Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.3456 din 01.11.2018

privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 942 din 07 noiembrie 2018SmartCity1


În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) şi ale art. 44 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin: Articolul IReglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 963 din 30 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La punctul 3, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins: 3. - Prezentele reglementări se aplică de către următoarele categorii de persoane (denumite în continuare entităţi): 2. La punctul 3, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins: a1) societăţile europene cu sediul social în România; 3. La punctul 60, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Exemple de politici contabile sunt următoarele: reevaluarea imobilizărilor corporale sau păstrarea costului istoric al acestora; înregistrarea, pe perioada în care imobilizările corporale sunt trecute în conservare, a unei cheltuieli cu amortizarea sau a unei cheltuieli corespunzătoare ajustării pentru deprecierea constatată; alegerea metodei de evaluare a stocurilor; contabilitatea stocurilor prin inventarul permanent sau intermitent etc. 4. La punctul 70, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 70. - (1) Ca rezultat al incertitudinilor inerente în desfăşurarea activităţilor, unele elemente ale situaţiilor financiare anuale nu pot fi evaluate cu precizie, ci doar estimate. Se pot solicita, de exemplu, estimări ale: clienţilor incerţi; uzurii morale a stocurilor; duratei de viaţă utile, precum şi a modului preconizat de consumare a beneficiilor economice viitoare încorporate în activele amortizabile (metoda de amortizare) etc. 5. La punctul 139, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
(5) Entitatea revizuieşte metoda de amortizare atunci când se constată o modificare semnificativă a modului preconizat de consumare a beneficiilor economice viitoare aduse de activele amortizabile. Modificarea metodei de amortizare reprezintă modificare de estimare contabilă. 6. La punctul 407, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 407. - (1) Tratamentul contabil prevăzut la pct. 406 se aplică şi în cazul cheltuielilor efectuate de entităţi pentru racordarea la reţeaua de apă, gaze sau alte utilităţi, dacă în contractele de racordare se prevede plata unor sume pentru racordarea la reţelele respective. 7. La punctul 4921, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 4921. - (1) Entităţile care, la data bilanţului, depăşesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 de salariaţi în cursul exerciţiului financiar includ în raportul administratorilor o declaraţie nefinanciară care conţine, în măsura în care acestea sunt necesare pentru înţelegerea dezvoltării, performanţei şi poziţiei entităţii şi a impactului activităţii sale, informaţii privind cel puţin aspectele de mediu, sociale şi de personal, respectarea drepturilor omului, combaterea corupţiei şi a dării de mită, inclusiv: 8. La punctul 5561, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 5561. - (1) Entităţile care sunt societăţi-mamă ale unui grup, care, la data bilanţului pe o bază consolidată, depăşesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 de salariaţi în cursul exerciţiului financiar, includ în raportul consolidat al administratorilor o declaraţie nefinanciară consolidată care conţine, în măsura în care acestea sunt necesare pentru înţelegerea dezvoltării, performanţei şi poziţiei grupului şi a impactului activităţii sale, informaţii privind cel puţin aspectele de mediu, sociale şi de personal, respectarea drepturilor omului, combaterea corupţiei şi a dării de mită, inclusiv: 9. La punctul 240, alineatul (4) se abrogă .
Articolul IIReglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 19 decembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Denumirea secţiunii 9.1 „Activele imobilizate" se modifică şi va avea următorul cuprins: „Active imobilizate şi contracte de leasing". 2. La punctul 61, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) În înţelesul prezentelor reglementări, în cadrul activelor imobilizate se cuprind: imobilizările necorporale şi corporale, imobilizările în curs de aprovizionare, respectiv în curs de execuţie, activele biologice productive, drepturile de utilizare a activelor luate în leasing, precum şi imobilizările financiare. 3. După punctul 61 se introduc două noi puncte, punctele 611 şi 612, cu următorul cuprins: 611. - (1) Activele reprezentând drepturile de utilizare a activelor-suport care fac obiectul contractelor de leasing se recunosc distinct în contabilitatea locatarului (articol contabil 251 «Active aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing» = 167 «Alte împrumuturi şi datorii asimilate»/analitic distinct).
(2) Activele-suport care fac obiectul contractelor de leasing se înregistrează de locatar în conturi în afara bilanţului (contul 8039 «Alte valori în afara bilanţului»/analitic distinct).612. - Locatorul înregistrează distinct în contabilitate creanţa aferentă contractelor de leasing (contul 4642 «Creanţe aferente contractelor de leasing»).
4. La punctul 1453, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 1453. - (1) Tratamentul contabil prevăzut la pct. 1452 se aplică şi în cazul cheltuielilor efectuate de entităţi pentru racordarea la reţeaua de apă, gaze sau alte utilităţi, dacă în contractele de racordare se prevede plata unor sume pentru racordarea la reţelele respective. 5. La punctul 146, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) În categoria elementelor menţionate la alin. (1) se cuprind: angajamente (giruri, garanţii, cauţiuni) acordate sau primite în relaţiile cu terţii; imobilizări corporale luate cu chirie; valori materiale primite spre prelucrare sau reparare, în păstrare sau custodie; debitori scoşi din activ, urmăriţi în continuare; stocuri de natura altor materiale date în folosinţă; redevenţe, locaţii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate; efecte scontate neajunse la scadenţă; bunuri proprietate publică primite în administrare, concesiune sau cu chirie de către regii autonome, societăţi/companii naţionale, societăţi; bunuri din domeniul privat al statului, care nu îndeplinesc condiţiile de recunoaştere ca active; active-suport preluate în leasing; dobânzi aferente contractelor de leasing, neajunse la scadenţă, precum şi alte valori. 6. La punctul 169, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
(4) Prevederile alin. (3) nu se aplică valorilor prezentate în alte elemente ale rezultatului global în cazul în care entitatea, la recunoaşterea iniţială, face o alegere irevocabilă pentru a prezenta în alte elemente ale rezultatului global modificările ulterioare în valoarea justă a unei investiţii într-un instrument de capitaluri proprii. 7. În Planul de conturi cuprins la punctul 196, la contul 296 „Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare" se introduce o notă de subsol, cu următorul cuprins: NOTĂ În cazul acţiunilor deţinute în capitalul social al altor societăţi, conturile de ajustări se utilizează dacă acele titluri imobilizate sunt contabilizate la cost. 8. În Planul de conturi cuprins la punctul 196 şi în tot cuprinsul reglementărilor, denumirea contului 655 „Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale" se modifică şi va avea următorul cuprins: „Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor", iar denumirea contului 755 „Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale" se modifică şi va avea următorul cuprins: „Venituri din reevaluarea imobilizărilor". 9. În Planul de conturi cuprins la punctul 196 şi în tot cuprinsul reglementărilor, denumirea contului 6583 „Cheltuieli privind imobilizările necorporale şi corporale cedate şi alte operaţiuni de capital" se modifică şi va avea următorul cuprins: „Cheltuieli cu cedarea altor active şi alte operaţiuni de capital". 10. În Planul de conturi cuprins la punctul 196, precum şi în funcţiunea conturilor prevăzută la punctul 197 se introduc grupa 25 „Drepturi de utilizare a activelor luate în leasing", precum şi conturile 1055 „Rezerve din reevaluarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing" (P), 251 „Active aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing" (A), 285 „Amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing" (P), 295 „Ajustări pentru deprecierea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing" (P), 464 „Decontări aferente contractelor de leasing", 4641 „Datorii aferente contractelor de leasing1" (P), 4642 „Creanţe aferente contractelor de leasing" (A), 494 „Ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente contractelor de leasing" (P), 6555 „Cheltuieli din reevaluarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing", 6682 „Cheltuieli privind dobânzile aferente plăţilor în avans", 6685 „Cheltuieli privind dobânzile aferente contractelor de leasing", 685 „Cheltuieli cu amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing" şi 7555 „Venituri din reevaluarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing". 11. La capitolul 11 „Funcţiunea conturilor" se introduce funcţiunea conturilor 251 „Active aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing", 285 „Amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing", 295 „Ajustări pentru deprecierea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing", 464 „Decontări aferente contractelor de leasing" şi 685 „Cheltuieli cu amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing", cu următorul cuprins: Contul 251 Cu ajutorul contului 251 «Active aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing» se ţine evidenţa activelor reprezentând drepturile de utilizare a activelor aferente contractelor de leasing contabilizate potrivit IFRS 16 «Contracte de leasing.» Contul 285 Cu ajutorul contului 285 «Amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing» se ţine evidenţa amortizării activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing. Contul 295 Cu ajutorul contului 295 «Ajustări pentru deprecierea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing» se ţine evidenţa ajustărilor pentru deprecierea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing. Contul 464 Cu ajutorul contului 464 «Decontări aferente contractelor de leasing» se ţine evidenţa datoriilor, respectiv a creanţelor aferente contractelor de leasing contabilizate potrivit IFRS 16 «Contracte de leasing.» Contul 685 Cu ajutorul contului 685 «Cheltuieli cu amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing» se ţine evidenţa cheltuielilor privind amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing. 1 La 1 ianuarie 2019 în acest cont se transferă soldul contului 406 „Datorii din operaţiuni de leasing financiar". 12. Punctele 73 şi 75-78 se abrogă.
Articolul IIIReglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.103/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 984 din 12 decembrie 2017, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La punctul 36, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 36. - (1) Ca rezultat al incertitudinilor inerente în desfăşurarea activităţilor, unele elemente ale situaţiilor financiare anuale nu pot fi evaluate cu precizie, ci doar estimate. Se pot solicita, de exemplu, estimări ale: uzurii morale a stocurilor; duratei de viaţă utile, precum şi a modului preconizat de consumare a beneficiilor economice viitoare încorporate în activele amortizabile (metoda de amortizare) etc. 2. La punctul 93, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
(5) Entitatea revizuieşte metoda de amortizare atunci când se constată o modificare semnificativă a modului preconizat de consumare a beneficiilor economice viitoare aduse de activele amortizabile. Modificarea metodei de amortizare reprezintă modificare de estimare contabilă.
Articolul IV
(1) Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019, cu excepţia art. I pct. 1, 2 şi 6 şi art. II pct. 4, 6 şi 7, ale căror prevederi se aplică începând cu situaţiile financiare ale exerciţiului financiar al anului 2018.
(2) Entităţile care au ales un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic aplică prevederile prezentului ordin de la începutul primului exerciţiu financiar astfel ales, care începe ulterior datei de 1 ianuarie 2019.
Articolul V Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul finanţelor publice,Eugen Orlando TeodoroviciSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 3456/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 3456 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 3456/2018
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu