţii publice de subordonare locală 195
- dividende/vărsăminte din profitul aferent exerciţiilor anterioare anului 2011, plătite către instituţii publice, din care: 196
- către instituţii publice de subordonare centrală 197
- către instituţii publice de subordonare locală 198

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate“ se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin. (1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. **) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială ori de acordare a pensiei pentru limita de vârstă sau pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. ****) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267 din 14 august 2004. *****) Prin operatori economici se înţelege operatori economici cu excepţia celor din sectorul financiar (instituţii de credit, instituţii financiare nebancare, entităţi reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare), societăţilor reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei. 1) În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)“ nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472. 2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii. 3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate. Administrator Numele şi prenumele ........ ................ ................ ............. Semnătura ........ ................ ................ ................ ............. Ştampila unităţii Întocmit Numele şi prenumele ........ ................ ................ ............ Calitatea ........ ................ ................ ................ ................ Semnătura ........ ................ ................ ................ .............. Nr. de înregistrare în organismul profesional ........ ............ 4.9. Structura formularului „Situaţia activelor imobilizate“ (cod 40), prevăzut la pct. 2.1 lit. d), este următoarea: SITUAŢIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31 decembrie ........ ........ ..............

cod 40

lei -

Elemente de imobilizări Nr. rd. Valori brute
Sold iniţial Creşteri Reduceri Sold final (col. 5 = 1 + 2 - 3)
Total Din care: dezmembrări şi casări
A B 1 2 3 4 5
I. Imobilizări necorporale
Cheltuieli de dezvoltare 01 X
Alte imobilizări 02 X
Imobilizări necorporale în curs de execuţie 03 X
TOTAL (rd. 01 la 03) 04 X
II. Imobilizări corporale
Terenuri 05 X
Construcţii 06
Instalaţii tehnice şi maşini 07
Alte instalaţii, utilaje şi mobilier 08
cod 40

lei -

Elemente de imobilizări Nr. rd. Valori brute
Sold iniţial Creşteri Reduceri Sold final (col. 5 = 1 + 2 - 3)
Total Din care: dezmembrări şi casări
A B 1 2 3 4 5
Investiţii imobiliare 09
Imobilizări corporale în curs de execuţie 10
Investiţii imobiliare în curs de execuţie 11
TOTAL (rd. 05 la 11) 12
III. Active biologice 13 X
IV. Imobilizări financiare 14 X
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 04 + 12 + 13 + 14) 15

SITUAŢIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

cod 40

lei -

Elemente de imobilizări Nr. rd. Sold iniţial Amortizare în cursul anului Amortizare aferentă imobilizărilor scoase din evidenţă Amortizare la sfârşitul anului (col. 9 = 6 + 7 - 8)
A B 6 7 8 9
I. Imobilizări necorporale
Cheltuieli de dezvoltare 16
Alte imobilizări 17
TOTAL (rd. 16 + 17) 18
II. Imobilizări corporale
Terenuri 19
Construcţii 20
Instalaţii tehnice şi maşini 21
Alte instalaţii, utilaje şi mobilier 22
Investiţii imobiliare 23
TOTAL (rd. 19 la 23) 24
III. Active biologice 25
AMORTIZĂRI - TOTAL (rd. 18 + 24 + 25) 26

SITUAŢIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

cod 40

lei -

Elemente de imobilizări Nr. rd. Sold iniţial Ajustări constituite în cursul anului Ajustări reluate la venituri Sold final (col. 13 = 10 + 11 - 12)
A B 10 11 12 13
I. Imobilizări necorporale
Cheltuieli de dezvoltare 27
Alte imobilizări 28
Imobilizări necorporale în curs de execuţie 29
TOTAL (rd. 27 la 29) 30
cod 40

lei -

Elemente de imobilizări Nr. rd. Sold iniţial Ajustări constituite în cursul anului Ajustări reluate la venituri Sold final (col. 13 = 10 + 11 - 12)
A B 10 11 12 13
II. Imobilizări corporale
Terenuri 31
Construcţii 32
Instalaţii tehnice şi maşini 33
Alte instalaţii, utilaje şi mobilier 34
Investiţii imobiliare 35
Imobilizări corporale în curs de execuţie 36
Investiţii imobiliare în curs de execuţie 37
TOTAL (rd. 31 la 37) 38
III. Active biologice 39
IV. Imobilizări financiare 40
AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd. 30 + 38 + 39 + 40) 41

Administrator Numele şi prenumele ........ ................ ................ ............. Semnătura ........ ................ ................ ................ ............. Ştampila unităţii ........ ................ ................ ........ .............. Întocmit Numele şi prenumele ........ ................ ................ ............ Calitatea ........ ................ ................ ................ ................ Semnătura ........ ................ ................ ................ .............. Nr. de înregistrare în organismul profesional ........ ............ ANEXA Nr. 4Structura formularelor „Date informative“ (cod 30) şi „Situaţia activelor imobilizate“ (cod 40) şi modul de completare a acestora 1. Formularele care compun situaţiile financiare anuale simplificate, întocmite potrivit prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.239/2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate, respectiv situaţiile financiare anuale întocmite de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, potrivit Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi raportările contabile anuale la 31 decembrie întocmite de entităţile menţionate la art. 6 şi 8 din ordin vor fi însoţite de formularul „Date informative“ (cod 30) şi formularul „Situaţia activelor imobilizate“ (cod 40). 2. (1) În formularul „Date informative“ (cod 30), la rândurile 01, 02 şi 03 coloana 1, entităţile care au în subordine subunităţi vor înscrie cifra 1, indiferent de numărul acestora. (2) Rândul 03 coloana 1 din formularul „Date informative“ se completează numai de entităţile care în exerciţiul financiar curent nu au înregistrat nici profit, nici pierdere (rezultat financiar zero).3. La rândurile privind plăţile restante din formularul „Date informative“ (cod 30) se înscriu sumele care la data de 31 decembrie au depăşit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative. 4. La rândul 50 din formularul „Date informative“ (cod 30) se va cuprinde contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor în baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările şi completările ulterioare. 5. În formularul „Situaţia activelor imobilizate“ (cod 40), informaţiile sunt înscrise la costul istoric sau la valoarea reevaluată a imobilizărilor, după caz. În cadrul acestui formular, la „Situaţia ajustărilor pentru depreciere“ se înscriu informaţiile din contabilitate reprezentând ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare aferente imobilizărilor. DATE INFORMATIVE la data de 31 decembrie .......

cod 30

lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat Nr. rd. Nr. unităţi Sume
A B 1 2
Unităţi care au înregistrat profit 01
Unităţi care au înregistrat pierdere 02
Unităţi care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere 03
cod 30

lei -

II. Date privind plăţile restante Nr. rd. Total (col. 2 + 3) Din care:
Pentru activitatea curentă Pentru activitatea de investiţii
A B 1 2 3
Plăţi restante - total (rd. 05 + 09 + 15 la 19 + 23), din care: 04
Furnizori restanţi - total (rd. 06 la 08), din care: 05
- peste 30 de zile 06
- peste 90 de zile 07
- peste un an 08
Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale - total (rd. 10 la 14), din care: 09
- contribuţii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariaţi şi alte persoane asimilate 10
- contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate 11
- contribuţia pentru pensia suplimentară 12
- contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj 13
- alte datorii sociale 14
Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor speciale şi alte fonduri 15
Obligaţii restante faţă de alţi creditori 16
Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat 17
Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale 18
Credite bancare nerambursate la scadenţă - total
(rd. 20 la 22), din care: 19
- restante după 30 de zile 20
- restante după 90 de zile 21
- restante după un an 22
Dobânzi restante 23
III. Număr mediu de salariaţi Nr. rd. 31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent
A B 1 2
Număr mediu de salariaţi 24
Numărul efectiv de salariaţi existenţi la sfârşitul exerciţiului financiar/perioadei, respectiv la data de 31 decembrie 25
IV. Plăţi de dobânzi, dividende şi redevenţe Nr. rd. Sume
A B 1
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente, din care: 26
- impozitul datorat la bugetul de stat 27
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 28
- impozitul datorat la bugetul de stat 29
cod 30

lei -

A B 1
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care: 30
- impozitul datorat la bugetul de stat 31
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 32
- impozitul datorat la bugetul de stat 33
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane nerezidente, din care: 34
- impozitul datorat la bugetul de stat 35
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care: 36
- impozitul datorat la bugetul de stat 37
Venituri din redevenţe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 38
- impozitul datorat la bugetul de stat 39
Redevenţe plătite în cursul exerciţiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: 40
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 41
Redevenţă minieră plătită 42
Subvenţii încasate în cursul exerciţiului financiar, din care: 43
- subvenţii încasate în cursul exerciţiului financiar aferente activelor 44
- subvenţii aferente veniturilor, din care: 45
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă**) 46
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care: 47
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat 48
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat 49
V. Tichete de masă Nr. rd. Sume
A B 1
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor 50
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare ***) Nr. rd. 31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent
A B 1 2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care: 51
- din fonduri publice 52
- din fonduri private 53
cod 30

lei -

VII. Cheltuieli de inovare****) Nr. rd. 31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent
A B 1 2
Cheltuieli de inovare - total (rd. 55 la 57), din care: 54
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei 55
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei 56
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei 57
VIII. Alte informaţii Nr. rd. 31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent
A B 1 2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234) 58
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232) 59
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 61 + 69), din care: 60
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute (rd. 62 la 68), din care: 61
- acţiuni cotate emise de rezidenţi 62
- acţiuni necotate emise de rezidenţi 63
- părţi sociale emise de rezidenţi 64
- obligaţiuni emise de rezidenţi 65
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenţi 66
- acţiuni şi părţi sociale emise de nerezidenţi 67
- obligaţiuni emise de nerezidenţi 68
Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 70 + 71), din care: 69
- creanţe imobilizate în lei şi exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute (din ct. 267) 70
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267) 71
Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care: 72
- creanţe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) 73
Creanţe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) 74
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282) 75
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 77 la 81), din care: 76
- creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382) 77
-creanţe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446) 78
- subvenţii de încasat (ct. 445) 79
- fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 447) 80
cod 30

lei -

A B 1 2
- alte creanţe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482) 81
Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451) 82
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) 83
Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd. 85 la 87), din care: 84
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul, decontări din operaţii în participaţie (ct. 453 + 456 + 4582) 85
- alte creanţe în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât creanţele în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului), (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473) 86
- sumele preluate din contul 542 „Avansuri de trezorerie“ reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data bilanţului (din ct. 461) 87
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care: 88
- de la nerezidenţi 89
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici*****) 90
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct. 508), (rd. 92 la 98), din care: 91
- acţiuni cotate emise de rezidenţi 92
- acţiuni necotate emise de rezidenţi 93
- părţi sociale emise de rezidenţi 94
- obligaţiuni emise de rezidenţi 95
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente 96
- acţiuni emise de nerezidenţi 97
- obligaţiuni emise de nerezidenţi 98
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) 99
Casa în lei şi în valută (rd. 101 + 102), din care: 100
- în lei (ct. 5311) 101
- în valută (ct. 5314) 102
Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd. 104 + 106), din care: 103
- în lei (ct. 5121), din care: 104
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente 105
- în valută (ct. 5124), din care: 106
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente 107
Alte conturi curente la bănci şi acreditive (rd. 109 + 110), din care: 108
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411) 109
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412) 110
cod 30

lei -

A B 1 2
Datorii (rd. 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 + 143 + 147 + 149 + 150 + 155 + 156 + 157 + 163), din care: 111
Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni, în sume brute (ct. 161), (rd. 113 + 114), din care: 112
- în lei 113
- în valută 114
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni, în sume brute (ct. 1681), (rd. 116 + 117), din care: 115
- în lei 116
- în valută 117
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 119 + 120), din care: 118
- în lei 119
- în valută 120
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 122 + 123), din care: 121
- în lei 122
- în valută 123
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 125+ 126), din care: 124
- în lei 125
- în valută 126
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 128 + 129), din care: 127
- în lei 128
- în valută 129
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd. 131 + 132), din care: 130
- în lei 131
- în valută 132
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 134 + 135), din care: 133
- în lei 134
- în valută 135
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 137 + 138), din care: 136
- în lei 137
- în valută 138
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 140 + 141), din care: 139
- în lei 140
- în valută 141
cod 30

lei -

A B 1 2
Credite de la trezoreria statului şi dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682) 142
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 144 + 145), din care: 143
- în lei şi exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute 144
- în valută 145
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 146
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care: 147
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienţi externi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) 148
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) 149
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 151 la 154), din care: 150
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381) 151
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 +444 + 446) 152
- fonduri speciale – taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 447) 153
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481) 154
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451) 155
Sume datorate acţionarilor/asociaţilor (ct. 455) 156
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509), (rd. 158 la 162), din care: 157
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul, decontări din operaţii în participaţie (ct. 453 + 456 + 457 + 4581) 158
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)1) (din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473) 159
- subvenţii nereluate la venituri (din ct. 472) 160
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare şi investiţii pe termen scurt (ct. 269 + 509) 161
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) 162
Dobânzi de plătit (ct. 5186) 163
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici*****) 164
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: 165
- acţiuni cotate2) 166
- acţiuni necotate3) 167
- părţi sociale 168
- capital subscris vărsat de nerezidenţi (din ct. 1012) 169
cod 30

lei -

A B 1 2
Brevete şi licenţe (din ct. 205) 170
IX. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii Nr. rd. 31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent
A B 1 2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 171
X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului Nr. rd. 31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent
A B 1 2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare 172
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune 173
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate 174
XI. Capital social vărsat (ct. 1012), (rd. 176 + 179 + 183 + 184 + 185 + 186), din care: 175
- deţinut de instituţii publice (rd. 177 + 178), din care: 176
- deţinut de instituţii publice de subordonare centrală; 177
- deţinut de instituţii publice de subordonare locală; 178
- deţinut de societăţi comerciale cu capital de stat, din care: 179
- cu capital integral de stat; 180
- cu capital majoritar de stat; 181
- cu capital minoritar de stat; 182
- deţinut de regii autonome 183
- deţinut de societăţi comerciale cu capital privat 184
- deţinut de persoane fizice 185
- deţinut de alte entităţi 186
XII. Dividende ale societăţilor comerciale cu capital de stat şi vărsăminte ale regiilor autonome, din care: 187
- dividende/vărsăminte aferente anului 2012, repartizate către instituţii publice, din care: 188
- către instituţii publice de subordonare centrală; 189
- către instituţii publice de subordonare locală; 190
- dividende/vărsăminte din profitul anului 2011, plătite către instituţii publice, din care: 191
- către instituţii publice de subordonare centrală; 192
- către instituţii publice de subordonare locală; 193
- dividende/vărsăminte din profitul aferent exerciţiilor anterioare anului 2011, plătite către instituţii publice, din care: 194
- către instituţii publice de subordonare centrală; 195
- către instituţii publice de subordonare locală. 196

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate“ se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin. (1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. **) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială ori de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. ****) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267 din 14 august 2004. *****) Prin operatori economici se înţelege operatori economici, cu excepţia celor din sectorul financiar (instituţii de credit, instituţii financiare nebancare, entităţi reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare), societăţilor reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei. 1) În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)“ nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472. 2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii. 3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate. Administrator Numele şi prenumele ........ ................ ................ ............... Semnătura ........ ................ ................ ................ ............ Ştampila unităţii Întocmit Numele şi prenumele ........ ................ ................ ............. Calitatea ........ ................ ................ ................ ............. Semnătura ........ ................ ................ ................ .......... Nr. de înregistrare în organismul profesional ........ ......... SITUAŢIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31 decembrie .......

cod 40

lei -

Elemente de imobilizări Nr. rd. Valori brute
Sold iniţial Creşteri Reduceri Sold final (col. 5 = 1 + 2 - 3)
Total Din care: dezmembrări şi casări
A B 1 2 3 4 5
Imobilizări necorporale
Cheltuieli de constituire şi cheltuieli de dezvoltare 01 X
Alte imobilizări 02 X
Avansuri şi imobilizări
necorporale în curs 03 X
TOTAL (rd. 01 la 03) 04 X
Imobilizări corporale
Terenuri 05 X
Construcţii 06
Instalaţii tehnice şi maşini 07
Alte instalaţii, utilaje şi mobilier 08
Avansuri şi imobilizări corporale în curs 09
TOTAL (rd. 05 la 09) 10
Imobilizări financiare 11 X
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 04 + 10 + 11) 12

SITUAŢIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

cod 40

lei -

Elemente de imobilizări Nr. rd. Sold iniţial Amortizare în cursul anului Amortizare aferentă imobilizărilor scoase din evidenţă Amortizare la sfârşitul anului (col. 9 = 6 + 7 - 8)
A B 6 7 8 9
Imobilizări necorporale
Cheltuieli de constituire şi cheltuieli de dezvoltare 13
cod 40

lei -

Elemente de imobilizări Nr. rd. Sold iniţial Amortizare în cursul anului Amortizare aferentă imobilizărilor scoase din evidenţă Amortizare la sfârşitul anului (col. 9 = 6 + 7 - 8)
A B 6 7 8 9
Alte imobilizări 14
TOTAL (rd. 13 + 14) 15
Imobilizări corporale
Terenuri 16
Construcţii 17
Instalaţii tehnice şi maşini 18
Alte instalaţii, utilaje şi mobilier 19
TOTAL (rd. 16 la 19) 20
AMORTIZĂRI - TOTAL (rd. 15 + 20) 21

SITUAŢIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

cod 40

lei -

Elemente de imobilizări Nr. rd. Sold iniţial Ajustări constituite în cursul anului Ajustări reluate la venituri Sold final (col. 13 = 10 + 11 - 12)
A B 10 11 12 13
Imobilizări necorporale
Cheltuieli de constituire şi cheltuieli de dezvoltare 22
Alte imobilizări 23
Avansuri şi imobilizări necorporale în curs 24
TOTAL (rd. 22 la 24) 25
Imobilizări corporale
Terenuri 26
Construcţii 27
Instalaţii tehnice şi maşini 28
Alte instalaţii, utilaje şi mobilier 29
Avansuri şi imobilizări corporale în curs 30
TOTAL (rd. 26 la 30) 31
Imobilizări financiare 32
AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd. 25 + 31 + 32) 33

Administrator Numele şi prenumele ................ Semnătura ........ .......... Ştampila unităţii Întocmit Numele şi prenumele ........ ........... Calitatea ........ ................ .............. Semnătura ........ ................ ........ Nr. de înregistrare în organismul profesional ........ .........


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 40/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 40 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
ANONIM a comentat Ordin 150 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
ANONIM a comentat Acord 0 1997
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat OUG 81 2005
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1320 2012
    Salutările formează firma de împrumut cu pășune verde. Ai nevoie de un credit pentru realizarea proiectelor tale Ai fost respins de multe bănci Aveți nevoie de finanțare pentru consolidarea datoriilor? Aveți nevoie de finanțare care să vă ajute afacerea să revină pe drum. Știți că suntem cea mai bună soluție pentru dvs. în domeniul obținerii unui împrumut personal. Contactați-ne prin: {Greenpastureloanfirm@gmail.com} Acordăm credite la o rată generală anuală de 3% cu Posibilități. Pentru mai multe informații despre ofertele noastre de credit Vă rugăm să ne contactați: Greenpastureloanfirm@gmail.com Greenpastureloanfirm@gmail.com Greenpasturelanfirm @ gmail .com
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Bună ziua doamnelor și domnilor, aveți nevoie urgentă de un împrumut de afaceri, un împrumut personal sau un credit ipotecar? Dacă da, vă sfătuiesc să ne contactați la Sunshine Financial Group prin această adresă de e-mail (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) pentru a obține împrumutul dvs. în termen de 24 de ore, deoarece oferim asistență garantată pentru obținerea unui împrumut. Oferim tot felul de împrumuturi. Fără taxe ascunse. Compania noastră a înregistrat numeroase progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Serviciul nostru de Împrumut vă oferă acces la: - Un împrumut în numerar de până la 20 de milioane EUR - Rata anuală accesibilă de 3%. - Opțiuni de rambursare flexibile; Puteți alege între 1 și 30 de ani pentru a rambursa împrumutul - Aplicați oricând și oriunde Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Pentru mai multe informații, contactați-ne prin intermediul E-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) {WhatsApp: +447903159998} Există un împrumut pentru toată lumea, aplicați astăzi și veți fi bucuroși că ați făcut-o
ANONIM a comentat OUG 81 2005
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 81 2005
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Hotărârea 1094 2010
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu