E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1228 din 14 octombrie 2003

pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.211/2001 privind infiintarea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii

ACT EMIS DE:                GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 760 din 29 octombrie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Articolul 5 din Hotararea Guvernului nr. 1.211/2001 privind infiintarea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 785 din 11 decembrie 2001, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    Actul constitutiv al Fondului este prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare."
    Art. 2
    Hotararea Guvernului nr. 1.211/2001 se completeaza cu anexa la prezenta hotarare.
    Art. 3
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Ordinul ministrului pentru intreprinderile mici si mijlocii si cooperatie nr. 319/2001 pentru aprobarea Actului constitutiv al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii - S.A., publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 8 din 10 ianuarie 2002.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Presedintele Agentiei Nationale
                         pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii
                         si Cooperatie,
                         Eugen Ovidiu Chirovici

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                             ACT CONSTITUTIV
al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii - S.A.

    CAP. 1
    Denumirea, forma juridica, sediul, durata si emblema

    Art. 1
    (1) Denumirea societatii este Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii - S.A., denumit in continuare F.N.G.C.I.M.M. - S.A.
    (2) In toate documentele oficiale emise de F.N.G.C.I.M.M. - S.A. vor fi mentionate:
    a) denumirea - Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii - S.A. sau F.N.G.C.I.M.M. - S.A.;
    b) capitalul social;
    c) sediul central;
    d) codul unic de inregistrare;
    e) numarul de ordine in registrul comertului;
    f) emblema.
    Art. 2
    F.N.G.C.I.M.M. - S.A. este societate financiara, persoana juridica romana de drept privat, organizata ca societate pe actiuni, cu actionar unic statul roman. F.N.G.C.I.M.M. - S.A. isi desfasoara activitatea in conformitate cu:
    a) prevederile art. 28 - 35 din Legea nr. 133/1999 privind stimularea intreprinzatorilor privati pentru infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) dispozitiile Hotararii Guvernului nr. 1.211/2001 privind infiintarea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii;
    c) dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    d) clauzele prezentului act constitutiv;
    e) prevederile Regulamentului de organizare si functionare a F.N.G.C.I.M.M. - S.A.;
    f) celelalte reglementari legale in vigoare.
    Art. 3
    (1) Sediul central al F.N.G.C.I.M.M. - S.A. este in Romania, municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 155, bl. D1, tronson 5, etaj 6, sectorul 1. F.N.G.C.I.M.M. - S.A. isi va putea schimba sediul cu aprobarea actionarului unic, la propunerea consiliului de administratie.
    (2) F.N.G.C.I.M.M. - S.A. va functiona cu filiale in fiecare resedinta de judet, in conformitate cu dispozitiile art. 28 din Legea nr. 133/1999. Infiintarea filialelor se va face in conditiile legii.
    (3) Infiintarea de sucursale, reprezentante si alte asemenea subunitati fara personalitate juridica va putea fi efectuata in conformitate cu prevederile legale si cu prezentul act constitutiv.
    Art. 4
    Durata de functionare a F.N.G.C.I.M.M. - S.A. este nelimitata.

    CAP. 2
    Obiectul de activitate

    Art. 5
    (1) F.N.G.C.I.M.M. - S.A. are ca obiect principal de activitate garantarea creditelor sau a altor instrumente de finantare care pot fi obtinute de catre intreprinderile mici si mijlocii, definite conform prevederilor Legii nr. 133/1999, de la bancile comerciale ori din alte surse, clasa CAEN 6713 - Activitati auxiliare intermedierilor financiare.
    (2) F.N.G.C.I.M.M. - S.A. poate desfasura si urmatoarele activitati conexe, exclusiv pentru intreprinderile mici si mijlocii cu capital privat si subordonate obiectului sau principal de activitate:
    a) consultanta pentru afaceri si management (cod CAEN 7414);
    b) administrarea/gestionarea programelor care au legatura cu intreprinderile mici si mijlocii (cod CAEN 6713);
    c) realizarea oricaror tipuri de activitati compatibile cu scopul pentru care a fost infiintata societatea.
    Art. 6
    Pentru indeplinirea obiectului de activitate si in conformitate cu atributiile stabilite, F.N.G.C.I.M.M. - S.A. utilizeaza sursele de finantare constituite conform legii.

    CAP. 3
    Capitalul social

    Art. 7
    (1) Capitalul social al F.N.G.C.I.M.M. - S.A. este de 294.000.000 mii lei, fiind impartit in 294.000 actiuni nominative si indivizibile, fiecare actiune avand o valoare nominala de 1.000.000 lei; acestea apartin in totalitate statului roman pana la transmiterea, in conditiile legii, a actiunilor din proprietatea statului catre persoane fizice sau juridice, romane ori straine.
    (2) Modificarea capitalului social se face potrivit legii.
    Art. 8
    (1) Calitatea de actionar unic confera statului, reprezentat prin Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, denumita in continuare A.N.I.M.M.C., prerogativa de a exercita toate drepturile si de a executa toate obligatiile care decurg din aceasta calitate.
    (2) Actiunile sunt purtatoare de dividende, care se distribuie actionarului in conditiile legii.
    (3) Patrimoniul F.N.G.C.I.M.M. - S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii ale actionarului unic.
    (4) Actiunile nominative emise de F.N.G.C.I.M.M. - S.A. sunt in forma dematerializata, prin inscriere in cont.
    (5) Evidenta actiunilor se tine intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie, care se pastreaza la sediul F.N.G.C.I.M.M. - S.A., sub ingrijirea secretarului consiliului de administratie. In situatia tranzactionarii pe o piata organizata a actiunilor emise de F.N.G.C.I.M.M. - S.A., evidenta acestora se va tine in conformitate cu regulile pietei de capital de catre Registrul Roman al Actionarilor sau de catre un registru independent al actionarilor.
    (6) Modificarile care se opereaza in registru vor respecta prevederile legislatiei in vigoare.
    (7) Transmiterea partiala sau totala a actiunilor catre terti se efectueaza in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
    (8) In situatia tranzactionarii pe o piata organizata a actiunilor emise, se vor aplica dispozitiile art. 98 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (9) Obligatiile F.N.G.C.I.M.M. - S.A. sunt garantate cu patrimoniul social al acestuia.
    Art. 9
    (1) Actiunile ce vor fi emise pentru majorarea capitalului social nu pot avea valoarea nominala mai mica decat cea initiala si vor putea fi transmise persoanelor fizice si juridice din tara si strainatate. A.N.I.M.M.C. va fixa cuantumul noilor emisiuni si criteriile de subscriere.
    (2) Actiunile sunt indivizibile, iar F.N.G.C.I.M.M. - S.A. nu recunoaste decat un singur proprietar pe fiecare actiune.
    (3) Daca sunt mai multi proprietari indivizi asupra unei actiuni, acestia vor trebui sa delege o singura persoana pentru a exercita dreptul derivand din proprietatea ei.
    (4) F.N.G.C.I.M.M. - S.A. va evidentia in registrul actionarilor, dupa caz, numele, prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul actionarilor cu actiuni nominative si va elibera certificate de proprietate, sub semnatura a 2 membri ai consiliului de administratie.
    Art. 10
    F.N.G.C.I.M.M. - S.A. este autorizat sa emita obligatiuni in conditiile legii.

    CAP. 4
    Conducere si administrare

    Art. 11
    (1) Statul, reprezentat prin A.N.I.M.M.C., este unicul actionar al F.N.G.C.I.M.M. - S.A.
    (2) In aceasta calitate, A.N.I.M.M.C. exercita atributiile adunarii generale a actionarilor, astfel:
    a) aproba strategia F.N.G.C.I.M.M. - S.A.;
    b) aproba completarea/modificarea obiectului de activitate al F.N.G.C.I.M.M. - S.A.;
    c) numeste membrii consiliului de administratie, desemnand pe unul dintre ei ca presedinte al acestuia, membrii si membrii supleanti ai comisiei de cenzori si ii revoca in conditiile legii;
    d) stabileste nivelul remuneratiei lunare cuvenite presedintelui consiliului de administratie, precum si nivelul indemnizatiei lunare cuvenite membrilor consiliului de administratie si membrilor comisiei de cenzori;
    e) aproba numirea, suspendarea si revocarea directorilor executivi, a directorilor filialelor si a celorlalte unitati teritoriale ale F.N.G.C.I.M.M. - S.A.;
    f) se pronunta asupra gestiunii administratorilor si asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse F.N.G.C.I.M.M. - S.A. de catre acestia;
    g) aproba situatiile financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie si de comisia de cenzori;
    h) aproba repartizarea profitului, conform legii;
    i) aproba bugetul de venituri si cheltuieli, programul de activitate si programul de investitii pe exercitiul financiar urmator;
    j) aproba competentele de acordare a garantiilor pe diferite niveluri de structuri organizatorice, precum si cerintele prudentiale in activitatea F.N.G.C.I.M.M. - S.A.;
    k) aproba participarea F.N.G.C.I.M.M. - S.A. la constituirea de noi persoane juridice, la participarea la capitalul social al altor societati comerciale sau la asocierea in vederea realizarii obiectului de activitate cu alte persoane fizice sau juridice din tara ori strainatate;
    l) aproba mutarea sediului central al F.N.G.C.I.M.M. - S.A.;
    m) aproba infiintarea ori desfiintarea de unitati teritoriale ale F.N.G.C.I.M.M. - S.A., in conditiile legii;
    n) aproba modificarea nivelului capitalului social al F.N.G.C.I.M.M. - S.A.;
    o) aproba dizolvarea, divizarea, fuziunea cu alte societati comerciale ori institutii bancare sau lichidarea, in conditiile legii;
    p) aproba emisiunea de obligatiuni, conform legii;
    q) adopta orice alta hotarare, potrivit prevederilor legale si prezentului act constitutiv.
    Art. 12
    (1) F.N.G.C.I.M.M. - S.A. este condus de un consiliu de administratie format din 5 membri, numiti pentru un mandat de 4 ani, dintre care 2 reprezentanti ai A.N.I.M.M.C. si unul al Ministerului Finantelor Publice. Consiliul de administratie este condus de catre un presedinte. Acesta indeplineste si functia de director general al F.N.G.C.I.M.M. - S.A.
    (2) Membrii consiliului de administratie nu pot ocupa posturi de salariati, administratori sau cenzori in alte fonduri de garantare sau institutii financiar-bancare.
    (3) In exercitarea mandatului, membrii consiliului de administratie incheie contracte de administrare cu reprezentantul actionarului unic, A.N.I.M.M.C.
    (4) Numirea membrilor consiliului de administratie poate fi reinnoita la expirarea mandatului.
    (5) Calitatea de membru al consiliului de administratie inceteaza prin expirarea mandatului, deces, demisie, incompatibilitate legala, motive medicale sau revocare.
    (6) Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de F.N.G.C.I.M.M. - S.A. pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru executarea in mod necorespunzator sau neexecutarea prevederilor actului constitutiv si ale Regulamentului de organizare si functionare a F.N.G.C.I.M.M. - S.A. ori ale hotararilor A.N.I.M.M.C. In astfel de situatii ei vor putea fi revocati.
    (7) In situatia in care, indiferent de motive, se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, A.N.I.M.M.C. va numi un nou administrator pentru perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
    Art. 13
    (1) Membrii consiliului de administratie, inainte de preluarea functiei, vor depune o garantie, precum si semnatura lor la oficiul registrului comertului, conform legislatiei in vigoare.
    (2) Garantia nu poate fi mai mica decat dublul remuneratiei lunare cuvenite acestora. Garantia nu va putea fi restituita decat dupa ce A.N.I.M.M.C. a aprobat situatia financiara a ultimului exercitiu financiar in care administratorul a indeplinit aceasta functie si i s-a dat descarcare de gestiune.
    Art. 14
    Consiliul de administratie are urmatoarele atributii principale:
    1. propune modificarea si/sau completarea actului constitutiv al F.N.G.C.I.M.M. - S.A. si le inainteaza A.N.I.M.M.C. spre a fi supuse aprobarii Guvernului;
    2. aproba nivelul garantiilor si modul de constituire a acestora pentru directorii executivi ai F.N.G.C.I.M.M. - S.A., directorii din cadrul filialelor si pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
    3. aproba, in limita a jumatate din valoarea contabila a activelor F.N.G.C.I.M.M. - S.A. la data incheierii actului, incheierea de acte juridice prin care F.N.G.C.I.M.M. - S.A. sa dobandeasca bunuri, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul F.N.G.C.I.M.M. - S.A.;
    4. aproba, in limitele legii, incheierea oricaror alte contracte;
    5. analizeaza si isi insuseste situatiile financiare anuale pe care, impreuna cu raportul administratorilor si raportul cenzorilor, le prezinta spre aprobare A.N.I.M.M.C.;
    6. dezbate si supune aprobarii A.N.I.M.M.C. strategia, bugetul de venituri si cheltuieli, programul de activitate si programul de investitii pentru exercitiul financiar urmator;
    7. dezbate si aproba structura organizatorica a F.N.G.C.I.M.M. - S.A. si a unitatilor teritoriale, numarul de posturi si normativul de constituire a compartimentelor functionale, sistemul de salarizare, Regulamentul de organizare si functionare a F.N.G.C.I.M.M. - S.A. si regulamentul de ordine interioara;
    8. aproba afilierea F.N.G.C.I.M.M. - S.A. la organisme financiare internationale, precum si acordurile de colaborare cu aceste institutii;
    9. hotaraste cu privire la politica de plasamente a F.N.G.C.I.M.M. - S.A., stabileste limitele globale de expunere fata de societatile bancare si societatile de asigurare-reasigurare;
    10. supune spre aprobare A.N.I.M.M.C. politica de atragere de resurse financiare de la persoane fizice si/sau juridice;
    11. hotaraste cu privire la politica de acordare de garantii si supune spre aprobare A.N.I.M.M.C. competentele de acordare a garantiilor pe diferitele niveluri de structuri organizatorice;
    12. aproba nivelul comisioanelor de garantare practicate de F.N.G.C.I.M.M. - S.A.;
    13. aproba contractul colectiv de munca;
    14. dezbate si aproba normele metodologice de reglementare a domeniilor de activitate in care sunt cuprinse principiile generale, regulile si procedurile de baza ale domeniilor respective;
    15. aproba/respinge solicitarile de acordare de garantii care sunt de competenta sa, potrivit hotararii A.N.I.M.M.C.;
    16. aproba incheierea de conventii de impartire a riscului cu banci/institutii finantatoare;
    17. aproba rezilierea contractelor de garantare;
    18. aproba platile de efectuat catre banci/institutii financiare, in cazul aparitiei riscului, pentru garantiile a caror aprobare este de competenta sa;
    19. supune spre aprobare A.N.I.M.M.C. incheierea de contracte de asociere intre F.N.G.C.I.M.M. - S.A. si alte persoane juridice sau fizice, participarea F.N.G.C.I.M.M. - S.A. la capitalul social al altor persoane juridice, in conditiile legii;
    20. supune spre aprobare A.N.I.M.M.C. numirea directorilor executivi, directorilor filialelor si ai celorlalte unitati teritoriale ale F.N.G.C.I.M.M. - S.A., conform prevederilor prezentului act constitutiv;
    21. propune spre aprobare A.N.I.M.M.C. emiterea de actiuni si/sau obligatiuni in conditiile legii;
    22. propune A.N.I.M.M.C. modificarea capitalului social al F.N.G.C.I.M.M. - S.A.;
    23. supune spre aprobare A.N.I.M.M.C. modalitatea de constituire si utilizare a fondului de rezerva;
    24. supune spre aprobare A.N.I.M.M.C. cerintele prudentiale in activitatea F.N.G.C.I.M.M. - S.A.:
    a) expunerea maxima fata de o banca;
    b) nivelul minim de solvabilitate, determinat ca raport intre nivelul fondurilor proprii si totalul activelor si elementelor in afara bilantului, ponderate in functie de gradul lor de risc;
    c) expunerea maxima fata de un singur debitor, exprimata procentual ca raport intre valoarea totala a acesteia si nivelul fondurilor proprii ale fondului;
    d) expunerea maxima agregata, exprimata procentual ca raport intre valoarea totala a expunerilor mari si nivelul fondurilor proprii;
    e) nivelul minim de lichiditate determinat in functie de scadentele creantelor si angajamentelor F.N.G.C.I.M.M. - S.A.;
    f) administrarea resurselor si plasamentelor F.N.G.C.I.M.M. - S.A.
    25. aproba formarea unor comitete si comisii de lucru, stabilind structura si limitele de competenta ale acestora;
    26. poate delega competente directorului general pentru operatiuni expres determinate prin hotararea de delegare;
    27. decide in orice alte probleme, conform legislatiei in vigoare.
    Art. 15
    (1) Consiliul de administratie se intruneste lunar la sediul F.N.G.C.I.M.M. - S.A. sau ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui ori a unei treimi din numarul membrilor sai.
    (2) La sedintele consiliului de administratie iau parte si cenzorii, iar daca problemele ce urmeaza a fi discutate o impun, pot fi invitati si directorii executivi.
    (3) Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, prevederile actului constitutiv si ale Regulamentului de organizare si functionare a F.N.G.C.I.M.M. - S.A.
    (4) Consiliul de administratie este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia, de catre un membru, in baza mandatului presedintelui.
    (5) Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului de administratie, fie dintre salariatii societatii.
    (6) Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor consiliului de administratie, iar acestea se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
    (7) Sedintele consiliului de administratie se desfasoara conform ordinii de zi stabilite si comunicate de presedinte cu cel putin 5 zile inainte de data intrunirii. In situatia dezbaterii unor actiuni urgente, temeinic motivate, termenul de 5 zile poate fi redus, iar convocarea consiliului de administratie se poate face si verbal. Dezbaterile se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care va fi inscris intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie.
    (8) Procesul-verbal se semneaza de toti membrii prezenti ai consiliului de administratie si de secretar.
    (9) Pentru deciziile luate in sedintele la care administratorul nu a participat, el ramane raspunzator daca, in termen de o luna de cand a luat cunostinta de procesul-verbal, nu a facut impotrivirea in registrul proceselor-verbale si nu i-a incunostintat despre aceasta in scris pe cenzori.
    (10) Consiliul de administratie emite dupa fiecare sedinta documentul numit "Hotarare a Consiliului de administratie al F.N.G.C.I.M.M. - S.A.", cu semnaturile membrilor prezenti si a secretarului consiliului de administratie.
    (11) Hotararile consiliului de administratie sunt acte de dispozitie. In exercitarea atributiilor sale, directorul general al F.N.G.C.I.M.M. - S.A. emite, potrivit legii, ordine si alte acte de dispozitie.
    Art. 16
    F.N.G.C.I.M.M. - S.A. nu acorda garantii pentru nici un fel de instrumente financiare contractate de membrii consiliului de administratie de la institutii financiar-bancare sau din alte surse.
    Art. 17
    (1) In relatiile cu tertii F.N.G.C.I.M.M. - S.A. este reprezentat de presedintele consiliului de administratie/directorul general, in conditiile legii, ale prezentului act constitutiv si ale Regulamentului de organizare si functionare a F.N.G.C.I.M.M. - S.A.
    (2) F.N.G.C.I.M.M. - S.A. poate fi angajat patrimonial prin semnatura a cel putin 2 conducatori.
    (3) Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitia A.N.I.M.M.C. si cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele prevazute de lege.
    Art. 18
    (1) Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie persoanele prevazute in Legea nr. 31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Nu pot fi directori executivi ai F.N.G.C.I.M.M. - S.A. sau directori ai filialelor acestuia, persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) Directorii executivi din Centrala F.N.G.C.I.M.M. - S.A. si din unitatile teritoriale nu pot conduce alte institutii financiar-bancare, comerciale sau agricole si nu pot participa in alte societati de acest fel in calitate de administratori sau cenzori, decat cu aprobarea consiliului de administratie.
    Art. 19
    Directorul general conduce activitatea curenta a F.N.G.C.I.M.M. - S.A. si are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) conduce sedintele consiliului de administratie;
    b) aplica strategia si politicile de dezvoltare ale F.N.G.C.I.M.M. - S.A., aprobate de A.N.I.M.M.C.;
    c) incheie, modifica si desface contractele individuale de munca ale salariatilor din Centrala F.N.G.C.I.M.M. - S.A. si ale conducatorilor filialelor si celorlalte unitati teritoriale ale F.N.G.C.I.M.M. - S.A.
    d) negociaza si semneaza contractul colectiv de munca;
    e) imputerniceste reprezentantii F.N.G.C.I.M.M. - S.A. in relatiile cu tertii;
    f) aplica sanctiuni disciplinare in conditiile legii;
    g) indeplineste orice alte atributii date in competenta sa de catre consiliul de administratie sau decurgand din Regulamentul de organizare si functionare a F.N.G.C.I.M.M. - S.A.
    Art. 20
    (1) Supravegherea gestiunii Consiliului de administratie al F.N.G.C.I.M.M. - S.A. se realizeaza de comisia de cenzori, formata din 3 membri si tot atatia supleanti, care sunt numiti de catre A.N.I.M.M.C.
    (2) Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea F.N.G.C.I.M.M. - S.A., la situatia patrimoniului, profitului si a pierderilor.
    (3) Cenzorii trebuie sa isi exercite personal mandatul.
    (4) Pot fi cenzori ai F.N.G.C.I.M.M. - S.A. numai persoanele fizice care au calitatea de auditor si/sau expert contabil, in conditiile legii, si au experienta de cel putin 5 ani in domeniul financiar-bancar, precum si societatile de expertiza contabila autorizate sa desfasoare aceasta activitate pe teritoriul Romaniei.
    (5) Cenzorii sunt obligati sa depuna o garantie, inainte de intrarea in activitate, egala cu a treia parte din garantia ceruta pentru administratori.
    Art. 21
    (1) Cenzorii sunt obligati sa supravegheze gestiunea F.N.G.C.I.M.M. - S.A., sa verifice daca situatiile financiare anuale sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele, daca acestea din urma sunt corect tinute si daca evaluarea patrimoniului s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea situatiilor financiare anuale.
    (2) Despre toate acestea, precum si asupra propunerilor pe care le vor considera necesare in ceea ce priveste bilantul contabil si repartizarea profitului, cenzorii vor intocmi un raport pe care il vor prezenta A.N.I.M.M.C. Aprobarea situatiilor financiare anuale se va face de catre A.N.I.M.M.C. numai pe baza raportului intocmit de comisia de cenzori.
    (3) Cenzorii sunt obligati, de asemenea:
    a) sa faca lunar inspectii inopinate ale casei si sa verifice existenta titlurilor ori valorilor ce sunt proprietatea F.N.G.C.I.M.M. - S.A. sau au fost primite in gaj, cautiune ori depozit;
    b) sa ia parte la sedintele consiliului de administratie, putand cere sa se treaca pe ordinea de zi propunerile pe care le vor considera necesare;
    c) sa constate depunerea garantiei de catre administratori;
    d) sa vegheze ca dispozitiile legale si actul constitutiv sa fie respectate de administratori si lichidatori.
    (4) Cenzorii vor aduce la cunostinta consiliului de administratie neregulile in administratie si incalcarile dispozitiilor legale si ale prezentului act constitutiv pe care le constata.
    Art. 22
    (1) Cenzorii au drept de control asupra operatiunilor F.N.G.C.I.M.M. - S.A., putand verifica la sediul central, la filialele si unitatile teritoriale ale F.N.G.C.I.M.M. - S.A. orice acte, documente si registre.
    (2) Cenzorii iau parte la sedintele consiliului de administratie fara drept de vot.
    (3) Este interzis cenzorilor sa comunice administratorilor in particular sau tertilor, in alte conditii decat cele reglementate legal, date referitoare la operatiunile F.N.G.C.I.M.M. - S.A., constatate cu ocazia exercitarii mandatului lor.
    Art. 23
    (1) Cenzorii se intrunesc la sediul F.N.G.C.I.M.M. - S.A. si iau decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se inainteaza A.N.I.M.M.C.
    (2) Cenzorii vor trece intr-un registru special deliberarile lor, precum si constatarile facute in exercitarea mandatului lor.
    Art. 24
    (1) Cenzorii vor sesiza A.N.I.M.M.C. in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea F.N.G.C.I.M.M. - S.A., sau ori de cate ori considera necesar pentru alte situatii privind incalcarea dispozitiilor legale si ale prezentului act constitutiv.
    (2) Atributiile, drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu dispozitiile legale in materie.
    Art. 25
    (1) Cenzorii si cenzorii supleanti sunt numiti de A.N.I.M.M.C. pe o perioada de 3 ani si pot fi realesi.
    (2) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevazute in Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si in reglementarile legale in vigoare.
    (3) In caz de deces, impiedicare fizica sau legala, incetare sau renuntare la mandat a unui cenzor, acesta va fi inlocuit de cenzorul supleant cel mai in varsta.
    (4) Daca in acest mod numarul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii ramasi numesc alta persoana in locul vacant, pana la numirea unui cenzor de catre A.N.I.M.M.C.
    (5) In cazul in care nu mai ramane in functie nici un cenzor, consiliul de administratie va sesiza A.N.I.M.M.C., care va proceda la numirea altor cenzori.
    (6) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de catre A.N.I.M.M.C.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 26
    F.N.G.C.I.M.M. - S.A. poate edita publicatii necesare activitatii proprii.
    Art. 27
    Filialele si celelalte unitati teritoriale ale F.N.G.C.I.M.M. - S.A. isi desfasoara activitatea pe baza Regulamentului de organizare si functionare a F.N.G.C.I.M.M. - S.A., aprobat de consiliul de administratie, a normelor metodologice si a celorlalte acte interne date in aplicarea acestora.
    Art. 28
    Directorii unitatilor teritoriale ale F.N.G.C.I.M.M. - S.A. reprezinta F.N.G.C.I.M.M. - S.A. in fata autoritatilor publice, precum si in relatiile cu persoane juridice si fizice, in legatura cu activitatea unitatilor pe care le conduc, in limitele competentelor atribuite prin regulamentul de organizare si functionare pe baza mandatului emis de presedintele F.N.G.C.I.M.M. - S.A.
    Art. 29
    (1) Personalul F.N.G.C.I.M.M. - S.A. nu are dreptul de a folosi sau a dezvalui, nici in timpul activitatii, nici dupa incetarea acesteia, fapte sau date care, devenite publice, ar dauna intereselor ori prestigiului F.N.G.C.I.M.M. - S.A. sau vreunui client al acesteia.
    (2) Prevederile de mai sus se aplica si persoanelor care obtin informatii de natura celor aratate din rapoarte ori alte documente ale F.N.G.C.I.M.M. - S.A.
    (3) Orice membru al consiliului de administratie al F.N.G.C.I.M.M. - S.A., precum si toate persoanele care participa la activitatea acesteia sunt obligate sa pastreze secretul profesional.
    (4) Prevederile alin. (3) se aplica si persoanelor care obtin din activitatea de control si supraveghere sau din rapoarte ori documente ale F.N.G.C.I.M.M. - S.A. informatii privind activitatea acesteia.
    Art. 30
    (1) Litigiile de orice fel aparute intre F.N.G.C.I.M.M. - S.A. si persoane fizice sau juridice romane ori straine sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun.
    (2) Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre F.N.G.C.I.M.M. - S.A. si persoane juridice romane si straine pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.
    Art. 31
    Prezentul act constitutiv poate fi modificat sau completat in conditiile legii.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1228/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1228 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu