Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 3215 din 31 ianuarie 2003

pentru aprobarea Metodologiei privind acordarea gradatiei de merit in invatamantul preuniversitar

ACT EMIS DE: MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 136 din  3 martie 2003


SmartCity3


    In baza prevederilor art. 50 alin. (3), (4), (5) si (6) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul educatiei si cercetarii emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Se aproba Metodologia privind acordarea gradatiei de merit in invatamantul preuniversitar, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga orice alte dispozitii contrare.
    Art. 3
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 4
    Directia generala pentru evaluare, prognoze si dezvoltare din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii si inspectoratele scolare vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

                     Ministrul educatiei si cercetarii,
                           Ecaterina Andronescu

    ANEXA 1

                               METODOLOGIE
privind acordarea gradatiei de merit in invatamantul preuniversitar

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    In conformitate cu prevederile art. 50 alin. (3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, personalul didactic de predare, didactic auxiliar si cel de conducere din unitatile de invatamant pot beneficia de gradatia de merit, acordata prin concurs.
    Art. 2
    (1) Aceasta gradatie se acorda pentru 10% din posturile didactice existente la nivelul inspectoratului scolar si reprezinta 20% din salariul de baza al functiei sau postului persoanei in cauza.
    (2) Gradatia de merit se include in salariul de baza.
    Art. 3
    Gradatia de merit se atribuie pe o perioada de 4 ani.
    Art. 4
    (1) Personalul didactic care a beneficiat de gradatie de merit poate participa din nou la concurs.
    (2) Un cadru didactic nu poate beneficia simultan de gradatie de merit si de salariu de merit.

    CAP. 2
    Inscrierea pentru acordarea gradatiei de merit

    Art. 5
    La concursul pentru acordarea gradatiei de merit pot participa:
    a) personalul didactic titular de predare, didactic auxiliar cu contract de munca pe perioada nedeterminata si cel de conducere din unitatile de invatamant si din inspectoratele scolare, cu o vechime in invatamantul preuniversitar de peste 3 ani;
    b) personalul didactic titular in invatamantul preuniversitar care isi desfasoara activitatea de formare continua a cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar la casa corpului didactic (C.C.D.), cu conditia sa faca dovada unui numar minim de doua ore/saptamana de formare, respectiv 72 de ore anual de formare, in ultimii 4 ani; acelasi regim se aplica si personalului didactic titular de la C.J.A.P.;
    c) personalul didactic titular de la cluburile scolare, cluburile si palatele copiilor cu statut de unitati de invatamant subordonate inspectoratului scolar, precum si cel de la Palatul Copiilor din Bucuresti;
    d) personalul didactic auxiliar din unitatile conexe invatamantului si de la cluburile si palatele copiilor.

    CAP. 3
    Criterii pentru acordarea gradatiei de merit

    Art. 6
    Activitatea candidatilor inscrisi pentru acordarea gradatiei de merit se evalueaza pe baza fisei elaborate de inspectoratul scolar, tinandu-se seama de urmatoarele criterii care trebuie indeplinite de candidat, in perioada ultimilor 4 ani de activitate:
    1. Activitati complexe cu valoare instructiv-educativa, cum sunt:
    a) rezultate deosebite obtinute in pregatirea prescolarilor si elevilor in raport cu standardele curriculare de performanta, materializate in rezultate ale elevilor la clasa, la testari si examene nationale de sfarsit de ciclu, rezultatele obtinute cu clasa (de exemplu, ponderea elevilor cu performante in clasa urmatoare);
    b) performante in pregatirea elevilor distinsi la concursurile si olimpiadele scolare, materializate in obtinerea locurilor I, II si III la faza internationala, faza nationala sau faza judeteana;
    c) pregatirea loturilor olimpice, participarea, in calitate de membru al juriului, al comitetului de organizare si de insotitor al elevilor, la concursurile si olimpiadele judetene, interjudetene, nationale si internationale;
    d) activitati educative organizate in scoala;
    e) comunicarea cu parintii si cu autoritatile locale;
    f) realizarile de proiecte extracurriculare cu finantare extrabugetara;
    g) rezultate obtinute in centrele de excelenta;
    h) dezvoltarea unor activitati practice, educative pentru formarea de abilitati de comunicare, antreprenoriale si tehnice;
    i) rezultate obtinute in proiectele de parteneriat educational.
    2. Performante deosebite in inovarea didactica, materializate in:
    a) contributia la elaborarea de programe scolare, regulamente, metodologii, indrumatoare metodice, manuale scolare, auxiliare didactice, avizate de Ministerul Educatiei si Cercetarii (M.E.C.), reviste scolare avizate de inspectoratul scolar sau de M.E.C.;
    b) activitatea de mentorat, participarea cu comunicari la simpozioane judetene, regionale (zonale), nationale si/sau internationale, participarea la formarea personalului didactic prin C.C.D., in calitate de formator, contributia la cercetari stiintifice fundamentale in domeniul problematicii invatamantului si educatiei sau in domeniul specializarii.
    3. Activitati educative desfasurate in institutii, participarea la programe sau proiecte recunoscute la nivel judetean si national, cu cerinte educative speciale
    4. Participarea la proiecte validate si confirmate de rezultatele obtinute in cadrul programelor de reforma educationala coordonate de inspectoratul scolar judetean (I.S.J.) sau de directiile generale din M.E.C. prin contributie personala
    5. Cresterea prestigiului si a calitatii activitatii unitatii de invatamant, prin pozitia unitatii de invatamant in ierarhia stabilita prin concursul de admitere 2001, 2002 (astfel ierarhizarea liceelor dupa media celor admisi in 2001, 2002, iar ierarhizarea scolilor generale dupa ponderea elevilor admisi in licee pe transe de medii), a inspectoratului scolar si a unitatilor conexe, evaluate pe baza nivelului de dezvoltare institutionala, a rezultatelor elevilor, in raport cu dezvoltarea economica si sociala a localitatii/regiunii; in acest caz vor fi luate in considerare:
    a) contributiile independente si in echipa la dezvoltarea teoriei si practicii managementului educational si institutional, in contextul reformei invatamantului;
    b) realizarea unor proiecte cu finantare din surse extrabugetare;
    c) o foarte buna comunicare si colaborare cu reprezentantii comunitatii locale si regionale.
    6. Rezultatele obtinute prin participare la examenele de capacitate, bacalaureat si de absolvire
    Art. 7
    Pentru personalul didactic auxiliar criteriile pentru acordarea gradatiei de merit sunt stabilite in fisa de evaluare a activitatii, elaborata de inspectoratul scolar, pe baza fisei postului.
    Art. 8
    Nu poate beneficia de acordarea gradatiei de merit:
    - personalul didactic incadrat prin: plata cu ora, contract de munca pe perioada determinata (suplinitor), cumul la pensie, cumul din alte domenii de activitate decat invatamantul preuniversitar.

    CAP. 4
    Procedura de acordare a gradatiei de merit

    Art. 9
    Inspectorul scolar general numeste prin decizie comisia de coordonare a lucrarilor in vederea obtinerii gradatiei de merit si conditiile in care aceasta isi desfasoara activitatea. Aceasta comisie este formata din:
    a) presedinte - inspector scolar general adjunct;
    b) secretar - referent de la compartimentul salarizare, normare;
    c) membri - inspectori scolari de specialitate.
    Art. 10
    In conformitate cu prevederile art. 50 alin. (5) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, procedura de atribuire a gradatiei de merit prin concurs se desfasoara in urmatoarele faze:
    1. Candidatul intocmeste si depune la conducerea unitatii de invatamant raportul de autoevaluare a activitatii desfasurate, insotit de documente doveditoare, realizat in conformitate cu fisa de evaluare (elaborata de inspectoratul scolar).
    2. Consiliul profesoral al unitatii de invatamant, pe baza dezbaterilor asupra modului in care raportul reflecta realizarile candidatului potrivit fisei de evaluare, formuleaza o apreciere sintetica asupra candidatului.
    3. Directorul unitatii scolare transmite inspectorului scolar de specialitate de la inspectoratul scolar raportul de autoevaluare, aprecierea consiliului profesoral, precum si propria apreciere obiectiva, cu referire si la deontologia profesionala, la abilitatile de comunicare ale candidatului in cadrul organizatiei educationale. Aprecierea directorului coordonator al unitatii scolare va fi facuta de inspectorul de management si evaluare institutionala.
    4. In urma consultarii consiliului consultativ de specialitate inspectorul de specialitate intocmeste un raport motivat referitor la activitatea candidatului in specialitate.
    5. Comisia de coordonare a lucrarilor in vederea obtinerii gradatiei de merit primeste raportul de autoevaluare, aprecierea consiliului profesoral si a directorului unitatii, precum si raportul motivat al inspectorului scolar de specialitate, pe care le examineaza, stabileste lista candidatilor in ordinea punctajului acordat si o afiseaza la I.S.J./Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti (I.S.M.B.)
    6. Cadrele didactice au drept de contestatie la I.S.J./I.S.M.B., in conformitate cu graficul din anexa nr. 1 la prezenta metodologie. Contestatiile se rezolva de o comisie de solutionare a contestatiilor, condusa de inspectorul scolar general, iar rezultatul ramane definitiv.
    7. Dupa rezolvarea contestatiilor consiliul de administratie al I.S.J./I.S.M.B. primeste lista candidatilor pe care ii discuta.
    8. Hotararea asupra rezultatului concursului, precum si stabilirea ponderii pe diferite specialitati si unitati de invatamant apartin inspectorului scolar general.
    9. Consiliul de administratie al inspectoratului scolar inainteaza lista candidatilor admisi, dupa rezolvarea contestatiilor, la Directia generala pentru evaluare, prognoze si dezvoltare din M.E.C., pentru emiterea ordinului ministrului educatiei si cercetarii.
    10. Lista transmisa la M.E.C. cu adresa de inaintare contine:
    a) numarul total si modul de calcul al numarului de gradatii acordate la nivelul judetului;
    b) avizul liderilor de sindicat desemnati de federatiile sindicale din invatamant recunoscute la nivel national, care au participat la procedura de acordare a gradatiei de merit, cu statut de observator;
    c) tabelul nominal cu candidatii admisi, conform anexei nr. 2 la prezenta metodologie.
    Art. 11
    Directia generala pentru evaluare, prognoze si dezvoltare din M.E.C. verifica incadrarea in numarul de locuri si corectitudinea aplicarii procedurii si elaboreaza ordinul ministrului educatiei si cercetarii pentru acordarea gradatiei de merit cadrelor didactice de pe listele primite de la inspectoratele scolare.
    Art. 12
    (1) Inspectorii scolari generali, inspectorii scolari generali adjuncti si directorii C.C.D. (numiti prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii) depun dosarele pentru gradatia de merit la M.E.C.
    (2) Dosarul cuprinde:
    a) raportul de autoevaluare;
    b) avizul consiliului de administratie al inspectoratului scolar.
    (3) Raportul de autoevaluare include doua componente:
    a) activitatea in functia didactica si de conducere la nivelul unitatii de invatamant unde a functionat, daca este cazul;
    b) activitatea in functia de inspector scolar general, inspector scolar general adjunct, director C.C.D., de la data numirii in functie.
    (4) Inspectorii scolari generali, inspectorii scolari generali adjuncti si directorii C.C.D. (numiti prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii) vor fi inclusi in listele inspectoratelor scolare, inaintate la M.E.C.
    (5) Numarul gradatiilor de merit pentru inspectorii scolari generali, inspectorii scolari generali adjuncti si directorii C.C.D. (numiti prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii) face parte din numarul total de gradatii de merit aprobate judetului/municipiului Bucuresti.
    Art. 13
    Pentru evaluarea raportului de autoevaluare a inspectorului scolar general, a inspectorului scolar general adjunct si a directorului C.C.D. se vor avea in vedere urmatoarele criterii:
    a) contributia concreta pentru punerea in aplicare a documentelor manageriale elaborate, pentru cresterea calitatii procesului de invatamant in unitatile scolare din judet/municipiul Bucuresti (10 puncte);
    b) rezultatele obtinute in recrutarea, selectia si pregatirea in timp optim a resurselor umane, din unitatile de invatamant ale judetului/municipiului Bucuresti (10 puncte);
    c) eficienta activitatii personalului didactic si nedidactic care lucreaza in subordine (8 puncte);
    d) rezultatele obtinute in ameliorarea si modernizarea bazei materiale din teritoriu, precum si operationalizarea deciziilor luate in identificarea de noi resurse materiale pentru unitatile de invatamant din reteaua scolara (8 puncte);
    e) rezultatele obtinute in restructurarea retelei scolare (8 puncte);
    f) rezultatele obtinute in proiectarea, organizarea, monitorizarea si evaluarea activitatii de formare a personalului didactic auxiliar, realizate la nivelul judetului (8 puncte);
    g) modul concret de coordonare si implicare in relatiile comunitare si de parteneriat social (8 puncte);
    h) activitati concrete cu relevanta manageriala, didactica si stiintifica realizate in afara fisei postului, cu referire la domeniul invatamantului (10 puncte);
    i) realizarea performantelor scontate, pe fondul initiativelor si al creativitatii probate in activitatile solicitate de M.E.C. (10 puncte);
    j) rezultatele diferitelor evaluari realizate de M.E.C. la nivelul inspectoratului scolar (10 puncte);
    k) realizarea unei comunicari operative si eficiente intre M.E.C. si scolile din teritoriu, precum si in sens invers, cu relevanta in progresul si randamentul scolar, in perfectionarea procesului de invatamant pe plan local si national (10 puncte).

    ANEXA 1
    la metodologie

                                 GRAFICUL
desfasurarii concursului pentru acordarea gradatiilor de merit - sesiunea 2003

    20 ianuarie - 17 februarie 2003: depunerea dosarelor la registratura I.S.J.;
    18 februarie - 5 martie 2003: verificarea dosarelor de catre inspectorii de specialitate;
    18 februarie - 5 martie 2003: verificarea dosarelor de catre reprezentantii federatiilor sindicale si refacerea punctajelor, in situatia in care observatiile sunt juste, impreuna cu inspectorul de specialitate;
    6 martie 2003: Consiliul de administratie al I.S.J. va valida dosarele propuse si va intocmi tabelul nominal final;
    7 martie 2003: afisarea listei la avizierul I.S.J.;
    10 martie - 11 martie 2003: depunerea contestatiilor;
    12 martie 2003: rezolvarea contestatiilor si validarea rezultatului concursului;
    20 martie 2003: inaintarea la M.E.C., in vederea emiterii ordinului ministrului educatiei si cercetarii, a tabelului nominal cu personalul didactic, de indrumare si control si de conducere reusit la concurs.

    ANEXA 2
    la metodologie

                               TABEL NOMINAL
                            cu candidatii admisi
________________________________________________________________________________
Nr.  Numele       Functia  Specialitatea  Vechimea       Unitatea      Punctajul
crt. si prenumele                         in invatamant  de invatamant obtinut
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

    NOTA:
    In cazul personalului didactic de indrumare si control, in rubrica "Unitatea de invatamant" se va preciza unitatea de invatamant unde are obligatia de predare.
    Adeverintele emise de unitatile de invatamant respective se vor anexa la lista transmisa.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 3215/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 3215 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 3215/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu