Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 3215 din 31 ianuarie 2003

pentru aprobarea Metodologiei privind acordarea gradatiei de merit in invatamantul preuniversitar

ACT EMIS DE: MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 136 din  3 martie 2003


SmartCity3


    In baza prevederilor art. 50 alin. (3), (4), (5) si (6) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul educatiei si cercetarii emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Se aproba Metodologia privind acordarea gradatiei de merit in invatamantul preuniversitar, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga orice alte dispozitii contrare.
    Art. 3
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 4
    Directia generala pentru evaluare, prognoze si dezvoltare din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii si inspectoratele scolare vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

                     Ministrul educatiei si cercetarii,
                           Ecaterina Andronescu

    ANEXA 1

                               METODOLOGIE
privind acordarea gradatiei de merit in invatamantul preuniversitar

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    In conformitate cu prevederile art. 50 alin. (3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, personalul didactic de predare, didactic auxiliar si cel de conducere din unitatile de invatamant pot beneficia de gradatia de merit, acordata prin concurs.
    Art. 2
    (1) Aceasta gradatie se acorda pentru 10% din posturile didactice existente la nivelul inspectoratului scolar si reprezinta 20% din salariul de baza al functiei sau postului persoanei in cauza.
    (2) Gradatia de merit se include in salariul de baza.
    Art. 3
    Gradatia de merit se atribuie pe o perioada de 4 ani.
    Art. 4
    (1) Personalul didactic care a beneficiat de gradatie de merit poate participa din nou la concurs.
    (2) Un cadru didactic nu poate beneficia simultan de gradatie de merit si de salariu de merit.

    CAP. 2
    Inscrierea pentru acordarea gradatiei de merit

    Art. 5
    La concursul pentru acordarea gradatiei de merit pot participa:
    a) personalul didactic titular de predare, didactic auxiliar cu contract de munca pe perioada nedeterminata si cel de conducere din unitatile de invatamant si din inspectoratele scolare, cu o vechime in invatamantul preuniversitar de peste 3 ani;
    b) personalul didactic titular in invatamantul preuniversitar care isi desfasoara activitatea de formare continua a cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar la casa corpului didactic (C.C.D.), cu conditia sa faca dovada unui numar minim de doua ore/saptamana de formare, respectiv 72 de ore anual de formare, in ultimii 4 ani; acelasi regim se aplica si personalului didactic titular de la C.J.A.P.;
    c) personalul didactic titular de la cluburile scolare, cluburile si palatele copiilor cu statut de unitati de invatamant subordonate inspectoratului scolar, precum si cel de la Palatul Copiilor din Bucuresti;
    d) personalul didactic auxiliar din unitatile conexe invatamantului si de la cluburile si palatele copiilor.

    CAP. 3
    Criterii pentru acordarea gradatiei de merit

    Art. 6
    Activitatea candidatilor inscrisi pentru acordarea gradatiei de merit se evalueaza pe baza fisei elaborate de inspectoratul scolar, tinandu-se seama de urmatoarele criterii care trebuie indeplinite de candidat, in perioada ultimilor 4 ani de activitate:
    1. Activitati complexe cu valoare instructiv-educativa, cum sunt:
    a) rezultate deosebite obtinute in pregatirea prescolarilor si elevilor in raport cu standardele curriculare de performanta, materializate in rezultate ale elevilor la clasa, la testari si examene nationale de sfarsit de ciclu, rezultatele obtinute cu clasa (de exemplu, ponderea elevilor cu performante in clasa urmatoare);
    b) performante in pregatirea elevilor distinsi la concursurile si olimpiadele scolare, materializate in obtinerea locurilor I, II si III la faza internationala, faza nationala sau faza judeteana;
    c) pregatirea loturilor olimpice, participarea, in calitate de membru al juriului, al comitetului de organizare si de insotitor al elevilor, la concursurile si olimpiadele judetene, interjudetene, nationale si internationale;
    d) activitati educative organizate in scoala;
    e) comunicarea cu parintii si cu autoritatile locale;
    f) realizarile de proiecte extracurriculare cu finantare extrabugetara;
    g) rezultate obtinute in centrele de excelenta;
    h) dezvoltarea unor activitati practice, educative pentru formarea de abilitati de comunicare, antreprenoriale si tehnice;
    i) rezultate obtinute in proiectele de parteneriat educational.
    2. Performante deosebite in inovarea didactica, materializate in:
    a) contributia la elaborarea de programe scolare, regulamente, metodologii, indrumatoare metodice, manuale scolare, auxiliare didactice, avizate de Ministerul Educatiei si Cercetarii (M.E.C.), reviste scolare avizate de inspectoratul scolar sau de M.E.C.;
    b) activitatea de mentorat, participarea cu comunicari la simpozioane judetene, regionale (zonale), nationale si/sau internationale, participarea la formarea personalului didactic prin C.C.D., in calitate de formator, contributia la cercetari stiintifice fundamentale in domeniul problematicii invatamantului si educatiei sau in domeniul specializarii.
    3. Activitati educative desfasurate in institutii, participarea la programe sau proiecte recunoscute la nivel judetean si national, cu cerinte educative speciale
    4. Participarea la proiecte validate si confirmate de rezultatele obtinute in cadrul programelor de reforma educationala coordonate de inspectoratul scolar judetean (I.S.J.) sau de directiile generale din M.E.C. prin contributie personala
    5. Cresterea prestigiului si a calitatii activitatii unitatii de invatamant, prin pozitia unitatii de invatamant in ierarhia stabilita prin concursul de admitere 2001, 2002 (astfel ierarhizarea liceelor dupa media celor admisi in 2001, 2002, iar ierarhizarea scolilor generale dupa ponderea elevilor admisi in licee pe transe de medii), a inspectoratului scolar si a unitatilor conexe, evaluate pe baza nivelului de dezvoltare institutionala, a rezultatelor elevilor, in raport cu dezvoltarea economica si sociala a localitatii/regiunii; in acest caz vor fi luate in considerare:
    a) contributiile independente si in echipa la dezvoltarea teoriei si practicii managementului educational si institutional, in contextul reformei invatamantului;
    b) realizarea unor proiecte cu finantare din surse extrabugetare;
    c) o foarte buna comunicare si colaborare cu reprezentantii comunitatii locale si regionale.
    6. Rezultatele obtinute prin participare la examenele de capacitate, bacalaureat si de absolvire
    Art. 7
    Pentru personalul didactic auxiliar criteriile pentru acordarea gradatiei de merit sunt stabilite in fisa de evaluare a activitatii, elaborata de inspectoratul scolar, pe baza fisei postului.
    Art. 8
    Nu poate beneficia de acordarea gradatiei de merit:
    - personalul didactic incadrat prin: plata cu ora, contract de munca pe perioada determinata (suplinitor), cumul la pensie, cumul din alte domenii de activitate decat invatamantul preuniversitar.

    CAP. 4
    Procedura de acordare a gradatiei de merit

    Art. 9
    Inspectorul scolar general numeste prin decizie comisia de coordonare a lucrarilor in vederea obtinerii gradatiei de merit si conditiile in care aceasta isi desfasoara activitatea. Aceasta comisie este formata din:
    a) presedinte - inspector scolar general adjunct;
    b) secretar - referent de la compartimentul salarizare, normare;
    c) membri - inspectori scolari de specialitate.
    Art. 10
    In conformitate cu prevederile art. 50 alin. (5) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, procedura de atribuire a gradatiei de merit prin concurs se desfasoara in urmatoarele faze:
    1. Candidatul intocmeste si depune la conducerea unitatii de invatamant raportul de autoevaluare a activitatii desfasurate, insotit de documente doveditoare, realizat in conformitate cu fisa de evaluare (elaborata de inspectoratul scolar).
    2. Consiliul profesoral al unitatii de invatamant, pe baza dezbaterilor asupra modului in care raportul reflecta realizarile candidatului potrivit fisei de evaluare, formuleaza o apreciere sintetica asupra candidatului.
    3. Directorul unitatii scolare transmite inspectorului scolar de specialitate de la inspectoratul scolar raportul de autoevaluare, aprecierea consiliului profesoral, precum si propria apreciere obiectiva, cu referire si la deontologia profesionala, la abilitatile de comunicare ale candidatului in cadrul organizatiei educationale. Aprecierea directorului coordonator al unitatii scolare va fi facuta de inspectorul de management si evaluare institutionala.
    4. In urma consultarii consiliului consultativ de specialitate inspectorul de specialitate intocmeste un raport motivat referitor la activitatea candidatului in specialitate.
    5. Comisia de coordonare a lucrarilor in vederea obtinerii gradatiei de merit primeste raportul de autoevaluare, aprecierea consiliului profesoral si a directorului unitatii, precum si raportul motivat al inspectorului scolar de specialitate, pe care le examineaza, stabileste lista candidatilor in ordinea punctajului acordat si o afiseaza la I.S.J./Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti (I.S.M.B.)
    6. Cadrele didactice au drept de contestatie la I.S.J./I.S.M.B., in conformitate cu graficul din anexa nr. 1 la prezenta metodologie. Contestatiile se rezolva de o comisie de solutionare a contestatiilor, condusa de inspectorul scolar general, iar rezultatul ramane definitiv.
    7. Dupa rezolvarea contestatiilor consiliul de administratie al I.S.J./I.S.M.B. primeste lista candidatilor pe care ii discuta.
    8. Hotararea asupra rezultatului concursului, precum si stabilirea ponderii pe diferite specialitati si unitati de invatamant apartin inspectorului scolar general.
    9. Consiliul de administratie al inspectoratului scolar inainteaza lista candidatilor admisi, dupa rezolvarea contestatiilor, la Directia generala pentru evaluare, prognoze si dezvoltare din M.E.C., pentru emiterea ordinului ministrului educatiei si cercetarii.
    10. Lista transmisa la M.E.C. cu adresa de inaintare contine:
    a) numarul total si modul de calcul al numarului de gradatii acordate la nivelul judetului;
    b) avizul liderilor de sindicat desemnati de federatiile sindicale din invatamant recunoscute la nivel national, care au participat la procedura de acordare a gradatiei de merit, cu statut de observator;
    c) tabelul nominal cu candidatii admisi, conform anexei nr. 2 la prezenta metodologie.
    Art. 11
    Directia generala pentru evaluare, prognoze si dezvoltare din M.E.C. verifica incadrarea in numarul de locuri si corectitudinea aplicarii procedurii si elaboreaza ordinul ministrului educatiei si cercetarii pentru acordarea gradatiei de merit cadrelor didactice de pe listele primite de la inspectoratele scolare.
    Art. 12
    (1) Inspectorii scolari generali, inspectorii scolari generali adjuncti si directorii C.C.D. (numiti prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii) depun dosarele pentru gradatia de merit la M.E.C.
    (2) Dosarul cuprinde:
    a) raportul de autoevaluare;
    b) avizul consiliului de administratie al inspectoratului scolar.
    (3) Raportul de autoevaluare include doua componente:
    a) activitatea in functia didactica si de conducere la nivelul unitatii de invatamant unde a functionat, daca este cazul;
    b) activitatea in functia de inspector scolar general, inspector scolar general adjunct, director C.C.D., de la data numirii in functie.
    (4) Inspectorii scolari generali, inspectorii scolari generali adjuncti si directorii C.C.D. (numiti prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii) vor fi inclusi in listele inspectoratelor scolare, inaintate la M.E.C.
    (5) Numarul gradatiilor de merit pentru inspectorii scolari generali, inspectorii scolari generali adjuncti si directorii C.C.D. (numiti prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii) face parte din numarul total de gradatii de merit aprobate judetului/municipiului Bucuresti.
    Art. 13
    Pentru evaluarea raportului de autoevaluare a inspectorului scolar general, a inspectorului scolar general adjunct si a directorului C.C.D. se vor avea in vedere urmatoarele criterii:
    a) contributia concreta pentru punerea in aplicare a documentelor manageriale elaborate, pentru cresterea calitatii procesului de invatamant in unitatile scolare din judet/municipiul Bucuresti (10 puncte);
    b) rezultatele obtinute in recrutarea, selectia si pregatirea in timp optim a resurselor umane, din unitatile de invatamant ale judetului/municipiului Bucuresti (10 puncte);
    c) eficienta activitatii personalului didactic si nedidactic care lucreaza in subordine (8 puncte);
    d) rezultatele obtinute in ameliorarea si modernizarea bazei materiale din teritoriu, precum si operationalizarea deciziilor luate in identificarea de noi resurse materiale pentru unitatile de invatamant din reteaua scolara (8 puncte);
    e) rezultatele obtinute in restructurarea retelei scolare (8 puncte);
    f) rezultatele obtinute in proiectarea, organizarea, monitorizarea si evaluarea activitatii de formare a personalului didactic auxiliar, realizate la nivelul judetului (8 puncte);
    g) modul concret de coordonare si implicare in relatiile comunitare si de parteneriat social (8 puncte);
    h) activitati concrete cu relevanta manageriala, didactica si stiintifica realizate in afara fisei postului, cu referire la domeniul invatamantului (10 puncte);
    i) realizarea performantelor scontate, pe fondul initiativelor si al creativitatii probate in activitatile solicitate de M.E.C. (10 puncte);
    j) rezultatele diferitelor evaluari realizate de M.E.C. la nivelul inspectoratului scolar (10 puncte);
    k) realizarea unei comunicari operative si eficiente intre M.E.C. si scolile din teritoriu, precum si in sens invers, cu relevanta in progresul si randamentul scolar, in perfectionarea procesului de invatamant pe plan local si national (10 puncte).

    ANEXA 1
    la metodologie

                                 GRAFICUL
desfasurarii concursului pentru acordarea gradatiilor de merit - sesiunea 2003

    20 ianuarie - 17 februarie 2003: depunerea dosarelor la registratura I.S.J.;
    18 februarie - 5 martie 2003: verificarea dosarelor de catre inspectorii de specialitate;
    18 februarie - 5 martie 2003: verificarea dosarelor de catre reprezentantii federatiilor sindicale si refacerea punctajelor, in situatia in care observatiile sunt juste, impreuna cu inspectorul de specialitate;
    6 martie 2003: Consiliul de administratie al I.S.J. va valida dosarele propuse si va intocmi tabelul nominal final;
    7 martie 2003: afisarea listei la avizierul I.S.J.;
    10 martie - 11 martie 2003: depunerea contestatiilor;
    12 martie 2003: rezolvarea contestatiilor si validarea rezultatului concursului;
    20 martie 2003: inaintarea la M.E.C., in vederea emiterii ordinului ministrului educatiei si cercetarii, a tabelului nominal cu personalul didactic, de indrumare si control si de conducere reusit la concurs.

    ANEXA 2
    la metodologie

                               TABEL NOMINAL
                            cu candidatii admisi
________________________________________________________________________________
Nr.  Numele       Functia  Specialitatea  Vechimea       Unitatea      Punctajul
crt. si prenumele                         in invatamant  de invatamant obtinut
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

    NOTA:
    In cazul personalului didactic de indrumare si control, in rubrica "Unitatea de invatamant" se va preciza unitatea de invatamant unde are obligatia de predare.
    Adeverintele emise de unitatile de invatamant respective se vor anexa la lista transmisa.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 3215/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 3215 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 157 2001
    Stimate Domn / Ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii care trăiesc cu plata pentru a verifica plata și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (jeannietuckerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU THINK OF GETTING A LOAN?? APPLY TODAY FOR AFFORDABLE 100% LEGITIMATE HOME/REAL ESTATE/PERSONAL/BUSINESS LOANS Email for immediate response: (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 DO YOU NEED A LOAN? Are Financially down, Cry no more, Financial problem is nothing to cry about, it something we will have to fight against in one Love, Understanding, Trust and Unity. So our faith as Legitimate Financial Consultants is putting an end to the financial hardship. We are investors providing financial services and we specialize in both start up projects,Home Finance and existing businesses needing funding or Loan for expansion. We are committed to helping businesses develop and succeed.Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Do you need an urgent loan to buy a house? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. We offer loans ranging from ($5,000.00.USD To $500,000,000.00.USD) At a low and affordable interest rate of 2%, without collateral and without credit check. Bradley Louis Loans holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Need emergency funds? Apply now and get your cash approval. we offer the following financial services: *Personal loans, *Debt consolidation loans, *Venture capital, *Business loans, *Education loans, *Home loans *Car Loans *Hotel Loans And many more. Are you looking for genuine loan? contacting the right company for legitimate loan lender have always been a huge problem to clients who have financial problem and in need of solution to it at an affordable interest rate? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own home project and real estate development? Do you need a loan to start a nice small or large scale and medium business? contact us today (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Look forward to your response, Dr. Bradley Louis Text/Call (917) 383-2689
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale. Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția de noi case, construcții, împrumuturi imobiliare, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bine ați venit în viitor! Finanțarea a fost ușoară cu noi. Contactați-ne deoarece oferim serviciul nostru financiar la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pe termen lung și scurt de împrumut. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumuturi prin: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com Toate cele bune Jeannie Tucker
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale. Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția de noi case, construcții, împrumuturi imobiliare, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bine ați venit în viitor! Finanțarea a fost ușoară cu noi. Contactați-ne deoarece oferim serviciul nostru financiar la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pe termen lung și scurt de împrumut. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumuturi prin: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com Toate cele bune Jeannie Tucker
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Atenție: Doamnelor / domnilor, Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă rezolva sarcina financiară sau pentru a investi? Dacă da! Contactați-ne azi pentru asistență de împrumut. Notă: Oferim un împrumut pe termen scurt și pe termen lung la o rată a dobânzii de 3%. Puteți împrumuta de la minimum 2000 și maximum 200.000.000. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: midland.credit2@gmail.com Cu stimă, Kumah James (directorul împrumutului).
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 3215/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu