E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 39 din 27 martie 2009

privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoasterea meritelor personalului armatei participant la actiuni militare si acordarea unor drepturi acestuia si urmasilor celui decedat

ACT EMIS DE: MINISTERUL APARARII NATIONALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 237 din 9 aprilie 2009Pentru aplicarea dispoziţiilor art. II din Legea nr. 41/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2008 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului apărării nr. M.190/2007*) pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul apărarii naţionale,

Aurel Ionel Lascu,

secretar de stat

*) Ordinul ministrului apărării nr. M.190/2007 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din sectorul de apărare şi securitate naţională a ţării.

ANEXĂ

NORME   METODOLOGICE

de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare si acordarea unor drepturi acestuia si urmaşilor celui decedat

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - Prezentele norme metodologice reglementează modul de aplicare, în Ministerul Apărării Naţionale, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă.

Art. 2. -In sensul prezentelor norme metodologice, acţiunile militare reprezintă misiunile prevăzute la art. 2 lit. b) din ordonanţa de urgenţă, precum şi următoarele misiuni cu potenţial ridicat de risc, desfăşurate pe teritoriul statului naţional, după cum urmează:

a) misiunile executate de forţele aflate în „serviciu de luptă";

b)   exerciţiile de antrenament, certificare şi evaluare executate în teren, cu sau fără trageri de luptă;

c) acţiunile de sprijin acordat autorităţilor civile în situaţii de urgenţă;

d) misiunile de asistenţă umanitară.

CAPITOLUL II

Conferirea de titluri onorifice

Art. 3. - (1) Personalului armatei care a participat, începând cu anul 1990, la acţiuni militare, astfel cum acestea sunt definite la art. 2, timp de cel puţin 12 luni, neîntrerupt sau cumulativ, precum şi personalului invalid, indiferent de durata participării la acţiuni militare, i se conferă titlul onorific de „Militar Veteran", pentru cadrele militare şi soldaţii şi gradaţii voluntari, respectiv titlul onorific de „Veteran", pentru personalul civil.

(2)  Titlurile onorifice prevăzute la alin. (1) se conferă o singură dată, indiferent de numărul participărilor la acţiuni militare, astfel cum acestea sunt definite la art. 2, prin ordin al şefului Statului Major General, respectiv prin dispoziţie a directorului general al Direcţiei generale de informaţii a apărării, pentru personalul din subordine, pe baza propunerilor comandanţilor/şefilor structurilor care le-au organizat şi condus.

(3)  Statele majore ale categoriilor de forţe ale armatei, comandamentele de armă şi Comandamentul operaţional întrunit centralizează semestrial propunerile comandanţilor/şefilor structurilor care au organizat şi condus acţiuni militare privind recunoaşterea meritelor militarilor şi personalului civil, le analizează şi înaintează propuneri şefului Statului Major General. Pentru personalul din structurile subordonate Direcţiei generale de informaţii a apărării propunerile se transmit directorului general al Direcţiei generale de informaţii a apărării.

(4) Titlurile onorifice prevăzute la alin. (1) se înscriu în registrele speciale înfiinţate la unităţile militare care au avut/au personal participant la acţiuni militare, conform modelului stabilit de Muzeul Militar Naţional. Inscrierea se face pe baza ordinului/dispoziţiei prin care se conferă titlul onorific respectiv. O copie a ordinului/dispoziţiei se trimite Muzeului Militar Naţional, cu excepţia personalului Direcţiei generale de informaţii a apărării, şi în extras unităţii militare în care este încadrat la momentul respectiv personalul armatei prevăzut în ordin/dispoziţie.

Art. 4. - Personalului armatei care a participat, începând cu anul 1990, la acţiuni militare, indiferent de durata participării, şi care, pe timpul misiunii, s-a remarcat săvârşind acte exemplare de curaj şi devotament, i se conferă titlul onorific de „Militar Veteran", respectiv titlul onorific de „Veteran", prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ierarhică a comandanţilor/şefilor unităţilor militare din care au făcut parte, pe baza evenimentelor consemnate în jurnalul acţiunilor militare/ordinul de zi pe unitate.

Art. 5. - Conferirea titlului onorific de „Militar Veteran" se înscrie şi în documentele de evidenţă nominală a personalului militar, la rubrica „Decoraţii şi titluri de onoare". In acest scop, o copie a ordinului privind conferirea titlului onorific se trimite la Direcţia management resurse umane.

Art. 6. - Legitimaţia tip „Militar Veteran" şi legitimaţia tip „Veteran" se confecţionează de către Centrul tehnic-editorial al Armatei, prin grija Direcţiei personal şi mobilizare din cadrul Statului Major General, conform precizărilor din anexă.

Art. 7. - Modulele de personal ale unităţilor militare ţin evidenţa personalului militar şi civil care a participat la acţiuni militare.

CAPITOLUL III

Menţinerea în activitate a personalului armatei invalid şi reconversia profesională a acestuia

Art. 8. - Personalul armatei invalid se menţine, se încadrează sau se reîncadrează în structuri neluptătoare ale Ministerului Apărării Naţionale, la cerere, în funcţii militare, respectiv civile, cu preponderenţă în următoarele domenii de activitate: stat major, resurse umane, asigurare logistică, financiar-contabil, asigurare tehnico-materială, asistenţă medicală, asistenţă juridică, informare şi relaţii publice sau învăţământ.

Art. 9. - Menţinerea, încadrarea sau reîncadrarea personalului armatei invalid se face cu respectarea următoarelor condiţii:

a)   personalul în cauză îndeplineşte condiţiile legale şi specificaţiile de personal ale postului respectiv;

b)  invaliditatea permite personalului în cauză îndeplinirea atribuţiilor postului respectiv, fără riscul agravării afecţiunii, corespunzător concluziilor formulate de către comisiile speciale de cercetare a condiţiilor de dobândire a invalidităţii, precum şi avizului comisiilor de expertiză medico-militară şi a medicului de medicina muncii, pentru cadrele militare, sau de către medicul de medicina muncii în colaborare cu medicii de expertiza capacităţii de muncă, pentru soldaţii şi gradaţii voluntari şi personalul civil invalid;

c) există posturi vacante care pot fi ocupate de cel în cauză, conform prevederilor lit. a) şi b), în unităţile şi garnizoanele solicitate.

Art. 10. - Comandanţii/şefii unităţilor militare vor identifica posturile posibile care ar putea fi încadrate cu personal militar şi civil cu diverse invalidităţi dobândite pe timpul participării la acţiuni militare, în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice. Posturile se comunică, se centralizează şi actualizează semestrial, ierarhic, până la nivelul Direcţiei management resurse umane, urmând să fie încadrate cu personal invalid, când va fi cazul.

Art. 11. - Personalul armatei, încadrat în gradul III de invaliditate în urma participării la acţiuni militare, care nu solicită sau căruia nu i se poate asigura menţinerea, încadrarea ori reîncadrarea în condiţiile prevăzute la art. 8, beneficiază, cu prioritate, de prevederile normelor în vigoare privind reconversia profesională în cadrul Ministerului Apărării Naţionale.

CAPITOLUL IV

Trimiterea la tratament în străinătate şi decontarea cheltuielilor pentru personalul armatei rănit ca urmare a participării la acţiuni militare

Art. 12. - Personalul armatei, rănit sau invalid ca urmare a participării la acţiuni militare, beneficiază de tratament în străinătate, în cazul în care afecţiunile nu pot fi tratate în ţară, cu suportarea contravalorii costului tratamentului şi a cheltuielilor aferente din bugetul Ministerului Apărării Naţionale.

Art. 13. - Personalul armatei care, la examenul medical efectuat la înapoierea din misiunile în care a participat la acţiuni militare sau ulterior executării acestora, este diagnosticat cu afecţiuni pentru care se stabileşte legătura de cauzalitate cu participarea la acţiunile militare, beneficiază de drepturile prevăzute la art. 12.

Art. 14. - Personalul armatei, rănit sau invalid în urma participării la acţiuni militare, astfel cum acestea sunt definite la art. 2, poate fi trimis la tratament în străinătate la instituţii medicale de profil în următoarele modalităţi:

a)  direct din teatrele de operaţii la formaţiuni medicale de Rol 4 sau similar, aparţinând altor ţări cu care România are încheiate acorduri bilaterale, în conţinutul cărora să fie înscrise prevederi referitoare la suportarea cheltuielilor pentru serviciile medicale în vederea efectuării tratamentului de specialitate;

b)  prin evacuare la un spital din reţeaua sanitară proprie a Ministerului Apărării Naţionale de unde, dacă în urma analizelor şi investigaţiilor efectuate, se stabileşte că afecţiunea nu poate fi tratată în ţară.

Art. 15. - (1) In situaţia în care continuarea tratamentului şi a recuperării pacientului, conform prevederilor art. 14 lit. a), în cadrul aceleiaşi structuri sau la alte instituţii medicale de profil necesită cheltuieli suplimentare în afara acordurilor bilaterale, continuarea spitalizării ori transferul la altă unitate sanitară din străinătate se efectuează numai cu avizul unei comisii medicale de evaluare, constituită din specialişti din structurile medicale ale Ministerului Apărării Naţionale.

(2) Comisia medicală de evaluare, stabilită prin dispoziţie a şefului Direcţiei medicale, va efectua deplasarea în străinătate unde, împreună cu specialiştii de profil din structura medicală respectivă, va evalua starea pacientului şi va stabili oportunitatea continuării tratamentului în străinătate, numai în condiţiile în care afecţiunile nu pot fi tratate în instituţii medicale publice sau private din ţară.

(3)  In baza referatului întocmit de comisia medicală de evaluare, şeful Direcţiei medicale înaintează un raport ministrului apărării naţionale în vederea aprobării continuării tratamentului în străinătate pentru personalul prevăzut la art. 12 şi 13.

(4) In situaţia în care comisia medicală de evaluare consideră nejustificată continuarea tratamentului şi a activităţilor de recuperare medicală în străinătate pentru că există instituţii medicale de profil în ţară, poate propune evacuarea pacientului şi internarea acestuia în instituţii medicale publice sau private din ţară, după caz.

Art. 16. - In situaţia în care, pentru continuarea tratamentului şi a recuperării pacientului, conform art. 15 alin. (1), se decide de urgenţă evacuarea medicală a acestuia la altă unitate sanitară din străinătate, plata serviciilor medicale se face, până la derularea procedurii prevăzute la art. 15, din bugetul Ministerului Apărării Naţionale, de către ordonatorii de credite în subordinea cărora se află persoana respectivă, cu avizul Direcţiei medicale.

Art. 17. - (1) Personalul armatei evacuat în ţară, conform prevederilor art. 14 lit. b), precum şi cel care la examenul medical efectuat la înapoierea din misiune sau ulterior executării acesteia este diagnosticat cu afecţiuni pentru care se stabileşte legătura de cauzalitate cu participarea la acţiunile militare pe baza procesului-verbal întocmit de către comisia specială de cercetare a condiţiilor în care s-a produs evenimentul, dar care nu poate fi tratat în instituţii medicale publice sau private din ţară, va fi evaluat de o comisie medicală constituită din specialişti din structurile medicale ale Ministerului Apărării Naţionale, precum şi din reţeaua sanitară a Ministerului Sănătăţii, după caz, care va stabili oportunitatea trimiterii la tratament în străinătate în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (3).

(2) Comisia prevăzută la alin. (1) va stabili dacă este necesar ca pacientul să beneficieze de un însoţitor pe timpul tratamentului în străinătate.

Art. 18. - (1) Decontarea serviciilor medicale efectuate în străinătate, inclusiv a medicamentelor, protezelor, ortezelorşi a altor dispozitive medicale, necesare personalului prevăzut la art. 13 şi 14, se va face în baza facturilor emise, din bugetul Ministerului Apărării Naţionale, de către ordonatorii de credite în subordinea cărora se află personalul respectiv, cu avizul Direcţiei medicale.

(2) Cheltuielile aferente deplasării la tratament în străinătate, cum ar fi: transport, cazare, masă, taxe de viză, pentru pacient, precum şi, eventual, pentru un însoţitor se decontează de către structurile prevăzute la alin. (1), pe baza documentelor justificative.

CAPITOLUL V

Acordarea indemnizaţiei lunare de invaliditate şi altor drepturi pentru personalul armatei rănit ca urmare a acţiunilor militare şi cel invalid

Art. 19. - Indemnizaţia lunară de invaliditate prevăzută la art. 82 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă se acordă de către Direcţia financiar-contabila, pe baza unui dosar care cuprinde următoarele documente:

a) cerere scrisă;

b)   certificat-decizie medicală de încadrare în grad de invaliditate emis de către comisiile de expertiză medico-militară, pentru cadrele militare;

c) certificat medical de clasare „inapt pentru serviciul militar" emis de către comisiile de expertiză medico-militară, precum şi decizie asupra capacităţii de muncă emisă de către medicul expert al asigurărilor sociale pentru soldaţii şi gradaţii voluntari;

d)  decizie asupra capacităţii de muncă emisă de către medicul expert al asigurărilor sociale pentru personalul civil;

e) copie de pe actul de identitate al solicitantului.

Art. 20. - (1) In documentele prevăzute la art. 19 lit. b) şi c) trebuie să se înscrie data dobândirii invalidităţii, precum şi legătura de cauzalitate dintre invaliditatea dobândită şi acţiunea militară.

(2) Pentru personalul civil, dosarul cuprinde în plus faţă de documentele prevăzute la art. 19 lit. a), d) şi e) şi o copie a procesului-verbal întocmit de către comisia specială de cercetare a condiţiilor în care s-a produs evenimentul.

Art. 21. - (1) Plata indemnizaţiei lunare de invaliditate prevăzută la art. 82 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă se face începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care a avut loc evenimentul care a cauzat invaliditatea, dacă dosarul a fost depus la Direcţia financiar-contabila în termen de 90 de zile de la data producerii acestuia.

(2) Plata indemnizaţiei lunare de invaliditate prevăzută la art. 82 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă se face începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care s-a depus dosarul la Direcţia financiar-contabila, dacă acesta a fost depus într-un termen ce depăşeşte 90 de zile de la data producerii evenimentului care a cauzat invaliditatea.

Art. 22. - Plata indemnizaţiei lunare de invaliditate prevăzută la art. 82 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă se face odată cu plata pensiilor militare de stat şi drepturilor sociale, în contul bancar specificat de beneficiar.

Art. 23. - (1) Plata indemnizaţiei lunare de invaliditate prevăzută la art. 82 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă încetează în următoarele situaţii:

a) când, după revizuirea periodică a gradului de invaliditate, se constată că persoana beneficiară nu se mai încadrează în grad de invaliditate;

b) în caz de deces a persoanei beneficiare.

(2) Persoanele beneficiare a indemnizaţiei lunare de invaliditate se supun revizuirii medicale periodice a gradului de invaliditate până la vârsta legală de pensionare stabilită potrivit reglementărilor aplicabile sistemului în care acestea sunt asigurate.

CAPITOLUL VI

Drepturile urmaşilor personalului armatei decedat ca urmare a participării la acţiuni militare

Art. 24. - Copiii soldaţilor şi gradaţilor voluntari, precum şi ai personalului civil decedat ca urmare a participării la acţiuni militare pot fi transferaţi/înscrişi în instituţiile militare de învăţământ în aceleaşi condiţii ca şi copiii cadrelor militare decedate, conform prevederilor normelor în vigoare privind transferul şi înmatricularea elevilor şi studenţilor în instituţiile militare de învăţământ.

Art. 25. - (1) Copiii personalului armatei decedat beneficiază, pe durata studiilor în instituţii civile de învăţământ, de burse de studii.

(2) Bursele prevăzute la alin. (1) se acordă astfel:

a) elevilor şi studenţilor care urmează cursurile unei instituţii civile de învăţământ, până la împlinirea vârstei de 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani;

b)   pe întregul an calendaristic, pe durata pregătirii în instituţiile civile de învăţământ de zi gimnazial, liceal, postliceal sau universitar, după caz;

c) pentru o singură specializare sau calificare profesională.

(3)   Bursele prevăzute la alin. (1) se plătesc lunar, iar cuantumul acestora se calculează prin aplicarea unui coeficient de 1,10 asupra salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat aferent anului pentru care se face plata.

(4) Anual, bursa de studii aferentă lunii august, pentru anul şcolar următor, pentru copiii personalului armatei decedat, înmatriculaţi în instituţiile civile de învăţământ, cuprinde, pentru cumpărarea unor articole de îmbrăcăminte, şi contravaloarea echipamentului unui elev/student din instituţiile militare de învăţământ, precum şi contravaloarea în lei a sumei de 100 euro, la data de 15 iulie a anului în care se face plata, pentru procurarea unor materiale de studii.

(5)  Pentru acordarea drepturilor prevăzute la alin. (1) şi (4) solicitanţii vor depune la Direcţia financiar-contabilă, în luna următoare decesului, dosarul pentru acordarea bursei de studii pe care îl actualizează anual, în luna august, cu acte care să facă dovada că cel în cauză este integralist şi înmatriculat în anul de studii următor.

(6) Calculul şi plata drepturilor prevăzute la alin. (1) şi (4) se face de către Direcţia financiar-contabilă.

Art. 26. - (1) Urmaşii personalului armatei decedat, participant la acţiuni militare, pot beneficia de indemnizaţia lunară prevăzută la art. 85 alin. (1) lit. b) din ordonanţa de urgenţă în baza următoarelor documente:

a) cerere scrisă;

b)  certificat-decizie medicală emis de către comisiile de expertiză medico-militară, pentru cadrele militare;

c)  certificat medical emis de către comisiile de expertiză medico-militară, pentru soldaţii şi gradaţii voluntari;

d) copie de pe certificatul de deces;

e) copie de pe actul de identitate al solicitantului;

f) copie de pe actele din care să rezulte calitatea de urmaş a celui decedat;

g) declaraţie pe propria răspundere, autentificată de notarul public, din care să reiasă că solicitantul nu realizează venituri din salarii sau din activităţi independente.

(2) Părinţii personalului armatei decedat, participant la acţiuni militare, pot beneficia, în condiţiile art. 85 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, de jumătate din indemnizaţia lunară prevăzută la alin. (1), în baza următoarelor documente:

a) cerere scrisă;

b) copie de pe certificatul de deces;

c) copie de pe actul de identitate al părinţilor;

d) copie de pe actele din care să rezulte calitatea de urmaş al celui decedat;

e) declaraţie pe propria răspundere, autentificată de notarul public, din care să reiasă că părinţii nu realizează venituri din salarii sau din activităţi independente;

f) declaraţie pe propria răspundere, autentificată de notarul public, din care să reiasă că cel decedat era singurul susţinător al acestora.

Art. 27. - (1) Plata indemnizaţiei lunare prevăzută la art. 85 alin. (1) lit. b) şi art. 85 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă se face începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care s-a produs evenimentul care a cauzat decesul, dacă dosarul a fost depus la Direcţia financiar-contabilă în termen de 90 de zile de la data producerii acestuia.

(2) Plata indemnizaţiei lunare prevăzută la art. 85 alin. (1) lit. b) şi art. 85 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă se face începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care s-a depus dosarul la Direcţia financiar-contabilă, dacă acesta a fost depus într-un termen ce depăşeşte 90 de zile de la data producerii evenimentului care a cauzat decesul.

Art. 28. - (1) Indemnizaţia lunară prevăzută la art. 85 alin. (1) lit. b) şi art. 85 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă se plăteşte de către Direcţia financiar-contabilă.

(2) Plata indemnizaţiei lunare prevăzută la art. 85 alin. (1) lit. b) şi art. 85 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă se face odată cu plata pensiilor militare de stat şi drepturilor sociale, în contul bancar specificat de beneficiar.

Art. 29. - Plata indemnizaţiei lunare prevăzută la art. 85 alin. (1) lit. b) şi art. 85 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă încetează în următoarele situaţii:

a) de la data când persoana beneficiară/persoanele beneficiare realizează venituri din salarii sau activităţi independente;

b) în caz de deces al persoanei/persoanelor beneficiare;

c)  pentru copiii personalului armatei decedat, participant la misiunile militare, elevi şi studenţi care nu urmează cursurile unei instituţii de învăţământ, la împlinirea vârstei de 18 ani, sau dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani.

Art. 30. - Urmaşii personalului armatei decedat, participant la acţiuni militare, beneficiază de drepturile prevăzute în instrucţiunile privind folosirea de către personalul armatei şi alţi beneficiari a fondului construit al Ministerului Apărării Naţionale, destinat cazării, refacerii capacităţii de muncă şi activităţilor recreative şi sportive.

Art. 31. - Membrii familiei şi/sau alte persoane care participă la îngrijirea personalului armatei rănit sau invalid ca urmare a acţiunilor militare, pe perioada cât acesta este spitalizat pentru tratament, dacă aceştia nu au domiciliul în garnizoana în care se află instituţia medicală, beneficiază de drepturile prevăzute în instrucţiunile privind folosirea de către personalul armatei şi alţi beneficiari a fondului construit al Ministerului Apărării Naţionale destinat cazării, refacerii capacităţii de muncă şi activităţilor recreative şi sportive.

CAPITOLUL VII

Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 32. - Structurile cu responsabilităţi în aplicarea prevederilor ordonanţei de urgenţă sunt:

a) structuri centrale: Statul Major General, Direcţia generală de informaţii a apărării, Direcţia management resurse umane, Direcţia financiar-contabilă şi Direcţia medicală;

b) structurile din compunerea şi subordinea Statului Major General: Direcţia personal şi mobilizare, statele majore ale categoriilor de forţe ale armatei, comandamentele de armă, Comandamentul operaţional întrunit, Centrul tehnic-editorial al Armatei şi Muzeul Militar Naţional „Regele Ferdinand I";

c) alte structuri.

Art. 33. -Acţiunile militare desfăşurate înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 42/2004 privind participarea forţelor armate la misiuni în afara teritoriului statului român, cu modificările ulterioare, se asimilează cu tipurile de misiuni prevăzute de aceasta la art. 2 lit. a)-f), prin ordin al ministrului apărării naţionale, la propunerea şefului Statului Major General, pentru fiecare misiune în parte.

Art. 34. - (1) Persoanele care au participat la acţiuni militare înainte de 10 iunie 2008, precum şi urmaşii sau părinţii acestora, după caz, care fac obiectul aplicării prezentelor norme metodologice, vor beneficia de drepturile prevăzute la cap. III1 din ordonanţa de urgenţă de la data de 10 iunie 2008, data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 10 iunie 2008, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2008 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare.

(2)  Pentru acordarea drepturilor, persoanele prevăzute la alin. (1) pot formula o solicitare scrisă, însoţită de documente justificative, pe care o adresează comandantului/şefului unităţii militare din care fac parte sau centrului militar în raza căruia domiciliază, după caz.

(3)  Unităţile militare din care fac parte sau centrele militare transmit solicitările primite structurilor responsabile cu aplicarea prezentelor norme metodologice.

Art. 35. -Anexa face parte integrantă din prezentele norme metodologice.

ANEXA la normele metodologice

PRECIZĂRI

privind confecţionarea legitimaţiilor tip „Militar Veteran" şi „Veteran"*)

Legitimaţiile tip „Militar Veteran" şi „Veteran" vor avea copertele de culoarea bleu, vor fi confecţionate la aceleaşi dimensiuni, din aceleaşi materiale ca legitimaţiile militare şi vor conţine înscrisurile cerute de modelele de mai jos:

a) Modelul legitimaţiei tip „Militar Veteran"

- exterior -

- interior -

b) Modelul legitimaţiei tip „Veteran"

- exterior -

*) Modelele legitimaţiilor sunt reproduse în facsimil.

- interior -


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 39/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 39 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
     We are able to finance your signatory projects and help you enhance your business plan. Furthermore, our financial instrument can be used for the purchase of goods from any manufacturer irrespective of their location. It can also serve as collateral with any bank in the world to secure loans for your project or to activate credit line to finance your business plan. We have {BG}, Standby Letter of Credit {SBLC}, Medium Term Notes {MTN}, Confirmable Bank Draft {CBD} as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed. Email : nat.mandate18@gmail.com Skype : nat.mandate18@gmail.com Regards Nat
ANONIM a comentat Ordin 792 2014
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de credit și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Interesat, contactați-mă acum prin e-mail; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 792 2014
    BINE ATI VENIT LA "MARIELA LOAN" Obiectivul nostru este de a oferi servicii financiare profesionale excelente tuturor. Ești om de afaceri sau femeie? Vă confruntați cu dificultăți financiare? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere de mici dimensiuni și afaceri medii? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de bani pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării insuficiente? Aceasta este o oportunitate de a obține un împrumut astăzi pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Creditul nostru este 100% garantat pentru securitatea maximă este prioritatea noastră, obiectivul nostru principal este să vă ajutăm să obțineți un serviciu financiar autentic pe care toți meritați, programul nostru este cel mai rapid mod de a obține împrumutul de care aveți nevoie. rata dobânzii scăzută pentru a reduce presiunea asupra cheltuielilor lunare. Obțineți flexibilitatea de a utiliza în orice scop - de la vacanță, educație, până la achiziții unice. Oferim o varietate de servicii financiare care includ: Împrumuturi personale, Împrumuturi de consolidare a datoriilor, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi de împrumut, Împrumuturi garantate de împrumut, Împrumuturi ipotecare, Împrumuturi de împrumut, Împrumuturi student, Împrumuturi comerciale, Credite automate de credit, Împrumuturi de achiziție, împrumuturi pentru construcții, la rate de dobândă scăzute de 3% acordăm împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și agențiilor. Obțineți cele mai bune rezultate pentru familia dvs., casa dvs. de vis și schema noastră generală de împrumut. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: (marielagonzalezloan@gmail.com) Vă rugăm să scrieți înapoi cu informații despre împrumut; INFORMAȚII DE ÎMPRUMUT DATE APLICABILE 1) Numele complet: 2) Țara: 3) Adresa: 4) Stare: 5) Sex: 6) Statutul căsătoriei: 7) Locul de muncă: 8) Număr de telefon: 9) Poziția curentă la locul de muncă: 10) Venit lunar: 11) Numărul de credite necesare: 12) Durata împrumutului: 13) Obiectivele împrumutului: 14) Religie: 15) V-ați înregistrat înainte de: 16) Data nașterii: Dacă sunteți interesat în obținerea unui împrumut, vă rugăm să ne contactați cu cererea dvs. de împrumut. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: marielagonzalezloan@gmail.com Salutari, Doamna MARIELA GONZALEZ marielagonzalezloan@gmail.com Așteptăm cu nerăbdare să vă sunăm cât mai curând posibil.
ANONIM a comentat OUG 53 2004
    Acesta este un creditor profesionist de împrumut privat, care este înregistrat să ofere împrumuturi cu dobândă redusă de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi de aceeași zi. Toate tipurile de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi de împrumuturi grele, împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi auto, vehicule, camioane, împrumuturi de afaceri, finanțare / finanțare, împrumuturi ipotecare, credite pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură un proiect și multe altele. Intrați în contact (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat Legea 87 1992
    Acesta este un creditor profesionist de împrumut privat, care este înregistrat să ofere împrumuturi cu dobândă redusă de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi de aceeași zi. Toate tipurile de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi de împrumuturi grele, împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi auto, vehicule, camioane, împrumuturi de afaceri, finanțare / finanțare, împrumuturi ipotecare, credite pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură un proiect și multe altele. Intrați în contact (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Decizia 94 2018
     ARE YOU LOOKING FOR A REAL PROVIDER FOR BANK INSTRUMENT TO FUND PROJECTS ? Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 94 2018
     ARE YOU LOOKING FOR A REAL PROVIDER FOR BANK INSTRUMENT TO FUND PROJECTS ? Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu