E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1228 din 14 octombrie 2003

pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.211/2001 privind infiintarea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii

ACT EMIS DE:                GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 760 din 29 octombrie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Articolul 5 din Hotararea Guvernului nr. 1.211/2001 privind infiintarea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 785 din 11 decembrie 2001, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    Actul constitutiv al Fondului este prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare."
    Art. 2
    Hotararea Guvernului nr. 1.211/2001 se completeaza cu anexa la prezenta hotarare.
    Art. 3
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Ordinul ministrului pentru intreprinderile mici si mijlocii si cooperatie nr. 319/2001 pentru aprobarea Actului constitutiv al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii - S.A., publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 8 din 10 ianuarie 2002.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Presedintele Agentiei Nationale
                         pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii
                         si Cooperatie,
                         Eugen Ovidiu Chirovici

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                             ACT CONSTITUTIV
al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii - S.A.

    CAP. 1
    Denumirea, forma juridica, sediul, durata si emblema

    Art. 1
    (1) Denumirea societatii este Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii - S.A., denumit in continuare F.N.G.C.I.M.M. - S.A.
    (2) In toate documentele oficiale emise de F.N.G.C.I.M.M. - S.A. vor fi mentionate:
    a) denumirea - Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii - S.A. sau F.N.G.C.I.M.M. - S.A.;
    b) capitalul social;
    c) sediul central;
    d) codul unic de inregistrare;
    e) numarul de ordine in registrul comertului;
    f) emblema.
    Art. 2
    F.N.G.C.I.M.M. - S.A. este societate financiara, persoana juridica romana de drept privat, organizata ca societate pe actiuni, cu actionar unic statul roman. F.N.G.C.I.M.M. - S.A. isi desfasoara activitatea in conformitate cu:
    a) prevederile art. 28 - 35 din Legea nr. 133/1999 privind stimularea intreprinzatorilor privati pentru infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) dispozitiile Hotararii Guvernului nr. 1.211/2001 privind infiintarea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii;
    c) dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    d) clauzele prezentului act constitutiv;
    e) prevederile Regulamentului de organizare si functionare a F.N.G.C.I.M.M. - S.A.;
    f) celelalte reglementari legale in vigoare.
    Art. 3
    (1) Sediul central al F.N.G.C.I.M.M. - S.A. este in Romania, municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 155, bl. D1, tronson 5, etaj 6, sectorul 1. F.N.G.C.I.M.M. - S.A. isi va putea schimba sediul cu aprobarea actionarului unic, la propunerea consiliului de administratie.
    (2) F.N.G.C.I.M.M. - S.A. va functiona cu filiale in fiecare resedinta de judet, in conformitate cu dispozitiile art. 28 din Legea nr. 133/1999. Infiintarea filialelor se va face in conditiile legii.
    (3) Infiintarea de sucursale, reprezentante si alte asemenea subunitati fara personalitate juridica va putea fi efectuata in conformitate cu prevederile legale si cu prezentul act constitutiv.
    Art. 4
    Durata de functionare a F.N.G.C.I.M.M. - S.A. este nelimitata.

    CAP. 2
    Obiectul de activitate

    Art. 5
    (1) F.N.G.C.I.M.M. - S.A. are ca obiect principal de activitate garantarea creditelor sau a altor instrumente de finantare care pot fi obtinute de catre intreprinderile mici si mijlocii, definite conform prevederilor Legii nr. 133/1999, de la bancile comerciale ori din alte surse, clasa CAEN 6713 - Activitati auxiliare intermedierilor financiare.
    (2) F.N.G.C.I.M.M. - S.A. poate desfasura si urmatoarele activitati conexe, exclusiv pentru intreprinderile mici si mijlocii cu capital privat si subordonate obiectului sau principal de activitate:
    a) consultanta pentru afaceri si management (cod CAEN 7414);
    b) administrarea/gestionarea programelor care au legatura cu intreprinderile mici si mijlocii (cod CAEN 6713);
    c) realizarea oricaror tipuri de activitati compatibile cu scopul pentru care a fost infiintata societatea.
    Art. 6
    Pentru indeplinirea obiectului de activitate si in conformitate cu atributiile stabilite, F.N.G.C.I.M.M. - S.A. utilizeaza sursele de finantare constituite conform legii.

    CAP. 3
    Capitalul social

    Art. 7
    (1) Capitalul social al F.N.G.C.I.M.M. - S.A. este de 294.000.000 mii lei, fiind impartit in 294.000 actiuni nominative si indivizibile, fiecare actiune avand o valoare nominala de 1.000.000 lei; acestea apartin in totalitate statului roman pana la transmiterea, in conditiile legii, a actiunilor din proprietatea statului catre persoane fizice sau juridice, romane ori straine.
    (2) Modificarea capitalului social se face potrivit legii.
    Art. 8
    (1) Calitatea de actionar unic confera statului, reprezentat prin Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, denumita in continuare A.N.I.M.M.C., prerogativa de a exercita toate drepturile si de a executa toate obligatiile care decurg din aceasta calitate.
    (2) Actiunile sunt purtatoare de dividende, care se distribuie actionarului in conditiile legii.
    (3) Patrimoniul F.N.G.C.I.M.M. - S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii ale actionarului unic.
    (4) Actiunile nominative emise de F.N.G.C.I.M.M. - S.A. sunt in forma dematerializata, prin inscriere in cont.
    (5) Evidenta actiunilor se tine intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie, care se pastreaza la sediul F.N.G.C.I.M.M. - S.A., sub ingrijirea secretarului consiliului de administratie. In situatia tranzactionarii pe o piata organizata a actiunilor emise de F.N.G.C.I.M.M. - S.A., evidenta acestora se va tine in conformitate cu regulile pietei de capital de catre Registrul Roman al Actionarilor sau de catre un registru independent al actionarilor.
    (6) Modificarile care se opereaza in registru vor respecta prevederile legislatiei in vigoare.
    (7) Transmiterea partiala sau totala a actiunilor catre terti se efectueaza in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
    (8) In situatia tranzactionarii pe o piata organizata a actiunilor emise, se vor aplica dispozitiile art. 98 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (9) Obligatiile F.N.G.C.I.M.M. - S.A. sunt garantate cu patrimoniul social al acestuia.
    Art. 9
    (1) Actiunile ce vor fi emise pentru majorarea capitalului social nu pot avea valoarea nominala mai mica decat cea initiala si vor putea fi transmise persoanelor fizice si juridice din tara si strainatate. A.N.I.M.M.C. va fixa cuantumul noilor emisiuni si criteriile de subscriere.
    (2) Actiunile sunt indivizibile, iar F.N.G.C.I.M.M. - S.A. nu recunoaste decat un singur proprietar pe fiecare actiune.
    (3) Daca sunt mai multi proprietari indivizi asupra unei actiuni, acestia vor trebui sa delege o singura persoana pentru a exercita dreptul derivand din proprietatea ei.
    (4) F.N.G.C.I.M.M. - S.A. va evidentia in registrul actionarilor, dupa caz, numele, prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul actionarilor cu actiuni nominative si va elibera certificate de proprietate, sub semnatura a 2 membri ai consiliului de administratie.
    Art. 10
    F.N.G.C.I.M.M. - S.A. este autorizat sa emita obligatiuni in conditiile legii.

    CAP. 4
    Conducere si administrare

    Art. 11
    (1) Statul, reprezentat prin A.N.I.M.M.C., este unicul actionar al F.N.G.C.I.M.M. - S.A.
    (2) In aceasta calitate, A.N.I.M.M.C. exercita atributiile adunarii generale a actionarilor, astfel:
    a) aproba strategia F.N.G.C.I.M.M. - S.A.;
    b) aproba completarea/modificarea obiectului de activitate al F.N.G.C.I.M.M. - S.A.;
    c) numeste membrii consiliului de administratie, desemnand pe unul dintre ei ca presedinte al acestuia, membrii si membrii supleanti ai comisiei de cenzori si ii revoca in conditiile legii;
    d) stabileste nivelul remuneratiei lunare cuvenite presedintelui consiliului de administratie, precum si nivelul indemnizatiei lunare cuvenite membrilor consiliului de administratie si membrilor comisiei de cenzori;
    e) aproba numirea, suspendarea si revocarea directorilor executivi, a directorilor filialelor si a celorlalte unitati teritoriale ale F.N.G.C.I.M.M. - S.A.;
    f) se pronunta asupra gestiunii administratorilor si asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse F.N.G.C.I.M.M. - S.A. de catre acestia;
    g) aproba situatiile financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie si de comisia de cenzori;
    h) aproba repartizarea profitului, conform legii;
    i) aproba bugetul de venituri si cheltuieli, programul de activitate si programul de investitii pe exercitiul financiar urmator;
    j) aproba competentele de acordare a garantiilor pe diferite niveluri de structuri organizatorice, precum si cerintele prudentiale in activitatea F.N.G.C.I.M.M. - S.A.;
    k) aproba participarea F.N.G.C.I.M.M. - S.A. la constituirea de noi persoane juridice, la participarea la capitalul social al altor societati comerciale sau la asocierea in vederea realizarii obiectului de activitate cu alte persoane fizice sau juridice din tara ori strainatate;
    l) aproba mutarea sediului central al F.N.G.C.I.M.M. - S.A.;
    m) aproba infiintarea ori desfiintarea de unitati teritoriale ale F.N.G.C.I.M.M. - S.A., in conditiile legii;
    n) aproba modificarea nivelului capitalului social al F.N.G.C.I.M.M. - S.A.;
    o) aproba dizolvarea, divizarea, fuziunea cu alte societati comerciale ori institutii bancare sau lichidarea, in conditiile legii;
    p) aproba emisiunea de obligatiuni, conform legii;
    q) adopta orice alta hotarare, potrivit prevederilor legale si prezentului act constitutiv.
    Art. 12
    (1) F.N.G.C.I.M.M. - S.A. este condus de un consiliu de administratie format din 5 membri, numiti pentru un mandat de 4 ani, dintre care 2 reprezentanti ai A.N.I.M.M.C. si unul al Ministerului Finantelor Publice. Consiliul de administratie este condus de catre un presedinte. Acesta indeplineste si functia de director general al F.N.G.C.I.M.M. - S.A.
    (2) Membrii consiliului de administratie nu pot ocupa posturi de salariati, administratori sau cenzori in alte fonduri de garantare sau institutii financiar-bancare.
    (3) In exercitarea mandatului, membrii consiliului de administratie incheie contracte de administrare cu reprezentantul actionarului unic, A.N.I.M.M.C.
    (4) Numirea membrilor consiliului de administratie poate fi reinnoita la expirarea mandatului.
    (5) Calitatea de membru al consiliului de administratie inceteaza prin expirarea mandatului, deces, demisie, incompatibilitate legala, motive medicale sau revocare.
    (6) Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de F.N.G.C.I.M.M. - S.A. pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru executarea in mod necorespunzator sau neexecutarea prevederilor actului constitutiv si ale Regulamentului de organizare si functionare a F.N.G.C.I.M.M. - S.A. ori ale hotararilor A.N.I.M.M.C. In astfel de situatii ei vor putea fi revocati.
    (7) In situatia in care, indiferent de motive, se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, A.N.I.M.M.C. va numi un nou administrator pentru perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
    Art. 13
    (1) Membrii consiliului de administratie, inainte de preluarea functiei, vor depune o garantie, precum si semnatura lor la oficiul registrului comertului, conform legislatiei in vigoare.
    (2) Garantia nu poate fi mai mica decat dublul remuneratiei lunare cuvenite acestora. Garantia nu va putea fi restituita decat dupa ce A.N.I.M.M.C. a aprobat situatia financiara a ultimului exercitiu financiar in care administratorul a indeplinit aceasta functie si i s-a dat descarcare de gestiune.
    Art. 14
    Consiliul de administratie are urmatoarele atributii principale:
    1. propune modificarea si/sau completarea actului constitutiv al F.N.G.C.I.M.M. - S.A. si le inainteaza A.N.I.M.M.C. spre a fi supuse aprobarii Guvernului;
    2. aproba nivelul garantiilor si modul de constituire a acestora pentru directorii executivi ai F.N.G.C.I.M.M. - S.A., directorii din cadrul filialelor si pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
    3. aproba, in limita a jumatate din valoarea contabila a activelor F.N.G.C.I.M.M. - S.A. la data incheierii actului, incheierea de acte juridice prin care F.N.G.C.I.M.M. - S.A. sa dobandeasca bunuri, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul F.N.G.C.I.M.M. - S.A.;
    4. aproba, in limitele legii, incheierea oricaror alte contracte;
    5. analizeaza si isi insuseste situatiile financiare anuale pe care, impreuna cu raportul administratorilor si raportul cenzorilor, le prezinta spre aprobare A.N.I.M.M.C.;
    6. dezbate si supune aprobarii A.N.I.M.M.C. strategia, bugetul de venituri si cheltuieli, programul de activitate si programul de investitii pentru exercitiul financiar urmator;
    7. dezbate si aproba structura organizatorica a F.N.G.C.I.M.M. - S.A. si a unitatilor teritoriale, numarul de posturi si normativul de constituire a compartimentelor functionale, sistemul de salarizare, Regulamentul de organizare si functionare a F.N.G.C.I.M.M. - S.A. si regulamentul de ordine interioara;
    8. aproba afilierea F.N.G.C.I.M.M. - S.A. la organisme financiare internationale, precum si acordurile de colaborare cu aceste institutii;
    9. hotaraste cu privire la politica de plasamente a F.N.G.C.I.M.M. - S.A., stabileste limitele globale de expunere fata de societatile bancare si societatile de asigurare-reasigurare;
    10. supune spre aprobare A.N.I.M.M.C. politica de atragere de resurse financiare de la persoane fizice si/sau juridice;
    11. hotaraste cu privire la politica de acordare de garantii si supune spre aprobare A.N.I.M.M.C. competentele de acordare a garantiilor pe diferitele niveluri de structuri organizatorice;
    12. aproba nivelul comisioanelor de garantare practicate de F.N.G.C.I.M.M. - S.A.;
    13. aproba contractul colectiv de munca;
    14. dezbate si aproba normele metodologice de reglementare a domeniilor de activitate in care sunt cuprinse principiile generale, regulile si procedurile de baza ale domeniilor respective;
    15. aproba/respinge solicitarile de acordare de garantii care sunt de competenta sa, potrivit hotararii A.N.I.M.M.C.;
    16. aproba incheierea de conventii de impartire a riscului cu banci/institutii finantatoare;
    17. aproba rezilierea contractelor de garantare;
    18. aproba platile de efectuat catre banci/institutii financiare, in cazul aparitiei riscului, pentru garantiile a caror aprobare este de competenta sa;
    19. supune spre aprobare A.N.I.M.M.C. incheierea de contracte de asociere intre F.N.G.C.I.M.M. - S.A. si alte persoane juridice sau fizice, participarea F.N.G.C.I.M.M. - S.A. la capitalul social al altor persoane juridice, in conditiile legii;
    20. supune spre aprobare A.N.I.M.M.C. numirea directorilor executivi, directorilor filialelor si ai celorlalte unitati teritoriale ale F.N.G.C.I.M.M. - S.A., conform prevederilor prezentului act constitutiv;
    21. propune spre aprobare A.N.I.M.M.C. emiterea de actiuni si/sau obligatiuni in conditiile legii;
    22. propune A.N.I.M.M.C. modificarea capitalului social al F.N.G.C.I.M.M. - S.A.;
    23. supune spre aprobare A.N.I.M.M.C. modalitatea de constituire si utilizare a fondului de rezerva;
    24. supune spre aprobare A.N.I.M.M.C. cerintele prudentiale in activitatea F.N.G.C.I.M.M. - S.A.:
    a) expunerea maxima fata de o banca;
    b) nivelul minim de solvabilitate, determinat ca raport intre nivelul fondurilor proprii si totalul activelor si elementelor in afara bilantului, ponderate in functie de gradul lor de risc;
    c) expunerea maxima fata de un singur debitor, exprimata procentual ca raport intre valoarea totala a acesteia si nivelul fondurilor proprii ale fondului;
    d) expunerea maxima agregata, exprimata procentual ca raport intre valoarea totala a expunerilor mari si nivelul fondurilor proprii;
    e) nivelul minim de lichiditate determinat in functie de scadentele creantelor si angajamentelor F.N.G.C.I.M.M. - S.A.;
    f) administrarea resurselor si plasamentelor F.N.G.C.I.M.M. - S.A.
    25. aproba formarea unor comitete si comisii de lucru, stabilind structura si limitele de competenta ale acestora;
    26. poate delega competente directorului general pentru operatiuni expres determinate prin hotararea de delegare;
    27. decide in orice alte probleme, conform legislatiei in vigoare.
    Art. 15
    (1) Consiliul de administratie se intruneste lunar la sediul F.N.G.C.I.M.M. - S.A. sau ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui ori a unei treimi din numarul membrilor sai.
    (2) La sedintele consiliului de administratie iau parte si cenzorii, iar daca problemele ce urmeaza a fi discutate o impun, pot fi invitati si directorii executivi.
    (3) Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, prevederile actului constitutiv si ale Regulamentului de organizare si functionare a F.N.G.C.I.M.M. - S.A.
    (4) Consiliul de administratie este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia, de catre un membru, in baza mandatului presedintelui.
    (5) Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului de administratie, fie dintre salariatii societatii.
    (6) Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor consiliului de administratie, iar acestea se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
    (7) Sedintele consiliului de administratie se desfasoara conform ordinii de zi stabilite si comunicate de presedinte cu cel putin 5 zile inainte de data intrunirii. In situatia dezbaterii unor actiuni urgente, temeinic motivate, termenul de 5 zile poate fi redus, iar convocarea consiliului de administratie se poate face si verbal. Dezbaterile se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care va fi inscris intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie.
    (8) Procesul-verbal se semneaza de toti membrii prezenti ai consiliului de administratie si de secretar.
    (9) Pentru deciziile luate in sedintele la care administratorul nu a participat, el ramane raspunzator daca, in termen de o luna de cand a luat cunostinta de procesul-verbal, nu a facut impotrivirea in registrul proceselor-verbale si nu i-a incunostintat despre aceasta in scris pe cenzori.
    (10) Consiliul de administratie emite dupa fiecare sedinta documentul numit "Hotarare a Consiliului de administratie al F.N.G.C.I.M.M. - S.A.", cu semnaturile membrilor prezenti si a secretarului consiliului de administratie.
    (11) Hotararile consiliului de administratie sunt acte de dispozitie. In exercitarea atributiilor sale, directorul general al F.N.G.C.I.M.M. - S.A. emite, potrivit legii, ordine si alte acte de dispozitie.
    Art. 16
    F.N.G.C.I.M.M. - S.A. nu acorda garantii pentru nici un fel de instrumente financiare contractate de membrii consiliului de administratie de la institutii financiar-bancare sau din alte surse.
    Art. 17
    (1) In relatiile cu tertii F.N.G.C.I.M.M. - S.A. este reprezentat de presedintele consiliului de administratie/directorul general, in conditiile legii, ale prezentului act constitutiv si ale Regulamentului de organizare si functionare a F.N.G.C.I.M.M. - S.A.
    (2) F.N.G.C.I.M.M. - S.A. poate fi angajat patrimonial prin semnatura a cel putin 2 conducatori.
    (3) Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitia A.N.I.M.M.C. si cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele prevazute de lege.
    Art. 18
    (1) Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie persoanele prevazute in Legea nr. 31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Nu pot fi directori executivi ai F.N.G.C.I.M.M. - S.A. sau directori ai filialelor acestuia, persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) Directorii executivi din Centrala F.N.G.C.I.M.M. - S.A. si din unitatile teritoriale nu pot conduce alte institutii financiar-bancare, comerciale sau agricole si nu pot participa in alte societati de acest fel in calitate de administratori sau cenzori, decat cu aprobarea consiliului de administratie.
    Art. 19
    Directorul general conduce activitatea curenta a F.N.G.C.I.M.M. - S.A. si are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) conduce sedintele consiliului de administratie;
    b) aplica strategia si politicile de dezvoltare ale F.N.G.C.I.M.M. - S.A., aprobate de A.N.I.M.M.C.;
    c) incheie, modifica si desface contractele individuale de munca ale salariatilor din Centrala F.N.G.C.I.M.M. - S.A. si ale conducatorilor filialelor si celorlalte unitati teritoriale ale F.N.G.C.I.M.M. - S.A.
    d) negociaza si semneaza contractul colectiv de munca;
    e) imputerniceste reprezentantii F.N.G.C.I.M.M. - S.A. in relatiile cu tertii;
    f) aplica sanctiuni disciplinare in conditiile legii;
    g) indeplineste orice alte atributii date in competenta sa de catre consiliul de administratie sau decurgand din Regulamentul de organizare si functionare a F.N.G.C.I.M.M. - S.A.
    Art. 20
    (1) Supravegherea gestiunii Consiliului de administratie al F.N.G.C.I.M.M. - S.A. se realizeaza de comisia de cenzori, formata din 3 membri si tot atatia supleanti, care sunt numiti de catre A.N.I.M.M.C.
    (2) Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea F.N.G.C.I.M.M. - S.A., la situatia patrimoniului, profitului si a pierderilor.
    (3) Cenzorii trebuie sa isi exercite personal mandatul.
    (4) Pot fi cenzori ai F.N.G.C.I.M.M. - S.A. numai persoanele fizice care au calitatea de auditor si/sau expert contabil, in conditiile legii, si au experienta de cel putin 5 ani in domeniul financiar-bancar, precum si societatile de expertiza contabila autorizate sa desfasoare aceasta activitate pe teritoriul Romaniei.
    (5) Cenzorii sunt obligati sa depuna o garantie, inainte de intrarea in activitate, egala cu a treia parte din garantia ceruta pentru administratori.
    Art. 21
    (1) Cenzorii sunt obligati sa supravegheze gestiunea F.N.G.C.I.M.M. - S.A., sa verifice daca situatiile financiare anuale sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele, daca acestea din urma sunt corect tinute si daca evaluarea patrimoniului s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea situatiilor financiare anuale.
    (2) Despre toate acestea, precum si asupra propunerilor pe care le vor considera necesare in ceea ce priveste bilantul contabil si repartizarea profitului, cenzorii vor intocmi un raport pe care il vor prezenta A.N.I.M.M.C. Aprobarea situatiilor financiare anuale se va face de catre A.N.I.M.M.C. numai pe baza raportului intocmit de comisia de cenzori.
    (3) Cenzorii sunt obligati, de asemenea:
    a) sa faca lunar inspectii inopinate ale casei si sa verifice existenta titlurilor ori valorilor ce sunt proprietatea F.N.G.C.I.M.M. - S.A. sau au fost primite in gaj, cautiune ori depozit;
    b) sa ia parte la sedintele consiliului de administratie, putand cere sa se treaca pe ordinea de zi propunerile pe care le vor considera necesare;
    c) sa constate depunerea garantiei de catre administratori;
    d) sa vegheze ca dispozitiile legale si actul constitutiv sa fie respectate de administratori si lichidatori.
    (4) Cenzorii vor aduce la cunostinta consiliului de administratie neregulile in administratie si incalcarile dispozitiilor legale si ale prezentului act constitutiv pe care le constata.
    Art. 22
    (1) Cenzorii au drept de control asupra operatiunilor F.N.G.C.I.M.M. - S.A., putand verifica la sediul central, la filialele si unitatile teritoriale ale F.N.G.C.I.M.M. - S.A. orice acte, documente si registre.
    (2) Cenzorii iau parte la sedintele consiliului de administratie fara drept de vot.
    (3) Este interzis cenzorilor sa comunice administratorilor in particular sau tertilor, in alte conditii decat cele reglementate legal, date referitoare la operatiunile F.N.G.C.I.M.M. - S.A., constatate cu ocazia exercitarii mandatului lor.
    Art. 23
    (1) Cenzorii se intrunesc la sediul F.N.G.C.I.M.M. - S.A. si iau decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se inainteaza A.N.I.M.M.C.
    (2) Cenzorii vor trece intr-un registru special deliberarile lor, precum si constatarile facute in exercitarea mandatului lor.
    Art. 24
    (1) Cenzorii vor sesiza A.N.I.M.M.C. in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea F.N.G.C.I.M.M. - S.A., sau ori de cate ori considera necesar pentru alte situatii privind incalcarea dispozitiilor legale si ale prezentului act constitutiv.
    (2) Atributiile, drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu dispozitiile legale in materie.
    Art. 25
    (1) Cenzorii si cenzorii supleanti sunt numiti de A.N.I.M.M.C. pe o perioada de 3 ani si pot fi realesi.
    (2) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevazute in Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si in reglementarile legale in vigoare.
    (3) In caz de deces, impiedicare fizica sau legala, incetare sau renuntare la mandat a unui cenzor, acesta va fi inlocuit de cenzorul supleant cel mai in varsta.
    (4) Daca in acest mod numarul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii ramasi numesc alta persoana in locul vacant, pana la numirea unui cenzor de catre A.N.I.M.M.C.
    (5) In cazul in care nu mai ramane in functie nici un cenzor, consiliul de administratie va sesiza A.N.I.M.M.C., care va proceda la numirea altor cenzori.
    (6) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de catre A.N.I.M.M.C.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 26
    F.N.G.C.I.M.M. - S.A. poate edita publicatii necesare activitatii proprii.
    Art. 27
    Filialele si celelalte unitati teritoriale ale F.N.G.C.I.M.M. - S.A. isi desfasoara activitatea pe baza Regulamentului de organizare si functionare a F.N.G.C.I.M.M. - S.A., aprobat de consiliul de administratie, a normelor metodologice si a celorlalte acte interne date in aplicarea acestora.
    Art. 28
    Directorii unitatilor teritoriale ale F.N.G.C.I.M.M. - S.A. reprezinta F.N.G.C.I.M.M. - S.A. in fata autoritatilor publice, precum si in relatiile cu persoane juridice si fizice, in legatura cu activitatea unitatilor pe care le conduc, in limitele competentelor atribuite prin regulamentul de organizare si functionare pe baza mandatului emis de presedintele F.N.G.C.I.M.M. - S.A.
    Art. 29
    (1) Personalul F.N.G.C.I.M.M. - S.A. nu are dreptul de a folosi sau a dezvalui, nici in timpul activitatii, nici dupa incetarea acesteia, fapte sau date care, devenite publice, ar dauna intereselor ori prestigiului F.N.G.C.I.M.M. - S.A. sau vreunui client al acesteia.
    (2) Prevederile de mai sus se aplica si persoanelor care obtin informatii de natura celor aratate din rapoarte ori alte documente ale F.N.G.C.I.M.M. - S.A.
    (3) Orice membru al consiliului de administratie al F.N.G.C.I.M.M. - S.A., precum si toate persoanele care participa la activitatea acesteia sunt obligate sa pastreze secretul profesional.
    (4) Prevederile alin. (3) se aplica si persoanelor care obtin din activitatea de control si supraveghere sau din rapoarte ori documente ale F.N.G.C.I.M.M. - S.A. informatii privind activitatea acesteia.
    Art. 30
    (1) Litigiile de orice fel aparute intre F.N.G.C.I.M.M. - S.A. si persoane fizice sau juridice romane ori straine sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun.
    (2) Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre F.N.G.C.I.M.M. - S.A. si persoane juridice romane si straine pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.
    Art. 31
    Prezentul act constitutiv poate fi modificat sau completat in conditiile legii.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1228/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1228 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu