E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.398 din 21.03.2013

pentru înfiinţarea comisiilor consultative ale Ministerului Sănătăţii
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 157 din 25 martie 2013SmartCity1

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei de asistenţă medicală şi politici publice nr. E.N. 2.737 din 21 martie 2013,având în vedere prevederile art. 16 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) şi art. 11 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin: Articolul 1Pentru coordonarea ştiinţifică şi metodologică a activităţii de specialitate din reţeaua de asistenţă medicală se înfiinţează şi funcţionează următoarele comisii consultative ale Ministerului Sănătăţii: a)Comisia naţională pentru coordonarea comisiilor de specialitate; b)comisiile de specialitate. Articolul 2Atribuţiile, precum şi modul de organizare şi funcţionare ale Comisiei naţionale pentru coordonarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii sunt cuprinse în regulamentul de organizare şi funcţionare prevăzut în anexa nr. 1. Articolul 3Atribuţiile, precum şi modul de organizare şi funcţionare ale comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii sunt cuprinse în regulamentul de organizare şi funcţionare prevăzut în anexa nr. 2. Articolul 4Componenţa nominală a Comisiei naţionale pentru coordonarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii este prevăzută în anexa nr. 3. Articolul 5Lista comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi componenţa nominală a acestora sunt prevăzute în anexa nr. 4. Articolul 6Participarea persoanelor nominalizate la activităţile desfăşurate în cadrul comisiilor consultative ale Ministerului Sănătăţii în condiţiile prezentului ordin constituie atribuţie de serviciu, se înscrie în fişa postului şi se apreciază în raportul anual de evaluare a performanţelor profesionale. Articolul 7(1) Membrii comisiilor consultative ale Ministerului Sănătăţii se supun prevederilor referitoare la confidenţialitate şi la conflictul de interese, potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare.(2) Aceştia sunt obligaţi, în termen de 30 de zile de la numire, să întocmească şi să depună o declaraţie de interese, pe propria răspundere, cu privire la funcţiile şi activităţile pe care le desfăşoară, precum şi angajamentul de confidenţialitate.(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) au obligaţia să îşi actualizeze anual declaraţia de interese, până la data de 31 decembrie a fiecărui an, precum şi ori de câte ori intervin modificări ale datelor care fac obiectul acestei declaraţii.(4) Declaraţiile de interese şi angajamentul de confidenţialitate se depun şi se păstrează la Secretariatul general al Ministerului Sănătăţii.(5) Declaraţiile de interese se vor publica pe site-ul Ministerului Sănătăţii.(6) Modelul declaraţiei de interese şi modelul angajamentului de confidenţialitate sunt prevăzute în anexele nr. 5 şi 6.(7) Nerespectarea prevederilor alin. (2) şi (3) atrage pierderea calităţii de membru al comisiei consultative a Ministerului Sănătăţii. Articolul 8Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 9Membrii comisiilor consultative ale Ministerului Sănătăţii, precum şi direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 10La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii nr. 326/2009 privind înfiinţarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi a Comisiei naţionale de transparenţă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 218 din 6 aprilie 2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 11Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul sănătăţii, Gheorghe-Eugen Nicolăescu
ANEXA Nr. 1REGULAMENT de organizare şi funcţionare al Comisiei naţionale pentru coordonarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1(1) Comisia naţională pentru coordonarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, denumită în continuare Comisia Naţională, este un organism consultativ al Ministerului Sănătăţii şi se asimilează cu comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii.(2) Comisia Naţională are rolul de a coordona tehnic şi metodologic activitatea comisiilor de specialitate, precum şi de a elabora şi a înainta ministrului sănătăţii propuneri bazate pe dovezi pentru fundamentarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor de sănătate. Articolul 2 (1) Comisia Naţională este formată din 8 membri, un preşedinte şi 2 vicepreşedinţi, personalităţi reprezentative în domeniul sănătăţii.(2) Secretariatul tehnic al Comisiei Naţionale este asigurat de reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, desemnaţi prin ordin al ministrului sănătăţii. Articolul 3(1) Comisia Naţională îşi desfăşoară activitatea în şedinţe plenare, organizate lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea preşedintelui comisiei, a ministrului sănătăţii sau a secretarului de stat cu atribuţii în domeniu.(2) Şedinţele Comisiei Naţionale sunt conduse de preşedintele acesteia, de ministrul sănătăţii sau de secretarul de stat cu atribuţii în domeniu, după caz.(3) Şedinţele Comisiei Naţionale se desfăşoară la sediul Ministerului Sănătăţii şi numai în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi cu drept de vot.(4) Preşedintele Comisiei Naţionale are dreptul la un singur vot.(5) Membrii Secretariatului tehnic al Comisiei Naţionale nu au drept de vot.(6) Pentru informaţii suplimentare, Comisia Naţională poate solicita participarea unor experţi în domeniu la şedinţele acesteia sau poate solicita informaţii şi documente suplimentare de la comisiile de specialitate.(7) La şedinţele Comisiei Naţionale pot participa, în calitate de invitaţi, preşedinţi ai comisiilor de specialitate, în funcţie de problematica dezbătută.(8) Ministrul sănătăţii sau secretarul de stat desemnat poate participa la lucrările Comisiei Naţionale şi în acest caz conduce lucrările şedinţei. Articolul 4Sediul Comisiei Naţionale este la sediul Ministerului Sănătăţii. Articolul 5(1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Comisia Naţională emite hotărâri.(2) Cvorumul necesar pentru a lua hotărâri valide este de cel puţin două treimi din numărul membrilor Comisiei Naţionale cu drept de vot, iar hotărârile se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi.(3) În caz de egalitate, votul preşedintelui decide.(4) În situaţia în care sunt supuse dezbaterii probleme specifice domeniului de activitate în care vreunul dintre membrii Comisiei Naţionale îşi desfăşoară activitatea, acesta este obligat să se abţină şi să nu participe la luarea deciziei în această problemă. Articolul 6Actele oficiale ale Comisiei Naţionale sunt semnate numai de preşedintele acesteia. Articolul 7Comisia Naţională este subordonată ministrului sănătăţii sau secretarului de stat desemnat de către acesta. Articolul 8(1) Membrii Comisiei Naţionale cu drept de vot sunt obligaţi ca, în termen de 30 de zile de la numire, să întocmească şi să depună o declaraţie de interese, pe propria răspundere, cu privire la funcţiile şi activităţile pe care le desfăşoară, precum şi angajamentul de confidenţialitate, prevăzute în anexele nr. 5 şi 6 la ordin.(2) Declaraţiile de interese şi angajamentele de confidenţialitate ale membrilor Comisiei Naţionale se actualizează anual, până la data de 31 decembrie a fiecărui an, precum şi ori de câte ori intervin modificări ale datelor care fac obiectul acestor declaraţii.(3) Declaraţiile de interese şi angajamentul de confidenţialitate se depun şi se păstrează la Secretariatul general al Ministerului Sănătăţii.(4) Declaraţiile de interese se vor publica pe site-ul Ministerului Sănătăţii. Articolul 9(1) În termen de 30 de zile de la numire, membrii Comisiei Naţionale sunt obligaţi să comunice Secretariatului general al Ministerului Sănătăţii datele de contact ale acestora, şi anume:a)numele şi prenumele; b)unitatea sanitară unde îşi desfăşoară activitatea; c)adresa de corespondenţă; d)adresa de e-mail; e)numărul de telefon/număr de fax. (2) Datele de contact ale Comisiei Naţionale se vor publica pe site-ul Ministerului Sănătăţii. Capitolul IIAtribuţiile Comisiei Naţionale Articolul 10(1) Comisia Naţională are următoarele atribuţii:a)coordonează tehnic şi metodologic activitatea comisiilor de specialitate; b)monitorizează şi evaluează modul în care comisiile de specialitate îşi îndeplinesc atribuţiile stabilite prin prezentul regulament; c)analizează şi avizează propunerile comisiilor de specialitate cu privire la pachetele de servicii medicale care se asigură în cadrul sistemului de sănătate, urmând ca hotărârile adoptate să fie prezentate ministrului sănătăţii; d)analizează şi avizează, după caz, fundamentările elaborate de către comisiile de specialitate, pe care le înaintează ministrului sănătăţii în vederea stabilirii deciziilor strategice pentru soluţionarea problemelor specifice domeniului de specialitate al acestora; e)la cererea ministrului sănătăţii, propune măsuri de întărire a rolului sistemului de sănătate, de îmbunătăţire a managementului acestuia şi de organizare a serviciilor de sănătate; f)elaborează şi înaintează ministrului sănătăţii propuneri bazate pe dovezi pentru fundamentarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor de sănătate; g)participă la elaborarea politicilor, strategiilor şi programelor de acţiune în domeniul sănătăţii populaţiei, în acord cu Programul de guvernare; h)elaborează şi prezintă ministrului sănătăţii analize cu privire la starea de sănătate a populaţiei împreună cu tendinţele de evoluţie a acesteia şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea acesteia; i)identifică şi propune ministrului sănătăţii priorităţile naţionale pe termen scurt, mediu şi lung specifice fiecărui domeniu de intervenţie al asistenţei de sănătate publică stabilite prin lege; j)participă la elaborarea, implementarea şi monitorizarea Strategiei naţionale de sănătate; k)fundamentează şi propune ministrului sănătăţii măsurile ce se impun a fi luate pentru asigurarea concordanţei cu politicile, strategiile şi recomandările instituţiilor şi organizaţiilor internaţionale în domeniu; l)soluţionează la cerere, în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării documentului la Secretariatul tehnic al Comisiei Naţionale, litigiile apărute la nivelul comisiilor de specialitate; m)îndeplineşte şi alte sarcini, la solicitarea ministrului sănătăţii. (2) Comisia Naţională poate solicita, prin intermediul direcţiilor de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, materiale documentare şi alte informaţii necesare activităţii ei, în condiţiile prevăzute de prezentul regulament. Articolul 11Comisia Naţională poate să hotărască modificarea sau respingerea, după caz, a deciziilor luate de către comisiile de specialitate, cu precizarea motivelor legale care au stat la baza acestei hotărâri. Articolul 12Cheltuielile de deplasare ocazionate de participarea membrilor Comisiei Naţionale la şedinţele acesteia, în condiţiile prezentului regulament, sunt suportate de instituţiile publice în care persoanele sunt încadrate sau unde acestea desfăşoară activitate prin integrare clinică. ANEXA Nr. 2REGULAMENT de organizare şi funcţionare al comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1Comisia de specialitate este un organism consultativ prin care Ministerul Sănătăţii coordonează, din punct de vedere ştiinţific şi metodologic, reţeaua de asistenţă medicală corespunzător domeniului de specialitate din sfera de competenţă a comisiei. Articolul 2(1) Comisia de specialitate este formată din personalităţi ale lumii medicale, numite prin ordin de către ministrul sănătăţii.(2) Comisia de specialitate este formată din:a)preşedinte; b)vicepreşedinte; c)secretar; d)membri. (3) Comisia de specialitate poate invita la şedinţele sale şi alţi specialişti din domeniul său de activitate sau din alte domenii, în funcţie de problematica abordată.(4) La şedinţele comisiei de specialitate pot participa, în calitate de invitaţi permanenţi, 2 medici rezidenţi sau specialişti cu vechime mai mică de un an în specialitate, precum şi un reprezentant desemnat de asociaţiile reprezentative ale pacienţilor.(5) În termen de 14 zile de la publicarea prezentului regulament, preşedintele comisiei desemnează 2 membri cu experienţă în efectuarea reviziilor critice (critical appraisal) ale documentelor care stau la baza evaluării tehnologiilor medicale.(6) Numele persoanelor desemnate în condiţiile prevăzute la alin. (5) sunt comunicate în scris ministrului sănătăţii şi Comisiei naţionale pentru coordonarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii. Articolul 3(1) Comisia de specialitate îşi desfăşoară activitatea în şedinţe organizate lunar sau ori de câte ori este necesar.(2) Şedinţele comisiei de specialitate se convoacă de către preşedinte, vicepreşedinte, ministrul sănătăţii sau de către secretarul de stat cu atribuţii în domeniu şi se desfăşoară numai în prezenţa persoanei care a convocat comisia de specialitate, precum şi a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor săi cu drept de vot.(3) În situaţia în care, din motive obiective, preşedintele nu poate participa la lucrările comisiei de specialitate, deleagă această competenţă vicepreşedintelui acesteia.(4) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, comisia de specialitate emite decizii.(5) Cvorumul necesar pentru a lua decizii valide este de cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor săi cu drept de vot, iar deciziile se adoptă cu majoritatea simplă a voturilor.(6) Decizia comisiei de specialitate se consideră validă numai dacă este asumată prin consensul preşedintelui şi al vicepreşedintelui.(7) Preşedintele comisiei de specialitate are dreptul la un singur vot.(8) Secretarul comisiei de specialitate şi invitaţii care participă la şedinţele acesteia nu au drept de vot.(9) În situaţia în care sunt supuse dezbaterii probleme cu privire la persoane fizice şi/sau juridice cu care vreunul dintre membrii comisiei de specialitate are relaţii cu caracter patrimonial, acesta este obligat să se abţină de la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii şi să îl informeze de îndată pe preşedintele comisiei de specialitate sau persoana care conduce şedinţa comisiei de specialitate, după caz. Articolul 4(1) Comisia de specialitate poate avea în structura sa una sau mai multe subcomisii, a căror activitate o coordonează.(2) Fiecare subcomisie din structura comisiilor de specialitate este condusă de un preşedinte.(3) Subcomisiile din structura comisiilor de specialitate îşi pot desfăşura activitatea în şedinţe organizate lunar sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui subcomisiei, preşedintelui comisiei de specialitate respective, ministrului sănătăţii sau a secretarului de stat cu atribuţii în domeniu.(4) Activitatea subcomisiilor din structura comisiilor de specialitate se desfăşoară numai în prezenţa preşedintelui subcomisiei şi a preşedintelui sau vicepreşedintelui comisiei de specialitate respective.(5) Deciziile subcomisiei se adoptă cu majoritate simplă a voturilor şi sunt transmise preşedintelui comisiei de specialitate care coordonează activitatea subcomisiei, în termen de 5 zile de la adoptarea acestora. Articolul 5(1) Comisia de specialitate sau subcomisiile acesteia se întrunesc la sediul Ministerului Sănătăţii sau într-o altă locaţie stabilită de preşedintele comisiei sau subcomisiei, după caz.(2) Situaţia privind prezenţa la şedinţele comisiei de specialitate şi/sau la şedinţele subcomisiilor acesteia, după caz, se certifică prin semnătura preşedintelui comisiei respective şi se depune de către secretarul comisiei de specialitate la sediul Comisiei naţionale pentru coordonarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, lunar, până la data de 5 a lunii curente pentru luna anterioară.(3) La fiecare şedinţă a comisiei de specialitate se întocmeşte un proces-verbal care este semnat de participanţi. Articolul 6(1) Cheltuielile de deplasare ocazionate de participarea la şedinţele comisiei de specialitate sau la şedinţele subcomisiei acesteia, după caz, în condiţiile prezentului regulament, sunt suportate de instituţiile publice în care persoanele sunt încadrate sau unde acestea desfăşoară activitate prin integrare clinică.(2) Specialiştii invitaţi la lucrările comisiei de specialitate sau ale subcomisiei acesteia nu beneficiază de decontarea cheltuielilor de deplasare. Articolul 7Actele oficiale ale comisiei de specialitate sunt semnate numai de preşedintele acesteia. Articolul 8Activitatea comisiei de specialitate este coordonată de Comisia naţională pentru coordonarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii. Articolul 9(1) În termen de 30 de zile de la data publicării prezentului regulament, preşedinţii comisiilor de specialitate sunt obligaţi să comunice Secretariatului general al Ministerului Sănătăţii datele de contact ale tuturor membrilor comisiei pe care o reprezintă, şi anume:a)numele şi prenumele; b)unitatea sanitară unde îşi desfăşoară activitatea; c)adresa de corespondenţă; d)adresa de e-mail; e)număr de telefon/număr de fax. (2) Datele de contact ale comisiilor de specialitate se vor publica pe site-ul Ministerului Sănătăţii. Capitolul IIAtribuţiile comisiei de specialitate Articolul 10Comisia de specialitate are următoarele atribuţii: 1. coordonează, din punct de vedere ştiinţific şi metodologic, reţeaua de asistenţă medicală corespunzător domeniului de specialitate din sfera sa de competenţă; 2. identifică şi propune ministrului sănătăţii priorităţile naţionale pe termen scurt, mediu şi lung, corespunzător domeniului de specialitate din sfera sa de competenţă; 3. participă la elaborarea Strategiei naţionale de sănătate; 4. elaborează ghidurile şi protocoalele de practică medicală, pe care le supune aprobării ministrului sănătăţii; 5. elaborează propuneri pentru pachetele de servicii medicale care se asigură în cadrul sistemului de sănătate; 6. participă la procesul de evaluare a tehnologiilor medicale, în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al ministrului sănătăţii; 7. colaborează cu organisme profesionale din sistemul de sănătate şi instituţii academice în cadrul procesului de evaluare a tehnologiilor medicale; 8. fundamentează deciziile ministrului sănătăţii cu privire la politicile, strategiile şi programele de acţiune în domeniul sănătăţii populaţiei din sfera sa de competenţă, în acord cu Programul de guvernare; 9. elaborează criteriile specifice necesare în vederea constituirii registrelor naţionale pentru bolile cu impact major asupra sănătăţii; 10. colaborează cu structurile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii pentru elaborarea programelor de pregătire profesională, organizarea şi desfăşurarea activităţii de învăţământ; 11. coordonează activitatea subcomisiilor pe care le are în structura sa; 12. participă la acţiunile de control şi evaluare a activităţii de specialitate din instituţiile sanitare, la solicitarea Ministerului Sănătăţii; 13. colaborează cu Comisia naţională de acreditare a spitalelor la elaborarea şi fundamentarea criteriilor şi standardelor de acreditare în vederea acreditării spitalelor; 14. elaborează şi propune ministrului sănătăţii dotarea minimă obligatorie cu aparatură medicală şi materiale sanitare a unităţilor sanitare, pe tipuri de spitale; 15. elaborează şi propune ministrului sănătăţii nomenclatoare cu tehnologii specifice sistemului de sănătate; 16. participă, prin specialiştii desemnaţi, la elaborarea documentaţiei pentru produsele care fac obiectul procedurilor de achiziţii publice organizate de Ministerul Sănătăţii; 17. propune ministrului sănătăţii medicamentele, materialele sanitare şi echipamentele medicale care pot fi incluse în Lista cu medicamentele, materialele sanitare, echipamentele medicale, echipamentele de protecţie, serviciile, combustibilii şi lubrifianţii pentru parcul auto pentru care se organizează achiziţii publice centralizate, la nivel naţional, în condiţiile legii; 18. colaborează cu societăţile ştiinţifice sau asociaţiile profesional-ştiinţifice în problemele majore ori de interes naţional din sfera sa de competenţă; 19. formulează şi propune ministrului sănătăţii criteriile de evaluare a unităţilor sanitare sau secţiilor/compartimentelor de specialitate din sfera sa de competenţă; 20. participă la procesul de guvernanţă clinică, de îmbunătăţire continuă a calităţii actului medical şi a siguranţei pacientului prin elaborarea de proceduri şi standarde specifice, precum şi prin monitorizarea modului de implementare a acestora; 21. evaluează, la solicitarea Ministerului Sănătăţii, recomandările formulate de către comisiile de specialitate teritoriale pentru trimiterea la tratament medical în străinătate a unor categorii de bolnavi; 22. propune ministrului sănătăţii preşedintele fiecărei comisii de specialitate teritoriale constituite în vederea trimiterii la tratament medical în străinătate a unor categorii de bolnavi; 23. îndeplineşte şi alte sarcini stabilite de ministrul sănătăţii, în acord cu specificul domeniului de activitate pe care îl coordonează; 24. fundamentează deciziile ministrului sănătăţii cu privire la problemele specifice domeniului de specialitate din sfera sa de competenţă, vizând: a)elaborarea politicilor şi strategiilor Ministerului Sănătăţii în domeniul său de competenţă; b)elaborarea de criterii şi standarde de performanţă pentru organizarea, monitorizarea şi evaluarea activităţii medicale din unităţile sanitare; c)achiziţia de aparatură de înaltă performanţă pentru dotarea unităţilor sanitare publice; d)pregătirea continuă a personalului medical de specialitate din sistemul de sănătate; e)pregătirea prin rezidenţiat a medicilor specialişti (numărul de posturi necesar pentru pregătirea prin rezidenţiat, criteriile de admitere, structura pregătirii, precum şi alte atribuţii); f)elaborarea criteriilor de admitere pentru obţinerea celei dea doua specialităţi; g)programul de investiţii pentru dezvoltarea şi modernizarea sistemului de sănătate; h)organizarea şi funcţionarea structurilor de specialitate din sistemul de sănătate. Articolul 11În domeniul programelor naţionale de sănătate, comisia de specialitate colaborează cu direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii pentru: a)identificarea şi rezolvarea cu prioritate a problemelor de sănătate specifice domeniului său de competenţă, în conformitate cu Strategia naţională de sănătate a Ministerului Sănătăţii; b)evaluarea nevoilor populaţiei, evidenţiate din date obiective; c)asigurarea concordanţei programelor naţionale de sănătate cu politicile, strategiile şi recomandările instituţiilor şi organizaţiilor internaţionale în domeniu; d)definirea structurii, obiectivelor, activităţilor, precum şi a oricăror altor condiţii şi termene necesare implementării şi derulării programelor naţionale de sănătate; e)elaborarea criteriilor de selecţie a unităţilor de specialitate prin care se implementează programele naţionale de sănătate; f)estimarea şi fundamentarea necesarului de resurse financiare în raport cu obiectivele şi activităţile cuprinse în programele naţionale de sănătate, precum şi cu politicile, strategiile şi recomandările instituţiilor şi organizaţiilor internaţionale în domeniu; g)stabilirea măsurilor necesare în vederea îmbunătăţirii modului de derulare a programelor naţionale de sănătate; h)propunerea unităţilor de asistenţă tehnică şi management al programelor naţionale de sănătate; i)elaborarea de criterii, standarde şi metodologii pentru evaluarea impactului, oportunităţii şi eficienţei programelor naţionale de sănătate; j)controlul şi analiza modului de aplicare de către personalul medical cu responsabilităţi în implementarea programelor naţionale de sănătate a ghidurilor de practică medicală, protocoalelor de diagnostic şi a protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobate în condiţiile legii. Articolul 12Comisia de specialitate poate solicita, prin intermediul direcţiilor de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, materiale documentare şi alte informaţii necesare activităţii ei, în condiţiile prevăzute de prezentul regulament. Articolul 13Ministerul Sănătăţii, prin direcţiile de specialitate, asigură buna desfăşurare a şedinţelor comisiei de specialitate. ANEXA Nr. 3COMPONENŢA NOMINALĂ a Comisiei naţionale pentru coordonarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii Preşedinte: acad. prof. univ. dr. Constantin Popa - Bucureşti Vicepreşedinţi: prof. dr. Radu Deac - Târgu Mureş Prof. dr. Alexandru Irimie - Cluj-Napoca Membri: Prof. dr. Vasile Astărăstoaie - Iaşi Prof. dr. Daniela Bartoş - Bucureşti Prof. dr. Mircea Beuran - Bucureşti Prof. dr. Adrian Streinu-Cercel - Bucureşti Prof. dr. Maria Dorobanţu – Bucureşti Prof. dr. Monica Pop - Bucureşti Prof. dr. Irinel Popescu - Bucureşti Prof. dr. Gheorghe Peltecu - Bucureşti Prof. dr. Ioanel Sinescu - Bucureşti Prof. dr. Mihai Voiculescu - Bucureşti ANEXA Nr. 4Lista comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi componenţa nominală a acestora I. Comisiile de specialitate: 1. Comisia de anestezie şi terapie intensivă; 2. Comisia de boli infecţioase; 3. Comisia de cardiologie; 4. Comisia de dermatovenerologie; 5. Comisia de diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice; 6. Comisia de endocrinologie; 7. Comisia de farmacologie clinică; 8. Comisia de gastroenterologie; 9. Comisia de genetică medicală; 10. Comisia de geriatrie şi gerontologie; 11. Comisia de hematologie; 12. Comisia de medicină de familie; 13. Comisia de medicină de urgenţă şi dezastre; 14. Comisia de medicină internă; 15. Comisia de medicina muncii; 16. Comisia de nefrologie; 17. Comisia de neurologie, neurologie pediatrică; 18. Comisia de oncologie; 19. Comisia de paliaţie; 20. Comisia de pediatrie şi neonatologie; 21. Comisia de pneumologie, alergologie şi imunologie clinică; 22. Comisia de psihiatrie şi psihiatrie pediatrică; 23. Comisia de reabilitare medicală; 24. Comisia de reumatologie; 25. Comisia de chirurgie cardiovasculară; 26. Comisia de chirurgie generală; 27. Comisia de chirurgie plastică - microchirurgie reconstructivă; 28. Comisia de chirurgie toracică; 29. Comisia de chirurgie pediatrică; 30. Comisia de neurochirurgie; 31. Comisia de obstetrică-ginecologie; 32. Comisia de oftalmologie; 33. Comisia de ortopedie şi traumatologie; 34. Comisia de ortopedie pediatrică; 35. Comisia de otorinolaringologie; 36. Comisia de urologie; 37. Comisia de anatomie patologică; 38. Comisia de epidemiologie; 39. Comisia de medicină de laborator; 40. Comisia de medicină legală; 41. Comisia de radiologie-imagistică medicală şi medicină nucleară; 42. Comisia de sănătate publică şi management; 43. Comisia de igienă; 44. Comisia de medicină dentară; 45. Comisia de chirurgie orală şi maxilo-facială; 46. Comisia naţională de luptă anti-SIDA; 47. Comisia de bioetică. II. Componenţa nominală a comisiilor de specialitate: 1. Comisia de anestezie şi terapie intensivă Preşedinte: prof. dr. Dorel Săndesc - Timişoara Vicepreşedinte: conf. dr. Şerban Ion Bubenek Turconi - Bucureşti Secretar: dr. Ovidiu Bedreag - Timişoara Membri: Conf. dr. Daniela Filipescu - Bucureşti Prof. dr. Sanda Copotoiu - Târgu Mureş Conf. dr. Ioana Grinţescu - Bucureşti Conf. dr. Natalia Hagău - Cluj-Napoca Conf. dr. Elena Copaciu - Bucureşti Şef lucrări dr. Dana Tomescu - Bucureşti Şef lucrări dr. Gabriela Droc - Bucureşti 2. Comisia de boli infecţioase Preşedinte: prof. dr. Adrian Streinu-Cercel - Bucureşti Vicepreşedinte: conf. dr. Victoria Aramă - Bucureşti Secretar: dr. Sorin Petrea - Bucureşti Membri: Prof. dr. Emanoil Ceauşu - Bucureşti Prof. dr. Augustin Cupşa - Craiova Prof. dr. Carmen Dorobăţ - Iaşi Prof. dr. Sorin Rugină - Constanţa Prof. dr. Doina Ţăţulescu - Cluj-Napoca Conf. dr. Gabriel-Adrian Popescu - Bucureşti Şef lucrări dr. Voica Lăzureanu - Timişoara 2.1. Subcomisia pentru limitarea rezistenţei microbiene Preşedinte: conf. dr. Gabriel-Adrian Popescu - Bucureşti Membri: Conf. dr. Irina Codiţă - Bucureşti Dr. Roxana Şerban - Bucureşti Dr. Edit Szekely - Târgu Mureş Dr. Daniela Tălăpan - Bucureşti Farm. Gabriela Ruja - Bucureşti 3. Comisia de cardiologie Preşedinte: prof. dr. Cezar Macarie - Bucureşti Vicepreşedinte: prof. dr. Dragoş Vinereanu - Bucureşti Secretar: prof. dr. Dan Gaiţă - Timişoara Membri: Dr. Dan Deleanu - Bucureşti Prof. dr. Ştefan Iosif Drăgulescu - Timişoara Prof. dr. Dan Dobreanu - Târgu Mureş Prof. dr. Maria Dorobanţu - Bucureşti Prof. dr. Carmen Ginghină - Bucureşti Prof. dr. Doina Dimulescu - Bucureşti Prof. dr. Cătălina Georgescu-Arsenescu - Iaşi Conf. dr. Iancu Adrian - Cluj-Napoca Prof. dr. Crina Sinescu - Bucureşti 4. Comisia de dermato-venerologie Preşedinte: prof. dr. Călin Giurcăneanu - Bucureşti Vicepreşedinte: conf. dr. George Sorin Ţiplică - Bucureşti Secretar: dr. Alin Codruţ Nicolescu - Bucureşti Membri: Conf. dr. Laura Gheuca Solovăstru - Iaşi Conf. dr. Silviu Morariu - Târgu Mureş Conf. dr. Cătălin Popescu - Bucureşti Conf. dr. Virgil Pătraşcu - Craiova Conf. dr. Maria Rotaru - Sibiu 5. Comisia de diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice Preşedinte: dr. Alina Nicolau - Bucureşti Vicepreşedinte: conf. dr. Ioan Andrei Vereşiu - Cluj-Napoca Secretar: dr. Rucsandra Dănciulescu - Bucureşti Membri: Prof. dr. Constantin Ionescu-Târgovişte - Bucureşti Prof. dr. Petru Aurel Babeş - Oradea Prof. dr. Mariana Graur - Iaşi Prof. dr. Radu Lichiardopol - Bucureşti Prof. dr. Gabriela Radulian - Bucureşti Prof. dr. Maria Moţa - Craiova Prof. dr. Ioana Micle - Timişoara Conf. dr. Romulus Timar - Timişoara Şef lucrări dr. Maria Niţescu - Bucureşti 6. Comisia de endocrinologie Preşedinte: prof. dr. Constantin Dumitrache - Bucureşti Vicepreşedinte: prof. dr. Simona Fica - Bucureşti Secretar: dr. Raluca Alexandra Trifanescu - Bucureşti Membri: Prof. dr. Voichiţa Mogoş - Iaşi Prof. dr. Circo Eduard - Constanţa Conf. dr. Cătălina Poiană - Bucureşti Conf. dr. Ionela Paşcanu - Târgu Mureş Conf. dr. Carmen Georgescu - Cluj-Napoca Conf. dr. Aurora Miloş - Timişoara Conf. dr. Ghervan Cristina - Cluj Şef lucrări dr. Adina Mariana Ghemigean - Bucureşti Şef lucrări dr. Diana Loreta Păun - Bucureşti 7. Comisia de farmacologie clinică Preşedinte: acad. prof. dr. Victor Voicu - Bucureşti Vicepreşedinte: prof. dr. Anca Buzoianu - Cluj-Napoca Secretar: asist. dr. Tudosie Mihai - Bucureşti Membri: Prof. dr. Ioan Fulga - Bucureşti Prof. dr. Mihai Nechifor - Iaşi Prof. dr. Gheorghe Ţarălungă - Constanţa Conf. dr. Daniel Vasile - Bucureşti Conf. dr. Andrei Tică - Craiova 8. Comisia de gastroenterologie Preşedinte: prof. dr. Oliviu Pascu - Cluj-Napoca Vicepreşedinte: prof. dr. Mircea Diculescu - Bucureşti Secretar: dr. Teodor Bădescu - Bucureşti Membri: Prof. dr. Ligia Bancu - Târgu Mureş Prof. dr. Adrian Săftoiu - Craiova Prof. dr. Ioan Sporea - Timişoara Prof. dr. Anca Trifan - Iaşi Conf. dr. Eugen Dumitru - Constanţa Conf. dr. Cristin-Constantin Vere - Craiova Şef lucrări dr. Gabriel Constantinescu - Bucureşti 9. Comisia de genetică medicală Preşedinte: prof. dr. Marius Bembea - Oradea Vicepreşedinte: prof. dr. Maria Puiu - Timişoara Secretar: dr. Vasilica Plăiaşu - Bucureşti Membri: Prof. dr. Emilia Severin - Bucureşti Conf. dr. Vlad Gorduza - Iaşi Prof. dr. Pop Ioan Victor - Cluj-Napoca 10. Comisia de geriatrie şi gerontologie Preşedinte: conf. dr. Luiza Spiru - Bucureşti Vicepreşedinte: şef lucrări dr. Gabriel Prada - Bucureşti Secretar: dr. Ioana Ioancio - Bucureşti Membri: Conf. dr. Ioan Valer Donca - Cluj Conf. dr. Dana Ioana Alexa - Iaşi Conf. dr. Maria Georgescu - Bucureşti Şef lucrări dr. Lelia Maria Şuşan - Timişoara Dr. Carmen Ştiru - Bucureşti 11. Comisia de hematologie Preşedinte: prof. dr. Margit Şerban - Timişoara Vicepreşedinte: prof. dr. Anca Lupu - Bucureşti Secretar: şef lucrări Iulia Ursuleac - Bucureşti Membri: Dr. Florentina Vlădăreanu - Bucureşti Dr. Călin Lazăr - Cluj-Napoca Dr. Cătălin Dănăilă - Iaşi Dr. Alina Dobrotă - Constanţa Dr. Luminiţa Rusen - Bucureşti Conf. dr. Coriu Daniel - Bucureşti Dr. Valentina Uscătescu - Bucureşti 12. Comisia de medicină de familie Preşedinte: prof. dr. Matei Dumitru - Bucureşti Vicepreşedinte: prof. Viorela Enăchescu - Craiova Secretar: dr. Adrian Grom - Vaslui Membri: Doina Ileana Mihăilă - Bucureşti Dr. Rodica Tănăsescu - Bucureşti Dr. Cristina Isar - Bucureşti Dr. Sever Cristian Oană - Bucureşti Dr. Adela Iancu - Bucureşti Dr. Anca Bălan - Cluj Dr. Loredana Piloff - Sibiu Dr. Cecilia Grigore - Iaşi Dr. Cătălin Petrencic - Călăraşi Dr. Sandra Alexiu - Bucureşti Dr. Marina Pârcălabu - Bucureşti 13. Comisia de medicină de urgenţă şi dezastre Preşedinte: şef lucrări dr. Raed Arafat - Târgu Mureş Vicepreşedinte: dr. Hadrian Liviu Borcea - Oradea Secretar: dr. Cătălina Cornea - Bucureşti Membri: Şef lucrări dr. Luciana Rotaru - Craiova Dr. Alice Grasu - Bucureşti Dr. Leonida Iancu - Timişoara Dr. Bogdan Opriţă - Bucureşti Dr. Vasile Popescu - Constanţa Dr. Monica Puticiu - Arad Dr. Horia Simu - Cluj-Napoca Dr. Lavinia Ramona Orac - Târgu Mureş Dr. Alexandra Cojocaru - Constanţa 14. Comisia de medicină internă Preşedinte: prof. dr. Ioan Brukner - Bucureşti Vicepreşedinte: prof. dr. Daniela Bartoş - Bucureşti Secretar: şef lucrări dr. Elisabeta Bădilă - Bucureşti Membri: Prof. dr. Emil Caraşca - Târgu Mureş Prof. dr. Coman Tănăsescu - Bucureşti Conf. dr. Ioana Dana Alexa - Iaşi Conf. dr. Florin Petrescu - Craiova Prof. dr. Dan Dumitraşcu - Cluj-Napoca 15. Comisia de medicina muncii Preşedinte: prof. dr. Eugenia Naghi - Bucureşti Vicepreşedinte: conf. dr. Elena Ana Păuncu - Timişoara Secretar: dr. Marina Oţelea - Bucureşti Membri: Prof. dr. Marilena Oargă - Cluj-Napoca Prof. dr. Ion Toma - Craiova Şef lucrări dr. Stelian Morariu - Arad Dr. Mihaela Stoia - Sibiu Dr. Adriana Todea - Bucureşti 16. Comisia de nefrologie Preşedinte: prof. dr. Gabriel Mircescu - Bucureşti Vicepreşedinte: prof. dr. Adrian Covic - Iaşi Secretar: dr. Liliana Gârneaţă - Bucureşti Membri: Conf. dr. Grigore Dogaru - Târgu Mureş Prof. dr. Alexandru Ciocâlteu - Bucureşti Prof. dr. Dan Ştefan Vlăduţiu - Cluj-Napoca Conf. dr. Gabriel Bako - Oradea Prof. dr. Eugen Moţa - Craiova Conf. dr. Mircea Nicolae Penescu - Bucureşti Dr. Ovidiu Sorin Golea - Timişoara 17. Comisia de neurologie, neurologie pediatrică Preşedinte: prof. dr. Ovidiu Alexandru Băjenaru - Bucureşti Vicepreşedinte: prof. dr. Dafin Mureşanu - Cluj-Napoca Secretar: asist. dr. Mihai Vasile - Bucureşti Membri: Prof. dr. Perju Dumbravă Lăcrămioara - Cluj-Napoca Prof. dr. Cristian-Dinu Popescu - Iaşi Prof. dr. Mihaela Simu - Timişoara Conf. dr. Bogdan Popescu - Bucureşti Conf. dr. Rodica Bălaşa - Târgu Mureş Conf. dr. Tuţă Sorin - Bucureşti Conf. dr. Dana Cristina Craiu - Bucureşti 18. Comisia de oncologie Preşedinte: prof. dr. Alexandru Irimie - Cluj-Napoca Vicepreşedinte: prof. dr. Anca Lupu - Bucureşti Secretar: dr. Alexandru Eniu - Cluj-Napoca 18.1. Subcomisia oncologie medicală (tumori solide) Preşedinte: prof. dr. Tudor Ciuleanu - Cluj-Napoca; Membri: Conf. dr. Lucian Miron - Iaşi Dr. Ciprian Aldea - Bucureşti Dr. Călin Alexandru Grigorescu - Bucureşti Dr. Ştefan Curescu - Timişoara Dr. Şerban Donea - Bucureşti 18.2. Subcomisia oncohematologie Preşedinte: prof. dr. Anca Lupu - Bucureşti Membri: Prof. dr. Hortensia Ioniţă - Timişoara Prof. dr. Oltean Galafteon - Târgu Mureş Conf. dr. Anca Bojan - Cluj-Napoca Dr. Radu Niculescu - Bucuresti Dr. Cristina Burcoveanu - Iaşi 18.3. Subcomisia de chirurgie oncologică Preşedinte: prof. dr. Brătucu Eugen - Bucureşti Membri: Prof. dr. Viorel Scripcariu - Iaşi Prof. dr. Alexandru Blidaru - Bucureşti Prof. dr. Alexandru Irimie - Cluj-Napoca Conf. dr. Octavian Mazilu - Timişoara Şef lucrări dr. Patriciu Achimaş-Cadariu - Cluj-Napoca 18.4. Subcomisia radioterapie Preşedinte: conf. dr. Valentin Cernea - Cluj-Napoca Membri: Şef lucrări dr. Xenia Elena Bacinschi - Bucureşti Dr. Laura Rebegea Paraschiv - Galaţi Dr. Bogdan Lişcu - Bucureşti Dr. Mircea Nicolae Savu - Bucureşti Dr. Anca Munteanu - Iaşi 18.5. Subcomisia oncopediatrie Preşedinte: conf. dr. Monica Desire Dragomir - Bucureşti Membri: Prof. dr. Despina Baghiu - Târgu Mureş Conf. dr. Smaranda Arghirescu - Timişoara Conf. dr. Ingrid-Crenguţa Miron - Iaşi Şef lucrări dr. Anca Colita - Bucureşti Dr. Rodica Voichiţa Cosnarovici - Cluj-Napoca 19. Comisia de paliaţie Preşedinte: dr. Daniela Moşoiu - Hospice Casa Speranţei Braşov Vicepreşedinte: dr. Răzvan Curcă - Alba Iulia Secretar: as. univ. dr. Estera Boeriu - Timişoara Membri: Prof. dr. Mirela Gherman - Cluj-Napoca As. univ. dr. Vladimir Poroh - Iaşi Dr. Silviu Corbu - Oradea Dr. Angelica Lascu - Constanţa Dr. Sorina Pop - Cluj-Napoca 20. Comisia de pediatrie şi neonatologie Preşedinte: prof. dr. Doina Pleşca - Bucureşti Vicepreşedinte: conf. dr. Silvia Stoicescu - Bucureşti Secretar: dr. Carmen Zăpucioiu - Bucureşti Membri: Prof. dr. Evelina Moraru - Iaşi Prof. dr. Liviu Pop - Timişoara Conf. dr. Oana Mărgineanu - Târgu Mureş Dr. Andreica Marian - Cluj-Napoca Dr. Alin Stănescu - Bucureşti 21. Comisia de pneumologie, alergologie şi imunologie clinică Preşedinte: prof. dr. Miron Bogdan - Bucureşti Vicepreşedinte: prof. dr. Voicu Tudorache - Timişoara Secretar: dr. Claudia Lucia Toma - Bucureşti Membri: Prof. dr. Doina Todea - Cluj-Napoca Conf. dr. Dragoş Bumbăcea - Bucureşti Prof. dr. Traian Mihăescu - Iaşi Conf. dr. Florin Dan Popescu - Bucureşti Dr. Irina Strâmbu - Bucureşti 22. Comisia de psihiatrie şi psihiatrie pediatrică Preşedinte: prof. dr. Dragoş Marinescu - Craiova Vicepreşedinte: prof. dr. Dan Prelipceanu - Bucureşti Secretar: conf. dr. Cristinel Ştefănescu - Iaşi Membri: Prof. dr. Ioana Micluţia - Cluj-Napoca Prof. dr. Aurel Nireştean - Târgu Mureş Prof. dr. Delia Podea - Arad Prof. dr. Iuliana Dobrescu - Bucureşti Prof. dr. Tudor Udriştoiu - Craiova As. univ. dr. Laura Mateescu - Bucureşti Dr. Simona Macovei - Bucureşti 23. Comisia de reabilitare medicală Preşedinte: prof. dr. Mihai Berteanu - Bucureşti Vicepreşedinte: conf. dr. Ioan Onac - Cluj-Napoca Secretar: şef lucrări dr. Florina Popa - Sibiu Membri: Prof. dr. Gelu Onose - Bucureşti Prof. dr. Dan Nemeş - Timişoara Prof. dr. Roxana Popescu - Craiova Conf. dr. Adrian Bighea - Craiova Conf. dr. Anca Ionescu - Bucureşti Şef lucrări dr. Sorin Stratulat - Iaşi Dr. Daiana Popa - Băile Felix, judeţul Bihor 24. Comisia de reumatologie Preşedinte: prof. dr. Ruxandra Ionescu - Bucureşti Vicepreşedinte: prof. dr. Simona Rednic - Cluj-Napoca Secretar: dr. Laura Grosanu - Bucureşti Membri: Prof. dr. Rodica Chiriac - Iaşi Prof. dr. Paulina Ciurea - Craiova Prof. dr. Maria Şuta - Constanţa Conf. dr. Mihai Bojincă - Bucureşti Dr. Cătălin Codreanu - Bucureşti 25. Comisia de chirurgie cardiovasculară Preşedinte: prof. dr. Radu Deac - Târgu Mureş Vicepreşedinte: prof. dr. Grigore Tinică - Iaşi Secretar: as. univ. dr. Liviu Moraru - Târgu Mureş Membri: Prof. dr. Vlad Iliescu - Bucureşti Prof. dr. Marian Gaspar - Timişoara Conf. dr. Horaţiu Moldovan - Bucureşti Conf. dr. Horaţiu Suciu - Târgu Mureş Conf. dr. Traian Scridon - Cluj-Napoca Dr. Viorel Goleanu - Bucureşti 25.1. Subcomisia de chirurgie vasculară Preşedinte: dr. Sorin Liviu Băilă - Bucureşti Membri: Prof. dr. Mihai Ionac - Timişoara Dr. Ionel Droc - Bucureşti Dr. Horia Mureşan - Bucureşti Dr. Marina Jana Pacescu - Bucureşti Dr. Adrian Mureşan - Târgu Mureş 26. Comisia de chirurgie generală Preşedinte: prof. dr. Mircea Beuran - Bucureşti Vicepreşedinte: prof. dr. Florian Popa - Bucureşti Secretar: şef lucrări dr. Cristian Iorga - Bucureşti Membri: Prof. dr. Traian Pătraşcu - Bucureşti Prof. dr. Silviu Constantinoiu - Bucureşti Prof. dr. Constantin Copotoiu - Târgu Mureş Prof. dr. Ştefan Georgescu - Iaşi Prof. dr. Vasile Sârbu - Constanţa Conf. dr. Cornel Iancu - Cluj-Napoca Conf. dr. Lică Ion - Bucureşti 27. Comisia de chirurgie plastică - microchirurgie reconstructivă Preşedinte: prof. dr. Ioan Lascăr - Bucureşti Vicepreşedinte: prof. dr. Dan Mircea Enescu - Bucureşti Secretar: şef lucrări dr. Dragoş Zamfirescu - Bucureşti Membri: Prof. dr. Ioan Bordeianu - Constanţa Prof. dr. Tiberiu Bratu - Timişoara Prof. dr. Ioan Petre Florescu - Bucureşti Prof. dr. Alexandru Georgescu - Cluj-Napoca Prof. dr. Toma Mugea - Cluj-Napoca Prof. dr. Teodor Stamate - Iaşi Conf. dr. Horia Pârvănescu - Craiova Dr. Dan Chelariu - Bacău Dr. Dorin Dorobanţu - Târgu Mureş 28. Comisia de chirurgie toracică Preşedinte: prof. dr. Ioan Cordoş - Bucureşti Vicepreşedinte: prof. dr. Teodor Horvat - Bucureşti Secretar: dr. Ciprian Nicolae Bolca - Bucureşti Membri: Prof. dr. Alexandru Constantin Nicodim - Timişoara Şef lucrări dr. Cristina Grigorescu - Iaşi Dr. Cezar Motaş - Bucureşti Dr. Claudiu Eduard Nistor - Bucureşti Dr. Dan Nicolau - Cluj-Napoca 29. Comisia de chirurgie pediatrică Preşedinte: conf. dr. Radu Bălănescu - Bucureşti Vicepreşedinte: prof. dr. Eugen Boia - Timişoara Secretar: asist. dr. Laura Topor - Bucureşti Membri: Conf. dr. Gabriel Aprodu - Iaşi Conf. dr. Sebastian Nicolae Ionescu - Bucureşti Şef lucrări dr. Ovidiu Ciobanu - Craiova Sef lucrări dr. Horaţiu Viorel Gocan - Cluj-Napoca Sef lucrări dr. Horea Gozar - Târgu Mureş 30. Comisia de neurochirurgie Preşedinte: prof. dr. Radu Mircea Gorgan - Bucureşti Vicepreşedinte: prof. dr. Ioan Ştefan Florian - Cluj-Napoca Secretar: asist. dr. Corneliu Toader - Bucureşti Membri: Prof. dr. Nicolae Ianovici - Iaşi Conf. dr. Dumitru Mohan - Oradea As. univ. dr. Horia Pleş - Timişoara Dr. Adrian Bălaşa - Târgu Mureş Dr. Sergiu Stoica - Bucureşti 31. Comisia de obstetrică-ginecologie Preşedinte: prof. dr. Gheorghe Peltecu - Bucureşti Vicepreşedinte: prof. dr. Radu Vlădăreanu - Bucureşti Secretar: dr. George Iancu - Bucureşti Membri: Prof. dr. Doru Atanasiu - Timişoara Prof. dr. Mircea Onofirescu - Iaşi Prof. dr. Bela Szabo - Târgu Mureş Prof. dr. Florin Stamatian - Cluj-Napoca Prof. dr. Vlad Tica - Constanţa Conf. dr. Nicolae Suciu - Bucureşti Conf. dr. Nicolae Cernea - Craiova 32. Comisia de oftalmologie Preşedinte: prof. dr. Monica Pop - Bucureşti Vicepreşedinte: prof. dr. Mihai Pop - Bucureşti Secretar: dr. Cornel Ştefan - Bucureşti Membri: Prof. dr. Liliana Voinea - Bucureşti Prof. dr. Dorin Chiseliţă - Iaşi Prof. dr. Cristina Vlăduţiu - Cluj-Napoca Prof. dr. Adriana Stănilă - Sibiu. Şef lucrări dr. Florin Baltă - Bucureşti 33. Comisia de ortopedie şi traumatologie Preşedinte: conf. dr. Cristian Ioan Stoica - Bucureşti Vicepreşedinte: prof. dr. Ors Nagy - Târgu Mureş Secretar: şef lucrări dr. Alexandru Ulici - Bucureşti Membri: Prof. dr. Dinu Antonescu - Bucureşti Prof. dr. Paul Botez - Iaşi Prof. dr. Dan Lucaciu - Cluj-Napoca Prof. dr. Radu Prejbeanu - Timişoara Prof. dr. Cătălin Cârstoiu - Bucureşti Conf. dr. Horia Orban - Bucureşti Conf. dr. Gheorghe Popescu - Bucureşti 34. Comisia de ortopedie pediatrică Preşedinte: prof. dr. Gheorghe Burnei - Bucureşti Vicepreşedinte: şef lucrări dr. Alexandru Ulici - Bucureşti Secretar: dr. Costel Vlad - Bucureşti Membri: Prof. dr. Mihail Jianu - Bucureşti Dr. Dan Apostol - Iaşi Dr. Liviu Muntean - Braşov 35. Comisia de otorinolaringologie Preşedinte: prof. dr. Viorel Zainea - Bucureşti Vicepreşedinte: conf. dr. Gheorghe Muhlfay - Târgu Mureş Secretar: asist. dr. Hainăroşie Răzvan - Bucureşti Membri: Prof. dr. Codruţ Sarafoleanu - Bucureşti Prof. dr. Elena Ioniţă - Craiova Prof. dr. Marcel Cozgărea - Cluj-Napoca Conf. dr. Mihail Dan Cobzeanu - Iaşi Dr. Stamate Dan - Bucureşti 36. Comisia de urologie Preşedinte: prof. dr. Ioanel Sinescu - Bucureşti Vicepreşedinte: prof. dr. Mihai Lucan - Cluj-Napoca Secretar: conf. dr. Gabriel Gluck - Bucureşti Membri: Prof. dr. Viorel Bucuraş - Timişoara Prof. dr. Petrişor Geavlete - Bucureşti Prof. dr. Braticevici Bogdan - Bucureşti Conf. dr. Dan Mischianu - Bucureşti Conf. dr. Costică Novac - Iaşi Conf. dr. Viorel Jinga - Bucureşti Conf. dr. Martha Orsolya - Târgu Mureş 37. Comisia de anatomie patologică Preşedinte: prof. dr. Maria Sajin - Bucureşti Vicepreşedinte: prof. dr. Cristiana Simionescu - Craiova Secretar: conf. dr. Mariana Costache - Bucureşti Membri: Prof. dr. Imre Egyed - Târgu Mureş Prof. dr. Alis Dema - Timişoara Prof. dr. Irina Draga Căruntu - Iaşi Prof. dr. Elena Roşca - Oradea Prof. dr. Mariana Aşchie - Constanţa Conf. dr. Doiniţa Crişan - Cluj-Napoca Dr. Teodora Vlădescu - Bucureşti 38. Comisia de epidemiologie Preşedinte: prof. dr. Doina Azoicăi - Iaşi Vicepreşedinte: şef lucrări dr. Daniela Piţigoi - Bucureşti Secretar: dr. Alina Zaharia - Bucureşti Membri: Dr. Graţiana Chicin - Timişoara Dr. Adriana Pistol - Bucureşti Dr. Florin Popovici - Bucureşti Dr. Carmen Sima - Baia Mare Dr. Camelia Truică - Călăraşi 39. Comisia de medicină de laborator Preşedinte: conf. dr. Alexandru Rafila - Bucureşti Vicepreşedinte: prof. dr. Luminiţa Iancu - Iaşi Secretar: dr. Gabriel Ionescu - Bucureşti Membri: Prof. dr. Monica Likker - Timişoara Prof. dr. Simona Ruţă - Bucureşti Prof. dr. Olga Dorobăţ - Bucureşti Conf. dr. Carmen Pânzaru - Iaşi Conf. dr. Minodora Dobreanu - Târgu Mureş 40. Comisia de medicină legală Preşedinte: prof. dr. Dan Dermengiu - Bucureşti Vicepreşedinte: prof. dr. Vasile Astărăstoae - Iaşi Secretar: dr. Cătălin Dogăroiu - Bucureşti Membri: Prof. dr. Alexandra Enache - Timişoara Prof. dr. Roxana Zăvoi - Craiova Conf. dr. Cristian Curcă - Bucureşti Conf. dr. Gabriel Mihalache - Oradea Conf. dr. Silviu Morar - Sibiu Conf. dr. Dan Perju Dumbravă - Cluj-Napoca Şef lucrări dr. Viorel Hădărean - Târgu Mureş 41. Comisia de radiologie-imagistică medicală şi medicină nucleară Preşedinte: prof. dr. Constantin Zaharia - Bucureşti Vicepreşedinte: prof. dr. Gheorghe Iana - Bucureşti Secretar: dr. Ruxandra Vlădescu - Bucureşti Membri: Prof. dr. Radu Badea - Cluj-Napoca Prof. dr. Mircea Buruian - Târgu Mureş Prof. dr. Sorin Dudea - Cluj-Napoca Prof. dr. Zoia Stoica - Craiova Prof. dr. Dragoş Negru - Iaşi Conf. dr. Ioana Lupescu - Bucureşti Conf. dr. Florin Bârsăşteanu - Timişoara 42. Comisia de sănătate publică şi management Preşedinte: prof. dr. Petru Armean - Bucureşti Vicepreşedinte: conf. dr. Carmen Domnariu - Sibiu Secretar: as. univ. dr. Eugenia Bratu - Bucureşti Membri: Prof. dr. Corneliu Amariei - Constanţa Prof. dr. Dana Mincă - Bucureşti Conf. dr. Cristina Borzan - Cluj-Napoca Conf. dr. Mugur Ghelase - Craiova Şef lucrări dr. Florentina Furtunescu - Bucureşti Dr. Mioara Predescu - Bucureşti Dr. Virgil Ciobanu - Timişoara 43. Comisia de igienă Preşedinte: prof. dr. Brigitta Vlaicu - Timişoara Vicepreşedinte: şef lucrări dr. Maria Niţescu - Bucureşti Secretar: şef lucrări dr. Alexandra Cucu - Bucureşti Membri: Prof. dr. Monica Popa - Cluj-Napoca Conf. dr. Lucian Indrei - Iaşi Dr. Mariana Vlad - Cluj-Napoca Dr. Corina Zugravu - Bucureşti Dr. Andra Neamţu - Bucureşti 44. Comisia de medicină dentară Preşedinte: prof. dr. Alexandru Bucur - Bucureşti Vicepreşedinte: prof. dr. Dragoş Stanciu - Bucureşti Secretar: dr. Elena Delia Daragiu - Bucureşti Membri: Prof. dr. Virgil Cârligeriu - Timişoara Prof. dr. Mariana Păcurar - Târgu Mureş Prof. dr. Norina Forna - Iaşi Prof.dr. Ecaterina Ionescu - Bucureşti Prof. dr. Alin Şerbănescu - Cluj-Napoca Prof. dr. Teodor Trăistaru - Bucureşti Prof. dr. Radu Câmpeanu - Cluj-Napoca 45. Comisia de chirurgie orală şi maxilo-facială Preşedinte: prof. dr. Grigore Băciuţ - Cluj-Napoca Vicepreşedinte: prof. dr. Alexandru Bucur - Bucureşti Secretar: dr. Marius Pricop - Timişoara Membri: Prof. dr. Ecaterina Ionescu - Bucureşti Prof. dr. Mircea Surpăţeanu - Craiova Prof. dr. Adrian Creangă - Constanţa Prof. dr. Dezideriu Kovacs - Târgu Mureş Dr. Eugenia Popescu - Iaşi 46. Comisia naţională de luptă anti-SIDA Preşedinte: prof. dr. Adrian Streinu-Cercel - Bucureşti Vicepreşedinte: prof. dr. Augustin Cupşa - Craiova Secretar: dr. Gabriel Colţan - Bucureşti Membri: Prof. dr. Doina Ţăţulescu - Cluj-Napoca Prof. dr. Lucian Negruţiu - Timişoara Conf. dr. Carmen Chiriac -Târgu Mureş Conf. dr. Elisabeta Otilia Benea - Bucureşti Conf. dr. Dan Duiculescu - Bucureşti Şef lucrări dr. Daniela Piţigoi - Bucureşti Dr. Liviu Prisăcariu - Iaşi Dr. Mariana Mărdărescu - Bucureşti Dr. Dan Oţelea - Bucureşti 47. Comisia de bioetică Preşedinte: prof. dr. Radu Palade - Bucureşti Vicepreşedinte: prof. dr. Vladimir Beliş - Bucureşti Secretar: dr. Carmen Sălăvăstru - Bucureşti Membri: Conf. dr. Ioan Zanc - Cluj-Napoca Conf. dr. Mugurel Ştefan Ghelase - Craiova Conf. dr. Dan Perju Dumbravă - Cluj-Napoca Dr. Cristina Gavrilovici - Iaşi Dr. Carmen Pantiş - Oradea ANEXA Nr. 5DECLARAŢIE DE INTERESE a membrilor comisiilor consultative

Numele: Prenumele:
Funcţia:
Adresa profesională:
Locul de muncă:
Adresa
Strada nr.
Cod poştal Localitatea
Număr de telefon (serviciu) Număr de telefon (acasă)
Număr de telefon (mobil) Număr de fax
Adresa de e-mail

Comisia: A. Interese personale Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţile producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente, precum şi cu reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente: 1. Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus o niciuna

Denumirea societăţii Natura participării financiare (deţinere de acţiuni)

2. Activitate/Activităţi care conduce/conduc la o remunerare personală 2.1. Legătură/Legături durabilă/durabile sau permanentă/permanente (LD) (contract de muncă cu remunerare regulată) o niciuna

Denumirea societăţii Natura legăturii durabile sau permanente

2.2. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): studii clinice şi lucrări ştiinţifice o niciuna

Denumirea societăţii Natura studiilor sau lucrărilor ştiinţifice

2.3. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): rapoarte de expertiză o niciuna

Denumirea societăţii Denumirea produsului pentru care s-a întocmit raportul de expertiză

2.4. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): activităţi de consiliere o niciuna

Denumirea societăţii Natura activităţii de consiliere

2.5. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): conferinţe, alte acţiuni de formare o niciuna

Denumirea societăţii Subiectul conferinţelor sau acţiunilor de formare

2.6. Altele o niciuna

Denumirea societăţii Natura activităţii

3. Activităţi care conduc la obţinerea unui vărsământ în bugetul unei instituţii o niciuna

Denumirea societăţii Instituţia beneficiară a vărsământului

4. Altă/Alte legătură/legături (fără remunerare) (FR) o niciuna

Denumirea societăţii Natura activităţii

B. Interese ale soţului/soţiei

Numele: Prenumele:

Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţile producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente, precum şi cu reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente: 1. Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus o niciuna

Denumirea societăţii Natura participării financiare (deţinere de acţiuni)

2. Activitate/Activităţi care conduce/conduc la o remunerare personală 2.1. Legătură/Legături durabilă/durabile sau permanentă/permanente (LD) (contract de muncă cu remunerare regulată) o niciuna

Denumirea societăţii Natura legăturii durabile sau permanente

2.2. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): studii clinice şi lucrări ştiinţifice o niciuna

Denumirea societăţii Natura studiilor sau lucrărilor ştiinţifice

2.3. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): rapoarte de expertiză o niciuna

Denumirea societăţii Denumirea produsului pentru care s-a întocmit raportul de expertiză

2.4. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): activităţi de consiliere o niciuna

Denumirea societăţii Natura activităţii de consiliere

2.5. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): conferinţe, alte acţiuni de formare o niciuna

Denumirea societăţii Subiectul conferinţelor sau acţiunilor de formare

2.6. Altele o niciuna

Denumirea societăţii Natura activităţii

3. Activităţi care conduc la obţinerea unui vărsământ în bugetul unei instituţii o niciuna

Denumirea societăţii Instituţia beneficiară a vărsământului

4. Altă/Alte legătură/legături (fără remunerare) (FR) o niciuna

Denumirea societăţii Natura activităţii

C. Interese ale rudelor de gradul I (părinţi, copii, fraţi)

Numele şi prenumele Tipul de rudenie

Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţile producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente, precum şi cu reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente: 1. Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus o niciuna

Denumirea societăţii Natura participării financiare (deţinere de acţiuni)

2. Activitate/Activităţi care conduce/conduc la o remunerare personală 2.1. Legătură/Legături durabilă/durabile sau permanentă/permanente (LD) (contract de muncă cu remunerare regulată) o niciuna

Denumirea societăţii Natura legăturii durabile sau permanente

2.2. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): studii clinice şi lucrări ştiinţifice o niciuna

Denumirea societăţii Natura studiilor sau lucrărilor ştiinţifice

2.3. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): rapoarte de expertiză o niciuna

Denumirea societăţii Denumirea produsului pentru care s-a întocmit raportul de expertiză

2.4. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): activităţi de consiliere o niciuna

Denumirea societăţii Natura activităţii de consiliere

2.5. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): conferinţe, alte acţiuni de formare o niciuna

Denumirea societăţii Subiectul conferinţelor sau acţiunilor de formare

2.6. Altele o niciuna

Denumirea societăţii Natura activităţii

3. Activităţi care conduc la obţinerea unui vărsământ în bugetul unei instituţii o niciuna

Denumirea societăţii Instituţia beneficiară a vărsământului

4. Altă/Alte legătură/legături (fără remunerare) (FR) o niciuna

Denumirea societăţii Natura activităţii

D. Interese ale persoanelor aflate în întreţinere

Numele şi prenumele Tipul de rudenie

Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţile producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente, precum şi cu reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente: Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus o niciuna

Denumirea societăţii Natura participării financiare (deţinere de acţiuni)

Subsemnatul/Subsemnata, ........ ................ ................ ............., declar prin prezenta, pe propria răspundere, că toate interesele directe sau indirecte susceptibile de a aduce atingere obiectivităţii de care trebuie să fac dovadă în cadrul mandatului meu sunt enumerate mai sus. Mă angajez să declar imediat orice modificare apărută în legătură cu cele menţionate mai sus. Data ........ ............. Semnătura ........ .......... ANEXA Nr. 6ANGAJAMENT DE CONFIDENŢIALITATE al membrilor comisiei consultative Subsemnatul/Subsemnata, ........ ................ ............., având profesia de ........ ................ ............... la ........ ........ ........, membru al Comisiei de specialitate ........ ................ ............., mă angajez prin prezentul angajament să păstrez confidenţialitatea tuturor documentelor discutate în cadrul comisiei, cu excepţia celor care devin publice prin publicare sau prin ordin al ministrului sănătăţii. Data ........ ............. Semnătura ........ ..........


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 398/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 398 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 158 2005
    Buna, Aveți nevoie de ajutor financiar, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a vă achita dept și a vă începe propria afacere, împrumut de mașină sau împrumut personal? aici este compania doamnei Hope Elinal împrumut oferim împrumut cu rata dobânzii de 2% în cazul în care este interesat, rapid e-mail la adresa mea de e-mail flacon: kplenders@outlook.com
Loyalty info a comentat Hotărârea 11 2017
     Buy 100% undetectable counterfeit money grade A ,Blacknotes cleaning and SSD solution @ (infodocuments4@gmail.com) We are the best and Unique producer of HIGH QUALITY Undetectable Counterfeit Banknotes, with over a billion of our products circulating around the world. We supply only original high-quality counterfeit currency NOTES to all countries worldwide. THESE BANKNOTES ARE HIGHLY INDISTINGUISHABLE TO THE TOUCH AND FEEL OF THE HANDS AND LOOK OF THE NAKED EYES. THIS MONEY CARRIES INDIVIDUAL SERIALS AND BYPASS ALL SECURITY TEST INCLUDING UV- LIGHT AND IODINE COUNTERFEIT PEN MARKER. We offer high quality counterfeit NOTES for the following currencies; EUR - Euro USD - US Dollar DNR - DINAR GBP - British Pound INR - Indian Rupee AUD - Australian Dollar CAD - Canadian Dollar AED - Emirati Dirham ZAR - Rand CHF - Swiss Franc CNY - Chinese Yuan Renminbi MYR - Malaysian Ringgit THB - Thai Baht All Inquiries Below Ema­il: infodocuments4@gmail.com WhatApp: +237673528224 Skype: info documents4
Loyalty info a comentat Ordin 510 2003
     Buy 100% undetectable counterfeit money grade A ,Blacknotes cleaning and SSD solution @ (infodocuments4@gmail.com) We are the best and Unique producer of HIGH QUALITY Undetectable Counterfeit Banknotes, with over a billion of our products circulating around the world. We supply only original high-quality counterfeit currency NOTES to all countries worldwide. THESE BANKNOTES ARE HIGHLY INDISTINGUISHABLE TO THE TOUCH AND FEEL OF THE HANDS AND LOOK OF THE NAKED EYES. THIS MONEY CARRIES INDIVIDUAL SERIALS AND BYPASS ALL SECURITY TEST INCLUDING UV- LIGHT AND IODINE COUNTERFEIT PEN MARKER. We offer high quality counterfeit NOTES for the following currencies; EUR - Euro USD - US Dollar DNR - DINAR GBP - British Pound INR - Indian Rupee AUD - Australian Dollar CAD - Canadian Dollar AED - Emirati Dirham ZAR - Rand CHF - Swiss Franc CNY - Chinese Yuan Renminbi MYR - Malaysian Ringgit THB - Thai Baht All Inquiries Below Ema­il: infodocuments4@gmail.com WhatApp: +237673528224 Skype: info documents4
Loyalty info a comentat Legea 410 2004
     Buy 100% undetectable counterfeit money grade A ,Blacknotes cleaning and SSD solution @ (infodocuments4@gmail.com) We are the best and Unique producer of HIGH QUALITY Undetectable Counterfeit Banknotes, with over a billion of our products circulating around the world. We supply only original high-quality counterfeit currency NOTES to all countries worldwide. THESE BANKNOTES ARE HIGHLY INDISTINGUISHABLE TO THE TOUCH AND FEEL OF THE HANDS AND LOOK OF THE NAKED EYES. THIS MONEY CARRIES INDIVIDUAL SERIALS AND BYPASS ALL SECURITY TEST INCLUDING UV- LIGHT AND IODINE COUNTERFEIT PEN MARKER. We offer high quality counterfeit NOTES for the following currencies; EUR - Euro USD - US Dollar DNR - DINAR GBP - British Pound INR - Indian Rupee AUD - Australian Dollar CAD - Canadian Dollar AED - Emirati Dirham ZAR - Rand CHF - Swiss Franc CNY - Chinese Yuan Renminbi MYR - Malaysian Ringgit THB - Thai Baht All Inquiries Below Ema­il: infodocuments4@gmail.com WhatApp: +237673528224 Skype: info documents4
ANONIM a comentat Hotărârea 516 1991
     I am a direct Mandate to a genuinely renowned Investment Finance Company and providers offering Financial Instruments such as BG/SBLC/MTN/LC/DLC on Lease and Sale at the best rates and with the most feasible procedures. Instruments offered can be put in all forms of trade and can be monetized or discounted for direct funding. We offer certifiable and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. With our financial/bank instrument you can establish line of credit with your bank and/or secure loan for your projects in which our bank instrument will serve collateral in your bank to fund your project. We deliver with time and precision as set forth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable and we work directly with issuing bank lease providers, this instrument can be monetized on your behalf for upto 100% funding. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. All relevant business information will be provided upon request. BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Kindly contact for genuine inquiries and I can provide you with the needed information. Contact : fred stones Email: premiumfinanceserviceltd@gmail.com Skype: fredforrealasurance403
ANONIM a comentat Legea 278 2011
     We Facilitate Bank instruments SBLC for Lease and Purchase. Whether you are a new startup, medium or large establishment that needs a financial solution to fund/get your project off the ground or business looking for extra capital to expand your operation,our company renders credible and trusted bank guarantee provider who are willing to fund and give financing solutions that suits your specific business needs. We help you secure and issue sblc and bank guarantee for your trade, projects and investment from top AA rated world Banks like HSBC, Barclays, Dutch Ing Bank, Llyods e.t.c because that is the best and safest strategy for our clients.e.t.c DESCRIPTION OF INSTRUMENTS 1. Instrument: Funds backed Bank Guarantee(BG) 2. Currency : USD/EURO 3. Age of Issue: Fresh Cut 4. Term: One year and One day 5. Contract Amount: United State Dollars/Euros (Buyers Face Value) 6. Price : Buy:32%+1, Lease: 4%+2 7. Subsequent tranches: To be mutually agreed between both parties 8. Issuing Bank: Top RATED world banks like HSBC, Barclays, ING Dutch Bank, Llyods e.t.c 9. Delivery Term: Pre advise MT799 first. Followed By SWIFT MT760 10. Payment Term: MT799 & Settlement via MT103 11. Hard Copy: By Bank Bonded Courier Interested Agents,Brokers, Investors and Individual proposing international project funding should contact us for directives.We will be glad to share our working procedures with you upon request. Name: Muhammed Emir Harun Contact Mail :info.financewizardltd@gmail.com Skype: info.financewizardltd@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    Buna, Sunt dna Olivia Daniel, o împrumutător privat de împrumut care oferă împrumuturi pentru oportunități de viață. Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a vă achita datoriile sau aveți nevoie de un împrumut pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ați fost respinsă de bănci și de alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut de consolidare sau de ipotecă? căutați mai mult, pentru că suntem aici pentru a face toate problemele dvs. financiare un lucru din trecut. Acordăm fonduri persoanelor fizice care au nevoie de asistență financiară, care au un credit rău sau au nevoie de bani pentru a plăti facturile, pentru a investi în afaceri la o rată de 2%. Vreau să folosesc acest mediu pentru a vă informa că oferim asistență fiabilă și beneficiară și că vom fi dispuși să oferim un împrumut. Deci, contactați-ne astăzi prin e-mail la: (Oliviadaniel93@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    Vreau să întorc toată slava lui Allah asupra a ceea ce folosește mama Alicia Radu în viața mea, numele meu este Yetty Sunarsih din Sandakan în Malaysia, eu sunt văduvă cu 3 copii, soțul meu a murit într-un accident de mașină și de atunci viața a devenit foarte nepoliticoasă pentru mine și pentru familia lui și am încercat să obțin un împrumut de la băncile de aici din Malaezia și mi sa refuzat și am dedus pentru că nu am nici o garanție și nu pot obține un împrumut de la bancă și sunt foarte trist în această zi, care a fost loială când am trecut prin internet, am văzut mărturia ROBBI cum a obținut împrumutul de la mama Alicia Radu și am contactat-o ​​să întrebe despre mamă și cât de adevărat este împrumutul de la mama Alicia Radu și ea mi-a spus că este adevărat și am contactat-o ​​pe Matcă Mama Alicia Radu și am solicitat împrumut și împrumut am fost procesată și aprobată și în 24 de ore am primit avertizarea mea de credit în contul meu și când mi-am verificat contul, împrumutul meu a fost intact și sunt foarte fericit și am jurat că orice companie care mi-a împrumutat împrumutul va da o descriere a companiei, așa că aș dori să folosesc acest mediu pentru a sfătui pe toți cei care au nevoie de un împrumut pentru a contacta pe Mama Alicia Radu prin e-mail: (aliciaradu260@gmail.com) prin e-mailul meu: (stilltysunarsihs850@gmail.com) pentru informații și, de asemenea, prietena mea Annisa Barkarya prin e-mail ei :( robbi5868@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    Vreau să întorc toată slava lui Allah asupra a ceea ce folosește mama Alicia Radu în viața mea, numele meu este Yetty Sunarsih din Sandakan în Malaysia, eu sunt văduvă cu 3 copii, soțul meu a murit într-un accident de mașină și de atunci viața a devenit foarte nepoliticoasă pentru mine și pentru familia lui și am încercat să obțin un împrumut de la băncile de aici din Malaezia și mi sa refuzat și am dedus pentru că nu am nici o garanție și nu pot obține un împrumut de la bancă și sunt foarte trist în această zi, care a fost loială când am trecut prin internet, am văzut mărturia ROBBI cum a obținut împrumutul de la mama Alicia Radu și am contactat-o ​​să întrebe despre mamă și cât de adevărat este împrumutul de la mama Alicia Radu și ea mi-a spus că este adevărat și am contactat-o ​​pe Matcă Mama Alicia Radu și am solicitat împrumut și împrumut am fost procesată și aprobată și în 24 de ore am primit avertizarea mea de credit în contul meu și când mi-am verificat contul, împrumutul meu a fost intact și sunt foarte fericit și am jurat că orice companie care mi-a împrumutat împrumutul va da o descriere a companiei, așa că aș dori să folosesc acest mediu pentru a sfătui pe toți cei care au nevoie de un împrumut pentru a contacta pe Mama Alicia Radu prin e-mail: (aliciaradu260@gmail.com) prin e-mailul meu: (stilltysunarsihs850@gmail.com) pentru informații și, de asemenea, prietena mea Annisa Barkarya prin e-mail ei :( robbi5868@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 519 2002
    Buna, Sunt dna Olivia Daniel, o împrumutător privat de împrumut care oferă împrumuturi pentru oportunități de viață. Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a vă achita datoriile sau aveți nevoie de un împrumut pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ați fost respinsă de bănci și de alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut de consolidare sau de ipotecă? căutați mai mult, pentru că suntem aici pentru a face toate problemele dvs. financiare un lucru din trecut. Acordăm fonduri persoanelor fizice care au nevoie de asistență financiară, care au un credit rău sau au nevoie de bani pentru a plăti facturile, pentru a investi în afaceri la o rată de 2%. Vreau să folosesc acest mediu pentru a vă informa că oferim asistență fiabilă și beneficiară și că vom fi dispuși să oferim un împrumut. Deci, contactați-ne astăzi prin e-mail la: (Oliviadaniel93@gmail.com)
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu