Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 33 din 24 ianuarie 2002

pentru aprobarea Regulamentului privind confectionarea si folosirea ciocanelor silvice din dotarea structurilor silvice constituite la nivel de ocoale silvice, necesare pentru gospodarirea padurilor proprietate privata si a celor proprietate publica apartinand comunelor, oraselor si municipiilor

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 64 din 29 ianuarie 2002


SmartCity3


    Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor,
    in baza prevederilor art. 43 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic,
    in temeiul art. 8 alin. (10) din Hotararea Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, cu modificarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul privind confectionarea si folosirea ciocanelor silvice din dotarea structurilor silvice constituite la nivel de ocoale silvice, necesare pentru gospodarirea padurilor proprietate privata si a celor proprietate publica apartinand comunelor, oraselor si municipiilor, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Directia regim si inspectie silvica din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor si inspectoratele teritoriale de regim silvic si cinegetic vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

             p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor,
                                Ovidiu Natea,
                              secretar de stat

    ANEXA 1

                                REGULAMENT
privind confectionarea si folosirea ciocanelor silvice din dotarea structurilor silvice constituite la nivel de ocoale silvice, necesare pentru gospodarirea padurilor proprietate privata si a celor proprietate publica apartinand comunelor, oraselor si municipiilor

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Ciocanele silvice care fac obiectul prezentului regulament sunt instrumente cu regim special aflate in dotarea structurilor silvice constituite la nivel de ocoale silvice care gospodaresc paduri proprietate privata sau proprietate publica apartinand comunelor, oraselor si municipiilor, denumite in continuare ocoale silvice, si care sunt folosite de personalul silvic pentru marcarea:
    a) arborilor destinati taierii;
    b) arborilor care delimiteaza parchetele de exploatare sau caile de colectare;
    c) cioatelor arborilor taiati ilegal;
    d) lemnului rotund retinut in vederea stabilirii provenientei.
    (2) Marcarea este operatiunea prin care se imprima pe arbori, cioate sau pe lemnul rotund retinut in vederea stabilirii provenientei amprenta ciocanului silvic de catre personalul silvic imputernicit in conditiile prezentului regulament.
    (3) Ciocanele silvice de marcat au regimul marcilor si sigiliilor, iar amprentele lor se inregistreaza si se pastreaza la birourile notarilor publici.
    (4) Pentru operatiunile de inregistrare si de pastrare a amprentei ciocanelor silvice de marcat se plateste taxa prevazuta de lege pentru primirea si pastrarea in depozit a inscrisurilor si documentelor.
    Art. 2
    (1) Confectionarea ciocanelor silvice se realizeaza de catre unitatile specializate abilitate de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura.
    (2) Dreptul de confectionare si de folosire a ciocanelor silvice prevazute la alin. (1) se dobandeste pe baza autorizatiei emise persoanei juridice solicitante de Directia regim si inspectie silvica din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor.
    (3) Insemnele fiecarui ciocan silvic au caracter si regim de unicat.
    (4) Se interzice confectionarea si folosirea ciocanelor silvice in alte conditii decat cele prevazute in prezentul regulament.
    (5) Ciocanele silvice vor fi preluate de catre sefii ocoalelor silvice constituite de persoanele juridice autorizate conform alin. (2).
    (6) Pentru ridicarea ciocanelor silvice sefii ocoalelor silvice vor fi imputerniciti de conducatorul persoanei juridice care a constituit structura silvica.

    CAP. 2
    Autorizarea confectionarii si folosirii ciocanelor silvice

    Art. 3
    Autorizarea confectionarii si folosirii ciocanelor silvice se face la solicitarea persoanei juridice care, potrivit reglementarilor in vigoare, a constituit ocolul silvic pentru gospodarirea padurilor proprietate privata si/sau proprietate publica a comunelor, oraselor si municipiilor.
    Art. 4
    (1) Autorizatia de confectionare si de folosire a ciocanelor silvice cuprinde urmatoarele:
    a) denumirea si sediul persoanei juridice care a constituit ocolul silvic;
    b) denumirea ocolului silvic;
    c) sediul ocolului silvic (judetul, comuna/orasul/municipiul; strada, numarul, codul postal);
    d) numarul si data avizului de constituire a ocolului silvic (emitentul, numarul si data);
    e) competenta de folosire a ciocanelor silvice - delimitare clara in spatiu si timp;
    f) tipurile de ciocane silvice, numarul lor si indicativele specifice;
    g) unitatea abilitata la care beneficiarul solicita sa confectioneze ciocanele silvice.
    (2) Autorizatia se intocmeste in trei exemplare - original si doua copii. Originalul se inmaneaza solicitantului autorizatiei.
    (3) Prima copie a autorizatiei se pastreaza la emitent, iar a doua copie se transmite la inspectoratul teritorial de regim silvic si cinegetic in a carui raza isi are sediul persoana juridica, pentru a fi folosita in activitatea de control.
    (4) Modelul autorizatiei este prezentat in anexa nr. 1.
    (5) Datele prevazute la alin. (1) vor fi inscrise in Registrul unic al persoanelor juridice autorizate pentru confectionarea si folosirea ciocanelor silvice, care au constituit ocoale silvice, registru care se pastreaza de Directia de regim si inspectie silvica pentru fiecare judet.

    CAP. 3
    Forma, dimensiunile, indicativele specifice si destinatiile ciocanelor silvice

    Art. 5
    (1) Ciocanele silvice prevazute la art. 1 au urmatoarele forme, dimensiuni, indicative specifice si destinatii de folosire:
    a) ciocanul silvic cu marca circulara avand diametrul cercului de 35 mm este folosit pentru marcarea arborilor destinati taierii;
    b) ciocanul silvic cu marca patrata se foloseste la marcarea pe arbori a limitelor parchetelor si cailor de colectare, iar dimensiunile marcii sunt cele care rezulta din inscrierea patratului intr-un cerc cu diametrul de 35 mm;
    c) ciocanul silvic cu marca pentagonala se foloseste pentru marcarea cioatelor arborilor taiati ilegal si pentru marcarea lemnului rotund retinut in vederea stabilirii provenientei, iar dimensiunile marcii sunt cele corespunzatoare unui pentagon cu laturile egale inscris intr-un cerc cu diametrul de 35 mm.
    (2) Indicativul specific ce se inscrie in interiorul figurii geometrice pentru fiecare tip de ciocan silvic va fi format din:
    a) grupul de litere "PP" reprezentand initialele expresiei "padure privata";
    b) grupul de litere atribuit judetului in care isi are sediul persoana juridica autorizata;
    c) un grup de doua cifre reprezentand numarul de ordine din registrul unic prevazut la art. 4 alin. (5);
    d) un grup de doua cifre reprezentand numarul de ordine al ciocanului.
    (3) Ciocanele silvice au la unul dintre capete marca cu indicativul, iar la celalalt capat, o muchie taietoare.
    (4) Modelele privind forma, dimensiunile si indicativele specifice marcilor ciocanelor silvice, prevazute la alin. (1) si (2), sunt prezentate in anexa nr. 2.
    (5) Caracteristicile tehnice ale materialului din care se realizeaza, caracterele si amplasarea acestora in campul marcii se stabilesc de Directia de regim si inspectie silvica si se transmit prin caietul de sarcini unitatii abilitate pentru confectionarea ciocanelor silvice de marcat.

    CAP. 4
    Dotarea, inregistrarea, pastrarea si evidenta ciocanelor silvice

    Art. 6
    (1) Ciocanele silvice prevazute in autorizatia de confectionare si folosire se comanda de catre persoana juridica autorizata la unitatile specializate mentionate la art. 2 alin. (1).
    (2) Gestionarea ciocanelor silvice se face de seful ocolului silvic dupa preluarea acestora de la unitatile specializate.
    (3) In termen de 3 zile de la ridicarea de la unitatea producatoare persoanele juridice detinatoare sunt obligate sa inregistreze ciocanele silvice la birourile notarilor publici, unde se depun amprentele marcilor imprimate pe carton presat. Un exemplar al amprentelor, certificat de biroul notarului public, se depune la inspectoratul teritorial de regim silvic si cinegetic, iar altul se pastreaza la dosarul referitor la ciocanele silvice de la ocolul silvic.
    (4) Pastrarea ciocanelor silvice se face de seful ocolului silvic, in conditii de siguranta, in dulapuri metalice bine asigurate.
    (5) Seful ocolului silvic poarta intreaga raspundere pentru pastrarea in siguranta a ciocanelor silvice, evidenta si folosirea lor in conformitate cu prevederile prezentului regulament.
    Art. 7
    La sediul ocolului silvic seful de ocol pastreaza urmatoarele documente:
    a) autorizatia de confectionare si folosire a ciocanelor silvice;
    b) exemplarul amprentelor marcilor, certificat de biroul notarului public, si actele notariale de inregistrare a acestora;
    c) copiile de pe bonurile de magazie pentru luarea in primire;
    d) registrul de evidenta a folosirii ciocanelor silvice;
    e) copiile de pe facturile unitatii producatoare;
    f) copiile de pe rapoartele transmise inspectoratelor de regim silvic si cinegetic in legatura cu ciocanele silvice;
    g) actele de casare, scoatere din inventar si distrugere a marcilor pentru ciocanele silvice uzate, deteriorate sau distruse;
    h) lista actualizata cuprinzand ciocanele silvice;
    i) dosarele ciocanelor silvice, cate unul pentru fiecare ciocan silvic;
    j) imputernicirea prevazuta la art. 2 alin. (6).
    Art. 86
    Registrul de evidenta a folosirii ciocanelor silvice este un document care se completeaza si se pastreaza de seful ocolului silvic si cuprinde:
    a) primele file contin inventarul tuturor ciocanelor silvice, cu mentionarea marcii, a indicativului - codului numeric - si observatii. La observatii se inregistreaza data primirii, data casarii, data distrugerii marcii etc.;
    b) tabloul de evidenta a folosirii ciocanelor silvice, care cuprinde:
    1. numarul curent;
    2. indicativul specific marcii;
    3. forma amprentei;
    4. numele si prenumele titularului delegat;
    5. numarul delegatiei de folosire din fisa de evidenta a folosirii;
    6. data si semnatura ridicarii ciocanului silvic si a delegatiei de folosire;
    7. data si semnatura depunerii ciocanului silvic si a raportului de folosire;
    c) ultimele file sunt folosite pentru inregistrarea constatarilor eventualelor incalcari privind aplicarea prezentului regulament si a unor sanctiuni legate de acestea.
    Art. 9
    (1) Dosarele individuale ale ciocanelor silvice, conform art. 7 lit. i), contin:
    a) amprenta marcii ciocanului silvic;
    b) fisa de evidenta a folosirii ciocanului silvic;
    c) delegatiile de marcare in ordinea cronologica a emiterii;
    d) raportul de folosire a ciocanului silvic pentru fiecare delegatie.
    (2) Fisele de evidenta a folosirii ciocanelor silvice se intocmesc de seful ocolului silvic si cuprind urmatoarele rubrici:
    a) numarul curent;
    b) numele, prenumele si functia salariatului caruia i se incredinteaza pentru folosire ciocanul silvic;
    c) numarul din tabloul de evidenta a folosirii ciocanelor silvice;
    d) perioada de folosire a ciocanului silvic;
    e) scopul folosirii ciocanului silvic (felul taierii si natura produselor sau felul controlului);
    f) locul de folosire a ciocanului silvic (u.p., u.a., localizarea cadastrala, numele proprietarului etc.);
    g) data si semnatura de primire a ciocanului silvic;
    h) data si semnatura de restituire a ciocanului silvic.
    (3) Inregistrarea se face in ordinea emiterii delegatiilor de folosire a ciocanelor silvice, iar semnatura de primire a sefului ocolului silvic certifica faptul ca raportul de folosire corespunde prevederilor din delegatia de folosire a ciocanelor silvice.
    (4) Inregistrarea tuturor informatiilor in registrul si in fisa de evidenta a folosirii ciocanelor silvice se face cu pasta neagra sau albastra, fara stersaturi sau adaugari.
    (5) Registrul si fisele de evidenta pot fi folosite numai dupa ce inspectoratul teritorial de regim silvic si cinegetic vizeaza si stampileaza fiecare fila.
    (6) Modelul registrului de evidenta a utilizarii ciocanelor silvice si al fisei de evidenta sunt prezentate in anexele nr. 3a), 3b), 3c) si, respectiv, 4.

    CAP. 5
    Folosirea ciocanelor silvice

    Art. 10
    Ciocanele silvice cu marca circulara si cu indicativ "PP" se folosesc de personalul tehnic de la ocolul silvic - ingineri si tehnicieni silvici si de sefii de district sau brigadierii silvici - pentru marcarea arborilor destinati taierii din padurile gospodarite de ocolul silvic. Marca ciocanului silvic se aplica pe cioplaje, la baza trunchiului, cat mai aproape de nivelul solului, pe o nervura proeminenta; pe terenurile in panta marca se aplica pe partea din aval. Imprimarea marcii se face folosind vopsea sau tus de culoare usor vizibila.
    Art. 11
    Ciocanele silvice cu marca patrata si cu indicativ "PP" se folosesc de personalul tehnic de la ocolul silvic - ingineri si tehnicieni silvici si de sefii de district sau brigadierii silvici - insarcinat cu lucrari de punere in valoare a masei lemnoase, pentru delimitarea parchetelor destinate exploatarii si a cailor de colectare. Marca se aplica pe arborii de limita care raman pe picior pe cioplaje ce se executa primul la inaltimea de 1,30 m de la sol si al doilea la baza trunchiului, cat mai aproape de nivelul solului. Imprimarea marcii se face folosindu-se vopsea sau tus de culoare usor vizibila, iar cioplajul superior se executa spre interiorul parchetului.
    Art. 12
    (1) Ciocanele silvice cu marca pentagonala si cu indicativ "PP" se folosesc de inginerii, tehnicienii, sefii de district si de brigadierii silvici din structura ocolului silvic, pentru marcarea cioatelor arborilor taiati ilegal si pentru marcarea lemnului rotund retinut in vederea stabilirii provenientei.
    (2) Marca se aplica pe un cioplaj facut la baza cioatei si pe suprafata acestuia, folosindu-se vopsea sau tus de culoare usor vizibila.
    (3) In cazul arborilor taiati ilegal, ale caror cioate au fost scoase din pamant, sau al arborilor taiati in cazanire, marca se va aplica pe cel mai apropiat arbore-martor, pe un cioplaj executat la inaltimea de 1,30 m, orientat spre locul cioatei.
    (4) In cazul lemnului rotund marca se aplica pe ambele capete ale pieselor rotunde.
    Art. 13
    (1) Titularul ciocanului silvic, delegat de seful ocolului silvic, raspunde de folosirea in conditii corespunzatoare a acestuia, astfel incat amprenta marcii sa poata fi usor identificata.
    (2) Amprentele aplicate pe arbori, pe cioate, respectiv pe lemnul rotund retinut, se inventariaza o data cu arborii, cioatele, respectiv piesele rotunde, si se predau in buna stare titularului de canton, gestionarului parchetului, respectiv custodelui, dupa caz, care raspunde de integritatea amprentelor din momentul luarii in primire pe baza procesului-verbal.
    Art. 14
    (1) Predarea ciocanelor silvice spre folosire se face pe baza unei delegatii de folosire care va cuprinde urmatoarele: denumirea unitatii emitente; numarul de ordine si data emiterii din fisa de evidenta; numarul curent corespunzator din tabloul de evidenta; numele, prenumele si functia salariatului imputernicit sa il foloseasca; tipul marcii, indicativul specific; scopul emiterii delegatiei si al predarii ciocanului - felul taierii, natura produsului, respectiv felul controlului; locul exact unde se foloseste ciocanul - unitatea de productie, unitatea amenajistica, localizarea cadastrala, numele proprietarului etc., respectiv cantonul silvic; intervalul de valabilitate a delegatiei, ultima zi fiind data restituirii ciocanului silvic si de depunere a raportului de folosire.
    (2) Delegatia de folosire semnata de seful ocolului silvic se intocmeste in doua exemplare, dintre care unul ramane la dosarul ciocanului silvic, iar al doilea la titularul delegatiei, se inregistreaza in registru si in fisa de evidenta a folosirii ciocanelor silvice, care vor cuprinde aceleasi informatii ca cele inscrise pe delegatie.
    (3) Completarea delegatiei de folosire se face de catre seful ocolului silvic cu pasta neagra sau albastra, fara stersaturi sau adaugari.
    (4) Modelul delegatiei de folosire este prezentat in anexa nr. 5.
    Art. 15
    (1) Ciocanele silvice se dau spre exercitarea atributiilor de serviciu personalului silvic competent, pe perioade strict determinate in functie de volumul lucrarilor de executat si de conditiile de lucru, fara a depasi:
    a) 30 de zile pentru ciocanele cu marca circulara si pentagonala;
    b) 5 zile lucratoare pentru ciocanele silvice cu marca patrata.
    (2) Personalul silvic delegat pentru folosirea ciocanelor silvice raspunde de pastrarea in siguranta a acestora.
    Art. 16
    (1) Ciocanul silvic se restituie cel mai tarziu la termenul prevazut in delegatia de folosire.
    (2) O data cu depunerea ciocanului silvic se depune si originalul raportului de folosire care se intocmeste in doua exemplare si cuprinde:
    a) zilele in care a fost folosit ciocanul silvic;
    b) locul unde a fost folosit - u.p., u.a., cantonul silvic, numele sau denumirea proprietarului/detinatorului, dupa caz, localizarea cadastrala etc.;
    c) felul marcarii (felul taierii, natura produsului, felul controlului);
    d) numarul de arbori marcati, cu precizarea primului si ultimului numar;
    e) numarul cioatelor, respectiv al pieselor rotunde marcate, dupa caz, cu precizarea primului si ultimului numar;
    f) componenta nominala a echipei care a participat la lucrare;
    g) declaratia ca nu a incredintat ciocanul silvic altei persoane si ca nu a efectuat alte marcari decat cele inscrise in raport;
    h) culoarea vopselei sau tusului folosit la marcare;
    i) numele, prenumele si semnatura titularului delegatiei de folosire.
    (3) Raportul de folosire se inregistreaza in registrul unic de corespondenta al ocolului silvic o data cu depunerea lui impreuna cu ciocanul silvic.
    (4) Completarea raportului de folosire se face de titularul delegatiei, cu pasta neagra sau albastra, fara stersaturi sau adaugari.
    (5) Exemplarul al doilea se retine de titularul delegatiei de folosire a ciocanului silvic. Pe acest exemplar seful ocolului silvic este obligat sa semneze pentru primirea ciocanului silvic.
    (6) Modelul raportului de folosire este prezentat in anexa nr. 6.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 17
    (1) Culoarea vopselei sau a tusului utilizat la imprimarea marcii ciocanelor silvice se stabileste anual prin decizie a inspectorului-sef al inspectoratului teritorial de regim silvic si cinegetic incepand cu data de 1 martie, si se schimba in anul urmator la aceeasi data. Sefii ocoalelor silvice raspund de aplicarea corespunzatoare a deciziei inspectoratului teritorial de regim silvic si cinegetic.
    (2) Nerespectarea prevederilor alin. (1), precum si a deciziei de stabilire a culorii de marcare constituie incalcare a atributiilor de serviciu.
    Art. 18
    (1) Receptionarea lucrarilor de marcare in activitatea de punere in valoare se face numai daca amprenta marcii este lizibila.
    (2) Amprentele aplicate pe arbori, cioate, lemn rotund retinut se inventariaza o data cu acestea si se predau in buna stare titularului de canton, gestionarului sau custodelui, dupa caz, care raspunde de integritatea amprentelor din momentul luarii in primire pe baza de proces-verbal.
    Art. 19
    (1) Cioplirea, stergerea, deteriorarea amprentelor aplicate sau orice alte actiuni de acest fel sunt interzise si se sanctioneaza conform legii, constituind actiuni indreptate impotriva sigiliilor legal aplicate.
    (2) In situatia anularii unor lucrari de punere in valoare la care au fost folosite ciocane silvice operatiunile de casare a acestora vor fi aprobate de inspectorul-sef al inspectoratului teritorial de regim silvic si cinegetic competent si executate sub supravegherea personalului silvic delegat de acesta conform procedurilor stabilite de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura.
    Art. 20
    (1) Pierderea sau sustragerea ciocanului silvic se comunica in scris de catre seful ocolului silvic, in cel mult 48 de ore de la constatare, organelor locale de politie si inspectoratelor teritoriale de regim silvic si cinegetic, precizandu-se indicativul specific si felul acestora.
    (2) In cazul in care in decurs de 15 zile de la pierdere nu se gaseste ciocanul silvic respectiv, persoana juridica autorizata este obligata sa publice pierderea lui in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, sa declare nulitatea acestei marci si sa anunte ca folosirea acestuia se pedepseste potrivit legii.
    (3) Pierderea sau sustragerea ciocanelor silvice din vina personalului cu atributii in pastrarea acestora constituie neglijenta in serviciu si se sanctioneaza conform reglementarilor in vigoare.
    Art. 21
    Se interzic cu desavarsire:
    a) confectionarea ciocanelor silvice in alte conditii decat prevederile prezentului regulament;
    b) incredintarea de catre personalul silvic a ciocanelor silvice unor persoane fara drept de a le detine si folosi, fara delegatie de folosire sau in alte scopuri decat cele prevazute la art. 10 - 12 si inscrise in delegatia de folosire.
    c) folosirea ciocanelor silvice in alte locuri si in alte scopuri decat cele inscrise in delegatia de folosire emisa;
    d) folosirea ciocanelor silvice dupa expirarea termenului inscris in delegatia de folosire, fara delegatie sau incredintarea ciocanului silvic altei persoane decat cea inscrisa in delegatie.
    e) folosirea ciocanului silvic fara drept sau contrar dispozitiilor legale specifice;
    f) nedepunerea ciocanelor silvice in termenul prevazut in delegatia de folosire;
    g) neinregistrarea raportului de folosire conform prevederilor art. 16 alin. (3);
    h) completarea necorespunzatoare a registrului de evidenta a folosirii, a fiselor de evidenta a folosirii, a delegatiilor de folosire si a rapoartelor de folosire a ciocanului silvic;
    i) incalcarea prevederilor art. 18.
    Art. 22
    (1) Savarsirea uneia dintre faptele prevazute la art. 21 se sanctioneaza potrivit reglementarilor in vigoare.
    (2) Atunci cand faptele prevazute la art. 21 sunt savarsite de personalul silvic, acestea constituie si incalcari grave ale obligatiilor de serviciu.
    Art. 23
    (1) In cazul in care postul de sef de ocol silvic devine vacant sau in cazul in care inspectoratul teritorial de regim silvic si cinegetic retrage avizul de constituire a structurii silvice, precum si in cazul retragerii autorizatiei de confectionare si folosire prevazute la art. 2 alin. (2) persoana juridica titulara a autorizatiei de confectionare va preda in custodie toate ciocanele silvice, precum si documentele de evidenta prevazute la art. 7 si 8, in termen de 3 zile, inspectoratului teritorial de regim silvic si cinegetic competent.
    (2) Inspectoratul teritorial de regim silvic si cinegetic primeste spre pastrare ciocanele silvice si documentele de evidenta, pe baza de proces-verbal, printr-un salariat imputernicit de inspectorul-sef. Pastrarea ciocanelor silvice si a documentelor se face separat pe ocoale silvice, in conditii de stricta securitate. La cererea titularului autorizatiei ciocanele silvice predate pot fi sigilate de acesta cu sigiliu propriu, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal de predare-primire.
    Art. 24
    (1) Folosirea ciocanelor silvice de catre ocoalele silvice constituite de persoanele juridice autorizate in acest sens, cu titlu de prestare de servicii, in suprafetele pe care ocoalele respective nu le administreaza, dar care se afla in raza lor de activitate, este permisa numai cu avizul inspectoratului teritorial de regim silvic si cinegetic.
    (2) Avizul se obtine la cererea persoanei juridice titulare a autorizatiei de confectionare si folosire, prin inscrierea in autorizatie, la cap. III "Mentiuni speciale", de catre inspectoratul teritorial de regim silvic si cinegetic, a suprafetelor respective.
    (3) Avizul poate fi retras in cazul constatarii unor incalcari ale prevederilor prezentului regulament.
    Art. 25
    Anexele 1, 2, 3a), 3b), 3c), 4, 5 si 6 fac parte integranta din prezentul regulament.

    ANEXA 1
    la regulament

    MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR

                              AUTORIZATIE
pentru confectionarea si folosirea ciocanelor silvice, necesare pentru gospodarirea padurilor proprietate privata si a celor proprietate publica apartinand comunelor, oraselor si municipiilor
                  nr. ............ din .................

    CAP. 1

    In baza cererii si a documentatiei depuse se autorizeaza*1) ..............., avand in subordine Ocolul silvic ............................... din localitatea (comuna, orasul, municipiul, strada, numarul) ................................., judetul ......................, constituit in baza Avizului nr. ............ din data de ............., emis de ...................................., sa solicite confectionarea si sa foloseasca urmatoarele ciocane silvice:
    A. Ciocane silvice cu marca circulara, cu urmatoarele indicative specifice:
    1. PP - *2); *3); *4)
    2. ........................................................................
    B. Ciocane silvice cu marca patrata, cu urmatoarele indicative specifice:
    1. PP - *2); *3); *4)
    2. ........................................................................
    C. Ciocane silvice cu marca pentagonala, cu urmatoarele indicative specifice:
    1. PP - *2); *3); *4)
    2. ........................................................................
    Confectionarea ciocanelor silvice va fi executata la cerere de catre*5) ...
...............................................................................

    CAP. 2
    Ciocanele silvice mentionate la cap. I lit. A, B si C pot fi utilizate numai in suprafata forestiera administrata de Ocolul silvic ....................... si in suprafetele prevazute la cap. III "Mentiuni speciale", pe durata existentei structurii silvice sau pana la retragerea prezentei autorizatii, dupa caz.
    Personalul silvic imputernicit sa pastreze si sa foloseasca ciocanele silvice prevazute in aceasta autorizatie este obligat sa respecte prevederile Regulamentului privind confectionarea si folosirea ciocanelor silvice, incalcarea acestora sanctionandu-se potrivit legii.

    CAP. 3
    Mentiuni speciale*6): .....................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

                                 Director,
                      .............................

------------
    *1) Denumirea si sediul persoanei juridice autorizate.
    *2) Simbolul judetului in care se afla sediul ocolului silvic.
    *3) Numarul de ordine din registrul unic de evidenta a persoanelor juridice autorizate.
    *4) Numarul de ordine al ciocanului silvic din registrul unic.
    *5) Denumirea si sediul unitatii specializate autorizate pentru confectionare.
    *6) Se vor inscrie de catre inspectoratul teritorial de regim silvic si cinegetic, atunci cand este cazul: suprafetele neadministrate de ocolul silvic, unde pot fi utilizate ciocanele silvice pentru prestari de servicii, retrageri temporare ale autorizarii folosirii, prelungirea autorizarii folosirii.

    ANEXA 2
    la regulament

    FORMA, DIMENSIUNILE SI INDICATIVELE SPECIFICE ALE CIOCANELOR SILVICE
                                                         ________
             _____                                     /__________\
           /       \                                 / |          | \
          |  PP-BN  |                                | |  PP-BV   | |
          |  03-09  |                                | |  11-02   | |
           \_______/                                  \|__________|/
                                    _____               \________/
                                  /  / \  \
                                /  /     \  \
                               | /  PP-SB  \ |
                               |\   12-05   /|
                                \ \_______/ /
                                  \_______/

    ANEXA 3a)
    la regulament

                                 REGISTRU
               de evidenta a folosirii ciocanelor silvice

    Ocolul silvic .................

    A. Inventarul ciocanelor silvice
 _______________________________________________________________
| Nr.  |   Indicativul   |   Forma amprentei   |   Observatii   |
| crt. |                 |                     |                |
|______|_________________|_____________________|________________|
|   0  |        1        |          2          |        3       |
|______|_________________|_____________________|________________|
|______|_________________|_____________________|________________|
|______|_________________|_____________________|________________|
|______|_________________|_____________________|________________|
|______|_________________|_____________________|________________|

    ANEXA 3b)
    la regulament

    B. Tabloul de evidenta a folosirii
 ______________________________________________________________________________
|Nr |Indicativul|  Forma  | Numele si | Numarul  |   Ridicare   |   Depunere   |
|crt|           |amprentei| prenumele |delegatiei|______________|______________|
|   |           |         |titularului|          |Data|Semnatura|Data|Semnatura|
|   |           |         |  delegat  |          |    |         |    |         |
|___|___________|_________|___________|__________|____|_________|____|_________|
| 0 |     1     |     2   |     3     |     4    |  5 |     6   |  7 |     8   |
|___|___________|_________|___________|__________|____|_________|____|_________|
|___|___________|_________|___________|__________|____|_________|____|_________|
|___|___________|_________|___________|__________|____|_________|____|_________|
|___|___________|_________|___________|__________|____|_________|____|_________|
|___|___________|_________|___________|__________|____|_________|____|_________|
|___|___________|_________|___________|__________|____|_________|____|_________|
|___|___________|_________|___________|__________|____|_________|____|_________|
|___|___________|_________|___________|__________|____|_________|____|_________|

    NOTA:
    La coloana 6 semneaza persoana delegata pentru folosirea ciocanului silvic, iar la coloana 8 semneaza seful ocolului silvic.

    ANEXA 3c)
    la regulament

    C. Constatari privind incalcari ale aplicarii regulamentului de confectionare si folosire a ciocanelor silvice
 _____________________________________________________________________________
| Nr.  |    Data    |     Numele, prenumele si      |   Constatari - masuri   |
| crt. |            | functia organului constatator |                         |
|______|____________|_______________________________|_________________________|
|______|____________|_______________________________|_________________________|
|______|____________|_______________________________|_________________________|
|______|____________|_______________________________|_________________________|
|______|____________|_______________________________|_________________________|
|______|____________|_______________________________|_________________________|
|______|____________|_______________________________|_________________________|
|______|____________|_______________________________|_________________________|

    ANEXA 4
    la regulament

    Ocolul silvic .....................

                            FISA DE EVIDENTA
a folosirii ciocanului silvic cu amprenta*1) ............................, avand indicativul ........................

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Numele si prenumele
    B - Functia
    C - Numarul din tabloul de evidenta
    D - Perioada de folosire
 ______________________________________________________________________________
|Nr. | A | B | C | D | Scopul  |  Locul  |Primire-ridicare |Restituire-depunere|
|crt.|   |   |   |   |folosirii|folosirii|_________________|___________________|
|    |   |   |   |   |   *2)   |   *3)   |Data|Semnatura*4)| Data |Semnatura*5)|
|____|___|___|___|___|_________|_________|____|____________|______|____________|
| 0  | 1 | 2 | 3 | 4 |     5   |    6    |  7 |     8      |   9  |      10    |
|____|___|___|___|___|_________|_________|____|____________|______|____________|
|____|___|___|___|___|_________|_________|____|____________|______|____________|
|____|___|___|___|___|_________|_________|____|____________|______|____________|
|____|___|___|___|___|_________|_________|____|____________|______|____________|
|____|___|___|___|___|_________|_________|____|____________|______|____________|
|____|___|___|___|___|_________|_________|____|____________|______|____________|
    *1) Circulara, patrata sau pentagonala.
    *2) Felul taierii si natura produselor pentru ciocane silvice rotunde sau patrate; felul controlului pentru ciocane silvice pentagonale.
    *3) Unitate de productie, parcela, subparcela, canton etc.
    *4) Semnatura persoanei delegate pentru folosirea ciocanului silvic.
    *5) Semnatura sefului ocolului silvic.

    ANEXA 5
    la regulament

    Ocolul silvic ....................

                          DELEGATIE DE FOLOSIRE
               nr.*1)/*2) .................. din*3) ..............

    Domnul ............................, avand functia de ................, este delegat sa foloseasca in perioada ........................... ciocanul silvic cu marca*4) .............................., avand indicativul ...................., pentru*5) ......................................................................
................................................................................
................................................................................
in*6) ..........................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
    Lucrarea se efectueaza in intervalul de timp de la .................... pana la ...................., interval in care se va depune la ocolul silvic ciocanul silvic, raportul de marcare si documentele rezultate in urma executarii lucrarii.
    Pentru aplicarea marcii se va folosi vopsea sau tus de culoare ........... .

                              Seful ocolului silvic,
                        ................................

------------
    *1) Numarul curent din registrul de evidenta.
    *2) Numarul curent din fisa de evidenta.
    *3) Data ridicarii ciocanului silvic, care este aceeasi cu data emiterii delegatiei de folosire.
    *4) Circulara, patrata, pentagonala.
    *5) Felul taierii si natura produsului, respectiv felul controlului.
    *6) Unitatea de productie, parcela, subparcela, localizarea cadastrala, numele proprietarului, denumirea cantonului silvic etc.

    ANEXA 6
    la regulament

    Nr. ........ din ............          Ciocanul silvic a fost depus azi,
                                           ................................
                                                Seful ocolului silvic,
                                           ................................

                           RAPORT DE FOLOSIRE
                 a ciocanului silvic*1) ...................
     primit in baza delegatiei nr. ........... din ..................

 ______________________________________________________________________________
|                    |  Felul   | Numerotarea  |Numarul|Intervalul| Numarul si |
|  Locul marcarii*2) | taierii/ |  arborilor/  | total |  in care |    data    |
|                    |  Natura  |  cioatelor   |  de   | s-a facut| depunerii  |
|____________________|produsului|______________| arbori| marcarea |documentelor|
|Unitatea | Parcela/ |          |Ultimul|Primul| sau de|          | de marcare |
|   de    |subparcela|          | numar | numar| cioate|          |     *3)    |
|productie|          |          |       |      |       |          |            |
|_________|__________|__________|_______|______|_______|__________|____________|
|    1    |     2    |     3    |   4   |   5  |   6   |     7    |      8     |
|_________|__________|__________|_______|______|_______|__________|____________|
|_________|__________|__________|_______|______|_______|__________|____________|
|_________|__________|__________|_______|______|_______|__________|____________|
|_________|__________|__________|_______|______|_______|__________|____________|
|_________|__________|__________|_______|______|_______|__________|____________|
|_________|__________|__________|_______|______|_______|__________|____________|
|_________|__________|__________|_______|______|_______|__________|____________|
|_________|__________|__________|_______|______|_______|__________|____________|
|_________|__________|__________|_______|______|_______|__________|____________|
|        TOTAL:                 |   -   |   -  |       |     -    |            |
|_______________________________|_______|______|_______|__________|____________|

    Numele si prenumele persoanelor care au facut parte din echipa de marcare ..
................................................................................
    Numele si prenumele persoanelor care au asistat la efectuarea inspectiei de fond sau partiale ..............................................................
................................................................................
    Culoarea vopselei sau a tusului folosit la marcare ...................
    Declar pe propria raspundere ca nu am incredintat ciocanul silvic altor persoane, ca nu l-am folosit in afara prevederilor delegatiei de folosire primite si ca nu am aplicat marca pe arbori sau cioate care nu sunt mentionate in prezentul raport.

       Data ..................                .........................
                                                (numele si prenumele)

                                                      Semnatura
                                               ........................
------------
    *1) Forma amprentei si indicativul.
    *2) In cazul folosirii ciocanului silvic in paduri pentru care identificarea locului nu este suficienta sau nu este posibila prin cadastrul forestier, se vor trece toate elementele necesare (denumirea punctului, numele proprietarului sau detinatorului, elemente de cadastru general etc.).
    *3) Carnete de inventar, procese verbale, fise etc.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 33/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 33 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu