E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 331 din 24 mai 2001

privind aprobarea Normelor metodologice privind desfasurarea activitatii de executare silita

ACT EMIS DE: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 518 din 30 august 2001


SmartCity3


    Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
    avand in vedere dispozitiile art. 10 alin. (2) din Legea asigurarilor sociale de sanatate nr. 145/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 1, 2, 108 si 109 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art. 5 pct. 1, 4 si 6 si ale art. 8 din Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, aprobat prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 37/2001, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 154 din 29 martie 2001, precum si Referatul de aprobare nr. 1.007 din 10 aprilie 2001, aprobat de directorul general al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
    in temeiul dispozitiilor art. 18 lit. h) din Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice privind desfasurarea activitatii de executare silita, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 3
    Directiile de specialitate din cadrul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si serviciile de specialitate din cadrul caselor de asigurari de sanatate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, al Casei Asigurarilor de Sanatate a Transporturilor si al Casei Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 4
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin isi inceteaza aplicabilitatea Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 93/2001.

            Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
                       prof. univ. dr. Eugeniu Turlea

    ANEXA 1

                             NORME METODOLOGICE
    privind desfasurarea activitatii de executare silita

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Persoanele juridice si persoanele fizice, in calitate de angajator, precum si persoanele fizice care, potrivit legii, au obligatia de plata catre Fondul de asigurari sociale de sanatate declara lunar aceste obligatii, potrivit declaratiilor-model prevazute in anexele nr. 1a), 1b) si 1c)*).
    (2) Declaratia lunara se depune la casa de asigurari de sanatate in a carei raza teritoriala isi are sediul ori domiciliul persoana juridica sau fizica prevazuta la art. 1, in termen de 25 de zile de la expirarea lunii pentru care se datoreaza contributiile, si va fi insotita de urmatoarele documente:
    a) copie de pe ordinul de plata vizat de unitatea bancara;
    b) listele nominale cuprinzand persoanele asigurate depuse de angajatori vor fi reactualizate trimestrial de catre acestia, conform modelului prezentat in anexele nr. 1a), 1b) si 1c).
    (3) Codul numeric personal al asiguratilor, necesar in vederea completarii listelor prevazute in anexele nr. 2 si 3 se pune la dispozitie la cerere, fara plata, caselor de asigurari de sanatate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, Casei Asigurarilor de Sanatate a Transporturilor, Casei Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti, denumite in continuare case de asigurari de sanatate, de catre inspectoratele de politie judetene, respectiv al municipiului Bucuresti.
    (4) Conform art. 4 lit. b) si c) din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, pentru obligatiile de plata fata de Fondul asigurarilor sociale de sanatate titlul de creanta il constituie, dupa caz, declaratia prevazuta la art. 1 alin. (1) sau documentul care cuprinde rezultatul verificarii organului competent.
    (5) Titlul de creanta prevazut la alin. (4) devine titlu executoriu la data la care creanta bugetara este scadenta prin expirarea termenului de plata prevazut de lege sau stabilit de organul competent, ori in alt mod prevazut de lege.
    (6) Contestatia impotriva titlului executoriu poate fi facuta cu privire la titlurile executorii emise de organele competente, si anume:
    a) procesul-verbal de stabilire a cheltuielilor de executare, neachitate la scadenta, aprobat de conducatorul organului de executare;
    b) procesul-verbal de stabilire a cuantumului majorarilor de intarziere, dobanzilor, penalitatilor sau a altor sume acordate prin titlul executoriu, neachitate la scadenta, aprobat de conducatorul organului de executare;
    c) titlul executoriu intocmit de organele de executare, pe baza avizului de urmarire ori a evidentei pe platitori, pentru obligatiile bugetare constituite de debitor si neachitate la scadenta;
    d) procesul-verbal, aprobat de conducatorul organului de executare, privind sumele datorate de adjudecatarul care nu depune imediat pretul bunului valorificat;
    e) procesul-verbal de licitatie, in cazul in care cumparatorului persoana fizica i s-a incuviintat plata pretului bunului imobil in rate.
------------
    *) Anexele nr. 1a), 1b) si 1c) sunt reproduse in facsimil.

    CAP. 2
    Executarea creantelor la Fondul de asigurari sociale de sanatate

    Art. 2
    Casa Nationala de Asigurari de Sanatate asigura direct si prin casele de asigurari de sanatate aplicarea procedurii de executare silita a creantelor la Fondul de asigurari sociale de sanatate, precum si a majorarilor de intarziere si a penalitatilor aferente, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 si ale prezentelor norme metodologice.
    Art. 3
    La nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al caselor de asigurari de sanatate se constituie compartimente organizate distinct, in cadrul carora se organizeaza si functioneaza activitatea de executare silita a creantelor la Fondul de asigurari sociale de sanatate.
    Art. 4
    Personalul compartimentelor constituite conform art. 3, abilitate sa aduca la indeplinire masurile asiguratorii si sa efectueze procedura de executare silita, imputernicit prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, indeplineste o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat, primind in acest sens o legitimatie speciala.
    Art. 5
    Personalul imputernicit, abilitat sa aduca la indeplinire masurile asiguratorii si sa efectueze procedura de executare silita, are urmatoarele atributii principale:
    1. identifica, in baza evidentei pe platitori, persoane juridice si/sau persoane fizice, si/sau a declaratiilor facute si a altor documente intocmite de organele de specialitate, debitorii Fondului de asigurari sociale de sanatate;
    2. intocmeste si transmite debitorului instiintarea de plata prin care se notifica suma de plata datorata, ca act premergator executarii silite;
    3. solicita compartimentelor de evidenta a populatiei, organelor de politie, in cazul persoanelor fizice, sau oficiilor registrului comertului ori instantei judecatoresti la care sunt inregistrate elementele necesare in vederea identificarii debitorului, in cazul persoanelor juridice;
    4. tine evidenta titlurilor executorii in Registrul de evidenta a debitorilor supusi executarii silite;
    5. inscrie debitul in evidenta nominala proprie, in temeiul titlului executoriu;
    6. intocmeste si comunica debitorului somatia de plata ca prim act de executare silita;
    7. intocmeste dosarul debitorului care urmeaza sa fie executat silit;
    8. solicita instantei judecatoresti sa dispuna, dupa caz, infiintarea popririi asiguratorii asupra veniturilor, a sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile, a ipotecii asiguratoare asupra bunurilor imobile ce apartin celor chemati in judecata, precum si orice alta masura de indisponibilizare a veniturilor si bunurilor urmaribile, prevazuta de lege, pentru asigurarea realizarii creantelor la Fondul de asigurari sociale de sanatate;
    9. intocmeste procesul-verbal de aducere la indeplinire a masurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca;
    10. colaboreaza cu celelalte case de asigurari de sanatate in vederea identificarii tuturor veniturilor si bunurilor mobile si imobile urmaribile;
    11. face cercetari, prin mijloace proprii, pentru identificarea sediului/domiciliului sau a veniturilor si bunurilor urmaribile ale debitorului; aplica masuri de executare silita asupra tuturor bunurilor mobile si imobile proprietate a debitorului, precum si asupra veniturilor sale banesti urmaribile, potrivit legii, numai in limita valorii necesare in vederea realizarii creantei la Fondul de asigurari sociale de sanatate;
    12. colaboreaza cu organele abilitate sa aplice procedura de executare silita ale Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, Ministerului Sanatatii si Familiei, ale autoritatilor administratiei publice locale, precum si cu orice alte organe ale statului care pot conduce la identificarea sediului/domiciliului debitorilor si a veniturilor si bunurilor urmaribile ale acestora;
    13. cere informatii de la organele administratiei publice centrale ori locale sau de la orice persoane juridice ori fizice pentru derularea eficienta a procedurii de executare silita;
    14. sesizeaza organul de executare silita al altei case de asigurari de sanatate, daca bunurile urmaribile se afla in afara razei sale de competenta;
    15. aplica modalitatile de executare silita, potrivit legii, in baza titlurilor executorii transmise de alte case de asigurari de sanatate;
    16. solicita instantei judecatoresti competente autorizarea pentru intrarea in sediul debitorului, in cazul in care accesul i-a fost refuzat, sau intre orele 18,00 - 8,00 ori in zilele nelucratoare si de sarbatori legale;
    17. aplica, dupa caz, succesiv sau concomitent, toate modalitatile de executare silita (poprire, executare silita mobiliara, executare silita imobiliara) pana la realizarea creantei;
    18. solicita unitatilor bancare, respectand normele privind secretul bancar, informatiile necesare in vederea urmaririi debitelor prin luarea de masuri de indisponibilizare a sumelor aflate in contul debitorului, in cuantumul necesar pentru achitarea sumelor datorate pentru care s-a infiintat poprirea;
    19. intocmeste adresa de infiintare a popririi si o comunica bancii sau bancilor la care debitorul isi are conturile ori altor terti care detin sau datoreaza sume de bani debitorilor urmariti;
    20. desfasoara, daca este necesar pentru recuperarea in timp a creantei, executarea silita prin poprire concomitent asupra tuturor conturilor debitorului;
    21. ia masuri de valorificare a bunurilor imobile urmarite silit prin vanzare directa, vanzare facuta de debitor cu acordul organului de executare, vanzare prin licitatie publica sau prin orice alta modalitate prevazuta de lege;
    22. ia masuri de valorificare a bunurilor mobile urmarite prin vanzare in regim de consignatie, prin vanzarea la licitatie sau prin orice alta modalitate prevazuta de lege;
    23. urmareste situatia debitorilor declarati in stare de insolvabilitate pe toata durata prescriptiei dreptului de a cere executarea silita, inclusiv in cazul in care cursul acesteia este suspendat sau intrerupt, procedand potrivit normelor Ministerului Finantelor Publice referitoare la compensarea, restituirea si scaderea pentru cauze de insolvabilitate a obligatiilor bugetare;
    24. intocmeste, in cazul in care prin executarea silita nu s-au realizat obligatiile fata de Fondul de asigurari sociale de sanatate, un proces-verbal in care va consemna atat sumele incasate, cat si pe cele care nu au fost recuperate;
    25. procedeaza la stingerea efectelor procedurii de executare silita, in situatia in care pe parcursul acesteia debitul a fost achitat.
    Art. 6
    (1) In cursul efectuarii executarii silite personalul imputernicit al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al caselor de asigurari de sanatate, potrivit dispozitiilor art. 7, are acces in incintele si incaperile debitorilor, in scopul identificarii bunurilor si a valorilor acestora, are dreptul sa cerceteze toate locurile in care acestia isi pastreaza bunurile sau valorile, precum si sa solicite si sa cerceteze orice document sau element material care poate constitui o proba in determinarea veniturilor si a bunurilor proprietate a debitorilor.
    (2) Accesul personalului imputernicit in incintele si in incaperile debitorului, precum si in orice alta incapere in care acesta isi pastreaza bunurile se poate efectua intre orele 8,00 - 18,00 in orice zi lucratoare si va putea continua in aceeasi zi sau in zilele urmatoare.
    Art. 7
    In indeplinirea atributiilor privind efectuarea executarii silite, personalul imputernicit al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al caselor de asigurari de sanatate se conformeaza dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 11/1996, normelor metodologice emise in aplicarea acesteia, Codului de procedura civila, prezentelor norme metodologice si oricaror reglementari aplicabile in materie.
    Art. 8
    Debitorul, creditorii care participa la executare ori care si-au depus titlurile in vederea distribuirii sumelor realizate prin executare silita, tertul poprit, procurorul, persoanele care detin in coproprietate sau in devalmasie cu debitorul bunurile supuse executarii silite sau care pretind ca au un drept de proprietate sau un alt drept real asupra acestor bunuri, precum si orice alta persoana interesata pot face contestatie impotriva executarii silite.
    Art. 9
    Nedepunerea declaratiilor la termenul stabilit, folosirea altor modele decat cele prezentate in anexele nr. 1a), 1b) si 1c) ori completarea acestora cu date eronate se sanctioneaza potrivit dispozitiilor legale.
    Art. 10
    (1) Sumele ce constituie contributii datorate potrivit legii pentru asigurarile sociale de sanatate si incasate trebuie virate la Fondul de asigurari sociale de sanatate, potrivit reglementarilor legale, in termen de 15 zile.
    (2) Nerespectarea obligatiilor prevazute la alin. (1) atrage raspunderea civila sau penala, in conditiile legii.

    ANEXA 1a)

                               DECLARATIE
                                                            _______________
                                                           |  COD DE BARE  |
                                                           |_______________|

        PRIVIND OBLIGATIILE DE PLATA LA FONDUL DE ASIGURARI DE SANATATE
                                                             LUNA/ANUL
                 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
                |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

    Denumire angajator
     __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

    Cod fiscal
     __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

    Localitate
     __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

    Str.
     __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

    Nr.               Bl.              Sc.         Ap.
     __ __ __ __      __ __ __ __      __ __       __ __ __
    |__|__|__|__|    |__|__|__|__|    |__|__|     |__|__|__|

    Sector            Telefon
     __               __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
    |__|             |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

    Cont bancar
     __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

    Banca
     __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

    1. Contributia la FASS, potrivit Legii nr. 145/1997 cu modificarile si completarile ulterioare:

       A. Contributie angajator               B. Contributia asiguratilor
       Data lichidare drepturi salariale      Nr. persoane asigurate
        __ __ __ __                            __ __ __ __ __ __ __
       |__|__|__|__|                          |__|__|__|__|__|__|__|
        Z  Z  L  L

    a. Fond salarii                         a. Venit brut realizat
     __ __ __ __ __ __ __ __                __ __ __ __ __ __ __ __
    |__|__|__|__|__|__|__|__|              |__|__|__|__|__|__|__|__|

    b. Contributie datorata                 b. Contributia datorata
     __ __ __ __ __ __ __ __                __ __ __ __ __ __ __ __
    |__|__|__|__|__|__|__|__|              |__|__|__|__|__|__|__|__|

    c. Sume restante                        c. Sume restante
     __ __ __ __ __ __ __ __                __ __ __ __ __ __ __ __
    |__|__|__|__|__|__|__|__|              |__|__|__|__|__|__|__|__|

    d. Majorari intarziere                  d. Majorari intarziere
     __ __ __ __ __ __ __ __                __ __ __ __ __ __ __ __
    |__|__|__|__|__|__|__|__|              |__|__|__|__|__|__|__|__|

    e. Total contributii de achitat         e. Total contributii de achitat
       (b + c + d)                             (b + c + d)
     __ __ __ __ __ __ __ __                __ __ __ __ __ __ __ __
    |__|__|__|__|__|__|__|__|              |__|__|__|__|__|__|__|__|

    C. Contributia pentru persoane asigurate conform art. 55 din Legea nr. 145/1997

    a. Contributie datorata
     __ __ __ __ __ __ __ __
    |__|__|__|__|__|__|__|__|

    b. Sume restante
     __ __ __ __ __ __ __ __
    |__|__|__|__|__|__|__|__|

    c. Majorari intarziere
     __ __ __ __ __ __ __ __
    |__|__|__|__|__|__|__|__|

    d. Total contributii de achitat (a + b + c)
     __ __ __ __ __ __ __ __
    |__|__|__|__|__|__|__|__|

       Total contributii de achitat [A(e) + B(e) + C(d)]
     __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

    2. Documente de plata
               __ __ __ __              __ __ __ __                __ __ __ __
    O.P. nr.  |__|__|__|__|   O.P. nr. |__|__|__|__|    O.P. nr.  |__|__|__|__|
    Data O.P. |__|__|__|__|   Data O.P.|__|__|__|__|    Data O.P. |__|__|__|__|
               Z  Z  L  L               Z  Z  L  L                 Z  Z  L  L

    Sub sanctiunea faptei de fals in acte publice, declar ca am verificat datele din prezenta declaratie si in conformitate cu informatiile furnizate, o declar corecta si completa.
    Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu, la data la care creanta este scadenta conform legii.

    Nume
     __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

    Prenume
     __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

    Functia
     __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

          Data
        __ __ __ __
       |__|__|__|__|
        Z  Z  L  L

          Semnatura si stampila
       ___________________________
      |                           |
      |                           |
      |                           |
      |                           |
      |___________________________|

    ANEXE:*)

    __
   |__| Lista nominala angajati

    __
   |__| Lista persoanelor intrate in activitate   __ __ __ __ __ __ __ __ __
        in luna                                  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

    __
   |__| Lista persoanelor iesite din activitate   __ __ __ __ __ __ __ __ __
        in luna                                  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

------------
    *) Se bifeaza casuta aferenta in cazul depunerii listelor
    *) Se transmite periodic la casele de asigurari de sanatate in termen de 20 de zile de la expirarea perioadei pentru care se datoreaza contributiile de asigurari de sanatate

    ANEXA 1b)

                               DECLARATIE
                                                            _______________
                                                           |  COD DE BARE  |
                                                           |_______________|

    PRIVIND OBLIGATIILE DE CONSTITUIRE SI PLATA FONDULUI DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE DATORATE DE ALTE PERSOANE DECAT CELE CARE DESFASOARA ACTIVITATE IN BAZA UNUI CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA SI/SAU CONVENTIE
                                                              PERIOADA/AN
                   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
                  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

    Nume
     __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

    Prenume
     __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

    B.I. Seria               Nr.
     __ __ __ __             __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
    |__|__|__|__|           |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

    Eliberat de Circa nr.    La data
     __ __ __ __             __ __ __ __ __ __
    |__|__|__|__|           |__|__|__|__|__|__|
                             Z  Z  L  L  A  A

    CNP
     __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

    Localitate
     __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

    Str.
     __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

    Nr.               Bl.              Sc.         Ap.
     __ __ __ __      __ __ __ __      __ __       __ __ __
    |__|__|__|__|    |__|__|__|__|    |__|__|     |__|__|__|

    Sector            Telefon
     __ __            __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
    |__|__|          |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

    Cont bancar
     __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

    Banca
     __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

    1. Contributia la FASS, potrivit Legii nr. 145/1997 cu modificarile si completarile ulterioare:*)

    A. Contributia persoanelor ale         B. Contributia persoanelor ale
    caror venituri sunt impuse pe baza     caror venituri sunt impuse pe baza
    venitului efectiv realizat             de norme anuale de venit
    Data platii impozitului                Data platii impozitului
     __ __ __ __                            __ __ __ __
    |__|__|__|__|                          |__|__|__|__|
     Z  Z  L  L                             Z  Z  L  L

    a. Venit net impozabil                  a. Norma de venit aprobata
     __ __ __ __ __ __ __ __                __ __ __ __ __ __ __ __
    |__|__|__|__|__|__|__|__|              |__|__|__|__|__|__|__|__|

    b. Contributie datorata                 b. Contributie datorata
     __ __ __ __ __ __ __ __                __ __ __ __ __ __ __ __
    |__|__|__|__|__|__|__|__|              |__|__|__|__|__|__|__|__|

    c. Sume restante                        c. Sume restante
     __ __ __ __ __ __ __ __                __ __ __ __ __ __ __ __
    |__|__|__|__|__|__|__|__|              |__|__|__|__|__|__|__|__|

    d. Majorari intarziere                  d. Majorari intarziere
     __ __ __ __ __ __ __ __                __ __ __ __ __ __ __ __
    |__|__|__|__|__|__|__|__|              |__|__|__|__|__|__|__|__|

    e. Total contributii de achitat         e. Total contributii de achitat
       (b + c + d)                             (b + c + d)
     __ __ __ __ __ __ __ __                __ __ __ __ __ __ __ __
    |__|__|__|__|__|__|__|__|              |__|__|__|__|__|__|__|__|

    C. Contributia persoanelor care        D. Contributia persoanelor care
    realizeaza venituri din drepturi       realizeaza venituri din
    de proprietate intelectuala            agricultura
    Data platii impozitului                Data platii impozitului pe venitul
                                           agricol
     __ __ __ __                            __ __ __ __
    |__|__|__|__|                          |__|__|__|__|
     Z  Z  L  L                             Z  Z  L  L

    a. Venit net impozabil                  a. Venit agricol impozabil
     __ __ __ __ __ __ __ __                __ __ __ __ __ __ __ __
    |__|__|__|__|__|__|__|__|              |__|__|__|__|__|__|__|__|

                                            b. Contributie datorata (nu mai mica
                                            decat 7% aplicata ajutorului social
    b. Contributie datorata                 acordat in baza Legii nr. 67/1995)
     __ __ __ __ __ __ __ __                __ __ __ __ __ __ __ __
    |__|__|__|__|__|__|__|__|              |__|__|__|__|__|__|__|__|

    c. Sume restante                        c. Sume restante
     __ __ __ __ __ __ __ __                __ __ __ __ __ __ __ __
    |__|__|__|__|__|__|__|__|              |__|__|__|__|__|__|__|__|

    d. Majorari intarziere                  d. Majorari intarziere
     __ __ __ __ __ __ __ __                __ __ __ __ __ __ __ __
    |__|__|__|__|__|__|__|__|              |__|__|__|__|__|__|__|__|

    e. Total contributii de achitat         e. Total contributii de achitat
       (b + c + d)                             (b + c + d)
     __ __ __ __ __ __ __ __                __ __ __ __ __ __ __ __
    |__|__|__|__|__|__|__|__|              |__|__|__|__|__|__|__|__|

    E. Contributia persoanelor fizice straine a caror asigurare de sanatate este facultativa (art. 7 din Legea nr. 145/1997)

    a. Venit baza de calcul*)
     __ __ __ __ __ __ __ __
    |__|__|__|__|__|__|__|__|

    b. Contributie datorata
     __ __ __ __ __ __ __ __
    |__|__|__|__|__|__|__|__|

    c. Sume restante
     __ __ __ __ __ __ __ __
    |__|__|__|__|__|__|__|__|

    d. Majorari intarziere
     __ __ __ __ __ __ __ __
    |__|__|__|__|__|__|__|__|

    e. Total contributii de achitat (b + c + d)
     __ __ __ __ __ __ __ __
    |__|__|__|__|__|__|__|__|

    2. Documente de plata
               __ __ __ __              __ __ __ __                __ __ __ __
    O.P. nr.  |__|__|__|__|   O.P. nr. |__|__|__|__|    O.P. nr.  |__|__|__|__|
    Data O.P. |__|__|__|__|   Data O.P.|__|__|__|__|    Data O.P. |__|__|__|__|
               Z  Z  L  L               Z  Z  L  L                 Z  Z  L  L

    Sub sanctiunea faptei de fals in acte publice, declar ca am verificat datele din prezenta declaratie si in conformitate cu informatiile furnizate, o declar corecta si completa
    Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu, la data la care creanta este scadenta conform legii

    Nume
     __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

    Prenume
     __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

    Functia
     __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

          Data
       __ __ __ __
      |__|__|__|__|
       Z  Z  L  L

          Semnatura si stampila
       ___________________________
      |                           |
      |                           |
      |                           |
      |                           |
      |___________________________|
------------
    *) Se transmit periodic la casele de asigurari de sanatate in termen de 20 de zile de la expirarea perioadei pentru care se datoreaza contributiile de asigurari sociale de sanatate.
    *) Potrivit prevederilor Legii nr. 145/1997, art. 52 alin. (2) lit. b) si c) astfel cum a fost modificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/1998, si ale Normelor privind modul de incasare a contributiei la asigurarile sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 282 din 22 iunie 2000.
    *) In baza declaratiilor privind persoanele fizice straine care desfasoara activitate in Romania si realizeaza venituri sub forma de salarii din strainatate (MF cod 14.13.01.13/6) si a declaratiilor informative privind inceperea/incetarea activitatii persoanelor fizice straine care desfasoara activitate in Romania si obtin venituri sub forma de salarii din strainatate (MF cod 14.13.01.13/6i), potrivit Ordinului ministrului finantelor nr. 1.423/1999 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 591 din 6 decembrie 1999.

    ANEXA 1c)

                              DECLARATIE
                                                            _______________
                                                           |  COD DE BARE  |
                                                           |_______________|

    PRIVIND OBLIGATIILE DE CONSTITUIRE SI PLATA FONDULUI DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE
                                                  __
    DATORATE DE      SOMERI                      |__|
                     BENEFICIARI AJUTOR SOCIAL   |__|
                 __ __ __ __ __ __ __ __ __
    LUNA        |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

    INSTITUTIA
     __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

    ADRESA
     __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

    TELEFON
     __ __ __ __ __ __ __ __ __
    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

    1. Contributia la FASS, potrivit Legii nr. 145/1997 cu modificarile si completarile ulterioare:

    a. Fond somaj/asigurari sociale
     __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

    b. Nr. asigurati
     __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

    c. Contributie datorata
     __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

    d. Sume restante
     __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

    e. Total contributie de achitat
     __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

    Total intrari in categorie    Total iesiri din categorie
     __ __ __ __ __ __             __ __ __ __ __ __ __ __
    |__|__|__|__|__|__|           |__|__|__|__|__|__|__|__|

    2. Documente de plata
               __ __ __ __              __ __ __ __                __ __ __ __
    O.P. nr.  |__|__|__|__|   O.P. nr. |__|__|__|__|    O.P. nr.  |__|__|__|__|
    Data O.P. |__|__|__|__|   Data O.P.|__|__|__|__|    Data O.P. |__|__|__|__|
               Z  Z  L  L               Z  Z  L  L                 Z  Z  L  L

    Sub sanctiunea faptei de fals in acte publice, declar ca am verificat datele din prezenta declaratie si in conformitate cu informatiile furnizate, o declar corecta si completa
    Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu, la data la care creanta este scadenta conform legii

    Nume
     __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

    Prenume
     __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

    Functia
     __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

          Data
       __ __ __ __                            ____________________
      |__|__|__|__|   Semnatura si stampila  |                    |
       Z  Z  L  L                            |____________________|


    Nota
    Se depune lunar pe suport magnetic cu intrarile si iesirile de persoane cat si informatii despre fostele si viitoarele locuri de munca.
    *) Se transmite periodic la casele de asigurari de sanatate in termen de 20 de zile de la expirarea perioadei pentru care se datoreaza contributiile de asigurari sociale de sanatate.

    ANEXA 2

    DENUMIREA ANGAJATORULUI .................................
    Codul fiscal .....................................

                               LISTA*)
nominala cuprinzand persoanele asigurate pentru care se plateste contributia de asigurari sociale de sanatate
________________________________________________________________________________
Nr.    Numele si prenumele    Codul numeric personal    Categoria de asigurat*)
crt.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
    *) Se depune o data cu declaratia pe luna ianuarie a fiecarui an, de catre persoanele juridice existente, iar pentru cele nou-infiintate, o data cu depunerea primei declaratii.
    *) Se va mentiona categoria de asigurat potrivit art. 52 alin. (2) din Legea nr. 145/1997, cu modificarile si completarile ulterioare (salariat - S; concediu ingrijire copil - CIC; angajat pe baza de conventie civila - ACC).

    ANEXA 3

    DENUMIREA ANGAJATORULUI .................................
    Codul fiscal .....................................

                               LISTA*)
    nominala cuprinzand personalul care intra in activitate
________________________________________________________________________________
Nr.  Numele si  Codul numeric  Categoria de  Data intrarii     Locul de munca
crt. prenumele    personal     asigurat*)   in activitate  anterior ...........
                                                               (codul fiscal)
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

                               LISTA*)
    nominala cuprinzand personalul care iese din activitate
________________________________________________________________________________
Nr.  Numele si  Codul numeric  Categoria de   Data iesirii     Locul de munca
crt. prenumele    personal     asigurat*)   din activitate  anterior ..........
                                                               (codul fiscal)
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
    *) Se depune trimestrial la casele de asigurari de sanatate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si la casele de asigurari de sanatate asimilate acestora, in termen de 20 de zile de la expirarea trimestrului.
    *) Se va mentiona categoria de asigurat potrivit art. 52 alin. (2) din Legea nr. 145/1997, cu modificarile si completarile ulterioare (salariat   S; concediu ingrijire copil   CIC; angajat pe baza de conventie civila   ACC).SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 331/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 331 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 50 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Rectificare 99 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu