Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 3215 din 31 ianuarie 2003

pentru aprobarea Metodologiei privind acordarea gradatiei de merit in invatamantul preuniversitar

ACT EMIS DE: MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 136 din  3 martie 2003


SmartCity3


    In baza prevederilor art. 50 alin. (3), (4), (5) si (6) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul educatiei si cercetarii emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Se aproba Metodologia privind acordarea gradatiei de merit in invatamantul preuniversitar, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga orice alte dispozitii contrare.
    Art. 3
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 4
    Directia generala pentru evaluare, prognoze si dezvoltare din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii si inspectoratele scolare vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

                     Ministrul educatiei si cercetarii,
                           Ecaterina Andronescu

    ANEXA 1

                               METODOLOGIE
privind acordarea gradatiei de merit in invatamantul preuniversitar

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    In conformitate cu prevederile art. 50 alin. (3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, personalul didactic de predare, didactic auxiliar si cel de conducere din unitatile de invatamant pot beneficia de gradatia de merit, acordata prin concurs.
    Art. 2
    (1) Aceasta gradatie se acorda pentru 10% din posturile didactice existente la nivelul inspectoratului scolar si reprezinta 20% din salariul de baza al functiei sau postului persoanei in cauza.
    (2) Gradatia de merit se include in salariul de baza.
    Art. 3
    Gradatia de merit se atribuie pe o perioada de 4 ani.
    Art. 4
    (1) Personalul didactic care a beneficiat de gradatie de merit poate participa din nou la concurs.
    (2) Un cadru didactic nu poate beneficia simultan de gradatie de merit si de salariu de merit.

    CAP. 2
    Inscrierea pentru acordarea gradatiei de merit

    Art. 5
    La concursul pentru acordarea gradatiei de merit pot participa:
    a) personalul didactic titular de predare, didactic auxiliar cu contract de munca pe perioada nedeterminata si cel de conducere din unitatile de invatamant si din inspectoratele scolare, cu o vechime in invatamantul preuniversitar de peste 3 ani;
    b) personalul didactic titular in invatamantul preuniversitar care isi desfasoara activitatea de formare continua a cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar la casa corpului didactic (C.C.D.), cu conditia sa faca dovada unui numar minim de doua ore/saptamana de formare, respectiv 72 de ore anual de formare, in ultimii 4 ani; acelasi regim se aplica si personalului didactic titular de la C.J.A.P.;
    c) personalul didactic titular de la cluburile scolare, cluburile si palatele copiilor cu statut de unitati de invatamant subordonate inspectoratului scolar, precum si cel de la Palatul Copiilor din Bucuresti;
    d) personalul didactic auxiliar din unitatile conexe invatamantului si de la cluburile si palatele copiilor.

    CAP. 3
    Criterii pentru acordarea gradatiei de merit

    Art. 6
    Activitatea candidatilor inscrisi pentru acordarea gradatiei de merit se evalueaza pe baza fisei elaborate de inspectoratul scolar, tinandu-se seama de urmatoarele criterii care trebuie indeplinite de candidat, in perioada ultimilor 4 ani de activitate:
    1. Activitati complexe cu valoare instructiv-educativa, cum sunt:
    a) rezultate deosebite obtinute in pregatirea prescolarilor si elevilor in raport cu standardele curriculare de performanta, materializate in rezultate ale elevilor la clasa, la testari si examene nationale de sfarsit de ciclu, rezultatele obtinute cu clasa (de exemplu, ponderea elevilor cu performante in clasa urmatoare);
    b) performante in pregatirea elevilor distinsi la concursurile si olimpiadele scolare, materializate in obtinerea locurilor I, II si III la faza internationala, faza nationala sau faza judeteana;
    c) pregatirea loturilor olimpice, participarea, in calitate de membru al juriului, al comitetului de organizare si de insotitor al elevilor, la concursurile si olimpiadele judetene, interjudetene, nationale si internationale;
    d) activitati educative organizate in scoala;
    e) comunicarea cu parintii si cu autoritatile locale;
    f) realizarile de proiecte extracurriculare cu finantare extrabugetara;
    g) rezultate obtinute in centrele de excelenta;
    h) dezvoltarea unor activitati practice, educative pentru formarea de abilitati de comunicare, antreprenoriale si tehnice;
    i) rezultate obtinute in proiectele de parteneriat educational.
    2. Performante deosebite in inovarea didactica, materializate in:
    a) contributia la elaborarea de programe scolare, regulamente, metodologii, indrumatoare metodice, manuale scolare, auxiliare didactice, avizate de Ministerul Educatiei si Cercetarii (M.E.C.), reviste scolare avizate de inspectoratul scolar sau de M.E.C.;
    b) activitatea de mentorat, participarea cu comunicari la simpozioane judetene, regionale (zonale), nationale si/sau internationale, participarea la formarea personalului didactic prin C.C.D., in calitate de formator, contributia la cercetari stiintifice fundamentale in domeniul problematicii invatamantului si educatiei sau in domeniul specializarii.
    3. Activitati educative desfasurate in institutii, participarea la programe sau proiecte recunoscute la nivel judetean si national, cu cerinte educative speciale
    4. Participarea la proiecte validate si confirmate de rezultatele obtinute in cadrul programelor de reforma educationala coordonate de inspectoratul scolar judetean (I.S.J.) sau de directiile generale din M.E.C. prin contributie personala
    5. Cresterea prestigiului si a calitatii activitatii unitatii de invatamant, prin pozitia unitatii de invatamant in ierarhia stabilita prin concursul de admitere 2001, 2002 (astfel ierarhizarea liceelor dupa media celor admisi in 2001, 2002, iar ierarhizarea scolilor generale dupa ponderea elevilor admisi in licee pe transe de medii), a inspectoratului scolar si a unitatilor conexe, evaluate pe baza nivelului de dezvoltare institutionala, a rezultatelor elevilor, in raport cu dezvoltarea economica si sociala a localitatii/regiunii; in acest caz vor fi luate in considerare:
    a) contributiile independente si in echipa la dezvoltarea teoriei si practicii managementului educational si institutional, in contextul reformei invatamantului;
    b) realizarea unor proiecte cu finantare din surse extrabugetare;
    c) o foarte buna comunicare si colaborare cu reprezentantii comunitatii locale si regionale.
    6. Rezultatele obtinute prin participare la examenele de capacitate, bacalaureat si de absolvire
    Art. 7
    Pentru personalul didactic auxiliar criteriile pentru acordarea gradatiei de merit sunt stabilite in fisa de evaluare a activitatii, elaborata de inspectoratul scolar, pe baza fisei postului.
    Art. 8
    Nu poate beneficia de acordarea gradatiei de merit:
    - personalul didactic incadrat prin: plata cu ora, contract de munca pe perioada determinata (suplinitor), cumul la pensie, cumul din alte domenii de activitate decat invatamantul preuniversitar.

    CAP. 4
    Procedura de acordare a gradatiei de merit

    Art. 9
    Inspectorul scolar general numeste prin decizie comisia de coordonare a lucrarilor in vederea obtinerii gradatiei de merit si conditiile in care aceasta isi desfasoara activitatea. Aceasta comisie este formata din:
    a) presedinte - inspector scolar general adjunct;
    b) secretar - referent de la compartimentul salarizare, normare;
    c) membri - inspectori scolari de specialitate.
    Art. 10
    In conformitate cu prevederile art. 50 alin. (5) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, procedura de atribuire a gradatiei de merit prin concurs se desfasoara in urmatoarele faze:
    1. Candidatul intocmeste si depune la conducerea unitatii de invatamant raportul de autoevaluare a activitatii desfasurate, insotit de documente doveditoare, realizat in conformitate cu fisa de evaluare (elaborata de inspectoratul scolar).
    2. Consiliul profesoral al unitatii de invatamant, pe baza dezbaterilor asupra modului in care raportul reflecta realizarile candidatului potrivit fisei de evaluare, formuleaza o apreciere sintetica asupra candidatului.
    3. Directorul unitatii scolare transmite inspectorului scolar de specialitate de la inspectoratul scolar raportul de autoevaluare, aprecierea consiliului profesoral, precum si propria apreciere obiectiva, cu referire si la deontologia profesionala, la abilitatile de comunicare ale candidatului in cadrul organizatiei educationale. Aprecierea directorului coordonator al unitatii scolare va fi facuta de inspectorul de management si evaluare institutionala.
    4. In urma consultarii consiliului consultativ de specialitate inspectorul de specialitate intocmeste un raport motivat referitor la activitatea candidatului in specialitate.
    5. Comisia de coordonare a lucrarilor in vederea obtinerii gradatiei de merit primeste raportul de autoevaluare, aprecierea consiliului profesoral si a directorului unitatii, precum si raportul motivat al inspectorului scolar de specialitate, pe care le examineaza, stabileste lista candidatilor in ordinea punctajului acordat si o afiseaza la I.S.J./Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti (I.S.M.B.)
    6. Cadrele didactice au drept de contestatie la I.S.J./I.S.M.B., in conformitate cu graficul din anexa nr. 1 la prezenta metodologie. Contestatiile se rezolva de o comisie de solutionare a contestatiilor, condusa de inspectorul scolar general, iar rezultatul ramane definitiv.
    7. Dupa rezolvarea contestatiilor consiliul de administratie al I.S.J./I.S.M.B. primeste lista candidatilor pe care ii discuta.
    8. Hotararea asupra rezultatului concursului, precum si stabilirea ponderii pe diferite specialitati si unitati de invatamant apartin inspectorului scolar general.
    9. Consiliul de administratie al inspectoratului scolar inainteaza lista candidatilor admisi, dupa rezolvarea contestatiilor, la Directia generala pentru evaluare, prognoze si dezvoltare din M.E.C., pentru emiterea ordinului ministrului educatiei si cercetarii.
    10. Lista transmisa la M.E.C. cu adresa de inaintare contine:
    a) numarul total si modul de calcul al numarului de gradatii acordate la nivelul judetului;
    b) avizul liderilor de sindicat desemnati de federatiile sindicale din invatamant recunoscute la nivel national, care au participat la procedura de acordare a gradatiei de merit, cu statut de observator;
    c) tabelul nominal cu candidatii admisi, conform anexei nr. 2 la prezenta metodologie.
    Art. 11
    Directia generala pentru evaluare, prognoze si dezvoltare din M.E.C. verifica incadrarea in numarul de locuri si corectitudinea aplicarii procedurii si elaboreaza ordinul ministrului educatiei si cercetarii pentru acordarea gradatiei de merit cadrelor didactice de pe listele primite de la inspectoratele scolare.
    Art. 12
    (1) Inspectorii scolari generali, inspectorii scolari generali adjuncti si directorii C.C.D. (numiti prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii) depun dosarele pentru gradatia de merit la M.E.C.
    (2) Dosarul cuprinde:
    a) raportul de autoevaluare;
    b) avizul consiliului de administratie al inspectoratului scolar.
    (3) Raportul de autoevaluare include doua componente:
    a) activitatea in functia didactica si de conducere la nivelul unitatii de invatamant unde a functionat, daca este cazul;
    b) activitatea in functia de inspector scolar general, inspector scolar general adjunct, director C.C.D., de la data numirii in functie.
    (4) Inspectorii scolari generali, inspectorii scolari generali adjuncti si directorii C.C.D. (numiti prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii) vor fi inclusi in listele inspectoratelor scolare, inaintate la M.E.C.
    (5) Numarul gradatiilor de merit pentru inspectorii scolari generali, inspectorii scolari generali adjuncti si directorii C.C.D. (numiti prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii) face parte din numarul total de gradatii de merit aprobate judetului/municipiului Bucuresti.
    Art. 13
    Pentru evaluarea raportului de autoevaluare a inspectorului scolar general, a inspectorului scolar general adjunct si a directorului C.C.D. se vor avea in vedere urmatoarele criterii:
    a) contributia concreta pentru punerea in aplicare a documentelor manageriale elaborate, pentru cresterea calitatii procesului de invatamant in unitatile scolare din judet/municipiul Bucuresti (10 puncte);
    b) rezultatele obtinute in recrutarea, selectia si pregatirea in timp optim a resurselor umane, din unitatile de invatamant ale judetului/municipiului Bucuresti (10 puncte);
    c) eficienta activitatii personalului didactic si nedidactic care lucreaza in subordine (8 puncte);
    d) rezultatele obtinute in ameliorarea si modernizarea bazei materiale din teritoriu, precum si operationalizarea deciziilor luate in identificarea de noi resurse materiale pentru unitatile de invatamant din reteaua scolara (8 puncte);
    e) rezultatele obtinute in restructurarea retelei scolare (8 puncte);
    f) rezultatele obtinute in proiectarea, organizarea, monitorizarea si evaluarea activitatii de formare a personalului didactic auxiliar, realizate la nivelul judetului (8 puncte);
    g) modul concret de coordonare si implicare in relatiile comunitare si de parteneriat social (8 puncte);
    h) activitati concrete cu relevanta manageriala, didactica si stiintifica realizate in afara fisei postului, cu referire la domeniul invatamantului (10 puncte);
    i) realizarea performantelor scontate, pe fondul initiativelor si al creativitatii probate in activitatile solicitate de M.E.C. (10 puncte);
    j) rezultatele diferitelor evaluari realizate de M.E.C. la nivelul inspectoratului scolar (10 puncte);
    k) realizarea unei comunicari operative si eficiente intre M.E.C. si scolile din teritoriu, precum si in sens invers, cu relevanta in progresul si randamentul scolar, in perfectionarea procesului de invatamant pe plan local si national (10 puncte).

    ANEXA 1
    la metodologie

                                 GRAFICUL
desfasurarii concursului pentru acordarea gradatiilor de merit - sesiunea 2003

    20 ianuarie - 17 februarie 2003: depunerea dosarelor la registratura I.S.J.;
    18 februarie - 5 martie 2003: verificarea dosarelor de catre inspectorii de specialitate;
    18 februarie - 5 martie 2003: verificarea dosarelor de catre reprezentantii federatiilor sindicale si refacerea punctajelor, in situatia in care observatiile sunt juste, impreuna cu inspectorul de specialitate;
    6 martie 2003: Consiliul de administratie al I.S.J. va valida dosarele propuse si va intocmi tabelul nominal final;
    7 martie 2003: afisarea listei la avizierul I.S.J.;
    10 martie - 11 martie 2003: depunerea contestatiilor;
    12 martie 2003: rezolvarea contestatiilor si validarea rezultatului concursului;
    20 martie 2003: inaintarea la M.E.C., in vederea emiterii ordinului ministrului educatiei si cercetarii, a tabelului nominal cu personalul didactic, de indrumare si control si de conducere reusit la concurs.

    ANEXA 2
    la metodologie

                               TABEL NOMINAL
                            cu candidatii admisi
________________________________________________________________________________
Nr.  Numele       Functia  Specialitatea  Vechimea       Unitatea      Punctajul
crt. si prenumele                         in invatamant  de invatamant obtinut
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

    NOTA:
    In cazul personalului didactic de indrumare si control, in rubrica "Unitatea de invatamant" se va preciza unitatea de invatamant unde are obligatia de predare.
    Adeverintele emise de unitatile de invatamant respective se vor anexa la lista transmisa.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 3215/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 3215 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 50 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Rectificare 99 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 3215/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu