E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 354 din  1 martie 2004

privind Procedura de aprobare a entitatilor care importa bunuri in baza prevederilor art. 69 lit. a), b), c) si d) si ale art. 82 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 59/2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 545/2003, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor masuri financiare

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 205 din  9 martie 2004


SmartCity3


    In baza art. 69 lit. a), b), c) si d) si a art. 82 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 59/2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 545/2003, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor masuri financiare,
    in temeiul art. 10 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se stabileste Procedura de aprobare a entitatilor care importa bunuri in baza prevederilor art. 69 lit. a), b), c) si d) si ale art. 82 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 59/2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 545/2003, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor masuri financiare, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Directia generala de politici si legislatie privind veniturile bugetului general consolidat si organele fiscale teritoriale competente din subordinea Ministerului Finantelor Publice vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 3
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.664/2003 privind aprobarea Procedurii de desemnare a organizatiilor de stat si a organizatiilor cu caracter caritabil sau filantropic care importa bunuri ce sunt destinate atat utilizarii exclusiv pentru nevoile lor de functionare, cat si pentru realizarea obiectivelor caritabile sau filantropice pe care le urmaresc, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 866 din 5 decembrie 2003.
    Art. 4
    Deciziile de desemnare eliberate pana la intrarea in vigoare a prezentului ordin in baza Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.664/2003 isi pastreaza valabilitatea.
    Art. 5
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                       Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                              PROCEDURA
de aprobare a entitatilor care importa bunuri in baza prevederilor art. 69 lit. a), b), c) si d) si ale art. 82 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 59/2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 545/2003, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor masuri financiare

    1. Potrivit prevederilor art. 69 lit. a), b), c) si d) si ale art. 82 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 59/2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 545/2003, astfel cum au fost modificate si completate prin Ordonanta Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor masuri financiare, atat timp cat nu dau ocazia unor abuzuri sau distorsiuni majore ale concurentei sunt scutite de la plata drepturilor de import:
    a) bunurile provenite din ajutoare si donatii cu caracter social, umanitar, religios, cultural, didactic, sportiv, primite de unitati de cult recunoscute legal, unitati si institutii scolare de stat si particulare, cabinete medicale si unitati sanitare, ministere si alte institutii ale administratiei publice centrale si locale, organizatii sindicale si patronale, organizatii cu caracter caritabil sau filantropic ori de asociatii si fundatii, aprobate de Ministerul Finantelor Publice;
    b) bunurile de orice natura trimise cu titlu gratuit de o persoana sau de o organizatie stabilita in afara Romaniei si fara scop comercial din partea expeditorului, catre ministere si alte institutii ale administratiei publice centrale si locale, organizatii sindicale si patronale, alte organizatii cu caracter caritabil sau filantropic ori catre asociatii si fundatii, aprobate de Ministerul Finantelor Publice, in vederea cresterii fondurilor colectate in cursul manifestarilor caritabile ocazionale, organizate in beneficiul persoanelor nevoiase;
    c) echipamentele si materialele de birou trimise cu titlu gratuit de o persoana sau de o organizatie stabilita in afara Romaniei si fara scop comercial din partea expeditorului, catre organizatii sindicale si patronale, organizatii cu caracter caritabil sau filantropic ori catre asociatii si fundatii, aprobate de Ministerul Finantelor Publice, in vederea utilizarii exclusiv pentru nevoile lor de functionare si realizare a obiectivelor caritabile sau filantropice pe care le urmaresc;
    d) bunurile trimise cu titlu gratuit, finantate de guverne straine in baza unor tratate, intelegeri, protocoale semnate de Guvernul Romaniei, catre organizatii stabilite de comun acord de catre comisii guvernamentale mixte prin protocoale anuale si aprobate de Ministerul Finantelor Publice, in vederea realizarii proiectelor specifice de asistenta economica, sociala, inclusiv caritabila, umanitara si de promovare culturala si educationala;
    e) bunurile importate de institutii publice, organizatii sindicale si patronale, alte organizatii cu caracter caritabil sau filantropic ori de asociatii si fundatii, aprobate de Ministerul Finantelor Publice, in vederea distribuirii gratuite catre victimele dezastrelor care afecteaza teritoriul Romaniei sau punerii, cu titlu gratuit, la dispozitia victimelor catastrofelor, bunurile din urma ramanand in proprietatea organizatiilor in cauza.
    2. - (1) In vederea solutionarii cererilor entitatilor si acordarii aprobarilor prevazute de art. 69 lit. a), b), c) si d) si de art. 82 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 59/2003, aprobata cu modificari prin Legea nr. 545/2003, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 29/2004, in cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si al administratiilor finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti se constituie cate o comisie formata din:
    - presedinte - director executiv al directiei generale a finantelor publice
                   judetene sau sef al administratiei finantelor publice de
                   sector;
    - membru     - director adjunct executiv cu atributii in colectarea si
                   administrarea veniturilor statului sau sef adjunct al
                   administratiei finantelor publice de sector;
    - membru     - sef serviciu/birou juridic.
    (2) Secretariatul comisiei este asigurat de un expert din cadrul serviciului cu atributii in colectarea si administrarea veniturilor statului.
    3. - (1) Entitatea solicitanta va depune la directiile generale ale finantelor publice judetene sau la administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti o cerere potrivit modelului prezentat in anexa nr. 1, semnata de reprezentantul legal al solicitantului, in care se vor mentiona denumirea, sediul social, obiectul de activitate, codul fiscal si scopul concret pentru care se solicita aprobarea, insotita de urmatoarele documente:
    a) actul de infiintare (copie);
    b) statutul, dupa caz (copie);
    c) codul fiscal (copie);
    d) referat al administratiei finantelor publice in a carei raza teritoriala isi are sediul social solicitantul, din care sa rezulte ca acesta a respectat disciplina financiara, respectiv ca a achitat obligatiile fiscale si ca a depus declaratiile aferente. Exceptie fac ministerele si alte institutii ale administratiei publice centrale si locale.
    (2) Comisia va analiza documentele depuse si va decide asupra aprobarii. Aprobarea, care se materializeaza intr-o decizie potrivit modelului prezentat in anexa nr. 2, va fi semnata de presedintele comisiei si va fi comunicata solicitantului in termen de maximum 10 zile lucratoare de la data inregistrarii documentatiei la directiile generale ale finantelor publice judetene sau la administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti.
    (3) In caz de respingere a cererilor prezentate se vor preciza motivele care au stat la baza acestei decizii.
    4. Aprobarea se acorda numai pentru urmatoarele domenii inscrise in actul de infiintare al entitatii: servicii sociale, umanitar, religios, cultural, didactic, sportiv, sanatate, filantropie si voluntariat, elaborarea si implementarea strategiilor de guvernare, precum si pentru bunurile importate potrivit scopurilor prevazute la art. 69 lit. c) si d), precum si la art. 82 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 59/2003, aprobata cu modificari prin Legea nr. 545/2003, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 29/2004.
    5. Entitatile care primesc aprobarea vor transmite la Ministerul Finantelor Publice - Directia generala de politici si legislatie privind veniturile bugetului general consolidat si la directia generala a finantelor publice judeteana, respectiv administratia finantelor publice de sector care a dat aprobarea, un raport anual privind activitatea desfasurata in baza aprobarii, respectiv structura si cantitatea bunurilor importate si destinatia acestora.
    6. In situatia nerespectarii de catre entitatile care au primit aprobare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 59/2003, aprobata cu modificari prin Legea nr. 545/2003, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 29/2004, aprobarea se anuleaza de catre autoritatea publica emitenta a aprobarii respective sau de catre autoritatea ierarhic superioara acesteia ori de instanta de judecata, incasandu-se totodata drepturile de import aferente operatiunilor care au fost efectuate cu incalcarea reglementarilor legale in vigoare.
    7. Organele teritoriale de control fiscal vor efectua verificari la entitatile care au beneficiat de aprobare, cel putin o data pe an, asupra modului in care sunt respectate prevederile legale in vigoare.
    8. Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta procedura.

    ANEXA 1
    la procedura

    Denumirea entitatii ........................
    Codul fiscal ...............................
    Adresa .....................................
    Telefon ....................................
    Nr. de inregistrare ........................

                                   CERERE

    In conformitate cu prevederile art. 69 lit. a), b), c) si d) si ale art. 82 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 59/2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 545/2003, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 29/2004, ale Ordinului ministrului finantelor publice nr. 354/2004 si in baza documentatiei anexate, solicitam aprobarea pentru desfasurarea activitatilor de import in conditiile art. 69 lit. a), b), c) si d) si ale art. 82 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 59/2003, aprobata cu modificari prin Legea nr. 545/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

    Reprezentantul legal al entitatii,
    ..................................
           (nume si prenume)

    .................................
        (semnatura si stampila)

    Data ....................

    ANEXA 2
    la procedura

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
    Directia generala a finantelor publice a judetului ..................
    Administratia finantelor publice a sectorului .......................

                                DECIZIA
                         Nr. ....... din ............

    In conformitate cu prevederile art. 69 lit. a), b), c) si d) si ale art. 82 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 59/2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 545/2003, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 29/2004, si ale Ordinului ministrului finantelor publice nr. 354/2004, pe baza documentatiei depuse si inregistrate sub nr. ...................., se aproba desfasurarea activitatii de import in conditiile art. 69 lit. a), b), c) si d) si ale art. 82 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 59/2003, aprobata cu modificari prin Legea nr. 545/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre entitatea ................................................, cu sediul social in localitatea ..........................., str. ...................... nr. ......, codul fiscal ...................................., telefon .............,
reprezentata legal de catre ...................................... .
                                    (numele si prenumele)

                            Director executiv,
                        ...........................SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 354/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 354 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 354/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu