Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.325 din 04.03.2020

privind aprobarea Metodologiei de selecţie pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate a personalului încadrat pe funcţii de execuţie specifice Ministerului Afacerilor Externe
ACT EMIS DE: Ministerul Afacerilor Externe
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 203 din 13 martie 2020SmartCity1

Având în vedere prevederile cap V - Nomenclatorul funcţiilor şi coeficienţilor de ierarhizare pentru determinarea salariilor în valută pentru personalul trimis în misiune permanentă în străinătate din anexa nr. 4 - Familia ocupaţională de funcţii bugetare „Diplomaţie" Ministerul Afacerilor Externe la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu art. 40 alin. (1) lit. a)-c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 15 din anexa la Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 426/2019 privind stabilirea criteriilor şi condiţiilor de ocupare a posturilor vacante, precum şi de încadrare şi promovare a personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate în funcţiile de execuţie specifice Ministerului Afacerilor Externe,în baza M.I. nr. H5-372 din 27.02.2020,în temeiul dispoziţiilor art. 57 alin. (1)-(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă Metodologia de selecţie pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate a personalului încadrat pe funcţii de execuţie specifice Ministerului Afacerilor Externe, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice alte dispoziţii contrare se abrogă. Articolul 3Entităţile organizatorice din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, în colaborare cu Direcţia carieră şi dezvoltare profesională, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 4 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul afacerilor externe, Bogdan Lucian Aurescu ANEXĂMETODOLOGIE DE SELECŢIE pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate a personalului încadrat pe funcţii de execuţie specifice Ministerului Afacerilor Externe Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1
(1) Prezenta metodologie de selecţie pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate a personalului încadrat pe funcţii de execuţie specifice Ministerului Afacerilor Externe (denumită în continuare „metodologia de selecţie") reglementează procesul de selecţie organizat la nivelul Ministerului Afacerilor Externe (denumit în continuare „MAE"), în vederea trimiterii în misiune permanentă în străinătate a personalului încadrat pe funcţii de execuţie specifice MAE pentru ocuparea funcţiilor de încadrare a personalului la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate, prevăzute în cap. V - Nomenclatorul funcţiilor şi coeficienţilor de ierarhizare pentru determinarea salariilor în valută pentru personalul trimis în misiune permanentă în străinătate din anexa nr. 4 - Familia ocupaţională de funcţii bugetare „Diplomaţie" Ministerul Afacerilor Externe la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, altele decât funcţiile diplomatice şi consulare, a căror ocupare este reglementată prin Legea nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României, cu modificările ulterioare.
(2) Funcţiile de încadrare la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate pentru care se aplică prezenta metodologie de selecţie sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta metodologie de selecţie.
(3) La misiunile diplomatice/oficiile consulare/institutele culturale româneşti din străinătate unde nu se justifică utilizarea unor funcţii de încadrare distincte, acestea pot fi comasate şi încadrate cu respectarea condiţiilor de exercitare a noii funcţii.
(4) Metodologia de selecţie se organizează anual sau ori de câte ori este necesar, pe baza principiilor imparţialităţii, obiectivităţii, competenţei şi dezvoltării carierei.
(5) Selecţia personalului încadrat pe funcţii de execuţie specifice MAE în vederea trimiterii în misiune permanentă în străinătate se efectuează pe baza unui dosar de înscriere şi a unui interviu, de către o comisie constituită în acest scop.
Articolul 2Trimiterea în misiune permanentă a personalului încadrat pe funcţii de execuţie specifice MAE se realizează, de regulă, după o perioadă de un an de activitate în MAE. Articolul 3Trimiterea în misiune în serviciul exterior are loc după finalizarea unei perioade obligatorii de pregătire specifică în MAE. Articolul 4
(1) Durata misiunii permanente în străinătate este, de regulă, de 4 ani. În ţările cu condiţii dificile, durata misiunii permanente în străinătate este, de regulă, de 3 ani. Lista ţărilor cu condiţii dificile se stabileşte prin ordin al ministrului afacerilor externe.
(2) Durata misiunii permanente poate fi prelungită în funcţie de necesităţi, la solicitarea şefului de misiune diplomatică/oficiu consular/institut cultural, motivată de aspecte de funcţionalitate, eficacitate şi eficienţă a misiunii diplomatice/oficiului consular/institutului cultural.
(3) Prelungirea misiunii permanente în străinătate se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor externe, pe baza evaluării oportunităţii acesteia, realizată de entitatea care coordonează misiunea diplomatică/oficiul consular/institutul cultural, împreună cu Departamentul resurse umane.
Capitolul IICondiţii necesare pentru înscrierea în cadrul procesului de selecţie Articolul 5Pot participa la procesul de selecţie angajaţi pe durată nedeterminată în MAE, încadraţi pe funcţii de execuţie specifice MAE, cu vechime în MAE, de regulă, de cel puţin 1 an, care se află în una din următoarele situaţii: a)îşi desfăşoară activitatea în Centrala MAE; b)se află în misiune permanentă în serviciul exterior, al cărei termen expiră în cursul anului calendaristic pentru care se organizează procesul de selecţie; c)se află în misiune cu durata determinată de până la 13 luni; d)sunt detaşaţi la alte instituţii publice; e)au contractul de muncă suspendat în condiţiile legii, din motive neimputabile, sub condiţia încetării cazului de suspendare a contractului individual de muncă la data stabilită pentru trimiterea în misiune. Capitolul IIIEtapele procesului de selecţie Secţiunea 1Anunţarea listei cu posturile din serviciul exterior Articolul 6
(1) Direcţia carieră şi dezvoltare profesională transmite, prin circulară, în Centrala MAE şi în serviciul exterior, anunţul privind organizarea procesului de selecţie, împreună cu lista posturilor din serviciul exterior, vacante sau care devin vacante în cursul anului calendaristic în care se va face trimiterea în misiune în serviciul exterior, întocmită de Direcţia management resurse umane şi aprobată de ministrul afacerilor externe.
(2) Lista prevăzută la alin. (1) va cuprinde, pentru fiecare post, următoarele informaţii: misiunea diplomatică/oficiul consular/institutul cultural, tipul/natura postului, durata misiunii, sporurile acordate.
(3) Anunţul privind organizarea procesului de selecţie prevăzut la alin. (1) va cuprinde, în mod obligatoriu, informaţii privind modalitatea de înscriere, precum şi cerinţe minime de calificare şi selecţie.
Secţiunea a 2-aDepunerea dosarelor de înscriere Articolul 7
(1) În cadrul etapei de înscriere, personalul MAE prevăzut la art. 5, interesat să participe la procesul de selecţie, va trimite, de pe adresa instituţională de e-mail, la Direcţia carieră şi dezvoltare profesională, în termen de 3 zile lucrătoare de la data afişării anunţului prevăzut la art. 6 alin. (1), următoarele documente:a)formularul de înscriere, care va cuprinde, în mod obligatoriu, opţiunile pentru posturile din lista menţionată la art. 6 alin. (1), motivaţia înscrierii la procesul de selecţie, motivarea opţiunilor şi data înscrierii (conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta metodologie de selecţie); b)curriculum vitae actualizat la data înscrierii în procesul de selecţie (conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta metodologie de selecţie); c)alte documente care pot fi relevante pentru procesul de selecţie (de exemplu, evaluări anuale sau recomandări), dacă este cazul.
(2) Persoanele înscrise în procesul de selecţie pot opta pentru posturi diferite. Numărul maxim al opţiunilor va fi stabilit în funcţie de numărul de posturi vacante sau care vor deveni vacante în cursul anului pentru care se organizează procesul de selecţie şi va fi specificat în anunţul privind organizarea procesului de selecţie prevăzut la art. 6 alin. (1).
(3) În cazul în care, în cadrul aceleiaşi/aceluiaşi misiuni diplomatice/oficiu consular/institut cultural, sunt anunţate mai multe posturi cu atribuţii diferite, se poate alege câte un post din fiecare categorie, cu respectarea celorlalte cerinţe stabilite pentru posturile respective.
Secţiunea a 3-aVerificarea eligibilităţii Articolul 8
(1) Verificarea condiţiilor de eligibilitate se realizează de către Direcţia carieră şi dezvoltare profesională.
(2) Condiţiile de eligibilitate pentru participarea la procesul de selecţie sunt:a)îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 5; b)îndeplinirea cerinţelor minime de calificare şi selecţie prevăzute în anunţul privind organizarea procesului de selecţie, în conformitate cu art. 6 alin. (3); c)existenţa documentelor prevăzute la art. 7 alin. (1), conform modelelor din anexele la prezenta metodologie de selecţie şi cu respectarea cerinţelor prevăzute la art. 7 alin. (2); d)respectarea condiţiei privind desfăşurarea activităţii în MAE, prevăzută la art. 2.
(3) Ulterior finalizării verificării condiţiilor de eligibilitate, Direcţia carieră şi dezvoltare profesională va anunţa lista persoanelor înscrise în procesul de selecţie care îndeplinesc aceste condiţii, denumite în continuare „participanţi la procesul de selecţie", de regulă, în cel mult două zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art. 7 alin. (1). Lista persoanelor declarate eligibile se transmite, prin circulară, în Centrala MAE şi în serviciul exterior.
(4) Persoanele înscrise în procesul de selecţie pot face observaţii scrise cu privire la conţinutul listei prevăzute la alin. (3), în termen de maximum două zile lucrătoare de la afişarea acesteia, doar cu privire la aspecte ce ţin de propria persoană. Direcţia carieră şi dezvoltare profesională răspunde la observaţiile scrise formulate de persoanele interesate, de regulă, în termen de maximum 3 zile lucrătoare.
(5) În măsura în care Direcţia carieră şi dezvoltare profesională constată că observaţiile scrise formulate conform alin. (4) sunt întemeiate şi că persoanele în cauză îndeplinesc condiţiile de eligibilitate prevăzute la alin. (2), se va proceda la republicarea listei prevăzute la alin. (3), cu includerea acestora. În cazul în care Direcţia carieră şi dezvoltare profesională constată că observaţiile scrise formulate conform alin. (4) nu sunt întemeiate, va informa în mod corespunzător persoanele în cauză.
(6) În termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data publicării listei participanţilor la procesul de selecţie, şefii misiunilor diplomatice/oficiilor consulare/institutelor culturale pentru care au fost anunţate posturi în procesul de selecţie pot trimite la Direcţia carieră şi dezvoltare profesională opinii referitoare la participanţii înscrişi pentru acestea. În acest context, Direcţia carieră şi dezvoltare profesională are obligaţia de a trimite şefului misiunii diplomatice/oficiului consular/institutului cultural curriculum vitae ale persoanelor care au optat pentru acea misiune, în condiţiile unei solicitări în acest sens. Opinia şefului misiunii diplomatice/oficiului consular/institutului cultural are caracter consultativ.
Secţiunea a 4-aOrganizarea interviului Articolul 9
(1) Selecţia persoanelor înscrise potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) se face de către o comisie de selecţie, denumită în continuare Comisia pentru trimiterea în misiune permanentă a personalului încadrat pe funcţii de execuţie specifice Ministerului Afacerilor Externe, constituită prin ordin al ministrului afacerilor externe.
(2) Poate avea calitatea de membru al Comisiei pentru trimiterea în misiune permanentă a personalului încadrat pe funcţii de execuţie specifice Ministerului Afacerilor Externe persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:a)este angajat pe durată nedeterminată al Ministerului Afacerilor Externe; b)nu participă în procesul de selecţie şi nu este soţ, soţie, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre participanţii în procesul de selecţie ori cu un alt membru al Comisiei pentru trimiterea în misiune permanentă a personalului încadrat pe funcţii de execuţie specifice Ministerului Afacerilor Externe.
(3) În cazul în care unul dintre membrii Comisiei pentru trimiterea în misiune permanentă a personalului încadrat pe funcţii de execuţie specifice Ministerului Afacerilor Externe nu se poate prezenta la data stabilită pentru întrunirea comisiei, atribuţiile acestuia, în calitate de membru al comisiei, se deleagă în condiţiile cărţii I din Regulamentul de organizare şi funcţionare şi ordine internă al Ministerului Afacerilor Externe, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 1.132/2016.
(4) Înainte de începerea lucrărilor comisiei, membrii acesteia vor semna declaraţii pe propria răspundere despre luarea la cunoştinţă a situaţiilor de incompatibilitate.
Articolul 10
(1) Comisia pentru trimiterea în misiune permanentă a personalului încadrat pe funcţii de execuţie specifice Ministerului Afacerilor Externe selectează persoanele înscrise în procesul de selecţie, prin votul majorităţii membrilor, pe baza dosarului de înscriere şi a unui interviu. La interviu pot participa doar persoanele declarate eligibile conform art. 8.
(2) Interviul se organizează, de regulă, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data afişării listei participanţilor la procesul de selecţie conform la art. 8 alin. (3). Programarea la interviu se anunţă, prin circulară, în Centrala MAE şi în serviciul exterior, în termen de minimum 5 zile lucrătoare înainte de data organizării interviului.
(3) Prezenţa fizică la interviu a participanţilor la procesul de selecţie este obligatorie. Prin excepţie, pot participa la interviu, prin intermediul videoconferinţei/teleconferinţei, persoanele care se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 5 lit. b)-e) sau sunt trimise de către MAE în delegaţii oficiale în străinătate sau la cursuri de formare profesională. În acest caz, participanţii la procesul de selecţie trebuie să solicite organizarea videoconferinţei la Direcţia carieră şi dezvoltare profesională cu minimum 3 zile lucrătoare înaintea organizării interviului.
(4) Interviurile se înregistrează pe suport audio.
Secţiunea a 5-aSelectarea participanţilor care vor fi trimişi în misiune permanentă în baza metodologiei de selecţie Articolul 11
(1) Comisia pentru trimiterea în misiune permanentă a personalului încadrat pe funcţii de execuţie specifice Ministerului Afacerilor Externe selectează persoanele înscrise în procesul de selecţie, prin votul majorităţii membrilor, pe baza interviului şi a dosarului de înscriere.
(2) Selecţia are în vedere următoarele criterii:a)pregătirea şi experienţa profesională; b)evaluarea activităţii profesionale; c)abilităţile profesionale dovedite pe parcursul carierei; d)potenţialul profesional; e)necesităţile misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi ale institutelor culturale româneşti în străinătate.
(3) Participanţii la procesul de selecţie care nu se prezintă la interviu sunt declaraţi respinşi în cadrul procesului de selecţie.
(4) În cazul în care pentru un post nicio persoană nu îndeplineşte criteriile de calificare şi selecţie pentru trimiterea în misiune permanentă pentru acel post, atunci postul poate rămâne neocupat.
(5) Rezultatul selecţiei se consemnează într-un proces-verbal, întocmit de către secretariatul comisiei, ce va fi depus la Direcţia carieră şi dezvoltare profesională. Membrii comisiei pot formula opinii separate care devin parte integrantă a procesului-verbal.
(6) Rezultatul selecţiei realizate de Comisia pentru trimiterea în misiune permanentă a personalului încadrat pe funcţii de execuţie specifice Ministerului Afacerilor Externe, cuprinzând lista persoanelor selectate în vederea trimiterii în misiune permanentă în străinătate, conform prezentului articol, se transmite, prin circulară, în Centrala MAE şi în serviciul exterior, de regulă, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data interviului.
Secţiunea a 6-aContestaţiile privind rezultatul selecţiei Articolul 12
(1) Participanţii la procesul de selecţie nemulţumiţi de rezultatul selecţiei prevăzut la art. 11 alin. (6) îl pot contesta cu privire la propria persoană, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la publicarea acestuia.
(2) Contestaţiile se depun la Direcţia carieră şi dezvoltare profesională.
(3) Contestaţiile se soluţionează de către o comisie constituită în acest scop, denumită în continuare Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor, formată din trei membri desemnaţi prin ordin al ministrului afacerilor externe. Poate avea calitatea de membru al Comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 9 alin. (2) şi nu are calitatea de membru al Comisiei pentru trimiterea în misiune permanentă a personalului încadrat pe funcţii de execuţie specifice Ministerului Afacerilor Externe.
(4) În cazul în care unul dintre membrii Comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor nu se poate prezenta la data stabilită pentru întrunirea comisiei, atribuţiile acestuia, în calitate de membru al Comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor, se deleagă în condiţiile cărţii I din Regulamentul de organizare şi funcţionare şi ordine internă al Ministerului Afacerilor Externe, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 1.132/2016.
(5) Înainte de începerea lucrărilor Comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor, membrii acesteia vor semna declaraţii pe propria răspundere despre luarea la cunoştinţă a situaţiilor de incompatibilitate.
(6) Termenul de soluţionare a contestaţiilor este, de regulă, de maximum 10 zile lucrătoare de la finalizarea perioadei de depunere a contestaţiilor.
(7) Soluţionarea contestaţiilor de către Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor se comunică în scris persoanelor vizate. Rezultatul soluţionării contestaţiei unei persoane nu poate influenţa rezultatele iniţiale privind alţi participanţi la procesul de selecţie.
Secţiunea a 7-aLista finală Articolul 13
(1) Lista finală a personalului selectat pentru trimiterea în misiune permanentă este aprobată de ministrul afacerilor externe şi se transmite, prin circulară, în Centrala MAE şi în serviciul exterior.
(2) Data efectivă a trimiterii în misiune permanentă în străinătate se stabileşte prin ordin al ministrului afacerilor externe, în funcţie de necesităţi, cu îndeplinirea tuturor procedurilor specifice trimiterii în misiune permanentă, dar numai după semnarea ordinului de trimitere de către ministrul afacerilor externe.
Capitolul IVTrimiterea în misiune în străinătate cu durata determinată de până la 13 luni Articolul 14
(1) Posturile vacante în serviciul exterior care necesită o ocupare urgentă, precum şi cele rămase neocupate ca urmare a procesului de selecţie se anunţă prin circulară în Centrala MAE şi în serviciul exterior, ulterior aprobării de către ministrul afacerilor externe, ori de câte ori este necesar. Pentru aceste posturi, ministrul afacerilor externe decide trimiterea în misiune cu durata determinată de până la 13 luni, cu posibilitatea de prelungire, o singură dată, cu până la un an.
(2) Misiunea în străinătate cu durata determinată de până la 13 luni este considerată orice misiune temporară care depăşeşte ca durată 60 de zile.
(3) Pentru fiecare post prevăzut la alin. (1) se vor preciza următoarele informaţii: misiunea diplomatică/oficiul consular/institutul cultural, tipul/natura postului, durata misiunii, sporurile acordate.
(4) Odată cu posturile prevăzute la alin. (1) se vor publica în mod obligatoriu informaţii privind modalitatea de înscriere, precum şi cerinţe minime de calificare şi selecţie.
Articolul 15
(1) În cadrul etapei de înscriere, personalul prevăzut la art. 5 interesat să ocupe posturile prevăzute la art. 14 alin. (1) va trimite, de pe adresa instituţională de e-mail, la Direcţia carieră şi dezvoltare profesională, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data afişării posturilor prevăzute la art. 14 alin. (1), următoarele documente:a)formularul de înscriere, care va cuprinde, în mod obligatoriu, motivaţia înscrierii, motivaţia opţiunilor, dacă este cazul, şi data înscrierii (conform anexei nr. 2 la prezenta metodologie de selecţie); b)curriculum vitae actualizat la data înscrierii (conform anexei nr. 3 la prezenta metodologie de selecţie); c)alte documente care pot fi relevante (de exemplu, evaluări anuale sau recomandări), dacă este cazul.
(2) Persoanele înscrise pentru ocuparea posturilor prevăzute la art. 14 alin. (1) îşi exprimă opţiunile pentru posturi diferite, dacă este cazul.
Articolul 16
(1) Verificarea condiţiilor de eligibilitate pentru a putea ocupa posturile prevăzute la art. 14 alin. (1) se realizează de către Direcţia carieră şi dezvoltare profesională.
(2) Condiţiile de eligibilitate sunt:a)îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 5; b)îndeplinirea cerinţelor minime de calificare şi selecţie prevăzute în anunţul privind organizarea procesului de selecţie, în conformitate cu art. 14 alin. (3); c)existenţa documentelor prevăzute la art. 15 alin. (1), conform modelelor din anexele la prezenta metodologie de selecţie; d)respectarea condiţiei privind desfăşurarea activităţii în MAE, prevăzută la art. 2.
(3) În termen, de regulă, de 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului prevăzut la art. 15 alin. (1), Direcţia carieră şi dezvoltare profesională va anunţa lista persoanelor înscrise pentru ocuparea posturilor prevăzute la art. 14 alin. (1) care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate prevăzute la alin. (2) Lista persoanelor declarate eligibile se transmite, prin circulară, în Centrala MAE şi în serviciul exterior.
(4) Persoanele înscrise conform art. 15 pot face observaţii scrise cu privire la conţinutul listei prevăzute la alin. (3), în termen de două zile lucrătoare de la afişarea acesteia, doar cu privire la aspecte ce ţin de propria persoană. Direcţia carieră şi dezvoltare profesională răspunde la observaţiile scrise formulate de persoanele interesate, de regulă, în termen de două zile lucrătoare.
(5) În măsura în care Direcţia carieră şi dezvoltare profesională constată că observaţiile scrise formulate conform alin. (4) sunt întemeiate şi că persoanele în cauză îndeplinesc condiţiile de eligibilitate prevăzute la alin. (2), va proceda la republicarea listei prevăzute la alin. (3), cu includerea acestora. În cazul în care Direcţia carieră şi dezvoltare profesională constată că observaţiile scrise formulate conform alin. (4) nu sunt întemeiate, va informa în mod corespunzător persoanele în cauză.
Articolul 17Pe baza dosarelor de înscriere ale persoanele declarate eligibile conform art. 16, Comisia pentru trimiterea în misiune permanentă a personalului încadrat pe funcţii de execuţie specifice Ministerului Afacerilor Externe prevăzută la art. 9 înaintează ministrului afacerilor externe propuneri cu caracter consultativ pentru ocuparea posturilor prevăzute la art. 14 alin. (1). Ulterior consultării propunerilor Comisiei pentru trimiterea în misiune permanentă a personalului încadrat pe funcţii de execuţie specifice Ministerului Afacerilor Externe, ministrul afacerilor externe decide cu privire la persoanele care urmează a fi trimise în misiune în străinătate cu durata determinată de până la 13 luni. Articolul 18Comisia pentru trimiterea în misiune permanentă a personalului încadrat pe funcţii de execuţie specifice Ministerului Afacerilor Externe poate recomanda ministrului afacerilor externe ca un post să rămână neocupat, în cazul în care, pe baza dosarelor de înscriere, constată că pentru acel post nicio persoană nu îndeplineşte criteriile de calificare şi selecţie pentru trimiterea în misiune cu durata determinată de până la 13 luni. Articolul 19Decizia ministrului afacerilor externe cu privire la trimiterea în misiune cu durata determinată de până la 13 luni se transmite, prin circulară, în Centrala MAE şi în serviciul exterior. Articolul 20Data efectivă a trimiterii în misiune permanentă în străinătate se stabileşte prin ordin al ministrului afacerilor externe, de regulă, în funcţie de necesităţi, cu îndeplinirea tuturor procedurilor specifice trimiterii în misiune cu durata determinată de până la 13 luni, inclusiv a perioadei obligatorii de pregătire specifică în MAE, cu respectarea prevederilor art. 23-25.
Capitolul VDispoziţii tranzitorii Articolul 21Pentru posturile pentru care s-au iniţiat demersurile de ocupare până la data intrării în vigoare a prezentei metodologii, trimiterea în misiune se va realiza pe baza deciziilor aprobate de către ministrul afacerilor externe cu privire la trimiterea în misiune cu durata determinată de până la 13 luni, cu respectarea prevederilor art. 23-25. Articolul 22Pentru posturile cu privire la care s-au iniţiat demersurile de ocupare până la data intrării în vigoare a prezentei metodologii, pentru care nu există o decizie a ministrului afacerilor externe până la data intrării în vigoare a prezentei metodologii, trimiterea în misiune se va face cu respectarea prevederilor cap. IV şi ale art. 23-25. Capitolul VIDispoziţii finale Articolul 23Persoanele selectate au obligaţia de a parcurge procedurile specifice în vederea trimiterii în misiune permanentă, inclusiv etapa de pregătire, şi de a se prezenta la post la data stabilită. Neprezentarea la post, din motive nejustificate, constituie abatere disciplinară. Articolul 24
(1) Înaintea plecării în misiune permanentă în străinătate sau în misiune cu durata determinată de până la 13 luni, personalul trebuie să efectueze, obligatoriu, un stagiu de pregătire în Centrala MAE, pe baza unui plan elaborat de Direcţia management resurse umane, împreună cu direcţiile de spaţiu coordonatoare şi direcţiile coordonatoare pentru domeniul de activitate.
(2) Perioada stagiului de pregătire se stabileşte de către Direcţia management resurse umane împreună cu direcţiile de spaţiu şi direcţiile coordonatoare pentru domeniul de activitate, ţinându-se seama de specificul postului pe care îl va ocupa persoana în cauză în serviciul exterior. De asemenea se va avea în vedere dacă persoana în cauză a mai fost sau nu în misiune în străinătate pe un post cu profil similar. Durata stagiului de pregătire nu poate depăşi 45 de zile calendaristice.
Articolul 25Plecarea în misiune permanentă este condiţionată de efectuarea concediului de odihnă pe anul în curs, în condiţiile legii, precum şi de obţinerea avizului medical şi a autorizaţiei pentru acces la informaţii clasificate corespunzătoare nivelului de acces la informaţii clasificate prevăzut în fişa postului. Articolul 26Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta metodologie de selecţie.
ANEXA Nr. 1la metodologia de selecţie LISTA funcţiilor de încadrare la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate a personalului încadrat pe funcţii de execuţie specifice Ministerului Afacerilor Externe, în conformitate cu Nomenclatorul funcţiilor şi coeficienţilor de ierarhizare pentru determinarea salariilor în valută pentru personalul trimis în misiune permanentă în străinătate (cap. V din anexa nr. 4 la Legea-cadru nr. 153/2017)

Nr. crt. Funcţia de încadrare la misiune Nivelul studiilor
1. Economist S
2. Şef serviciu administrativ S
3. Ataşat principal comunicaţii S
4. Ataşat comunicaţii I S
5. Ataşat comunicaţii II S
6. Ataşat comunicaţii III S
7. Consilier relaţii S
8. Referent principal relaţii S
9. Referent relaţii S
10. Referent principal protecţie S
11. Bibliotecar principal S
12. Şef birou administrativ M
13. Referent principal de specialitate M
14. Contabil principal M
15. Contabil M
16. Funcţionar consular principal M
17. Funcţionar consular M
18. Cancelarist M
19. Bibliotecar M
20. Secretar-dactilograf principal M
21. Referent de specialitate I M
22. Referent de specialitate II M
Nr. crt. Funcţia de încadrare la misiune Nivelul studiilor
23. Referent protecţie I M
24. Referent protecţie II M
25. Intendent I M
26. Secretar-dactilograf M;G
27. Referent relaţii II M;G
28. Intendent II M;G
29. Şofer I M;G
30. Muncitor calificat I M;G
31. Şofer II G
32. Muncitor calificat II G
33. Portar G
34. Îngrijitor G

ANEXA Nr. 2la metodologia de selecţie MODEL - FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Se inserează o fotografie recentă (format paşaport). DIRECŢIA CARIERĂ ŞI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ
Selecţia privind trimiterea în misiune în străinătate a persoanelor de specialitate şi tehnico-administrative (numărul anunţului de selecţie) Lună, an
Formular de înscriere
Numele şi prenumele:
Funcţia/Gradul profesional:
Entitate organizatorică/Misiune diplomatică/Oficiu consular/Institutul cultural:
Telefon-interior:
Opţiuni1 (Se aleg dintre posturile anunţate în procesul de selecţie - se precizează numărul anunţului de selecţie.)
Opţiuni Misiunea Tipul postului/Atribuţiile postului
Opţiunea 1
Opţiunea 2
Opţiunea 3
Opţiunea 4
Opţiunea 5
etc.

1 Numărul opţiunilor va fi stabilit în funcţie de numărul de posturi vacante sau care devin vacante în cursul anului pentru care se organizează procesul de selecţie şi va fi specificat în anunţul privind organizarea procesului de selecţie.

Motivaţie Precizaţi motivaţia înscrierii în procesul de selecţie şi motivaţi fiecare dintre opţiunile menţionate în cadrul rubricii „Opţiuni". De asemenea, prezentaţi obiectivele dumneavoastră de carieră, precum şi abilităţile personale (altele decât cele referitoare la formarea profesională). (A nu se depăşi spaţiul pre-definit.)
Semnătura: Data:

ANEXA Nr. 3la metodologia de selecţie Model curriculum vitae

Se vor insera numele şi prenumele. fotografia în format digital
Data, locul naşterii:
DATE PERSONALE
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Starea civilă:
Copii:
STUDII
Perioada Diploma/Instituţia
GRADE PROFESIONALE ÎN M.A.E.
Perioada
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ ÎN M.A.E.
Perioada Structura organizatorică Grad profesional Funcţii de conducere (perioada)
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ ÎN AFARA M.A.E.
Perioada Funcţia Instituţia/Organizaţia
PERFECŢIONAREA LA INSTITUTUL DIPLOMATIC ROMÂN
Perioada Denumirea cursului
ALTE FORME DE PERFECŢIONARE PROFESIONALĂ
Perioada Programul Instituţia, ţara Competenţe

COMPETENŢE LINGVISTICE1
Limba maternă
Înţeles Vorbit Scris
Ascultat Citit Conversaţie Discurs
LUCRĂRI PUBLICATE
Anul apariţiei Titlul lucrării
Permis(e) de conducere/anul dobândirii: Atestate profesionale:
Data completării:

1 Autoevaluarea competenţelor lingvistice conform grilei „Paşaportului Lingvistic European": A1, A2, B1, B2, C1 sau C2, în ordine crescătoare.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 325/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 325 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 157 2001
    Stimate Domn / Ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii care trăiesc cu plata pentru a verifica plata și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (jeannietuckerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU THINK OF GETTING A LOAN?? APPLY TODAY FOR AFFORDABLE 100% LEGITIMATE HOME/REAL ESTATE/PERSONAL/BUSINESS LOANS Email for immediate response: (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 DO YOU NEED A LOAN? Are Financially down, Cry no more, Financial problem is nothing to cry about, it something we will have to fight against in one Love, Understanding, Trust and Unity. So our faith as Legitimate Financial Consultants is putting an end to the financial hardship. We are investors providing financial services and we specialize in both start up projects,Home Finance and existing businesses needing funding or Loan for expansion. We are committed to helping businesses develop and succeed.Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Do you need an urgent loan to buy a house? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. We offer loans ranging from ($5,000.00.USD To $500,000,000.00.USD) At a low and affordable interest rate of 2%, without collateral and without credit check. Bradley Louis Loans holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Need emergency funds? Apply now and get your cash approval. we offer the following financial services: *Personal loans, *Debt consolidation loans, *Venture capital, *Business loans, *Education loans, *Home loans *Car Loans *Hotel Loans And many more. Are you looking for genuine loan? contacting the right company for legitimate loan lender have always been a huge problem to clients who have financial problem and in need of solution to it at an affordable interest rate? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own home project and real estate development? Do you need a loan to start a nice small or large scale and medium business? contact us today (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Look forward to your response, Dr. Bradley Louis Text/Call (917) 383-2689
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale. Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția de noi case, construcții, împrumuturi imobiliare, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bine ați venit în viitor! Finanțarea a fost ușoară cu noi. Contactați-ne deoarece oferim serviciul nostru financiar la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pe termen lung și scurt de împrumut. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumuturi prin: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com Toate cele bune Jeannie Tucker
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale. Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția de noi case, construcții, împrumuturi imobiliare, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bine ați venit în viitor! Finanțarea a fost ușoară cu noi. Contactați-ne deoarece oferim serviciul nostru financiar la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pe termen lung și scurt de împrumut. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumuturi prin: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com Toate cele bune Jeannie Tucker
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Atenție: Doamnelor / domnilor, Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă rezolva sarcina financiară sau pentru a investi? Dacă da! Contactați-ne azi pentru asistență de împrumut. Notă: Oferim un împrumut pe termen scurt și pe termen lung la o rată a dobânzii de 3%. Puteți împrumuta de la minimum 2000 și maximum 200.000.000. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: midland.credit2@gmail.com Cu stimă, Kumah James (directorul împrumutului).
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 325/2020
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu