Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 366 din 24 decembrie 1997

privind autorizarea operatorilor publici si a operatorilor independenti de retele de radiopaging

ACT EMIS DE: MINISTERUL COMUNICATIILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 51 din  5 februarie 1998


SmartCity3


    Ministrul comunicatiilor,
    avand in vedere prevederile Legii telecomunicatiilor nr. 74/1996,
    in baza Hotararii Guvernului nr. 153/1997 privind infiintarea Regiei Autonome "Inspectoratul General al Comunicatiilor" prin reorganizarea Regiei Autonome "Inspectoratul General al Radiocomunicatiilor",
    in baza Hotararii Guvernului nr. 890/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor in domeniul radiocomunicatiilor si al protectiei radioelectrice,
    in baza Hotararii Guvernului nr. 129/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor,
    emite prezentul ordin.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezentul ordin reglementeaza autorizarea operatorilor publici si a operatorilor independenti de retele de radiopaging.
    Art. 2
    (1) In sensul prezentului ordin, prin serviciu de radiopaging se intelege serviciul de radiomesagerie non-vocal, unidirectional sau bidirectional, cu apelare individuala sau de grup.
    (2) Spectrul de frecventa atribuit acestui tip de serviciu de radiocomunicatii este cel specificat in Tabelul National al Atribuirii Benzilor de Frecventa.
    (3) Puterea aparent radiata a emitatoarelor nu poate depasi valoarea de 100 W.
    Art. 3
    (1) Reteaua destinata serviciului public de radiopaging poate fi:
    - retea nationala. Aceasta trebuie sa asigure serviciul etapizat, dupa cum urmeaza:
      - in primul an, localitatile cu peste 100.000 de locuitori din 6 judete;
      - in al doilea an, localitatile cu peste 100.000 de locuitori din 13 judete;
      - in al treilea an, localitatile cu peste 100.000 de locuitori din Romania;
    - retea zonala. Aceasta trebuie sa acopere cel putin doua localitati din acelasi judet sau din doua judete invecinate;
    - retea locala. Aceasta trebuie sa se afle pe teritoriul unei singure localitati.
    (2) Reteaua de radiopaging independenta este proprietatea unei singure persoane juridice si este destinata sa asigure acest tip de serviciu proprietarului retelei sau unui grup inchis de utilizatori aflati intr-un spatiu limitat (un spital, incinta unei societati comerciale etc.).

    CAP. 2
    Autorizarea operatorilor publici de retele de radiopaging

    Art. 4
    Operatorii publici de retele de radiopaging pot fi numai persoane juridice romane si pot furniza serviciul de radiopaging cu destinatie publica numai in baza unei licente de operare eliberate de catre Directia generala reglementari din cadrul Ministerului Comunicatiilor. Licenta de operare este netransmisibila.
    Art. 5
    Reteaua destinata serviciului public de radiopaging poate fi numai unidirectionala si poate utiliza, fara nici o limitare, unul dintre urmatoarele protocoale: POCSAG (Post Office Code Standardisation Advisory Group), FLEX (Flexible High Speed Paging Protocol), ERMES (European Radio Message System).
    Protocoalele utilizate trebuie sa permita folosirea eficienta a spectrului radioelectric.
    Solicitarile pentru obtinerea licentelor de operare pentru serviciul public de radiopaging se depun la Ministerul Comunicatiilor - Directia generala reglementari.
    Operatorii de retele destinate serviciului public de radiopaging trebuie sa asigure:
    - continuitatea si calitatea serviciului;
    - furnizarea serviciului fara discriminare, pe baza de tarife si contracte;
    - neutralitatea retelei fata de informatia transmisa.
    Art. 6
    (1) Licentele pentru retelele destinate serviciului public de radiopaging se acorda prin licitatie sau prin incredintare directa, in limita disponibilitatilor de frecvente radioelectrice.
    (2) Acordarea licentelor se face prin incredintare directa, in situatiile in care:
    - retelele sunt autorizate si functioneaza in vederea asigurarii continuitatii si extinderii serviciului. Detinatorii de autorizatii provizorii pentru retele de radiopaging, eliberate in baza reglementarilor anterioare prezentului ordin, pot solicita Ministerului Comunicatiilor - Directia generala reglementari, acordarea, prin incredintare directa, a licentei de operare pentru retea publica, in conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1).
    - la licitatie se prezinta un singur solicitant de licenta, care raspunde tuturor solicitarilor prevazute in caietul de sarcini.
    (3) Acordarea licentelor pentru retele destinate serviciului public de radiopaging, care nu se incadreaza in prevederile art. 6 alin. (2), se face prin licitatie.
    (4) Organizarea licitatiei in vederea obtinerii licentei de operare pentru serviciul public de radiopaging se face prin ordin al ministrului comunicatiilor, care va cuprinde, in anexe, procedura de organizare si desfasurare a licitatiei, caietul de sarcini pentru obtinerea licentei si procedura de autorizare tehnica.
    (5) Reteaua destinata serviciului public de radiopaging poate fi operata numai dupa obtinerea buletinului de masuratori favorabil de la Regia Autonoma "Inspectoratul General al Comunicatiilor".
    Art. 7
    Pentru extinderea retelei destinate serviciului public de radiopaging, titularul licentei de operare va respecta urmatoarea procedura:
    (1) Detinatorul licentei de operare pentru reteaua destinata serviciului public de radiopaging depune la Regia Autonoma "Inspectoratul General al Comunicatiilor" cererea de autorizare tehnica, insotita de proiectul tehnic al retelei (un exemplar).
    (2) Regia Autonoma "Inspectoratul General al Comunicatiilor" verifica si avizeaza proiectul tehnic al retelei si elibereaza acordul de procurare si asignare a frecventei, in cel mult 30 de zile de la solicitare. Regia Autonoma "Inspectoratul General al Comunicatiilor" transmite cate un exemplar al acordului de procurare solicitantului si Ministerului Comunicatiilor - Directia generala reglementari.
    (3) Ministerul Comunicatiilor - Directia generala reglementari completeaza licenta de operare printr-o anexa, in cel mult 15 zile de la primirea acordului de procurare, si transmite cate un exemplar solicitantului si Regiei Autonome "Inspectoratul General al Comunicatiilor".
    (4) Dupa construirea extinderii, Regia Autonoma "Inspectoratul General al Comunicatiilor" efectueaza verificarile tehnice ale retelei si elibereaza buletinul de masuratori, in cel mult 30 de zile de la solicitarea pentru masuratori.
    (5) Pentru a autoriza alte modificari ale retelelor de radiopaging, titularii de licente sau de autorizatii vor solicita Ministerului Comunicatiilor - Directia generala reglementari sau Regiei Autonome "Inspectoratul General al Comunicatiilor", dupa caz, precizari referitoare la procedurile specifice de autorizare.
    Art. 8
    Licentele de operare se acorda pentru o durata de 5 ani pentru retele zonale si locale si o durata de 10 ani pentru retele nationale. Ele pot fi reinnoite, la cererea detinatorilor de licenta, pentru o perioada de 5 ani si, respectiv, de 10 ani; cererea trebuie sa fie inregistrata la Ministerul Comunicatiilor - Directia generala reglementari, cu cel putin 6 luni inaintea termenului de expirare a valabilitatii licentei.

    CAP. 3
    Autorizarea operatorilor independenti de retele de radiopaging

    Art. 9
    Operatorii independenti de retele de radiopaging pot fi numai persoane juridice romane si pot furniza serviciul de radiopaging numai in baza unei autorizatii eliberate de catre Regia Autonoma "Inspectoratul General al Comunicatiilor". Autorizatia este netransmisibila.
    Art. 10
    Reteaua independenta, destinata serviciului public de radiopaging, poate fi unidirectionala sau bidirectionala si poate utiliza, fara nici o limitare, unul dintre protocoalele: POCSAG sau FLEX, precum si toate posibilitatile de radiomesagerie.
    Art. 11
    (1) Autorizarea retelelor independente destinate serviciului de radiopaging se face prin incredintare directa, dupa principiul "primul venit primul servit", in limita disponibilitatilor de frecvente radioelectrice.
    (2) Retelele independente de radiopaging, aflate in functie, se reautorizeaza prin incredintare directa, pentru asigurarea continuitatii functionarii lor. Detinatorul autorizatiei solicita, printr-o cerere adresata Regiei Autonome "Inspectoratul General al Comunicatiilor", reautorizarea retelei independente. Regia Autonoma "Inspectoratul General al Comunicatiilor" elibereaza autorizatia in termen de 15 zile de la solicitare.
    (3) Solicitantul autorizatiei pentru operarea unei retele independente de radiopaging depune la Regia Autonoma "Inspectoratul General al Comunicatiilor" cererea de autorizare, insotita de proiectul tehnic al retelei (un exemplar).
    (4) Regia Autonoma "Inspectoratul General al Comunicatiilor" verifica si avizeaza proiectul tehnic al retelei si elibereaza acordul de procurare si asignare a frecventei, in termen de cel mult 30 de zile de la solicitare. Regia Autonoma "Inspectoratul General al Comunicatiilor" transmite solicitantului un exemplar al acordului de procurare. In baza acordului de procurare, solicitantul construieste reteaua si depune la Regia Autonoma "Inspectoratul General al Comunicatiilor" cererea de efectuare a masuratorilor tehnice. Regia Autonoma "Inspectoratul General al Comunicatiilor" elibereaza autorizatia in baza buletinului de masuratori favorabil, in cel mult 30 de zile de la solicitarea pentru masuratori.
    (5) Autorizatiile pentru operarea retelelor independente de radiopaging se acorda pentru o durata de 5 ani. Ele pot fi reinnoite, la cererea titularilor, pentru o perioada de 5 ani; cererea trebuie sa fie inregistrata la Regia Autonoma "Inspectoratul General al Comunicatiilor" cu cel putin 6 luni inaintea termenului de expirare a valabilitatii autorizatiei.

    CAP. 4
    Taxe si tarife

    Art. 12
    (1) Licentele pentru serviciile publice de radiopaging si autorizatiile operatorilor independenti de radiopaging, acordate in baza prezentului ordin, se elibereaza dupa plata unor taxe, care se constituie venit la bugetul de stat.
    (2) Cuantumul taxelor de licenta si al taxelor de autorizare este prevazut in Legea telecomunicatiilor nr. 74/1996.
    (3) Pentru activitatile tehnice privind autorizarea retelelor de radiopaging (avizarea proiectului, eliberarea acordului de procurare, efectuarea verificarilor tehnice etc.), Regia Autonoma "Inspectoratul General al Comunicatiilor" va percepe tarife in conformitate cu reglementarile in vigoare.

    CAP. 5
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 13
    Autorizatiile eliberate inaintea intrarii in vigoare a prezentului ordin vor fi reinnoite in conformitate cu prevederile acestuia. Functionarea retelelor de radiopaging, autorizate provizoriu, se poate face pana cel mai tarziu la data de 30 aprilie 1998, numai in baza unei cereri de licenta sau de autorizare, depusa la Ministerul Comunicatiilor - Directia generala reglementari sau la Regia Autonoma "Inspectoratul General al Comunicatiilor", dupa caz, pana cel mai tarziu la data de 31 martie 1998.
    Art. 14
    (1) Licenta de operare sau autorizatia poate fi retrasa temporar sau definitiv, daca titularul incalca datele inscrise in aceasta sau nu respecta reglementarile legale in vigoare din domeniul telecomunicatiilor.
    (2) Masura retragerii licentei de operare sau a autorizatiei se ia dupa avertizarea prealabila pentru intrarea in legalitate si dupa verificarea veridicitatii sustinerilor titularului de licenta sau de autorizatie, comunicate in cel mult 30 de zile de la primirea avertizarii.
    (3) Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sanctioneaza in conformitate cu legile in vigoare.
    Art. 15
    (1) Regia Autonoma "Inspectoratul General al Comunicatiilor" elaboreaza continutul-cadru al proiectului tehnic necesar realizarii retelelor de operare a serviciului de radiopaging, in termen de cel mult 15 zile de la semnarea prezentului ordin.
    (2) In vederea aplicarii prezentului ordin, Regia Autonoma "Inspectoratul General al Comunicatiilor" poate elabora precizari tehnice suplimentare.
    Continutul-cadru al proiectului si precizarile tehnice vor fi prezentate spre aprobare Ministerului Comunicatiilor - Directia generala reglementari.
    Art. 16
    Prezentul ordin intra in vigoare la data publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei, data la care prevederile cuprinse in Ordinul ministrului comunicatiilor nr. 55/1992 se abroga.
    Art. 17
    Prezentul ordin va fi pus in aplicare de catre Ministerul Comunicatiilor - Directia generala reglementari si Regia Autonoma "Inspectoratul General al Comunicatiilor".

                           Ministrul comunicatiilor,
                                 Sorin PantisSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 366/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 366 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu