Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 198/358 din 14 martie 2000

pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de lucru a Comisiei de arbitraj al conflictelor de interese

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE


SmartCity3

              NR. 198 din 14 martie 2000
              MINISTERUL JUSTITIEI
              NR. 358 din 22 februarie 2000
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 128 din 27 martie 2000

    Ministrul muncii si protectiei sociale si ministru de stat, ministrul justitiei,
    in temeiul prevederilor art. 36 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de munca, ale art. 7 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 188/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 10 din Hotararea Guvernului nr. 65/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificarile si completarile ulterioare,
    emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul privind procedura de lucru a Comisiei de arbitraj al conflictelor de interese, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Directia generala legislatia muncii si contencios din cadrul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, directiile generale de munca si protectie sociala judetene si a municipiului Bucuresti si persoanele desemnate arbitri in componenta Comisiei de arbitraj al conflictelor de interese vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                            Ministrul muncii si
                            protectiei sociale,
                            Smaranda Dobrescu

                            p. Ministru de stat,
                            ministrul justitiei,
                            Gheorghe Mocuta,
                            secretar de stat

    ANEXA 1

                               REGULAMENT
privind procedura de lucru a Comisiei de arbitraj al conflictelor de interese

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Comisia de arbitraj al conflictelor de interese se constituie si functioneaza potrivit prevederilor art. 32 - 39 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de munca, precum si ale prezentului regulament.
    (2) Comisia de arbitraj prevazuta la alin. (1) are competenta de a solutiona, in conditiile Legii nr. 168/1999, cererile de arbitrare a conflictelor de interese, referitoare la revendicarile in legatura cu inceperea, desfasurarea si incheierea negocierilor colective, precum si a celor ce privesc grevele derulate in situatia prevazuta la art. 62 din legea mentionata.
    Art. 2
    Lista cuprinzand persoanele care pot fi desemnate arbitri se stabileste potrivit art. 34 din Legea nr. 168/1999, o data pe an, de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, cu consultarea organizatiilor sindicale si patronale reprezentative, prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale, dintre specialistii in domeniul economic, tehnic, juridic si din alte profesii, cu acordul Consiliului Economic si Social.
    Art. 3
    Arbitrii vor avea studii superioare si vechime in specialitate de minimum 5 ani.
    Art. 4
    Arbitrii sunt inscrisi intr-o lista pentru fiecare judet si separat pentru municipiul Bucuresti, care va cuprinde numele si prenumele, locul de munca, telefonul de la serviciu si de la domiciliu, insotita de curriculum vitae.
    Art. 5
    Arbitrii sunt independenti si impartiali in indeplinirea atributiilor lor. Ei nu sunt reprezentantii partilor.
    Art. 6
    Activitatea Comisiei de arbitraj al conflictelor de interese se desfasoara la sediul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale sau, dupa caz, la sediul directiei generale de munca si protectie sociala judetene sau a municipiului Bucuresti, in raport cu nivelul conflictului de interese supus, pe baza consensului partilor, arbitrajului acestei comisii.
    Art. 7
    Secretariatul Comisiei de arbitraj al conflictelor de interese se asigura de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, respectiv de directia generala de munca si protectie sociala judeteana sau a municipiului Bucuresti, prin compartimentele de specialitate cu atributii privind inregistrarea conflictelor de interese.
    Art. 8
    Comisia de arbitraj al conflictelor de interese declansate la nivel de unitate se compune din 3 arbitri desemnati, conform art. 33 din Legea nr. 168/1999, in raport cu obiectul conflictului de interese, dupa cum urmeaza:
    - un arbitru, de catre conducerea unitatii;
    - un arbitru, de catre sindicatele reprezentative sau, dupa caz, de reprezentantii salariatilor;
    - un arbitru, de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.
    Art. 9
    Dispozitiile art. 33 si 34 din Legea nr. 168/1999, referitoare la compunerea comisiei de arbitraj si la lista cuprinzand persoanele care pot fi desemnate arbitri, se aplica, in mod corespunzator, si in cazul comisiei de arbitraj constituite in vederea solutionarii cererilor de arbitrare a conflictelor de interese declansate la nivel de grup de unitati, de ramura si la nivel national. In aceste situatii arbitrii partilor conflictului de interese se desemneaza, dupa caz, de organizatiile patronale si organizatiile sindicale, reprezentative, potrivit legii, la nivel de grup de unitati, de ramura si la nivel national.

    CAP. 2
    Procedura de lucru a Comisiei de arbitraj al conflictelor de interese

    Art. 10
    Comisia de arbitraj se constituie la sesizarea partilor aflate in conflict de interese, printr-o cerere de arbitrare, formulata in scris, pe baza acordului acestora, inregistrata la directia generala de munca si protectie sociala judeteana, a municipiului Bucuresti sau, dupa caz, la Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, in raport cu nivelul la care s-a declansat conflictul de interese.
    Art. 11
    Cererea de arbitrare va contine urmatoarele mentiuni:
    a) denumirea partilor, sediul acestora si, dupa caz, numarul de inmatriculare in registrul comertului, numarul de telefon, contul bancar;
    b) numele si calitatea celui care angajeaza sau reprezinta partea in litigiu, cu anexarea dovezii calitatii acestuia prin imputernicire scrisa;
    c) obiectul conflictului de interese;
    d) motivele de fapt si de drept si probele pe care se intemeiaza cererea; cand probele constau in inscrisuri, acestea vor fi anexate la cerere in dublu exemplar;
    e) numele si domiciliul arbitrilor desemnati de parti din lista aprobata potrivit art. 34 din Legea nr. 168/1999; desemnarea arbitrilor se poate face si ulterior inregistrarii cererii de arbitrare, dar nu mai tarziu de data la care partile sunt convocate sa depuna intreaga documentatie privind revendicarile formulate si sustinerea acestora;
    f) semnatura partilor.
    Art. 12
    Daca exista mai multe parti care au interese comune (mai multe organizatii sindicale sau patronale reprezentative), ele vor alege prin consens un singur arbitru.
    Art. 13
    (1) Data introducerii cererii de arbitrare a conflictului de interese se considera data inregistrarii acesteia la registratura directiei generale de munca si protectie sociala judetene sau a municipiului Bucuresti ori, dupa caz, la registratura Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, acestea avand obligatia de a o inainta de indata compartimentului de specialitate cu atributii privind inregistrarea conflictelor de interese.
    (2) Cererea de arbitrare va fi verificata de persoana din cadrul compartimentului de specialitate prevazut la art. 7, desemnata in acest scop, care va indruma partile sa o completeze fara intarziere, in mod corespunzator, in cazul in care nu cuprinde toate mentiunile prevazute la art. 11.
    Art. 14
    In termen de 24 de ore de la data inregistrarii cererii de arbitrare conducerea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale va desemna arbitrul sau, pe baza propunerii directiei generale de munca si protectie sociala judetene sau a municipiului Bucuresti, si va dispune masurile corespunzatoare pentru stabilirea componentei comisiei de arbitraj, avand in vedere persoanele nominalizate, desemnate cu acceptul lor, in calitate de arbitri, de partile aflate in conflict de interese.
    Art. 15
    Dupa stabilirea componentei nominale a comisiei de arbitraj aceasta comisie va verifica stadiul pregatirii litigiului pentru dezbatere si va dispune, daca considera necesar, masurile corespunzatoare pentru completarea documentatiei, stabilind un termen in vederea aducerii la indeplinire a masurilor dispuse.
    Art. 16
    Partile conflictului de interese supus solutionarii comisiei de arbitraj au obligatia sa depuna la aceasta comisie intreaga documentatie privind revendicarile formulate si sustinerea acestora.
    Art. 17
    (1) Comisia de arbitraj are obligatia sa convoace partile in termen de 3 zile de la primirea documentatiei prevazute la art. 16 si sa dezbata, impreuna cu acestea, conflictul de interese, pe baza dispozitiilor legale si a prevederilor contractelor colective de munca aplicabile.
    (2) Dezbaterea litigiului avand ca obiect conflictul de interese se face cu respectarea principiului egalitatii de tratament a partilor, a dreptului la aparare si a principiului contradictorialitatii.
    Art. 18
    In vederea apararii intereselor legitime ale partilor, arbitrii au obligatia sa respecte caracterul confidential al arbitrajului; ei nu au voie sa publice sau sa divulge date despre care iau cunostinta in calitate de arbitri, fara a avea autorizarea partilor.
    Art. 19
    In orice stadiu al dezbaterii conflictului de interese comisia de arbitraj va starui pentru solutionarea acestuia, pe baza intelegerii partilor.
    Art. 20
    Dezbaterile arbitrale vor fi consemnate in incheierea de sedinta. Orice masura dispusa de comisia de arbitraj va fi consemnata in incheierea de sedinta si va fi motivata.
    Art. 21
    Incheierea de sedinta va contine, pe langa mentiunile prevazute la art. 26 lit. a) si b), urmatoarele:
    a) o scurta descriere a desfasurarii sedintei;
    b) cererile si sustinerile partilor;
    c) motivele pe care se sprijina masurile dispuse;
    d) dispozitivul;
    e) semnaturile arbitrilor.
    Art. 22
    Partile au dreptul sa ia cunostinta de continutul incheierilor si de actele dosarului. La cererea partilor sau din oficiu comisia de arbitraj poate indrepta sau completa incheierea de sedinta printr-o alta incheiere. La cererea partilor comisia de arbitraj va transmite acestora copie de pe incheierea de sedinta.
    Art. 23
    (1) Fiecare dintre partile conflictului de interese are obligatia sa dovedeasca faptele pe care isi intemeiaza pretentiile si apararile.
    (2) In vederea solutionarii conflictului de interese, comisia de arbitraj poate cere partilor explicatii scrise cu privire la obiectul conflictului de interese si poate dispune administrarea oricaror probe prevazute de lege.
    Art. 24
    Dupa ce comisia de arbitraj va considera ca toate imprejurarile cauzei sunt suficient lamurite, va inchide dezbaterile si va delibera in secret. Comisia de arbitraj se pronunta in termen de 5 zile de la data incheierii dezbaterilor, printr-o hotarare irevocabila.
    Art. 25
    Hotararea comisiei de arbitraj se ia cu majoritate de voturi. Arbitrul care a avut o alta parere isi va redacta si va semna opinia separata, cu mentionarea considerentelor pe care aceasta se intemeiaza.
    Art. 26
    Hotararea comisiei de arbitraj se redacteaza in scris si va cuprinde urmatoarele:
    a) componenta nominala a comisiei de arbitraj, locul si data pronuntarii hotararii;
    b) denumirea si sediul partilor, numele reprezentantilor partilor si ale celorlalte persoane care au participat la dezbaterea litigiului avand ca obiect solutionarea conflictului de interese;
    c) mentionarea acordului partilor in temeiul caruia s-a procedat la arbitraj;
    d) obiectul conflictului de interese si sustinerile, pe scurt, ale partilor;
    e) motivarea in fapt si in drept a hotararii;
    f) dispozitivul;
    g) cuantumul onorariului cuvenit arbitrilor, stabilit potrivit art. 39 din Legea nr. 168/1999 si, dupa caz, al celorlalte cheltuieli arbitrale;
    h) semnaturile celor 3 arbitri.
    Art. 27
    Hotararea motivata se comunica partilor in termen de 24 de ore de la pronuntare. Sub sanctiunea nulitatii, hotararea va fi insotita de dovezile privind convocarea partilor conform art. 17.
    Art. 28
    Hotararea comisiei de arbitraj face parte din contractul colectiv de munca. Incepand cu data pronuntarii hotararii comisiei de arbitraj conflictul de interese inceteaza.
    Art. 29
    Hotararea comisiei de arbitraj se redacteaza in 3 exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte, plus un exemplar pentru directia generala de munca si protectie sociala judeteana, a municipiului Bucuresti sau, dupa caz, pentru Ministerul Muncii si Protectiei Sociale. Toate exemplarele hotararii comisiei de arbitraj vor avea pe fiecare pagina semnaturile arbitrilor din componenta comisiei de arbitraj.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 358/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 358 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1094 2010
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 545 2004
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați azi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    mesajul tauSunt investitor. Scriu pentru a vă informa despre oferta de credit oferită de compania noastră pentru a ajuta persoanele fizice și organizațiile, inclusiv proprietarii de afaceri mici. oferta noastră este de până la 3% rata dobânzii timp de 1 până la 10 ani. Interesul dvs. va răspunde urgent de către agenții noștri online. răspundeți cu următoarele detalii, toate cerințele vă vor fi prezentate de agentul nostru online atunci când contactați agentul: ivanmarko110@gmail.com Număr WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Decizia 292 2018
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 129 2016
    Dear Sir/Ma, We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. ENNIE OWEN E-mail : evergrowthfinancialltd@gmail.com Skype id : evergrowthfinancialltd@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    Oferim toate tipurile de împrumuturi * Împrumut comercial * Împrumut personal * Împrumut comercial * Rambursare împrumut * Împrumut studențesc * Împrumut ipotecar * Împrumut auto * Împrumut de credit Bad Credit credit * Credit ipotecar * Împrumut / Contract de proiect * Tipuri de împrumuturi pe datorie Consolidarea este disponibilă și Împrumut momentan - 2.000 euro - 5.000 euro (1 până la 2 ore) Împrumuturi - 3.000 euro - 10.000 euro (2 până la 24 ore) Împrumuturi personale - 5.000 - 500.000 euro Oferim o rată minimă foarte scăzut de 3%. Anii de la 1 la 25 de ani, programul de rambursare maximă pentru toate regiunile lumii. Ne acordă împrumuturi de la 1.000.000 la 100.000.000 de euro. împrumuturile noastre sunt bine garantate, deoarece securitatea maximă este prioritatea noastră. Intrebare: dancilatania@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 358/2000
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu