Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 319 din 12 decembrie 2001

pentru aprobarea Actului constitutiv al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii - S.A.

ACT EMIS DE: MINISTERUL PENTRU INTREPRINDERILE MICI SI MIJLOCII SI COOPERATIE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 8 din 10 ianuarie 2002


SmartCity3


    Ministrul pentru intreprinderile mici si mijlocii si cooperatie,
    avand in vedere prevederile art. 5 din Hotararea Guvernului nr. 1.211/2001 privind infiintarea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 785 din 11 decembrie 2001,
    in temeiul art. 6 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 15/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie,
    emite prezentul ordin.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Actul constitutiv al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii - S.A.

                    Ministrul pentru intreprinderile mici
                         si mijlocii si cooperatie,
                                Silvia Ciornei

                               ACTUL CONSTITUTIV
al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii - S.A.

    Avand in vedere prevederile art. 29 - 35 din Legea nr. 133/1999 privind stimularea intreprinzatorilor privati pentru infiintarea de intreprinderi mici si mijlocii, dispozitiile Hotararii Guvernului nr. 1.211/2001 privind infiintarea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 785 din 11 decembrie 2001, si dispozitiile Hotararii Guvernului nr. 1.048/2001 pentru aprobarea programului "Constituirea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii", finantat din bugetul Ministerului pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie pe anul 2001, act normativ prin care se stabileste si modul de finantare a acestui fond, dispozitii legale ce se completeaza cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, Ministerul pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie, in calitate de unic actionar fondator, stabileste continutul si prevederile actului constitutiv dupa cum urmeaza:

    CAP. 1

    Art. 1
    Actionarul fondator al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii - S.A. este statul roman prin Ministerul pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie (M.I.M.M.C.), organ al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, infiintat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 2/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 10 din 9 ianuarie 2001.

    CAP. 2
    Denumirea, forma juridica, sediul si durata societatii

    Art. 2
    Denumirea
    (1) Denumirea societatii este Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii - S.A. (denumit in continuare F.N.G.C.I.M.M. - S.A.), care, insotita de precizarea formei juridice, constituie firma sub care societatea se inmatriculeaza in registrul comertului.
    (2) In toate documentele - acte, facturi, adrese, cataloage, prospecte, anunturi, publicatii ori in alte documente emanand de la societate - denumirea va fi precedata sau urmata de expresia "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", cu indicarea sediului, a capitalului social subscris si varsat si a certificatului de inregistrare la Biroul unic din cadrul Camerei de Comert si Industrie a Romaniei si a Municipiului Bucuresti, care cuprinde si codul unic de inregistrare.
    Art. 3
    Forma juridica
    F.N.G.C.I.M.M. - S.A. este persoana juridica romana, avand forma societatii deschise pe actiuni, si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si potrivit clauzelor prezentului act constitutiv.
    Art. 4
    Sediul
    Sediul social este stabilit in municipiul Bucuresti, str. Poterasi nr. 11, sectorul 4, si va putea fi schimbat conform prevederilor legale in vigoare.
    F.N.G.C.I.M.M. - S.A. va functiona cu filiale in fiecare resedinta de judet in conformitate cu dispozitiile art. 28 din Legea nr. 133/1999. Infiintarea filialelor se va face in conditiile legii.
    Art. 5
    Durata
    Durata societatii este nelimitata, incepand sa curga de la data inmatricularii acesteia in Registrul Comertului al Municipiului Bucuresti.

    CAP. 3
    Obiectul de activitate

    Art. 6
    Domeniul principal de activitate al F.N.G.C.I.M.M. - S.A. (cod CAEN 652 - Alte instrumente de finantare) Activitatea principala consta in garantarea creditelor sau a altor instrumente de finantare care pot fi obtinute de catre intreprinderile mici si mijlocii de la bancile comerciale ori din alte surse (cod CAEN 6523 - Alte tipuri de intermedieri financiare), cu respectarea dispozitiilor art. 35 din Legea nr. 133/1999.
    F.N.G.C.I.M.M. - S.A. poate desfasura si urmatoarele activitati conexe exclusiv pentru intreprinderile mici si mijlocii cu capital privat si subordonate obiectului de activitate si scopurilor pentru care a fost infiintat:
    - asigurarea consultantei de specialitate in vederea utilizarii cat mai eficiente a creditelor pentru care s-au acordat garantii (cod CAEN 7414);
    - acordarea de consultatii si asistenta operationala pentru afaceri (cod CAEN 7414);
    - consultanta pentru afaceri si management (cod CAEN 7414);
    - administrarea/gestionarea de portofolii/programe care au legatura cu intreprinderile mici si mijlocii; servicii in domeniul financiar, al cercetarii pietei si intermedierii financiare (cod CAEN 6523);
    - realizarea si furnizarea de programe, servicii de prelucrare a datelor, precum si gestiunea si exploatarea continua a acestora (cod CAEN 7220);
    - realizarea oricaror tipuri de activitati compatibile cu scopul pentru care a fost infiintata societatea, precum si administrarea si gestionarea fondurilor societatii.

    CAP. 4
    Capitalul social. Actiunile emise de societate

    Art. 7
    Capitalul social
    (1) Capitalul social este de 50.000.000 mii lei, fiind impartit in 50.000 de actiuni nominative, fiecare actiune avand o valoare de 1.000.000 lei, subscrise si varsate integral de catre actionarul fondator - Ministerul pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie.
    (2) Capitalul social este in intregime detinut de statul roman, prin Ministerul pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie, in calitate de actionar unic, pana la transmiterea, in conditiile legii, a actiunilor din proprietatea statului catre persoane fizice sau juridice, romane ori straine. Capitalul social este varsat integral la data constituirii F.N.G.C.I.M.M. - S.A.
    (3) Ministerul pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie reprezinta statul ca actionar unic la F.N.G.C.I.M.M. - S.A. si exercita toate drepturile ce decurg din aceasta calitate.
    Art. 8
    Majorarea sau reducerea capitalului social
    (1) Majorarea capitalului social se face in conditiile legii.
    (2) Adunarea generala extraordinara a actionarilor sau, in conformitate cu dispozitiile art. 114 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, consiliul de administratie, in conditiile prevazute la art. 15 alin. (6) din prezentul act constitutiv, va putea decide majorarea capitalului social cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare la data majorarii lui.
    (3) Capitalul social va putea fi majorat, in conformitate cu dispozitiile art. 33 din Legea nr. 133/1999, prin:
    a) emisiune de noi actiuni;
    b) emisiune de obligatiuni convertibile in actiuni.
    (4) Hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor pentru majorarea capitalului social se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, acordandu-se pentru exercitiul dreptului de preferinta un termen de cel putin o luna, cu incepere din ziua publicarii.
    (5) Reducerea capitalului social se face in conditiile legii.
    (6) Capitalul social poate fi redus prin:
    a) micsorarea numarului de actiuni;
    b) reducerea valorii nominale a actiunilor;
    c) dobandirea propriilor actiuni, urmata de anularea lor;
    d) alte procedee prevazute de lege.
    (7) In cazul in care administratorii constata pierderea a jumatate din capitalul social, ei sunt obligati sa convoace, in termen de maximum 60 de zile, adunarea generala extraordinara a actionarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie limitarea la valoarea ramasa, fie dizolvarea F.N.G.C.I.M.M. - S.A.
    (8) Reducerea capitalului social se va putea face numai dupa doua luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor ori, in situatia prevazuta la art. 15 alin. (6), a consiliului de administratie, potrivit prevederilor legale.
    Art. 9
    Actiunile
    (1) Drepturile si obligatiile aferente actiunilor aflate in proprietatea statului sunt exercitate de Ministerul pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie.
    (2) Actiunile nominative ale F.N.G.C.I.M.M. - S.A. vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.
    (3) Actiunile nominative emise de F.N.G.C.I.M.M. - S.A. vor fi in forma dematerializata, prin inscriere in cont.
    (4) Conversia actiunilor se va putea realiza in conditiile stabilite de adunarea generala a actionarilor, cu respectarea prevederilor legale. In conditiile legii, prin decizie a adunarii generale a actionarilor vor putea fi emise actiuni preferentiale, cu dividend prioritar, fara drept de vot.
    (5) Evidenta actiunilor se va tine intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie, care se pastreaza la sediul F.N.G.C.I.M.M. - S.A. sub ingrijirea secretarului consiliului de administratie. In situatia tranzactionarii pe o piata organizata a actiunilor emise de F.N.G.C.I.M.M. - S.A., evidenta acestora se va tine in conformitate cu regulile pietei de capital de catre Registrul Roman al Actionarilor sau de catre un registru independent al actionarilor.
    (6) Modificarile care se opereaza in registru vor respecta prevederile legislatiei in vigoare.
    (7) Actiunile emise de F.N.G.C.I.M.M. - S.A. pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate in conditiile legii.
    (8) Persoanele fizice sau juridice, romane si straine, vor putea detine actiuni ale F.N.G.C.I.M.M. - S.A. potrivit reglementarilor in vigoare.
    Art. 10
    Obligatiuni
    F.N.G.C.I.M.M. - S.A. este autorizat sa emita obligatiuni in conditiile legii.
    Art. 11
    Drepturi si obligatii decurgand din detinerea actiunilor
    (1) Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari, potrivit legii, confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform prevederilor prezentului act constitutiv si dispozitiilor legale, respectiv alte drepturi prevazute in actul constitutiv.
    (2) Detinerea actiunii certifica adeziunea de drept la actul constitutiv.
    (3) Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.
    (4) Cand o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, nu se va inscrie transmiterea decat in conditiile in care acestea desemneaza un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiuni.
    (5) Obligatiile F.N.G.C.I.M.M. - S.A. sunt garantate cu capitalul social al societatii, iar actionarii raspund in limita actiunilor pe care le detin.
    (6) Patrimoniul F.N.G.C.I.M.M. - S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor.
    Art. 12
    Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor
    (1) Actiunile sunt indivizibile cu privire la F.N.G.C.I.M.M. - S.A., care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare actiune.
    (2) Transmiterea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau catre terti se efectueaza in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
    (3) In situatia tranzactionarii pe o piata organizata a actiunilor emise se vor aplica dispozitiile art. 98 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, dreptul de proprietate asupra actiunilor transmitandu-se in conformitate cu prevederile Legii nr. 52/1994.
    Art. 13
    Pierderea actiunilor
    (1) In cazul pierderii unor actiuni proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa, in cel putin doua ziare de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul principal al F.N.G.C.I.M.M. - S.A. Actiunile pierdute se anuleaza.
    (2) Anularea lor se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Dupa 6 luni actionarul va putea obtine un duplicat al actiunilor pierdute.

    CAP. 5
    Adunarea generala a actionarilor

    Art. 14
    Reprezentarea
    (1) In perioada in care statul este actionar unic la F.N.G.C.I.M.M. - S.A. interesele acestuia in adunarea generala a actionarilor vor fi reprezentate de Ministerul pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie.
    (2) Reprezentantul/reprezentantii Ministerului pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie in adunarea generala a actionarilor este/sunt numit/numiti si este/sunt revocat/revocati prin ordin al ministrului.
    Art. 15
    Atributiile adunarii generale a actionarilor
    (1) Adunarea generala a actionarilor F.N.G.C.I.M.M. - S.A. este organul de conducere al societatii, care decide asupra activitatii si politicii ei economice.
    (2) Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
    (3) Adunarea generala ordinara a actionarilor are, in conditiile legii, urmatoarele atributii principale:
    a) aproba propunerile privind strategia globala de dezvoltare a F.N.G.C.I.M.M. - S.A.;
    b) alege si revoca cenzorii conform prevederilor legale;
    c) se pronunta asupra gestiunii administratorilor si asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse F.N.G.C.I.M.M. - S.A. de catre acestia;
    d) stabileste nivelul remuneratiei lunare cuvenite membrilor consiliului de administratie, precum si cenzorilor;
    e) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate pe exercitiul financiar urmator;
    f) aproba sau modifica bilantul contabil si contul de profit si pierdere dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si cenzorilor;
    g) aproba repartizarea profitului conform legii;
    h) hotaraste cu privire la folosirea dividendelor aferente actiunilor gestionate, pentru restructurare si dezvoltare;
    i) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele referitoare la profit si dividende, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului, relatiile cu clientii;
    j) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare de pe piata interna si externa, a creditelor comerciale si a garantiilor, inclusiv prin gajarea actiunilor, potrivit legii;
    k) hotaraste cu privire la participarea F.N.G.C.I.M.M. - S.A. la constituirea de noi persoane juridice, la participarea la capitalul social al altor societati comerciale sau la asocierea in vederea realizarii obiectului de activitate cu alte persoane fizice ori juridice din tara sau din strainatate;
    l) intocmeste si supune spre aprobare, in conditiile prezentului act constitutiv, Regulamentul de organizare si functionare a F.N.G.C.I.M.M. - S.A.;
    m) hotaraste, in conditiile legii, cu privire la gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia ori mai multor unitati ale F.N.G.C.I.M.M. - S.A.;
    n) aproba regulamentul de organizare si functionare a consiliului de administratie;
    o) indeplineste orice alte atributii stabilite de lege in sarcina sa.
    (4) In cazul exercitarii atributiilor prevazute la alin. (3) lit. c), e), f), g), h), j), k), l), m) si n), reprezentantii statului nu vor putea vota in adunarea generala a actionarilor decat in baza unui mandat special emis de Ministerul pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie.
    (5) Adunarea generala extraordinara a actionarilor se intruneste pentru a hotari urmatoarele:
    a) schimbarea formei juridice;
    b) mutarea sediului;
    c) schimbarea obiectului de activitate;
    d) majorarea capitalului social, precum si reducerea sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni, in conditiile legii;
    e) fuziunea cu alte societati comerciale sau divizarea;
    f) dizolvarea anticipata;
    g) emisiunea de obligatiuni;
    h) modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora;
    i) aprobarea delegarilor de competenta pentru consiliul de administratie;
    j) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor.
    (6) Participarea reprezentantilor statului si exercitarea in adunarea generala extraordinara a actionarilor a drepturilor de vot apartinand acestuia se pot face numai in baza unui mandat special prealabil emis de Ministerul pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie.
    Art. 16
    Convocarea adunarii generale a actionarilor
    (1) Adunarea generala a actionarilor se convoaca de presedintele consiliului de administratie sau de un membru al acestuia, pe baza imputernicirii date de presedinte.
    (2) Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe an, in cel mult 3 luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs.
    (3) Adunarea generala a actionarilor va fi convocata ori de cate ori va fi nevoie, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu dispozitiile prezentului act constitutiv, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita.
    (4) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.
    (5) Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
    (6) Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul F.N.G.C.I.M.M. - S.A. sau in alt loc indicat in convocare.
    (7) Adunarea generala extraordinara a actionarilor va fi convocata, potrivit legii, ori de cate ori este cazul, la solicitarea actionarilor sau la cererea consiliului de administratie ori a cenzorilor.
    Art. 17
    Organizarea adunarii generale a actionarilor
    (1) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare a actionarilor este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social, iar hotararile sa fie luate de actionarii care detin majoritatea absoluta din capitalul social, reprezentati in adunare.
    (2) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare a actionarilor este necesara:
    a) la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand trei patrimi din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social;
    b) la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand jumatate din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin o treime din capitalul social.
    (3) In ziua si la ora precizate in convocare sedinta adunarii generale a actionarilor va fi deschisa de presedintele consiliului de administratie sau, in lipsa acestuia, de cel care ii tine locul.
    (4) Adunarea generala a actionarilor va alege dintre actionarii prezenti un secretar care va verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea sedintei, si va incheia procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor.
    (5) Procesul-verbal va fi semnat de reprezentantul/reprezentantii statului mandatat/mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat (reprezentantii Ministerului pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie) si de secretarul care l-a intocmit.
    (6) Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va scrie intr-un registru sigilat si parafat.
    (7) La fiecare proces-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, listele de prezenta a actionarilor, precum si, dupa caz, mandatele speciale ale reprezentantilor mandatati de Ministerul pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie.
    (8) La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a actionarilor in care se dezbat problemele referitoare la raporturile de munca cu personalul F.N.G.C.I.M.M. - S.A. pot fi invitati si reprezentantii sindicatului si/sau reprezentantii salariatilor care nu sunt membri de sindicat, care nu vor avea drept de vot.
    Art. 18
    Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
    (1) Hotararile adunarii generale a actionarilor se iau prin vot deschis.
    (2) Votul va fi nominal in cazul hotararilor a caror valabilitate este conditionata de existenta mandatelor speciale.
    (3) Hotararile se vor putea lua in conditiile si cu majoritatea prevazute de lege pentru adunarile generale ordinare ale actionarilor sau, dupa caz, pentru cele extraordinare.
    (4) La propunerea persoanei care prezideaza adunarea generala a actionarilor sau a unuia dintre membrii reprezentanti ai adunarii generale a actionarilor se va putea decide ca votul sa fie secret si in alte cazuri, cu exceptia situatiei in care este necesar votul nominal.
    (5) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
    (6) Pentru a fi opozabile tertilor hotararile adunarii generale a actionarilor vor fi depuse in termen de 15 zile la oficiul registrului comertului pentru a fi mentionate in extras in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    (7) Ele nu vor putea fi executate inainte de aducerea la indeplinire a formalitatilor mentionate mai sus.
    (8) Hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor in limitele legii si ale prezentului act constitutiv sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat impotriva.
    (9) Actionarii care nu sunt de acord cu hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, mutarea sediului sau schimbarea formei juridice au dreptul de a se retrage din F.N.G.C.I.M.M. - S.A. si de a recupera contravaloarea actiunilor pe care le poseda, conform prevederilor legale.

    CAP. 6
    Consiliul de administratie

    Art. 19
    Organizare
    (1) F.N.G.C.I.M.M. - S.A. este administrat de un consiliu de administratie compus din 5 membri, care este condus de un presedinte. Presedintele indeplineste si functia de director general al F.N.G.C.I.M.M. - S.A.
    (2) Membrii consiliului de administratie sunt numiti pe o perioada de cel mult 4 ani si pot fi revocati prin ordin al ministrului pentru intreprinderile mici si mijlocii si cooperatie, pentru perioada in care statul este actionar unic, si de catre adunarea generala a actionarilor, in celelalte situatii, in acest mod stabilindu-se si modul de remunerare a acestora printr-o indemnizatie lunara.
    (3) Membrii consiliului de administratie pot avea calitatea de actionar.
    (4) In situatia in care se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor propune un nou administrator in vederea ocuparii acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
    (5) Consiliul de administratie se intruneste lunar la sediul F.N.G.C.I.M.M. - S.A. sau ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai.
    (6) Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in conformitate cu Regulamentul de organizare si functionare a F.N.G.C.I.M.M. - S.A. si cu reglementarile legale in vigoare.
    (7) Consiliul de administratie este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia, de catre un membru, in baza mandatului presedintelui.
    (8) Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului de administratie, fie din afara acestuia.
    (9) Conducerea F.N.G.C.I.M.M. - S.A. se asigura de catre directorul general.
    (10) Pentru valabilitatea hotararilor este necesara prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor consiliului de administratie, iar acestea se iau cu majoritatea simpla a membrilor prezenti.
    (11) Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilite si comunicate de presedinte, cu cel putin 7 zile inainte de data tinerii sedintei. Dezbaterile se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie.
    (12) Procesul-verbal se semneaza de toti membrii consiliului de administratie si de secretar.
    (13) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administratie redacteaza hotararea acestuia, care se semneaza de presedinte.
    (14) Consiliul de administratie poate delega, in conditiile legii, o parte din atributiile sale presedintelui consiliului de administratie al F.N.G.C.I.M.M. - S.A. Reprezentantii statului in consiliul de administratie pot vota delegarea unor atributii ale consiliului de administratie catre directorul general numai in baza unui mandat special din partea ministrului pentru intreprinderile mici si mijlocii si cooperatie.
    (15) In relatiile cu tertii F.N.G.C.I.M.M. - S.A. este reprezentat de presedintele consiliului de administratie (directorul general), in conditiile legii si ale prezentului act constitutiv, in baza imputernicirilor date de catre consiliul de administratie si avandu-se in vedere limitele puterilor acordate consiliului de administratie si directorului general de catre Ministerul pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie, prin ordin al ministrului.
    (16) Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitie actionarilor si cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele prevazute de lege.
    (17) Membrii consiliului de administratie vor depune o garantie conform prevederilor legale.
    (18) Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de F.N.G.C.I.M.M. - S.A. pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la actul constitutiv ori pentru greseli in administrarea acesteia. In astfel de situatii ei vor putea fi revocati.
    (19) Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie persoanele prevazute in Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare.
    (20) Nu pot fi directori executivi ai F.N.G.C.I.M.M. - S.A. sau directori ai filialelor acestuia persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare.
    Art. 20
    Atributiile consiliului de administratie, ale directorului general si ale directorilor executivi
    A. Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) aproba nivelul garantiilor si modul de constituire a acestora pentru directorii executivi ai F.N.G.C.I.M.M. - S.A., directorii din cadrul filialelor si pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
    b) aproba, in limitele legii, incheierea de acte juridice prin care sa se dobandeasca bunuri, sa se instraineze, sa se inchirieze, sa se schimbe sau sa se constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul F.N.G.C.I.M.M. - S.A., in toate cazurile in care incheierea acestor acte nu este de competenta directorului general;
    c) poate delega o parte din atributiile sale prevazute la lit. b) comitetului de directie, directorului general si directorilor executivi, precum si celorlalte persoane din conducerea F.N.G.C.I.M.M. - S.A., in limitele actului constitutiv si ale Regulamentului de organizare si functionare a F.N.G.C.I.M.M. - S.A., in vederea executarii operatiunilor acestuia;
    d) aproba, in limitele legii si ale Regulamentului de organizare si functionare a F.N.G.C.I.M.M. - S.A., incheierea oricaror alte contracte pentru care nu a delegat competenta presedintelui Consiliului de administratie al F.N.G.C.I.M.M. - S.A.;
    e) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea F.N.G.C.I.M.M. - S.A., bilantul contabil si contul de profit si pierdere pe anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale F.N.G.C.I.M.M. - S.A. pe anul in curs;
    f) convoaca adunarea generala extraordinara a actionarilor ori de cate ori este nevoie;
    g) aproba numarul de posturi si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;
    h) aproba programele de activitate, de dezvoltare si de investitii;
    i) stabileste tactica si strategia de marketing;
    j) stabileste si aproba, in limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de adunarea generala a actionarilor, modificari in structura acestuia, in limita competentelor pentru care a primit mandat;
    k) aproba contractul colectiv de munca;
    l) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor sau care sunt prevazute de legislatia in vigoare.
    B. (1) Presedintele consiliului de administratie (directorul general) reprezinta F.N.G.C.I.M.M. - S.A. in raporturile cu tertii, puterile si atributiile sale fiind stabilite de consiliul de administratie, in limitele legii, ale prezentului act constitutiv si ale Regulamentului de organizare si functionare a F.N.G.C.I.M.M. - S.A. Regulamentul de organizare si functionare a F.N.G.C.I.M.M. - S.A. se aproba prin ordin al ministrului pentru intreprinderile mici si mijlocii si cooperatie.
    (2) Directorul general are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) aplica strategia si politicile de dezvoltare ale F.N.G.C.I.M.M. - S.A., stabilite de consiliul de administratie;
    b) numeste, suspenda sau revoca directorii executivi in baza unui mandat special din partea consiliului de administratie, reprezentantii statului votand in baza unui mandat special din partea Ministerului pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie - actionarul fondator, in conditiile prezentului act constitutiv;
    c) angajeaza, promoveaza si concediaza personalul salariat;
    d) negociaza contractul colectiv de munca in limita mandatului dat de consiliul de administratie;
    e) incheie acte juridice in numele si pe seama F.N.G.C.I.M.M. - S.A.;
    f) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului F.N.G.C.I.M.M. - S.A.;
    g) aproba operatiunile de incasari si plati potrivit competentelor legale si prezentului act constitutiv;
    h) aproba operatiunile de vanzare si cumparare de bunuri potrivit competentelor legale si prezentului act constitutiv;
    i) imputerniceste, in limitele actului constitutiv si ale Regulamentului de organizare si functionare a F.N.G.C.I.M.M. - S.A., directorii executivi, directorii din cadrul filialelor si orice alta persoana sa exercite orice atributii din sfera sa de competenta.
    C. (1) Directorii executivi si directorii din cadrul filialelor sunt numiti de consiliul de administratie, se afla in subordinea acestuia si sunt functionari ai F.N.G.C.I.M.M. - S.A. Desemnarea directorilor executivi si a directorilor filialelor se face de catre reprezentantul/reprezentantii statului in consiliul de administratie, in baza unui mandat special din partea ministrului pentru intreprinderile mici si mijlocii si cooperatie. Directorii executivi si directorii filialelor executa operatiunile privind activitatea curenta a F.N.G.C.I.M.M. - S.A., in conformitate cu atributiile stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare a F.N.G.C.I.M.M. - S.A., si sunt raspunzatori fata de acesta pentru indeplinirea indatoririlor lor, in aceleasi conditii ca si membrii consiliului de administratie.
    (2) Atributiile directorilor executivi si ale directorilor din cadrul filialelor sunt stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare a F.N.G.C.I.M.M. - S.A.
    D. Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a F.N.G.C.I.M.M. - S.A. se va face prin ordin al ministrului intreprinderilor mici si mijlocii si cooperatie.

    CAP. 7
    Comitetul de directie

    Art. 21
    (1) Consiliul de administratie poate delega, in conditiile legii si cu respectarea prevederilor Regulamentului de organizare si functionare a F.N.G.C.I.M.M. - S.A., o parte din atributiile sale unui comitet de directie compus din administratori, condus de catre directorul general.
    (2) Deciziile comitetului de directie se iau cu majoritatea absoluta a voturilor membrilor sai.
    (3) Comitetul de directie prezinta raportul sau de activitate consiliului de administratie.

    CAP. 8
    Gestiunea

    Art. 22
    Cenzorii
    (1) Gestiunea F.N.G.C.I.M.M. - S.A. este controlata de actionari si de 3 cenzori care sunt alesi de adunarea generala a actionarilor. Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie expert contabil.
    (2) In perioada in care statul detine mai mult de 20% din capitalul social unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finantelor Publice.
    (3) Adunarea generala a actionarilor alege, de asemenea, acelasi numar de cenzori supleanti care ii vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii titulari.
    (4) Pentru a putea exercita dreptul de control cenzorilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea F.N.G.C.I.M.M. - S.A., la situatia patrimoniului, profitului si a pierderilor.
    (5) Cenzorii au urmatoarele atributii principale:
    a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe si a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa si registrele de evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor constatate;
    b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si a informatiilor prezentate de consiliul de administratie asupra conturilor F.N.G.C.I.M.M. - S.A., a bilantului contabil si a contului de profit si pierdere, prezentand adunarii generale a actionarilor un raport scris;
    c) la lichidarea F.N.G.C.I.M.M. - S.A. controleaza operatiunile de lichidare;
    d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a actului constitutiv si a obiectului de activitate ale F.N.G.C.I.M.M. - S.A.
    (6) Cenzorii sunt obligati, de asemenea:
    a) sa faca, in fiecare luna si inopinat, inspectii ale casei si sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietate a F.N.G.C.I.M.M. - S.A. sau care au fost primite in gaj, cautiune ori depozit;
    b) sa ia parte la adunarile generale ordinare si extraordinare ale actionarilor, inserand in ordinea de zi propunerile pe care le considera necesare;
    c) sa constate depunerea garantiei din partea administratorilor;
    d) sa vegheze ca dispozitiile legii si ale actului constitutiv sa fie indeplinite de administratori si de lichidatori.
    (7) Cenzorii se intrunesc la sediul F.N.G.C.I.M.M. - S.A. si iau decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se inainteaza adunarii generale a actionarilor.
    (8) Cenzorii pot convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie, in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea F.N.G.C.I.M.M. - S.A., sau ori de cate ori considera necesar pentru alte situatii privind incalcarea dispozitiilor legale si ale prezentului act constitutiv.
    (9) Atributiile, drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu dispozitiile legale in materie.
    (10) Cenzorii si cenzorii supleanti sunt numiti de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de maximum 3 ani si pot fi realesi.
    (11) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevazute in Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, si in reglementarile legale in vigoare.
    (12) Cenzorii sunt obligati sa depuna inainte de inceperea activitatii o garantie egala cu o treime din garantia stabilita pentru membrii consiliului de administratie.
    (13) In caz de deces, impiedicare fizica sau legala, incetare sau renuntare la mandat a unui cenzor, acesta va fi inlocuit de cenzorul supleant cel mai in varsta.
    (14) Daca in acest mod numarul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii ramasi numesc alta persoana in locul vacant, pana la cea mai apropiata adunare generala a actionarilor.
    (15) In cazul in care nu mai ramane in functie nici un cenzor consiliul de administratie va convoca adunarea generala a actionarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.
    (16) Cenzorii vor trece intr-un registru special deliberarile, precum si constatarile facute in exercitiul mandatului lor.
    (17) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generala a actionarilor.

    CAP. 9
    Activitatea

    Art. 23
    Finantarea activitatii proprii
    Pentru indeplinirea obiectului de activitate si in conformitate cu atributiile stabilite F.N.G.C.I.M.M. - S.A. utilizeaza sursele de finantare constituite conform legii.
    Art. 24
    Exercitiul financiar
    Exercitiul financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data inmatricularii F.N.G.C.I.M.M. - S.A. in registrul comertului.
    Art. 25
    Personalul
    (1) Personalul de conducere si de executie din cadrul F.N.G.C.I.M.M. - S.A., altul decat cel prevazut la art. 20 lit. C alin. (1), este numit, angajat si concediat de directorul general.
    (2) Angajarea si concedierea personalului din filialele F.N.G.C.I.M.M. - S.A. se fac de catre conducatorul filialei in limita delegarii de competenta care i-a fost acordata.
    (3) Plata salariilor si a impozitelor aferente, a cotelor de asigurari sociale, precum si a altor obligatii fata de bugetul de stat se va face potrivit legii.
    (4) Drepturile si obligatiile personalului F.N.G.C.I.M.M. - S.A. se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, contractul colectiv de munca si prin reglementari proprii.
    (5) Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de munca pentru personalul de executie si de consiliul de administratie pentru personalul numit de acesta.
    Art. 26
    Amortizarea mijloacelor fixe
    Amortizarea activelor corporale si necorporale din patrimoniul F.N.G.C.I.M.M. - S.A. se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de consiliul de administratie, in conformitate cu prevederile legale.
    Art. 27
    Evidenta contabila si bilantul contabil
    (1) F.N.G.C.I.M.M. - S.A. va tine evidenta contabila in lei, va intocmi anual bilantul contabil si contul de profit si pierdere, conform legii.
    (2) Bilantul contabil si contul de profit si pierdere vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Art. 28
    Calculul si repartizarea profitului
    (1) Profitul F.N.G.C.I.M.M. - S.A. se stabileste pe baza bilantului contabil aprobat de adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.
    (2) Profitul F.N.G.C.I.M.M. - S.A., ramas dupa plata impozitului pe profit, se va repartiza conform hotararii adunarii generale a actionarilor si dispozitiilor legale in vigoare.
    (3) F.N.G.C.I.M.M. - S.A. isi constituie un fond de rezerva si alte fonduri in conditiile legii.
    (4) Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de catre F.N.G.C.I.M.M. - S.A., in conditiile legii, dupa aprobarea bilantului contabil de catre adunarea generala a actionarilor.
    (5) In cazul inregistrarii de pierderi adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta, potrivit legii.
    Art. 29
    Registrele
    F.N.G.C.I.M.M. - S.A. va tine, prin grija membrilor consiliului de administratie si, respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevazute de lege.

    CAP. 10
    Asocierea, modificarea formei juridice, dizolvarea si lichidarea, litigii

    Art. 30
    Asocierea
    (1) F.N.G.C.I.M.M. - S.A. poate constitui, singura sau impreuna cu alte persoane juridice sau fizice, romane ori straine, alte societati comerciale sau alte persoane juridice, in conditiile prevazute de lege si de prezentul act constitutiv.
    (2) F.N.G.C.I.M.M. - S.A. poate incheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice, fara constituirea de noi persoane juridice, daca asocierea este destinata realizarii scopului si obiectului sau de activitate.
    (3) Conditiile de participare a F.N.G.C.I.M.M. - S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau in contracte de asociere se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generala a actionarilor.
    Art. 31
    Modificarea formei juridice
    (1) Modificarea formei juridice a F.N.G.C.I.M.M. - S.A. se va putea face numai in temeiul hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor si cu indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege.
    (2) In perioada in care statul este actionar unic transformarea formei juridice a F.N.G.C.I.M.M. - S.A. se va putea face numai cu aprobarea Ministerului pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie, prin reprezentantii sai desemnati sa reprezinte interesele capitalului de stat.
    (3) Noua societate comerciala va indeplini formalitatile legale de inregistrare si publicitate cerute la infiintarea societatilor comerciale.
    Art. 32
    Dizolvarea
    (1) Dizolvarea F.N.G.C.I.M.M. - S.A. va avea loc in urmatoarele situatii:
    a) imposibilitatea realizarii obiectului sau de activitate;
    b) declararea nulitatii;
    c) hotarare a adunarii generale a actionarilor;
    d) pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva pentru motive ce nu atrag raspunderi de orice natura, daca adunarea generala a actionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui la suma ramasa;
    e) deschiderea procedurii privind falimentul;
    f) atunci cand numarul actionarilor scade sub minimul legal;
    g) alte cauze prevazute de lege sau de prezentul act constitutiv.
    (2) Hotararea de dizolvare a F.N.G.C.I.M.M. - S.A. trebuie sa fie inscrisa la oficiul registrului comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Art. 33
    Lichidarea
    (1) Dizolvarea F.N.G.C.I.M.M. - S.A. are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.
    (2) Lichidarea F.N.G.C.I.M.M. - S.A. si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile legii si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 34
    Litigiile
    (1) Litigiile de orice fel aparute intre F.N.G.C.I.M.M. - S.A. si persoane fizice sau juridice, romane ori straine, sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun.
    (2) Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre F.N.G.C.I.M.M. - S.A. si persoane juridice romane si straine pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.

    CAP. 11
    Dispozitii finale

    Art. 35
    Prevederile prezentului act constitutiv se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale cu capital de stat, cu cele ale Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, cu cele ale Codului comercial si ale celorlalte reglementari legale in vigoare.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 319/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 319 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu