Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 3759 din 9 februarie 2011

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare si a structurii acestuia

ACT EMIS DE: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 138 din 23 februarie 2011In conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, ale Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 567/2005 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat, cu modificările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, denumit în continuare CNATDCU, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă structura CNATDCU prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - (1) Procesul validării doctoratelor susţinute până la data intrării în vigoare a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 se desfăşoară conform dispoziţiilor în vigoare la data susţinerii acestora.

(2) Procesul de validare a concursurilor pentru ocuparea posturilor universitare iniţiate, prin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, înainte de data intrării în vigoare a Legii nr. 1/2011 se finalizează potrivit reglementărilor în vigoare la data începerii acestuia.

(3) Contestaţiile formulate împotriva rezoluţiilor CNADTCU emise pentru dosarele evaluate potrivit reglementărilor anterioare intrării în vigoare a Legii nr. 1/2011 se soluţionează conform procedurilor aflate în vigoare la iniţierea concursului.

(4) Analiza contestaţiilor prevăzute la alin. (3) se face de către comisii de analiză a contestaţiilor, numite de către preşedintele CNATDCU la propunerea membrilor Consiliului general al CNATDCU şi care funcţionează exclusiv pe perioada soluţionării contestaţiei sau contestaţiilor pentru care au fost numite.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.328/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare şi a structurii acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 719 din 28 octombrie 2010, Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului privind constituirea Comisiilor de analiză a contestaţiilor la rezoluţiile Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, precum şi orice altă dispoziţie contrară prezentului ordin.

Art. 5. - Direcţia generală învăţământ superior, echivalarea şi recunoaşterea studiilor şi diplomelor, Direcţia generală juridic şi contencios, Direcţia generală economic, finanţe, resurse umane şi Unitatea Executivă pentru Finanţarea Invăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării vor duce la îndeplinire prezentul ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Daniel Petru Funeriu

ANEXA Nr. 1

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (denumit în continuare CNATDCU) este un organism consultativ, fără personalitate juridică, al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (denumit în continuare MECTS).

Art. 2. - CNATDCU se constituie şi îşi desfăşoară activitatea potrivit prevederilor prezentului regulament, aprobat în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

Art. 3. - CNATDCU are următoarele atribuţii:

a) numeşte comisiile de specialitate care evaluează tezele de abilitare şi propune ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului acordarea sau neacordarea atestatului de abilitare, conform art. 300 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011;

b) evaluează dosarele de acordare a titlului de doctor şi propune ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului acordarea sau neacordarea titlului de doctor, conform art. 168 din Legea nr. 1/2011;

c) evaluează dosarele de concurs pentru acordarea gradelor profesionale de cercetător ştiinţific gradele I şi II şi de inginer de dezvoltare tehnologică gradele I şi II, denumite în continuare CS I, CS II, IDT I şi IDT II, confirmă sau infirmă motivat rezultatele concursurilor şi propune ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului acordarea sau neacordarea acestor grade profesionale, conform art. 17 din Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare;

d) evaluează calitatea resurselor umane din şcolile doctorale supuse procesului de evaluare în vederea acreditării şi propune ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, împreună cu alte instituţii abilitate, sistemul de criterii şi metodologia de evaluare a şcolilor doctorale, conform art. 158 alin. (4) din Legea nr. 1/2011;

e) propune MECTS procedurile de evaluare periodică a conducătorilor de doctorat şi realizează aceste evaluări, conform art. 170 alin. (4) din Legea'nr. 1/2011;

f) participă la evaluarea universităţilor în scopul ierarhizării programelor de studii şi a clasificării universităţilor, conform art. 193 din Legea nr. 1/2011;

g) verifică, la solicitarea MECTS sau din proprie iniţiativă, modul de desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare din universităţi, conform art. 219 alin. (1) lit.c) din Legea nr. 1/2011;

h) prezintă un raport anual MECTS privind resursa umană pentru activităţile didactice şi de cercetare din învăţământul superior, în baza unor indicatori specifici, conform art. 219 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 1/2011;

i) propune un set de standarde minimale necesare şi obligatorii pentru participarea la concursurile pentru ocuparea funcţiilor didactice universitare de lector universitar/şef de lucrări, conferenţiar universitar, respectiv profesor universitar şi pentru acordarea gradelor profesionale de CS II, CS I, IDT II şi IDT I. Aceste standarde se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, conform art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011;

j) propune un set de standarde minimale necesare şi obligatorii pentru acceptarea de către CNATDCU a dosarului pentru susţinerea atestatului de abilitare, standarde care se adoptă prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, conform art. 219 alin. (1) lit. a) şi art. 300 alin. (3) din Legea nr. 1/2011;

k) propune Metodologia-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor vacante în universităţi, care se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, conform art. 295 din Legea nr. 1/2011;

l) evaluează propunerile privitoare la acordarea indemnizaţiei de merit în conformitate cu prevederile Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 859/2003 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit şi a Regulamentului de funcţionare a Comisiei naţionale pentru acordarea indemnizaţiei de merit, cu modificările şi completările ulterioare;

m) propune recunoaşterea/echivalarea, după caz, a titlurilor, diplomelor, certificatelor universitare şi de cercetare, obţinute în străinătate, conform reglementărilor în vigoare;

n) alte atribuţii stabilite prin lege sau prin prezentul regulament.

Art. 4. - (1) Structurile din componenţa CNATDCU sunt:

a) Consiliul general;

b) panelurile pe domenii fundamentale;

c) birourile comisiilor de specialitate;

d) comisiile de specialitate.

(2) Structura pe domenii fundamentale şi specialităţi a CNATDCU este prevăzută în anexa nr. 2 la ordin.

CAPITOLUL II

Constituire

Art. 5. - Membrii CNATDCU sunt personalităţi de prestigiu academic şi ştiinţific, cultural şi moral, recunoscute pe plan internaţional sau naţional în domenii cu specific naţional, numite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului pentru un mandat de 4 ani.

Art. 6. - Pot fi membri CNATDCU cadre didactice universitare şi cercetători având cel puţin titlul de conferenţiar sau de CS II ori titluri echivalente obţinute în străinătate, membri ai Academiei Române şi ai unor instituţii de cultură.

Art. 7. - Pentru cadrele didactice universitare sau cercetătorii membri ai CNATDCU, echivalarea titlurilor din străinătate cu cele din ţară, în scopul exclusiv al îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 5, se face prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului prin care au fost numiţi.

Art. 8. -Toţi membrii structurilor din componenţa CNATDCU prevăzute la art. 4 alin. (1) sunt membri ai CNATDCU.

Art. 9. - (1) Consiliul general al CNATDCU (Consiliulgeneral) este compus din preşedinţii panelurilor pe domenii fundamentale şi din alţi membri numiţi de ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. Numărul membrilor Consiliului general este de maximum 21.

(2) Consiliul general este condus de un preşedinte şi 3 vicepreşedinţi, câte unul provenind din instituţiile de învăţământ superior, Academia Română şi, respectiv, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, care sunt şi membri ai Consiliului general.

(3) Conducerea Consiliului general este numită de ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului pentru întreaga durată a mandatului CNATDCU prevăzută la art. 5.

(4) Preşedintele Consiliului general este şi preşedinte al CNATDCU, iar vicepreşedinţii Consiliului general sunt şi vicepreşedinţi ai CNATDCU.

Art. 10. - Membrii Consiliului general şi ai panelurilor pe domenii fundamentale sunt profesori universitari, CS I sau persoane cu titluri echivalente obţinute în străinătate ori membri ai Academiei Române.

Art. 11. - (1) Fiecare panel pe un domeniu fundamental este constituit din preşedinţii şi vicepreşedinţii comisiilor de specialitate din cadrul panelului şi din alţi membri, numiţi de ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

(2) Fiecare panel este condus de un preşedinte şi un vicepreşedinte, numiţi de ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului pentru întreaga durată a mandatului CNATDCU prevăzută la art. 5, care sunt şi membri ai respectivului panel.

Art. 12. - (1) In cadrul fiecărei comisii de specialitate funcţionează un birou format din 5 sau 7 membri numiţi de ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. Preşedintele şi vicepreşedintele sau vicepreşedinţii comisiei de specialitate sunt numiţi de ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi sunt membri de drept în biroul comisiei de specialitate.

(2) Comisiile de specialitate ale CNATDCU sunt compuse din experţi în domeniul sau domeniile ştiinţifice arondate, numiţi ca membri ai CNATDCU de ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului pentru întreaga durată a mandatului CNATDCU prevăzută la art. 5.

(3) Numărul membrilor unei comisii de specialitate este stabilit în cadrul structurii CNATDCU astfel încât să asigure calitatea evaluării printr-o încărcare uniformă şi rezonabilă a acestora. In acest scop, ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului poate dispune completarea cu caracter permanent sau temporar a comisiilor de specialitate cu noi experţi şi în timpul derulării unui mandat al CNATDCU. Mandatul acestor experţi expiră la expirarea mandatului CNATDCU prevăzut la art. 5.

Art. 13. - Consiliul general poate înfiinţa comisii de lucru, pe durată determinată, care pot include membri ai CNATDCU şi experţi externi, pentru următoarele activităţi:

a) evaluarea calităţii resurselor umane din şcolile doctorale;

b) evaluarea universităţilor în scopul ierarhizării programelor de studii şi a clasificării universităţilor;

c) verificarea modului de desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare din universităţi;

d) elaborarea raportului privind resursa umană pentru activităţile didactice şi de cercetare din învăţământul superior;

e) elaborarea propunerilor de metodologii şi reglementări care intră în atribuţiile CNATDCU;

f) derularea unor controale privitoare la activitatea unor paneluri, comisii sau membri ai CNATDCU.

Art. 14. - (1) In cazul vacantării unui loc în componenţa Consiliului general, a unui panel pe un domeniu fundamental sau a unui birou al unei comisii de specialitate, se procedează la numirea altui membru prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

(2) Mandatul noului membru expiră la expirarea mandatului CNATDCU prevăzut la art. 5.

Art. 15. - (1) Un membru al CNATDCU poate fi revocat din această calitate în oricare dintre următoarele cazuri:

a) încalcă normele etice sau de deontologie profesională;

b) este membru al Consiliului general şi absentează sistematic de la şedinţele acestuia;

c) este membru al unui panel pe un domeniu fundamental şi absentează sistematic de la şedinţele acestuia;

d) este preşedinte sau vicepreşedinte al Consiliului general, al unui panel pe un domeniu fundamental sau al unei comisii de specialitate ori membru al biroului unei comisii de specialitate şi nu îşi îndeplineşte, în mod repetat, sarcinile care îi revin ca urmare a respectivei funcţii.

(2) Se consideră că o persoană absentează în mod sistematic de la şedinţe dacă nu participă la cel puţin 25% din şedinţele care au loc în decursul a 6 luni consecutive.

(3) Procedura de revocare se desfăşoară după cum urmează:

a) unul sau mai mulţi membri ai Consiliului general ori ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului solicită declanşarea procedurii de revocare;

b) revocarea se confirmă prin votul secret, dacă se întruneşte votul a cel puţin jumătate plus unu din totalul membrilor Consiliului general, în cazul în care a fost solicitată de către ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, respectiv dacă se întruneşte votul a cel puţin două treimi din totalul membrilor Consiliului general, în caz contrar;

c) în cazul în care revocarea nu se confirmă conform prevederilor lit. b), procedura de revocare încetează;

d) în cazul în care revocarea nu a fost cerută de către ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, revocarea se aprobă de către ministru.

(4) Pe locul rămas vacant în urma revocării se numeşte un nou membru, conform prevederilor art. 14.

(5) Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului poate dispune completarea cu noi membri a componenţei Consiliului general, a unui panel pe un domeniu fundamental sau a unui birou al unei comisii de specialitate, în limita numărului maxim specificat în prezentul regulament.

CAPITOLUL III

Organizare

Art. 16. - Consiliul general are următoarele atribuţii:

a) elaborează şi propune spre aprobare ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului regulamentul intern de funcţionare al CNATDCU şi procedurile de derulare a proceselor din cadrul CNATDCU;

b) monitorizează continuu respectarea reglementărilor, procedurilor şi standardelor în vigoare în activitatea panelurilor şi comisiilor de specialitate, întocmind rapoarte anuale către ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului;

c) analizează oportunitatea şi dispune derularea unor controale privitoare la activitatea unor paneluri, comisii sau membri ai CNATDCU, în urma sesizării externe sau autosesizării existenţei unor nereguli în activitatea acestora;

d) aprobă şi propune ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului acţiunile necesare îmbunătăţirii activităţii CNATDCU rezultate ca urmare a monitorizării şi controalelor menţionate anterior;

e) alte atribuţii stabilite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

Art. 17. - (1) Preşedintele CNATDCU are următoarele atribuţii:

a) conduce lucrările Consiliului general;

b) stabileşte ordinea de zi a şedinţelor de lucru ale Consiliului general, pe baza propunerilor membrilor Consiliului general; ordinea de zi poate fi modificată prin decizie a membrilor Consiliului general, la cererea oricărui membru al Consiliului general;

c) reprezintă CNATDCU în relaţia cu ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului;

d) alte atribuţii stabilite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

(2) In cazul absenţei preşedintelui CNATDCU, conducerea lucrărilor şi stabilirea ordinii de zi a şedinţelor Consiliului general se fac de către unul dintre vicepreşedinţi. Vicepreşedinţii îndeplinesc aceste activităţi prin rotaţie, în ordine alfabetică.

(3) Preşedintele CNATDCU poate delega vicepreşedinţilor CNATDCU unele din atribuţiile sale, pe perioadă determinată sau nedeterminată, şi poate revoca respectivele delegări.

Art. 18. - Consiliul general este convocat de către ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, de către preşedintele CNATDCU, de către vicepreşedintele delegat de acesta sau prin cererea a cel puţin o treime din membrii Consiliului general. De regulă, Consiliul general se întruneşte cel puţin o dată la două luni.

Art. 19. - Deciziile Consiliului general sunt aprobate prin votul membrilor acestuia.

Art. 20. - Pentru a adopta o decizie, membrii Consiliului general pot vota atât în cadrul şedinţelor, cât şi de la distanţă, exprimându-şi dreptul la vot prin mijloace electronice, conform regulamentului intern de funcţionare.

Art. 21. - (1) Cvorumul necesar pentru luarea deciziilor în cadrul Consiliului general este de două treimi din numărul total al membrilor Consiliului general.

(2) In cazul voturilor exprimate prin mijloace electronice, cvorumul este atins dacă numărul de membri prevăzut la alin. (1) votează în intervalul de timp stabilit conform regulamentului intern de funcţionare.

Art. 22. - Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului sau un reprezentant al acestuia poate participa de drept la şedinţele Consiliului general, la şedinţele panelurilor pe domenii fundamentale şi la şedinţele comisiilor de specialitate, în calitate de observator.

Art. 23. - (1) Preşedintele panelului pe un domeniu fundamental are următoarele atribuţii:

a) conduce lucrările panelului;

b) stabileşte ordinea de zi a şedinţelor de lucru ale panelului, pe baza propunerilor membrilor panelului; ordinea de zi poate fi modificată prin decizie a membrilor panelului, la cererea oricărui membru al panelului;

c) reprezintă panelul în cadrul Consiliului general;

d) alte atribuţii stabilite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

(2) In cazul absenţei preşedintelui panelului, conducerea lucrărilor şi stabilirea ordinii de zi a şedinţelor panelului se fac de către vicepreşedinte sau de către unul dintre vicepreşedinţi. In cazul în care există mai mulţi vicepreşedinţi, vicepreşedinţii îndeplinesc aceste activităţi prin rotaţie, în ordine alfabetică.

(3) Preşedintele panelului poate delega vicepreşedintelui sau vicepreşedinţilor panelului unele din atribuţiile sale, inclusiv reprezentarea panelului în Consiliul general, pe perioadă determinată sau nedeterminată, şi poate revoca respectivele delegări.

Art. 24. - Panelul pe un domeniu fundamental este convocat de către preşedintele acestuia, de către vicepreşedintele delegat de acesta sau prin cererea a cel puţin o treime din membrii panelului.

Art. 25. - Deciziile panelului sunt aprobate prin votul membrilor acestuia.

Art. 26. - Pentru a adopta o decizie, membrii panelului pot vota atât în cadrul şedinţelor, cât şi de la distanţă, exprimându-şi dreptul la vot prin mijloace electronice, conform regulamentului intern de funcţionare.

Art. 27. - (1) Cvorumul necesar pentru adoptarea deciziilor de către panel este de două treimi din numărul total al membrilor panelului.

(2) In cazul voturilor exprimate prin mijloace electronice, cvorumul este atins dacă numărul de membri prevăzut la alin. (1) votează în intervalul de timp stabilit conform regulamentului intern de funcţionare.

Art. 28. - Consiliul general poate decide convocarea unei şedinţe a unui panel pe un domeniu fundamental.

Art. 29. - (1) Preşedintele comisiei de specialitate are următoarele atribuţii:

a) coordonează, inclusiv prin mijloace electronice, activitatea biroului comisiei de specialitate;

b) reprezintă comisia, alături de vicepreşedinte sau vicepreşedinţi, în cadrul panelului pe un domeniu fundamental;

c) alte atribuţii stabilite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

(2) Preşedintele comisiei de specialitate poate delega vicepreşedintelui sau vicepreşedinţilor comisiei unele din atribuţiile sale, pe perioadă determinată sau nedeterminată.

Art. 30. - (1) Propunerea de către CNATDCU a standardelor minimale prevăzute la art. 219 alin. (1) lit. a) şi la art. 300 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 se realizează conform următoarei proceduri:

a) fiecare panel pe un domeniu fundamental propune standardele minimale aplicabile domeniilor acoperite de panel, prin decizie a panelului, pe baza propunerilor făcute de către membrii panelului;

b) Consiliul general propune standardele minimale ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, prin decizie a Consiliului general, pe baza propunerilor făcute de către panelurile pe domenii fundamentale;

c) propunerea Consiliului general este înaintată de către preşedintele CNATDCU ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului;

d) standardele minimale se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, pe baza propunerii Consiliului general.

(2) Standardele minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlului de profesor universitar, a gradului profesional de CS I şi pentru acceptarea dosarului pentru obţinerea atestatului de abilitare vor fi identice.

(3) Standardele minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlului de conferenţiar universitar şi a gradului profesional de CS II vor fi identice.

(4) CNATDCU poate propune ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului modificarea standardelor minimale, în urma reluării procedurii prevăzute la alin. (1).

Art. 31. - Regulamentele de funcţionare ale CNATDCU pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 3 lit. a)-e), g), I) şi m) se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

Art. 32. -Activitatea CNATDCU este asistată din punct de vedere tehnic de către un compartiment tehnic asigurat de către Unitatea Executivă pentru Finanţarea Invăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării, denumită în continuare UEFISCDI, şi, după caz, de compartimentele de specialitate ale MECTS.

Art. 33. - Resursele materiale şi financiare necesare funcţionării CNATDCU şi comisiilor de lucru ale acestuia sunt asigurate de către MECTS, prin UEFISCDI sau alte fonduri legal constituite.

Art. 34. - Pentru participarea la şedinţe sau reuniuni de lucru, membrilor CNATDCU şi comisiilor de lucru ale acestuia le sunt decontate cheltuielile de transport, diurnă şi cazare, în condiţiile legii.

ANEXA Nr. 2

STRUCTURA

Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare

Panel

Comisii

Domenii ştiinţifice arondate

P1

MATEMATICĂ SI ŞTIINŢE ALE NATURII

Matematică

Matematică

Informatică

Informatică

Fizică

Fizică

Chimie şi inginerie chimică

Chimie

Inginerie chimică

Ştiinţele Pământului

Geologie şi planetologie

Geofizică şi geodezie

Geografie, geomorfologie, hidrologie

Ştiinţele atmosferei

Oceanografie

Ştiinţa şi ingineria mediului

P2

ŞTIINŢE INGINEREŞTI

Inginerie civilă

Inginerie civilă şi instalaţii

Inginerie electrică şi energetică

Inginerie electrică

Inginerie energetică

Panel

Comisii

Domenii ştiinţifice arondate

Electronică şi telecomunicaţii

Electronică

Telecomunicaţii

Inginerie geologică, mine, petrol şi gaze

Inginerie geologică

Mine, petrol şi gaze

Inginerie aerospaţială, autovehicule şi transporturi

Inginerie aerospaţială

Ingineria autovehiculelor

Ingineria transporturilor

Inginerie marină şi navigaţie

Ingineria resurselor vegetale şi animale

Inginerie forestieră

Ingineria produselor alimentare

Biotehnologii

Agronomie

Horticultura

Silvicultură

Zootehnie

Calculatoare, tehnologia informaţiei şi ingineria sistemelor

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

Ingineria sistemelor

Inginerie industrială şi management

Inginerie industrială

Inginerie şi management

Inginerie mecanică, mecatronică şi robotică

Inginerie mecanică

Mecatronică

Robotică

Ingineria materialelor şi nanotehnologie

Ingineria materialelor

Nanotehnologie

P3

ŞTIINŢE BIOMEDICALE

Biologie şi biochimie

Biologie

Biochimie

Medicină

Medicină

Medicină veterinară

Medicină veterinară

Medicină dentară

Medicină dentară

Farmacie

Farmacie

P4

ŞTIINŢE SOCIALE

Ştiinţe juridice

Drept

Sociologie, ştiinţe politice şi administrative

Sociologie

Ştiinţe politice

Relaţii internaţionale şi studii europene

Ştiinţe administrative

Ştiinţe ale comunicării

Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică

Ştiinţe militare

Informaţii şi securitate naţională

Ordine publică şi siguranţă naţională

Ştiinţe economice si administrarea afacerilor

Economie

Administrarea afacerilor

Finanţe

Contabilitate

Cibernetică, statistică şi informatică economică

Economie şi afaceri internaţionale

Panel

Comisii

Domenii ştiinţifice arondate

Management

Marketing

Psihologie şi ştiinţe comportamentale

Psihologie

Ştiinţe ale educaţiei

Educaţie fizică şi sport

P5

ARTE SI ŞTIINŢE UMANISTE

Filologie

Filologie

Filosofie

Filosofie

Istorie şi studii culturale

Istorie

Studii culturale

Teologie

Teologie

Arhitectură şi urbanism

Arhitectură

Urbanism

Arte plastice

Arte plastice, decorative şi design

Artele spectacolului

Teatru

Coregrafie

Cinematografie şi media

Muzică


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 3759/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 3759 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Hi everyone. My name is Wanetta Zabrina Yedda i am from Brașov i saw people testified about this company called Patricia Kingsman loan company and it is a good thing i was also a victim of scam 3 times until i found this company called Patricia Kingsman loan company God bear me witness this company is real and legit i am a single mother of 3 kids and i work in 2 places to earn more money for me and my kids this company helped me after in explained to them the company told me not to worry that i was going to receive my loan safely i was afraid cause i was cheated before i thought the same thing was also going to happen to me but i said to my self God knows best. The company told me it was 8 hours to receive loan and i thought about it 8 hours to quick i said okay the loan amount i was looking for was 350,000.00 Euro and after i did all the company asked me to do and i sent my required information i received my loan in 8 hours time as stated. When i received my loan i said to my self God is the one who made me found this company and i have already introduced this company to 1 of my friend who also needs help so anyone here or anywhere you see this post if you need a real loan this is the only company that can help without any doubt of fail i am happy everyday because of this company and God i pray God make Mrs Patricia Kingsman last in this world so she can continue to help people in need. I contacted this company via mail which is patriciakingsman.loans2016@gmail.com. Thanks to anyone who reads my message and post.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Salut tuturor sau oricui mă numesc Vlad Toma. Sunt din București România am auzit despre această companie numită Patricia Kingsman că ajută oameni cu împrumuturi din întreaga lume. Am fost căutat cândva un împrumut online și am fost înșelat de 2 companii care a fost fals și după acel moment nu am crezut niciodată că o companie de împrumut bună ar putea veni de pe internet, am crezut că toate sunt o fraudă până când am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman am găsit oameni care au depus mărturie despre această companie și am fost surprins de ce am făcut nu găsiți această companie la timp. Nu am crezut niciodată ce au spus oamenii despre companie până când nu am depus cererea și i-am încercat suma pe care o căutam era mare și era pentru o proprietate imobiliară suma împrumutului a fost de 10,5 milioane de euro și așa am aplicat și doamna Patricia Kingsman a vorbit pentru mine, dar având în vedere că împrumutul meu a fost mare, a fost nevoie de doar 15 ore pentru a primi creditul meu, mi-au spus că serviciul de împrumut este de 8 ore pentru a primi împrumut. Singurul lucru pe care mi-a spus să-l fac a fost să depun taxa de transfer bancar pe care banca urma să o folosească pentru a-mi transfera împrumutul în contul meu bancar atunci când mi-a spus că odată mi-a fost teamă că este o înșelătorie, dar am spus să mă dau o încercare am depus taxa de transfer, care a fost declarată și asta a fost depus în total în mai puțin de 15 ore am primit un mesaj de la banca mea că suma de bani care a fost de 10,5 milioane de euro a fost creditată în contul meu bancar și totul despre banii detaliile și de la cine a venit au fost, iată, a fost Patricia Kingsman care m-a ajutat când am văzut-o prima dată, am fost surprinsă, nu am crezut niciodată ochii, dar era adevărat. Așa că mi-am spus mie, de la alți oameni că compania a ajutat să depună mărturie despre faptele bune, mă las să fac din cauza mea că nu este ușor să văd o companie de împrumut legitim online în zilele noastre, astfel încât oricine de oriunde are nevoie de un împrumut online fără să fie înșelat să solicite de la această companie pentru că numai asta te pot ajuta, am confirmat-o și este adevărat că sunt atât de fericit și știu că această companie va face și mai mulți oameni mai fericiți decât mine. Puteți contacta această companie prin e-mail sau Whatsapp, dar am folosit Whatsapp pentru că a fost mai rapid adresa de mail a companiei este patriciakingsman.loans2016@gmail.com, iar Whatsapp este +1 (575) 655-0066. Mulțumesc tuturor salutărilor lui Vlad Toma din București România.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Mulțumesc lui Patricia Kingsman că m-a ajutat cu împrumutul meu, după ce au fost escrocați de 6 ori de oameni falsi care clamează să fie creditori de împrumuturi. Numele meu este Viorica Waleis Viviana, sunt din România și locuiesc în orașul Constanța. În urmă cu o lună am căutat un împrumut online și am văzut diferite credite pe internet și cu câteva mărturii false și am aplicat de la ele și tot ce am primit a fost escroci am aplicat mai mult de 6 companii și am fost înșelat până la capăt. Așa că am renunțat la speranță până când am decis să verific din nou dacă voi găsi ajutor în timp ce căutam și m-am stabilit să caut o companie de împrumuturi legitime. Am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman. Am văzut o mulțime de mărturii despre care oamenii comentează. ea, dar pentru că am fost înșelată în mai multe rânduri, am crezut că este o înșelătorie, dar am făcut ceea ce mi s-a cerut să fac și am așteptat împrumutul meu, iar doamna Patricia Kingsman mi-a spus în mai puțin de 8 ore când sunteți cu împrumutul meu în siguranță, nu am crezut pentru că am crezut că este și o înșelătorie, așa că în acea zi era ora nopții în România și m-am culcat dimineața din cuib în timp ce m-am trezit am primit o alertă de la banca mea că există bani pe contul meu și imediat am sunat la banca pentru a confirma iar directorul bancar mi-a spus să vin imediat la bancă și m-am dus imediat banca s-a deschis în timp ce managerul bancar mi-a verificat contul, am văzut o sumă de 135.000,00 Euro și i-am explicat managerului meu că am solicitat un împrumut online și banca managerul a fost șocat dacă există st sunt o companie de împrumut real și legitim online, sunt atât de fericită, mulțumesc lui Patricia Kingsman, am decis să scriu pe internet pentru că am văzut alte persoane care o fac și mărturisesc despre această companie, de aceea postez acest mesaj online tuturor celor care au nevoie de împrumut, chiar dacă ați fost înșelat înainte de a aplica de la această companie și fiți sigur că această companie nu vă va da jos. Salutări pentru oricine care îmi citește mesajul și puteți contacta această companie prin e-mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com, de asemenea, folosesc Whatsapp, numărul care este +1 (575) 655-0066. Din nou, mulțumesc tuturor celor care îmi citesc mesajul și vă rog să fiți fericiți, deoarece sunt astăzi cu această companie, deoarece aduc mai mulți oameni în această companie pentru a vă ajuta.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Cu respect tuturor, numele meu este Kojonka Moe și sunt din România am auzit despre oameni care mărturisesc despre această companie numită Patricia Kingsman și aceasta este prima dată când solicit un împrumut online, mi-a fost teamă să solicit un împrumut online din cauza escrocheriei pe care o văd pe internet, dar după ce am citit atât de multe mărturii despre această companie, am decis să încerc și să solicit un împrumut de la această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman, aveam nevoie de bani și aveam nevoie de un împrumut de 5.000,00 Euro. Așa că am aplicat și mi s-a spus ce să fac mi-a fost teamă, dar am oferit companiei o șansă să mă ajute și m-au asigurat că în mai puțin de 8 ore îmi voi primi împrumutul în cont. Nu am crezut niciodată, dar așteptam în mai puțin de 8 ore când am primit un apel de la banca mea că o sumă de 5.000,00 Euro era în contul meu și imediat banca m-a sunat am contactat compania și le-am anunțat că am primit împrumutul meu iar astăzi sunt fericit. Așadar, dacă ați dat mesajul meu și l-ați citit și aveți nevoie de un împrumut legitim să aplicați de la această companie și să fiți siguri că veți fi mulțumiți de această companie, cred că această companie este trimisă de Dumnezeu și vă rog să dureze și să continue să ajute oamenii . Contactati aceasta companie prin adresa de mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Bună ziua tuturor Numele meu este Abiezer Petit Homme Sunt din România Vreau să folosesc acest mic timp trebuie să citesc pe internet că dacă ai nevoie de un împrumut real și legitim Patricia Kingsman este compania potrivită pentru a aplica de la am fost înșelat de 2 companii pe care le-am aplicat pentru un împrumut de la și Patricia Kingsman a fost a treia companie din care am solicitat de la am primit împrumutul meu de la compania de împrumuturi Patricia Kingsman în mai puțin de 8 ore, în timp ce compania mi-a spus, așa că oricine are nevoie de un împrumut online, fără a fi înșelat, să solicite de la Patricia Kingsman fiți sigur că veți fi mulțumit de această companie. Puteți contacta această companie doar prin e-mail sau prin adresa de mail whatsapp este patriciakingsman.loans2016@gmail.com Whatsapp +1 (575) 655-0066. Salutări oricui citește acest mesaj în toată lumea.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu