Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.3456 din 01.11.2018

privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 942 din 07 noiembrie 2018SmartCity1


În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) şi ale art. 44 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin: Articolul IReglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 963 din 30 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La punctul 3, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins: 3. - Prezentele reglementări se aplică de către următoarele categorii de persoane (denumite în continuare entităţi): 2. La punctul 3, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins: a1) societăţile europene cu sediul social în România; 3. La punctul 60, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Exemple de politici contabile sunt următoarele: reevaluarea imobilizărilor corporale sau păstrarea costului istoric al acestora; înregistrarea, pe perioada în care imobilizările corporale sunt trecute în conservare, a unei cheltuieli cu amortizarea sau a unei cheltuieli corespunzătoare ajustării pentru deprecierea constatată; alegerea metodei de evaluare a stocurilor; contabilitatea stocurilor prin inventarul permanent sau intermitent etc. 4. La punctul 70, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 70. - (1) Ca rezultat al incertitudinilor inerente în desfăşurarea activităţilor, unele elemente ale situaţiilor financiare anuale nu pot fi evaluate cu precizie, ci doar estimate. Se pot solicita, de exemplu, estimări ale: clienţilor incerţi; uzurii morale a stocurilor; duratei de viaţă utile, precum şi a modului preconizat de consumare a beneficiilor economice viitoare încorporate în activele amortizabile (metoda de amortizare) etc. 5. La punctul 139, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
(5) Entitatea revizuieşte metoda de amortizare atunci când se constată o modificare semnificativă a modului preconizat de consumare a beneficiilor economice viitoare aduse de activele amortizabile. Modificarea metodei de amortizare reprezintă modificare de estimare contabilă. 6. La punctul 407, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 407. - (1) Tratamentul contabil prevăzut la pct. 406 se aplică şi în cazul cheltuielilor efectuate de entităţi pentru racordarea la reţeaua de apă, gaze sau alte utilităţi, dacă în contractele de racordare se prevede plata unor sume pentru racordarea la reţelele respective. 7. La punctul 4921, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 4921. - (1) Entităţile care, la data bilanţului, depăşesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 de salariaţi în cursul exerciţiului financiar includ în raportul administratorilor o declaraţie nefinanciară care conţine, în măsura în care acestea sunt necesare pentru înţelegerea dezvoltării, performanţei şi poziţiei entităţii şi a impactului activităţii sale, informaţii privind cel puţin aspectele de mediu, sociale şi de personal, respectarea drepturilor omului, combaterea corupţiei şi a dării de mită, inclusiv: 8. La punctul 5561, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 5561. - (1) Entităţile care sunt societăţi-mamă ale unui grup, care, la data bilanţului pe o bază consolidată, depăşesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 de salariaţi în cursul exerciţiului financiar, includ în raportul consolidat al administratorilor o declaraţie nefinanciară consolidată care conţine, în măsura în care acestea sunt necesare pentru înţelegerea dezvoltării, performanţei şi poziţiei grupului şi a impactului activităţii sale, informaţii privind cel puţin aspectele de mediu, sociale şi de personal, respectarea drepturilor omului, combaterea corupţiei şi a dării de mită, inclusiv: 9. La punctul 240, alineatul (4) se abrogă .
Articolul IIReglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 19 decembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Denumirea secţiunii 9.1 „Activele imobilizate" se modifică şi va avea următorul cuprins: „Active imobilizate şi contracte de leasing". 2. La punctul 61, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) În înţelesul prezentelor reglementări, în cadrul activelor imobilizate se cuprind: imobilizările necorporale şi corporale, imobilizările în curs de aprovizionare, respectiv în curs de execuţie, activele biologice productive, drepturile de utilizare a activelor luate în leasing, precum şi imobilizările financiare. 3. După punctul 61 se introduc două noi puncte, punctele 611 şi 612, cu următorul cuprins: 611. - (1) Activele reprezentând drepturile de utilizare a activelor-suport care fac obiectul contractelor de leasing se recunosc distinct în contabilitatea locatarului (articol contabil 251 «Active aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing» = 167 «Alte împrumuturi şi datorii asimilate»/analitic distinct).
(2) Activele-suport care fac obiectul contractelor de leasing se înregistrează de locatar în conturi în afara bilanţului (contul 8039 «Alte valori în afara bilanţului»/analitic distinct).612. - Locatorul înregistrează distinct în contabilitate creanţa aferentă contractelor de leasing (contul 4642 «Creanţe aferente contractelor de leasing»).
4. La punctul 1453, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 1453. - (1) Tratamentul contabil prevăzut la pct. 1452 se aplică şi în cazul cheltuielilor efectuate de entităţi pentru racordarea la reţeaua de apă, gaze sau alte utilităţi, dacă în contractele de racordare se prevede plata unor sume pentru racordarea la reţelele respective. 5. La punctul 146, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) În categoria elementelor menţionate la alin. (1) se cuprind: angajamente (giruri, garanţii, cauţiuni) acordate sau primite în relaţiile cu terţii; imobilizări corporale luate cu chirie; valori materiale primite spre prelucrare sau reparare, în păstrare sau custodie; debitori scoşi din activ, urmăriţi în continuare; stocuri de natura altor materiale date în folosinţă; redevenţe, locaţii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate; efecte scontate neajunse la scadenţă; bunuri proprietate publică primite în administrare, concesiune sau cu chirie de către regii autonome, societăţi/companii naţionale, societăţi; bunuri din domeniul privat al statului, care nu îndeplinesc condiţiile de recunoaştere ca active; active-suport preluate în leasing; dobânzi aferente contractelor de leasing, neajunse la scadenţă, precum şi alte valori. 6. La punctul 169, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
(4) Prevederile alin. (3) nu se aplică valorilor prezentate în alte elemente ale rezultatului global în cazul în care entitatea, la recunoaşterea iniţială, face o alegere irevocabilă pentru a prezenta în alte elemente ale rezultatului global modificările ulterioare în valoarea justă a unei investiţii într-un instrument de capitaluri proprii. 7. În Planul de conturi cuprins la punctul 196, la contul 296 „Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare" se introduce o notă de subsol, cu următorul cuprins: NOTĂ În cazul acţiunilor deţinute în capitalul social al altor societăţi, conturile de ajustări se utilizează dacă acele titluri imobilizate sunt contabilizate la cost. 8. În Planul de conturi cuprins la punctul 196 şi în tot cuprinsul reglementărilor, denumirea contului 655 „Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale" se modifică şi va avea următorul cuprins: „Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor", iar denumirea contului 755 „Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale" se modifică şi va avea următorul cuprins: „Venituri din reevaluarea imobilizărilor". 9. În Planul de conturi cuprins la punctul 196 şi în tot cuprinsul reglementărilor, denumirea contului 6583 „Cheltuieli privind imobilizările necorporale şi corporale cedate şi alte operaţiuni de capital" se modifică şi va avea următorul cuprins: „Cheltuieli cu cedarea altor active şi alte operaţiuni de capital". 10. În Planul de conturi cuprins la punctul 196, precum şi în funcţiunea conturilor prevăzută la punctul 197 se introduc grupa 25 „Drepturi de utilizare a activelor luate în leasing", precum şi conturile 1055 „Rezerve din reevaluarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing" (P), 251 „Active aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing" (A), 285 „Amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing" (P), 295 „Ajustări pentru deprecierea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing" (P), 464 „Decontări aferente contractelor de leasing", 4641 „Datorii aferente contractelor de leasing1" (P), 4642 „Creanţe aferente contractelor de leasing" (A), 494 „Ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente contractelor de leasing" (P), 6555 „Cheltuieli din reevaluarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing", 6682 „Cheltuieli privind dobânzile aferente plăţilor în avans", 6685 „Cheltuieli privind dobânzile aferente contractelor de leasing", 685 „Cheltuieli cu amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing" şi 7555 „Venituri din reevaluarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing". 11. La capitolul 11 „Funcţiunea conturilor" se introduce funcţiunea conturilor 251 „Active aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing", 285 „Amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing", 295 „Ajustări pentru deprecierea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing", 464 „Decontări aferente contractelor de leasing" şi 685 „Cheltuieli cu amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing", cu următorul cuprins: Contul 251 Cu ajutorul contului 251 «Active aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing» se ţine evidenţa activelor reprezentând drepturile de utilizare a activelor aferente contractelor de leasing contabilizate potrivit IFRS 16 «Contracte de leasing.» Contul 285 Cu ajutorul contului 285 «Amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing» se ţine evidenţa amortizării activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing. Contul 295 Cu ajutorul contului 295 «Ajustări pentru deprecierea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing» se ţine evidenţa ajustărilor pentru deprecierea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing. Contul 464 Cu ajutorul contului 464 «Decontări aferente contractelor de leasing» se ţine evidenţa datoriilor, respectiv a creanţelor aferente contractelor de leasing contabilizate potrivit IFRS 16 «Contracte de leasing.» Contul 685 Cu ajutorul contului 685 «Cheltuieli cu amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing» se ţine evidenţa cheltuielilor privind amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing. 1 La 1 ianuarie 2019 în acest cont se transferă soldul contului 406 „Datorii din operaţiuni de leasing financiar". 12. Punctele 73 şi 75-78 se abrogă.
Articolul IIIReglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.103/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 984 din 12 decembrie 2017, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La punctul 36, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 36. - (1) Ca rezultat al incertitudinilor inerente în desfăşurarea activităţilor, unele elemente ale situaţiilor financiare anuale nu pot fi evaluate cu precizie, ci doar estimate. Se pot solicita, de exemplu, estimări ale: uzurii morale a stocurilor; duratei de viaţă utile, precum şi a modului preconizat de consumare a beneficiilor economice viitoare încorporate în activele amortizabile (metoda de amortizare) etc. 2. La punctul 93, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
(5) Entitatea revizuieşte metoda de amortizare atunci când se constată o modificare semnificativă a modului preconizat de consumare a beneficiilor economice viitoare aduse de activele amortizabile. Modificarea metodei de amortizare reprezintă modificare de estimare contabilă.
Articolul IV
(1) Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019, cu excepţia art. I pct. 1, 2 şi 6 şi art. II pct. 4, 6 şi 7, ale căror prevederi se aplică începând cu situaţiile financiare ale exerciţiului financiar al anului 2018.
(2) Entităţile care au ales un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic aplică prevederile prezentului ordin de la începutul primului exerciţiu financiar astfel ales, care începe ulterior datei de 1 ianuarie 2019.
Articolul V Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul finanţelor publice,Eugen Orlando TeodoroviciSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 3456/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 3456 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 218 2013
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Are You A Business Man Or Woman? Are You In Any Financial Mess Or Do You Need Funds To Start Up Your Own Business ? Do You Have A Low Credit Score And You Are Finding It Hard To Obtain Capital Loan From Local Banks And Other Financial Institutes?. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 748 2017
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin următoarele (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Oferta noastră propusă pentru clienți în noul an este un angajament pozitiv și total, așa că colaborarea cu noi vă oferă maximă asigurare de a obține finanțare pentru că avem un rating A+ în finanțare. Frank Loan Services (FLS) de-a lungul anilor a fost apreciat ca una dintre cele mai bune companii online cu o rată a dobânzii mai ieftină. Dacă aveți nevoie de finanțare, nu ezitați să ne contactați prin telefon (713-389-6778) sau prin e-mail: k.frankloans@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1790 2005
    Salutare tuturor, Este vorba de Greg Sherman Financial Aid Company, o companie de renume cu gajul îndeplinit pentru a oferi împrumuturilor financiare o nouă definiție. Obiectivele noastre au fost întotdeauna să aducem servicii eficiente de împrumut la fiecare ușă a fiecărui solicitant autentic și eligibil, fiind o persoană fizică, companii sau organizații care colaborează din orice parte a lumii care este în căutarea unui împrumut în scop personal, start-up-uri de afaceri. , extinderea afacerii etc. Pentru mai multe întrebări, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: gregshermanfinancialaid@gmail.com Mulțumiri, Dept.
ANONIM a comentat Decretul 388 2019
    Salutare tuturor, Este vorba de Greg Sherman Financial Aid Company, o companie de renume cu gajul îndeplinit pentru a oferi împrumuturilor financiare o nouă definiție. Obiectivele noastre au fost întotdeauna să aducem servicii eficiente de împrumut la fiecare ușă a fiecărui solicitant autentic și eligibil, fiind o persoană fizică, companii sau organizații care colaborează din orice parte a lumii care este în căutarea unui împrumut în scop personal, start-up-uri de afaceri. , extinderea afacerii etc. Pentru mai multe întrebări, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: gregshermanfinancialaid@gmail.com Mulțumiri, Dept.
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 3456/2018
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu