E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 3759 din 9 februarie 2011

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare si a structurii acestuia

ACT EMIS DE: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 138 din 23 februarie 2011In conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, ale Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 567/2005 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat, cu modificările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, denumit în continuare CNATDCU, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă structura CNATDCU prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - (1) Procesul validării doctoratelor susţinute până la data intrării în vigoare a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 se desfăşoară conform dispoziţiilor în vigoare la data susţinerii acestora.

(2) Procesul de validare a concursurilor pentru ocuparea posturilor universitare iniţiate, prin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, înainte de data intrării în vigoare a Legii nr. 1/2011 se finalizează potrivit reglementărilor în vigoare la data începerii acestuia.

(3) Contestaţiile formulate împotriva rezoluţiilor CNADTCU emise pentru dosarele evaluate potrivit reglementărilor anterioare intrării în vigoare a Legii nr. 1/2011 se soluţionează conform procedurilor aflate în vigoare la iniţierea concursului.

(4) Analiza contestaţiilor prevăzute la alin. (3) se face de către comisii de analiză a contestaţiilor, numite de către preşedintele CNATDCU la propunerea membrilor Consiliului general al CNATDCU şi care funcţionează exclusiv pe perioada soluţionării contestaţiei sau contestaţiilor pentru care au fost numite.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.328/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare şi a structurii acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 719 din 28 octombrie 2010, Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului privind constituirea Comisiilor de analiză a contestaţiilor la rezoluţiile Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, precum şi orice altă dispoziţie contrară prezentului ordin.

Art. 5. - Direcţia generală învăţământ superior, echivalarea şi recunoaşterea studiilor şi diplomelor, Direcţia generală juridic şi contencios, Direcţia generală economic, finanţe, resurse umane şi Unitatea Executivă pentru Finanţarea Invăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării vor duce la îndeplinire prezentul ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Daniel Petru Funeriu

ANEXA Nr. 1

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (denumit în continuare CNATDCU) este un organism consultativ, fără personalitate juridică, al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (denumit în continuare MECTS).

Art. 2. - CNATDCU se constituie şi îşi desfăşoară activitatea potrivit prevederilor prezentului regulament, aprobat în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

Art. 3. - CNATDCU are următoarele atribuţii:

a) numeşte comisiile de specialitate care evaluează tezele de abilitare şi propune ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului acordarea sau neacordarea atestatului de abilitare, conform art. 300 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011;

b) evaluează dosarele de acordare a titlului de doctor şi propune ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului acordarea sau neacordarea titlului de doctor, conform art. 168 din Legea nr. 1/2011;

c) evaluează dosarele de concurs pentru acordarea gradelor profesionale de cercetător ştiinţific gradele I şi II şi de inginer de dezvoltare tehnologică gradele I şi II, denumite în continuare CS I, CS II, IDT I şi IDT II, confirmă sau infirmă motivat rezultatele concursurilor şi propune ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului acordarea sau neacordarea acestor grade profesionale, conform art. 17 din Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare;

d) evaluează calitatea resurselor umane din şcolile doctorale supuse procesului de evaluare în vederea acreditării şi propune ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, împreună cu alte instituţii abilitate, sistemul de criterii şi metodologia de evaluare a şcolilor doctorale, conform art. 158 alin. (4) din Legea nr. 1/2011;

e) propune MECTS procedurile de evaluare periodică a conducătorilor de doctorat şi realizează aceste evaluări, conform art. 170 alin. (4) din Legea'nr. 1/2011;

f) participă la evaluarea universităţilor în scopul ierarhizării programelor de studii şi a clasificării universităţilor, conform art. 193 din Legea nr. 1/2011;

g) verifică, la solicitarea MECTS sau din proprie iniţiativă, modul de desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare din universităţi, conform art. 219 alin. (1) lit.c) din Legea nr. 1/2011;

h) prezintă un raport anual MECTS privind resursa umană pentru activităţile didactice şi de cercetare din învăţământul superior, în baza unor indicatori specifici, conform art. 219 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 1/2011;

i) propune un set de standarde minimale necesare şi obligatorii pentru participarea la concursurile pentru ocuparea funcţiilor didactice universitare de lector universitar/şef de lucrări, conferenţiar universitar, respectiv profesor universitar şi pentru acordarea gradelor profesionale de CS II, CS I, IDT II şi IDT I. Aceste standarde se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, conform art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011;

j) propune un set de standarde minimale necesare şi obligatorii pentru acceptarea de către CNATDCU a dosarului pentru susţinerea atestatului de abilitare, standarde care se adoptă prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, conform art. 219 alin. (1) lit. a) şi art. 300 alin. (3) din Legea nr. 1/2011;

k) propune Metodologia-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor vacante în universităţi, care se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, conform art. 295 din Legea nr. 1/2011;

l) evaluează propunerile privitoare la acordarea indemnizaţiei de merit în conformitate cu prevederile Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 859/2003 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit şi a Regulamentului de funcţionare a Comisiei naţionale pentru acordarea indemnizaţiei de merit, cu modificările şi completările ulterioare;

m) propune recunoaşterea/echivalarea, după caz, a titlurilor, diplomelor, certificatelor universitare şi de cercetare, obţinute în străinătate, conform reglementărilor în vigoare;

n) alte atribuţii stabilite prin lege sau prin prezentul regulament.

Art. 4. - (1) Structurile din componenţa CNATDCU sunt:

a) Consiliul general;

b) panelurile pe domenii fundamentale;

c) birourile comisiilor de specialitate;

d) comisiile de specialitate.

(2) Structura pe domenii fundamentale şi specialităţi a CNATDCU este prevăzută în anexa nr. 2 la ordin.

CAPITOLUL II

Constituire

Art. 5. - Membrii CNATDCU sunt personalităţi de prestigiu academic şi ştiinţific, cultural şi moral, recunoscute pe plan internaţional sau naţional în domenii cu specific naţional, numite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului pentru un mandat de 4 ani.

Art. 6. - Pot fi membri CNATDCU cadre didactice universitare şi cercetători având cel puţin titlul de conferenţiar sau de CS II ori titluri echivalente obţinute în străinătate, membri ai Academiei Române şi ai unor instituţii de cultură.

Art. 7. - Pentru cadrele didactice universitare sau cercetătorii membri ai CNATDCU, echivalarea titlurilor din străinătate cu cele din ţară, în scopul exclusiv al îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 5, se face prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului prin care au fost numiţi.

Art. 8. -Toţi membrii structurilor din componenţa CNATDCU prevăzute la art. 4 alin. (1) sunt membri ai CNATDCU.

Art. 9. - (1) Consiliul general al CNATDCU (Consiliulgeneral) este compus din preşedinţii panelurilor pe domenii fundamentale şi din alţi membri numiţi de ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. Numărul membrilor Consiliului general este de maximum 21.

(2) Consiliul general este condus de un preşedinte şi 3 vicepreşedinţi, câte unul provenind din instituţiile de învăţământ superior, Academia Română şi, respectiv, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, care sunt şi membri ai Consiliului general.

(3) Conducerea Consiliului general este numită de ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului pentru întreaga durată a mandatului CNATDCU prevăzută la art. 5.

(4) Preşedintele Consiliului general este şi preşedinte al CNATDCU, iar vicepreşedinţii Consiliului general sunt şi vicepreşedinţi ai CNATDCU.

Art. 10. - Membrii Consiliului general şi ai panelurilor pe domenii fundamentale sunt profesori universitari, CS I sau persoane cu titluri echivalente obţinute în străinătate ori membri ai Academiei Române.

Art. 11. - (1) Fiecare panel pe un domeniu fundamental este constituit din preşedinţii şi vicepreşedinţii comisiilor de specialitate din cadrul panelului şi din alţi membri, numiţi de ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

(2) Fiecare panel este condus de un preşedinte şi un vicepreşedinte, numiţi de ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului pentru întreaga durată a mandatului CNATDCU prevăzută la art. 5, care sunt şi membri ai respectivului panel.

Art. 12. - (1) In cadrul fiecărei comisii de specialitate funcţionează un birou format din 5 sau 7 membri numiţi de ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. Preşedintele şi vicepreşedintele sau vicepreşedinţii comisiei de specialitate sunt numiţi de ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi sunt membri de drept în biroul comisiei de specialitate.

(2) Comisiile de specialitate ale CNATDCU sunt compuse din experţi în domeniul sau domeniile ştiinţifice arondate, numiţi ca membri ai CNATDCU de ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului pentru întreaga durată a mandatului CNATDCU prevăzută la art. 5.

(3) Numărul membrilor unei comisii de specialitate este stabilit în cadrul structurii CNATDCU astfel încât să asigure calitatea evaluării printr-o încărcare uniformă şi rezonabilă a acestora. In acest scop, ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului poate dispune completarea cu caracter permanent sau temporar a comisiilor de specialitate cu noi experţi şi în timpul derulării unui mandat al CNATDCU. Mandatul acestor experţi expiră la expirarea mandatului CNATDCU prevăzut la art. 5.

Art. 13. - Consiliul general poate înfiinţa comisii de lucru, pe durată determinată, care pot include membri ai CNATDCU şi experţi externi, pentru următoarele activităţi:

a) evaluarea calităţii resurselor umane din şcolile doctorale;

b) evaluarea universităţilor în scopul ierarhizării programelor de studii şi a clasificării universităţilor;

c) verificarea modului de desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare din universităţi;

d) elaborarea raportului privind resursa umană pentru activităţile didactice şi de cercetare din învăţământul superior;

e) elaborarea propunerilor de metodologii şi reglementări care intră în atribuţiile CNATDCU;

f) derularea unor controale privitoare la activitatea unor paneluri, comisii sau membri ai CNATDCU.

Art. 14. - (1) In cazul vacantării unui loc în componenţa Consiliului general, a unui panel pe un domeniu fundamental sau a unui birou al unei comisii de specialitate, se procedează la numirea altui membru prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

(2) Mandatul noului membru expiră la expirarea mandatului CNATDCU prevăzut la art. 5.

Art. 15. - (1) Un membru al CNATDCU poate fi revocat din această calitate în oricare dintre următoarele cazuri:

a) încalcă normele etice sau de deontologie profesională;

b) este membru al Consiliului general şi absentează sistematic de la şedinţele acestuia;

c) este membru al unui panel pe un domeniu fundamental şi absentează sistematic de la şedinţele acestuia;

d) este preşedinte sau vicepreşedinte al Consiliului general, al unui panel pe un domeniu fundamental sau al unei comisii de specialitate ori membru al biroului unei comisii de specialitate şi nu îşi îndeplineşte, în mod repetat, sarcinile care îi revin ca urmare a respectivei funcţii.

(2) Se consideră că o persoană absentează în mod sistematic de la şedinţe dacă nu participă la cel puţin 25% din şedinţele care au loc în decursul a 6 luni consecutive.

(3) Procedura de revocare se desfăşoară după cum urmează:

a) unul sau mai mulţi membri ai Consiliului general ori ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului solicită declanşarea procedurii de revocare;

b) revocarea se confirmă prin votul secret, dacă se întruneşte votul a cel puţin jumătate plus unu din totalul membrilor Consiliului general, în cazul în care a fost solicitată de către ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, respectiv dacă se întruneşte votul a cel puţin două treimi din totalul membrilor Consiliului general, în caz contrar;

c) în cazul în care revocarea nu se confirmă conform prevederilor lit. b), procedura de revocare încetează;

d) în cazul în care revocarea nu a fost cerută de către ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, revocarea se aprobă de către ministru.

(4) Pe locul rămas vacant în urma revocării se numeşte un nou membru, conform prevederilor art. 14.

(5) Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului poate dispune completarea cu noi membri a componenţei Consiliului general, a unui panel pe un domeniu fundamental sau a unui birou al unei comisii de specialitate, în limita numărului maxim specificat în prezentul regulament.

CAPITOLUL III

Organizare

Art. 16. - Consiliul general are următoarele atribuţii:

a) elaborează şi propune spre aprobare ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului regulamentul intern de funcţionare al CNATDCU şi procedurile de derulare a proceselor din cadrul CNATDCU;

b) monitorizează continuu respectarea reglementărilor, procedurilor şi standardelor în vigoare în activitatea panelurilor şi comisiilor de specialitate, întocmind rapoarte anuale către ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului;

c) analizează oportunitatea şi dispune derularea unor controale privitoare la activitatea unor paneluri, comisii sau membri ai CNATDCU, în urma sesizării externe sau autosesizării existenţei unor nereguli în activitatea acestora;

d) aprobă şi propune ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului acţiunile necesare îmbunătăţirii activităţii CNATDCU rezultate ca urmare a monitorizării şi controalelor menţionate anterior;

e) alte atribuţii stabilite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

Art. 17. - (1) Preşedintele CNATDCU are următoarele atribuţii:

a) conduce lucrările Consiliului general;

b) stabileşte ordinea de zi a şedinţelor de lucru ale Consiliului general, pe baza propunerilor membrilor Consiliului general; ordinea de zi poate fi modificată prin decizie a membrilor Consiliului general, la cererea oricărui membru al Consiliului general;

c) reprezintă CNATDCU în relaţia cu ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului;

d) alte atribuţii stabilite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

(2) In cazul absenţei preşedintelui CNATDCU, conducerea lucrărilor şi stabilirea ordinii de zi a şedinţelor Consiliului general se fac de către unul dintre vicepreşedinţi. Vicepreşedinţii îndeplinesc aceste activităţi prin rotaţie, în ordine alfabetică.

(3) Preşedintele CNATDCU poate delega vicepreşedinţilor CNATDCU unele din atribuţiile sale, pe perioadă determinată sau nedeterminată, şi poate revoca respectivele delegări.

Art. 18. - Consiliul general este convocat de către ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, de către preşedintele CNATDCU, de către vicepreşedintele delegat de acesta sau prin cererea a cel puţin o treime din membrii Consiliului general. De regulă, Consiliul general se întruneşte cel puţin o dată la două luni.

Art. 19. - Deciziile Consiliului general sunt aprobate prin votul membrilor acestuia.

Art. 20. - Pentru a adopta o decizie, membrii Consiliului general pot vota atât în cadrul şedinţelor, cât şi de la distanţă, exprimându-şi dreptul la vot prin mijloace electronice, conform regulamentului intern de funcţionare.

Art. 21. - (1) Cvorumul necesar pentru luarea deciziilor în cadrul Consiliului general este de două treimi din numărul total al membrilor Consiliului general.

(2) In cazul voturilor exprimate prin mijloace electronice, cvorumul este atins dacă numărul de membri prevăzut la alin. (1) votează în intervalul de timp stabilit conform regulamentului intern de funcţionare.

Art. 22. - Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului sau un reprezentant al acestuia poate participa de drept la şedinţele Consiliului general, la şedinţele panelurilor pe domenii fundamentale şi la şedinţele comisiilor de specialitate, în calitate de observator.

Art. 23. - (1) Preşedintele panelului pe un domeniu fundamental are următoarele atribuţii:

a) conduce lucrările panelului;

b) stabileşte ordinea de zi a şedinţelor de lucru ale panelului, pe baza propunerilor membrilor panelului; ordinea de zi poate fi modificată prin decizie a membrilor panelului, la cererea oricărui membru al panelului;

c) reprezintă panelul în cadrul Consiliului general;

d) alte atribuţii stabilite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

(2) In cazul absenţei preşedintelui panelului, conducerea lucrărilor şi stabilirea ordinii de zi a şedinţelor panelului se fac de către vicepreşedinte sau de către unul dintre vicepreşedinţi. In cazul în care există mai mulţi vicepreşedinţi, vicepreşedinţii îndeplinesc aceste activităţi prin rotaţie, în ordine alfabetică.

(3) Preşedintele panelului poate delega vicepreşedintelui sau vicepreşedinţilor panelului unele din atribuţiile sale, inclusiv reprezentarea panelului în Consiliul general, pe perioadă determinată sau nedeterminată, şi poate revoca respectivele delegări.

Art. 24. - Panelul pe un domeniu fundamental este convocat de către preşedintele acestuia, de către vicepreşedintele delegat de acesta sau prin cererea a cel puţin o treime din membrii panelului.

Art. 25. - Deciziile panelului sunt aprobate prin votul membrilor acestuia.

Art. 26. - Pentru a adopta o decizie, membrii panelului pot vota atât în cadrul şedinţelor, cât şi de la distanţă, exprimându-şi dreptul la vot prin mijloace electronice, conform regulamentului intern de funcţionare.

Art. 27. - (1) Cvorumul necesar pentru adoptarea deciziilor de către panel este de două treimi din numărul total al membrilor panelului.

(2) In cazul voturilor exprimate prin mijloace electronice, cvorumul este atins dacă numărul de membri prevăzut la alin. (1) votează în intervalul de timp stabilit conform regulamentului intern de funcţionare.

Art. 28. - Consiliul general poate decide convocarea unei şedinţe a unui panel pe un domeniu fundamental.

Art. 29. - (1) Preşedintele comisiei de specialitate are următoarele atribuţii:

a) coordonează, inclusiv prin mijloace electronice, activitatea biroului comisiei de specialitate;

b) reprezintă comisia, alături de vicepreşedinte sau vicepreşedinţi, în cadrul panelului pe un domeniu fundamental;

c) alte atribuţii stabilite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

(2) Preşedintele comisiei de specialitate poate delega vicepreşedintelui sau vicepreşedinţilor comisiei unele din atribuţiile sale, pe perioadă determinată sau nedeterminată.

Art. 30. - (1) Propunerea de către CNATDCU a standardelor minimale prevăzute la art. 219 alin. (1) lit. a) şi la art. 300 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 se realizează conform următoarei proceduri:

a) fiecare panel pe un domeniu fundamental propune standardele minimale aplicabile domeniilor acoperite de panel, prin decizie a panelului, pe baza propunerilor făcute de către membrii panelului;

b) Consiliul general propune standardele minimale ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, prin decizie a Consiliului general, pe baza propunerilor făcute de către panelurile pe domenii fundamentale;

c) propunerea Consiliului general este înaintată de către preşedintele CNATDCU ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului;

d) standardele minimale se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, pe baza propunerii Consiliului general.

(2) Standardele minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlului de profesor universitar, a gradului profesional de CS I şi pentru acceptarea dosarului pentru obţinerea atestatului de abilitare vor fi identice.

(3) Standardele minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlului de conferenţiar universitar şi a gradului profesional de CS II vor fi identice.

(4) CNATDCU poate propune ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului modificarea standardelor minimale, în urma reluării procedurii prevăzute la alin. (1).

Art. 31. - Regulamentele de funcţionare ale CNATDCU pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 3 lit. a)-e), g), I) şi m) se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

Art. 32. -Activitatea CNATDCU este asistată din punct de vedere tehnic de către un compartiment tehnic asigurat de către Unitatea Executivă pentru Finanţarea Invăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării, denumită în continuare UEFISCDI, şi, după caz, de compartimentele de specialitate ale MECTS.

Art. 33. - Resursele materiale şi financiare necesare funcţionării CNATDCU şi comisiilor de lucru ale acestuia sunt asigurate de către MECTS, prin UEFISCDI sau alte fonduri legal constituite.

Art. 34. - Pentru participarea la şedinţe sau reuniuni de lucru, membrilor CNATDCU şi comisiilor de lucru ale acestuia le sunt decontate cheltuielile de transport, diurnă şi cazare, în condiţiile legii.

ANEXA Nr. 2

STRUCTURA

Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare

Panel

Comisii

Domenii ştiinţifice arondate

P1

MATEMATICĂ SI ŞTIINŢE ALE NATURII

Matematică

Matematică

Informatică

Informatică

Fizică

Fizică

Chimie şi inginerie chimică

Chimie

Inginerie chimică

Ştiinţele Pământului

Geologie şi planetologie

Geofizică şi geodezie

Geografie, geomorfologie, hidrologie

Ştiinţele atmosferei

Oceanografie

Ştiinţa şi ingineria mediului

P2

ŞTIINŢE INGINEREŞTI

Inginerie civilă

Inginerie civilă şi instalaţii

Inginerie electrică şi energetică

Inginerie electrică

Inginerie energetică

Panel

Comisii

Domenii ştiinţifice arondate

Electronică şi telecomunicaţii

Electronică

Telecomunicaţii

Inginerie geologică, mine, petrol şi gaze

Inginerie geologică

Mine, petrol şi gaze

Inginerie aerospaţială, autovehicule şi transporturi

Inginerie aerospaţială

Ingineria autovehiculelor

Ingineria transporturilor

Inginerie marină şi navigaţie

Ingineria resurselor vegetale şi animale

Inginerie forestieră

Ingineria produselor alimentare

Biotehnologii

Agronomie

Horticultura

Silvicultură

Zootehnie

Calculatoare, tehnologia informaţiei şi ingineria sistemelor

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

Ingineria sistemelor

Inginerie industrială şi management

Inginerie industrială

Inginerie şi management

Inginerie mecanică, mecatronică şi robotică

Inginerie mecanică

Mecatronică

Robotică

Ingineria materialelor şi nanotehnologie

Ingineria materialelor

Nanotehnologie

P3

ŞTIINŢE BIOMEDICALE

Biologie şi biochimie

Biologie

Biochimie

Medicină

Medicină

Medicină veterinară

Medicină veterinară

Medicină dentară

Medicină dentară

Farmacie

Farmacie

P4

ŞTIINŢE SOCIALE

Ştiinţe juridice

Drept

Sociologie, ştiinţe politice şi administrative

Sociologie

Ştiinţe politice

Relaţii internaţionale şi studii europene

Ştiinţe administrative

Ştiinţe ale comunicării

Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică

Ştiinţe militare

Informaţii şi securitate naţională

Ordine publică şi siguranţă naţională

Ştiinţe economice si administrarea afacerilor

Economie

Administrarea afacerilor

Finanţe

Contabilitate

Cibernetică, statistică şi informatică economică

Economie şi afaceri internaţionale

Panel

Comisii

Domenii ştiinţifice arondate

Management

Marketing

Psihologie şi ştiinţe comportamentale

Psihologie

Ştiinţe ale educaţiei

Educaţie fizică şi sport

P5

ARTE SI ŞTIINŢE UMANISTE

Filologie

Filologie

Filosofie

Filosofie

Istorie şi studii culturale

Istorie

Studii culturale

Teologie

Teologie

Arhitectură şi urbanism

Arhitectură

Urbanism

Arte plastice

Arte plastice, decorative şi design

Artele spectacolului

Teatru

Coregrafie

Cinematografie şi media

Muzică


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 3759/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 3759 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu