Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 3 din 24 martie 2000

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

ACT EMIS DE: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 154 din 13 aprilie 2000


SmartCity3


    Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare,
    in baza prevederilor art. 13 alin. 2 din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori, ale art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 24/1993 privind reglementarea constituirii si functionarii fondurilor deschise de investitii si a societatilor de investitii ca institutii de intermediere financiara, aprobata prin Legea nr. 83/1994, si ale art. 34 din Legea nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare si se dispune publicarea acestora in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 2
    Departamentul reglementarea pietei si intermediere financiara si Secretariatul general vor asigura aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

                               PRESEDINTELE
                 COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE,
                        prof. univ. dr. STEFAN BOBOC

                            NORME METODOLOGICE
de aplicare a Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

    CAP. 1
    Creditorii ipotecari

    Art. 1
    (1) In sensul Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare, denumita in continuare lege, creditorii ipotecari sunt societatile bancare autorizate, cu sediul in Romania, Agentia Nationala pentru Locuinte, Casa de Economii si Consemnatiuni, alte institutii financiare abilitate prin lege.
    (2) Institutiile mentionate la alin. (1) pot ceda creantele ipotecare, dobandite in urma acordarii de credite ipotecare, unor institutii financiare autorizate sa actioneze pe pietele de capital, in conditiile prezentelor norme metodologice.
    Art. 2
    (1) Fondurile ipotecare se constituie ca fonduri inchise, pe baza unui contract de societate civila particulara sau societate comerciala, printr-un numar de minimum 5 membri fondatori, persoane fizice si/sau juridice, romane si/sau straine, cu respectarea regimului lor juridic privind capacitatea juridica.
    (2) Contractul de societate civila prin care se constituie fondul ipotecar va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, prin grija societatii de administrare, sub sanctiunea nulitatii absolute. Contractul de societate civila intra in vigoare si fondul este constituit la data publicarii contractului in Monitorul Oficial al Romaniei.
    (3) Fondul ipotecar se poate constitui si in forma societatii comerciale pe actiuni prin subscriptie simultana, fiind supus prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, cu derogarile stabilite prin legi speciale si prin normele lor de aplicare.
    (4) Fondurile ipotecare au ca obiect exclusiv de activitate achizitia de creante ipotecare si privilegiate de la institutiile autorizate, finantarea, pe baza garantiilor ipotecare, a constructiilor imobiliare si emiterea de titluri de valoare, in baza portofoliului de creante ipotecare detinut.
    Art. 3
    Aporturile la capitalul social al fondurilor ipotecare vor fi numai in numerar si se vor varsa integral in termen de 5 zile lucratoare bancare de la data semnarii contractului de constituire a fondului ipotecar, in cont la o banca, pe numele si la dispozitia acestui fond.
    Art. 4
    (1) Capitalul social minim al fondului ipotecar este de 5.000.000 USD in echivalent lei si trebuie mentinut pe toata durata de existenta a acestuia.
    (2) Reducerea capitalului social minim al fondului ipotecar, din orice cauza, sub minimul prevazut obliga membrii acestuia sa completeze capitalul social cu noi aporturi sau sa dizolve si sa lichideze fondul.
    Art. 5
    (1) Fondul ipotecar este reprezentat de un consiliu de incredere numit de adunarea membrilor fondului, format din 3 membri, persoane fizice, romane si/sau straine, indiferent daca sunt sau nu sunt membri ai fondului.
    (2) Membrii consiliului de incredere trebuie sa fie licentiati si sa aiba o reputatie profesionala solida.
    (3) Membrii consiliului de incredere vor alege dintre ei un presedinte. In caz de neintelegere decide adunarea membrilor fondului ipotecar.
    Art. 6
    (1) Fondul ipotecar va fi administrat de o societate de administrare autorizata de C.N.V.M., pe baza unui contract incheiat intre consiliul de incredere, in numele si pe seama fondului, si societatea de administrare.
    (2) Societatea de administrare va incheia, in numele si pe seama fondului ipotecar, un contract de depozitare cu o societate de depozitare autorizata de C.N.V.M., care va tine in custodie toate activele fondului, cu exceptia celor detinute de alte entitati juridice, conform dispozitiilor legale si reglementarilor C.N.V.M.
    Art. 7
    (1) In schimbul aporturilor la capitalul social al fondului ipotecar membrii acestuia primesc titluri nominative, titluri de participare sau actiuni, cu o valoare nominala minima de 100 USD in echivalent lei. Fondul ipotecar este obligat sa emita titlurile in termen de 30 de zile de la autorizare.
    (2) Titlurile vor fi emise in forma dematerializata.
    (3) Titlurile sunt transmisibile pe piata de capital sau prin inscriere in Registrul investitorilor.
    (4) Titularul titlului este de drept membru al fondului ipotecar, cu toate drepturile si obligatiile care decurg din aceasta calitate, in conformitate cu clauzele contractului de societate.
    Art. 8
    (1) Gestiunea fondului ipotecar va fi supravegheata si verificata de un cenzor extern independent, care trebuie sa indeplineasca toate conditiile prevazute de reglementarile aplicabile cenzorilor externi independenti inregistrati la C.N.V.M.
    (2) Societatea de administrare are obligatia, sub sanctiunea de daune ce ar rezulta, sa incheie un contract pentru auditarea fondului ipotecar cu un cenzor extern independent, in termen de 90 de zile lucratoare bancare de la data incheierii contractului de administrare cu fondul.
    (3) In afara de acestea, oricand si pentru orice motiv, C.N.V.M. are drept de supraveghere si control asupra legalitatii activitatii fondului ipotecar prin intermediul agentilor special imputerniciti in acest sens.
    Art. 9
    (1) Fondul ipotecar functioneaza pe baza autorizatiei de functionare emise de C.N.V.M.
    (2) Societatea de administrare are obligatia, sub sanctiunea de daune ce ar rezulta, sa solicite autorizatia de functionare in termen de 5 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a contractului de societate prin care se constituie fondul ipotecar.
    (3) Fondul ipotecar poate sa functioneze incepand cu data acordarii autorizatiei de functionare.
    (4) C.N.V.M. are dreptul suveran de a aprecia legalitatea si oportunitatea functionarii fondului ipotecar respectiv.
    (5) C.N.V.M. este obligata sa raspunda solicitantului in termen de 30 de zile calendaristice de la data solicitarii autorizatiei de functionare.
    (6) Solicitantul caruia i s-a respins autorizatia de functionare poate ataca in justitie, pentru motive de nelegalitate si netemeinicie, decizia de respingere, in conditiile dreptului procesual comun.
    (7) Fondul ipotecar caruia i s-a respins autorizatia de functionare este dizolvat de drept, dupa caz, la una dintre urmatoarele date:
    a) data respingerii autorizatiei de functionare, daca solicitantul nu a atacat in justitie decizia de respingere in termenele prevazute de dreptul comun;
    b) data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii judecatoresti care se pronunta asupra deciziei atacate, in cazul in care solicitantul ataca in justitie cererea de respingere a autorizatiei de functionare a fondului ipotecar. Dizolvarea fondului ipotecar obliga consiliul de incredere sa convoace adunarea membrilor fondului pentru lichidarea acestuia, conform clauzelor contractului de societate.
    Art. 10
    (1) Autorizatia de functionare a fondului ipotecar se acorda pe baza urmatoarelor documente care insotesc cererea de autorizare:
    a) contractul de societate;
    b) dovezile privind efectuarea aporturilor la capitalul social de catre membrii fondului;
    c) curriculum vitae, copiile de pe diplomele de studii, de pe diplomele de calificari si specializari profesionale si cazierul judiciar ale membrilor consiliului de incredere;
    d) memoriul de fundamentare a obiectivelor economice si financiare ale fondului.
    (2) C.N.V.M. poate ridica autorizatia de functionare a fondului emisa, in cazul in care acesta incalca pe parcursul functionarii prevederile legilor, ale prezentelor norme metodologice si ale regulamentelor C.N.V.M.
    (3) Autorizatia de functionare se acorda pe perioada constituirii fondului ipotecar si poate fi retrasa in conditiile stabilite de actele normative.
    (4) In cazul retragerii autorizatiei de functionare se aplica prevederile art. 9 alin. (6) si (7).
    (5) Decizia de respingere sau de retragere a autorizatiei de functionare trebuie motivata in fapt si in drept.
    Art. 11
    (1) Fondul ipotecar va avea un registru al investitorilor, tinut, dupa caz, la un registru independent sau la o societate de depozitare autorizata de C.N.V.M.
    (2) Registrul investitorilor este public si poate fi consultat de orice tert, care poate obtine, la cerere, extrase de cont.
    Art. 12
    Supravegherea activitatii fondurilor ipotecare se va face de C.N.V.M., in baza regulamentelor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 13
    C.N.V.M. va adopta regulamentele necesare pentru indeplinirea obligatiilor ce decurg din prezentele norme metodologice.
    Art. 14
    (1) In afara regulilor imperative stabilite prin prezentele norme metodologice, functionarea, conducerea, gestiunea, administrarea, majorarea capitalului social al fondului ipotecar, transferul titlurilor, convocarea si tinerea adunarilor membrilor fondului, cvorumul de prezenta si conditiile de vot si de luare a hotararilor in adunarea membrilor fondului, durata mandatului de membru al consiliului de incredere al fondului si conditiile de acordare si de revocare a acestuia, convocarea si tinerea sedintelor consiliului de incredere al fondului, cvorumul de prezenta si conditiile de vot si de luare a hotararilor in consiliul de incredere al fondului, regulile privind aderarea ulterioara la fond, retragerea si excluderea din acesta, dizolvarea si lichidarea fondului vor fi in mod obligatoriu stabilite prin contractul de societate.
    (2) Absenta acestor clauze, insuficienta lor sau neconformitatea acestora cu actele normative in vigoare atrage respingerea autorizatiilor de functionare a fondului ipotecar.

    CAP. 2
    Creantele ipotecare

    Art. 15
    Creantele ipotecare sunt cele existente intre creditorii ipotecari si debitorii, persoane fizice sau juridice, in scopul prevazut la art. 1 din lege.
    Art. 16
    Creantele ipotecare ale caror creditori titulari sunt prevazuti la art. 1 alin. (1) din prezentele norme metodologice pot fi cedate, inclusiv sub forma standardizata, pe pietele organizate unor institutii autorizate sa functioneze pe piata de capital, in conditiile prevazute de Codul civil pentru cesiunea de creanta, cu respectarea art. 26 din lege.

    CAP. 3
    Titlurile de valoare si obligatiunile ipotecare

    Art. 17
    (1) Orice titular de creanta ipotecara, inclusiv fondurile ipotecare si institutiile autorizate sa actioneze pe pietele de capital, indiferent de modul de dobandire a calitatii de creditor ipotecar, pot emite, conform art. 25 din lege, in baza creantelor ipotecare detinute, titluri de valoare, denumite titluri ipotecare, in limita a 75% din valoarea nominala totala a creantelor ipotecare detinute la momentul emisiunii.
    (2) Titlurile ipotecare sunt valori mobiliare emise in forma dematerializata pe pietele de capital si sunt supuse reglementarilor C.N.V.M. privind emitentul, emisiunea, plasamentul, transferul, depozitarea si evidenta valorilor mobiliare.
    Art. 18
    (1) Institutiile financiare autorizate sa acorde credite ipotecare pot emite, conform art. 29 din lege, in baza creantelor ipotecare detinute, obligatiuni ipotecare, in limita a 60% din valoarea nominala totala a creantelor ipotecare detinute la momentul emisiunii.
    (2) Obligatiunile ipotecare sunt valori mobiliare emise in forma dematerializata pe pietele de capital si sunt supuse reglementarilor C.N.V.M. privind emisiunea, plasamentul, transferul, depozitarea si evidenta valorilor mobiliare.
    Art. 19
    Titlurile de valoare si obligatiunile ipotecare, emise de acelasi titular de creante ipotecare, nu pot depasi impreuna 75% din valoarea nominala totala a creantelor ipotecare detinute la momentul ultimei emisiuni.
    Art. 20
    (1) In scopul asigurarii functionarii continue si ordonate a pietelor de capital emitentii de obligatiuni ipotecare vor constitui un fond de garantare a obligatiunilor ipotecare, participarea acestora fiind stabilita prin actele fondului de garantare si prin reglementari ale C.N.V.M.
    (2) Conditiile de infiintare, organizare, functionare si de utilizare a sumelor constituite drept garantie pentru emisiunea de obligatiuni ipotecare vor fi stabilite prin actele fondului de garantare si prin reglementari ale C.N.V.M.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 3/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 3 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 130 2013
    Aveți nevoie de un împrumut pentru datorii pentru a plăti facturile? Preia controlul datoriei tale astăzi Disponibil acum Oferta de împrumut pentru extinderea afacerii? Aveți nevoie de un împrumut pentru a plăti facturile? Ai nevoie de împrumut? Ai nevoie de împrumut personal? Împrumut pentru extinderea afacerii? Înființare în afaceri, Educație, Împrumut pentru consolidarea datoriilor Împrumuturi cu bani grei Împrumut pentru orice lucru? Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% Împrumut fără cec de credit, e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 6 2020
    Bună tuturor, aici vine un împrumut accesibil care îți va schimba definitiv viața și o dovadă a modului în care am primit un împrumut pentru a-mi schimba viața de familie muritoare. Ma numesc doamna Clancy Dexter. Locuiesc în Florida SUA și sunt azi o femeie fericită? M-am gândit că orice creditor poate schimba viața lui Brock și a familiei mele, voi trimite pe oricine îi caută un împrumut. Mi-au oferit fericirea mea și familiei mele. Mi-a luat un împrumut de 250.000 USD pentru a-mi începe din nou viața ca văduvă cu trei copii. Am mers la această companie, care a împrumutat un credit onest și temător de Dumnezeu, care m-a ajutat să obțin un împrumut de 250.000 USD. . Dolar, ei sunt de fapt temători de Dumnezeu care lucrează cu o companie de creditare de renume. Dacă aveți nevoie de un împrumut și sunteți sigur 100% de rambursare, contactați-le și anunțați-le că doamna Clancy vi le-a oferit. Contact pe e-mail: happyday99loanfirm@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 421 2020
    Ai mare nevoie de ajutor financiar? Căutați un împrumut care să vă ajute în aceste momente critice? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă susține afacerea? Trimiteți acum un e-mail la Lookoutrelief@gmail.com și obțineți împrumuturi promoționale fără dobândă ..
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 157 2001
    Stimate Domn / Ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii care trăiesc cu plata pentru a verifica plata și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (jeannietuckerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU THINK OF GETTING A LOAN?? APPLY TODAY FOR AFFORDABLE 100% LEGITIMATE HOME/REAL ESTATE/PERSONAL/BUSINESS LOANS Email for immediate response: (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 DO YOU NEED A LOAN? Are Financially down, Cry no more, Financial problem is nothing to cry about, it something we will have to fight against in one Love, Understanding, Trust and Unity. So our faith as Legitimate Financial Consultants is putting an end to the financial hardship. We are investors providing financial services and we specialize in both start up projects,Home Finance and existing businesses needing funding or Loan for expansion. We are committed to helping businesses develop and succeed.Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Do you need an urgent loan to buy a house? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. We offer loans ranging from ($5,000.00.USD To $500,000,000.00.USD) At a low and affordable interest rate of 2%, without collateral and without credit check. Bradley Louis Loans holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Need emergency funds? Apply now and get your cash approval. we offer the following financial services: *Personal loans, *Debt consolidation loans, *Venture capital, *Business loans, *Education loans, *Home loans *Car Loans *Hotel Loans And many more. Are you looking for genuine loan? contacting the right company for legitimate loan lender have always been a huge problem to clients who have financial problem and in need of solution to it at an affordable interest rate? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own home project and real estate development? Do you need a loan to start a nice small or large scale and medium business? contact us today (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Look forward to your response, Dr. Bradley Louis Text/Call (917) 383-2689
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu