Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.3392 din 04.11.2011

pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Administrare Fiscala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 816 din 18 noiembrie 2011SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 83 alin. (4) şi (41) şi ale art. 228 alin. (2) şi (21) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin: Articolul 1(1) Se aprobă Procedura privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, prevăzută în anexa nr. 1.(2) Procedura prevăzută la alin. (1) nu se aplică:a)contribuabililor prevăzuţi la art. 781 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, declaraţi inactivi, potrivit reglementărilor legale în vigoare; b)contribuabililor care beneficiază de regimul de declarare derogatoriu, pentru perioada pentru care acesta a fost aprobat, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.221/2009 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu; c)obligaţiilor fiscale stabilite ca urmare a acţiunii de inspecţie fiscală; d)persoanelor fizice, pentru impozitul pe venit. Articolul 2(1) Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare, prevăzute în anexa nr. 2:a)„Referat privind impunerea din oficiu“; b)160 „Decizie de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele şi contribuţiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă“, cod 14.13.02.99/i.o; c)„Decizie de desfiinţare a deciziei de impunere din oficiu“, cod 14.13.02.99/d. (2) Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularelor prevăzute la alin. (1) sunt prezentate în anexa nr. 3. Articolul 3Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, iar referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 4Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 5Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Sorin Blejnar ANEXA Nr. 1 PROCEDURA privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă Capitolul I Dispoziţii generale 1. Stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă se efectuează de către compartimentul cu atribuţii în gestiunea declaraţiilor fiscale din cadrul organului fiscal competent în administrarea contribuabilului, denumit în continuare compartiment de specialitate. 2. Procedura privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă se aplică pentru obligaţiile fiscale cuprinse în vectorul fiscal. Stabilirea obligaţiei de plată se efectuează pentru fiecare impozit, taxă sau contribuţie cuprins(ă) în vectorul fiscal ataşat fiecărui contribuabil şi pentru fiecare perioadă fiscală pentru care nu au fost depuse declaraţii, conform legii, prin estimare, după regulile proprii impozitului, taxei sau contribuţiei supuse impunerii din oficiu. 3. Stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor se face în cadrul perioadei de prescripţie şi nu priveşte perioadele pentru care obligaţiile fiscale au făcut obiectul unei inspecţii fiscale. Cuantumul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor se stabileşte sub rezerva verificării ulterioare. 4. Compartimentul de specialitate este îndreptăţit să examineze, din oficiu, starea de fapt, să obţină şi să utilizeze toate informaţiile şi documentele necesare pentru determinarea situaţiei fiscale a contribuabilului. Capitolul II Stabilirea din oficiu a obligaţiilor de plată În aplicarea prezentei proceduri, compartimentul de specialitate efectuează următoarele operaţiuni: 1. Înştiinţarea contribuabililor care nu şi-au îndeplinit obligaţiile declarative 1.1. Identificarea contribuabililor care aveau obligaţia declarării impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cuprinse în vectorul fiscal şi nu şi-au îndeplinit această obligaţie, conform legii 1.1.1. Compartimentul de specialitate compară obligaţiile fiscale declarate cu obligaţiile de declarare înscrise în vectorul fiscal ataşat fiecărui contribuabil şi editează Lista contribuabililor care nu şi-au îndeplinit obligaţiile declarative, conform procedurii de administrare în vigoare. 1.1.2. Lista contribuabililor care nu şi-au îndeplinit obligaţiile declarative cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele elemente: denumire contribuabil;cod de identificare fiscală;tip obligaţie fiscală nedeclarată;perioada la care se referă obligaţia de declarare.1.2. Emiterea şi comunicarea înştiinţărilor privind nedepunerea în termen a declaraţiilor fiscale 1.2.1. Compartimentul de specialitate are obligaţia să înştiinţeze contribuabilii în legătură cu depăşirea termenului legal de depunere a declaraţiei fiscale, prin comunicarea unei înştiinţări. Înştiinţările privind nedepunerea în termen a declaraţiilor fiscale se emit conform procedurilor de administrare fiscală în vigoare şi se comunică contribuabililor în termen de 15 zile de la expirarea termenului legal de depunere a declaraţiilor fiscale. 1.2.2. Procedura de comunicare a înştiinţărilor este cea prevăzută pentru comunicarea actelor administrative fiscale. 1.3. Înregistrarea datei comunicării către contribuabili a înştiinţărilor privind nedepunerea în termen a declaraţiilor fiscale Pe baza confirmărilor de primire remise de către poştă, a dovezilor de primire prin alte mijloace legale sau pe baza proceselor-verbale de comunicare prin publicitate, după caz, compartimentul de specialitate înregistrează data comunicării către contribuabili a înştiinţărilor privind nedepunerea în termen a declaraţiilor fiscale. 1.4. Actualizarea Listei contribuabililor care nu şi-au îndeplinit obligaţiile declarative 1.4.1. În termen de 20 de zile de la data comunicării înştiinţărilor privind nedepunerea în termen a declaraţiilor fiscale, compartimentul de specialitate actualizează Lista contribuabililor care nu şi-au îndeplinit obligaţiile declarative, prin eliminarea contribuabililor care, ca urmare a înştiinţărilor primite, au depus declaraţiile fiscale pentru obligaţiile fiscale cuprinse în listă sau pentru care, la data actualizării listei, a intervenit una dintre situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-c) din ordin, privind perioada analizată. 1.4.2. Actualizarea listei se realizează zilnic, până la finalizarea procedurii de impunere din oficiu şi comunicarea deciziilor de impunere din oficiu. În cazul declarării de către contribuabil a obligaţiilor fiscale pentru a căror stabilire a fost începută prezenta procedură, compartimentul de specialitate întrerupe procedura de impunere din oficiu şi întocmeşte o notă de constatare, în care va expune motivele care au condus la întreruperea procedurii. 2. Stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor, cu excepţia taxei pe valoarea adăugată 2.1. După expirarea termenului de 20 de zile de la data comunicării înştiinţărilor privind nedepunerea în termen a declaraţiilor fiscale, pentru contribuabilii cuprinşi în Lista contribuabililor care nu şi-au îndeplinit obligaţiile declarative, compartimentul de specialitate verifică, pentru fiecare contribuabil şi pentru fiecare impozit, taxă sau contribuţie care urmează a fi supus(ă) impunerii din oficiu, existenţa a cel puţin 4 declaraţii fiscale în perioada supusă analizei. Perioada supusă analizei este o perioadă anterioară de 24 de luni de la luna pentru care se efectuează impunerea din oficiu, pentru obligaţiile fiscale cu termen de declarare lunar, respectiv 36 de luni, pentru obligaţiile fiscale cu termen de declarare trimestrial sau semestrial. Operaţiunile de mai sus nu se aplică în cazul impozitului pe profit datorat de organizaţiile nonprofit şi de societăţile care obţin venituri majoritar din cultura cerealelor şi a plantelor tehnice, pomicultură şi viticultură. Pentru impozitul pe profit datorat de aceşti contribuabili, se va avea în vedere procedura prevăzută la pct. 2.5. 2.2. Pentru contribuabilii pentru care sunt identificate elementele prevăzute la pct. 2.1, procedura de impunere se realizează în sistem automat. Suma stabilită din oficiu se calculează ca medie aritmetică a sumelor de plată (pozitive) reprezentând impozite, taxe sau contribuţii declarate de contribuabil în perioada supusă analizei. Sumele utilizate pentru impunerea din oficiu se actualizează, pentru fiecare an fiscal cuprins în perioada de analiză, cu indicele anual al preţurilor de consum. Dacă perioada de analiză se referă numai la anul curent pentru care se efectuează impunerea din oficiu, sumele nu se actualizează cu indicele preţurilor de consum. 2.3. În cazul obligaţiilor fiscale datorate de contribuabilii pentru care nu sunt identificate elementele prevăzute la pct. 2.1, în cazul în care obligaţia fiscală calculată conform procedurii prevăzute la pct. 2.2 este „0“ (zero), precum şi în cazul impozitului pe profit datorat de organizaţiile nonprofit şi societăţile care obţin venituri majoritar din cultura cerealelor şi a plantelor tehnice, pomicultură şi viticultură, procedura de impunere din oficiu se realizează pe baza analizei documentare, conform pct. 2.5. 2.4. La sfârşitul fiecărei zile, compartimentul de specialitate editează Lista contribuabililor impuşi din oficiu prin procedură automată şi Lista contribuabililor care urmează a fi impuşi din oficiu pe baza analizei documentare. 2.4.1. Editarea Listei contribuabililor impuşi din oficiu prin procedură automată Pentru contribuabilii pentru care sunt identificate elementele prevăzute la pct. 2.1, compartimentul de specialitate editează Lista contribuabililor impuşi din oficiu prin procedură automată, care cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele elemente: a)denumire contribuabil; b)cod de identificare fiscală; c)tip obligaţie fiscală nedeclarată; d)perioada la care se referă obligaţia de declarare; e)suma datorată în perioada precedentă, identificată conform pct. 2.1; f)suma calculată potrivit pct. 2.2.Lista contribuabililor impuşi din oficiu prin procedură automată se avizează de şeful compartimentului de specialitate şi se aprobă de conducătorul organului fiscal. 2.4.2. Editarea Listei contribuabililor care urmează a fi impuşi din oficiu pe baza analizei documentare În cazul contribuabililor pentru care nu sunt identificate elementele prevăzute la pct. 2.1, al contribuabililor pentru care obligaţia fiscală calculată conform procedurii prevăzute la pct. 2.2 este „0“ (zero), precum şi în cazul impozitului pe profit datorat de organizaţiile nonprofit şi societăţile care obţin venituri majoritar din cultura cerealelor şi a plantelor tehnice, pomicultură şi viticultură, compartimentul de specialitate editează Lista contribuabililor care urmează a fi impuşi din oficiu pe baza analizei documentare. Lista contribuabililor care urmează a fi impuşi din oficiu pe baza analizei documentare cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele elemente: a)denumire contribuabil; b)cod de identificare fiscală; c)tip obligaţie fiscală nedeclarată; d)perioada la care se referă obligaţia de declarare.2.5. Pentru contribuabilii cuprinşi în Lista contribuabililor care urmează a fi impuşi din oficiu pe baza analizei documentare, compartimentul de specialitate efectuează impunerea din oficiu pe baza analizei documentare. 2.5.1. Analiza documentară se efectuează pe baza următoarelor documente şi informaţii relevante pentru impunere, existente la data începerii analizei: a)documente existente la dosarul fiscal al contribuabilului, referitoare la perioade de raportare privind anul în curs sau anii anteriori, după caz, din cadrul perioadei de prescripţie a dreptului de a stabili creanţe fiscaledeclaraţii fiscale;declaraţii informative;fişe fiscale;decizii emise de inspecţia fiscală; b)situaţii financiar-contabile; c)informaţii de la terţi, obţinute în baza protocoalelor de schimb de informaţii încheiate de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală; d)alte informaţii care au relevanţă.Analiza documentară se efectuează având în vedere toate datele şi documentele care au relevanţă pentru stabilirea din oficiu a obligaţiei de plată, identificându-se acele elemente care sunt cele mai apropiate situaţiei de fapt fiscale. Compartimentul de specialitate decide asupra felului şi volumului examinărilor, în funcţie de circumstanţele fiecărui caz în parte şi de limitele prevăzute de lege. În cazul impozitului pe profit se va avea în vedere şi compararea sumelor estimate cu impozitul minim pe perioadele de aplicare, conform Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), corespunzător situaţiei contribuabilului, determinat pe baza documentelor care oferă informaţii privind veniturile realizate (situaţii financiare, deconturi de TVA, cereri de înregistrare fiscală etc.). 2.5.2. Compartimentul de specialitate întocmeşte Referatul privind impunerea din oficiu, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, în care se consemnează elementele analizei documentare care stau la baza stabilirii din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor, precum şi rezultatul constatărilor efectuate în scopul stabilirii, din oficiu, a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor. Referatul se avizează de şeful compartimentului de specialitate şi se aprobă de conducătorul organului fiscal. 2.6. Compartimentul de specialitate emite formularul 160 „Decizie de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele şi contribuţiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă“, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin. 2.6.1. Înainte de emiterea deciziilor de impunere din oficiu, compartimentul de specialitate verifică dacă pentru obligaţiile fiscale identificate pentru contribuabilii cuprinşi în Lista contribuabililor impuşi din oficiu prin procedură automată sau în Lista contribuabililor care urmează a fi impuşi din oficiu pe baza analizei documentare au fost depuse declaraţii fiscale sau dacă nu a intervenit una dintre situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-c) din ordin, în vederea întreruperii procedurii de impunere din oficiu. În această situaţie se vor aplica în mod corespunzător dispoziţiile pct. 1.4.2. 2.6.2. Pe baza Listei contribuabililor impuşi din oficiu prin procedură automată sau a Referatului privind impunerea din oficiu, după caz, compartimentul de specialitate stabileşte obligaţia de plată, prin decizia de impunere din oficiu. 2.6.3. Formularul 160 „Decizia de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele şi contribuţiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă“ se emite de compartimentul de specialitate în două exemplare, din care:un exemplar se comunică contribuabilului;un exemplar se păstrează la dosarul fiscal al contribuabilului.2.6.4. Decizia de impunere din oficiu se comunică contribuabilului, în conformitate cu dispoziţiile art. 44 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Codul de procedură fiscală). 2.6.5. Compartimentul de specialitate înregistrează în evidenţa fiscală data comunicării deciziei de impunere din oficiu. La sfârşitul zilei, se emite prin aplicaţia informatică Borderoul deciziilor de impunere din oficiu comunicate. Borderoul cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele elemente:numărul şi data borderoului;datele de identificare a contribuabilului;numărul de înregistrare şi data deciziilor de impunere din oficiu;data comunicării;perioada la care se referă obligaţia de declarare;obligaţia fiscală impusă din oficiu.2.6.6. În cazul în care, în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere din oficiu, contribuabilul depune declaraţia fiscală privind obligaţiile care au format obiectul acestei decizii, decizia de impunere din oficiu se desfiinţează la data depunerii declaraţiei fiscale, fiind aplicabile prevederile art. 47 din Codul de procedură fiscală. Decizia de desfiinţare a deciziei de impunere din oficiu, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin, se emite de organul fiscal şi se comunică contribuabilului, în conformitate cu prevederile pct. 2.6.3 şi 2.6.4. 3. Stabilirea din oficiu a taxei pe valoarea adăugată 3.1. Pentru contribuabilii cuprinşi în Lista contribuabililor care nu şi-au îndeplinit obligaţiile declarative, compartimentul de specialitate stabileşte din oficiu, în condiţiile prezentei proceduri, taxa pe valoarea adăugată de plată în perioadă, prin estimare. 3.2. Dispoziţiile pct. 1.4.1 şi 1.4.2 privind actualizarea Listei contribuabililor care nu şi-au îndeplinit obligaţiile declarative sunt aplicabile în mod corespunzător. 3.3. În vederea stabilirii din oficiu a taxei datorate, compartimentul de specialitate utilizează informaţiile privind taxa pe valoarea adăugată colectată din formularul (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată“ depus de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, din decizia de corectare a erorilor materiale din decont, precum şi informaţiile din formularul (394) „Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional“ cuprinse în baza de date, pe o perioadă de 12 luni calendaristice anterioare perioadei supuse impunerii din oficiu. 3.4. În cazul în care, în cadrul perioadei de analiză de 12 luni, persoana impozabilă nu a depus niciun decont de taxă pe valoarea adăugată sau despre aceasta nu se regăsesc informaţii în nicio declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional, se extinde analiza la o perioadă de 24 de luni calendaristice anterioare. 3.5. După identificarea deconturilor depuse de persoanele impozabile, se extrag sumele reprezentând taxa pe valoarea adăugată colectată şi se calculează media acestora (suma taxei pe valoarea adăugată colectată din fiecare decont/numărul perioadelor fiscale pentru care au fost depuse deconturi). 3.6. Din baza de date care cuprinde informaţiile din formularele (394) „Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional“ se selectează TVA totală din Lista achiziţiilor de bunuri şi servicii efectuate pe teritoriul naţional pentru care contribuabilul supus prezentei proceduri figurează ca furnizor/prestator şi se calculează media acestora (suma taxei pe valoarea adăugată colectată din fiecare declaraţie/numărul deconturilor pe care ar fi trebuit să le depună în perioada respectivă, conform perioadei fiscale înscrise în vectorul fiscal), cu ajutorul aplicaţiei informatice puse la dispoziţie de Direcţia generală de tehnologia informaţiei din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. 3.7. Suma medie a TVA colectate obţinută din deconturile de taxă pe valoarea adăugată se compară cu suma medie a TVA colectate obţinută din declaraţiile informative. 3.8. Taxa datorată pentru perioada fiscală analizată, stabilită din oficiu, se consideră suma medie cea mai mare obţinută în urma comparării. 3.9. În ipoteza în care, în perioada de 24 de luni supusă analizei, persoana impozabilă nu a depus niciun decont de taxă pe valoarea adăugată sau despre aceasta nu se regăsesc informaţii în nicio declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional, analiza se extinde asupra informaţiilor existente în baza de date care cuprinde declaraţiile recapitulative (formularul 390VIES) privind operaţiunile intracomunitare desfăşurate pe o perioadă de 24 de luni calendaristice anterioare. 3.10. În situaţia prevăzută la pct. 3.9, după identificarea declaraţiilor recapitulative depuse de persoana impozabilă se calculează media valorii achiziţiilor intracomunitare de bunuri şi de servicii efectuate de respectivul contribuabil, declarate în perioada analizată (suma bazei impozabile declarate pentru operaţiuni de tip A şi S/numărul de declaraţii recapitulative depuse în perioada analizată). 3.11. Taxa datorată, stabilită din oficiu, se consideră a fi media valorii achiziţiilor intracomunitare, calculată potrivit pct. 3.10, înmulţită cu cota standard a taxei pe valoarea adăugată, în vigoare la data la care se efectuează impunerea din oficiu, indiferent de perioada fiscală înscrisă în vectorul fiscal. 3.12. Sumele utilizate pentru impunerea din oficiu se actualizează pentru fiecare an fiscal cuprins în perioada de analiză cu indicele anual al preţurilor de consum. Dacă perioada de analiză se referă numai la anul curent pentru care se efectuează impunerea din oficiu, sumele nu se actualizează cu indicele preţurilor de consum. 3.13. La sfârşitul fiecărei zile, compartimentul de specialitate editează, cu ajutorul aplicaţiei informatice puse la dispoziţie de Direcţia generală de tehnologia informaţiei din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Lista contribuabililor impuşi din oficiu pentru nedepunerea deconturilor de TVA, care cuprinde următoarele elemente:denumire persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA;cod de înregistrare în scopuri de TVA;TVA colectată din formularul (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată“ pe perioada analizată;suma medie a TVA colectate din formularul (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată“ pe perioada analizată;TVA colectată din formularul (394) Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional“ pe perioada analizată; suma medie a TVA colectate din formularul (394) „Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional“ pe perioada analizatăbaza impozabilă declarată pentru achiziţii intracomunitare de bunuri şi servicii din declaraţiile recapitulative (formularul 390VIES) depuse în perioada analizată, după caz;suma medie a bazei impozabile declarate pentru achiziţii intracomunitare de bunuri şi servicii, din declaraţiile recapitulative (formularul 390VIES), după caz;TVA de plată stabilită din oficiu, calculată potrivit pct. 3.8 sau potrivit pct. 3.11.Lista contribuabililor impuşi din oficiu pentru nedepunerea deconturilor de TVA se avizează de şeful compartimentului de specialitate şi se aprobă de conducătorul organului fiscal. 3.14. Pe baza listei editate conform pct. 3.13, compartimentul de specialitate emite deciziile de impunere (formular 160), în condiţiile pct. 2.6, care sunt aplicabile în mod corespunzător. Capitolul III Transmiterea datelor în evidenţa pe plătitori Compartimentul de specialitate transmite deciziile de impunere din oficiu, care au fost comunicate contribuabililor, respectiv deciziile de desfiinţare a deciziei de impunere din oficiu emise către serviciul/compartimentul cu atribuţii de evidenţă pe plătitori. Transmiterea deciziilor se face, la sfârşitul fiecărei zile, conform procedurii privind organizarea evidenţei pe plătitori. Capitolul IV Dispoziţii finale În situaţia în care compartimentul de specialitate nu are la dispoziţie informaţiile şi documentele necesare pentru aplicarea procedurilor prevăzute la pct. 2.5 şi 3, acesta întocmeşte o listă cu contribuabilii care nu au putut fi impuşi din oficiu. Lista contribuabililor care nu au putut fi impuşi din oficiu cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele elemente: denumire contribuabil; cod de identificare fiscală; tip obligaţie fiscală nedeclarată; perioada la care se referă obligaţia de declarare; observaţii.Compartimentul de specialitate va menţiona pentru fiecare contribuabil motivele care au condus la includerea acestuia în listă. Lista contribuabililor care nu au putut fi impuşi din oficiu se transmite compartimentelor cu atribuţii de analiză de risc, în vederea evaluării riscului fiscal. ANEXA Nr. 2*) _____*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 3 CARACTERISTICI de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularelor 1. Denumire: Referat privind impunerea din oficiu 1.1. Caracteristici de tipărire: pe o singură faţă;se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu adaptări adecvate situaţiei contribuabilului.1.2. Se utilizează la: stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor cu regim de autoimpunere sau reţinere la sursă. 1.3. Format: A4/t1 1.4. Se întocmeşte: într-un singur exemplar, de organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală contribuabilul este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe şi contribuţii. 1.5. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului. 2. Denumire: 160 „Decizie de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele şi contribuţiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă“, cod: 14.13.02.99/i.o 2.1. Caracteristici de tipărire: pe o singură faţă;se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare.2.2. Se utilizează la: stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor cu regim de autoimpunere sau reţinere la sursă. 2.3. Format: A4/t1 2.4. Se difuzează: gratuit. 2.5. Se întocmeşte: în două exemplare de organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală contribuabilul este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe şi contribuţii. 2.6. Circulă: un exemplar la contribuabil;un exemplar la organul fiscal competent.2.7. Se arhivează: copia se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului, împreună cu Referatul privind impunerea din oficiu, după caz. 3. Denumire: „Decizie de desfiinţare a deciziei de impunere din oficiu“, cod 14.13.02.99/d 3.1. Caracteristici de tipărire: pe o singură faţă;se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare.3.2. Se utilizează la: desfiinţarea deciziei de impunere din oficiu a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor cu regim de autoimpunere sau reţinere la sursă. 3.3. Format: A4/t1 3.4. Se difuzează: gratuit. 3.5. Se întocmeşte: în două exemplare de organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală contribuabilul este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe şi contribuţii. 3.6. Circulă: un exemplar la contribuabil;un exemplar la organul fiscal competent.3.7. Se arhivează: copia se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului, împreună cu formularul 160 „Decizie de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele şi contribuţiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă“ şi cu Referatul privind impunerea din oficiu, după caz.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 3392/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 3392 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 3392/2011
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu