Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 3402 din 16 martie 2009

privind aprobarea programelor specifice, valabile pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante în învatamantul preuniversitar pentru profesori la specializarile limba japoneza si limba chineza

ACT EMIS DE: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI INOVARII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 225 din 7 aprilie 2009In conformitate cu prevederile art. 154 alin. (1) din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în baza prevederilor art. 5, 7, art. 9 alin. (2) şi art. 10 alin. (3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării,

ministrul educaţiei, cercetării şi inovării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă programele specifice, valabile pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante în învăţământul preuniversitar pentru specializările limba japoneză şi limba chineză.

Art. 2. - Programele menţionate la art. 1 sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Direcţia acreditarea, evaluarea şi performanţa în cariera didactică, Direcţia generală educaţie timpurie, şcoli, performanţă şi programe, Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Invăţământul Preuniversitar şi inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti vor asigura aplicarea prezentului ordin.

Ministrul educaţiei, cercetării şi inovării,

Ecaterina Andronescu

ANEXA Nr. 1

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR DECLARATE VACANTE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

PROGRAMA PENTRU LIMBA JAPONEZĂ

NOTA DE PREZENTARE

Programa examenului de ocupare a posturilor vacante/ catedrelor didactice din învăţământul preuniversitar pentru specializarea limba şi cultura japoneză se adresează absolvenţilor învăţământului superior de specialitate (forma cursuri de zi, 3-4 ani de studii).

Obiectivul general al programei constă în actualizarea cunoştinţelor fundamentale din sfera disciplinei şi raportarea lor creatoare la exigenţele activităţii didactice, aşa cum sunt acestea definite în programele curriculare naţionale şi recomandate de către Japan Foundation, instituţie specializată în predarea şi promovarea limbii japoneze ca limbă străină la nivel mondial.

Se urmăreşte cu precădere constituirea şi structurarea unor competenţe în interiorul specialităţii şi a unor competenţe psihopedagogice şi metodice.

Conţinuturile prevăzute de prezenta programă de examen reprezintă:

- elemente care vor fi predate (şi însuşite de către elevi) pentru achiziţionarea competenţelor prevăzute de programele şcolare pentru trunchiul comun;

- elemente suplimentare, care vor putea fi oferite elevilor în cadrul unor cursuri opţionale (CDS).

Bibliografia conţine un număr minim de titluri recomandate şi nu constituie în niciun caz o listă exhaustivă. Ea poate fi completată de către candidaţi cu alte titluri, în funcţie de domeniile în care aceştia doresc să aprofundeze aspectele studiate.

NB: Subiectele vor fi tratate în special din perspectiva aplicării la clasă.

A.  COMPETENŢE VIZATE

Candidaţii vor dovedi capacitatea:

- de a utiliza corect şi adecvat contextual limba japoneză;

- de a realiza proiectare didactică în conformitate cu curriculumul naţional;

- de a folosi proceduri diverse şi adecvate de sprijinire, facilitare şi stimulare a învăţării;

- de a folosi metode variate şi adecvate pentru formarea la elevi a competenţelor de receptare şi producere a mesajelor orale şi scrise;

- de a folosi proceduri diverse şi adecvate pentru formarea de competenţe de comunicare şi de interacţiune orală şi în scris;

- de a conştientiza şi transmite atitudini culturale (conştientizarea valorilor culturale);

- de a folosi metode variate şi adecvate de evaluare a competenţelor de receptare şi producere a mesajelor scrise şi orale şi de interacţiune în diverse contexte de comunicare formate în cadrul orelor de limba japoneză.

B.  CONŢINUTURI

I. LIMBA JAPONEZĂ

1.  Fonetică şi fonologie

Sunetele şi fonemele limbii japoneze

2.  Morfologie

Substantivul

Adjectivul

Adjectivul substantival

Numeralul

Pronumele

Verbul (forme verbale; timpul şi aspectul, diateze; verbe auxiliare; verbe tranzitive şi intranzitive)

Adverbul

Conjuncţia

Interjecţia

Onomatopeele

Particule (cazuale, tematice şi finale)

3.  Sintaxă

Sintaxa propoziţiei

Particularităţi   ale   subiectului,   complementului   direct, complementului indirect, complemente circumstanţiale Predicatul Determinanţi Sintaxa frazei

A. Coordonare

Conjuncţii specifice şi forme verbale de legătură

B. Subordonare Propoziţia atributivă Propoziţia temporală Propoziţia condiţională Propoziţia finală Propoziţia cauzală

4.  Semantică, pragmatică şi sociolingvistică

Keigo

Verbe de dare/primire

Limbajul masculin şi feminin

Bibliografie:

1. Seichi Makino, Michio Tsutsui, A Dictionary of Basic Japanese Grammar, The Japan Times, Tokyo, 1995

2. Seichi Makino, Michio Tsutsui, A Dictionary of Intermediate Japanese Grammar, The Japan Times, Tokyo, 1996

3. Natsuko Tsujimura, Introduction to Japanese Linguistics, Blackwell Publishers, London, 1999

4. Francis Drohan, A Handbook of Japanese Usage, Tuttle Language Library, Tokyo, 1992

5. Yoko Matsuoka McCIain, Handbook of Japanese Grammar, Hokuseido Press, Tokyo, 1981

6. Masuoka Takahashi, Kiso Nihongo Bunpo, Kuroshio, Tokyo, 1992

7. Anthony Alfonso, Japanese Language Patterns, Sophia Univ., Tokyo, 1983

8. Satoru Koyama, J Bridge to Intermediate Japanese, Bonjinsha, Tokyo, 2002

9. Anca Focşeneanu, Andrei Avram, Exerciţii de gramatică japoneză, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2005

10. Raluca Nicolae, Limba japoneză - Introducere în scrierea kana, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2005

11. Angela Hondru, Raluca Nicolae, Ghid de conversaţie român-japonez, Editura Polirom, laşi, 2005

12. Emma Tămâianu Morita, Tomo Morita, Structuri gramaticale în limba japoneză - Funcţii intrapropoziţionale, voi. 1-2, Presa Universitară Clujană, Cluj-Napoca, 2005

13. Minna no nihongo (voi. 1-2), Surî E, Tokyo, 1998

14. Minna no nihongo - Translation and Grammatical Notes (voi. 1-2), Suri E, Tokyo, 1998

15. Nihongo Shoho, The Japan Foundation, Japanese Language Institute, Urawa, 1981

16. Nihongo Chukyu, The Japan Foundation, Japanese Language Institute, Urawa

17. Angela Hondru, Curs practic de limba japoneză, Editura Polirom, laşi, 2002

18. Chieko Kano, Yuri Shimizu, Basic Kanji Book (voi. 1-2), Bonjinsha, Tokyo, 1991

19. Chieko Kano, Yuri Shimizu, Intermediate Kanji Book, voi. 1, Bonjinsha, Tokyo, 1993

II. ELEMENTE DE CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE

1. Noţiuni de geografie generală - naşterea Japoniei (mitologie)/caracteristici climatice şi geografice ce duc la particularităţi culturale; prefecturi; puncte turistice; festivaluri; tradiţii zonale; mâncăruri specifice zonei

2. Castele japoneze (date istorice despre împăraţi, legende, codul bushido, caste şi familii)

3. Familia japoneză (femeia, copilul, soţul, casa tradiţională japoneză, relaţii interumane)

4. Educaţie (sistemul de învăţământ, tinerii în Japonia de azi, muzică, karaoke, hobby-uri)

5. Arte tradiţionale [ikebana (aranjamentul floral), chado (ceremonia ceaiului), shodo (caligrafie), origami (arta împăturirii hârtiei), arta grădinăritului]

6. Sporturi tradiţionale japoneze (sumo, kendo, kyudo, karate, aikido)

7. Sărbători tradiţionale (matsuri, obiceiuri legate de anotimpuri, folclor, superstiţii)

8. Religie (budism, şintoism, căsătorii, înmormântări, festivalul O-Bon)

9. Introducere în cultura pop: manga, anime, emisiuni TV, modă

Bibliografie:

1. Japan - Eyes on the Country (Views ofthe 47 Prefectures), Foreign Press Center, Japan, 1997

2. Kisetsu de manabu Nihongo (Japanese Through the Seasons), Alc, Japan, 2000

3. Nihon no kurashi 12 kagetsu (Moons, Months and Seasons), Apricot, Japan, 1992

4. Pictorial Encyclopedia of Japanese Life and Events, Gakken, Japan, 1993

5. Pictorial Encyclopedia of Japanese Culture, Gakken, Japan,1987

6. Vadime şi Danielle Elisseeff, Civilizaţia japoneză, Editura Meridiane, Bucureşti, 1996

7. Eisenstandt S.N., Japanese Civilization. A Comparative View, University of Chicago Press, Chicago, 1996

8. Henshall K., O /sfor/e a Japoniei. De la epoca de piatră la superputere, Editura Artemis, Bucureşti, 2002

9. Matsui Yoshikazu, îndreptar de înţelegere a poporului şi culturii japoneze, Universitatea Bucureşti, Bucureşti, 1982

10. Angela Hondru, Mituri şi legende japoneze, Editura Victor, Bucureşti, 2000

III. DIDACTICA DE SPECIALITATE

1. Metode şi procedee didactice în predarea limbii japoneze

2. Formarea competenţelor de receptare a mesajelor orale şi de comunicare orală

3. Formarea competenţelor de receptare şi elaborare a mesajelor scrise

4. Predarea comunicativă - metode, procedee şi tehnici moderne de învăţare a unei limbi străine

5. Predarea şi însuşirea silabarelor *)  HIRAGANA şi*) KATAKANA, a lexicului, gramaticii, a elementelor de cultură şi civilizaţie

6. Strategii şi tehnici de proiectare şi structurare a predării: structurarea conţinuturilor didactice în relaţie cu obiectivele particulare ale procesului; stabilirea relaţiei progresive între diversele etape ale învăţării; adaptarea procesului la caracteristicile preliminate ale subiecţilor învăţării

7. Predarea conţinuturilor de cultură şi civilizaţie japoneză. Exploatarea didactică a documentului autentic

8. Tehnici de evaluare

9. Elaborarea de proiecte didactice

Bibliografie:

1. Maria E. Dulama, Strategii didactice, Cluj-Napoca, 2000

2. M.E.C., C.N.C., Ghid metodologic. Aria curiculară - Limbă şi comunicare, liceu, 2002

3. S.N.E.E., Ghid de evaluare - Limbi moderne, Editura Aramis, Bucureşti, 2001

4. Sunagawa Yuriko (et al.), Nihongo Bunkei Jiten, Kuroshio, Tokyo, 1998

5. Ogawa Y. (et al.), Nihongo Kyoiku Jiten, Daishukan, Tokyo, 1982

6.  Shokyu o Oshieru Hito no Tame no Nihongo Bunpo Handobukku (Matsuoka Hiroshi, ed.), Suri E, Tokyo, 2001

7.   Chukyu o Oshieru Hito no Tame no Nihongo Bunpo Handobukku (Shirokawa Hiroyuki, ed.), Suri E, Tokyo, 2004

8. Ichigawa Yasuko, Shokyu Nihongo Bunpo to Oshiekata no Pointo, Suri E, Tokyo, 2006

MANUALE ŞCOLARE

Clasa a IX-a

Minna no nihongo 1, Surî E, Tokyo, 1998

Minna no nihongo - Translation and Grammatical Notes, voi. 1, Surî E, Tokyo, 1998

Shokyu Nihongo Bunpo Renshucho, Bonjinsha, Tokyo, 2002

Bunka Shokyu Nihongo 1, Bonjinsha, Tokyo, 1998

Tanoshiku Kiko 1, Bonjinsha, Tokyo, 1998

Tanoshiku Yomo 1, Bonjinsha, Tokyo, 1998

Hoshino Keiko (et al.), Nihongo 90 nichi 1, Unicom, Tokyo, 2006

Kobayashi Noriko (et al.), Waku-waku bunpo Risuningu 99, Bonjinsha, Tokyo, 2000

Angela Hondru, Curs practic de limba japoneză, Editura Polirom, laşi, 2002

Raluca Nicolae, Limba japoneză - Introducere în scrierea kana, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2005

Raluca Nicolae, Dicţionar de ideograme japoneze - Joyo Kanji, Editura Universal Dalsi, Bucureşti, 2003

Clasa a X-a

Minna no nihongo 1, Surî E, Tokyo, 1998

Minna no nihongo - Translation and Grammatical Notes, voi. 1, Surî E, Tokyo, 1998

Tanoshiku Kiko 1, Bonjinsha, Tokyo, 1998

Tanoshiku Yomo 1, Bonjinsha, Tokyo, 1998

Hoshino Keiko (et al.), Nihongo 90 nichi 1, Unicom, Tokyo, 2006

Hoshino Keiko (et al.), Nihongo 90 nichi 2, Unicom, Tokyo, 2006

Kobayashi Noriko, Waku-waku bunpo Risuningu 99, Bonjinsha, Tokyo, 2000

Mikami Kyoko, Goi, bunpo 20 no tema, Bonjinsha, Tokyo, 1992

Kobeni Sawako (et al.), Japanese in Modules 1, Aruku, 1999

Angela Hondru, Curs practic de limba japoneză, Editura Polirom, laşi, 2002

Raluca Nicolae, Dicţionar de ideograme japoneze - Joyo Kanji, Editura Universal Dalsi, Bucureşti, 2003

Clasa a Xl-a

Minna no nihongo 2, Surî E, Tokyo, 1998

Minna no nihongo - Translation and Grammatical Notes (voi. 1-2), Surî E, Tokyo, 1998

Nihongo no Kiso 2, Surî E, Tokyo, 1997

Shoho, The Japan Foundation, Japanese Language Institute, Urawa, 1981

Tanoshiku Kiko 2, Bonjinsha, Tokyo, 1998

Hoshino Keiko (et al.), Nihongo 90 nichi 2, Unicom, Tokyo, 2006

Oide Keiichi, Nihongo o tanoshiku yomu hon, Sho-chukyu, Bonjinsha, Tokyo, 1998

Angela Hondru, Curs practic de limba japoneză, Editura Polirom, laşi, 2002

Chieko Kano, Yuri Shimizu, Basic Kanji Book (voi. 1-2), Bonjinsha, Tokyo, 1991 Nihongo

Clasa a XII-a

Minna no nihongo 2, Surî E, Tokyo, 1998

Minna no nihongo - Translation and Grammatical Notes, voi. 2, Surî E, Tokyo, 1998

Nihongo Shoho, The Japan Foundation, Japanese Language Institute, Urawa, 1981

Ota Yoshiko (et al.), Shokyu Mainichi no kikitori 50 nichi 1, Bonjinsha, Tokyo, 2005

Ota Yoshiko (et al.), Shokyu Mainichi no kikitori 50 nichi 2, Bonjinsha, Tokyo, 2006

Chieko Kano, Yuri Shimizu, Basic Kanji Book (voi. 1-2), Bonjinsha, Tokyo, 1991

Chieko Kano, Yuri Shimizu, Intermediate Kanji Book, voi. 1, Bonjinsha, Tokyo, 1993

*) Silabarele sunt reproduse în facsimil.

ANEXA Nr. 2

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR DECLARATE VACANTE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

PROGRAMA PENTRU LIMBA CHINEZĂ

NOTA DE PREZENTARE

Examenul de titularizare pe posturi didactice de limba chineză are scopul de a evalua competenţele didactice generale şi de specialitate. Examinarea se va axa pe evaluarea capacităţii candidaţilor de a utiliza cunoştinţele de specialitate în mod adecvat sub aspect didactic.

Programa examenului se adresează absolvenţilor învăţământului superior de specialitate, forma cursuri de zi, durata studiilor 3 sau 4 ani.

Conţinuturile prevăzute de prezenta programă de examen reprezintă:

- elementele care vor fi predate (şi însuşite de către elevi) pentru achiziţionarea competenţelor de limbă ce vor fi prevăzute în programele şcolare pentru trunchiul comun sau în cadrul cursurilor opţionale (CDS).

Bibliografia conţine un număr minim de titluri recomandate şi nu constituie în niciun caz o listă exhaustivă.

N.B.: Subiectele vor fi tratate în special din perspectiva aplicării la clasă.

A. COMPETENŢE VIZATE

Candidaţii vor dovedi capacitatea:

- de a utiliza corect şi adecvat contextual limba chineză;

-  de a realiza proiectarea didactică în conformitate cu curriculumul naţional;

-  de a folosi proceduri diverse şi adecvate de sprijinire, facilitare şi stimulare a învăţării;

- de a folosi metode variate şi adecvate pentru formarea la elevi a competenţelor de receptare şi producere a mesajelor orale sau scrise;

- de a conştientiza şi transmite atitudini culturale;

de a folosi metode variate şi adecvate de evaluare a competenţelor deprinse de elevi.

B. CONŢINUTURI

Morfologie

1. Substantivul (definiţie, caracterizarea şi clasificarea după sens, categoriile gramaticale, substantivele speciale de timp şi de loc)

2. Numeralul (definiţie, numerale cardinale şi ordinale, numerale cu valori speciale, caracteristici gramaticale)

3. Clasificatorii (definiţie, relaţia clasificator - substantiv, caracteristici gramaticale, subcategorii)

4. Pronumele (definiţie, clasificare)

5. Verbul (definiţie, clasificare după criteriul predicaţiei, valenţei, naturii obiectului, tranzitivităţii, aspectului; aspectul, timpul)

6. Adjectivul (definiţie, clasificare)

7. Adverbul (definiţie, combinarea adverbelor cu verbele, clasificare)

8. Prepoziţia (definiţie, caracteristicile sintagmelor prepoziţionale, principalele prepoziţii în limba contemporană)

9. Conjuncţia

10. Particulele

Sintaxă

1. Tipurile de fraze conform modalităţilor de exprimare

2. Structurile subiect - predicat, grup nominal şi grup verbal

3.  Structura de determinare nominal-verbală (determinanţi verbali circumstanţiali şi complementari - elementele complementare de direcţie, posibilitate, grad, cantitate, rezultat şi durată)

4.   Tipuri speciale de fraze (fraza cu predicate verbe serializate, fraza pivotală, fraza cu predicat structura S-P, fraza comparativă, fraza prezentativă, fraza pasivă, fraza cu morfemul ba, fraza de emfatizare)

5.  Fraza complexă (prin coordonare şi subordonare)

Lexicologie

1.  Procedee de formare a cuvintelor

2. Vocabularul de bază şi vocabularul general

3. Arhaismele, neologismele şi împrumuturile

4. Tipuri de dicţionare

Bibliografie:

Vişan, Florentina, Gramatica limbii chineze, voi. I - Morfologia, Editura Universităţii Bucureşti, 1997

Vişan, Florentina, Gramatica limbii chineze, vol. II - Sintaxa, Editura Universităţii Bucureşti, 1999

Bălan, Luminiţa, Lexicologie chineză, Editura Universităţii Bucureşti, 2002

Vişan Florentina, Bălan Luminiţa, Lingvistica chineză, Editura Universităţii Bucureşti, 2005

Manuale recomandate pentru utilizarea la clasă:

* * * Practicai Chinese Readers, vol. I şi II, Editura Universităţii de Limbă şi Cultură din Beijing, 1986

Hogea-Veliscu Ileana, Ren Yuan, Limba chineză pentru români, vol. I, Editura Universităţii de Limbă şi Cultură din Beijing, 1996

METODOLOGIE

1.  Metode şi procedee didactice în predarea limbii chineze

2. Formarea competenţelor de receptare a mesajelor orale şi de comunicare orală

3.  Formarea competenţelor de receptare şi elaborare a mesajelor scrise

4.  Predarea comunicativă - metode, procedee şi tehnici moderne de învăţare a unei limbi străine

5.  Predarea şi însuşirea lexicului, gramaticii, a elementelor de cultură şi civilizaţie chineză

6.  Strategii şi tehnici de proiectare şi structurare a predării: structurarea conţinutului didactic în relaţie cu obiectivele particulare ale procesului, stabilirea relaţiilor progresive între diverse etape ale învăţării, adaptarea procesului la caracteristicile subiecţilor învăţării

7. Tehnici de evaluare

8.  Elaborare de proiecte didactice

Bibliografie:

Maria E. Dulama, Strategii didactice, Cluj-Napoca, 2000

M.E.C., C.N.C., Ghid metodologic. Aria curiculară - Limbă şi comunicare, liceu, 2002

S.N.E.E., Evaluare curentă şi examinare, coord. Adrian Stoica, Editura ProGnosis, 2001

S.N.E.E., Ghid de evaluare - Limbi moderne, Editura Aramis, Bucureşti, 2001


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 3402/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 3402 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu