Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 4 din 18 aprilie 2000

pentru aprobarea Regulamentului nr. 2/2000 de aplicare a Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

ACT EMIS DE: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 174 din 24 aprilie 2000


SmartCity3


    Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare,
    in temeiul art. 13 si 14 din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori si al art. 34 din nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare;
    avand in vedere Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare, emise de Banca Nationala a Romaniei si de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul nr. 2/2000 de aplicare a Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare si se dispune publicarea acestuia in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 2
    Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 3/2000, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 154 din 13 aprilie 2000, se abroga.
    Art. 3
    Departamentul reglementarea pietei si intermediere financiara si Secretariatul general vor asigura aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

                              PRESEDINTELE
                 COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE,
                      prof. univ. dr. STEFAN BOBOC

                         REGULAMENTUL Nr. 2/2000
de aplicare a Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

    CAP. 1
    Creditorii ipotecari

    Art. 1
    (1) In sensul Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare, denumita in continuare lege, creditorii ipotecari sunt societatile bancare autorizate, cu sediul in Romania, Agentia Nationala pentru Locuinte, Casa de Economii si Consemnatiuni.
    (2) Institutiile mentionate la alin. (1) pot cesiona creantele ipotecare, dobandite in urma acordarii de credite ipotecare, unor entitati autorizate sa actioneze pe pietele de capital, in conditiile prezentului regulament.
    Art. 2
    (1) Fondurile ipotecare se constituie ca fonduri inchise, pe baza unui contract de societate civila particulara sau societate comerciala, printr-un numar de minimum 5 membri fondatori, persoane fizice si/sau juridice, romane si/sau straine, cu respectarea regimului lor juridic privind capacitatea juridica.
    (2) Contractul de societate civila prin care se constituie fondul ipotecar va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei prin grija societatii de administrare, sub sanctiunea nulitatii absolute. Contractul de societate civila intra in vigoare si fondul este constituit la data publicarii contractului in Monitorul Oficial al Romaniei.
    (3) Fondul ipotecar se poate constitui si in forma societatii comerciale pe actiuni prin subscriptie simultana, fiind supus prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, cu derogarile stabilite prin legi speciale si prin normele lor de aplicare.
    (4) Fondurile ipotecare au ca obiect exclusiv de activitate achizitia de creante ipotecare si privilegiate de la institutiile autorizate, finantarea, pe baza garantiilor ipotecare, a constructiilor imobiliare si emiterea de titluri de valoare, in baza portofoliului de creante ipotecare detinut.
    Art. 3
    Aporturile la capitalul social al fondurilor ipotecare vor fi numai in numerar si se vor varsa integral in termen de 5 zile lucratoare bancare de la data semnarii contractului de constituire a fondului ipotecar, in cont la o banca, pe numele si la dispozitia fondului.
    Art. 4
    (1) Capitalul social minim al fondului ipotecar este de 5.000.000 USD in echivalent lei si trebuie mentinut pe toata durata de existenta a acestuia.
    (2) Reducerea capitalului social minim al fondului ipotecar, din orice cauza, sub minimul prevazut obliga membrii acestuia sa completeze capitalul social cu noi aporturi sau sa dizolve si sa lichideze fondul.
    Art. 5
    (1) Fondul ipotecar este reprezentat de un consiliu de incredere numit de adunarea membrilor fondului, format din 3 membri persoane fizice romane si/sau straine, indiferent daca sunt sau nu sunt membri ai fondului.
    (2) Membrii consiliului de incredere trebuie sa fie licentiati si sa aiba o reputatie profesionala solida.
    (3) Membrii consiliului de incredere vor alege dintre ei un presedinte. In caz de neintelegere decide adunarea membrilor fondului ipotecar.
    Art. 6
    (1) Fondul ipotecar va fi administrat de o societate de administrare autorizata de C.N.V.M., pe baza unui contract incheiat intre consiliul de incredere, in numele si pe seama fondului, si societatea de administrare.
    (2) Societatea de administrare va incheia, in numele si pe seama fondului ipotecar, un contract de depozitare cu o societate de depozitare autorizata de C.N.V.M., care va tine in custodie toate activele fondului, cu exceptia celor detinute de alte entitati juridice, conform dispozitiilor legale si ale reglementarilor C.N.V.M.
    Art. 7
    (1) In schimbul aporturilor la capitalul social al fondului ipotecar membrii acestuia primesc titluri nominative, titluri de participare sau actiuni, cu o valoare nominala minima de 100 USD in echivalent lei. Fondul ipotecar este obligat sa emita titlurile in termen de 30 de zile de la autorizare.
    (2) Titlurile vor fi emise in forma dematerializata.
    (3) Titlurile sunt transmisibile pe piata de capital sau prin inscriere in Registrul investitorilor.
    (4) Titularul titlului este de drept membru al fondului ipotecar, cu toate drepturile si obligatiile care decurg din aceasta calitate, in conformitate cu clauzele contractului de societate.
    Art. 8
    (1) Gestiunea fondului ipotecar va fi supravegheata si verificata de un cenzor extern independent, care trebuie sa indeplineasca toate conditiile prevazute de reglementarile aplicabile cenzorilor externi independenti inregistrati la C.N.V.M.
    (2) Societatea de administrare are obligatia, sub sanctiunea de daune ce ar rezulta, sa incheie un contract pentru auditarea fondului ipotecar cu un cenzor extern independent, in termen de 90 de zile lucratoare bancare de la data incheierii contractului de administrare cu fondul.
    (3) In afara de acestea, oricand si pentru orice motiv, C.N.V.M. are drept de supraveghere si control asupra legalitatii activitatii fondului ipotecar prin intermediul agentilor special imputerniciti in acest sens.
    Art. 9
    (1) Fondul ipotecar functioneaza pe baza autorizatiei de functionare emise de C.N.V.M.
    (2) Societatea de administrare are obligatia, sub sanctiunea de daune ce ar rezulta, sa solicite autorizatia de functionare in termen de 5 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a contractului de societate prin care se constituie fondul ipotecar.
    (3) Fondul ipotecar poate sa functioneze incepand cu data acordarii autorizatiei de functionare.
    (4) C.N.V.M. are dreptul de a aprecia legalitatea si oportunitatea functionarii fondului ipotecar respectiv.
    (5) C.N.V.M. este obligata sa raspunda solicitantului in termen de 30 de zile calendaristice de la data solicitarii autorizatiei de functionare.
    (6) Solicitantul caruia i s-a respins autorizatia de functionare poate ataca in justitie, pentru motive de nelegalitate si netemeinicie, decizia de respingere, in conditiile dreptului procesual comun.
    (7) Fondul ipotecar caruia i s-a respins autorizatia de functionare este dizolvat de drept, dupa caz, la una dintre urmatoarele date:
    a) data respingerii autorizatiei de functionare, daca solicitantul nu a atacat in justitie decizia de respingere in termenele prevazute de dreptul comun;
    b) data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii judecatoresti care se pronunta asupra deciziei atacate, in cazul in care solicitantul ataca in justitie cererea de respingere a autorizatiei de functionare a fondului ipotecar. Dizolvarea fondului ipotecar obliga consiliul de incredere sa convoace adunarea membrilor fondului pentru lichidarea acestuia, conform clauzelor contractului de societate.
    Art. 10
    (1) Autorizatia de functionare a fondului ipotecar se acorda pe baza urmatoarelor documente care insotesc cererea de autorizare:
    a) contractul de societate;
    b) dovezile privind efectuarea aporturilor de catre membrii fondului;
    c) curriculum vitae, copiile de pe diplomele de studii, de pe diplomele de calificari si specializari profesionale si cazierul judiciar ale membrilor consiliului de incredere;
    d) memoriul de fundamentare a obiectivelor economice si financiare ale fondului.
    (2) C.N.V.M. poate ridica autorizatia de functionare a fondului ipotecar emisa, in cazul in care acesta incalca pe parcursul functionarii prevederile legilor, ale prezentului regulament si ale regulamentelor C.N.V.M.
    (3) Autorizatia de functionare se acorda pe perioada constituirii fondului ipotecar si poate fi retrasa in conditiile stabilite de actele normative.
    (4) In cazul retragerii autorizatiei de functionare se aplica prevederile art. 9 alin. (6) si (7).
    (5) Decizia de respingere sau de retragere a autorizatiei de functionare trebuie motivata in fapt si in drept.
    Art. 11
    Fondul ipotecar va avea un registru al investitorilor, tinut, dupa caz, la un registru independent sau la o societate de depozitare autorizata de C.N.V.M.
    Art. 12
    Supravegherea activitatii fondurilor ipotecare se va face de C.N.V.M., in baza regulamentelor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 13
    (1) In afara regulilor imperative stabilite prin prezentul regulament, functionarea, conducerea, gestiunea, administrarea, majorarea capitalului social al fondului ipotecar, transferul titlurilor, convocarea si tinerea adunarilor membrilor fondului, cvorumul de prezenta si conditiile de vot si de luare a hotararilor in adunarea membrilor fondului, durata mandatului de membru al consiliului de incredere al fondului si conditiile de acordare si de revocare a acestuia, convocarea si tinerea sedintelor consiliului de incredere al fondului, cvorumul de prezenta si conditiile de vot si de luare a hotararilor in consiliul de incredere al fondului, regulile privind aderarea ulterioara la fond, retragerea si excluderea din acesta, dizolvarea si lichidarea fondului vor fi in mod obligatoriu stabilite prin contractul de societate.
    (2) Absenta acestor clauze, insuficienta lor sau neconformitatea acestora cu actele normative in vigoare atrage respingerea autorizatiilor de functionare a fondului ipotecar.

    CAP. 2
    Creantele ipotecare

    Art. 14
    Creantele ipotecare sunt cele existente intre creditorii ipotecari si debitorii persoane fizice sau juridice, in scopul prevazut la art. 1 din lege.
    Art. 15
    Creantele ipotecare ai caror creditori titulari sunt prevazuti la art. 1 alin. (1) din prezentul regulament pot fi cesionate unor entitati autorizate sa functioneze pe piata de capital, in conditiile prevazute de Codul civil pentru cesiunea de creanta, cu respectarea art. 26 din lege.

    CAP. 3
    Titlurile de valoare si obligatiunile ipotecare

    Art. 16
    (1) Orice titular de creanta ipotecara si entitatile autorizate sa actioneze pe pietele de capital, indiferent de modul de dobandire a calitatii de creditor ipotecar, pot emite, conform art. 25 din lege, in baza creantelor ipotecare detinute, titluri de valoare, denumite titluri ipotecare, in limita a 75% din valoarea nominala totala a creantelor ipotecare detinute la momentul emisiunii.
    (2) Titlurile ipotecare sunt valori mobiliare emise in forma dematerializata pe pietele de capital si sunt supuse reglementarilor C.N.V.M. privind emitentul, emisiunea, plasamentul, transferul, depozitarea si evidenta valorilor mobiliare.
    Art. 17
    (1) Entitatile autorizate sa acorde credite ipotecare pot emite, conform art. 29 din lege, in baza creantelor ipotecare detinute, obligatiuni ipotecare, in limita a 60% din valoarea nominala totala a creantelor ipotecare detinute la momentul emisiunii.
    (2) Obligatiunile ipotecare sunt valori mobiliare emise in forma dematerializata pe pietele de capital si sunt supuse reglementarilor C.N.V.M. privind emisiunea, plasamentul, transferul, depozitarea si evidenta valorilor mobiliare.
    Art. 18
    Titlurile de valoare si obligatiunile ipotecare, emise de acelasi titular de creante ipotecare, nu pot depasi impreuna 75% din valoarea nominala totala a creantelor ipotecare detinute la momentul ultimei emisiuni.
    Art. 19
    (1) In scopul asigurarii functionarii continue si ordonate a pietelor de capital emitentii de obligatiuni ipotecare vor constitui un fond de garantare a obligatiunilor ipotecare, participarea acestora fiind stabilita prin actele fondului de garantare si prin reglementari ale C.N.V.M.
    (2) Conditiile de infiintare, organizare, functionare si de utilizare a sumelor constituite drept garantie pentru emisiunea de obligatiuni ipotecare vor fi stabilite prin actele fondului de garantare si prin reglementari ale C.N.V.M.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 4/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 4 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu