Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 3 din 4 ianuarie 2010

pentru aprobarea Procedurii de primire a cererilor de rambursare a TVA achitate de catre persoanele impozabile stabilite în Romania pentru importuri si achizitii de bunuri/servicii efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene

ACT EMIS DE: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 32 din 15 ianuarie 2010In temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 5 alin. (4) teza a II-a, al art. 1472 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi al pct. 491 din Normele metodologice de aplicare a titlului VI „Taxa pe valoarea adăugată" din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de primire a cererilor de rambursare a TVA achitate de către persoanele impozabile stabilite în România pentru importuri şi achiziţii de bunuri/servicii efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare:

a) „(318) Cerere de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile stabilite în România, depusă potrivit art. 1472 alin. (2) din Codul fiscal", cod MFP 14.13.03.02/18, prevăzută în anexa nr. 2;

b)   „(319) Declaraţie de ajustare a pro-ratei, potrivit dispoziţiilor art. 1472 alin. (2) din Codul fiscal şi ale pct. 491 alin. (8) din normele metodologice", cod MFP 14.13.03.02/19, prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 3. - Instrucţiunile de completare a formularelor menţionate la art. 2 sunt prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 4. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularelor menţionate la art. 2 sunt prevăzute în anexa nr. 5.

Art. 5. - (1) Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VI „Taxa pe valoarea adăugată" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, iar referirile la normele metodologice reprezintă trimiteri la Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Referirile la Codul de procedură fiscală din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. -Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7. - Pentru aplicarea prevederilor prezentului ordin, Direcţia generală de tehnologia informaţiei din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pune la dispoziţia persoanelor impozabile suportul informatic necesar transmiterii în format electronic a cererii de rambursare şi a informaţiilor solicitate.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică cererilor de rambursare depuse începând cu 1 ianuarie 2010.

Art. 9. - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor şi Direcţia generală de tehnologia informaţiei vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Sorin Blejnar

ANEXA Nr. 1

PROCEDURA

de primire a cererilor de rambursare a TVA achitate de către persoanele impozabile stabilite în România pentru importuri şi achiziţii de bunuri/servicii efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene

I. Primirea cererilor de rambursare depuse de persoane impozabile stabilite în România şi transmiterea acestor cereri statelor membre cărora le sunt adresate

1. Potrivit dispoziţiilor art. 1472 alin. (2) din Codul fiscal, coroborate cu prevederile pct. 491 din normele metodologice de aplicare a titlului VI „Taxa pe valoarea adăugată" din acelaşi act normativ, persoana impozabilă stabilită în România, denumită în continuare solicitant, poate beneficia de rambursarea taxei pe valoarea adăugată achitate pentru importuri şi achiziţii de bunuri/servicii efectuate în alt stat membru, denumit în continuare stat membru de rambursare.

2.1. Pentru a obţine o rambursare a taxei pe valoarea adăugată în statul membru de rambursare, solicitantul adresează o cerere, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, pe cale electronică, respectivului stat membru, pe care o înaintează organului fiscal competent din România, prin intermediul portalului electronic pus la dispoziţie de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

2.2. Cererea de rambursare se depune, în format electronic, la organul fiscal competent din România, până la data de 30 septembrie a anului calendaristic care urmează perioadei de rambursare, în condiţiile prevăzute la pct. 491 alin. (15)-(18) din normele metodologice.

2.3.  Informaţiile din cererea de rambursare şi eventualele informaţii suplimentare trebuie furnizate de solicitant în limba stabilită de statul membru de rambursare.

3. După primirea cererii adresate statului membru de rambursare, organul fiscal competent din România trimite solicitantului, de îndată, o confirmare electronică de primire a acesteia.

4.1. Organul fiscal competent din România verifică, cu ajutorul aplicaţiei informatice, dacă în perioada de rambursare înscrisă în cerere solicitantul a fost persoană înregistrată în scopuri de TVA, potrivit art. 153 din Codul fiscal, precum şi dacă documentele înscrise în secţiunea „Lista operaţiunilor pentru care se solicită rambursarea TVA" sunt emise în perioada de validitate a codului de înregistrare în scopuri de TVA al persoanei impozabile stabilite în România.

4.2.  Dacă solicitantul nu a fost în perioada de rambursare persoană înregistrată în scopuri de TVA, potrivit art. 153 din Codul fiscal, sau dacă documentele înscrise în secţiunea „Lista operaţiunilor pentru care se solicită rambursarea TVA" nu au fost emise în perioada de validitate a codului de înregistrare în scopuri de TVA al persoanei impozabile stabilite în România, organul fiscal competent din România nu înaintează cererea de rambursare statului membru de rambursare şi comunică solicitantului, pe cale electronică, această decizie.

4.3.   Dacă solicitantul a fost în perioada de rambursare persoană înregistrată în scopuri de TVA, potrivit art. 153 din Codul fiscal, şi dacă documentele menţionate la punctul precedent au fost emise în perioada de validitate a codului de înregistrare în scopuri de TVA, organul fiscal competent din România atribuie un număr de referinţă cererii si transmite, electronic, autorităţii competente din statul membru de rambursare cererea de rambursare, împreună cu toate documentele care însoţesc respectiva cerere. Numărul de referinţă al cererii se comunică solicitantului pentru a fi înscris pe toate documentele referitoare la cererea respectivă.

5. Operaţiunile descrise la pct. 2.1-4.3 se realizează cu ajutorul aplicaţiei informatice puse la dispoziţie de Direcţia generală de tehnologia informaţiei.

II. Corectarea cererii de rambursare şi rectificarea sumei solicitate la rambursare sau a sumei deja rambursate, ca urmare a stabilirii pro-ratei definitive

1.1.  Cererea depusă iniţial se rectifică prin depunerea unei noi cereri, pe acelaşi format, bifând căsuţa corespunzătoare de pe formular. In cazul în care o cerere iniţială se rectifică, se înscrie în căsuţa corespunzătoare numărul de referinţă al cererii iniţiale.

1.2. In cererea rectificativă se rectifică facturile/documentele de import care au fost acoperite de o cerere de rambursare precedentă. Cererea rectificativă nu trebuie să conţină facturi/documente de import noi.

1.3. Se completează câte o cerere rectificativă pentru fiecare perioadă de raportare pentru care se operează rectificări.

2.1.  Dacă, ulterior depunerii cererii de rambursare, pro-rata de deducere se modifică, solicitantul trebuie să rectifice suma solicitată la rambursare sau suma deja rambursată. Rectificarea se poate face printr-o cerere de rambursare, dacă solicitantul depune respectiva cerere pe parcursul anului care urmează perioadei de rambursare pentru care s-a solicitat rambursarea taxei sau pentru care taxa a fost deja rambursată sau printr-o declaraţie de ajustare a pro-ratei, dacă solicitantul nu depune o altă cerere de rambursare pe parcursul respectivului an calendaristic.

2.2. Declaraţia de ajustare a pro-ratei se completează potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin.

ANEXA Nr. 2*)

 

Cerere de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele Impozabile stabilite în Romania, depusă potrivit art. 1472 alin. (2) din Codul fiscal

318

Nr de inragistrare ca operator de date cu caracter personal 759

STATUL MEMBRU ÎN CARE A FOST ACHITATĂ TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ

Limba oficială

Moneda

ANUL:

PERIOADA        

Cerere anuala 

Cerere iniţială

Cerere rectificativă

Număr de referinţă a cererii anterioare

AJUSTAREA PRO - RATEI

ANUL:        

PRO-RATA DEFINITIVA:

DATE DE IDENTIFICARE A SOLICITANTULUI

DENUMIRE / NUME, PRENUME

COD DE ÎNREGISTRARE ÎN SCOPURI DE TVA

RO

DOMICILIUL FISCAL

COD POŞTAL    

TELEFON

 E-MAIL      |

OBIECTUL DE ACTIVITATE

(se pot completa mai multe coduri de activitate)

*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

REPREZENTARE PRIN ÎMPUTERNICIT

DATE DE IDENTIFICARE ALE ÎMPUTERNICITULUI

DENUMIRE / NUME. PRENUME

COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ                                       

DOMICILIUL FISCAL

COD POŞTAL

TELEFON

E-MAIL    

INFORMAŢII FINANCIARE

SUMA SOLICITATA LA RAMBURSARE

MONEDA

TITULARUL CONTULUI

SOLICITANT

ÎMPUTERNICIT

COD IBAN

COD BIC/SWIFT

LISTA OPERAŢIUNILOR PENTRU CARE SE SOLICITĂ

RAMBURSAREA TVA

ACHIZIŢII BUNURI/SERVICII

Nr.crt.

Referinţă factură

1 ...m

Factură simplificată

D

N

Număr factură 

Data factură  

Natura bunurilor/serviciilor (se pot completa mai multe categorii de coduri şi sub-coduriţ

Cod

Sub-cod

Descriere

Total factură

Baza impozabilă

TVA

Prorata

TVA

deductibilă

Furnizor/Prestator

Cod de înregistrare în scopuri de TVA / cod de înregistrare fiscală

Denumire

Adresă

Ţara

Telefon

Se completează câte un tabel pentru fiecare factură

IMPORTURI

Nr.crt

Referinţă document de import

m+1 ... n

Număr document de import

Data document de import

Descriere

Natura bunurilor (se pot completa mai multe categorii de coduri şi sub-coduri)

Cod

Sub-cod

Descriere

Total document de import

Baza impozabilă

TVA

Prorata

TVA

deductibilă

Exportator

Denumire

Adresă

Ţara

Telefon

Se completează câte un tabel pentru fiecare document de import

DOCUMENTE ATAŞATE

Nume Fişier

Tip fişier

Descriere

NR.ANEXE

NR.FACTURI

NR.DOCUMENT DE IMPORT

Mă angajez să returnez orice sumă mi-ar putea fi rambursată din greşeală

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că nu am efectuat livrări de bunuri sau prestări de servicii considerate ca fiind livrate/prestate pe teritoriul statului membru de rambursare pe parcursul perioadei de rambursare, cu excepţia:

-serviciilor de transport şi a serviciilor auxiliare transportului, scutite în temeiul art.144,146, 148,149, 151, 153, 159 sau 160 din Directiva 2006/112/CE, astfel cum au fost transpuse în legislaţia statului membru de rambursare;

-livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii către o persoană care are obligaţia de a plăti TVA în conformitate cu art.194-197 şi 199 din Directiva 2006/112/CE, astef cum au fost transpuse în legislatia statului membru de rambursare

Numele persoanei care face declaraţia

Funcţia

Semnătura

Cod MFP: 14.13.03.02/18

ANEXA Nr. 3*)

Declaraţie de ajustare a pro-ratei, potrivit dispoziţiilor art. 1472 alin. (2) din Codul fiscal şi ale pct. 491 alin. (8) din normele metodologice

319

Nr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759

DATE DE IDENTIFICARE A SOLICITANTULUI

DENUMIRE / NUME, PRENUME

COD DE ÎNREGISTRARE ÎN SCOPURI DE TVA

RO

DOMICILIUL FISCAL

COD POŞTAL

TELEFON

E-MAIL

AJUSTAREA PRO - RATEI

ANUL:

PRO-RATA DEFINITIVĂ:

Numele persoanei care face declaraţia

Funcţia

Semnătura

Cod MFP: 14.13.03.02/19

*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 4

INSTRUCŢIUNI

pentru completarea formularului „(318) Cerere de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile stabilite în România, depusă potrivit art. 1472 alin. (2) din Codul fiscal"

1.1. Cererea de rambursare se depune de către persoanele impozabile stabilite în România, pentru rambursarea taxei pe valoarea adăugată achitate de acestea pentru bunurile mobile care le-au fost livrate sau serviciile care au fost prestate în beneficiul lor în statul membru în care taxa a fost încasată, precum şi a taxei achitate pentru importul bunurilor în respectivul stat membru.

1.2.   Cererea se depune până cel târziu la data de 30 septembrie a anului calendaristic care urmează perioadei de rambursare.

2.1.  Cererea adresată statului membru de rambursare se completează în format electronic şi se înaintează, pe cale electronică, organului fiscal competent din România, prin intermediul portalului electronic pus la dispoziţie de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

2.2.  Formatul electronic al cererii se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

2.3.  Programul de asistenţă poate fi descărcat de pe pagina web a Ministerului Finanţelor Publice -Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.ro - „Declaraţii electronice".

Modul de completare

Secţiunea 1

Statul membru în care a fost achitată TVA - se înscrie numele statului membru al Uniunii Europene în care taxa a fost achitată pentru bunurile mobile livrate sau pentru serviciile prestate, precum şi pentru importul bunurilor în respectivul stat membru.

Limba oficială - se alege cu ajutorul aplicaţiei informatice din limbile oficiale în care solicitantul are obligaţia să furnizeze informaţiile din cererea de rambursare.

Moneda - se înscrie moneda oficială a ţării în care taxa pe valoarea adăugată a fost achitată.

Anul la care se referă cererea - se înscrie cu cifre arabe cu 4 caractere (exemplu: 2010).

Perioada aferentă operaţiunilor realizate (exemplu: pentru perioada februarie-iunie se va înscrie 02-06).

Cerere anuală - pentru facturile sau documentele de import care nu au fost acoperite de cererile de rambursare precedente şi care privesc operaţiuni finalizate pe parcursul anului calendaristic în cauză se va completa şi depune o cerere de rambursare anuală.

Cerere iniţială - se bifează dacă solicitantul completează şi depune o cerere iniţială.

Cerere rectificativă - cererea depusă iniţial se rectifică prin depunerea unei noi cereri, pe acelaşi format, bifând căsuţa corespunzătoare din formular.

In cererea rectificativă se rectifică facturile/documentele de import care au fost acoperite de o cerere de rambursare precedentă. Cererea rectificativă nu trebuie să conţină facturi/documente de import noi.

Se completează câte o cerere rectificativă pentru fiecare perioadă de raportare pentru care se operează rectificări.

Număr de referinţă a cererii anterioare - în cazul în care o cerere iniţială se rectifică, se înscrie în căsuţa corespunzătoare nr. de referinţă a cererii iniţiale.

Pro-rata definitivă - se completează numai dacă pro-rata de deducere este modificată, ca urmare a calculului pro-ratei definitive. Prin înscrierea pro-ratei definitive, solicitantul procedează la rectificarea sumei solicitate sau a sumei deja rambursate.

Cartuşul „Date de identificare a solicitantului" conţine:

-  denumire/nume, prenume - se înscrie, dupa caz, denumirea sau numele şi prenumele persoanei impozabile stabilite în România;

- cod de înregistrare în scopuri de TVA- se înscrie codul primit la înregistrarea în scopuri de TVA în România, înscris în certificatul de înregistrare în scopuri de TVA. Inscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta;

- domiciliul fiscal - se completează datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, după caz) al persoanei impozabile stabilite în România;

-  e-mail - se completează adresa de e-mail la care solicitantul primeşte de la organul fiscal competent din statul membru de rambursare solicitări de informaţii;

-  obiectul de activitate - pentru descrierea activităţii economice pentru care sunt achiziţionate bunurile şi serviciile se pot înscrie mai multe coduri CAEN diferite.

Cartuşul „Reprezentare prin împuternicit" -în cazul în care depunerea cererii se realizează printr-un împuternicit, se bifează căsuţa corespunzătoare.

Cartuşul „Date de identificare ale împuternicitului" se completează doar în cazul în care depunerea cererii se realizează printr-un împuternicit şi conţine:

-  denumire/nume, prenume - se înscrie, după caz, denumirea sau numele şi prenumele împuternicitului;

-  cod de identificare fiscală - se înscrie codul primit la înregistrare, înscris în certificatul de înregistrare fiscală, sau codul numeric personal, în cazul în care împuternicitul este persoană fizică.

Inscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta;

-  domiciliul fiscal - se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, după caz) al împuternicitului.

Cartuşul „Informaţii financiare" conţine:

- suma solicitată la rambursare - se înscrie suma solicitată exprimată în moneda statului membru de rambursare. Inscrierea cifrelor în casetă se realizează cu aliniere la dreapta;

- titularul contului - se înscrie numele complet al titularului contului bancar şi se bifează în căsuţa corespunzătoare calitatea acestei persoane, respectiv solicitant sau împuternicit, după caz;

- cod IBAN - se va înscrie codul IBAN al contului bancar în care se doreşte a fi transferată suma solicitată;

- cod BIC/SWIFT - se înscrie codul SWIFT (codul unic internaţional de identificare a instituţiilor bancare).

Secţiunea a 2-a

Cuprinde operaţiunile ce stau la baza sumei solicitate şi vor fi introduse nominal toate achiziţiile/prestările de servicii ce i-au fost efectuate, precum şi importurile de bunuri.

Cartuşul „Achiziţii bunuri/servicii"

Se completează câte un tabel pentru fiecare factură.

Factură simplificată - se selectează, după caz, D/N.

Număr factură - se înscrie numărul facturii din care reiese suma solicitată la rambursare.

Dată factură - se înscrie data facturii.

Cod/Subcod - se pot completa mai multe categorii de coduri şi subcoduri.

Descriere - se înscrie natura bunurilor achiziţionate/ serviciilor de care a beneficiat.

Baza impozabilă - se înscrie baza impozabilă din factură.

TVA - se înscrie cuantumul TVA din factură.

Pro-rata - partea TVA aferentă operaţiunilor care dau drept de deducere în România, exprimată ca procent.

TVA deductibilă - se înscrie TVA deductibilă rezultată prin înmulţirea cuantumului TVA cu pro-rata.

Cod de înregistrare în scopuri de TVA/Cod de înregistrare fiscală al furnizorului/prestatorului - se înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA sau codul de înregistrare fiscală atribuit furnizorului/prestatorului de către autoritatea competentă din statul membru de rambursare. Se completează opţional dacă la rubrica „Factură simplificată" a fost selectat „D".

Denumirea furnizorului/prestatorului - se înscriu numele şi prenumele sau denumirea furnizorului/prestatorului.

Adresa furnizorului/prestatorului - se înscrie adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, după caz) al furnizorului/prestatorului.

Toate sumele se înscriu în moneda statului membru de rambursare.

Cartuşul „Importuri"

Se completează câte un tabel pentru fiecare document de import.

Număr document de import - se înscrie numărul documentului de import din care reiese suma solicitată la rambursare.

Data document de import - se înscrie data documentului de import.

Descriere - se completează cu alte informaţii pentru a identifica documentul de import.

Cod/Subcod - se pot completa mai multe categorii de coduri şi subcoduri.

Descriere - se înscrie natura bunurilor importate.

Baza impozabilă - se înscrie baza impozabilă din factură.

TVA - se înscrie cuantumul TVA din factură.

Pro-rata - partea TVA aferentă operaţiunilor care dau drept de deducere în România, exprimată ca procent.

TVA deductibilă - se înscrie TVA deductibilă rezultată prin înmulţirea cuantumului TVA cu pro-rata.

Denumirea exportatorului - se înscriu numele şi prenumele sau denumirea exportatorului.

Adresa exportatorului - se înscrie adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, după caz) al exportatorului.

Toate sumele se înscriu în moneda statului membru de rambursare.

Cartuşul „Documente ataşate": conform listei de preferinţe a statelor membre, se vor ataşa copii de pe facturi/documente de import în cazul în care:

• baza de impozitare de pe o factură/un document de import este de cel puţin 1.000 euro sau echivalentul în moneda naţională;

• baza de impozitare de pe o factură/un document de import este de cel puţin 250 euro sau echivalentul în moneda naţională, dacă factura/documentul de import se referă la combustibil (cod = 1)

Nume fişier - trebuie sa fie un nume valid pentru sistemele de operare Unix şi Windows 2000 (sau mai mare) nu trebuie să conţină „o cale".

Tip fişier - se vor ataşa fişiere în următoarele formate: „PDF", „JPEG" sau „TIFF".

Un fişier poate conţine copii de pe mai multe facturi/documente de import.

Nr. anexe - se înscrie numărul anexelor ce însoţesc cererea.

Nr. facturi - se înscrie numărul facturilor ce însoţesc cererea pentru a dovedi validitatea sumei solicitate.

Nr. documente de import - se înscrie numărul documentelor de import ce însoţesc cererea pentru a dovedi validitatea sumei solicitate.

INSTRUCŢIUNI

pentru completarea formularului „(319) Declaraţie de ajustare a pro-ratei, potrivit dispoziţiilor art. 1472 alin. (2) din Codul fiscal şi ale pct. 491 alin. (8) din normele metodologice"

Declaraţia de ajustare a pro-ratei se depune, potrivit pct. 491 alin. (8) din normele metodologice, în cazul în care, ulterior depunerii unei cereri de rambursare, pro-rata de deducere se modifică, ca urmare a calculului pro-ratei definitive conform art. 147 alin. (8) din Codul fiscal, pentru a rectifica suma solicitată sau deja rambursată.

Rectificarea sumei se efectuează pe parcursul anului calendaristic care urmează perioadei de rambursare în cauză, prin declaraţie de ajustare a pro-ratei, în cazul în care solicitantul nu înaintează nicio cerere de rambursare pe parcursul respectivului an calendaristic.

Cartuşul „Date de identificare a solicitantului" conţine:

- denumire/nume, prenume - se înscrie, după caz, denumirea sau numele şi prenumele persoanei impozabile stabilite în România;

- cod de înregistrare în scopuri de TVA- se înscrie codul primit la înregistrarea în scopuri de TVA în România, înscris în certificatul de înregistrare în scopuri de TVA. Inscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta;

- domiciliul fiscal - se completează datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, după caz) al persoanei impozabile stabilite în România;

-  e-mail - se completează adresa de e-mail la care solicitantul primeşte de la organul fiscal competent din statul membru de rambursare solicitări de informaţii.

Cartuşul „Ajustarea pro-ratei conţine":

-  anul - se înscrie, cu cifre arabe cu 4 caractere, anul pentru care se determină pro-rata definitivă (exemplu: 2010);

-  pro-rata definitivă - se completează pro-rata definitivă, calculată potrivit art. 147 alin. (8) din Codul fiscal.

ANEXA Nr. 5

Caracteristici de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularelor

I. Formularul „(318) Cerere de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile stabilite în România, depusă potrivit art. 1472 alin. (2) din Codul fiscal"

Denumirea formularului: Cerere de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile stabilite în România, depusă potrivit art. 1472 alin. (2) din Codul fiscal

Cod MFP: 14.13.03.02/18

Format: A4/t1

Caracteristici de tipărire: se utilizează echipament informatic pentru completare şi editare, cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie gratuit.

Se difuzează: gratuit.

Se utilizează la: solicitarea rambursării taxei pe valoarea adăugată din alte state membre de către persoane impozabile stabilite în România.

Se întocmeşte de: persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România.

Circulă: în format electronic, la autoritatea fiscală competentă din statul membru de rambursare.

Se păstrează: în arhiva de documente electronice.

II. Formularul „(319) Declaraţie de ajustare a pro-ratei, potrivit dispoziţiilor art. 1472 alin. (2) din Codul fiscal şi ale pct. 491 alin. (8) din normele metodologice"

Denumirea formularului: Declaraţie de ajustare a pro-ratei, potrivit dispoziţiilor art. 1472 alin. (2) din Codul fiscal şi ale pct. 491 alin. (8) din normele metodologice

Cod MFP: 14.13.03.02/19

Format: A4/t1

Caracteristici de tipărire: se utilizează echipament informatic pentru completare şi editare, cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie gratuit.

Se difuzează: gratuit.

Se utilizează la: declararea pro-ratei definitive, pentru rectificarea sumei solicitate sau deja rambursate din alte state membre, de către persoane impozabile stabilite în România.

Se întocmeşte de: persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România.

Circulă: în format electronic, la autoritatea fiscală competentă din statul membru de rambursare.

Se păstrează: în arhiva de documente electronice.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 3/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 3 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu