Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 3502 din  3 martie 2005

pentru aprobarea Regulamentului privind actele de studii si documentele scolare in invatamantul preuniversitar

ACT EMIS DE: MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 342 din 22 aprilie 2005


SmartCity3


    In conformitate cu prevederile Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in baza Hotararii Guvernului nr. 410/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul educatiei si cercetarii emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul privind actele de studii si documentele scolare in invatamantul preuniversitar, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    (1) Incepand cu data prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 3.678/2002.
    (2) Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 3
    Directia generala evaluare, prognoze, strategii si programe pentru invatamantul preuniversitar, Directia generala pentru invatamant preuniversitar, inspectoratele scolare si unitatile de invatamant de stat si particular vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

                     Ministrul educatiei si cercetarii,
                               Mircea Miclea

    ANEXA 1

                               REGULAMENT
privind actele de studii si documentele scolare in invatamantul preuniversitar

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezentul regulament stabileste regimul actelor de studii si al documentelor scolare din invatamantul preuniversitar, in aplicarea prevederilor Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 2
    (1) Actele de studii sunt inscrisuri autentice care atesta finalizarea de catre titular a unui nivel de invatamant, cu sau fara examen de absolvire.
    (2) In sistemul national de invatamant preuniversitar se emit, incepand cu anul scolar 2004 - 2005, urmatoarele acte de studii:
    a) certificat de promovare a testelor nationale;
    b) certificat de echivalare a examenului de capacitate (pentru absolventii invatamantului de 8 ani, promotiile de pana in anul 1998 inclusiv);
    c) certificat de absolvire a scolii de ucenici, insotit de adeverinta privind competentele profesionale dobandite pe durata scolarizarii (numai pentru absolventii scolilor de ucenici - invatamant special, promotiile anilor 2005 si 2006);
    d) certificat de absolvire a scolii de arte si meserii;
    e) certificat de calificare profesionala nivel 1 (pentru absolventii scolilor de arte si meserii);
    f) certificat de absolvire a scolii profesionale, insotit de adeverinta privind competentele profesionale dobandite pe durata scolarizarii (numai pentru absolventii scolilor profesionale, promotia anului 2005);
    g) certificat de absolvire a scolii profesionale, insotit de adeverinta privind competentele profesionale dobandite pe durata scolarizarii (numai pentru absolventii scolilor profesionale - invatamant special, promotiile anilor 2005, 2006 si 2007);
    h) certificat de absolvire a anului de completare (incepand cu absolventii promotiei 2006);
    i) certificat de calificare profesionala nivel 2 (pentru absolventii anului de completare, incepand cu promotia anului 2006);
    j) certificat de absolvire a ciclului inferior al liceului;
    k) certificat de absolvire a liceului;
    l) diploma de bacalaureat;
    m) diploma de merit (pentru absolventii care au promovat toate clasele din intervalul IX - XII/XIII cu medii generale de minimum 9,50, iar la examenul de bacalaureat au obtinut media 10);
    n) certificat de competente profesionale (numai pentru absolventii liceului - filiera tehnologica si vocationala, promotiile anilor 2005 si 2006 - invatamant de zi si promotiile anilor 2005, 2006 si 2007 - invatamant seral);
    o) certificat de calificare profesionala nivel 3 (pentru absolventii ciclului superior al liceului - filierele tehnologica si vocationala, incepand cu promotia anului 2007);
    p) atestat de competente profesionale (pentru absolventii ciclului superior al liceului - filiera teoretica);
    r) certificat de competente profesionale (pentru absolventii scolii postliceale/de maistri).
    (3) Actele de studii se elibereaza in original sau in duplicat.
    Art. 3
    Documentele scolare sunt:
    a) registrul matricol;
    b) catalogul clasei;
    c) cataloagele pentru examenele de finalizare a studiilor;
    d) cataloagele pentru examenele de corigente si diferente;
    e) portofoliul personal pentru educatie permanenta (pentru absolventii ciclului inferior si superior al liceului, ai scolii de arte si meserii, ai anului de completare si pentru cei care isi intrerup studiile);
    f) foaia matricola, care se elibereaza numai la cerere;
    g) adeverinta de studiu/adeverinta de absolvire;
    h) registrul unic de evidenta a formularelor actelor de studii.
    Art. 4
    (1) Unitatile de invatamant acreditate elibereaza actele de studii mentionate la art. 2.
    (2) Unitatile de invatamant care au autorizatie de incredere gestioneaza documentele scolare mentionate la art. 3, pe formulare tipizate eliberate de inspectoratele scolare.
    (3) Responsabilitatea completarii, eliberarii si anularii actelor de studii si a duplicatelor revine directorului si secretarului-sef/secretarului unitatii de invatamant acreditate.
    (4) Responsabilitatea intocmirii, modificarii, eliberarii si anularii documentelor scolare revine directorului si secretarului-sef/secretarului unitatii de invatamant acreditate sau cu autorizatie de incredere, dirigintelui ori titularului de disciplina, in conditiile prevazute in prezentul regulament.
    (5) Dupa incheierea anului scolar toate documentele scolare se pastreaza si se arhiveaza la unitatea de invatamant cu personalitate juridica.

    CAP. 2
    Intocmirea actelor de studii si a documentelor scolare

    Art. 5
    (1) Intocmirea actelor de studii si a documentelor scolare, precum si inscrierea mentiunilor se fac in limba romana, folosindu-se alfabetul latin.
    (2) Este interzis sa se faca stersaturi, razuiri, acoperire cu pasta corectoare, prescurtari si/sau adaugari in actele de studii si in documentele scolare.

    SECTIUNEA 1
    Actele de studii

    Art. 6
    (1) In termen de 15 zile de la finalizarea studiilor/examenului de absolvire, actele de studii se intocmesc de catre unitatile de invatamant, se semneaza si se stampileaza de catre persoanele indicate pe formularul tipizat, pentru toti absolventii care au promovat nivelul de invatamant/examenul.
    (2) Presedintii comisiilor de examinare si conducerea unitatii de invatamant sunt raspunzatori pentru respectarea termenului prevazut la alin. (1).
    Art. 7
    (1) Datele necesare pentru completarea actelor de studii se transcriu din registrele matricole si din cataloagele examenelor de finalizare a studiilor.
    (2) In actele de studii numele titularului, precum si toate prenumele se inscriu fara prescurtari, cu litere mari de tipar, utilizandu-se diacriticele. In toate actele de studii se inscriu cu majuscule toate initialele prenumelor tatalui. Initialele prenumelor mamei se inscriu in cazul in care tatal este necunoscut.
    (3) Datele privind locul nasterii, precum si celelalte mentiuni se inscriu cu litere mari de tipar. Inscrierea in actele de studii a locului nasterii se face conform nomenclatorului oficial aprobat si aflat in uz la data eliberarii actului de nastere.
    (4) Mediile obtinute la examenul de finalizare a studiilor se inscriu cu cifre arabe, iar explicitarea acestora se inscrie dupa modelul: 7,89 (sapte 89%).
    (5) Mentiunile despre an si zi se inscriu cu cifre arabe, iar luna se completeaza cu litere mari de tipar.
    (6) In actele de studii nu se admit modificari privind datele personale ale titularilor si nici nu se elibereaza alte acte de studii (duplicate) cu nume sau prenume schimbat dupa eliberarea actelor de studii originale.
    (7) Actele de studii, cu exceptia celor pe ale caror formulare nu se indica aceasta, poarta in mod obligatoriu, in spatiul rezervat, fotografia titularului, alb-negru sau color, format 3 x 4 cm, fotografie care se aplica prin lipire/capsare.
    (8) Completarea actelor de studii se poate face prin scriere la calculator, prin dactilografiere sau de mana, cu tus ori cu cerneala neagra, fara spatii libere.
    (9) Toate rubricile ramase libere se bareaza.
    (10) Actele de studii se semneaza de catre persoanele ale caror functii sunt precizate in formular, cu pasta, tus sau cerneala neagra. Sub semnatura se trece in clar numele acestora. Nu se admite aplicarea parafei in locul semnaturii originale.
    (11) In toate cazurile stampila trebuie sa se aplice clar in spatiul precizat pe formular, fara a se acoperi semnaturile autorizate, iar textul trebuie sa fie citet.
    (12) Instructiunile de completare se tiparesc, partial sau total, si pe coperta carnetelor de formulare ale actelor de studii.
    (13) Pentru actele de studii eliberate pe baza de procura notariala/consulara, la rubrica "Mentiuni" din registrul matricol se trec numele, prenumele, calitatea imputernicitului, datele de identitate si se semneaza de catre acesta.
    (14) Actele de studii care se elibereaza din carnetul cu matca/cotor se intocmesc astfel incat matca/cotorul carnetului, care ramane in arhiva institutiei de invatamant cu termen permanent, sa aiba inscrise toate datele de pe exemplarul original care se elibereaza titularului.
    Art. 8
    (1) Inainte de a fi eliberate absolventilor, actele de studii prevazute cu spatiu rezervat pentru aplicarea timbrului sec vor fi prezentate la inspectoratul scolar, in vederea aplicarii timbrului sec, insotite de un borderou, in doua exemplare, pentru fiecare categorie de acte de studii.
    (2) Un exemplar din borderou ramane la inspectoratul scolar, iar al doilea exemplar, vizat de inspectoratul scolar, se pastreaza in arhiva unitatii de invatamant.
    (3) Borderoul cuprinde urmatoarele rubrici: numarul curent, numele absolventului, initiala prenumelui tatalui/mamei, prenumele absolventului, seria si numarul formularului, anul absolvirii, mentiuni.
    (4) Pe borderouri se face mentiunea: "S-a aplicat timbrul sec pe un numar de ........ (urmeaza denumirea actului de studii)", dupa care urmeaza data, numele, prenumele si semnatura persoanei imputernicite pentru aplicarea timbrului sec.

    SECTIUNEA a 2-a
    Documentele scolare

    Art. 9
    (1) Documentele scolare se intocmesc numai pe formulare ale caror macheta si continut sunt stabilite anual si prezentate pe site-ul Ministerului Educatiei si Cercetarii in timp util, pentru a fi cunoscute si preluate de toate unitatile de invatamant preuniversitar.
    (2) Documentele scolare se intocmesc cu respectarea mentiunilor corespunzatoare din art. 7 si se arhiveaza conform prevederilor prezentului regulament. Dupa completare, toate documentele scolare devin acte cu regim special.
    (3) Schimbarile de nume intervenite pe parcursul frecventarii nivelului de invatamant se opereaza la solicitarea scrisa a titularului, aprobata de directorul unitatii de invatamant, pe baza actelor doveditoare, in toate documentele scolare.
    (4) Actele doveditoare ale schimbarii de nume, in copie legalizata de biroul notarului public, se arhiveaza cu termen permanent.
    (5) Modificarea se face cu tus sau cu cerneala rosie, mentionandu-se actul in temeiul caruia a fost efectuata.
    Art. 10
    Instructiunile de completare se tiparesc, partial sau total, pe coperta.
    Art. 11
    (1) Registrul matricol, dupa completare, devine document scolar cu regim special.
    (2) Atribuirea numarului matricol se face incepand cu 1, la inceputul scolarizarii, pe niveluri si forme de invatamant, pe baza documentelor de stare civila (cu modificarile ulterioare). Eventualele modificari se inregistreaza conform prevederilor art. 9 alin. (3) - (5).
    (3) Pentru elevii transferati in timpul anului scolar numarul matricol se atribuie in continuarea seriei anului respectiv.
    (4) Inscrierea mediilor pe ani de studiu se face pe baza mediilor anuale incheiate in catalogul clasei, la care se adauga mentiuni cu privire la eventualele examene de diferenta.
    (5) Anual, situatia scolara este certificata de secretarul unitatii de invatamant si este confirmata, dupa verificare, de directorul acesteia.
    (6) In mod obligatoriu, numarul matricol al fiecarui elev din catalog trebuie sa corespunda cu cel din registrul matricol, numar care se pastreaza pe toata durata scolarizarii.
    (7) Pentru situatiile aprobate prin metodologii specifice de transferare de la un nivel de pregatire la altul, de la o forma de organizare la alta si de la o specializare la alta, in cadrul aceleiasi filiere sau de la filiere diferite, se mentioneaza denumirea disciplinelor la care s-au sustinut examene de diferenta si notele obtinute, fara modificarea mediilor generale ale anilor echivalati.
    (8) Pentru elevii transferati in cadrul aceluiasi nivel de invatamant, de la o filiera/profil/specializare la alta, se mentioneaza examenele de diferenta si rezultatele obtinute, mentionandu-se media anuala calculata la unitatea de invatamant de la care provine - fara recalcularea mediei generale.
    (9) Pentru absolventii invatamantului profesional (scoli de arte si meserii si/sau anul de completare) care isi continua studiile in invatamantul liceal, in rubricile corespunzatoare anilor scolari absolviti se trece baza legala de continuare a studiilor, respectiv: "Se continua studiile conform Hotararii Guvernului nr. ....... sau Ordinului ministrului educatiei si cercetarii nr. ......."; in aceasta situatie, media finala a anilor de studii se calculeaza pentru anii scolari frecventati la invatamantul liceal (ciclul superior) si nu se iau in calcul mediile anilor de studii din invatamantul profesional si de la eventualele examene de diferente.
    (10) Pentru absolventii care au promovat examenul de finalizare a studiilor, o data cu eliberarea actelor de studii se completeaza datele de identificare a acestora, precum si rezultatele examenului.
    (11) Atat in registrul matricol, cat si in catalogul clasei se inscriu citet si in intregime toate disciplinele cuprinse in planul-cadru aferent filierei/profilului/specializarii corespunzatoare fiecarei clase.
    (12) Registrul matricol, dupa completarea procesului-verbal tiparit pe ultima sa pagina, se arhiveaza la unitatea de invatamant preuniversitar emitenta, cu termen permanent.
    Art. 12
    (1) Catalogul clasei devine document scolar cu regim special dupa completarea cu datele de identificare a elevilor.
    (2) Inscrierea elevilor in catalogul clasei se face in conformitate cu datele din actul de identitate si din registrul matricol, mentionandu-se in mod explicit numarul matricol, volumul si pagina. Aceste elemente de identificare sunt trecute la inceputul anului scolar de catre invatator sau de catre profesorul-diriginte, pe baza datelor furnizate de secretariat. Eventualele completari se fac de catre invatatorul sau dirigintele clasei, in baza documentelor existente la secretariatul unitatii de invatamant.
    (3) Inscrierea disciplinelor in catalogul clasei se face de catre invatator sau de catre diriginte, citet si in intregime, in conformitate cu planul-cadru aferent filierei/profilului/specializarii corespunzatoare clasei respective si in functie de disciplinele optionale stabilite.
    (4) Pentru evaluarea semestriala, pentru inscrierea absentelor, precum si pentru incheierea mediilor semestriale si anuale raspunde in mod direct titularul de disciplina. Este interzisa inscrierea datelor fara note. Dirigintele raspunde de exactitatea calculului aritmetic al mediei generale anuale.
    (5) La sfarsitul anului scolar se intocmeste, pe ultima pagina a catalogului clasei, un proces-verbal privind verificarea mediilor si a mediilor generale, semnat de invatator/diriginte si de titularii de discipline si vizat de directorul unitatii de invatamant.
    (6) Notele/mediile inscrise gresit in catalog se corecteaza prin taiere cu o linie orizontala si se inlocuiesc cu notele corespunzatoare, cu cerneala rosie, se semneaza de titularul de disciplina si de director, care aplica stampila.
    (7) Scoaterea catalogului din unitatile de invatamant este interzisa.
    (8) Catalogul clasei, dupa completarea procesului-verbal tiparit pe ultima sa pagina, se arhiveaza la unitatea de invatamant preuniversitar emitenta, cu termen de pastrare permanent.
    Art. 13
    (1) Catalogul pentru examenele de finalizare a studiilor devine document scolar cu regim special, dupa completare. Completarea sa se face cu respectarea rubricatiei din formular, conform metodologiei specifice fiecarui tip de examen.
    (2) Eventualele corecturi se fac cu cerneala rosie, se confirma prin semnatura presedintelui si prin aplicarea stampilei de examen, astfel incat sa nu se acopere inscrisul din catalog.
    (3) Dupa intocmire, catalogul de examen este verificat de toti membrii comisiei care, dupa insusirea continutului, semneaza pe coperta formularului si in locurile prevazute expres in formular.
    (4) Dupa completare, catalogul de examen se arhiveaza la unitatea de invatamant preuniversitar organizatoare/emitenta, cu termen de pastrare permanent.
    Art. 14
    Prevederile art. 13 se aplica in mod corespunzator in cazul cataloagelor pentru examenele de corigenta si de diferente, care au o rubricatie specifica. Termenul de pastrare in arhiva unitatii de invatamant se face pe toata durata studiilor elevului.
    Art. 15
    (1) Portofoliul personal pentru educatie permanenta se elibereaza tuturor elevilor care au absolvit un nivel de educatie postgimnazial (scoala de arte si meserii, ciclul inferior al liceului, anul de completare, ciclul superior al liceului, invatamant postliceal) si, la cerere, elevilor care din diferite motive isi intrerup studiile postgimnaziale.
    (2) Cap. I, II si III din portofoliul personal pentru educatie permanenta se completeaza de secretariatul scolii pe baza inregistrarilor din registrul matricol, prin copierea exacta a datelor, iar cap. IV, V si VI se completeaza de dirigintele clasei in colaborare cu cadrele didactice ale clasei.
    (3) Unitatile de invatamant preuniversitar particular cu autorizatie de incredere elibereaza portofoliu personal pentru educatie permanenta. Dupa completare se aplica stampila proprie.
    (4) Portofoliul personal pentru educatie permanenta se completeaza, se semneaza de director si se aplica stampila unitatii de invatamant, in doua exemplare, din care unul se arhiveaza la unitatea de invatamant emitenta cu termen permanent.
    Art. 16
    (1) Foaia matricola se elibereaza, la cerere, numai elevilor care au absolvit un nivel de educatie, conform sistemului national de invatamant aprobat prin Legea nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Foaia matricola se intocmeste, pe baza inregistrarilor din registrul matricol, prin copierea exacta a datelor, fara rotunjiri.
    (3) Unitatile de invatamant preuniversitar particular acreditate sau cu autorizatie de incredere elibereaza foi matricole intocmite si semnate de conducerea acestora, pe care se aplica stampila proprie.
    (4) Eliberarea foilor matricole se consemneaza in registrul unic de evidenta a formularelor actelor de studii.
    (5) Pentru absolventii invatamantului profesional (scoli de arte si meserii si/sau anul de completare) care isi continua studiile in invatamantul liceal, in rubricile corespunzatoare anilor scolari absolviti se trece baza legala de continuare a studiilor, respectiv: "Se continua studiile conform Hotararii Guvernului nr. ......... sau Ordinului ministrului educatiei si cercetarii nr. ......... "; in aceasta situatie, media finala a anilor de studii se calculeaza pentru anii scolari frecventati la invatamantul liceal (ciclul superior) si nu se iau in calcul mediile anilor de studii din invatamantul profesional si de la eventualele examene de diferente.
    (6) Foile matricole eliberate absolventilor invatamantului liceal, prevazuti la alin. (5) vor contine in mod obligatoriu durata studiilor scolii absolvite anterior invatamantului liceal si nivelul de calificare obtinut.
    Art. 17
    (1) Adeverintele de studii si adeverintele de absolvire sunt documente scolare care se deosebesc de celelalte documente prin faptul ca se elibereaza solicitantilor pe baza de cerere, cu specificarea destinatiei si a termenului de valabilitate, si nu au caracter de regim special.
    (2) Adeverintele de studii si adeverintele de absolvire se completeaza pe baza datelor din registrul matricol, se semneaza de catre directorul/directorul adjunct si de secretarul-sef/secretarul unitatii de invatamant, se stampileaza, primesc numar si se inregistreaza in registrul de intrare-iesire a corespondentei din unitatea de invatamant. In registru trebuie sa apara in clar numele si prenumele/denumirea solicitantului, data solicitarii, numarul, data si persoana pe numele careia se elibereaza adeverinta, numele in clar si semnatura persoanei care a completat si a eliberat documentul.
    Art. 18
    (1) Prin adeverinta de studii se precizeaza faptul ca titularul a finalizat unul sau mai multe semestre/ani de studiu, ca a parcurs anumite materii si se indica mediile obtinute.
    (2) Adeverinta de studii se elibereaza elevilor, parintilor/reprezentantilor legali, imputernicitilor acestora sau la solicitarea scrisa a unor unitati de invatamant ori a altor persoane juridice, aprobata de directorul unitatii de invatamant.
    (3) Pentru orice alte solicitari, conducerea unitatii de invatamant va elibera o adeverinta simpla.
    Art. 19
    (1) Adeverinta de absolvire a studiilor se elibereaza pentru finalizarea cursurilor, cu sau fara examen de absolvire, pe baza unei cereri motivate, aprobata de directorul unitatii de invatamant.
    (2) Termenul de valabilitate al adeverintei de absolvire este de 15 zile de la data eliberarii.
    Art. 20
    (1) Registrul unic de evidenta a formularelor actelor de studii devine document scolar cu regim special, dupa completarea cu datele de identificare a elevului, atat la nivelul inspectoratelor scolare, cat si al unitatilor de invatamant care gestioneaza acte de studii.
    (2) Registrul unic de evidenta a formularelor actelor de studii cuprinde toate categoriile de acte de studii, dar se completeaza numai rubricile corespunzatoare actelor de studii care se elibereaza absolventilor nivelului de educatie corespunzator unitatii de invatamant.
    (3) Inscrierea datelor se face in ordine cronologica, fara sa se lase randuri libere intre o activitate si alta, chiar daca este vorba de primire, predare sau transfer de acte.
    (4) In prima parte a registrului sunt inscrise formularele actelor de studii primite atat la nivel de inspectorat, cat si la nivel de unitate de invatamant.
    (5) Registrul unic de evidenta a formularelor actelor de studii cuprinde si o a doua parte, care se refera la evidenta eliberarii actelor de studii catre unitatile de invatamant sau absolventilor.
    (6) Eventualele corecturi se fac numai cu cerneala rosie, in rubrica imediat urmatoare sau in rubrica separata, daca este posibil, iar daca nu, pe acelasi rand.
    (7) Numerotarea actelor de studii eliberate se face incepand cu numarul 1 si continua pana la epuizarea lotului seriei respective; in procesul-verbal de la sfarsitul registrului se face mentiunea pozitiilor anulate, a stocului existent, certificandu-se in clar numele persoanelor care au efectuat operatiunile de intocmire si eliberare. Mentiunea se semneaza de secretarul-sef/secretar si se avizeaza de director.
    (8) Numerotarea seriei noi se face incepand cu nr. 1 si nu in continuare.
    (9) Registrul unic de evidenta a formularelor actelor de studii, dupa completarea procesului-verbal tiparit pe ultima sa pagina, se arhiveaza la unitatea de invatamant preuniversitar emitenta, cu termen permanent.

    CAP. 3
    Eliberarea actelor de studii

    Art. 21
    (1) Actele de studii se elibereaza de catre unitatile de invatamant acreditate la care titularii au promovat ultimul an de studiu.
    (2) Actele de studii se elibereaza, de regula, titularilor, care semneaza pe actul original si pe cotor/matca; in situatii exceptionale - persoane grav bolnave, netransportabile, absente din tara etc. -, actele de studii se elibereaza persoanelor mandatate, pe baza de procura autentificata de biroul notarului public/consulat.
    (3) In cazul elevilor sub 16 ani, actele de studii pot fi eliberate parintilor/reprezentantilor legali, fara a fi necesara procura prevazuta la alin. (2).
    (4) Mandatarul semneaza pentru primire, in clar, in registrul matricol, in registrul unic de evidenta a formularelor actelor de studii si pe cotorul/matca actului de studii eliberat, dar nu si pe formularul original al actului de studii eliberat. In registrul unic de evidenta a formularelor actelor de studii, la rubrica "Mentiuni", se inscriu: numele, prenumele si calitatea imputernicitului, precum si datele de identitate ale acestuia.
    (5) Pentru absolventii unitatilor de invatamant cu autorizatie de incredere, actele de studii se elibereaza de catre unitatea de invatamant acreditata la care s-a sustinut examenul de finalizare.
    (6) Actele de studii completate si neridicate ca urmare a decesului titularului pot fi eliberate sotului/sotiei, precum si unui membru al familiei (ascendent sau descendent de gradele I si II) titularului decedat, in baza unei cereri aprobate de inspectoratul scolar, insotita de copia legalizata a certificatului de deces si de o declaratie, pe propria raspundere, privind motivele invocate pentru ridicarea actului de studii.
    Art. 22
    (1) Toti absolventii invatamantului de stat si/sau particular acreditat care, in baza unei aprobari speciale, sustin si promoveaza examenul de finalizare a studiilor la o alta unitate similara de invatamant situata in alt judet sunt inscrisi in registrul matricol (pe baza certificatului de absolvire a liceului si a foii matricole) si vor primi acte de studii eliberate de unitatea de invatamant unde au sustinut si au promovat examenul.
    (2) Aprobarea speciala se acorda, in cazuri bine justificate, de catre cele doua inspectorate scolare, cu avizul celor doua unitati de invatamant.
    Art. 23
    (1) Actele de studii se elibereaza titularului/mandatarului pe baza prezentarii documentului de identitate/procurii.
    (2) Prin document de identitate se intelege buletinul/cartea de identitate sau pasaportul.
    (3) In cazul in care nu exista concordanta deplina intre actele de studii si actul de identitate prezentat de titular, este necesar ca aceasta sa fie clarificata impreuna cu organele de stat competente.
    (4) Actele de studii se elibereaza titularilor - cetateni straini, pe baza pasaportului. In cazul in care titularul nu se poate prezenta, actul de studii poate fi eliberat imputernicitului acestuia, pe baza unei procuri autentificate de biroul notarului public sau eliberate de ambasada tarii respective in Romania ori de oficiul diplomatic/consular roman din tara de resedinta, cu respectarea prevederilor art. 21 alin. (4).
    Art. 24
    (1) Titularii sunt obligati sa isi ridice actele de studii in termen de cel mult 3 luni de la data intocmirii acestora.
    (2) Titularul/mandatarul este obligat sa verifice corectitudinea datelor din formularul tipizat si sa semnaleze pe loc eventualele greseli constatate.
    (3) Conducerea unitatilor de invatamant are obligatia de a lua masuri pentru evitarea stocarii nejustificate a actelor de studii, instiintandu-i la timp pe toti absolventii in vederea ridicarii actelor de studii respective.
    (4) Actele de studii intocmite, dar neridicate se pastreaza in arhiva unitatii de invatamant emitente pana la eliberare.
    Art. 25
    Elevilor absolventi - cetateni romani sau straini - li se elibereaza actele de studii, cu conditia sa se achite de toate obligatiile financiare sau de alta natura catre unitatea de invatamant respectiva.
    Art. 26
    (1) Eliberarea actelor se consemneaza in registrul unic de evidenta a formularelor actelor de studii.
    (2) Procura folosita de persoanele mandatate se pastreaza in arhiva unitatii respective, cu termen permanent.
    (3) Pentru toate categoriile de acte de studii si documente scolare eliberate se tine o evidenta corespunzatoare in registrele tipizate aflate in uz, consemnandu-se: numarul de ordine dat de unitatea de invatamant, numarul de inregistrare al inspectoratului scolar, seria si numarul formularului, numele si prenumele titularului, prenumele tatalui/mamei, locul si data nasterii titularului, felul actului eliberat, anul scolar in care titularul a terminat studiile, data eliberarii, numele si prenumele celui care a completat si a eliberat actul, semnatura de primire, mentiuni.

    CAP. 4
    Intocmirea si eliberarea duplicatelor de pe actele de studii

    Art. 27
    (1) In cazul pierderii, distrugerii, furtului sau al completarii gresite din vina unitatii de invatamant emitente a actului de studii original, in baza unei cereri scrise a solicitantului, unitatea de invatamant care a eliberat actul respectiv elibereaza un duplicat al acestuia intocmit pe baza documentelor aflate in arhiva unitatii de invatamant sau in cea a inspectoratului scolar, din care rezulta situatia scolara a solicitantului.
    (2) Cererea de eliberare a duplicatului este insotita de urmatoarele acte, care se arhiveaza cu titlu permanent:
    a) declaratia notariala, data de titularul actului, in care sunt cuprinse toate elementele necesare pentru identificare, imprejurarile in care actul original a fost pierdut, precum si alte precizari care sa confirme disparitia actului de studii respectiv;
    b) dovada publicarii pierderii, distrugerii, furtului sau a completarii gresite din vina unitatii de invatamant emitente a actului de studii, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a;
    c) copie legalizata la biroul notarului public de pe certificatul de nastere/casatorie;
    d) doua fotografii alb-negru sau color, format 3 x 4 cm;
    e) aprobarea scrisa a inspectoratului scolar pentru eliberarea duplicatului.
    (3) Pentru publicarea pierderii unui act de studii, titularul se adreseaza Monitorului Oficial al Romaniei, Partea a III-a, depunand un anunt care va cuprinde urmatoarele date: denumirea actului de studii original, numele titularului, initiala prenumelui tatalui/mamei si toate prenumele titularului, anul absolvirii, seria si numarul actului, numarul si data la care a fost inregistrat in evidentele unitatii de invatamant emitente.
    Art. 28
    (1) Duplicatul actului de studii se intocmeste pe un formular identic cu cel original emis la data absolvirii si se elibereaza dupa procedura prevazuta la actele de studii originale.
    (2) In situatia in care nu se mai gasesc formulare de acelasi tip, se elibereaza un duplicat redactat/tehnoredactat/scanat dupa modelul actului original, in care se inscriu datele existente in arhiva privind situatia scolara a solicitantului. In aceasta situatie se aplica timbru fiscal.
    (3) Pe duplicatele actelor de studii se completeaza cu (ss) - numele si prenumele presedintelui comisiei pentru examenul respectiv, directorului, secretarului etc., existenti in functiile respective la data absolvirii studiilor de catre solicitanti; in cazul in care nu sunt inscrise in clar numele persoanelor mentionate mai inainte, se completeaza (ss) "indescifrabil".
    (4) Pe duplicatul actelor de studii, intr-un spatiu corespunzator, se face mentiunea: "duplicat tipizat" sau, dupa caz, "redactat" - "eliberat conform aprobarii .................... (denumirea institutiei/organului care a aprobat eliberarea duplicatului) nr. .................. din ............... . Confirmam autenticitatea datelor cuprinse in prezentul act de studii". Urmeaza numele si prenumele, in clar, ale directorului si secretarului unitatii de invatamant emitente.
    (5) Se aplica stampila unitatii emitente pe timbrul fiscal in conditiile alin. (2) si langa semnatura directorului.
    (6) Duplicatele actelor de studii poarta, in partea de sus, seria si numarul actului original eliberat, data si numarul acordat de unitatea de invatamant respectiva in registrul unic de evidenta a formularelor actelor de studii.
    (7) Pe duplicat se inregistreaza numarul si data eliberarii, numar care se completeaza cu cerneala rosie in registrul unic de evidenta a formularelor actelor de studii sau intr-un registru similar pentru generatiile de absolventi anterioare anului 2005, completat separat, semnat de titular/imputernicit. Numerotarea in registru incepe de la 1 si se continua pana la epuizarea registrului.
    (8) In registrul de eliberare a actului original, la titular, se mentioneaza, cu cerneala rosie, seria si numarul duplicatului, numarul din registrul de eliberare si data eliberarii.
    (9) Borderoul pentru aplicarea timbrului sec pe duplicate cuprinde urmatoarele rubrici: nr. crt., numele, initiala prenumelui tatalui/mamei, prenumele complet al absolventului, seria si numarul formularului, numarul dat de unitatea de invatamant, anul absolvirii, mentiuni - seria si numarul actului original -, urmandu-se aceeasi procedura ca si pentru actele de studii originale.
    (10) In registrul matricol si pe matca/cotorul actului original - cand actul s-a eliberat din carnet cu matca/cotor - se consemneaza seria si numarul duplicatului eliberat.
    (11) La eliberarea duplicatelor pe baza documentelor din arhivele unitatilor de invatamant particulare, confesionale sau ale unitatilor de invatamant echivalente cu acestea, care au functionat inainte de reforma invatamantului din anul 1948, pe formular se mentioneaza, in mod obligatoriu, daca in perioada respectiva unitatile de invatamant in cauza aveau ori nu dreptul de publicitate, precum si daca din arhiva rezulta sau nu ca titularul actului a absolvit ori nu examenele cerute de lege, in fata comisiilor instituite de drept.
    Art. 29
    (1) Absolventii unei unitati de invatamant a carei arhiva se gaseste la Arhivele Nationale sau la directiile judetene ale Arhivelor Nationale, care solicita un duplicat dupa un act de studii ori document scolar, depun la inspectoratul scolar o cerere de eliberare a duplicatului, insotita de actele doveditoare, eliberate de Arhivele Nationale/directiile judetene ale acestora.
    (2) Pe baza analizei actelor prezentate, inspectoratul scolar nominalizeaza o unitate de invatamant cu acelasi nivel de pregatire, cu domeniu identic/asemanator, in vederea eliberarii duplicatului solicitat. Duplicatele actelor eliberate in aceste conditii poarta mentiunea: "A fost eliberat conform Aprobarii inspectoratului scolar nr. ............ din data ................ pe baza documentelor confirmate de Directia Judeteana a Arhivelor Nationale care detine arhiva fostei ............ (denumirea fostei unitati). Confirmam autenticitatea datelor cuprinse in prezentul act de studii." Urmeaza numele si prenumele, in clar, ale directorului si secretarului unitatii de invatamant emitente.
    Art. 30
    (1) Termenul pentru eliberarea duplicatelor este de pana la 30 de zile de la aprobarea cererii.
    (2) Duplicatul se elibereaza titularului/mandatarului conform prevederilor art. 21.
    (3) In cazul pierderii, distrugerii, furtului sau al completarii gresite din vina unitatii de invatamant emitente a duplicatului, se elibereaza un alt exemplar, cu respectarea prevederilor referitoare la intocmirea si eliberarea duplicatelor.

    CAP. 5
    Reconstituirea situatiei scolare

    Art. 31
    Situatiile scolare corespunzatoare actelor de studii pot fi reconstituite, la cererea titularilor, numai daca se face dovada, prin acte emise de organele de stat competente, ca arhiva unitatii de invatamant care a eliberat actul original a fost distrusa sau pierduta.
    Art. 32
    Cererile de reconstituire se depun de catre titulari la inspectoratele scolare in raza carora functioneaza sau a functionat unitatea de invatamant respectiva.
    Art. 33
    La cererea de reconstituire a situatiei scolare se anexeaza urmatoarele:
    1. declaratia data de titularul actului ce urmeaza a fi reconstituit, autentificata notarial; declaratia trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente necesare pentru identificare:
    a) denumirea actului solicitat;
    b) denumirea unitatii de invatamant care a eliberat actul de studii original;
    c) ziua, luna, anul, sesiunea absolvirii;
    d) numele si prenumele sub care a fost eliberat;
    e) imprejurarile in care actul a fost pierdut sau distrus;
    2. dovada pentru plata taxelor prevazute de legislatia in vigoare;
    3. doua fotografii alb-negru sau color, format 3 x 4 cm;
    4. dovada eliberata de directiile judetene ale Arhivelor Nationale sau de primaria comunei/orasului/municipiului, din care sa rezulte ca arhiva scolii in care s-au aflat documentele privind situatia scolara ceruta de solicitant a fost distrusa sau pierduta;
    5. declaratiile notariale a 3 martori - fosti colegi si cel putin un profesor - care cunosc situatia scolara a acestuia si pot preciza anii scolari promovati de solicitant. Martorii sunt, de regula, cadre didactice din unitatea de invatamant pe care solicitantul i-a avut ca profesori la clasa/clasele ori in anul/anii de studii pentru care se cere reconstituirea situatiei scolare sau la examenul de absolvire;
    6. copie de pe cartea de munca sau alt act echivalent, daca este cazul;
    7. certificatul de nastere in copie legalizata;
    8. orice alte dovezi.
    Art. 34
    Dosarul intocmit pentru reconstituirea studiilor se inainteaza spre aprobare inspectoratelor scolare.
    Art. 35
    (1) In situatia in care solicitantul nu poate face dovada detinerii unui act de studii sau daca se apreciaza ca dovezile din dosarul de reconstituire a studiilor nu sunt pe deplin concludente, Ministerul Educatiei si Cercetarii decide emiterea actului de studii solicitat in urma promovarii unor examene de verificare.
    (2) Examenele de verificare a cunostintelor se sustin global si nu pentru fiecare clasa in parte si constau in probe scrise si orale la principalele discipline de studii din planul de invatamant:
    a) pentru invatamantul primar: limba romana, matematica, istorie, geografie;
    b) pentru invatamantul gimnazial: limba si literatura romana, matematica, istorie, geografie, fizica, chimie, biologie;
    c) pentru invatamantul profesional: limba si literatura romana, matematica, o disciplina de specialitate (in functie de profil) si o proba practica;
    d) pentru invatamantul liceal, postliceal si de maistri: limba si literatura romana, matematica, istorie, geografie, fizica, chimie, biologie, o limba moderna (dupa caz), o disciplina de pregatire in meserie (in functie de profil) si o proba practica, daca este cazul.
    (3) In cazul in care pentru eliberarea actului de studii solicitat prin reconstituire este necesara sustinerea unor examene, se mentioneaza si notele obtinute la acest examen de verificare a cunostintelor, intr-o foaie matricola, anexata la actul de studii.
    Art. 36
    Pe baza analizei actelor prezentate, inspectoratul scolar nominalizeaza o unitate de invatamant cu acelasi nivel de pregatire, cu domeniu identic/asemanator, in vederea eliberarii duplicatului solicitat. Duplicatele actelor eliberate in aceste conditii poarta mentiunea: "A fost eliberat conform Aprobarii inspectoratului scolar nr. ........... din data ......... pe baza
reconstituirii situatiei scolare de la ....................................... .
                                             (denumirea fostei unitati)
Confirmam valabilitatea datelor cuprinse in prezentul act de studii." Urmeaza numele si prenumele, in clar, ale directorului si secretarului unitatii de invatamant emitente.

    CAP. 6
    Anularea si/sau modificarea actelor de studii si ale documentelor scolare

    Art. 37
    (1) Formularele actelor de studii completate gresit, cu stersaturi, adaugari, cu stampila aplicata necorespunzator sau fara fotografie, partial distruse sau pronuntat deteriorate se anuleaza cu aprobarea conducerii unitatii de invatamant, prin scrierea cu litere mari, format de tipar, pe toata diagonala imprimatului cuvantul "ANULAT", atat pe actul care urma sa fie anulat, cat si pe matca/cotor.
    (2) Mentiunea respectiva se face si in registrul de evidenta a actelor de studii.
    (3) In astfel de cazuri conducerile unitatilor de invatamant dispun completarea altor formulare corespunzatoare, astfel:
    a) act original, in cazul in care actul anulat nu a fost eliberat (se afla in carnet) si se pastreaza aceleasi elemente de identificare a unitatii de invatamant (denumire, stampila etc.);
    b) duplicat, in cazul in care se constata imposibilitatea de a se completa in intregime un formular de act original. In acest caz cererea de eliberare a duplicatului este insotita de copia de pe actul de identitate si doua fotografii alb-negru sau color, format 3 x 4 cm.
    Art. 38
    (1) In cazul disparitiei unui formular pentru acte de studii, directorul unitatii de invatamant respective intreprinde cercetari, incheie proces-verbal despre cele constatate, sesizeaza imediat organul ierarhic superior si apoi, cu avizul acestuia, organele de urmarire penala.
    (2) Formularele pentru acte de studii care fac obiectul alin. (1) sunt declarate "nule" prin publicarea unui anunt de catre unitatea scolara in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.
    (3) Actele de studii pot fi anulate si in temeiul unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile. In acest caz se face mentiunea in registrul matricol si in registrul de evidenta a formularelor actelor de studii, precizandu-se numarul si data hotararii, precum si instanta care a pronuntat-o.
    Art. 39
    (1) Modificarea unor rubrici din documentele scolare se face pentru indreptarea unor erori sau omisiuni comise cu ocazia inregistrarilor, prin bararea textului gresit printr-o linie orizontala trasa cu cerneala rosie, inscriindu-se deasupra noul text tot cu cerneala rosie.
    (2) Modificarea este semnata de catre directorul unitatii de invatamant si se stampileaza.

    CAP. 7
    Continutul si forma actelor de studii si ale documentelor scolare

    Art. 40
    (1) Continutul si forma actelor de studii sunt prevazute in anexele nr. 1 - 16*) care fac parte integranta din prezentul regulament.
    (2) Actele de studii se tiparesc pe hartie speciala cu filigran continuu, sunt inseriate, numerotate si prevazute cu elemente de siguranta.
    (3) Formularele actelor de studii se broseaza in carnete.
------------
    *) Anexele nr. 1 - 16 sunt reproduse in facsimil.

    Art. 41
    Documentele scolare pot fi tiparite numai pe hartie de calitate, astfel incat sa asigure pastrarea inscrisurilor o perioada de timp foarte indelungata (de regula 70 - 100 de ani), cu respectarea obligatorie a modelului si continutului aprobat anual de minister.

    CAP. 8
    Achizitionarea, evidenta si gestiunea actelor de studii si a documentelor scolare

    Art. 42
    (1) Necesarul de formulare pentru actele de studii si pentru celelalte documente scolare se determina, sub directa coordonare a directorului unitatii beneficiare, in raport cu cifra de scolarizare, cu numarul absolventilor si se inainteaza inspectoratului scolar.
    (2) In baza necesarului furnizat de unitatile de invatamant, inspectoratele scolare comanda agentului economic, stabilit conform reglementarilor legale, cantitatile necesare din fiecare formular pentru anul de invatamant urmator. Se pot comanda, in limitele a 5 - 10% in plus, formularele pentru actele de studii necesare intocmirii duplicatelor si pentru acoperirea numarului de formulare anulate ca urmare a greselilor de completare a acestora.
    (3) Ministerul Educatiei si Cercetarii, prin compartimentul de specialitate, acorda anual serie si numar pentru toate tipurile de formulare ale actelor de studii si controleaza sistematic respectarea riguroasa a gestionarii acestora.
    Art. 43
    (1) Formularele actelor de studii sunt preluate de la agentul economic de un delegat, in baza imputernicirii speciale date de inspectorul scolar general. Predarea/preluarea formularelor se face cu proces-verbal care contine in mod obligatoriu seriile si numerele actelor de studii.
    (2) Inspectorul scolar general desemneaza, in afara delegatului imputernicit, o a doua persoana ca insotitor.
    (3) Preluarea/predarea in orice alt mod a formularelor actelor de studii si a documentelor scolare este interzisa.
    Art. 44
    (1) Inspectorii scolari generali sau inspectorii scolari generali adjuncti, care raspund de actele de studii, impreuna cu comisia de receptie a inspectoratului verifica, la sosirea in institutie, toate formularele pentru actele de studii procurate si le predau, pe baza de proces-verbal, persoanelor desemnate prin decizie a inspectoratului scolar general pentru a raspunde de gestiunea actelor de studii.
    (2) Dupa verificarea efectuata de comisia de receptie a inspectoratului scolar, gestionarul inregistreaza documentele in registrul unic de evidenta a formularelor actelor de studii. In acelasi registru se evidentiaza si eliberarea formularelor catre unitatile de invatamant.
    (3) In cazul constatarii unor nereguli, inspectoratul scolar informeaza, in termen de 24 de ore, agentul economic furnizor si ia masurile corespunzatoare pentru solutionarea diferendelor.
    Art. 45
    (1) Inspectoratul scolar, prin gestionar, preda delegatilor imputerniciti ai unitatilor de invatamant formularele actelor de studii, in concordanta cu necesarul de imprimate pentru promotia anului respectiv, intocmindu-se un proces-verbal de predare-primire.
    (2) Pe baza procesului-verbal de predare-primire se descarca gestiunea inspectoratului scolar, prin inregistrarea in registrul de evidenta a formularelor actelor de studii, la rubrica "Predare", cu mentionarea datei eliberarii, a seriei si numarului formularului, denumirii unitatii de invatamant careia i s-au predat formularele, numelui, prenumelui, datelor din buletinul/cartea de identitate si semnaturii directorului unitatii de invatamant.
    (3) Transferul actelor de studii intre unitatile de invatamant este posibila numai cu aprobarea inspectoratului scolar.
    Art. 46
    La nivelul unitatii de invatamant, pe baza aceluiasi proces-verbal de predare-primire, secretarul/secretarul-sef inregistreaza toate formularele actelor de studii primite in registrul unic de evidenta a formularelor actelor de studii.
    Art. 47
    (1) Pastrarea formularelor actelor de studii necompletate, a actelor de studii completate si neridicate de titulari, a celor anulate, a registrelor de evidenta, precum si a documentelor - imputerniciri speciale, delegatii, procese-verbale etc. - pe baza carora au fost primite/predate sau eliberate imprimatele se face in dulapuri metalice, in conditii de securitate deplina, cu termen permanent.
    (2) Diplomele, certificatele, atestatele, foile matricole sau alte documente referitoare la situatia scolara a titularilor decedati se pastreaza in arhiva scolii.
    (3) Directorii unitatilor de invatamant asigura baza materiala necesara si raspund de organizarea si desfasurarea corespunzatoare a activitatii de intocmire si pastrare a documentelor scolare, precum si de eliberarea actelor de studii.
    Art. 48
    Formularele actelor de studii necompletate existente in unitatile de invatamant de stat sau particular, care nu au fost procurate prin inspectoratele scolare, achizitionate dupa 1995, se anuleaza si se caseaza.
    Art. 49
    (1) La schimbarea directorului sau a persoanei imputernicite cu gestionarea actelor de studii dintr-o unitate scolara in cadrul careia sunt gestionate formulare ale actelor de studii, toate aceste tipizate, inclusiv documentele de evidenta, se predau cu proces-verbal noului director si persoanei numite pentru a indeplini sarcinile prevazute de prezentul regulament, mentionandu-se in mod obligatoriu denumirea actelor aflate in gestiune, seria si numarul lor, impreuna cu procesele-verbale de predare-primire anterioare.
    (2) Predarea-primirea se face prin redactarea unui proces-verbal, in doua exemplare, in prezenta unui reprezentant al inspectoratului scolar, desemnat de inspectorul scolar general. Un exemplar al procesului-verbal se inainteaza inspectoratului scolar.
    Art. 50
    La sfarsitul fiecarui an scolar, dar nu mai tarziu de 1 octombrie, directorul unitatii de invatamant verifica modul de eliberare si gestionare a actelor de studii si stabileste stocul acestora. Toate aceste elemente sunt mentionate intr-un proces-verbal, a carui copie este inaintata inspectoratului scolar.
    Art. 51
    Unitatile de invatamant preuniversitar particulare autorizate comanda documentele scolare numai prin intermediul inspectoratului scolar in a carui raza de activitate functioneaza.
    Art. 52
    (1) La intervale de timp de 10 ani, la nivelul inspectoratelor scolare, se constituie, prin decizie a inspectorului scolar general, comisii care pot hotari, pe baza de proces-verbal, casarea formularelor pentru actele de studii necompletate aflate in stoc. Din comisie fac parte:
    a) inspectorul scolar general adjunct - presedinte;
    b) inspectorul scolar sau alta persoana care raspunde de gestiunea formularelor pentru acte de studii la nivelul inspectoratului scolar - membru;
    c) un director de liceu - membru;
    d) consilierul juridic al inspectoratului scolar - membru;
    e) secretarul/secretarul-sef al unei unitati de invatamant liceal - secretar.
    (2) Unitatile de invatamant prezinta la inspectoratele scolare actele de studii necompletate propuse pentru casare, pe baza de proces-verbal, in baza caruia se descarca de gestiune.
    (3) Procesele-verbale de casare se intocmesc in trei exemplare si cuprind in mod obligatoriu urmatoarele date: felul formularului actului de studii, seria si numarul fiecarui formular sau act propus pentru casare, modul in care au fost casate, data intocmirii, semnaturile descifrabile ale membrilor comisiei.

    CAP. 9
    Dispozitii finale

    Art. 53
    (1) In cazul in care unele unitati de invatamant au fost reorganizate sau desfiintate, actele de studii originale, neeliberate la absolvire, duplicatele sau foile matricole se completeaza si se elibereaza dupa metodologia prevazuta in prezentul regulament, de catre unitatea de invatamant desemnata de inspectoratul scolar sa pastreze arhiva unitatii de invatamant reorganizate sau desfiintate.
    (2) Duplicatele actelor eliberate in aceste conditii poarta si mentiunea: "A
fost eliberat de ...... care detine arhiva fostei ........................... ."
                                                   (denumirea fostei unitati)
    Art. 54
    Pentru gestionarea, completarea si eliberarea actelor de studii, persoanele prevazute la art. 4 alin. (3) si art. 44 alin. (1) raspund disciplinar, material sau penal, in conditiile legii.
    Art. 55
    Emiterea actelor de studii de catre unitatile de invatamant particular cu autorizatie de incredere, cu exceptia celor prevazute la art. 4 alin. (1), se pedepseste conform legii penale. Actele eliberate sunt nule de drept.
    Art. 56
    (1) Cererile pentru eliberari de acte de studii sau extrase din documentele scolare ori pentru confirmarea lor, primite direct din strainatate de catre institutiile/unitatile de invatamant, se solutioneaza de catre acestea conform procedurilor din prezentul regulament.
    (2) Extrasele din programele si planurile de invatamant, adeverintele de orice fel, care se elibereaza cetatenilor straini sau romani, fac obiectul deciziei unitatii de invatamant pe care solicitantii au absolvit-o.
    Art. 57
    Inspectoratele scolare vizeaza acte de studii si foi matricole, pe baza unor metodologii specifice.
    Art. 58
    (1) Diplomele de orice fel emise de unitatile de invatamant preuniversitar din strainatate nu fac obiectul vizarii de catre inspectoratele scolare.
    (2) Diplomele, certificatele si celelalte acte de studii obtinute in strainatate sunt valabile in Romania numai dupa echivalarea acestora conform legii.
    Art. 59
    (1) Ministerul Educatiei si Cercetarii stabileste criteriile pentru echivalarea studiilor efectuate in unitatile de invatamant preuniversitar din strainatate.
    (2) Studiile absolvite in unitatile de invatamant din strainatate se echivaleaza, conform normelor in vigoare, cu studiile absolvite in unitati de invatamant din Romania, cu sau fara examene de diferenta.
    (3) Cetatenii romani, titularii actelor respective, se pot adresa Ministerului Educatiei si Cercetarii, prin Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor, solicitand atestate sau adeverinte de echivalare.
    Art. 60
    (1) Inspectorii scolari generali sunt obligati sa asigure controlul sistematic al activitatii de gestionare, intocmire, de eliberare a actelor de studii si a celorlalte documente scolare, de pastrare si arhivare a acestora.
    (2) Termenul de pastrare al documentelor scolare mentionat in prezentul regulament poate fi modificat prin nomenclatorul documentelor create si detinute de unitatile de invatamant din cadrul inspectoratului scolar, aprobat de directia judeteana a Arhivelor Nationale.
    Art. 61
    (1) Ministerul Educatiei si Cercetarii organizeaza anual instruiri, precum si actiuni de control, privind modul in care sunt procurate, inregistrate, pastrate, completate si eliberate actele de studii si documentele scolare.
    (2) Prezentul regulament se completeaza cu prevederile din Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar referitoare la actele de studii, precum si cu cele din alte ordine ale ministrului.

    ANEXA 1
    la regulament

 ______________________________________________________________________________
|           ROMANIA          |MINISTERUL|               ROMANIA                |
|  MINISTERUL EDUCATIEI SI   |EDUCATIEI |       MINISTERUL EDUCATIEI SI        |
|         CERCETARII         |SI        |              CERCETARII              |
|                            |CERCETARII|                                      |
|  _________________         |          |  _________________                   |
| |Seria   Nr.      |        |          | |Seria   Nr.      |                  |
| |_________________|        |          | |_________________|                  |
|                            |          |                                      |
|        CERTIFICAT          |          |               CERTIFICAT             |
|       DE PROMOVARE         |          |              DE PROMOVARE            |
|   A TESTELOR NATIONALE     |          |          A TESTELOR NATIONALE        |
|                            |          |                                      |
|D ..........................|          |                                      |
|...........................,|          | D ................................., |
|CNP                         |          |                                      |
| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  |          |      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _       |
||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |          | CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|      |
|                            |          |                                      |
|absolvent a clasei a VIII-a |          | absolvent a clasei a VIII-a la       |
|la .........................|          | ..................................., |
|........................*1),|          |               _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    |
|codul SIRUES                |          | codul SIRUES |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|   |
| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _        |          | din localitatea ..................., |
||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|       |          | judetul ..........................., |
|din localitatea ...........,|          | a promovat testele nationale in      |
|judetul ...................,|          | sesiunea 200..                       |
|a promovat testele nationale|          |                                      |
|in sesiunea 200..           |          |                                      |
|                            |          |                                      |
|PRESEDINTELE COMISIEI,      |          |                                      |
|                            |          |                                      |
|L.S.                        |          | PRESEDINTELE COMISIEI,               |
|                            |          |                                      |
|Nr. .....*2) din anul 200..,|          | L.S.                                 |
|luna ............, ziua ....|          |                                      |
|Semnatura titularului       |          |                                      |
|............................|          |                                      |
|                            |          | Nr. .............                    |
|*1) Unitatea de invatamant  |          |                                      |
|*2) Se trece numarul curent |          |                                      |
|din registrul unic de       |          | Data eliberarii:                     |
|evidenta a formularelor     |          | anul 200.., luna ........, ziua .... |
|actelor de studii.          |          | Semnatura titularului .............. |
| Decuparea din carnet se    |          |                                      |
|face prin taiere, cu        |          |                                      |
|foarfeca, pe linia ondulata.|          |                                      |
|____________________________|__________|______________________________________|

 _______________________________________    ___________________________________
| SITUATIA SCOLARA LA TESTELE NATIONALE |  |          SITUATIA SCOLARA         |
|.......................................|  |        LA TESTELE NATIONALE       |
|.......................................|  |...................................|
|      (unitatea de invatamant)         |  |...................................|
| din localitatea ...................., |  |      (unitatea de invatamant)     |
| judetul ............................, |  |din localitatea ..................,|
| sesiunea 200..                        |  |judetul ..........................,|
|                                       |  |sesiunea 200..                     |
|_______________________________________|  |___________________________________|
| Disciplina testata        | Nota      |  |Disciplina testata        |Nota    |
|___________________________|___________|  |__________________________|________|
|                           |           |  |Limba si literatura romana|        |
|                           |           |  |__________________________|________|
| Limba si literatura romana|           |  |Limba si literatura*1)    |        |
|                           |           |  |__________________________|________|
|___________________________|___________|  |Matematica                |        |
|                           |           |  |__________________________|________|
|                           |           |  |                   *2)    |        |
| Limba si literatura       |           |  |__________________________|________|
|                           |           |  |MEDIA GENERALA LA         |        |
|___________________________|___________|  |TESTELE NATIONALE         |        |
|                           |           |  |                          |        |
| Matematica                |           |  |__________________________|________|
|                           |           |  |                                   |
|___________________________|___________|  |PRESEDINTELE COMISIEI,             |
|                           |           |  |L.S.                               |
|___________________________|___________|  |                                   |
| MEDIA GENERALA LA         |           |  |                     SECRETAR,     |
| TESTELE NATIONALE         |           |  |___________________________________|
|___________________________|___________|
|                                       |   ___________________________________
| PRESEDINTELE COMISIEI,                |  |*1) Se va completa pentru elevii   |
| L.S.                                  |  |apartinand minoritatilor nationale,|
|                                       |  |care au frecventat cursurile       |
|                            SECRETAR,  |  |gimnaziale in limba materna.       |
|                                       |  |*2) Se va completa "Istorie" sau   |
|                                       |  |"Geografie", in functie de optiunea|
|                                       |  |scrisa a absolventului.            |
|_______________________________________|  |___________________________________|

    ANEXA 2
    la regulament

 ______________________________________________________________________________
|           ROMANIA          |MINISTERUL|               ROMANIA                |
|  MINISTERUL EDUCATIEI SI   |EDUCATIEI |       MINISTERUL EDUCATIEI SI        |
|         CERCETARII         |SI        |              CERCETARII              |
|                            |CERCETARII|                                      |
|  _________________         |          |  _________________                   |
| |Seria   Nr.      |        |          | |Seria   Nr.      |                  |
| |_________________|        |          | |_________________|                  |
|              ____________  |          |                        ____________  |
|             |            | |          |                       |            | |
|             | Loc pentru | |          |                       | Loc pentru | |
|             | fotografie | |          |                       | fotografie | |
|             | 3 x 4 cm   | |          |                       | 3 x 4 cm   | |
|             |            | |          |                       |       __   | |
|             |____________| |          |                       |______/  \__| |
|                            |          |                             | TS |   |
|        CERTIFICAT          |          |           CERTIFICAT         \__/    |
|       DE ECHIVALARE        |          |          DE ECHIVALARE               |
| A EXAMENULUI DE CAPACITATE |          |   A EXAMENULUI DE CAPACITATE         |
|                            |          |                                      |
|D ..........................|          |                                      |
|...........................,|          |                                      |
|absolvent a invatamantului  |          | D ................................., |
|obligatoriu                 |          |                                      |
|la .........................|          | absolvent a invatamantului           |
|...........................,|          | obligatoriu la ..................... |
|codul SIRUES                |          | ..................................., |
| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _        |          |               _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    |
||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|       |          | codul SIRUES |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,  |
|din localitatea ...........,|          | din localitatea ..................., |
|judetul ...................,|          | judetul ............., in anul 19  , |
|in anul 19  ,               |          |                                      |
|C.N.P.                      |          |         _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    |
| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  |          | C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|   |
||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |          |                                      |
|i se elibereaza             |          | i se elibereaza                      |
|                            |          |                                      |
| CERTIFICATUL DE ECHIVALARE |          |                                      |
| A EXAMENULUI DE CAPACITATE |          |      CERTIFICATUL DE ECHIVALARE      |
|                            |          |      A EXAMENULUI DE CAPACITATE      |
|  DIRECTOR,                 |          |                                      |
|L.S.                        |          |                                      |
|                SECRETAR,   |          |     DIRECTOR,                        |
|                            |          | L.S.                    SECRETAR,    |
|Nr. .....*1)                |          |                                      |
|Data eliberarii: anul 200..,|          |                                      |
|luna ..........., ziua .....|          | Nr. .................                |
|Semnatura titularului       |          |                                      |
|............................|          |                                      |
|                            |          | Data eliberarii:                     |
|*1) Se trece numarul curent |          | anul 200.., luna ........., ziua ... |
|din registrul unic de       |          | Semnatura titularului                |
|evidenta a formularelor     |          | .....................                |
|actelor de studii.          |          |                                      |
|____________________________|__________|______________________________________|

    Semnificatia coloanei M din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    M - Matematica
 ___________________________________    _______________________________________
| SITUATIA SCOLARA LA DISCIPLINELE  |  | SITUATIA SCOLARA LA DISCIPLINELE      |
| DE EXAMEN PENTRU CAPACITATE       |  | DE EXAMEN PENTRU CAPACITATE           |
|___________________________________|  |_______________________________________|
|Media pe   |Limba si  |  |   M  |  |  |Media pe   |Limba si  |*1)|    M   |*2)|
|disciplina |literatura|  |      |  |  |disciplina |literatura|   |        |   |
|           |romana    |  |      |  |  |           |romana    |   |        |   |
|___________|__________|__|______|__|  |___________|__________|___|________|___|
|Clasa a    |          |  |      |  |  |Clasa a    |          |   |        |   |
|a V-a      |          |  |      |  |  |a V-a      |          |   |        |   |
|___________|__________|__|______|__|  |___________|__________|___|________|___|
|Clasa      |          |  |      |  |  |Clasa      |          |   |        |   |
|a VI-a     |          |  |      |  |  |a VI-a     |          |   |        |   |
|___________|__________|__|______|__|  |___________|__________|___|________|___|
|Clasa      |          |  |      |  |  |Clasa      |          |   |        |   |
|a VII-a    |          |  |      |  |  |a VII-a    |          |   |        |   |
|___________|__________|__|______|__|  |___________|__________|___|________|___|
|Clasa      |          |  |      |  |  |Clasa      |          |   |        |   |
|a VIII-a   |          |  |      |  |  |a VIII-a   |          |   |        |   |
|___________|__________|__|______|__|  |___________|__________|___|________|___|
|Media      |          |  |      |  |  |Media      |          |   |        |   |
|generala a |          |  |      |  |  |generala a |          |   |        |   |
|disciplinei|          |  |      |  |  |disciplinei|          |   |        |   |
|in gimnaziu|          |  |      |  |  |in gimnaziu|          |   |        |   |
|___________|__________|__|______|__|  |___________|__________|___|________|___|
|Media de echivalare                |  |Media de echivalare                    |
|a examenului de capacitate         |  |a examenului de capacitate             |
|___________________________________|  |_______________________________________|
|                                   |  |                                       |
|                                   |  |   DIRECTOR,                           |
|                                   |  |                                       |
|                                   |  | L.S.                  SECRETAR,       |
|   DIRECTOR,                       |  |                                       |
|                                   |  |*1) Limba si literatura materna        |
|                                   |  |(pentru elevii apartinand              |
| L.S.               SECRETAR,      |  |minoritatilor nationale, care au       |
|                                   |  |frecventat cursurile gimnaziale in     |
|                                   |  |limba materna).                        |
|                                   |  |*2) Se va completa "Istorie" sau       |
|                                   |  |"Geografie", in functie de optiunea    |
|                                   |  |scrisa a absolventului.                |
|___________________________________|  |_______________________________________|

    ANEXA 3
    la regulament

 ______________________________________________________________________________
|           ROMANIA          |MINISTERUL|               ROMANIA                |
|  MINISTERUL EDUCATIEI SI   |EDUCATIEI |       MINISTERUL EDUCATIEI SI        |
|         CERCETARII         |SI        |              CERCETARII              |
|                            |CERCETARII|                                      |
|  _________________         |          |  _________________                   |
| |Seria   Nr.      |        |          | |Seria   Nr.      |            __    |
| |_________________|        |          | |_________________|           /  \   |
|              ____________  |          |  ____________                |    |  |
|             |            | |          | |            |                \__/   |
|             | Loc pentru | |          | | Loc pentru |    CERTIFICAT         |
|             | fotografie | |          | | fotografie |   DE ABSOLVIRE        |
|             | 3 x 4 cm   | |          | | 3 x 4 cm   |     A SCOLII          |
|             |            | |          | |            |                       |
|             |____________| |          | |____________|                       |
|                   L.S.     |          |  L.S.                                |
|                            |          |                ____________________  |
|  CERTIFICAT DE ABSOLVIRE   |          |                                      |
|          A SCOLII          |          |                                      |
|  _______________________*1)|          | D .................................. |
|                            |          |                                      |
|D .......................*2)|          | care a urmat cursurile ............. |
|care a urmat cursurile .....|          |                                      |
|.........................*1)|          | cu durata de ... ani, la ........... |
|cu durata de ... ani, la ...|          |                                      |
|............................|          | .................................... |
|din localitatea ...........,|          |                                      |
|judetul ...................,|          | din localitatea ..................., |
|avand C.N.P.                |          |                                      |
| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  |          | judetul ..........................., |
||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,|          |                                      |
|i se acorda                 |          | avand C.N.P.                         |
|                            |          |  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _           |
| CERTIFICATUL DE ABSOLVIRE  |          | |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|          |
|         A SCOLII           |          |                                      |
|  _______________________*1)|          | i se acorda                          |
|                            |          |                                      |
|in urma rezultatelor        |          |                                      |
|obtinute la .............*3)|          |  CERTIFICATUL DE ABSOLVIRE A SCOLII  |
|din sesiunea ........ 200..,|          |                                      |
|organizat la ...............|          |   ________________________________   |
|...........................,|          |                                      |
|din localitatea ...........,|          | in urma rezultatelor obtinute la     |
|judetul ...................,|          |                                      |
|fiind declarat .............|          | .................................... |
|calificat ...............*4)|          |                                      |
|in meseria .................|          | din sesiunea ................ 200.., |
|                            |          |                                      |
|PRESEDINTELE COMISIEI,      |          | organizat la ....................... |
|L.S.                        |          |                                      |
|                            |          | din localitatea ..................., |
|Nr. .....*5) din anul 200..,|          |                                      |
|luna ............, ziua ....|          | judetul ..........................., |
|                            |          |                                      |
|Semnatura titularului       |          | fiind declarat calificat ........... |
|............................|          |                                      |
|                            |          | .................................... |
|*1) Nivelul de invatamant   |          |                                      |
|absolvit: scoala de ucenici;|          | in meseria ......................... |
|scoala profesionala;        |          |                                      |
|*2) Se completeaza cu       |          |                                      |
|numele, initiala            |          | PRESEDINTELE COMISIEI,               |
|(initialele) tatalui si     |          |                                      |
|prenumele titularului;      |          | L.S.                                 |
|*3) Forma de absolvire:     |          |                                      |
|proba practica; examen de   |          |                                      |
|absolvire;                  |          | Nr. .................                |
|*4) Nivelul de calificare:  |          |                                      |
|muncitor ucenic; muncitor;  |          | Data eliberarii:                     |
|*5) Se trece numarul curent |          | anul 200.., luna ........., ziua ... |
|din registrul de evidenta a |          | Semnatura titularului                |
|actelor de studii, existent |          | .....................                |
|in scoala.                  |          |                                      |
|____________________________|__________|______________________________________|

 ______________________________________    ____________________________________
|SITUATIA LA ......................... |  | SITUATIA LA ...................*3) |
|desfasurat la ......................, |  | desfasurat la ..................., |
|din localitatea ..................... |  | din localitatea .................. |
|judetul ............................. |  | judetul .......................... |
|sesiunea ................ anul 200... |  | sesiunea .............. anul 200.. |
|______________________________________|  |____________________________________|
|Probele de ............... | Nota     |  | Probele de ..........*3) | Nota    |
|___________________________|__________|  |__________________________|_________|
|                           |          |  |                          |         |
|___________________________|__________|  |__________________________|_________|
|                           |          |  |                          |         |
|___________________________|__________|  |__________________________|_________|
|                           |          |  |                          |         |
|___________________________|__________|  |__________________________|_________|
| MEDIA LA ABSOLVIRE        |          |  | MEDIA LA ABSOLVIRE       |         |
|___________________________|__________|  |__________________________|_________|
|                                      |  | PRESEDINTELE COMISIEI,             |
|                                      |  | L.S.                               |
|                                      |  |              Secretarul comisiei,  |
| PRESEDINTELE COMISIEI,               |  |____________________________________|
|                                      |  | Decuparea diplomei din carnet se   |
| L.S.                                 |  | face prin taiere cu foarfeca, pe   |
|                                      |  | linia ondulata.                    |
|                                      |  | Completarea si eliberarea diplomei |
|              Secretarul comisiei,    |  | se face in conformitate cu         |
|                                      |  | prevederile Regulamentului privind |
|                                      |  | regimul juridic al actelor de      |
|                                      |  | studii si al documentelor de       |
|                                      |  | evidenta scolara in invatamantul   |
|                                      |  | preuniversitar.                    |
|______________________________________|  |____________________________________|

    ANEXA 4
    la regulament

 ______________________________________________________________________________
|          ROMANIA           |MINISTERUL|               ROMANIA                |
|  MINISTERUL EDUCATIEI SI   |EDUCATIEI |        MINISTERUL EDUCATIEI SI       |
|        CERCETARII          |SI        |              CERCETARII              |
|                            |CERCETARII|                                      |
|Anexa la Certificatul de    |          |                                      |
|Absolvire a Scolii          |          |                                      |
|............................|          | Anexa la Certificatul de Absolvire a |
|Seria ........ Nr. ......*1)|          | Scolii ............................. |
|                            |          | Seria ....... Nr. .................. |
|        ADEVERINTA          |          |                                      |
| DE COMPETENTE PROFESIONALE |          |                                      |
|                            |          |                                      |
|D ..........................|          |                                      |
|........................*2),|          |                                      |
|care a urmat cursurile      |          |               ADEVERINTA             |
|.........................*3)|          |      DE COMPETENTE PROFESIONALE      |
|la ........................,|          |                                      |
|din localitatea ...........,|          |                                      |
|judetul ...................,|          |                                      |
|C.N.P.                      |          |                                      |
| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  |          | D ................................., |
||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,|          | care urmat cursurile .............., |
|calificat ..............*4),|          | la ................................, |
|specializarea ..............|          | din localitatea ..................., |
|...........................,|          | judetul ..........................., |
|a dobandit, pe durata       |          | avand C.N.P.                         |
|scolarizarii, competentele  |          |  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _           |
|profesionale mentionate pe  |          | |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,         |
|verso.                      |          |                                      |
|                            |          | calificat ........................., |
| DIRECTOR,                  |          | specializarea ...................... |
| L.S.             SECRETAR, |          |                                      |
|                            |          |                                      |
|Nr. ..............*5)       |          |                                      |
|Data eliberarii: anul 200., |          | a dobandit, pe durata scolarizarii,  |
|luna ........., ziua .......|          | competentele profesionale            |
|                            |          | mentionate pe verso.                 |
|Semnatura titularului       |          |                                      |
|............................|          |                                      |
|                            |          |                                      |
|*1) Se trec seria si        |          | DIRECTOR,                            |
|numarul certificatului de   |          | L.S.                                 |
|absolvire a studiilor.      |          |                     SECRETAR,        |
|*2) Se completeaza cu       |          |                                      |
|numele, initiala            |          |                                      |
|(initialele) tatalui si     |          |                                      |
|prenumele titularului.      |          |                                      |
|*3) Nivelul de invatamant   |          |                                      |
|absolvit: scoala de         |          | Nr. ................                 |
|ucenici, scoala             |          | Data eliberarii: anul 200.,          |
|profesionala.               |          | luna ................, ziua ........ |
|*4) Nivelul de calificare:  |          |                                      |
|muncitor-ucenic, muncitor   |          |                                      |
|*5) Se trece numarul curent |          |                                      |
|din registrul de evidenta a |          | Semnatura titularului                |
|actelor de studii, existent |          | .................................... |
|in scoala.                  |          |                                      |
|____________________________|__________|______________________________________|

 ______________________________________________________________________________
|  Competentele profesionale dobandite pe   | Competentele profesionale        |
|  durata scolarizarii                      | dobandite pe durata scolarizarii |
|                                           | ................................ |
|                                           | ................................ |
| 1. ______________________________________ | 1. _____________________________ |
| 2. ______________________________________ | 2. _____________________________ |
| 3. ______________________________________ | 3. _____________________________ |
| 4. ______________________________________ | 4. _____________________________ |
| 5. ______________________________________ | 5. _____________________________ |
| 6. ______________________________________ | 6. _____________________________ |
| 7. ______________________________________ | 7. _____________________________ |
| 8. ______________________________________ | 8. _____________________________ |
| 9. ______________________________________ | 9. _____________________________ |
|10. ______________________________________ |10. _____________________________ |
|11. ______________________________________ |11. _____________________________ |
|12. ______________________________________ |12. _____________________________ |
|13. ______________________________________ |13. _____________________________ |
|14. ______________________________________ |14. _____________________________ |
|15. ______________________________________ |15. _____________________________ |
|16. ______________________________________ |16. _____________________________ |
|17. ______________________________________ |17. _____________________________ |
|18. ______________________________________ |18. _____________________________ |
|19. ______________________________________ |19. _____________________________ |
|20. ______________________________________ |20. _____________________________ |
|                                           |                                  |
|    DIRECTOR,                              |    DIRECTOR,                     |
|  L.S.                           SECRETAR, |  L.S.                  SECRETAR, |
|                                           |                                  |
|___________________________________________|__________________________________|

    ANEXA 5
    la regulament

 ______________________________________________________________________________
|          ROMANIA           |MINISTERUL|               ROMANIA                |
|  MINISTERUL EDUCATIEI SI   |EDUCATIEI |        MINISTERUL EDUCATIEI SI       |
|        CERCETARII          |SI        |              CERCETARII              |
|                            |CERCETARII|                                      |
|  _________________         |          |  _________________                   |
| |Seria   Nr.      |        |          | |Seria   Nr.      |                  |
| |_________________|        |          | |_________________|                  |
|              ____________  |          |                        ____________  |
|             |            | |          |                       |            | |
|             | Loc pentru | |          |                       | Loc pentru | |
|             | fotografie | |          |                       | fotografie | |
|             | 3 x 4 cm   | |          |                       | 3 x 4 cm   | |
|             |            | |          |                       |       __   | |
|             |____________| |          |                       |______/  \__| |
|                            |          |                             | TS |   |
|        CERTIFICAT          |          |           CERTIFICAT         \__/    |
|   DE ABSOLVIRE A SCOLII    |          |      DE ABSOLVIRE A SCOLII           |
|     DE ARTE SI MESERII     |          |        DE ARTE SI MESERII            |
|                            |          |                                      |
|                            |          |                                      |
|D .........................,|          | D .................................. |
|care a urmat cursurile      |          | care a urmat cursurile scolii de arte|
|scolii de arte si meserii,  |          | si meserii, cu durata de 2 (doi) ani,|
|cu durata de 2 (doi) ani,   |          | domeniul .........................., |
|domeniul ...................|          | calificarea profesionala ........... |
|...........................,|          | ..................................., |
|calificarea profesionala    |          | la ................................, |
|...........................,|          |             _ _ _ _ _ _ _ _ _        |
|la .........................|          | cod SIRUES |_|_|_|_|_|_|_|_|_|,      |
|...........................,|          |                                      |
|cod SIRUES                  |          | din localitatea ..................., |
| _ _ _ _ _ _ _ _ _          |          | judetul ..........................., |
||_|_|_|_|_|_|_|_|_|,        |          | C.N.P.                               |
|din localitatea ...........,|          |  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _           |
|judetul ...................,|          | |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,         |
|C.N.P.                      |          |                                      |
| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  |          |                                      |
||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,|          | i se elibereaza                      |
|i se elibereaza             |          |                                      |
|                            |          |                                      |
| CERTIFICATUL DE ABSOLVIRE  |          |       CERTIFICATUL DE ABSOLVIRE      |
|A SCOLII DE ARTE SI MESERII |          |      A SCOLII DE ARTE SI MESERII     |
|                            |          |                                      |
| DIRECTOR,                  |          |  DIRECTOR,                           |
| L.S.             SECRETAR, |          |  L.S.                                |
|                            |          |                           SECRETAR,  |
|Nr. ......*1) din anul 200.,|          |                                      |
|luna .........., ziua ......|          |                                      |
|                            |          | Nr. ................                 |
|Semnatura titularului       |          | Data eliberarii: anul 200.,          |
|............................|          | luna ................., ziua ....... |
|                            |          |                                      |
|*1) Se trece numarul curent |          |                                      |
|din registrul unic de       |          | Semnatura titularului                |
|evidenta a formularelor     |          | .................................... |
|actelor de studii.          |          |                                      |
|____________________________|__________|______________________________________|

    ANEXA 6
    la regulament

 ______________________________________________________________________________
|          ROMANIA           |MINISTERUL|               ROMANIA                |
|  MINISTERUL EDUCATIEI SI   |EDUCATIEI |        MINISTERUL EDUCATIEI SI       |
|        CERCETARII          |SI        |              CERCETARII              |
|                            |CERCETARII|                                      |
|  _________________         |          |  _________________                   |
| |Seria   Nr.      |        |          | |Seria   Nr.      |                  |
| |_________________|        |          | |_________________|                  |
|              ____________  |          |                        ____________  |
|             |            | |          |                       |            | |
|             | Loc pentru | |          |                       | Loc pentru | |
|             | fotografie | |          |                       | fotografie | |
|             |            | |          |                       | 3 x 4 cm   | |
|             |            | |          |                       |       __   | |
|             |____________| |          |                       |______/  \__| |
|                            |          |                             | TS |   |
|         CERTIFICAT         |          |           CERTIFICAT         \__/    |
| DE CALIFICARE PROFESIONALA |          |    DE CALIFICARE PROFESIONALA        |
|           NIVEL 1          |          |             NIVEL 1                  |
|                            |          |                                      |
|D ..........................|          | D ................................., |
|......................, care|          | care a urmat cursurile scolii de arte|
|a urmat cursurile scolii de |          | si meserii, cu durata de 2 ani, la   |
|arte si meserii, cu durata  |          | ..................................., |
|de 2 ani, la ...............|          |             _ _ _ _ _ _ _ _ _        |
|...........................,|          | cod SIRUES |_|_|_|_|_|_|_|_|_|,      |
|cod SIRUES                  |          |                                      |
| _ _ _ _ _ _ _ _ _          |          | din localitatea ..................., |
||_|_|_|_|_|_|_|_|_|         |          | judetul ..........................., |
|din localitatea ...........,|          | C.N.P.                               |
|judetul ...................,|          |  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _           |
|C.N.P.                      |          | |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,         |
| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  |          |                                      |
||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,|          | i se acorda                          |
|i se acorda                 |          |                                      |
|                            |          |             CERTIFICATUL             |
|       CERTIFICATUL         |          |      DE CALIFICARE PROFESIONALA      |
| DE CALIFICARE PROFESIONALA |          |               NIVEL 1                |
|          NIVEL 1           |          |                                      |
|                            |          |                                      |
|in urma rezultatelor        |          | in urma rezultatelor obtinute la     |
|obtinute la examenul de     |          | examenul de certificare a            |
|certificare a competentelor |          | competentelor profesionale, din      |
|profesionale, din sesiunea  |          | sesiunea 200., organizat la          |
|......... 20.., organizat la|          | .................................... |
|...........................,|          | din localitatea ..................., |
|din localitatea ...........,|          | judetul ..........................., |
|judetul ...................,|          | fiind declarat lucrator ............ |
|fiind declarat lucrator     |          | ..................................., |
|........................*1),|          | in domeniul ...................... . |
|in domeniul ................|          |                                      |
|                            |          |                                      |
|   PRESEDINTELE COMISIEI,   |          |                                      |
| L.S.                       |          | PRESEDINTELE COMISIEI,               |
|                            |          | L.S.                                 |
|Nr. ......*2) din anul 200.,|          |                                      |
|luna .........., ziua ......|          |                                      |
|                            |          |                                      |
|Semnatura titularului       |          | Nr. ............                     |
|............................|          | Data eliberarii: anul 200.,          |
|                            |          | luna ..............., ziua ......... |
|*1) Calificarea profesionala|          |                                      |
|conform anexei nr. 1.a la   |          |                                      |
|HG nr. 721 din 14 mai 2004. |          |                                      |
|*2) Se trece numarul curent |          |                                      |
|din registrul unic de       |          | Semnatura titularului                |
|evidenta a formularelor     |          | .................................... |
|actelor de studii.          |          |                                      |
|____________________________|__________|______________________________________|

 _________________________________________   __________________________________
| Situatia la examenul de certificare     | | Situatia la examenul de          |
| a competentelor profesionale            | | certificare a competentelor      |
| desfasurat la ........................, | | profesionale                     |
| din localitatea ......................, | | desfasurat la ..................,|
| judetul .............................., | | din localitatea ................,|
| sesiunea .................., anul 200.. | | judetul ........................,|
|                                         | | sesiunea ............., anul 200.|
|_________________________________________| |__________________________________|
|_________________________________________| |__________________________________|
| Probele de examen      |Calificativ/Nota| |Probele de examen    |Calificativ/|
|                        |                | |                     |Nota        |
|________________________|________________| |_____________________|____________|
|________________________|________________| |_____________________|____________|
|________________________|________________| |_____________________|____________|
| Rezultatul examenului  |                | |Rezultatul examenului|            |
|________________________|________________| |_____________________|____________|
 _________________________________________  |__________________________________
| Competentele profesionale certificate   | | Competentele profesionale        |
| in calificarea profesionala             | | certificate in calificarea       |
|                                         | | profesionala                     |
| ....................................... | | ................................ |
|_________________________________________| |__________________________________|
| 1.|                                     | | 1.|                              |
|___|_____________________________________| |___|______________________________|
| 2.|                                     | | 2.|                              |
|___|_____________________________________| |___|______________________________|
| 3.|                                     | | 3.|                              |
|___|_____________________________________| |___|______________________________|
| 4.|                                     | | 4.|                              |
|___|_____________________________________| |___|______________________________|
| 5.|                                     | | 5.|                              |
|___|_____________________________________| |___|______________________________|
| 6.|                                     | | 6.|                              |
|___|_____________________________________| |___|______________________________|
| 7.|                                     | | 7.|                              |
|___|_____________________________________| |___|______________________________|
| 8.|                                     | | 8.|                              |
|___|_____________________________________| |___|______________________________|
| 9.|                                     | | 9.|                              |
|___|_____________________________________| |___|______________________________|
|10.|                                     | |10.|                              |
|___|_____________________________________| |___|______________________________|
|11.|                                     | |11.|                              |
|___|_____________________________________| |___|______________________________|
|12.|                                     | |12.|                              |
|___|_____________________________________| |___|______________________________|
|13.|                                     | |13.|                              |
|___|_____________________________________| |___|______________________________|
|14.|                                     | |14.|                              |
|___|_____________________________________| |___|______________________________|
|15.|                                     | |15.|                              |
|___|_____________________________________| |___|______________________________|
|16.|                                     | |16.|                              |
|___|_____________________________________| |___|______________________________|
|17.|                                     | |17.|                              |
|___|_____________________________________| |___|______________________________|
|18.|                                     | |18.|                              |
|___|_____________________________________| |___|______________________________|
|19.|                                     | |19.|                              |
|___|_____________________________________| |___|______________________________|
|20.|                                     | |20.|                              |
|___|_____________________________________| |___|______________________________|
|                                         | |                                  |
|  PRESEDINTELE COMISIEI,                 | |  PRESEDINTELE COMISIEI,          |
|  L.S.                                   | |  L.S.                            |
|                               SECRETAR, | |                        SECRETAR, |
|                                         | |                                  |
|_________________________________________| |__________________________________|

    ANEXA 7
    la regulament

 ______________________________________________________________________________
|          ROMANIA           |MINISTERUL|               ROMANIA                |
|  MINISTERUL EDUCATIEI SI   |EDUCATIEI |        MINISTERUL EDUCATIEI SI       |
|        CERCETARII          |SI        |              CERCETARII              |
|                            |CERCETARII|                                      |
|  _________________         |          |  _________________                   |
| |Seria   Nr.      |        |          | |Seria   Nr.      |                  |
| |_________________|        |          | |_________________|                  |
|              ____________  |          |                        ____________  |
|             |            | |          |                       |            | |
|             | Loc pentru | |          |                       | Loc pentru | |
|             | fotografie | |          |                       | fotografie | |
|             | 3 x 4 cm   | |          |                       | 3 x 4 cm   | |
|             |            | |          |                       |       __   | |
|             |____________| |          |                       |______/  \__| |
|                            |          |                             | TS |   |
|        CERTIFICAT          |          |           CERTIFICAT         \__/    |
|       DE ABSOLVIRE         |          |          DE ABSOLVIRE                |
|  A ANULUI DE COMPLETARE    |          |     A ANULUI DE COMPLETARE           |
|                            |          |                                      |
|D .........................,|          | D ................................., |
|care a absolvit anul de     |          | care a absolvit anul de              |
|complementare, in anul      |          | complementare, in anul 200.., la     |
|200.., la .................,|          | ..................................., |
|din localitatea ...........,|          |             _ _ _ _ _ _ _ _ _        |
|cod SIRUES                  |          | cod SIRUES |_|_|_|_|_|_|_|_|_|,      |
| _ _ _ _ _ _ _ _ _          |          |                                      |
||_|_|_|_|_|_|_|_|_|,        |          | din localitatea ..................., |
|judetul ...................,|          | judetul ..........................., |
|domeniul ..................,|          | domeniul .........................., |
|calificarea profesionala    |          | calificarea profesionala ........... |
|............................|          | C.N.P.                               |
|C.N.P.                      |          |  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _           |
| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  |          | |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,         |
||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,|          |                                      |
|i se elibereaza             |          | i se elibereaza                      |
|                            |          |                                      |
| CERTIFICATUL DE ABSOLVIRE  |          |       CERTIFICATUL DE ABSOLVIRE      |
|  A ANULUI DE COMPLETARE    |          |        A ANULUI DE COMPLETARE        |
|                            |          |                                      |
| DIRECTOR,                  |          |                                      |
| L.S.                       |          | DIRECTOR,                            |
|               SECRETAR,    |          | L.S.                                 |
|                            |          |                      SECRETAR,       |
|Nr. .....*1) din anul 200..,|          |                                      |
|luna ..........., ziua .....|          |                                      |
|                            |          | Nr. ............                     |
|Semnatura titularului       |          | Data eliberarii: anul 200.,          |
|............................|          | luna ................. ziua ........ |
|                            |          |                                      |
|*1) Se trece numarul curent |          |                                      |
|din registrul unic de       |          | Semnatura titularului                |
|evidenta a formularelor     |          | .................................... |
|actelor de studii.          |          |                                      |
|____________________________|__________|______________________________________|

    ANEXA 8
    la regulament

 ______________________________________________________________________________
|          ROMANIA           |MINISTERUL|               ROMANIA                |
|  MINISTERUL EDUCATIEI SI   |EDUCATIEI |        MINISTERUL EDUCATIEI SI       |
|        CERCETARII          |SI        |              CERCETARII              |
|                            |CERCETARII|                                      |
|  _________________         |          |  _________________                   |
| |Seria   Nr.      |        |          | |Seria   Nr.      |                  |
| |_________________|        |          | |_________________|                  |
|              ____________  |          |                        ____________  |
|             |            | |          |                       |            | |
|             |            | |          |                       | Loc pentru | |
|             | Loc pentru | |          |                       | fotografie | |
|             | fotografie | |          |                       | 3 x 4 cm   | |
|             |            | |          |                       |       __   | |
|             |____________| |          |                       |______/  \__| |
|                            |          |                             | TS |   |
|        CERTIFICAT          |          |           CERTIFICAT         \__/    |
| DE CALIFICARE PROFESIONALA |          |   DE CALIFICARE PROFESIONALA         |
|          NIVEL 2           |          |            NIVEL 2                   |
|                            |          |                                      |
|D .........................,|          | D ................................., |
|care a absolvit anul de     |          | care a absolvit anul de completare,  |
|completare, in anul 200..,  |          | in anul 200.., la .................. |
|la ........................,|          | ..................................., |
|cod SIRUES                  |          |             _ _ _ _ _ _ _ _ _        |
| _ _ _ _ _ _ _ _ _          |          | cod SIRUES |_|_|_|_|_|_|_|_|_|,      |
||_|_|_|_|_|_|_|_|_|,        |          |                                      |
|din localitatea ...........,|          | din localitatea ..................., |
|judetul ...................,|          | judetul ..........................., |
|domeniul ..................,|          | domeniul .........................., |
|calificarea profesionala    |          | calificarea profesionala .........., |
|...........................,|          | C.N.P.                               |
|C.N.P.                      |          |  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _           |
| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  |          | |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,         |
||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,|          |                                      |
|i se acorda                 |          | i se acorda                          |
|                            |          |                                      |
|        CERTIFICATUL        |          |             CERTIFICATUL             |
| DE CALIFICARE PROFESIONALA |          |      DE CALIFICARE PROFESIONALA      |
|          NIVEL 2           |          |               NIVEL 2                |
|                            |          |                                      |
|in urma rezultatelor        |          | in urma rezultatelor obtinute la     |
|obtinute la examenul de     |          | examenul de certificare a            |
|certificare a competentelor |          | competentelor profesionale, din      |
|profesionale, din sesiunea  |          | sesiunea .................... 200.., |
|............ 20.., organizat|          | organizat la ....................... |
|la ........................,|          | ..................................., |
|din localitatea ...........,|          | din localitatea ..................., |
|judetul ...................,|          | judetul ..........................., |
|fiind declarat .............|          | fiind declarat ..................... |
|........................*1),|          | ..................................., |
|in domeniul ................|          | in domeniul ...................... . |
|                            |          |                                      |
| PRESEDINTELE COMISIEI,     |          |                                      |
| L.S.                       |          | PRESEDINTELE COMISIEI,               |
|                            |          | L.S.                                 |
|Nr. .....*2) din anul 200..,|          |                                      |
|luna ..........., ziua .....|          |                                      |
|                            |          |                                      |
|Semnatura titularului       |          | Nr. ............                     |
|............................|          | Data eliberarii: anul 200..,         |
|                            |          | luna ................ ziua ......... |
|*1) Calificarea profesionala|          |                                      |
|conform anexei nr. 2 la     |          |                                      |
|HG nr. 721 din 14 mai 2004. |          |                                      |
|*2) Se trece numarul curent |          |                                      |
|din registrul unic de       |          | Semnatura titularului                |
|evidenta a formularelor     |          | .................................... |
|actelor de studii.          |          |                                      |
|____________________________|__________|______________________________________|

 _________________________________________   __________________________________
| Situatia la examenul de certificare     | | Situatia la examenul de          |
| a competentelor profesionale            | | certificare a competentelor      |
| desfasurat la ........................, | | profesionale                     |
| din localitatea ......................, | | desfasurat la ..................,|
| judetul .............................., | | din localitatea ................,|
| sesiunea .................., anul 200.. | | judetul ........................,|
|                                         | | sesiunea ............, anul 200..|
|_________________________________________| |__________________________________|
|_________________________________________| |__________________________________|
| Probele de examen      |Calificativ/Nota| |Probele de examen    |Calificativ/|
|                        |                | |                     |Nota        |
|________________________|________________| |_____________________|____________|
|________________________|________________| |_____________________|____________|
|________________________|________________| |_____________________|____________|
| Rezultatul examenului  |                | |Rezultatul examenului|            |
|________________________|________________| |_____________________|____________|
 _________________________________________  |__________________________________
| Competentele profesionale certificate   | | Competentele profesionale        |
| in calificarea profesionala             | | certificate in calificarea       |
|                                         | | profesionala                     |
| ....................................... | | ................................ |
|_________________________________________| |__________________________________|
| 1.|                                     | | 1.|                              |
|___|_____________________________________| |___|______________________________|
| 2.|                                     | | 2.|                              |
|___|_____________________________________| |___|______________________________|
| 3.|                                     | | 3.|                              |
|___|_____________________________________| |___|______________________________|
| 4.|                                     | | 4.|                              |
|___|_____________________________________| |___|______________________________|
| 5.|                                     | | 5.|                              |
|___|_____________________________________| |___|______________________________|
| 6.|                                     | | 6.|                              |
|___|_____________________________________| |___|______________________________|
| 7.|                                     | | 7.|                              |
|___|_____________________________________| |___|______________________________|
| 8.|                                     | | 8.|                              |
|___|_____________________________________| |___|______________________________|
| 9.|                                     | | 9.|                              |
|___|_____________________________________| |___|______________________________|
|10.|                                     | |10.|                              |
|___|_____________________________________| |___|______________________________|
|11.|                                     | |11.|                              |
|___|_____________________________________| |___|______________________________|
|12.|                                     | |12.|                              |
|___|_____________________________________| |___|______________________________|
|13.|                                     | |13.|                              |
|___|_____________________________________| |___|______________________________|
|14.|                                     | |14.|                              |
|___|_____________________________________| |___|______________________________|
|15.|                                     | |15.|                              |
|___|_____________________________________| |___|______________________________|
|16.|                                     | |16.|                              |
|___|_____________________________________| |___|______________________________|
|17.|                                     | |17.|                              |
|___|_____________________________________| |___|______________________________|
|18.|                                     | |18.|                              |
|___|_____________________________________| |___|______________________________|
|19.|                                     | |19.|                              |
|___|_____________________________________| |___|______________________________|
|20.|                                     | |20.|                              |
|___|_____________________________________| |___|______________________________|
|                                         | |                                  |
|  PRESEDINTELE COMISIEI,                 | |  PRESEDINTELE COMISIEI,          |
|  L.S.                                   | |  L.S.                            |
|                               SECRETAR, | |                        SECRETAR, |
|                                         | |                                  |
|_________________________________________| |__________________________________|

    ANEXA 9
    la regulament

 ______________________________________________________________________________
|        ROMANIA             |MINISTERUL|              ROMANIA                 |
|  MINISTERUL EDUCATIEI SI   |EDUCATIEI |       MINISTERUL EDUCATIEI SI        |
|      CERCETARII            |SI        |             CERCETARII               |
|                            |CERCETARII|                                      |
|  _________________         |          |  _________________                   |
| |Seria   Nr.      |        |          | |Seria   Nr.      |                  |
| |_________________|        |          | |_________________|                  |
|              ____________  |          |                        ____________  |
|             |            | |          |                       |            | |
|             | Loc pentru | |          |                       | Loc pentru | |
|             | fotografie | |          |                       | fotografie | |
|             | 3 x 4 cm   | |          |                       | 3 x 4 cm   | |
|             |            | |          |                       |       __   | |
|             |____________| |          |                       |______/  \__| |
|                            |          |                             | TS |   |
|        CERTIFICAT          |          |         CERTIFICAT           \__/    |
|  DE ABSOLVIRE A CICLULUI   |          |   DE ABSOLVIRE A CICLULUI            |
|   INFERIOR AL LICEULUI     |          |    INFERIOR AL LICEULUI              |
|                            |          |                                      |
|D ........................, |          | D ................................., |
|care a absolvit ciclul      |          | care a absolvit ciclul inferior al   |
|inferior al liceului, in    |          | liceului, in anul 200.., la ........ |
|anul 200.., la ..........., |          | ..................................., |
|cod SIRUES                  |          |             _ _ _ _ _ _ _ _ _        |
| _ _ _ _ _ _ _ _ _          |          | cod SIRUES |_|_|_|_|_|_|_|_|_|,      |
||_|_|_|_|_|_|_|_|_|,        |          |                                      |
|din localitatea .........., |          | din localitatea ..................., |
|judetul .................., |          | judetul ..........................., |
|filiera .................., |          | filiera ..........................., |
|profilul ................., |          | profilul .........................., |
|specializarea ............. |          | specializarea ....................., |
|.........................., |          |         _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    |
|C.N.P.                      |          | C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,  |
| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  |          |                                      |
||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,|          | i se elibereaza                      |
|i se elibereaza             |          |                                      |
|                            |          |                                      |
| CERTIFICATUL DE ABSOLVIRE  |          |      CERTIFICATUL DE ABSOLVIRE       |
|  A CICLULUI INFERIOR AL    |          |   A CICLULUI INFERIOR AL LICEULUI    |
|        LICEULUI            |          |                                      |
|                            |          |                                      |
| DIRECTOR,                  |          |                                      |
|                            |          |    DIRECTOR,                         |
|   L.S.        SECRETAR,    |          |                                      |
|                            |          |      L.S.                 SECRETAR,  |
|Nr. ......*1)               |          |                                      |
|Data eliberarii: anul 200..,|          |                                      |
|luna ..........., ziua .....|          | Nr. ......                           |
|                            |          |                                      |
|Semnatura titularului       |          | Data eliberarii:                     |
|........................... |          | anul 200.., luna .................., |
|                            |          | ziua ...........                     |
|*1) Se trece numarul curent |          |                                      |
|din registrul unic de       |          | Semnatura titularului                |
|evidenta a formularelor     |          | .................................... |
|actelor de studii.          |          |                                      |
|____________________________|__________|______________________________________|

    ANEXA 10
    la regulament

 ______________________________________________________________________________
|        ROMANIA             |MINISTERUL|              ROMANIA                 |
|  MINISTERUL EDUCATIEI SI   |EDUCATIEI |        MINISTERUL EDUCATIEI SI       |
|      CERCETARII            |SI        |            CERCETARII                |
|                            |CERCETARII|                                      |
|  _________________         |          |  _________________                   |
| |Seria   Nr.      |        |          | |Seria   Nr.      |                  |
| |_________________|        |          | |_________________|                  |
|              ____________  |          |                        ____________  |
|             |            | |          |                       |            | |
|             | Loc pentru | |          |                       | Loc pentru | |
|             | fotografie | |          |                       | fotografie | |
|             | 3 x 4 cm   | |          |                       | 3 x 4 cm   | |
|             |            | |          |                       |       __   | |
|             |____________| |          |                       |______/  \__| |
|                            |          |                             | TS |   |
|        CERTIFICAT          |          |         CERTIFICAT           \__/    |
|  DE ABSOLVIRE A LICEULUI   |          |   DE ABSOLVIRE A LICEULUI            |
|                            |          |                                      |
|D ........................, |          | D ................................., |
|absolvent a invatamantului  |          | absolvent a invatamantului liceal,   |
|liceal, in anul 200.., la   |          | in anul 200.., la .................. |
|.........................., |          | ..................................., |
|cod SIRUES                  |          |             _ _ _ _ _ _ _ _ _        |
| _ _ _ _ _ _ _ _ _          |          | cod SIRUES |_|_|_|_|_|_|_|_|_|,      |
||_|_|_|_|_|_|_|_|_|,        |          |                                      |
|din localitatea .........., |          | din localitatea ..................., |
|judetul .................., |          | judetul ..........................., |
|filiera .................., |          | filiera ..........................., |
|profilul ................., |          | profilul .........................., |
|specializarea ............. |          | specializarea ....................., |
|.........................., |          |         _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    |
|C.N.P.                      |          | C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,  |
| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  |          |                                      |
||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,|          | i se elibereaza                      |
|i se elibereaza             |          |                                      |
|                            |          |                                      |
|       CERTIFICATUL         |          |             CERTIFICATUL             |
|  DE ABSOLVIRE A LICEULUI   |          |        DE ABSOLVIRE A LICEULUI       |
|                            |          |                                      |
| DIRECTOR,                  |          |                                      |
|                            |          |    DIRECTOR,                         |
|   L.S.        SECRETAR,    |          |                                      |
|                            |          |      L.S.                 SECRETAR,  |
|Nr. ......*1)               |          |                                      |
|Data eliberarii: anul 200..,|          |                                      |
|luna ..........., ziua .... |          | Nr. ......                           |
|                            |          |                                      |
|Semnatura titularului       |          | Data eliberarii:                     |
|........................... |          | anul 200.., luna .................., |
|                            |          | ziua ...........                     |
|*1) Se trece numarul curent |          |                                      |
|din registrul unic de       |          | Semnatura titularului                |
|evidenta a formularelor     |          | .................................... |
|actelor de studii.          |          |                                      |
|____________________________|__________|______________________________________|

    ANEXA 11
    La regulament

 ______________________________________________________________________________
|        ROMANIA             |MINISTERUL|              ROMANIA                 |
|  MINISTERUL EDUCATIEI SI   |EDUCATIEI |        MINISTERUL EDUCATIEI SI       |
|      CERCETARII            |SI        |            CERCETARII                |
|                            |CERCETARII|                                      |
|  _________________         |          |  _________________                   |
| |Seria   Nr.      |        |          | |Seria   Nr.      |                  |
| |_________________|        |          | |_________________|                  |
|              ____________  |          |                        ____________  |
|             |            | |          |                       |            | |
|             | Loc pentru | |          |                       | Loc pentru | |
|             | fotografie | |          |                       | fotografie | |
|             | 3 x 4 cm   | |          |                       | 3 x 4 cm   | |
|             |            | |          |                       |       __   | |
|             |____________| |          |                       |______/  \__| |
|                            |          |                             | TS |   |
|                            |          |                              \__/    |
|          DIPLOMA           |          |            DIPLOMA                   |
|      DE BACALAUREAT        |          |        DE BACALAUREAT                |
|                            |          |                                      |
|D ......................... |          | D .................................. |
|.........................., |          | ..................................., |
|absolvent a ............... |          | absolvent a .......................  |
|.........................., |          | ..................................., |
|cod SIRUES                  |          |             _ _ _ _ _ _ _ _ _        |
| _ _ _ _ _ _ _ _ _          |          | cod SIRUES |_|_|_|_|_|_|_|_|_|,      |
||_|_|_|_|_|_|_|_|_|,        |          |                                      |
|din localitatea .........., |          | din localitatea ..................., |
|judetul .................., |          | judetul ..........................., |
|filiera .................., |          | filiera ..........................., |
|profilul ................., |          | profilul ............, specializarea |
|specializarea ............, |          | ....................., in anul 200..,|
|in anul 200..,              |          |         _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    |
|C.N.P.                      |          | C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,  |
| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  |          |                                      |
||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,|          | i se acorda                          |
|i se acorda                 |          |                                      |
|                            |          |                                      |
|  DIPLOMA DE BACALAUREAT    |          |                                      |
|                            |          |                                      |
|in urma rezultatelor        |          |        DIPLOMA DE BACALAUREAT        |
|obtinute la examenul din    |          |                                      |
|sesiunea ........... 200.., |          |                                      |
|organizat la .............. |          |                                      |
|.........................., |          |                                      |
|din localitatea .........., |          | in urma rezultatelor obtinute la     |
|judetul ................... |          | examenul din sesiunea ........ 200..,|
|                            |          | organizat la .......................,|
|   PRESEDINTELE COMISIEI,   |          | din localitatea ....................,|
| L.S.                       |          | judetul ............                 |
|                            |          |                                      |
|                            |          |  PRESEDINTELE COMISIEI,              |
|Nr. ....................*1) |          | L.S.                                 |
|Data eliberarii: anul 200..,|          |                                      |
|luna ............ ziua .... |          | Nr. ......                           |
|Semnatura titularului       |          |                                      |
|........................... |          | Data eliberarii:                     |
|                            |          | anul 200.., luna ...................,|
|*1) Se trece numarul curent |          | ziua ...........                     |
|din registrul unic de       |          |                                      |
|evidenta a formularelor     |          | Semnatura titularului                |
|actelor de studii.          |          | .................................... |
|____________________________|__________|______________________________________|

 _____________________________________      ___________________________________
| SITUATIA LA EXAMENUL DE BACALAUREAT |    |     SITUATIA LA EXAMENUL DE       |
| ................................... |    |          BACALAUREAT              |
| ................................... |    | ................................. |
|       (unitatea de invatamant)      |    | ................................. |
| din localitatea .................., |    |     (unitatea de invatamant)      |
| judetul .........................., |    | din localitatea ................, |
| sesiunea .............., anul 200.. |    | judetul ........................, |
|                                     |    | sesiunea ............, anul 200.. |
|_____________________________________|    |___________________________________|
| Disciplina de examen         | Nota |    | Disciplina de examen       | Nota |
|______________________________|______|    |____________________________|______|
|______________________________|______|    |____________________________|______|
|______________________________|______|    |____________________________|______|
|______________________________|______|    |____________________________|______|
|______________________________|______|    |____________________________|______|
|______________________________|______|    |____________________________|______|
|______________________________|______|    |____________________________|______|
|______________________________|______|    |____________________________|______|
|______________________________|______|    |____________________________|______|
|______________________________|______|    | MEDIA GENERALA LA EXAMENUL |      |
| MEDIA GENERALA LA EXAMENUL   |      |    | DE BACALAUREAT             |      |
| DE BACALAUREAT               |      |    |____________________________|______|
|______________________________|______|    |                                   |
| PRESEDINTELE COMISIEI,              |    | PRESEDINTELE COMISIEI,            |
| L.S.                                |    | L.S.                              |
|                                     |    |                                   |
|                         SECRETAR,   |    |                        SECRETAR,  |
|                                     |    |                                   |
|                                     |    |                                   |
|_____________________________________|    |___________________________________|

    ANEXA 12
    la regulament

 ______________________________________________________________________________
|        ROMANIA             |MINISTERUL|              ROMANIA                 |
|  MINISTERUL EDUCATIEI SI   |EDUCATIEI |        MINISTERUL EDUCATIEI SI       |
|      CERCETARII            |SI        |            CERCETARII                |
|                            |CERCETARII|                                      |
|  _________________         |          |  _________________                   |
| |Seria   Nr.      |        |          | |Seria   Nr.      |                  |
| |_________________|        |          | |_________________|                  |
|              ____________  |          |                        ____________  |
|             |            | |          |                       |            | |
|             | Loc pentru | |          |                       | Loc pentru | |
|             | fotografie | |          |                       | fotografie | |
|             | 3 x 4 cm   | |          |                       | 3 x 4 cm   | |
|             |            | |          |                       |       __   | |
|             |____________| |          |                       |______/  \__| |
|                            |          |                             | TS |   |
|         DIPLOMA            |          |           DIPLOMA            \__/    |
|         DE MERIT           |          |           DE MERIT                   |
|                            |          |                                      |
|D ........................, |          | D ................................., |
|........................... |          | absolvent a ........................ |
|absolvent a ............... |          | ..................................., |
|.........................., |          | din localitatea ..................., |
|cod SIRUES                  |          | judetul ..........................., |
| _ _ _ _ _ _ _ _ _          |          |                                      |
||_|_|_|_|_|_|_|_|_|,        |          |             _ _ _ _ _ _ _ _ _        |
|din localitatea .........., |          | cod SIRUES |_|_|_|_|_|_|_|_|_|,      |
|judetul .................., |          |                                      |
|filiera .................., |          | filiera ..........................., |
|profilul ................., |          | profilul .........................., |
|specializarea ............, |          | specializarea ....................., |
|in anul 200..,              |          | in anul 200..,                       |
|                            |          |         _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    |
|C.N.P.                      |          | C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,  |
| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  |          |                                      |
||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,|          | i se elibereaza                      |
|i se elibereaza             |          |                                      |
|                            |          |                                      |
|      DIPLOMA DE MERIT      |          |         DIPLOMA DE MERIT             |
|                            |          | in urma promovarii tuturor claselor  |
|in urma promovarii tuturor  |          | din intervalul IX - XII/XIII cu      |
|claselor din intervalul     |          | medii generale de minimum 9,50, iar  |
|IX - XII/XIII cu medii      |          | la examenul de bacalaureat a media   |
|generale de minimum 9,50,   |          | 10,00.                               |
|iar la examenul de          |          |                                      |
|bacalaureat a obtinut media |          |                                      |
|10,00.                      |          |                                      |
|                            |          |                                      |
|    DIRECTOR,               |          |      DIRECTOR,                       |
| L.S.                       |          |  L.S.                                |
|             SECRETAR,      |          |                     SECRETAR,        |
|                            |          |                                      |
|Nr. ............*1)         |          | Nr. ..............                   |
|Data eliberarii: anul 200..,|          | Data eliberarii:                     |
|luna ......., ziua .........|          | anul 200..,                          |
|Semnatura titularului ......|          | luna ............,                   |
|                            |          | ziua .............                   |
|*1) Se trece numarul curent |          |                                      |
|din registrul unic de       |          |                                      |
|evidenta a formularelor     |          | Semnatura titularului .............  |
|actelor de studii.          |          |                                      |
|____________________________|__________|______________________________________|

    ANEXA 13
    la regulament

 ______________________________________________________________________________
|        ROMANIA             |MINISTERUL|              ROMANIA                 |
|  MINISTERUL EDUCATIEI SI   |EDUCATIEI |        MINISTERUL EDUCATIEI SI       |
|      CERCETARII            |SI        |            CERCETARII                |
|                            |CERCETARII|                                      |
|  _________________         |          |  _________________                   |
| |Seria   Nr.      |        |          | |Seria   Nr.      |                  |
| |_________________|        |          | |_________________|                  |
|              ____________  |          |                        ____________  |
|             |            | |          |                       |            | |
|             | Loc pentru | |          |                       | Loc pentru | |
|             | fotografie | |          |                       | fotografie | |
|             |            | |          |                       | 3 x 4 cm   | |
|             |            | |          |                       |       __   | |
|             |____________| |          |                       |______/  \__| |
|                            |          |                             | TS |   |
|         CERTIFICAT         |          |                              \__/    |
| DE COMPETENTE PROFESIONALE |          |              CERTIFICAT              |
|                            |          |       DE COMPETENTE PROFESIONALE     |
|                            |          |                                      |
|D ........................, |          | D ................................., |
|care a absolvit cursurile   |          | care a absolvit cursurile liceale cu |
|liceale, cu durata de ...   |          | durata de ... ani, in anul 200.., la |
|ani, in anul 200..,         |          | ..................................., |
|la ........................ |          |             _ _ _ _ _ _ _ _ _        |
|.......................*1), |          | cod SIRUES |_|_|_|_|_|_|_|_|_|,      |
|cod SIRUES                  |          |                                      |
| _ _ _ _ _ _ _ _ _          |          | din localitatea ..................., |
||_|_|_|_|_|_|_|_|_|,        |          | judetul ..........................., |
|                            |          |         _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    |
|din localitatea .........., |          | C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,  |
|judetul .................., |          |                                      |
|C.N.P.                      |          |                                      |
| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  |          | i se acorda                          |
||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,|          |                                      |
|i se acorda                 |          |                                      |
|                            |          |                                      |
| CERTIFICATUL DE COMPETENTE |          |                                      |
|       PROFESIONALE         |          |     CERTIFICATUL DE COMPETENTE       |
|                            |          |          PROFESIONALE                |
|in urma rezultatelor        |          |                                      |
|obtinute la ............*2) |          |                                      |
|din sesiunea ........ 200..,|          |                                      |
|organizat la .............. |          |                                      |
|din localitatea .........., |          |                                      |
|judetul ............, fiind |          | in urma rezultatelor obtinute la     |
|declarat ...............*3) |          | .........., din sesiunea ..... 200..,|
|domeniul .................. |          | organizat la ......................, |
|                            |          | din localitatea ..................., |
|   PRESEDINTELE COMISIEI,   |          | judetul ..........., fiind declarat  |
| L.S.                       |          | ..................., domeniul ...... |
|                            |          | .........................            |
|Nr. .....*4) din anul 200..,|          |                                      |
|luna ..........., ziua .... |          |                                      |
|Semnatura titularului       |          |                                      |
|........................... |          |                                      |
|                            |          |                                      |
|Se completeaza numai pentru |          |   PRESEDINTELE COMISIEI,             |
|absolventii liceului -      |          |                                      |
|filiera tehnologica si      |          | L.S.                                 |
|vocationala promotiile 2005 |          |                                      |
|si 2006 invatamant de zi si |          |                                      |
|promotiile 2005, 2006 si    |          |                                      |
|2007 invatamant seral.      |          |                                      |
|                            |          |                                      |
|*1) Denumirea unitatii de   |          |                                      |
|invatamant.                 |          |                                      |
|*2) Forma de absolvire:     |          | Nr. ......                           |
|examen: examen de absolvire |          |                                      |
|*3) Calificarea profesionala|          | Data eliberarii:                     |
|conform anexelor la HG      |          | anul 200.., luna .................., |
|nr. 844/2002.               |          | ziua ...........                     |
|*4) Se trece numarul curent |          |                                      |
|din registrul unic de       |          | Semnatura titularului                |
|evidenta a formularelor     |          | .................................... |
|actelor de studii.          |          |                                      |
|____________________________|__________|______________________________________|

 _________________________________________    _________________________________
|Situatia la .........................*2) |  |Situatia la..................... |
|desfasurat la ........................., |  |desfasurat la ................., |
|din localitatea ........, judetul ....., |  |din localitatea ......., judetul |
|sesiunea ............, anul 200..        |  |...., sesiunea ....., anul 200.. |
|_________________________________________|  |_________________________________|
|                                         |  |                                 |
|_________________________________________|  |_________________________________|
|Probele de .............    | Nota       |  |Probele de ............  | Nota  |
|____________________________|____________|  |_________________________|_______|
|____________________________|____________|  |_________________________|_______|
|____________________________|____________|  |_________________________|_______|
|____________________________|____________|  |_________________________|_______|
|MEDIA DE ABSOLVIRE          |            |  |MEDIA DE ABSOLVIRE       |       |
|____________________________|____________|  |_________________________|_______|
                                             |
 _________________________________________   |_________________________________
|Competentele profesionale certificate in |  |Competentele profesionale        |
|calificarea profesionala                 |  |certificate in calificarea       |
|........................................ |  |profesionala ................... |
|                                         |  |................................ |
|_________________________________________|  |_________________________________|
| 1.|                                     |  | 1.|                             |
|___|_____________________________________|  |___|_____________________________|
| 2.|                                     |  | 2.|                             |
|___|_____________________________________|  |___|_____________________________|
| 3.|                                     |  | 3.|                             |
|___|_____________________________________|  |___|_____________________________|
| 4.|                                     |  | 4.|                             |
|___|_____________________________________|  |___|_____________________________|
| 5.|                                     |  | 5.|                             |
|___|_____________________________________|  |___|_____________________________|
| 6.|                                     |  | 6.|                             |
|___|_____________________________________|  |___|_____________________________|
| 7.|                                     |  | 7.|                             |
|___|_____________________________________|  |___|_____________________________|
| 8.|                                     |  | 8.|                             |
|___|_____________________________________|  |___|_____________________________|
| 9.|                                     |  | 9.|                             |
|___|_____________________________________|  |___|_____________________________|
|10.|                                     |  |10.|                             |
|___|_____________________________________|  |___|_____________________________|
|11.|                                     |  |11.|                             |
|___|_____________________________________|  |___|_____________________________|
|12.|                                     |  |12.|                             |
|___|_____________________________________|  |___|_____________________________|
|13.|                                     |  |13.|                             |
|___|_____________________________________|  |___|_____________________________|
|14.|                                     |  |14.|                             |
|___|_____________________________________|  |___|_____________________________|
|15.|                                     |  |15.|                             |
|___|_____________________________________|  |___|_____________________________|
|16.|                                     |  |16.|                             |
|___|_____________________________________|  |___|_____________________________|
|17.|                                     |  |17.|                             |
|___|_____________________________________|  |___|_____________________________|
|18.|                                     |  |18.|                             |
|___|_____________________________________|  |___|_____________________________|
|19.|                                     |  |19.|                             |
|___|_____________________________________|  |___|_____________________________|
|20.|                                     |  |20.|                             |
|___|_____________________________________|  |___|_____________________________|
|                                         |  |                                 |
| PRESEDINTELE COMISIEI,                  |  | PRESEDINTELE COMISIEI,          |
| L.S.                                    |  | L.S.                            |
|                           SECRETAR,     |  |                       SECRETAR, |
|                                         |  |                                 |
|                                         |  |                                 |
|_________________________________________|  |_________________________________|

    ANEXA 14
    la regulament

 ______________________________________________________________________________
|        ROMANIA             |MINISTERUL|              ROMANIA                 |
|  MINISTERUL EDUCATIEI SI   |EDUCATIEI |        MINISTERUL EDUCATIEI SI       |
|      CERCETARII            |SI        |            CERCETARII                |
|                            |CERCETARII|                                      |
|  _________________         |          |  _________________                   |
| |Seria   Nr.      |        |          | |Seria   Nr.      |                  |
| |_________________|        |          | |_________________|                  |
|              ____________  |          |                        ____________  |
|             |            | |          |                       |            | |
|             | Loc pentru | |          |                       | Loc pentru | |
|             | fotografie | |          |                       | fotografie | |
|             |            | |          |                       | 3 x 4 cm   | |
|             |            | |          |                       |       __   | |
|             |____________| |          |                       |______/  \__| |
|                            |          |                             | TS |   |
|        CERTIFICAT          |          |           CERTIFICAT         \__/    |
| DE CALIFICARE PROFESIONALA |          |  DE CALIFICARE PROFESIONALA          |
|          NIVEL 3           |          |             NIVEL 3                  |
|                            |          |                                      |
|D ........................, |          | D ................................., |
|care a absolvit ciclul      |          | care a absolvit ciclul superior al   |
|superior al liceului, in    |          | liceului, in anul 200.., la ........ |
|anul 200.., la ............ |          | ..................................., |
|.........................., |          |             _ _ _ _ _ _ _ _ _        |
|cod SIRUES                  |          | cod SIRUES |_|_|_|_|_|_|_|_|_|,      |
| _ _ _ _ _ _ _ _ _          |          |                                      |
||_|_|_|_|_|_|_|_|_|,        |          | din localitatea ..................., |
|din localitatea .........., |          | judetul ..........................., |
|judetul .................., |          | filiera ..........................., |
|filiera .................., |          | profilul .........................., |
|profilul ................., |          | calificarea profesionala ........... |
|calificarea profesionala    |          | ..................................., |
|.........................., |          |         _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    |
|C.N.P.                      |          | C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,  |
| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  |          |                                      |
||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,|          | i se acorda                          |
|i se acorda                 |          |                                      |
|                            |          |    CERTIFICATUL DE CALIFICARE        |
| CERTIFICATUL DE CALIFICARE |          |       PROFESIONALA NIVEL 3           |
|   PROFESIONALA NIVEL 3     |          |                                      |
|                            |          | in urma rezultatelor obtinute la     |
|in urma rezultatelor        |          | examenul de certificare a            |
|obtinute la examenul de     |          | competentelor profesionale, din      |
|certificare a competentelor |          | sesiunea ............... 200..,      |
|profesionale, din sesiunea  |          | organizat la ....................... |
| ......... 20.., organizat  |          | ..................................., |
|la ......................., |          | din localitatea ..................., |
|din localitatea .........., |          | judetul ..........................., |
|judetul .................., |          | fiind declarat ..................... |
|fiind declarat ............ |          | ..................................., |
|........................*1) |          | profilul ......................... . |
|profilul ................ . |          |                                      |
|                            |          |                                      |
|   PRESEDINTELE COMISIEI,   |          |      PRESEDINTELE COMISIEI,          |
| L.S.                       |          |                                      |
|Nr. .....*2) din anul 200..,|          | L.S.                                 |
|luna .........., ziua ..... |          |                                      |
|Semnatura titularului       |          | Nr. ..............                   |
|........................... |          |                                      |
|                            |          | Data eliberarii:                     |
|*1) Calificarea profesionala|          | anul 200..,                          |
|conform anexei nr. 3 la     |          | luna ............,                   |
|HG nr. 721 din 14 mai 2004. |          | ziua .............                   |
|*2) Se trece numarul curent |          |                                      |
|din registrul unic de       |          | Semnatura titularului                |
|evidenta a formularelor     |          | .................................... |
|actelor de studii.          |          |                                      |
|____________________________|__________|______________________________________|

 _________________________________________    _________________________________
| Situatia la examenul de certificare a   |  | Situatia la examenul de         |
| competentelor profesionale              |  | certificare a competentelor     |
| desfasurat la .........................,|  | profesionale                    |
| din localitatea ........, judetul .....,|  | desfasurat la ................, |
| sesiunea ............, anul 200..       |  | din localitatea ......., judetul|
|                                         |  | ...., sesiunea ....., anul 200..|
|_________________________________________|  |_________________________________|
|                                         |  |                                 |
|_________________________________________|  |_________________________________|
|Probele de examen            |Nota/      |  |Probele de examen    |Nota/      |
|                             |calificativ|  |                     |calificativ|
|_____________________________|___________|  |_____________________|___________|
|_____________________________|___________|  |_____________________|___________|
|_____________________________|___________|  |_____________________|___________|
|_____________________________|___________|  |_____________________|___________|
|REZULTATUL EXAMENULUI        |           |  |REZULTATUL EXAMENULUI|           |
|_____________________________|___________|  |_____________________|___________|
                                             |
 _________________________________________   |_________________________________
|Competentele profesionale certificate in |  |Competentele profesionale        |
|calificarea profesionala                 |  |certificate in calificarea       |
|......................................., |  |profesionala .................., |
|profilul ............................... |  |profilul ....................... |
|_________________________________________|  |_________________________________|
| 1.|                                     |  | 1.|                             |
|___|_____________________________________|  |___|_____________________________|
| 2.|                                     |  | 2.|                             |
|___|_____________________________________|  |___|_____________________________|
| 3.|                                     |  | 3.|                             |
|___|_____________________________________|  |___|_____________________________|
| 4.|                                     |  | 4.|                             |
|___|_____________________________________|  |___|_____________________________|
| 5.|                                     |  | 5.|                             |
|___|_____________________________________|  |___|_____________________________|
| 6.|                                     |  | 6.|                             |
|___|_____________________________________|  |___|_____________________________|
| 7.|                                     |  | 7.|                             |
|___|_____________________________________|  |___|_____________________________|
| 8.|                                     |  | 8.|                             |
|___|_____________________________________|  |___|_____________________________|
| 9.|                                     |  | 9.|                             |
|___|_____________________________________|  |___|_____________________________|
|10.|                                     |  |10.|                             |
|___|_____________________________________|  |___|_____________________________|
|11.|                                     |  |11.|                             |
|___|_____________________________________|  |___|_____________________________|
|12.|                                     |  |12.|                             |
|___|_____________________________________|  |___|_____________________________|
|13.|                                     |  |13.|                             |
|___|_____________________________________|  |___|_____________________________|
|14.|                                     |  |14.|                             |
|___|_____________________________________|  |___|_____________________________|
|15.|                                     |  |15.|                             |
|___|_____________________________________|  |___|_____________________________|
|16.|                                     |  |16.|                             |
|___|_____________________________________|  |___|_____________________________|
|17.|                                     |  |17.|                             |
|___|_____________________________________|  |___|_____________________________|
|18.|                                     |  |18.|                             |
|___|_____________________________________|  |___|_____________________________|
|19.|                                     |  |19.|                             |
|___|_____________________________________|  |___|_____________________________|
|20.|                                     |  |20.|                             |
|___|_____________________________________|  |___|_____________________________|
|                                         |  |                                 |
| PRESEDINTELE COMISIEI,                  |  | PRESEDINTELE COMISIEI,          |
| L.S.                                    |  | L.S.                            |
|                           SECRETAR,     |  |                       SECRETAR, |
|                                         |  |                                 |
|                                         |  |                                 |
|_________________________________________|  |_________________________________|

    ANEXA 15
    la regulament

 ______________________________________________________________________________
|          ROMANIA           |MINISTERUL|               ROMANIA                |
|  MINISTERUL EDUCATIEI SI   |EDUCATIEI |        MINISTERUL EDUCATIEI SI       |
|        CERCETARII          |SI        |              CERCETARII              |
|                            |CERCETARII|                                      |
|  _________________         |          |  _________________                   |
| |Seria   Nr.      |        |          | |Seria   Nr.      |                  |
| |_________________|        |          | |_________________|                  |
|                            |          |                                      |
|          ATESTAT           |          |               ATESTAT                |
| DE COMPETENTE PROFESIONALE |          |      DE COMPETENTE PROFESIONALE      |
|                            |          |                                      |
|D ......................... |          | D .................................. |
|........................... |          | absolvent a ........................ |
|absolvent a ............... |          | ..................................., |
|.......................*1), |          |             _ _ _ _ _ _ _ _ _        |
|cod SIRUES                  |          | cod SIRUES |_|_|_|_|_|_|_|_|_|,      |
| _ _ _ _ _ _ _ _ _          |          |                                      |
||_|_|_|_|_|_|_|_|_|,        |          | din localitatea ..................., |
|din localitatea .........., |          | judetul ..........................., |
|judetul .................., |          | filiera ..........................., |
|filiera .................., |          | profilul .........................., |
|profilul ................., |          | specializarea ....................., |
|specializarea ............, |          |         _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    |
|C.N.P.                      |          | C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,  |
| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  |          |                                      |
||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,|          | i se acorda                          |
|i se acorda                 |          |                                      |
|                            |          |                                      |
|         ATESTATUL          |          |               ATESTATUL              |
| DE COMPETENTE PROFESIONALE |          |      DE COMPETENTE PROFESIONALE      |
|                            |          |                                      |
|in urma rezultatelor        |          | in urma rezultatelor obtinute la     |
|obtinute la examenul din    |          | examenul din sesiunea ............., |
|sesiunea ......... 200..,   |          | 200.., organizat la ................ |
|organizat la .............. |          | .................................... |
| .......................... |          | din localitatea ..................., |
|din localitatea .........., |          | judetul ..........................., |
|judetul .................., |          | dobandind .......................... |
|dobandind ................, |          | .................................... |
|........................*2) |          |                                      |
|                            |          |                                      |
|   PRESEDINTELE COMISIEI,   |          |      PRESEDINTELE COMISIEI,          |
| L.S.                       |          |                                      |
|Nr. .....*3) din anul 200..,|          | L.S.                                 |
|luna ......., ziua ........ |          |                                      |
|Semnatura titularului       |          | Nr. ..............                   |
|........................... |          |                                      |
|                            |          | Data eliberarii:                     |
|*1) Unitatea de invatamant. |          | anul 200..,                          |
|*2) Conform                 |          | luna ............,                   |
|OMEC nr. 5149/13.12.2002.   |          | ziua .............                   |
|*3) Se trece numarul curent |          |                                      |
|din registrul unic de       |          | Semnatura titularului                |
|evidenta a formularelor     |          | .................................... |
|actelor de studii.          |          |                                      |
|____________________________|__________|______________________________________|

 _____________________________________      ___________________________________
|          SITUATIA LA EXAMEN         |    |        SITUATIA LA EXAMEN         |
|          Sesiunea .........         |    |        Sesiunea .........         |
| ................................... |    | ................................. |
| ................................... |    | ................................. |
|       (unitatea de invatamant)      |    |     (unitatea de invatamant)      |
| localitatea ......................, |    | localitatea ...................., |
| judetul ........................... |    | judetul ......................... |
|                                     |    |___________________________________|
|_____________________________________|    | Disciplina si felul probei | Nota |
| Disciplina si felul probei   | Nota |    |____________________________|______|
|______________________________|______|    |                            |      |
|                              |      |    |____________________________|______|
|                              |      |    |                            |      |
|______________________________|______|    |____________________________|______|
|                              |      |    |                            |      |
|                              |      |    |____________________________|______|
|______________________________|______|    |                            |      |
|                              |      |    |____________________________|______|
|                              |      |    | MEDIA FINALA               |      |
|______________________________|______|    |____________________________|______|
| MEDIA FINALA                 |      |    |                                   |
|                              |      |    |                                   |
|______________________________|______|    |     PRESEDINTELE COMISIEI,        |
| PRESEDINTELE COMISIEI,              |    | L.S.                              |
| L.S.                                |    |                                   |
|_____________________________________|    |___________________________________|

    ANEXA 16
    la regulament

 ______________________________________________________________________________
|        ROMANIA             |MINISTERUL|              ROMANIA                 |
|  MINISTERUL EDUCATIEI SI   |EDUCATIEI |        MINISTERUL EDUCATIEI SI       |
|      CERCETARII            |SI        |            CERCETARII                |
|                            |CERCETARII|                                      |
|  _________________         |          |  _________________                   |
| |Seria   Nr.      |        |          | |Seria   Nr.      |                  |
| |_________________|        |          | |_________________|                  |
|              ____________  |          |                        ____________  |
|             |            | |          |                       |            | |
|             | Loc pentru | |          |                       | Loc pentru | |
|             | fotografie | |          |                       | fotografie | |
|             |            | |          |                       | 3 x 4 cm   | |
|             |            | |          |                       |       __   | |
|             |____________| |          |                       |______/  \__| |
|                            |          |                             | TS |   |
|        CERTIFICAT          |          |           CERTIFICAT         \__/    |
| DE COMPETENTE PROFESIONALE |          |  DE COMPETENTE PROFESIONALE          |
|                            |          |                                      |
|D ........................, |          | D ................................., |
|care a absolvit cursurile*1)|          | care a absolvit cursurile .......... |
|........................... |          | cu durata de .. ani, in anul 200..,  |
|cu durata de .. ani, in     |          | la ................................, |
|anul 200.., la ..........., |          |             _ _ _ _ _ _ _ _ _        |
|cod SIRUES                  |          | cod SIRUES |_|_|_|_|_|_|_|_|_|,      |
| _ _ _ _ _ _ _ _ _          |          |                                      |
||_|_|_|_|_|_|_|_|_|,        |          | din localitatea ..................., |
|din localitatea .........., |          | judetul ..........................., |
|judetul .................., |          |         _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    |
|C.N.P.                      |          | C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,  |
| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  |          |                                      |
||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,|          | i se acorda                          |
|i se acorda                 |          |                                      |
|                            |          |                                      |
|        CERTIFICATUL        |          |             CERTIFICATUL             |
| DE COMPETENTE PROFESIONALE |          |      DE COMPETENTE PROFESIONALE      |
|                            |          |                                      |
|in urma rezultatelor        |          | in urma rezultatelor obtinute la     |
|obtinute la ............*2) |          | ..................................,  |
|din sesiunea .............. |          | sesiunea ............... 200..,      |
|200.., organizat la ....... |          | organizat la ....................... |
| .......................... |          | .................................... |
|din localitatea .........., |          | din localitatea ..................., |
|judetul .................., |          | judetul ..........................., |
|fiind declarat ............ |          | fiind declarat ..................... |
|........................*3) |          | ..................................., |
|domeniul ................ . |          | domeniul ........................... |
|                            |          |                                      |
|   PRESEDINTELE COMISIEI,   |          |                                      |
| L.S.                       |          |                                      |
|Nr. .....*4) din anul 200..,|          |                                      |
|luna ......., ziua ........ |          |                                      |
|Semnatura titularului       |          |      PRESEDINTELE COMISIEI,          |
|........................... |          |                                      |
|                            |          |                                      |
|*1) Nivelul de invatamant   |          | L.S.                                 |
|absolvit: scoala postliceala|          |                                      |
|sau scoala de maistri       |          |                                      |
|*2) Forma de absolvire:     |          | Nr. ..............                   |
|examen de absolvire         |          |                                      |
|*3) Calificarea profesionala|          | Data eliberarii:                     |
|conform HG in vigoare la    |          | anul 200..,                          |
|inceperea scolarizarii.     |          | luna ............,                   |
|*4) Se trece numarul curent |          | ziua .............                   |
|din registrul unic de       |          | Semnatura titularului                |
|evidenta a formularelor     |          | .................................... |
|actelor de studii.          |          |                                      |
|____________________________|__________|______________________________________|

 _________________________________________    _________________________________
|Situatia la .........................*2) |  |Situatia la .................... |
|desfasurat la ........................., |  |desfasurat la ................., |
|din localitatea ........, judetul ....., |  |din localitatea ......., judetul |
|sesiunea ............, anul 200..        |  |....., sesiunea ....., anul 200..|
|_________________________________________|  |_________________________________|
|                                         |  |                                 |
|_________________________________________|  |_________________________________|
|Probele examenului de       | Nota       |  |Probele examenului de    | Nota  |
|absolvire                   |            |  |absolvire                |       |
|____________________________|____________|  |_________________________|_______|
|____________________________|____________|  |_________________________|_______|
|____________________________|____________|  |_________________________|_______|
|____________________________|____________|  |_________________________|_______|
|MEDIA DE ABSOLVIRE          |            |  |MEDIA DE ABSOLVIRE       |       |
|____________________________|____________|  |_________________________|_______|
                                             |
 _________________________________________   |_________________________________
|Competentele profesionale certificate in |  |Competentele profesionale        |
|calificarea profesionala                 |  |certificate in calificarea       |
|........................................ |  |profesionala ................... |
|                                         |  |................................ |
|_________________________________________|  |_________________________________|
| 1.|                                     |  | 1.|                             |
|___|_____________________________________|  |___|_____________________________|
| 2.|                                     |  | 2.|                             |
|___|_____________________________________|  |___|_____________________________|
| 3.|                                     |  | 3.|                             |
|___|_____________________________________|  |___|_____________________________|
| 4.|                                     |  | 4.|                             |
|___|_____________________________________|  |___|_____________________________|
| 5.|                                     |  | 5.|                             |
|___|_____________________________________|  |___|_____________________________|
| 6.|                                     |  | 6.|                             |
|___|_____________________________________|  |___|_____________________________|
| 7.|                                     |  | 7.|                             |
|___|_____________________________________|  |___|_____________________________|
| 8.|                                     |  | 8.|                             |
|___|_____________________________________|  |___|_____________________________|
| 9.|                                     |  | 9.|                             |
|___|_____________________________________|  |___|_____________________________|
|10.|                                     |  |10.|                             |
|___|_____________________________________|  |___|_____________________________|
|11.|                                     |  |11.|                             |
|___|_____________________________________|  |___|_____________________________|
|12.|                                     |  |12.|                             |
|___|_____________________________________|  |___|_____________________________|
|13.|                                     |  |13.|                             |
|___|_____________________________________|  |___|_____________________________|
|14.|                                     |  |14.|                             |
|___|_____________________________________|  |___|_____________________________|
|15.|                                     |  |15.|                             |
|___|_____________________________________|  |___|_____________________________|
|16.|                                     |  |16.|                             |
|___|_____________________________________|  |___|_____________________________|
|17.|                                     |  |17.|                             |
|___|_____________________________________|  |___|_____________________________|
|18.|                                     |  |18.|                             |
|___|_____________________________________|  |___|_____________________________|
|19.|                                     |  |19.|                             |
|___|_____________________________________|  |___|_____________________________|
|20.|                                     |  |20.|                             |
|___|_____________________________________|  |___|_____________________________|
|                                         |  |                                 |
| PRESEDINTELE COMISIEI,                  |  | PRESEDINTELE COMISIEI,          |
| L.S.                                    |  | L.S.                            |
|                           SECRETAR,     |  |                       SECRETAR, |
|                                         |  |                                 |
|                                         |  |                                 |
|_________________________________________|  |_________________________________|SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 3502/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 3502 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu