Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 334 din 23 martie 2005

pentru aprobarea modelului si continutului Cererii de inregistrare si atestare a activitatii de distributie si comercializare angro de bauturi alcoolice si/sau produse din tutun si Atestatului pentru distributie si comercializare angro de produse supuse accizelor, in conditiile art. 244^1 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a Instructiunilor privind procedura de solutionare a Cererii de inregistrare si atestare a activitatii de distributie si comercializare angro de bauturi alcoolice si/sau produse din tutun

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 258 din 29 martie 2005


SmartCity3


    In temeiul art. 10 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul art. 196 alin. (2) si al art. 200^1 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 244^1 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba modelul si continutul formularului "Cerere de inregistrare si atestare a activitatii de distributie si comercializare angro de bauturi alcoolice si/sau produse din tutun", prevazut in anexa nr. 1.
    Art. 2
    Se aproba modelul si continutul formularului "Atestat pentru distributie si comercializare angro de produse supuse accizelor", prevazut in anexa nr. 2.
    Art. 3
    Se aproba Instructiunile privind procedura de solutionare a Cererii de inregistrare si atestare a activitatii de distributie si comercializare angro de bauturi alcoolice si/sau produse din tutun, prevazute in anexa nr. 3.
    Art. 4
    Colectivul "Proiectul Codului de procedura fiscala", Directia generala a tehnologiei informatiei, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti si Directia generala de administrare a marilor contribuabili vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 5
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 6
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezentul ordin.

                        Ministrul finantelor publice,
                               Ionel Popescu

    ANEXA 1

                      CERERE DE INREGISTRARE SI ATESTARE
a activitatii de distributie si comercializare angro de bauturi alcoolice si/sau produse din tutun

    A. Datele de identificare a beneficiarului
 ______________________________________________________________________________
| Denumirea                          | Codul de identificare fiscala           |
| (numele, prenumele)                |  _____________________________________  |
|                                    | |_________|___________________________| |
|____________________________________|_________________________________________|
| Judetul |                 | Sectorul |      | Localitatea |                  |
|_________|_________________|__________|______|_____________|__________________|
| Strada |                 | Nr. |       | Bl. |        | Sc. |    | Ap. |     |
|________|_________________|_____|_______|_____|________|_____|____|_____|_____|
| Codul postal |       | Telefon |         | Fax |         | E-mail |          |
|______________|_______|_________|_________|_____|_________|________|__________|

    B. Date privind produsul/produsele supus/supuse accizelor pentru care se solicita inregistrarea*)
    1. .......................................................................
    2. .......................................................................
    3. .......................................................................
    4. .......................................................................
    5. .......................................................................

    C. Date privind locul/locurile utilizat/utilizate pentru desfasurarea activitatii de distributie si comercializare angro a produsului/produselor supus/supuse accizelor (denumirea, codul de identificare fiscala, dupa caz, si adresa completa)
    1. .......................................................................
    2. .......................................................................
    3. .......................................................................
    4. .......................................................................
    5. .......................................................................

    D. Mentiuni privind indeplinirea conditiilor prevazute la art. 244^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
    Declar pe propria raspundere ca indeplinesc conditiile prevazute la art. 244^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si anexez urmatoarele documente doveditoare:
    1. .......................................................................
    2. .......................................................................
    3. .......................................................................
    4. .......................................................................
    5. .......................................................................

    E. Alte mentiuni
    Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele din aceasta cerere sunt conforme si complete si solicit emiterea unui "Atestat pentru distributie si comercializare angro de produse supuse accizelor".

    Numele si prenumele .......................      Semnatura si stampila
    Functia/Calitatea .........................

    Loc rezervat organului fiscal competent
    Nr. de inregistrare ...................
    Data ..................................

------------
    *) Produsele se vor detalia astfel:
    - pentru bauturi alcoolice: bere, vinuri, bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri, produse intermediare, bauturi din grupa alcoolului etilic, astfel cum sunt definite in Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si alcool etilic imbuteliat;
    - pentru produse din tutun: tigarete, tigari si tigari de foi, tutun de fumat.

    ANEXA 2

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
    Directia generala ...............................

                          ATESTAT Nr. .........../........
pentru distributie si comercializare angro de produse supuse accizelor

    Ca urmare a Cererii de inregistrare si atestare a activitatii de distributie si comercializare angro de bauturi alcoolice si/sau produse din tutun nr. ............... din data de .................. si in baza prevederilor art. 244^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 200^1 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se atesta ............................................, din judetul .................., localitatea ..................................., str. ......................... nr. ....., bl. ......, sc. ......., ap. ........, sectorul ................, codul de identificare fiscala ......................, in vederea distributiei si comercializarii angro a urmatoarelor produse:
    1. .......................................................................
    2. .......................................................................
    3. .......................................................................
    4. .......................................................................
    5. .......................................................................
prin urmatoarele locuri:
________________________________________________________________________________
    Denumirea    Codul de identificare fiscala  Adresa
                                                (judetul, localitatea, str. nr.,
                                                bl., sc., ap., et., sectorul)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

    Prezentul atestat este valabil incepand cu data de ....................... .

                         Director executiv adjunct,
                           (Numele si prenumele,
                           semnatura si stampila)

    ANEXA 3

                               INSTRUCTIUNI
privind procedura de solutionare a Cererii de inregistrare si atestare a activitatii de distributie si comercializare angro de bauturi alcoolice si/sau produse din tutun

    1. Inregistrarea activitatii de distributie si comercializare angro de bauturi alcoolice si/sau produse din tutun se efectueaza la cererea contribuabililor interesati, prin depunerea formularului "Cerere de inregistrare si atestare a activitatii de distributie si comercializare angro de bauturi alcoolice si/sau produse din tutun", denumita in continuare cerere, conform modelului prezentat in anexa nr. 1.
    2. Cererea se depune la directia generala a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, in raza careia isi are domiciliul fiscal contribuabilul solicitant, ori, dupa caz, la Directia generala de administrare a marilor contribuabili, si se analizeaza si se solutioneaza de catre compartimentul specializat de autorizare.
    3. La primirea cererii, compartimentul prevazut la pct. 2 verifica toate informatiile furnizate in cerere, precum si pe cele rezultate din documentatia depusa.
    4. Conditiile prevazute la art. 244^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt cumulative, iar neindeplinirea uneia dintre acestea atrage neinregistrarea si neaprobarea cererii de eliberare a atestatului pentru distributie si comercializare angro de produse supuse accizelor, denumit in continuare atestat.
    5. In masura in care considera necesar, organul fiscal, in solutionarea cererii, poate solicita contribuabilului furnizarea de informatii si inscrisuri suplimentare sau poate efectua constatari la fata locului, potrivit art. 55 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    6. Concluziile analizelor si verificarilor intreprinse se vor consemna intr-un referat care sta la baza emiterii atestatului sau a deciziei de respingere.
    7. In cazul aprobarii cererii, organul fiscal va emite informatic atestatul, conform modelului prevazut in anexa nr. 2, in doua exemplare, dintre care un exemplar pentru contribuabili, iar al doilea exemplar pentru organul fiscal competent. Atestatele emise in perioada 1 - 15 a lunii sunt valabile incepand cu data de 16 a lunii, iar atestatele emise in perioada 16 - sfarsitul lunii sunt valabile incepand cu data de 1 a lunii urmatoare.
    8. Compartimentele specializate de autorizare au obligatia organizarii evidentei atestatelor emise, prin inregistrarea acestora intr-un registru special de evidenta a agentilor economici care desfasoara activitati de distributie si comercializare angro de bauturi alcoolice si/sau produse din tutun.
    9. In situatia in care cererea nu este aprobata, organul fiscal va instiinta contribuabilul despre aceasta printr-o decizie, in care se vor mentiona si motivele de fapt si de drept pentru care nu s-a efectuat inregistrarea activitatii de distributie si comercializare angro de bauturi alcoolice si/sau produse din tutun si nu s-a eliberat atestatul. Decizia este act administrativ fiscal si va contine elementele prevazute de art. 42 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    10. Atestatul prevazut la pct. 7 sau decizia mentionata la pct. 9 se comunica contribuabilului conform prevederilor art. 43 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    11. Contribuabilul are dreptul sa efectueze activitatea care face obiectul atestatului de la data la care atestatul este valabil, astfel cum este prevazuta in atestat.
    12. In cazul in care organul fiscal competent constata neindeplinirea uneia dintre conditiile prevazute la art. 244^1 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, va dispune revocarea atestatului printr o decizie. Dispozitiile pct. 9 sunt aplicabile in mod corespunzator.
    13. La modificarea ulterioara a unor date inscrise initial in formularul "Cerere de inregistrare si atestare a activitatii de distributie si comercializare angro de bauturi alcoolice si/sau produse din tutun", contribuabilul va depune o noua cerere pentru emiterea atestatului, caz in care va depune, o data cu cererea, atestatul, in original, in vederea anularii.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 334/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 334 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 646 2017
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 15 2017
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 117 2019
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 1 1970
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Rectificare 250 2017
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 212 2013
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 189 2000
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Decretul 223 1974
    Îmi amintesc că am fost cu adevărat surprins de cât de rapid a fost procesată și aprobată cererea mea de împrumut în numerar. Numele meu este Érico Breiso din Tavira, Portugalia. Eram îngrijorat că scorul meu de credit scăzut va fi o problemă, dar când am mers să aplic, mi s-a spus să nu-mi fac griji. Am obținut de fapt banii de care aveam nevoie pentru a-mi repara mașina și, în consecință, am putut continua să muncesc pentru a face bani. Eram prea speriat să-mi pierd locul de muncă pentru că nu aveam altă modalitate de a ajunge la muncă, dar împrumutul primit am avut grijă de toate. mulțumesc companiei de împrumuturi Alden Moore că mi-ai acordat un împrumut rapid. Sfătuiesc pe oricine are nevoie de un împrumut rapid și sigur pentru a aplica prin această adresă de e-mail aldenmooresloanfirm@gmail.com ... pentru că am primit împrumutul de la ei fără întârziere
ANONIM a comentat Legea 117 2019
    Îmi amintesc că am fost cu adevărat surprins de cât de rapid a fost procesată și aprobată cererea mea de împrumut în numerar. Numele meu este Érico Breiso din Tavira, Portugalia. Eram îngrijorat că scorul meu de credit scăzut va fi o problemă, dar când am mers să aplic, mi s-a spus să nu-mi fac griji. Am obținut de fapt banii de care aveam nevoie pentru a-mi repara mașina și, în consecință, am putut continua să muncesc pentru a face bani. Eram prea speriat să-mi pierd locul de muncă pentru că nu aveam altă modalitate de a ajunge la muncă, dar împrumutul primit am avut grijă de toate. mulțumesc companiei de împrumuturi Alden Moore că mi-ai acordat un împrumut rapid. Sfătuiesc pe oricine are nevoie de un împrumut rapid și sigur pentru a aplica prin această adresă de e-mail aldenmooresloanfirm@gmail.com ... pentru că am primit împrumutul de la ei fără întârziere
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu