Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 338 din 26 februarie 2004

privind aprobarea Metodologiei de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 231 din 16 martie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 10 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala,
    in temeiul art. 149 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si al art. 77 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Metodologia de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare, prevazuta in anexa*) care face parte integranta din prezentul ordin.
------------
    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

    Art. 2
    Metodologia prevazuta la art. 1 se aplica incepand cu deconturile cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare, aferente lunii ianuarie 2004, cu termen de depunere pana la data de 25 februarie 2004.
    Art. 3
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data publicarii.
    Art. 4
    (1) La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se infiinteaza compartimentele de analiza a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare, in limita numarului de posturi aprobate.
    (2) Compartimentele prevazute la alin. (1) se infiinteaza la nivelul fiecarei structuri operative ca serviciu, birou sau compartiment, in functie de numarul de platitori de taxa pe valoarea adaugata inregistrati.
    Art. 5
    Directia generala de gestiune a impozitelor si contributiilor, Directia generala de colectare a creantelor bugetare si Directia generala de inspectie fiscala din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Directia generala a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

                       Ministrul finantelor publice,
                          Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

    METODOLOGIA DE SOLUTIONARE A DECONTURILOR CU SUME NEGATIVE DE TAXA PE VALOAREA ADAUGATA CU OPTIUNE DE RAMBURSARE

    CAP. 1
    Depunerea, inregistrarea si prelucrarea deconturilor de TVA. Transmiterea deconturilor de TVA

    A. Depunerea deconturilor si prelucrarea acestora
    (1) Deconturile de TVA se depun de catre persoanele impozabile, inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, la organul fiscal unde contribuabilul isi are domiciliul fiscal, prin posta sau direct la compartimentul cu atributii in gestionarea declaratiilor fiscale, pe suport electronic, insotite de doua exemplare listate, precum si prin sistemul electronic national, la urmatoarele termene:
    - trimestrial, pana la 25 a lunii urmatoare incheierii trimestrului, inclusiv, de catre contribuabilii care au realizat, in anul anterior, o cifra de afaceri de pana la 100.000 euro, inclusiv. Deconturile lunare depuse de catre platitorii care au obligatii declarative trimestriale nu vor fi prelucrate de catre organele fiscale. Platitorii vor fi instiintati despre aceasta;
    - lunar, pana la 25 a lunii urmatoare lunii de raportare, inclusiv, de catre contribuabilii care au realizat, in anul anterior, o cifra de afaceri mai mare de 100.000 euro.
    (2) Deconturile primite direct la organul fiscal se inregistreaza la Registratura si se prelucreaza imediat, in momentul primirii, in prezenta platitorului.
    Deconturile de TVA corecte se preiau in baza de date.
    In cazul in care, in urma prelucrarii Deconturilor, rezulta erori, organele fiscale vor urma procedura aplicabila in cazul declaratiilor fiscale eronate.
    (3) Deconturile primite prin posta se vor prelucra in ziua primirii de la registratura. In cazul in care, in urma prelucrarii, rezulta erori, organele fiscale vor urma procedura aplicabila in cazul declaratiilor fiscale eronate.
    (4) Deconturile se prelucreaza si se analizeaza in ordinea cronologica a inregistrarii lor la organul fiscal.

    B. Transmiterea deconturilor de TVA
    (1) Dupa procesarea deconturilor, acestea vor fi grupate pe urmatoarele categorii:
    a. deconturi cu sume pozitive (cu TVA de plata)
    b. deconturi cu sume negative (cu TVA de rambursat), astfel:
    b1) deconturi cu sume negative cu optiune de rambursare,
    b2) deconturi cu sume negative fara optiune de rambursare (sume ce se reporteaza in decontul perioadei urmatoare).
    (2) Zilnic, toate deconturile de TVA prelucrate se transmit la compartimentul de "Evidenta pe platitori", pe baza "Registrului jurnal obligatii declarate la bugetul de stat" si a "Notei de predare-primire", prevazute de reglementarile privind organizarea evidentei pe platitori.
    (3) Deconturile cu sume pozitive, precum si cele cu sume negative fara optiune de rambursare, se arhiveaza la dosarul fiscal al platitorului.
    (4) Deconturile cu sume negative cu optiune de rambursare se inregistreaza in evidenta pe platitor intr-o fisa separata numita "Sume de rambursat" si se transmit zilnic, pe baza Notei de predare-primire, la compartimentul de analiza a deconturilor cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare, in vederea efectuarii analizei de risc.
    (5) Solicitarile de rambursare se solutioneaza in termen de 45 de zile de la data depunerii decontului de TVA cu sume negative cu optiune de rambursare.

    CAP. 2
    Fluxul operatiunilor in cadrul compartimentului de analiza de risc a rambursarilor de TVA

    (1) Compartimentul de analiza a deconturilor cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare, denumit in continuare compartiment de specialitate, inregistreaza deconturile intr-o evidenta speciala, care se conduce informatizat, organizata potrivit anexei nr. 1.
    (2) Dupa inregistrarea in evidenta, deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare vor fi supuse analizei de risc, in vederea solutionarii.
    Procedura de analiza de risc este un proces complex care se desfasoara in mai multe etape si are ca scop final incadrarea fiecarui platitor, in functie de comportamentul sau fiscal, precum si in functie de riscul pe care acesta il prezinta pentru administratia fiscala.
    (3) Prima etapa a analizei de risc se desfasoara anual si se bazeaza pe stabilirea Standardului Individual Negativ (SIN-ul) pentru fiecare platitor.
    (3.1.) Standardul Individual Negativ reprezinta suma maxima a TVA ce poate fi rambursata fara control documentar sau control tematic de TVA, riscul implicat de aceasta rambursare fiind considerat acceptabil de catre administratia fiscala.
    Aceasta suma este stabilita in conditii de activitate normala si continua a platitorului tinand cont si de comportamentul sau fiscal.
    (3.2.) Incepand cu anul 2004, SIN-ul anual se stabileste in luna august, potrivit prevederilor alin. 3.3.
    (3.3.) In luna august, dupa prelucrarea si centralizarea datelor din Bilantul anual, avand in vedere datele din deconturile aferente perioadei de referinta, precum si modul de indeplinire a obligatiilor fiscale in aceeasi perioada, se stabileste SIN-ul anual.
    Deconturile aferente perioadei de referinta sunt deconturile aferente perioadei iulie an anterior - iunie an curent (pentru platitorii cu obligatii declarative lunare, cele depuse in perioada august an anterior - iulie an curent, iar pentru cei cu obligatii declarative trimestriale, deconturile depuse in perioada octombrie an anterior - iulie an curent).
    SIN-ul astfel stabilit ramane neschimbat pana la stabilirea unui nou SIN, in anul urmator, si se utilizeaza pentru solutionarea deconturilor TVA cu optiune de rambursare depuse in perioada septembrie an curent - august an urmator.
    (3.4.) Pentru semestrul I 2004, SIN-ul se stabileste in luna februarie, luand in considerare datele din deconturile aferente perioadei decembrie 2002 - noiembrie 2003 (perioada de referinta), modul de indeplinire a obligatiilor fiscale in aceeasi perioada, precum si datele din Situatia financiar-contabila la 30.06.2003.
    In luna august 2004, SIN-ul va fi recalculat, potrivit prevederilor alin. 3.3.
    (3.5.) Standardul Individual Negativ se stabileste prin completarea Fisei de calcul a SIN-ului, prevazuta in anexa nr. 2.
    (3.6.) Standardul Individual Negativ se stabileste astfel:
    a.1. SIN-ul se stabileste la valoarea de 1 unitate si rambursarea se efectueaza numai in urma controlului fiscal, in urmatoarele cazuri:
    - pentru platitorii ce au inscrise fapte in cazierul fiscal;
    - pentru platitorii care au ca obiect principal de activitate si isi desfasoara efectiv activitatea in domeniul productiei si/sau comertului cu ridicata de bauturi alcoolice (cod 159 "Fabricarea bauturilor" si cod 5134 "Comertul cu ridicata al bauturilor"), al comertului cu ridicata a materialului lemnos si de constructie (cod 5153 "Comertul cu ridicata al materialului lemnos si de constructii), al comertului cu ridicata al deseurilor (cod 5157 "Comertul cu ridicata al deseurilor si resturilor");
    - pentru platitorii care au cereri de rambursare/compensare depuse pentru anul fiscal 2003 si nesolutionate;
    - pentru platitorii nou infiintati;
    - pentru platitorii pentru care nu exista toate datele necesare intocmirii Fisei de calcul a SIN;
    - pentru platitorii pentru care SIN-ul este negativ (suma TVA colectata este mai mare decat suma TVA deductibila in perioada de referinta).
    a.2. Platitorii nou-infiintati sunt acei contribuabili inregistrati ca platitori de taxa pe valoarea adaugata in cadrul perioadei de referinta si care nu prezinta, la data calcularii SIN-ului, 12 perioade de raportare, in cazul celor cu obligatii declarative lunare, respectiv 4 perioade de raportare, in cazul celor cu obligatii declarative trimestriale.
    a.3. Pentru platitorii nou-infiintati, care prezinta 3 luni consecutiv deconturi negative cu optiune de rambursare, solutionate cu control anticipat si la care nu au fost stabilite diferente de taxa cu ocazia acestor controale, SIN-ul se stabileste ca medie aritmetica a sumelor solicitate la rambursare prin deconturile respective.
    b. Pentru restul platitorilor, SIN-ul este stabilit in doua etape:
    b1) prima etapa: stabilirea SIN-ului brut.
    SIN-ul brut se stabileste ca diferenta intre media TVA-ului colectat si media TVA-ului deductibil, din perioada de referinta.
    Pentru platitorii care depun deconturi lunare SIN-ul brut se stabileste pe luna, iar pentru cei ce depun trimestrial se stabileste pe trimestru.
    b2) a doua etapa: SIN-ul brut se corecteaza cu indicele de inflatie si se ajusteaza in functie de comportamentul fiscal al fiecarui platitor.
    SIN-ul stabilit potrivit pct. (3.4) se ajusteaza cu 1/2 din indicele de inflatie realizat la 31 decembrie 2003 si 1/2 din indicele de inflatie prognozat pentru anul 2004.
    SIN-ul stabilit potrivit pct. (3.3) se ajusteaza cu indicele de inflatie prognozat pentru anul in care se calculeaza SIN-ul.
    b.2.1. Comportamentul fiscal se stabileste pe baza unor indicatori relevanti, cum ar fi: marimea platitorului, rezultatele controalelor anterioare efectuate, gradul de conformare fiscala voluntara.
    b.2.2. SIN-ul final se stabileste prin corectarea SIN-ului brut cu indicele de inflatie si prin ajustarea sumei astfel stabilite, in functie de punctajul obtinut pe baza indicatorilor, astfel:
    - Majorare cu 50%, pentru cei care realizeaza un punctaj cuprins intre 0 - 155 puncte;
    - Majorare cu 40%, pentru cei care realizeaza un punctaj cuprins intre 156 - 200 puncte;
    - Majorare cu 30%, pentru cei care realizeaza un punctaj cuprins intre 201 - 250 puncte;
    - Majorare cu 20%, pentru cei care realizeaza un punctaj cuprins intre 251 - 300 puncte;
    - 0%, pentru cei care realizeaza un punctaj cuprins intre 301 - 590 puncte;
    - Diminuare cu 60%, pentru cei care au prezentat consecutiv, in mai mult de 4 perioade de raportare, deconturi negative de taxa pe valoarea adaugata cu sume mai mari de 1 miliard lei si nu au solicitat rambursarea.
    (4) A doua etapa a analizei de risc
    La primirea deconturilor cu sume negative de TVA cu optiunea de rambursare, personalul din compartimentul de specialitate va analiza aceste deconturi, etapa urmand sa fie finalizata in termen de 15 zile calendaristice de la data primirii decontului.
    Se va introduce in programul informatic suma solicitata la rambursare, iar programul informatic va realiza comparatia intre suma solicitata si SIN.
    In urma compararii sumei solicitate la rambursare cu SIN-ul platitorului, pot rezulta urmatoarele situatii:
    (4.1.) Deconturi cu sume negative de TVA cu sume solicitate la rambursare cu risc mic
    In cazul in care suma solicitata la rambursare este mai mica sau egala cu SIN-ul, sistemul va genera in mod automat "Decizia de rambursare a TVA", precum si Fisa de calcul a SIN. Modelul "Deciziei de rambursare a TVA" este prevazut in anexa nr. 4.
    Decizia se intocmeste in trei exemplare, se vizeaza de seful compartimentului si se inainteaza, impreuna cu decontul si Fisa de calcul a SIN, spre aprobare, conducatorului unitatii fiscale sau directorului coordonator, dupa caz.
    In vederea vizarii, respectiv a aprobarii Deciziei, seful compartimentului de specialitate si conducatorul unitatii fiscale/directorul coordonator pot efectua verificari ale corectitudinii informatiilor in format electronic folosite la calculul SIN-ului, precum si a conformitatii acestora cu datele din documentele depuse de platitor.
    (4.2.) Deconturi cu sume negative de TVA cu sume solicitate la rambursare cu risc mediu
    (4.2.1.) Daca suma solicitata la rambursare este mai mare decat SIN-ul final, programul informatic semnaleaza acest aspect si genereaza lista platitorilor care se afla in aceasta situatie, in vederea efectuarii analizei individuale.
    (4.2.2) Pe baza listei, se identifica deconturile platitorilor ce urmeaza a fi supusi analizei si se editeaza pentru fiecare platitor Fisa de calcul a SIN-ului.
    (4.2.3.) Analiza individuala se efectueaza pentru fiecare perioada de raportare din care a rezultat suma solicitata la rambursare, intocmind Fisa de analiza de risc, prevazuta in anexa nr. 5.
    (4.2.4.) Fisa de analiza de risc se completeaza pentru fiecare platitor, astfel:
    - cartusul "suma solicitata la rambursare" se completeaza astfel:
    * rd. 1 "suma solicitata la rambursare" se completeaza cu soldul sumei negative de TVA din perioada de raportare de pe rd. 27 al Decontului cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare.
    * rd. 2 "din perioada de raportare" se completeaza cu suma negativa de TVA din rd. 20 al Decontului cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare.
    In cazul in care suma de la rd. 1 este diferita de cea de la rd. 2, se vor completa si celelalte randuri ale cartusului, cu sumele aferente fiecarei perioade de raportare din care provine suma solicitata la rambursare.
    In cazul in care, in perioada din care provine suma solicitata la rambursare, exista si deconturi cu sume pozitive, in coloana "observatii" se va inscrie suma pozitiva, iar col. "Sume negative" va ramane necompletata.
    Sumele negative inscrise in coloana "Sume negative" se vor compara, fiecare in parte, cu SIN-ul, iar in coloana de "observatii" se va mentiona daca suma negativa respectiva este mai mica sau mai mare decat SIN-ul.
    - cartusul "Indicatori de analiza pentru perioadele de raportare in care suma negativa de TVA este mai mare decat SIN-ul final" se completeaza pentru fiecare perioada de raportare in care suma negativa de TVA este mai mare decat SIN-ul.
    * rd. 1 "Total sume rambursate in ultimele 12 luni fara control fiscal" - datele se preiau din "evidenta privind cererile de rambursare depuse", prevazuta de Ordinul ministrului finantelor nr. 621/2003 si de prezentul ordin.
    * rd. 2 "Imobilizari corporale proprii" - datele se preiau din ultima raportare financiar-contabila.
    * rd. 3 "Media veniturilor realizate in ultimele 12 luni" - datele se preiau din deconturile privind TVA, randul "TOTAL", col. 1 - TVA colectat (randul 6 din Decontul privind TVA potrivit Codului fiscal, respectiv randul 7 din Decontul TVA potrivit Legii nr. 345/2002).
    * rd. 4 "Media achizitiilor pe ultimele 12 luni" - datele se preiau din deconturile privind TVA, randul "TOTAL", col. 1 - TVA deductibila (rd. 19 din Decontul privind TVA potrivit Codului fiscal, respectiv randul 17 din Decontul TVA potrivit Legii nr. 345/2002).
    (4.2.5.) Daca toate sumele negative inscrise in coloana "Sume negative" se incadreaza, fiecare in parte, in SIN, nu se va completa cartusul de "indicatori de analiza si se va genera Decizia de rambursare.
    (4.2.6.) In cazul in care, in una din perioade, se constituie suma solicitata la rambursare, aceasta depaseste SIN-ul, se completeaza si cartusul de "Indicatori de analiza" pentru perioada respectiva.
    (4.2.7.) Dupa completarea Fisei de analiza de risc si acordarea punctajului, deconturile cu sume negative cu optiune de rambursare se clasifica in:
    a) Deconturi cu risc scazut, daca se obtine un punctaj intre 0 si 60, pentru fiecare dintre perioadele din care provine suma negativa solicitata la rambursare.
    b) Deconturi cu risc mare, daca se obtine un punctaj intre 60 si 200, pentru cel putin una din perioadele din care provine suma solicitata la rambursare.
    (4.2.7.a.) Deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare cu risc scazut se solutioneaza pe baza analizei individuale.
    (4.2.7.a.1.) Pentru efectuarea analizei, compartimentul de specialitate solicita persoanei impozabile prezentarea de documente suplimentare, care sa justifice diferenta in plus de suma solicitata la rambursare.
    (4.2.7.a.2.) Solicitarea documentatiei se face in scris, mentionandu-se documentele care trebuie prezentate, data, ora si locul intalnirii, precum si numele si prenumele persoanei din cadrul compartimentului de specialitate, care se ocupa de analiza.
    (4.2.7.a.3.) In cazul in care diferentele se pot justifica si clarifica urmare analizei documentare, se propune aprobarea rambursarii, pe baza unei Note privind rezultatul analizei care va fi intocmita, in doua exemplare, de persoana care a facut analiza. Aceasta Nota se inainteaza, impreuna cu Decontul, Fisa de calcul a SIN-ului si Fisa de analiza, conducatorului compartimentului pentru aprobare.
    Dupa aprobarea Notei privind rezultatul analizei se intocmeste "Decizia de rambursare a TVA". Decontul, Fisa de calcul a SIN-ului, Fisa de analiza de risc, Nota si Decizia se transmit conducatorului unitatii fiscale/directorului coordonator pentru aprobare.
    (4.2.7.a.4.) In cazul in care diferentele nu se pot justifica si clarifica urmare analizei documentare, se propune efectuarea controlului fiscal, pe baza unei Note privind rezultatul analizei care va fi intocmita, in doua exemplare, de persoana care a facut analiza. Aceasta Nota se inainteaza, impreuna cu Decontul, Fisa de calcul a SIN-ului si Fisa de analiza, spre avizare conducatorului compartimentului, apoi spre aprobare conducatorului unitatii fiscale/directorului coordonator.
    Dupa aprobare, se transmite compartimentului de control fiscal dosarul solicitarii, cuprinzand urmatoarele documente:
    - Decontul cu sume negative cu optiune de rambursare;
    - Fisa de calcul a SIN-ului;
    - Fisa de analiza;
    - Nota privind rezultatul analizei.
    (4.2.7.b.) Deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare cu risc mare, impreuna cu Fisa de calcul a SIN-ului si Fisa de analiza, se transmit zilnic la compartimentul cu atributii de control fiscal.

    CAP. 3
    Fluxul operatiunilor in cazul deconturilor cu sume negative cu optiune de rambursare solutionate cu control fiscal anticipat

    (1) Deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare, care au fost incadrate in categoria de risc mare, se transmit, zilnic, impreuna cu documentatia aferenta, compartimentului cu atributii de control fiscal in vederea efectuarii controlului.
    (2) Dupa efectuarea controlului, compartimentul cu atributii in domeniul controlului fiscal va intocmi Raportul de inspectie fiscala.
    (3) In maxim 35 de zile calendaristice de la data depunerii decontului, compartimentul cu atributii de control fiscal va transmite compartimentului de specialitate dosarul solicitarii, impreuna cu Raportul de inspectie fiscala.
    (4) In aceeasi zi, compartimentul de specialitate va intocmi Decizia de rambursare a TVA in trei exemplare. Decizia va fi semnata de seful compartimentului si aprobata de conducatorul unitatii fiscale/directorul coordonator.

    CAP. 4
    Dispozitii speciale privind solutionarea deconturilor cu sume negative cu optiune de rambursare

    (1) Pentru marii contribuabili rambursarea se acorda cu control ulterior.
    In categoria marilor contribuabili se cuprind platitorii definiti in Ordinul ministrului finantelor nr. 1173/2000 privind organizarea activitatii de administrare si control financiar fiscal la marii contribuabili si Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3/2003 privind organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucuresti si judetul Ilfov in cadrul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, cu completarile aduse prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 512/2003.
    Compartimentele cu atributii de control fiscal vor verifica, la sediul platitorului, rambursarile acordate, semestrial sau anual, dupa caz, in functie de rezultatele verificarilor anterioare.
    (2) Primul decont cu sume negative cu optiune de rambursare depus, dupa inregistrarea investitiei potrivit legii, de catre platitorii care realizeaza investitii ce se incadreaza in prevederile Legii nr. 332/2001 privind promovarea investitiilor directe cu impact semnificativ in economie, cu modificarile si completarile ulterioare, va fi supus controlului fiscal, rambursarea fiind acordata cu control anticipat.
    Solicitarile ulterioare depuse de aceasta categorie de platitori, pe durata derularii investitiei, vor fi solutionate cu control ulterior.
    Compartimentele cu atributii de control fiscal vor verifica, la sediul platitorului, rambursarile acordate semestrial sau, dupa caz, anual, in functie de rezultatele verificarilor anterioare.
    (3) Platitorii constituiti potrivit Ordonantei Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat beneficiaza de rambursare in conditiile prevazute de alin. (2) de mai sus.

    CAP. 5
    Fluxul operatiunilor in cadrul compartimentului de colectare

    (1) La sfarsitul fiecarei zile, compartimentul de specialitate va transmite compartimentului de colectare, in vederea compensarii si/sau rambursarii, Deciziile de rambursare, care au fost aprobate de conducatorul unitatii fiscale/directorul coordonator.
    (2) Compartimentul de colectare, in baza datelor din evidenta analitica pe platitor si a Deciziei de rambursare, intocmeste Nota de compensare si/sau rambursare, conform formularelor aprobate.
    Nota se intocmeste in patru exemplare, se semneaza de seful compartimentului de colectare si se aproba de conducatorul unitatii fiscale/directorul coordonator.
    Nota aprobata se transmite, cel mai tarziu a doua zi, pe baza de borderou, compartimentului trezorerie in vederea efectuarii compensarii si/sau rambursarii.
    (3) Dupa efectuarea compensarii si/sau rambursarii compartimentul de trezorerie va transmite compartimentului de colectare trei exemplare din Nota de compensare si/sau rambursare cuprinzand si data la care s-a efectuat operatiunea de compensare si/sau rambursare, cel tarziu a doua zi de la efectuarea compensarii si/sau rambursarii.

    CAP. 6
    Finalizarea procedurii si arhivarea documentelor

    (1) Compartimentul de colectare va retine Decizia de rambursare si un exemplar din Nota de compensare si/sau rambursare si va transmite compartimentului de specialitate, cel mai tarziu a doua zi, doua exemplare din Nota, un exemplar pentru a fi comunicat platitorului si un exemplar in vederea arhivarii.
    (2) Dupa operarea datelor privind solutionarea decontului cu sume negative cu optiune de rambursare in evidenta speciala, compartimentul de specialitate va transmite dosarul solicitarii compartimentului de gestionare a dosarului fiscal, pentru arhivare.
    Dosarul solicitarii, care va cuprinde:
    - Decontul cu sume negative cu optiune de rambursare;
    - Fisa de calcul a SIN-ului;
    - Fisa de analiza;
    - Nota privind rezultatele analizei si/sau Raportul de inspectie fiscala, dupa caz;
    - Decizia de rambursare a TVA;
    - Nota de compensare si/sau rambursare cuprinzand data la care s-a efectuat operatiunea de compensare si/sau rambursare.
    (3) In cel mult 1 zi de la primirea Notei de compensare si/sau rambursare de la compartimentul de colectare, compartimentul de specialitate instiinteaza platitorul despre modul de solutionare a optiunii de rambursare, prin transmiterea Deciziei de rambursare, insotita de Nota de compensare si/sau rambursare.
    (4) Compartimentul de specialitate va transmite compartimentului de control fiscal, pana la data de 1 a lunii urmatoare, un extras al registrului de evidenta speciala, cuprinzand deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare, solutionate cu control ulterior, pentru cuprinderea in programul de inspectie fiscala.

    CAP. 7
    Raportarea modului de solutionare

    Directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, Directia generala de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucuresti si din judetul Ilfov vor raporta lunar, pana la sfarsitul lunii urmatoare celei in care au fost depuse Deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare, Directiei generale de gestiune a impozitelor si contributiilor, din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, situatia rambursarilor efectuate, potrivit modelului din anexa nr. 6.

    ANEXA 1

       Evidenta cererilor de rambursare depuse de platitorii de TVA

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Cod de inregistrare fiscala
    B - Nr. si data inregistrarii decontului negativ cu optiune de rambursare
    C - Procedura aplicata in solutionare
    D - Diferente constatate fata de suma solicitata
    E - Nr. si data adresei de transmitere spre solutionare compartimentului de control fiscal
    F - Nr. si data adresei de transmitere a rezultatelor controlului de la directia controlului fiscal
    G - Data efectuarii compensarii si/sau a restituirii

 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Denumire/ | A | B |   Suma   | C | Decizia   |   Suma   | D | E | F | G |
|crt.| nume,     |   |   |solicitata|*1)| organului | aprobata |   |   |   |   |
|    | prenume   |   |   |          |   | fiscal*2) |          |   |   |   |   |
|    | platitor  |   |   |          |   |           |          |   |   |   |   |
|____|___________|___|___|__________|___|___________|__________|___|___|___|___|
|____|___________|___|___|__________|___|___________|__________|___|___|___|___|
|____|___________|___|___|__________|___|___________|__________|___|___|___|___|
|____|___________|___|___|__________|___|___________|__________|___|___|___|___|
    *1) se va completa cu: SIN - in cazul solutionarii in urma compararii cu
                                 SIN;
                            AR - in cazul solutionarii pe baza de analiza de
                                 risc;
                            CF - in cazul solutionarii cu control fiscal;
                            CU - in cazul solutionarii cu control ulterior,
                                 pentru cazurile speciale de rambursare de la
                                 cap. IV.
    *2) se va completa cu:   A - in cazul cererilor aprobate;
                             R - in cazul cererilor respinse.

    ANEXA 2

              FISA DE CALCUL A STANDARDULUI INDIVIDUAL NEGATIV

 ______________________________________________________________________________
| Denumirea platitorului |                                                     |
| de TVA                 |                                                     |
|________________________|_____________________________________________________|
| Codul de identificare  |                 |                 |                 |
| fiscala                |                 |                 |                 |
|________________________|_________________|_________________|_________________|
| Judetul    |              | Localitatea |                                    |
|____________|______________|_____________|____________________________________|
| Strada |                    | Numar |    | Bloc |    | Scara |    | Ap. |    |
|________|____________________|_______|____|______|____|_______|____|_____|____|
| Cod postal |           | Sector |    | Tel: |       | Fax:|    | E-mail |    |
|____________|___________|________|____|______|_______|_____|____|________|____|

    A. SIN-ul brut                                   ..........................
    (Suma de TVA deductibil - Suma de TVA colectat)/nr. perioade de raportare (12 sau 4)

    B. Ajustare la inflatie                           ..........................
    (rd. A x indice inflatie)

    C. Indicatori
 _____________________________________________________________________
|Nr. |                        INDICATORI                      |Punctaj|
|crt.|                                                        |       |
|____|________________________________________________________|_______|
| 1  | Capital social varsat                                  |       |
|____|________________________________________________________|_______|
|    | mai mic de 25 mil. lei                                 |   50  |
|____|________________________________________________________|_______|
|    | intre 25 - 500 mil. lei                                |   25  |
|____|________________________________________________________|_______|
|    | mai mare 500 mil. lei                                  |    0  |
|____|________________________________________________________|_______|
| 2  | Imobilizari corporale                                  |       |
|____|________________________________________________________|_______|
|    | - mai mici decat suma medie de rambursat               |   45  |
|____|________________________________________________________|_______|
|    | - mai mari decat suma medie de rambursat               |    0  |
|____|________________________________________________________|_______|
| 3  | Rezultatul financiar al anului precedent               |       |
|____|________________________________________________________|_______|
|    | Profit                                                 |    0  |
|____|________________________________________________________|_______|
|    | Pierdere                                               |   20  |
|____|________________________________________________________|_______|
| 4* | Obiectul de activitate preponderent                    |       |
|____|________________________________________________________|_______|
|    | comert intern                                          |   60  |
|____|________________________________________________________|_______|
|    | Servicii                                               |   40  |
|____|________________________________________________________|_______|
|    | productie agricola                                     |   20  |
|____|________________________________________________________|_______|
|    | productie industriala, perfectionare activa,           |       |
|    | comert exterior in nume propriu                        |    0  |
|____|________________________________________________________|_______|
| 5  | Deconturi de TVA nedepuse                              |       |
|____|________________________________________________________|_______|
|    | 0                                                      |    0  |
|____|________________________________________________________|_______|
|    | mai mult decat 1                                       |   40  |
|____|________________________________________________________|_______|
| 6  | Raportul dintre media vanzarilor si media achizitiilor |       |
|____|________________________________________________________|_______|
|    | - media vanzarilor mai mare decat media achizitiilor   |    0  |
|____|________________________________________________________|_______|
|    | - media vanzarilor mai mica decat media achizitiilor   |   45  |
|____|________________________________________________________|_______|
| 7* | Declaratii fiscale nedepuse in perioada de referinta   |       |
|____|________________________________________________________|_______|
|    | - nici una (toate declaratiile depuse)                 |    0  |
|____|________________________________________________________|_______|
|    | 1 - 2                                                  |   20  |
|____|________________________________________________________|_______|
|    | 3 - 4                                                  |   40  |
|____|________________________________________________________|_______|
|    | mai mult de 4                                          |   60  |
|____|________________________________________________________|_______|
| 8* | Obligatii fiscale restante in perioada de referinta    |       |
|____|________________________________________________________|_______|
|    | - obligatii la inceputul perioadei mai mici decat      |       |
|    | obligatiile la sfarsitul perioadei                     |   50  |
|____|________________________________________________________|_______|
|    | - obligatii la inceputul perioadei mai mari decat      |       |
|    | obligatiile la sfarsitul perioadei                     |   30  |
|____|________________________________________________________|_______|
|    | - nu exista                                            |    0  |
|____|________________________________________________________|_______|
| 9* | Obligatii de plata restante la TVA                     |       |
|____|________________________________________________________|_______|
|    | - fara obligatii restante                              |    0  |
|____|________________________________________________________|_______|
|    | - cu obligatii restante                                |   40  |
|____|________________________________________________________|_______|
|10  | Perioada scursa de la ultimul control de fond          |       |
|____|________________________________________________________|_______|
|    | - maxim 12 luni                                        |    0  |
|____|________________________________________________________|_______|
|    | - intre 13 - 24 luni                                   |   25  |
|____|________________________________________________________|_______|
|    | - peste 24 luni                                        |   35  |
|____|________________________________________________________|_______|
|    | - nu a avut control de la infiintare, iar perioada     |       |
|    | de la infiintare este mai mare de 36 luni              |   50  |
|____|________________________________________________________|_______|
|11  | Nr. de rambursari solutionate fara control in          |       |
|    | perioada de referinta                                  |       |
|____|________________________________________________________|_______|
|    | - nu are                                               |    0  |
|____|________________________________________________________|_______|
|    | - sub 6                                                |   25  |
|____|________________________________________________________|_______|
|    | - peste 6                                              |   50  |
|____|________________________________________________________|_______|
|12  | Ponderea sumelor respinse la controlul TVA, in totalul |       |
|    | solicitat la rambursare in perioada de referinta       |       |
|____|________________________________________________________|_______|
|    | - nu are                                               |    0  |
|____|________________________________________________________|_______|
|    | - 5 - 10%                                              |   15  |
|____|________________________________________________________|_______|
|    | - 10 - 20%                                             |   35  |
|____|________________________________________________________|_______|
|    | - 20 - 30%                                             |   45  |
|____|________________________________________________________|_______|
|    | - peste 30%                                            |  100  |
|____|________________________________________________________|_______|
|    | TOTAL PUNCTAJ                                          |       |
|____|________________________________________________________|_______|

    D. Coeficient de ajustare in functie de comportamentul fiscal  ............

    E. SIN                                           ..........................

    pct. 4* - Nomenclatorul CAEN si codurile CAEN aplicabile acestui punct sunt prevazute in anexa nr. 3.
    pct. 7* - se verifica depunerea formularului 100 "Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat".
    pct. 8* si pct. 9* - se considera toate obligatiile declarate de catre contribuabili sau stabilite de catre organul fiscal si neachitate, cu exceptia sumelor pentru care acesta beneficiaza de inlesniri la plata aprobate de organul fiscal competent.

    LEGENDA:
    Locul de unde se obtin elementele din fisa de ajustare:
    1. Bilantul contabil, pentru punctele 1, 2, 3, 4.
    2. Aplicatia "DECIMP", pentru punctele 5, 6, 7.
    3. Fisa analitica de evidenta pe platitori, pentru punctele 8, 9.
    4. Dosarul fiscal, pentru punctul 10.
    5. Registrul de evidenta a cererilor de rambursare TVA, pentru punctele 11, 12.

    ANEXA 3

    Coduri CAEN pentru completarea pozitiei 4 lit. C din anexa nr. 2

Incadrare  Cod                            Denumire
in poz. 4  CAEN
    1      5010  Comert cu autovehicule
    1      5030  Comert cu piese si accesorii pentru autovehicule
    1      5040  Comert cu motociclete, piese si accesorii aferente si reparatii
    1      5050  Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule
    1      5111  Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale
                 vii, materii prime textile si cu semiproduse
    1      5112  Intermedieri in comertul cu combustibili, minerale si produse
                 chimice pentru industrie
    1      5113  Intermedieri in comertul cu material lemnos si de
                 constructii
    1      5114  Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale,
                 nave si avioane
    1      5115  Intermedieri in comertul cu mobila, articole de menaj si de
                 fierarie
    1      5116  Intermedieri in comertul cu textile, confectii, incaltaminte si
                 articole
    1      5117  Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si
                 tutun
    1      5118  Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu
                 caracter specific, n.c.a.
    1      5119  Intermedieri in comertul cu produse diverse
    1      5121  Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor si furajelor
    1      5122  Comert cu ridicata al florilor si al plantelor
    1      5123  Comert cu ridicata al animalelor vii
    1      5124  Comert cu ridicata al pieilor brute si al pieilor prelucrate
    1      5125  Comert cu ridicata al tutunului neprelucrat
    1      5131  Comert cu ridicata al fructelor si legumelor proaspete
    1      5132  Comert cu ridicata al carnii si produselor din carne
    1      5133  Comert cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor si
                 grasimilor comestibile
    1      5134  Comert cu ridicata al bauturilor
    1      5135  Comert cu ridicata al produselor din tutun
    1      5136  Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor
                 zaharoase
    1      5137  Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente
    1      5138  Comert cu ridicata, specializat, al altor alimente, inclusiv
                 peste, crustacee si moluste
    1      5139  Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi
                 si tutun
    1      5141  Comert cu ridicata al produselor textile
    1      5142  Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei
    1      5143  Comert cu ridicata al aparatelor electrice si de uz
                 gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoarelor
    1      5144  Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlarie,
                 tapete si produse de intretinere
    1      5145  Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie
    1      5146  Comert cu ridicata al produselor farmaceutice
    1      5147  Comert cu ridicata al altor bunuri de consum nealimentare,
                 n.c.a.
    1      5151  Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi
                 si al produselor derivate
    1      5152  Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice
    1      5153  Comert cu ridicata al materialului lemnos si de constructii
    1      5154  Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de
                 fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire
    1      5155  Comert cu ridicata al produselor chimice
    1      5156  Comert cu ridicata al altor produse intermediare
    1      5157  Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor
    1      5181  Comert cu ridicata al masinilor unelte
    1      5182  Comert cu ridicata al masinilor pentru industria miniera si
                 constructii
    1      5183  Comert cu ridicata al masinilor pentru industria textila si al
                 masinilor de cusut si de tricotat
    1      5184  Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor
                 periferice si software-ului
    1      5185  Comert cu ridicata al altor masini si echipamente de birou
    1      5186  Comert cu ridicata al altor componente si echipamente
                 electronice
    1      5187  Comert cu ridicata al altor aparaturi utilizate in industrie,
                 comert si transporturi
    1      5188  Comert cu ridicata al masinilor, accesoriilor si uneltelor
                 agricole, inclusiv al tractoarelor
    1      5190  Comert cu ridicata al altor produse
    1      5211  Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare
                 predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
    1      5212  Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare
                 predominanta de produse nealimentare
    1      5221  Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete
    1      5222  Comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne
    1      5223  Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor
    1      5224  Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si
                 produselor zaharoase
    1      5225  Comert cu amanuntul al bauturilor
    1      5226  Comert cu amanuntul al produselor din tutun
    1      5227  Comert cu amanuntul, in magazine specializate, al produselor
                 alimentare
    1      5231  Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice
    1      5232  Comert cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice
    1      5233  Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie
    1      5241  Comert cu amanuntul al textilelor
    1      5242  Comert cu amanuntul al imbracamintei
    1      5243  Comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele
    1      5244  Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si
                 al altor articole de uz casnic
    1      5245  Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor
                 electro-menajere, al aparatelor de radio si televizoarelor
    1      5246  Comert cu amanuntul cu articole de fierarie, cu articole din
                 sticla si cu cele pentru vopsit
    1      5247  Comert cu amanuntul al cartilor, ziarelor si articolelor de
                 papetarie
    1      5248  Comert cu amanuntul, in magazine specializate, al altor
                 produse, n.c.a.
    1      5250  Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin
                 magazine
    1      5261  Comert cu amanuntul prin corespondenta
    1      5262  Comert cu amanuntul prin standuri si piete
    1      5263  Comert cu amanuntul care nu se efectueaza prin magazine
    2      2211  Editarea cartilor
    2      2212  Editarea ziarelor
    2      2213  Editarea revistelor si a periodicelor
    2      2214  Editarea inregistrarilor sonore
    2      2215  Alte activitati de editare
    2      2221  Tiparirea ziarelor
    2      2222  Alte activitati de tiparire n.c.a.
    2      2223  Legatorie
    2      2224  Servicii pregatitoare pentru pretiparire
    2      2225  Alte lucrari de tipografie
    2      2231  Reproducerea inregistrarilor audio
    2      2232  Reproducerea inregistrarilor video
    2      2233  Reproducerea inregistrarilor informatice
    2      2512  Resaparea anvelopelor
    2      2670  Taierea, fasonarea si finisarea pietrei
    2      2852  Operatiuni de mecanica generala
    2      3621  Baterea monedelor si medaliilor
    2      4100  Captarea, tratarea si distributia apei
    2      4511  Demolarea constructiilor, terasamente si organizare de santiere
    2      4512  Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii
    2      4521  Constructii de cladiri si lucrari de geniu
    2      4522  Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii
    2      4523  Constructii de autostrazi, drumuri, aerodroame si baze sportive
    2      4524  Constructii hidrotehnice
    2      4525  Alte lucrari speciale pentru constructii
    2      4531  Lucrari de instalatii electrice
    2      4532  Lucrari de izolatii si protectie anticoroziva
    2      4533  Lucrari de instalatii tehnico-sanitare
    2      4534  Alte lucrari de instalatii
    2      4541  Lucrari de ipsoserie
    2      4542  Lucrari de tamplarie si dulgherie
    2      4543  Lucrari de pardosire si placare a peretilor
    2      4544  Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri
    2      4545  Alte lucrari de finisare
    2      4550  Inchirierea utilajelor de constructii si demolare, cu personal
                 de deservire
    2      5020  Intretinerea si repararea autovehiculelor
    2      5271  Reparatii de incaltaminte si ale altor articole din piele
    2      5272  Reparatii de articole electrice de uz gospodaresc
    2      5273  Reparatii de ceasuri si bijuterii
    2      5274  Alte reparatii de articole personale n.c.a.
    2      5510  Hoteluri
    2      5521  Tabere de tineret si refugii montane
    2      5522  Campinguri, inclusiv parcuri pentru rulote
    2      5523  Alte mijloace de cazare
    2      5530  Restaurante
    2      5540  Baruri
    2      5551  Cantine
    2      5552  Alte unitati de preparare a hranei
    2      6010  Transporturi pe calea ferata
    2      6021  Alte transporturi terestre de calatori, pe baza de grafic
    2      6022  Transporturi cu taxiuri
    2      6023  Transporturi terestre de calatori, ocazionale
    2      6024  Transporturi rutiere de marfuri
    2      6030  Transporturi prin conducte
    2      6110  Transporturi maritime si de coasta
    2      6120  Transporturi pe cai navigabile interioare
    2      6210  Transporturi aeriene dupa grafic
    2      6220  Transporturi aeriene ocazionale
    2      6230  Transporturi spatiale
    2      6311  Manipulari
    2      6312  Depozitari
    2      6321  Alte activitati anexe transporturilor terestre
    2      6322  Alte activitati anexe transporturilor pe apa
    2      6323  Alte activitati anexe transporturilor aeriene
    2      6330  Activitati ale agentiilor de voiaj si a tur-operatorilor;
                 activitati de asistenta turistica n.c.a.
    2      6340  Activitati ale altor agentii de transport
    2      6411  Activitatile postei nationale
    2      6412  Alte activitati de curier (altele decat cele de posta
                 nationala)
    2      6420  Telecomunicatii
    2      6511  Activitati ale bancii centrale (nationale)
    2      6512  Alte activitati de intermedieri monetare
    2      6521  Activitati de creditare pe baza de contract (Leasing financiar)
    2      6522  Alte activitati de creditare
    2      6523  Alte tipuri de intermedieri financiare
    2      6601  Activitati de asigurari de viata
    2      6602  Activitati ale caselor de pensii (cu exceptia celor din
                 sistemul public de asigurari sociale)
    2      6603  Alte activitati de asigurare (exceptand asigurarile de viata)
    2      6711  Administrarea pietelor financiare
    2      6712  Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare si
                 administrare a fondurilor (agenti financiari)
    2      6713  Activitati auxiliare intermedierilor financiare (cu exceptia
                 caselor de asigurari si de pensii)
    2      6720  Activitati auxiliare ale caselor de asigurari si de pensii
    2      7011  Dezvoltare (promovare) imobiliara
    2      7012  Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
    2      7020  Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau
                 inchiriate
    2      7031  Agentii imobiliare
    2      7032  Administrarea imobilelor pe baza de tarife sau contract
    2      7110  Inchirierea autoturismelor si utilitarelor de capacitate mica
    2      7121  Inchirierea altor mijloace de transport terestru
    2      7122  Inchirierea mijloacelor de transport pe apa
    2      7123  Inchirierea mijloacelor de transport aerian
    2      7131  Inchirierea masinilor si echipamentelor agricole
    2      7132  Inchirierea masinilor si echipamentelor pentru constructii,
                 fara personal de deservire aferent
    2      7133  Inchirierea masinilor si echipamentelor de birou, inclusiv a
                 calculatoarelor
    2      7134  Inchirierea altor masini si echipamente n.c.a.
    2      7140  Inchirierea bunurilor personale si gospodaresti n.c.a.
    2      7210  Consultanta in domeniul echipamentelor de calcul (hardware)
    2      7221  Editare de programe
    2      7222  Consultanta si furnizare de alte produse software
    2      7230  Prelucrarea informatica a datelor
    2      7240  Activitati legate de bazele de date
    2      7250  Intretinerea si repararea masinilor de birou, de contabilizat
                 si a calculatoarelor
    2      7260  Alte activitati legate de informatica
    2      7310  Cercetare-dezvoltare in stiinte fizice si naturale
    2      7320  Cercetare-dezvoltare in stiinte sociale si umaniste
    2      7411  Activitati juridice
    2      7412  Activitati de contabilitate, revizie contabila, consultanta in
                 domeniul fiscal
    2      7413  Activitati de studiere a pietei si de sondaj
    2      7414  Activitati de consultanta pentru afaceri si management
    2      7415  Activitatile de management ale holdingurilor
    2      7420  Activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta
                 tehnica legate de acestea
    2      7430  Activitati de testari si analize tehnice
    2      7440  Publicitate
    2      7450  Selectia si plasarea fortei de munca
    2      7460  Activitati de investigatie si protectie a bunurilor si
                 persoanelor
    2      7470  Activitati de intretinere si curatare a cladirilor
    2      7481  Activitati fotografice
    2      7482  Activitati de ambalare
    2      7485  Activitati de secretariat si traducere
    2      7486  Activitati ale centrelor de intermediere telefonica
    2      7487  Alte activitati de servicii prestate in principal
                 intreprinderilor
    2      7511  Servicii de administratie generala
    2      7512  Reglementarea activitatilor organismelor care presteaza
                 servicii in domeniul ingrijirii sanatatii, invatamantului,
                 culturii si al altor activitati sociale, excluzand protectia
                 sociala
    2      7513  Controlul activitatilor economice
    2      7514  Servicii de sustinere a administratiilor publice
    2      7521  Activitati de afaceri externe
    2      7522  Activitati de aparare nationala
    2      7523  Activitati de justitie
    2      7524  Activitati de ordine publica
    2      7525  Activitati de protectie civila
    2      7530  Activitati de protectie sociala obligatorie
    2      8010  Invatamant primar
    2      8021  Invatamant secundar general
    2      8022  Invatamant secundar teoretic, tehnic sau profesional
    2      8030  Invatamantul superior
    2      8041  Scoli de conducere (pilotaj)
    2      8042  Alte forme de invatamant
    2      8511  Activitati de asistenta spitaliceasca si sanatoriala
    2      8512  Activitati de asistenta medicala ambulatorie
    2      8513  Activitati de asistenta stomatologica
    2      8514  Alte activitati referitoare la sanatatea umana
    2      8520  Activitati veterinare
    2      8531  Activitati de asistenta sociala, cu cazare
    2      8532  Activitati de asistenta sociala, fara cazare
    2      9001  Colectarea si tratarea apelor uzate
    2      9002  Colectarea si tratarea altor reziduuri
    2      9003  Salubritate, depoluare si activitati similare
    2      9111  Activitati ale organizatiilor economice si patronale
    2      9112  Activitati ale organizatiilor profesionale
    2      9120  Activitati ale sindicatelor salariatilor
    2      9131  Activitati ale organizatiilor religioase
    2      9132  Activitati ale organizatiilor politice
    2      9133  Alte activitati asociative n.c.a.
    2      9211  Productia de filme cinematografice si video
    2      9212  Distributia de filme cinematografice si video
    2      9213  Proiectia de filme cinematografice
    2      9220  Activitati de radio si televiziune
    2      9231  Creatie si interpretare artistica si literara
    2      9232  Activitati de gestionare a salilor de spectacol
    2      9233  Balciuri si parcuri de distractii
    2      9234  Alte activitati de spectacole n.c.a.
    2      9240  Activitati ale agentiilor de presa
    2      9251  Activitati ale bibliotecilor si arhivelor
    2      9252  Activitati ale muzeelor, conservarea monumentelor si cladirilor
    2      9253  Activitati ale gradinilor botanice si zoologice ale
                 rezervatiilor
    2      9261  Activitati ale bazelor sportive
    2      9262  Alte activitati sportive
    2      9271  Jocuri de noroc si pariuri
    2      9272  Alte activitati recreative
    2      9301  Spalarea, curatarea si vopsirea textilelor si blanurilor
    2      9302  Coafura si alte activitati de infrumusetare
    2      9303  Activitati de pompe funebre si similare
    2      9304  Activitati de intretinere corporala
    2      9305  Alte activitati de servicii personale, n.c.a.
    2      9500  Activitati ale personalului angajat in gospodarii particulare
    2      9600  Activitati desfasurate in gospodarii private, de producere a
                 bunurilor destinate consumului propriu
    2      9700  Activitati ale gospodariilor private, de servicii pentru
                 scopuri proprii
    2      9900  Activitati ale organizatiilor si organismelor extrateritoriale
    3       111  Cultivarea cerealelor, porumbului si a altor plante n.c.a.
    3       112  Cultivarea legumelor, a specialitatilor horticole si a
                 produselor de sera
    3       113  Cultivarea fructelor, nucilor, a plantelor pentru bauturi si
                 mirodenii
    3       121  Cresterea animalelor, activitatea fermelor pentru obtinerea
                 laptelui
    3       122  Cresterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, magarilor,
                 catarilor si asinilor
    3       123  Cresterea porcinelor
    3       124  Cresterea pasarilor
    3       125  Cresterea altor animale
    3       130  Activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu
                 cresterea animalelor)
    3       141  Activitati de servicii anexe agriculturii; gradinarit
                 peisagistic (arhitectura peisagera)
    3       142  Activitati de servicii pentru cresterea animalelor, cu exceptia
                 activitatilor veterinare
    3       150  Vanatoare, ocrotirea vanatului, inclusiv activitati de servicii
                 anexe
    3       201  Silvicultura si exploatare forestiera
    3       202  Servicii auxiliare silviculturii si exploatarii forestiere
    3       501  Pescuitul
    3       502  Piscicultura
    4      1010  Extractia si prepararea carbunelui superior
                 (PCS >/= 23865 kj/kg)
    4      1020  Extractia si prepararea carbunelui inferior (PCS < 23865 kj/kg)
    4      1030  Extractia si prepararea turbei
    4      1110  Extractia hidrocarburilor
    4      1120  Activitati de servicii anexe extractiei petrolului si gazelor
                 naturale, exclusiv prospectiunile
    4      1200  Extractia si prepararea minereurilor radioactive
    4      1310  Extractia si prepararea minereurilor feroase
    4      1320  Extractia si prepararea minereurilor neferoase si rare
                 (exclusiv minereuri radioactive)
    4      1411  Extractia pietrei pentru constructii
    4      1412  Extractia pietrei calcaroase, ghipsului si a cretei
    4      1413  Extractia ardeziei
    4      1421  Extractia pietrisului si nisipului
    4      1422  Extractia argilei si caolinului
    4      1430  Extractia si prepararea minereurilor pentru industria chimica
                 si a ingrasamintelor naturale
    4      1440  Extractia sarii
    4      1450  Alte activitati extractive n.c.a.
    4      1511  Productia si conservarea carnii
    4      1512  Productia si conservarea carnii de pasare
    4      1513  Prepararea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare)
    4      1520  Prelucrarea si conservarea pestelui si a produselor din peste
    4      1531  Prelucrarea si conservarea cartofilor
    4      1532  Fabricarea sucurilor din fructe si legume
    4      1533  Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor
    4      1541  Fabricarea uleiurilor si grasimilor brute
    4      1542  Fabricarea uleiurilor si grasimilor rafinate
    4      1543  Fabricarea margarinei si produselor comestibile similare
    4      1551  Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor
    4      1552  Fabricarea inghetatei
    4      1561  Fabricarea produselor de morarit
    4      1562  Fabricarea amidonului si a produselor din amidon
    4      1571  Fabricarea produselor pentru hrana animalelor de ferma
    4      1572  Fabricarea produselor pentru hrana animalelor de companie
    4      1581  Fabricarea painii; fabricarea produselor proaspete de patiserie
    4      1582  Fabricarea biscuitilor, piscoturilor si altor produse similare
    4      1583  Fabricarea zaharului
    4      1584  Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor
                 zaharoase
    4      1585  Fabricarea macaroanelor, taiteilor, cuscus-ului si a altor
                 produse
    4      1586  Prelucrarea ceaiului si cafelei
    4      1587  Fabricarea condimentelor
    4      1588  Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor
                 dietetice
    4      1589  Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
    4      1591  Fabricarea bauturilor alcoolice distilate
    4      1592  Fabricarea alcoolului etilic de fermentatie
    4      1593  Fabricarea vinurilor
    4      1594  Fabricarea cidrului si a altor vinuri din fructe
    4      1595  Fabricarea altor bauturi nedistilate, obtinute prin fermentare
    4      1596  Fabricarea berii
    4      1597  Fabricarea maltului
    4      1598  Productia de ape minerale si bauturi racoritoare nealcoolice
    4      1600  Fabricarea produselor din tutun
    4      1711  Pregatirea fibrelor si filarea in fire de bumbac si tip bumbac
    4      1712  Pregatirea fibrelor si filarea in fire de lana cardata si tip
                 lana cardata
    4      1713  Pregatirea fibrelor si filarea in fire de lana pieptanata si
                 tip lana
    4      1714  Pregatirea si filarea in fire a fibrelor tip in
    4      1715  Prelucrarea si rasucirea matasii naturale si artificiale
                 (inclusiv din scame) si a firelor sintetice
    4      1716  Fabricarea atei de cusut
    4      1717  Pregatirea fibrelor si filarea altor tipuri de fire
    4      1721  Tesaturi din bumbac si din fire tip bumbac
    4      1722  Tesaturi din lana cardata si din fire tip lana cardata
    4      1723  Tesaturi din lana pieptanata si din fire tip lana pieptanata
    4      1724  Tesaturi din matase si din fire tip matase
    4      1725  Tesaturi din alte textile
    4      1730  Finisarea materialelor textile
    4      1740  Fabricarea de articole confectionate din textile (cu exceptia
                 imbracamintei si lenjeriei de corp)
    4      1751  Fabricarea de covoare si mochete
    4      1752  Fabricarea de franghii, sfori si plase
    4      1753  Fabricarea de textile netesute si articole din acestea, cu
                 exceptia confectiilor de imbracaminte
    4      1754  Fabricarea altor articole textile, n.c.a.
    4      1760  Fabricarea de metraje prin tricotare sau crosetare
    4      1771  Fabricarea de ciorapi, sosete si ciorapi pantalon, tricotati
                 sau crosetati
    4      1772  Fabricarea de pulovere, veste si articole similare tricotate
                 sau crosetate
    4      1810  Fabricarea articolelor de imbracaminte din piele
    4      1821  Fabricarea de articole de imbracaminte pentru lucru
    4      1822  Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de
                 corp)
    4      1823  Fabricarea de articole de lenjerie de corp
    4      1824  Fabricarea altor articole de imbracaminte si accesorii n.c.a.
    4      1830  Prepararea si vopsirea blanurilor; fabricarea articolelor din
                 blana
    4      1910  Tabacirea si finisarea pieilor
    4      1920  Fabricarea de articole de voiaj si marochinarie si a
                 articolelor de harnasament
    4      1930  Fabricarea incaltamintei
    4      2010  Taierea si rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului
    4      2020  Fabricarea de produse stratificate din lemn: placaj, panel,
                 furnire, placi din aschii de lemn, placi fibrolemnoase etc.
    4      2030  Fabricarea de elemente de dulgherie si tamplarie pentru
                 constructii
    4      2040  Fabricarea ambalajelor din lemn
    4      2051  Fabricarea altor produse din lemn
    4      2052  Fabricarea articolelor din pluta, paie si impletituri
    4      2111  Fabricarea celulozei
    4      2112  Fabricarea hartiei si cartonului
    4      2121  Fabricarea hartiei si cartonului ondulat si ambalajelor din
                 hartie sau carton
    4      2122  Fabricarea produselor de uz gospodaresc si sanitar, din hartie
                 sau carton
    4      2123  Fabricarea articolelor de papetarie
    4      2124  Fabricarea tapetului
    4      2125  Fabricarea altor articole din hartie si carton n.c.a.
    4      2310  Fabricarea produselor de cocserie
    4      2320  Fabricarea produselor obtinute din prelucrarea titeiului
    4      2330  Prelucrarea combustibililor nucleari
    4      2411  Fabricarea gazelor industriale
    4      2412  Fabricarea colorantilor si a pigmentilor
    4      2413  Fabricarea altor produse chimice anorganice de baza
    4      2414  Fabricarea altor produse chimice organice de baza
    4      2415  Fabricarea ingrasamintelor si produselor azotoase
    4      2416  Fabricarea materialelor plastice in forme primare
    4      2417  Fabricarea cauciucului sintetic in forme primare
    4      2420  Fabricarea pesticidelor si a altor produse agrochimice
    4      2430  Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice si
                 masticurilor
    4      2441  Fabricarea produselor farmaceutice de baza
    4      2442  Fabricarea preparatelor farmaceutice
    4      2451  Fabricarea sapunurilor, detergentilor si a produselor de
                 intretinere
    4      2452  Fabricarea parfumurilor si a produselor cosmetice (de toaleta)
    4      2461  Fabricarea explozivilor
    4      2462  Fabricarea cleiurilor si gelatinelor
    4      2463  Fabricarea uleiurilor esentiale
    4      2464  Fabricarea preparatelor chimice de uz fotografic
    4      2465  Fabricarea suportilor destinati inregistrarilor
    4      2466  Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
    4      2470  Fabricarea fibrelor si firelor sintetice si artificiale
    4      2511  Fabricarea anvelopelor si a camerelor de aer
    4      2513  Fabricarea altor produse din cauciuc
    4      2521  Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din
                 material plastic
    4      2522  Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
    4      2523  Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii
    4      2524  Fabricarea altor produse din material plastic
    4      2611  Fabricarea sticlei plate
    4      2612  Prelucrarea si fasonarea sticlei plate
    4      2613  Fabricarea articolelor din sticla
    4      2614  Fabricarea fibrelor din sticla
    4      2615  Fabricarea de sticlarie tehnica
    4      2621  Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodaresc si
                 ornamental
    4      2622  Fabricarea de obiecte sanitare din ceramica
    4      2623  Fabricarea izolatorilor si pieselor izolante din ceramica
    4      2624  Fabricarea de produse ceramice de uz tehnic
    4      2625  Fabricarea altor produse ceramice
    4      2626  Fabricarea produselor ceramice refractare
    4      2630  Fabricarea placilor si dalelor, din ceramica
    4      2640  Fabricarea caramizilor, tiglelor si altor produse pentru
                 constructii, din argila arsa
    4      2651  Fabricarea cimentului
    4      2652  Fabricarea varului
    4      2653  Fabricarea ipsosului
    4      2661  Fabricarea elementelor din beton pentru constructii
    4      2662  Fabricarea elementelor din ipsos pentru constructii
    4      2663  Fabricarea betonului
    4      2664  Fabricarea mortarului
    4      2665  Fabricarea produselor din azbociment
    4      2666  Fabricarea altor elemente din beton, ciment si ipsos
    4      2681  Fabricarea de produse abrazive
    4      2682  Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
    4      2710  Productia de metale feroase sub forme primare si cea de
                 feroaliaje
    4      2721  Productia de tuburi (tevi) din fonta
    4      2722  Productia de tuburi (tevi) din otel
    4      2731  Tragere la rece
    4      2732  Laminare la rece
    4      2733  Productia altor profile obtinute la rece
    4      2734  Trefilare
    4      2741  Productia metalelor pretioase
    4      2742  Metalurgia aluminiului
    4      2743  Productia plumbului, zincului si cositorului
    4      2744  Metalurgia cuprului
    4      2745  Productia altor metale neferoase
    4      2751  Turnarea fontei
    4      2752  Turnarea otelului
    4      2753  Turnarea metalelor neferoase usoare
    4      2754  Turnarea altor metale neferoase
    4      2811  Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale
                 structurilor metalice
    4      2812  Fabricarea de elemente de dulgherie si tamplarie din metal
    4      2821  Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice
    4      2822  Productia de radiatoare si cazane pentru incalzire centrala
    4      2830  Productia generatoarelor de aburi (cu exceptia cazanelor pentru
                 incalzire centrala)
    4      2840  Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare
                 plastica; metalurgia pulberilor
    4      2851  Tratarea si acoperirea metalelor
    4      2861  Fabricarea produselor de taiat si de uz casnic
    4      2862  Fabricarea uneltelor de mana
    4      2863  Fabricarea articolelor de feronerie
    4      2871  Fabricarea de recipienti, containere si alte produse similare
                 din otel
    4      2872  Fabricarea ambalajelor din metale usoare
    4      2873  Fabricarea articolelor din fire metalice
    4      2874  Fabricarea de suruburi, buloane, lanturi si arcuri
    4      2875  Fabricarea altor articole din metal
    4      2911  Fabricarea de motoare si turbine (cu exceptia motoarelor pentru
                 avioane, autovehicule si motociclete)
    4      2912  Fabricarea de pompe si compresoare
    4      2913  Fabricarea de articole de robinetarie
    4      2914  Fabricarea lagarelor, angrenajelor si organelor mecanice de
                 transmisie
    4      2921  Fabricarea cuptoarelor industriale si arzatoarelor
    4      2922  Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat
    4      2923  Fabricarea echipamentelor industriale de ventilatie si
                 frigorifice (cu exceptia celor pentru uz casnic)
    4      2924  Fabricarea altor echipamente de utilizare generala
    4      2931  Fabricarea tractoarelor
    4      2932  Fabricarea altor masini si utilaje agricole si forestiere
    4      2941  Fabricarea masinilor-unelte portabile actionate electric
    4      2942  Fabricarea altor masini-unelte pentru prelucrarea metalului
    4      2943  Fabricarea altor masini-unelte n.c.a.
    4      2951  Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
    4      2952  Fabricarea utilajelor pentru extractie si constructii
    4      2953  Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare,
                 bauturilor si tutunului
    4      2954  Fabricarea utilajelor pentru industria textila, a imbracamintei
                 si a pielariei
    4      2955  Fabricarea utilajelor pentru industria hartiei si cartonului
    4      2956  Fabricarea altor masini si utilaje specifice
    4      2960  Fabricarea armamentului si munitiei
    4      2971  Fabricarea de masini si aparate electrocasnice
    4      2972  Fabricarea de aparate neelectrice, de uz casnic
    4      3001  Fabricarea masinilor de birou
    4      3002  Fabricarea calculatoarelor si a altor echipamente electronice
    4      3110  Productia de motoare, generatoare si transformatoare electrice
    4      3120  Productia de aparate pentru distributie si comanda
                 electricitatii
    4      3130  Productia de fire si cabluri electrice si optice
    4      3140  Productia de acumulatori, baterii si pile electrice
    4      3150  Productia de lampi electrice si echipamente de iluminat
    4      3161  Productia de componente electrice pentru motoare si vehicule
                 n.c.a.
    4      3162  Productia altor componente electrice n.c.a.
    4      3210  Productia tuburilor electronice si a altor componente
                 electronice
    4      3220  Productia de emitatoare radio-televiziune, echipamente si
                 aparate telefonice si telegrafice
    4      3230  Productia de receptoare de radio si televiziune; aparate de
                 inregistrare si reproducere audio sau video
    4      3310  Productia de aparatura si instrumente medicale
    4      3320  Productia de aparatura si instrumente de masura, verificare si
                 control (cu exceptia echipamentelor de masura, reglare si
                 control pentru procesele industriale)
    4      3330  Productia de echipamente de masura, reglare si control pentru
                 procese industriale
    4      3340  Productia de aparatura si instrumente optice si fotografice
    4      3350  Productia de ceasuri
    4      3410  Productia de autovehicule
    4      3420  Productia de caroserii, remorci si semiremorci
    4      3430  Productia de piese si accesorii pentru autovehicule si motoare
                 de autovehicule
    4      3511  Constructii si reparatii de nave
    4      3512  Constructii si reparatii de ambarcatiuni sportive si de
                 agrement
    4      3520  Constructia si repararea materialului rulant
    4      3530  Constructii si reparatii de aeronave si nave
    4      3541  Productia de motociclete
    4      3542  Productia de biciclete
    4      3543  Productia de vehicule pentru invalizi
    4      3550  Productia altor mijloace de transport, n.c.a.
    4      3611  Productia de scaune
    4      3612  Productia mobilierului pentru birou si magazine
    4      3613  Productia mobilierului pentru bucatarii
    4      3614  Productia altor tipuri de mobilier
    4      3615  Productia de saltele si somiere
    4      3622  Fabricarea bijuteriilor si articolelor similare din metale si
                 pietre
    4      3630  Fabricarea instrumentelor muzicale
    4      3640  Fabricarea articolelor pentru sport
    4      3650  Fabricarea jocurilor si jucariilor
    4      3661  Fabricarea bijuteriilor de fantezie
    4      3662  Confectionarea maturilor si periilor
    4      3663  Fabricarea altor produse manufacturiere
    4      3710  Recuperarea deseurilor si resturilor metalice reciclabile
    4      3720  Recuperarea deseurilor si resturilor nemetalice reciclabile
    4      4011  Productia de energie electrica
    4      4012  Transportul energiei electrice
    4      4013  Distributia si comercializarea energiei electrice
    4      4021  Productia gazelor
    4      4022  Distributia si comercializarea combustibililor gazosi, prin
                 conducte
    4      4030  Productia si distributia energiei termice si a apei calde

    ANEXA 4

                AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

                                 UNITATEA FISCALA .........................
                                 ..........................................
                                 Nr. inregistrare .......... Data .........

            DECIZIE DE RAMBURSARE A TAXEI PE VALOAREA ADAUGATA

    Catre:  Denumire/Nume, prenume ............................................
            Cod identificare fiscala ..........................................
    Adresa: Localitate ........... Str. ......... nr. ....... bl. .... ap. ....
            Etaj ........... judet/sector .....................................

    In baza art. 77 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, a Decontului de taxa pe valoarea adaugata pentru luna ............, inregistrat sub nr.. ............ din .............. si a analizei de risc/inspectiei fiscala efectuate in perioada .............................., se stabileste taxa pe valoarea adaugata de rambursat, astfel:

    TVA solicitata la rambursare ............. lei

    TVA aprobata la rambursare ............... lei

    Suma aprobata la rambursare urmeaza prevederile art. 104, 105 sau 106 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.

         Aprobat,                 Verificat,               Intocmit,
         Functia                  Functia                  Functia
         Nume, prenume            Nume, prenume            Nume, prenume
         Data                     Data                     Data
         Semnatura                Semnatura                Semnatura

    ANEXA 5

                          FISA DE ANALIZA DE RISC

    Cod fiscal _______________________________________________________
    Denumire _________________________________________________________
    Sediu ____________________________________________________________
    Cont bancar ______________________________________________________

 ______________________________________________________________________________
|                          |                      | Sume negative | Observatii |
|                          |                      |       TVA     |            |
|__________________________|______________________|_______________|____________|
| 1. Suma solicitata la rambursare                |               |            |
|_________________________________________________|_______________|____________|
| 2. - din perioada de raportare                  |               |            |
|_________________________________________________|_______________|____________|
| 3. - din perioadele anterioare de raportare     |               |            |
|_________________________________________________|_______________|____________|
| 4. - perioada _________________________________ |               |            |
|_________________________________________________|_______________|____________|
| 5. - perioada _________________________________ |               |            |
|_________________________________________________|_______________|____________|
| 6. - perioada _________________________________ |               |            |
|_________________________________________________|_______________|____________|
| 7. - perioada _________________________________ |               |            |
|_________________________________________________|_______________|____________|
| 8. - perioada _________________________________ |               |            |
|_________________________________________________|_______________|____________|
| 9. - perioada _________________________________ |               |            |
|_________________________________________________|_______________|____________|
|10. - perioada _________________________________ |               |            |
|_________________________________________________|_______________|____________|
|11. - perioada _________________________________ |               |            |
|_________________________________________________|_______________|____________|
|12. - perioada _________________________________ |               |            |
|_________________________________________________|_______________|____________|

    Indicatori de analiza pentru perioadele de raportare in care suma negativa de TVA este mai mare decat SIN-ul.

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                       Indicatori                        |Punctaj|Punctaj|
|crt.|                                                         |       |acordat|
|____|_________________________________________________________|_______|_______|
|  1.| Total sume rambursate in ultimele 12 luni fara control  |       |       |
|    | fiscal                                                  |       |       |
|____|_________________________________________________________|_______|_______|
|    | - 50 milioane - 1 miliard                               |     0 |       |
|____|_________________________________________________________|_______|_______|
|    | - 1 miliard - 5 miliarde                                |    10 |       |
|____|_________________________________________________________|_______|_______|
|    | - 5 miliarde - 10 miliarde                              |    30 |       |
|____|_________________________________________________________|_______|_______|
|    | - mai mult de 10 miliarde                               |    50 |       |
|____|_________________________________________________________|_______|_______|
|  2.| Imobilizari corporale proprii                           |       |       |
|____|_________________________________________________________|_______|_______|
|    | - mai mari decat suma solicitata din luna analizata     |     0 |       |
|____|_________________________________________________________|_______|_______|
|    | - mai mici decat suma solicitata din luna analizata     |    50 |       |
|____|_________________________________________________________|_______|_______|
|  3.| Media veniturilor realizate in ultimele 12 luni         |       |       |
|____|_________________________________________________________|_______|_______|
|    | - veniturile din perioada analizata mai mare decat media|       |       |
|    |   veniturilor in ultimele 12 luni                       |     0 |       |
|____|_________________________________________________________|_______|_______|
|    | - veniturile din perioada analizata mai mici decat media|       |       |
|    |   veniturilor in ultimele 12 luni                       |    50 |       |
|____|_________________________________________________________|_______|_______|
|  4.| Media valorii achizitiilor pe ultimele 12 luni          |       |       |
|____|_________________________________________________________|_______|_______|
|    | - achizitiile din perioada analizata mai mici decat     |       |       |
|    |   media achizitiilor in ultimele 12 luni                |     0 |       |
|____|_________________________________________________________|_______|_______|
|    | - achizitiile din perioada analizata mai mari decat     |       |       |
|    |   media achizitiilor in ultimele 12 luni                |    50 |       |
|____|_________________________________________________________|_______|_______|
|    | TOTAL                                                   |       |       |
|____|_________________________________________________________|_______|_______|

                    APROBAT,                         INTOCMIT,

    ANEXA 6

                               Raportare Lunara

    A. Deconturi cu sume negative solutionate potrivit procedurii generale

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I - In termen
    P - Peste termen
                                                                - mil. lei -
 ____________________________________________________________________________
|Deconturi ramase |Deconturi |                 Mod de solutionare            |
|nesolutionate    |depuse in |_______________________________________________|
|din perioada     |perioada  |  Solutionate  |Solutionate cu |  Solutionate  |
|anterioara       |de        |    cu SIN     |analiza de risc|  cu control   |
|                 |raportare |_______________|_______________|_______________|
|                 |          |  Nr.  | Suma  |  Nr.  | Suma  |  Nr.  | Suma  |
|                 |          |_______|_______|_______|_______|_______|_______|
|                 |          | I | P | I | P | I | P | I | P | I | P | I | P |
|_________________|__________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
|_________________|__________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
|_________________|__________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

 ______________________________________________________________________________
| Nr. cereri de rambursare si de           |  Sume  |Stadiul de |Motivele      |
| compensare nesolutionate si numarul de   |aferente|solutionare|nesolutionarii|
| zile de intarziere peste termenul legal  | - mil. |           |              |
|                                          |  lei - |           |              |
|__________________________________________|________|___________|______________|
| Total |pana la |pana la |pana la |Peste  |        |           |              |
|       |30 zile |60 zile |90 zile |90 zile|        |           |              |
|_______|________|________|________|_______|________|___________|______________|
|_______|________|________|________|_______|________|___________|______________|
|_______|________|________|________|_______|________|___________|______________|

    B. Deconturi cu sume negative solutionate potrivit cap. IV al metodologiei

                                                               - mil. lei -
 ___________________________________________________________________________
|                     |                  Cereri solutionate                 |
|                     |_____________________________________________________|
|                     |    Nr. cereri     |    Suma solicitata    |         |
|_____________________|___________________|_______________________|Suma     |
| Tipul      | Nr.    |aprobate |respinse | pt. cereri |pt. cereri|aprobata |
| cererii    | cereri |         |         | aprobate   |respinse  |         |
|            | depuse |         |         |            |          |         |
|____________|________|_________|_________|____________|__________|_________|
| rambursare |        |         |         |            |          |         |
| cu control |        |         |         |            |          |         |
| ulterior   |        |         |         |            |          |         |
|____________|________|_________|_________|____________|__________|_________|
| rambursare |        |         |         |            |          |         |
| cu control |        |         |         |            |          |         |
| anticipat  |        |         |         |            |          |         |
|____________|________|_________|_________|____________|__________|_________|

    - continuare -

 ___________________________________________________________________________
|                     |       Cereri nesolutionate        |                 |
|_____________________|___________________________________|_________________|
| Tipul      | Nr.    | Aflate in       |  Cu termenul    | Cereri retrase  |
| cererii    | cereri | termenul legal  |  legal depasit  |                 |
|            | depuse |_________________|_________________|_________________|
|            |        | Nr.| Suma       | Nr.| Suma       | Nr.| Suma       |
|            |        |    | solicitata |    | solicitata |    | solicitata |
|____________|________|____|____________|____|____________|____|____________|
| rambursare |        |    |            |    |            |    |            |
| cu control |        |    |            |    |            |    |            |
| ulterior   |        |    |            |    |            |    |            |
|____________|________|____|____________|____|____________|____|____________|
| rambursare |        |    |            |    |            |    |            |
| cu control |        |    |            |    |            |    |            |
| anticipat  |        |    |            |    |            |    |            |
|____________|________|____|____________|____|____________|____|____________|

 ______________________________________________________________________________
| Nr. cereri de rambursare si de           |  Sume  |Stadiul de |Motivele      |
| compensare nesolutionate si numarul de   |aferente|solutionare|nesolutionarii|
| zile de intarziere peste termenul legal  | - mil. |           |              |
|                                          |  lei - |           |              |
|__________________________________________|________|___________|______________|
| Total |pana la |pana la |pana la |Peste  |        |           |              |
|       |30 zile |60 zile |90 zile |90 zile|        |           |              |
|_______|________|________|________|_______|________|___________|______________|
|_______|________|________|________|_______|________|___________|______________|
|_______|________|________|________|_______|________|___________|______________|SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 338/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 338 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 338/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu