Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 334 din 23 martie 2005

pentru aprobarea modelului si continutului Cererii de inregistrare si atestare a activitatii de distributie si comercializare angro de bauturi alcoolice si/sau produse din tutun si Atestatului pentru distributie si comercializare angro de produse supuse accizelor, in conditiile art. 244^1 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a Instructiunilor privind procedura de solutionare a Cererii de inregistrare si atestare a activitatii de distributie si comercializare angro de bauturi alcoolice si/sau produse din tutun

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 258 din 29 martie 2005


SmartCity3


    In temeiul art. 10 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul art. 196 alin. (2) si al art. 200^1 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 244^1 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba modelul si continutul formularului "Cerere de inregistrare si atestare a activitatii de distributie si comercializare angro de bauturi alcoolice si/sau produse din tutun", prevazut in anexa nr. 1.
    Art. 2
    Se aproba modelul si continutul formularului "Atestat pentru distributie si comercializare angro de produse supuse accizelor", prevazut in anexa nr. 2.
    Art. 3
    Se aproba Instructiunile privind procedura de solutionare a Cererii de inregistrare si atestare a activitatii de distributie si comercializare angro de bauturi alcoolice si/sau produse din tutun, prevazute in anexa nr. 3.
    Art. 4
    Colectivul "Proiectul Codului de procedura fiscala", Directia generala a tehnologiei informatiei, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti si Directia generala de administrare a marilor contribuabili vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 5
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 6
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezentul ordin.

                        Ministrul finantelor publice,
                               Ionel Popescu

    ANEXA 1

                      CERERE DE INREGISTRARE SI ATESTARE
a activitatii de distributie si comercializare angro de bauturi alcoolice si/sau produse din tutun

    A. Datele de identificare a beneficiarului
 ______________________________________________________________________________
| Denumirea                          | Codul de identificare fiscala           |
| (numele, prenumele)                |  _____________________________________  |
|                                    | |_________|___________________________| |
|____________________________________|_________________________________________|
| Judetul |                 | Sectorul |      | Localitatea |                  |
|_________|_________________|__________|______|_____________|__________________|
| Strada |                 | Nr. |       | Bl. |        | Sc. |    | Ap. |     |
|________|_________________|_____|_______|_____|________|_____|____|_____|_____|
| Codul postal |       | Telefon |         | Fax |         | E-mail |          |
|______________|_______|_________|_________|_____|_________|________|__________|

    B. Date privind produsul/produsele supus/supuse accizelor pentru care se solicita inregistrarea*)
    1. .......................................................................
    2. .......................................................................
    3. .......................................................................
    4. .......................................................................
    5. .......................................................................

    C. Date privind locul/locurile utilizat/utilizate pentru desfasurarea activitatii de distributie si comercializare angro a produsului/produselor supus/supuse accizelor (denumirea, codul de identificare fiscala, dupa caz, si adresa completa)
    1. .......................................................................
    2. .......................................................................
    3. .......................................................................
    4. .......................................................................
    5. .......................................................................

    D. Mentiuni privind indeplinirea conditiilor prevazute la art. 244^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
    Declar pe propria raspundere ca indeplinesc conditiile prevazute la art. 244^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si anexez urmatoarele documente doveditoare:
    1. .......................................................................
    2. .......................................................................
    3. .......................................................................
    4. .......................................................................
    5. .......................................................................

    E. Alte mentiuni
    Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele din aceasta cerere sunt conforme si complete si solicit emiterea unui "Atestat pentru distributie si comercializare angro de produse supuse accizelor".

    Numele si prenumele .......................      Semnatura si stampila
    Functia/Calitatea .........................

    Loc rezervat organului fiscal competent
    Nr. de inregistrare ...................
    Data ..................................

------------
    *) Produsele se vor detalia astfel:
    - pentru bauturi alcoolice: bere, vinuri, bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri, produse intermediare, bauturi din grupa alcoolului etilic, astfel cum sunt definite in Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si alcool etilic imbuteliat;
    - pentru produse din tutun: tigarete, tigari si tigari de foi, tutun de fumat.

    ANEXA 2

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
    Directia generala ...............................

                          ATESTAT Nr. .........../........
pentru distributie si comercializare angro de produse supuse accizelor

    Ca urmare a Cererii de inregistrare si atestare a activitatii de distributie si comercializare angro de bauturi alcoolice si/sau produse din tutun nr. ............... din data de .................. si in baza prevederilor art. 244^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 200^1 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se atesta ............................................, din judetul .................., localitatea ..................................., str. ......................... nr. ....., bl. ......, sc. ......., ap. ........, sectorul ................, codul de identificare fiscala ......................, in vederea distributiei si comercializarii angro a urmatoarelor produse:
    1. .......................................................................
    2. .......................................................................
    3. .......................................................................
    4. .......................................................................
    5. .......................................................................
prin urmatoarele locuri:
________________________________________________________________________________
    Denumirea    Codul de identificare fiscala  Adresa
                                                (judetul, localitatea, str. nr.,
                                                bl., sc., ap., et., sectorul)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

    Prezentul atestat este valabil incepand cu data de ....................... .

                         Director executiv adjunct,
                           (Numele si prenumele,
                           semnatura si stampila)

    ANEXA 3

                               INSTRUCTIUNI
privind procedura de solutionare a Cererii de inregistrare si atestare a activitatii de distributie si comercializare angro de bauturi alcoolice si/sau produse din tutun

    1. Inregistrarea activitatii de distributie si comercializare angro de bauturi alcoolice si/sau produse din tutun se efectueaza la cererea contribuabililor interesati, prin depunerea formularului "Cerere de inregistrare si atestare a activitatii de distributie si comercializare angro de bauturi alcoolice si/sau produse din tutun", denumita in continuare cerere, conform modelului prezentat in anexa nr. 1.
    2. Cererea se depune la directia generala a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, in raza careia isi are domiciliul fiscal contribuabilul solicitant, ori, dupa caz, la Directia generala de administrare a marilor contribuabili, si se analizeaza si se solutioneaza de catre compartimentul specializat de autorizare.
    3. La primirea cererii, compartimentul prevazut la pct. 2 verifica toate informatiile furnizate in cerere, precum si pe cele rezultate din documentatia depusa.
    4. Conditiile prevazute la art. 244^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt cumulative, iar neindeplinirea uneia dintre acestea atrage neinregistrarea si neaprobarea cererii de eliberare a atestatului pentru distributie si comercializare angro de produse supuse accizelor, denumit in continuare atestat.
    5. In masura in care considera necesar, organul fiscal, in solutionarea cererii, poate solicita contribuabilului furnizarea de informatii si inscrisuri suplimentare sau poate efectua constatari la fata locului, potrivit art. 55 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    6. Concluziile analizelor si verificarilor intreprinse se vor consemna intr-un referat care sta la baza emiterii atestatului sau a deciziei de respingere.
    7. In cazul aprobarii cererii, organul fiscal va emite informatic atestatul, conform modelului prevazut in anexa nr. 2, in doua exemplare, dintre care un exemplar pentru contribuabili, iar al doilea exemplar pentru organul fiscal competent. Atestatele emise in perioada 1 - 15 a lunii sunt valabile incepand cu data de 16 a lunii, iar atestatele emise in perioada 16 - sfarsitul lunii sunt valabile incepand cu data de 1 a lunii urmatoare.
    8. Compartimentele specializate de autorizare au obligatia organizarii evidentei atestatelor emise, prin inregistrarea acestora intr-un registru special de evidenta a agentilor economici care desfasoara activitati de distributie si comercializare angro de bauturi alcoolice si/sau produse din tutun.
    9. In situatia in care cererea nu este aprobata, organul fiscal va instiinta contribuabilul despre aceasta printr-o decizie, in care se vor mentiona si motivele de fapt si de drept pentru care nu s-a efectuat inregistrarea activitatii de distributie si comercializare angro de bauturi alcoolice si/sau produse din tutun si nu s-a eliberat atestatul. Decizia este act administrativ fiscal si va contine elementele prevazute de art. 42 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    10. Atestatul prevazut la pct. 7 sau decizia mentionata la pct. 9 se comunica contribuabilului conform prevederilor art. 43 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    11. Contribuabilul are dreptul sa efectueze activitatea care face obiectul atestatului de la data la care atestatul este valabil, astfel cum este prevazuta in atestat.
    12. In cazul in care organul fiscal competent constata neindeplinirea uneia dintre conditiile prevazute la art. 244^1 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, va dispune revocarea atestatului printr o decizie. Dispozitiile pct. 9 sunt aplicabile in mod corespunzator.
    13. La modificarea ulterioara a unor date inscrise initial in formularul "Cerere de inregistrare si atestare a activitatii de distributie si comercializare angro de bauturi alcoolice si/sau produse din tutun", contribuabilul va depune o noua cerere pentru emiterea atestatului, caz in care va depune, o data cu cererea, atestatul, in original, in vederea anularii.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 334/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 334 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu