Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 3 din 24 martie 2000

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

ACT EMIS DE: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 154 din 13 aprilie 2000


SmartCity3


    Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare,
    in baza prevederilor art. 13 alin. 2 din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori, ale art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 24/1993 privind reglementarea constituirii si functionarii fondurilor deschise de investitii si a societatilor de investitii ca institutii de intermediere financiara, aprobata prin Legea nr. 83/1994, si ale art. 34 din Legea nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare si se dispune publicarea acestora in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 2
    Departamentul reglementarea pietei si intermediere financiara si Secretariatul general vor asigura aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

                               PRESEDINTELE
                 COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE,
                        prof. univ. dr. STEFAN BOBOC

                            NORME METODOLOGICE
de aplicare a Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

    CAP. 1
    Creditorii ipotecari

    Art. 1
    (1) In sensul Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare, denumita in continuare lege, creditorii ipotecari sunt societatile bancare autorizate, cu sediul in Romania, Agentia Nationala pentru Locuinte, Casa de Economii si Consemnatiuni, alte institutii financiare abilitate prin lege.
    (2) Institutiile mentionate la alin. (1) pot ceda creantele ipotecare, dobandite in urma acordarii de credite ipotecare, unor institutii financiare autorizate sa actioneze pe pietele de capital, in conditiile prezentelor norme metodologice.
    Art. 2
    (1) Fondurile ipotecare se constituie ca fonduri inchise, pe baza unui contract de societate civila particulara sau societate comerciala, printr-un numar de minimum 5 membri fondatori, persoane fizice si/sau juridice, romane si/sau straine, cu respectarea regimului lor juridic privind capacitatea juridica.
    (2) Contractul de societate civila prin care se constituie fondul ipotecar va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, prin grija societatii de administrare, sub sanctiunea nulitatii absolute. Contractul de societate civila intra in vigoare si fondul este constituit la data publicarii contractului in Monitorul Oficial al Romaniei.
    (3) Fondul ipotecar se poate constitui si in forma societatii comerciale pe actiuni prin subscriptie simultana, fiind supus prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, cu derogarile stabilite prin legi speciale si prin normele lor de aplicare.
    (4) Fondurile ipotecare au ca obiect exclusiv de activitate achizitia de creante ipotecare si privilegiate de la institutiile autorizate, finantarea, pe baza garantiilor ipotecare, a constructiilor imobiliare si emiterea de titluri de valoare, in baza portofoliului de creante ipotecare detinut.
    Art. 3
    Aporturile la capitalul social al fondurilor ipotecare vor fi numai in numerar si se vor varsa integral in termen de 5 zile lucratoare bancare de la data semnarii contractului de constituire a fondului ipotecar, in cont la o banca, pe numele si la dispozitia acestui fond.
    Art. 4
    (1) Capitalul social minim al fondului ipotecar este de 5.000.000 USD in echivalent lei si trebuie mentinut pe toata durata de existenta a acestuia.
    (2) Reducerea capitalului social minim al fondului ipotecar, din orice cauza, sub minimul prevazut obliga membrii acestuia sa completeze capitalul social cu noi aporturi sau sa dizolve si sa lichideze fondul.
    Art. 5
    (1) Fondul ipotecar este reprezentat de un consiliu de incredere numit de adunarea membrilor fondului, format din 3 membri, persoane fizice, romane si/sau straine, indiferent daca sunt sau nu sunt membri ai fondului.
    (2) Membrii consiliului de incredere trebuie sa fie licentiati si sa aiba o reputatie profesionala solida.
    (3) Membrii consiliului de incredere vor alege dintre ei un presedinte. In caz de neintelegere decide adunarea membrilor fondului ipotecar.
    Art. 6
    (1) Fondul ipotecar va fi administrat de o societate de administrare autorizata de C.N.V.M., pe baza unui contract incheiat intre consiliul de incredere, in numele si pe seama fondului, si societatea de administrare.
    (2) Societatea de administrare va incheia, in numele si pe seama fondului ipotecar, un contract de depozitare cu o societate de depozitare autorizata de C.N.V.M., care va tine in custodie toate activele fondului, cu exceptia celor detinute de alte entitati juridice, conform dispozitiilor legale si reglementarilor C.N.V.M.
    Art. 7
    (1) In schimbul aporturilor la capitalul social al fondului ipotecar membrii acestuia primesc titluri nominative, titluri de participare sau actiuni, cu o valoare nominala minima de 100 USD in echivalent lei. Fondul ipotecar este obligat sa emita titlurile in termen de 30 de zile de la autorizare.
    (2) Titlurile vor fi emise in forma dematerializata.
    (3) Titlurile sunt transmisibile pe piata de capital sau prin inscriere in Registrul investitorilor.
    (4) Titularul titlului este de drept membru al fondului ipotecar, cu toate drepturile si obligatiile care decurg din aceasta calitate, in conformitate cu clauzele contractului de societate.
    Art. 8
    (1) Gestiunea fondului ipotecar va fi supravegheata si verificata de un cenzor extern independent, care trebuie sa indeplineasca toate conditiile prevazute de reglementarile aplicabile cenzorilor externi independenti inregistrati la C.N.V.M.
    (2) Societatea de administrare are obligatia, sub sanctiunea de daune ce ar rezulta, sa incheie un contract pentru auditarea fondului ipotecar cu un cenzor extern independent, in termen de 90 de zile lucratoare bancare de la data incheierii contractului de administrare cu fondul.
    (3) In afara de acestea, oricand si pentru orice motiv, C.N.V.M. are drept de supraveghere si control asupra legalitatii activitatii fondului ipotecar prin intermediul agentilor special imputerniciti in acest sens.
    Art. 9
    (1) Fondul ipotecar functioneaza pe baza autorizatiei de functionare emise de C.N.V.M.
    (2) Societatea de administrare are obligatia, sub sanctiunea de daune ce ar rezulta, sa solicite autorizatia de functionare in termen de 5 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a contractului de societate prin care se constituie fondul ipotecar.
    (3) Fondul ipotecar poate sa functioneze incepand cu data acordarii autorizatiei de functionare.
    (4) C.N.V.M. are dreptul suveran de a aprecia legalitatea si oportunitatea functionarii fondului ipotecar respectiv.
    (5) C.N.V.M. este obligata sa raspunda solicitantului in termen de 30 de zile calendaristice de la data solicitarii autorizatiei de functionare.
    (6) Solicitantul caruia i s-a respins autorizatia de functionare poate ataca in justitie, pentru motive de nelegalitate si netemeinicie, decizia de respingere, in conditiile dreptului procesual comun.
    (7) Fondul ipotecar caruia i s-a respins autorizatia de functionare este dizolvat de drept, dupa caz, la una dintre urmatoarele date:
    a) data respingerii autorizatiei de functionare, daca solicitantul nu a atacat in justitie decizia de respingere in termenele prevazute de dreptul comun;
    b) data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii judecatoresti care se pronunta asupra deciziei atacate, in cazul in care solicitantul ataca in justitie cererea de respingere a autorizatiei de functionare a fondului ipotecar. Dizolvarea fondului ipotecar obliga consiliul de incredere sa convoace adunarea membrilor fondului pentru lichidarea acestuia, conform clauzelor contractului de societate.
    Art. 10
    (1) Autorizatia de functionare a fondului ipotecar se acorda pe baza urmatoarelor documente care insotesc cererea de autorizare:
    a) contractul de societate;
    b) dovezile privind efectuarea aporturilor la capitalul social de catre membrii fondului;
    c) curriculum vitae, copiile de pe diplomele de studii, de pe diplomele de calificari si specializari profesionale si cazierul judiciar ale membrilor consiliului de incredere;
    d) memoriul de fundamentare a obiectivelor economice si financiare ale fondului.
    (2) C.N.V.M. poate ridica autorizatia de functionare a fondului emisa, in cazul in care acesta incalca pe parcursul functionarii prevederile legilor, ale prezentelor norme metodologice si ale regulamentelor C.N.V.M.
    (3) Autorizatia de functionare se acorda pe perioada constituirii fondului ipotecar si poate fi retrasa in conditiile stabilite de actele normative.
    (4) In cazul retragerii autorizatiei de functionare se aplica prevederile art. 9 alin. (6) si (7).
    (5) Decizia de respingere sau de retragere a autorizatiei de functionare trebuie motivata in fapt si in drept.
    Art. 11
    (1) Fondul ipotecar va avea un registru al investitorilor, tinut, dupa caz, la un registru independent sau la o societate de depozitare autorizata de C.N.V.M.
    (2) Registrul investitorilor este public si poate fi consultat de orice tert, care poate obtine, la cerere, extrase de cont.
    Art. 12
    Supravegherea activitatii fondurilor ipotecare se va face de C.N.V.M., in baza regulamentelor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 13
    C.N.V.M. va adopta regulamentele necesare pentru indeplinirea obligatiilor ce decurg din prezentele norme metodologice.
    Art. 14
    (1) In afara regulilor imperative stabilite prin prezentele norme metodologice, functionarea, conducerea, gestiunea, administrarea, majorarea capitalului social al fondului ipotecar, transferul titlurilor, convocarea si tinerea adunarilor membrilor fondului, cvorumul de prezenta si conditiile de vot si de luare a hotararilor in adunarea membrilor fondului, durata mandatului de membru al consiliului de incredere al fondului si conditiile de acordare si de revocare a acestuia, convocarea si tinerea sedintelor consiliului de incredere al fondului, cvorumul de prezenta si conditiile de vot si de luare a hotararilor in consiliul de incredere al fondului, regulile privind aderarea ulterioara la fond, retragerea si excluderea din acesta, dizolvarea si lichidarea fondului vor fi in mod obligatoriu stabilite prin contractul de societate.
    (2) Absenta acestor clauze, insuficienta lor sau neconformitatea acestora cu actele normative in vigoare atrage respingerea autorizatiilor de functionare a fondului ipotecar.

    CAP. 2
    Creantele ipotecare

    Art. 15
    Creantele ipotecare sunt cele existente intre creditorii ipotecari si debitorii, persoane fizice sau juridice, in scopul prevazut la art. 1 din lege.
    Art. 16
    Creantele ipotecare ale caror creditori titulari sunt prevazuti la art. 1 alin. (1) din prezentele norme metodologice pot fi cedate, inclusiv sub forma standardizata, pe pietele organizate unor institutii autorizate sa functioneze pe piata de capital, in conditiile prevazute de Codul civil pentru cesiunea de creanta, cu respectarea art. 26 din lege.

    CAP. 3
    Titlurile de valoare si obligatiunile ipotecare

    Art. 17
    (1) Orice titular de creanta ipotecara, inclusiv fondurile ipotecare si institutiile autorizate sa actioneze pe pietele de capital, indiferent de modul de dobandire a calitatii de creditor ipotecar, pot emite, conform art. 25 din lege, in baza creantelor ipotecare detinute, titluri de valoare, denumite titluri ipotecare, in limita a 75% din valoarea nominala totala a creantelor ipotecare detinute la momentul emisiunii.
    (2) Titlurile ipotecare sunt valori mobiliare emise in forma dematerializata pe pietele de capital si sunt supuse reglementarilor C.N.V.M. privind emitentul, emisiunea, plasamentul, transferul, depozitarea si evidenta valorilor mobiliare.
    Art. 18
    (1) Institutiile financiare autorizate sa acorde credite ipotecare pot emite, conform art. 29 din lege, in baza creantelor ipotecare detinute, obligatiuni ipotecare, in limita a 60% din valoarea nominala totala a creantelor ipotecare detinute la momentul emisiunii.
    (2) Obligatiunile ipotecare sunt valori mobiliare emise in forma dematerializata pe pietele de capital si sunt supuse reglementarilor C.N.V.M. privind emisiunea, plasamentul, transferul, depozitarea si evidenta valorilor mobiliare.
    Art. 19
    Titlurile de valoare si obligatiunile ipotecare, emise de acelasi titular de creante ipotecare, nu pot depasi impreuna 75% din valoarea nominala totala a creantelor ipotecare detinute la momentul ultimei emisiuni.
    Art. 20
    (1) In scopul asigurarii functionarii continue si ordonate a pietelor de capital emitentii de obligatiuni ipotecare vor constitui un fond de garantare a obligatiunilor ipotecare, participarea acestora fiind stabilita prin actele fondului de garantare si prin reglementari ale C.N.V.M.
    (2) Conditiile de infiintare, organizare, functionare si de utilizare a sumelor constituite drept garantie pentru emisiunea de obligatiuni ipotecare vor fi stabilite prin actele fondului de garantare si prin reglementari ale C.N.V.M.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 3/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 3 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu