Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 29 din 5 februarie 2009

privind modificarea anexei F la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitatile din sectorul vegetal, zootehnic, al imbunatatirilor funciare si al organizarii si sistematizarii teritoriului, precum si conditiile de eligibilitate

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 74 din 9 februarie 2009In baza Referatului de aprobare nr. 117.182/2009 al Direcţiei generale politici agricole,

având în vedere prevederile lit. f) pct. 2 din anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 61 alin. (2) şi (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. -Anexa F la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activităţile din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului, precum şi condiţiile de eligibilitate,  publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.054 şi 1.054 bis din 30 decembrie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,

Ilie Sârbu

ANEXĂ (Anexa F la Ordinul nr. 850/2006)

NORME   METODOLOGICE

privind modul de acordare a sprijinului financiar şi condiţiile de eligibilitate, pentru subvenţionarea motorinei pentru lucrările din agricultură

Art. 1. - (1) Se acordă sprijin financiar prin subvenţionarea preţului motorinei utilizate pentru lucrările mecanice de înfiinţare a culturilor agricole, în cuantum de 1 leu/litru, aferent unei cantităţi de 39 litri/hectar, pentru suprafeţe de minimum un hectar, pe baza adeverinţelor pentru motorină eliberate de direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

(2) Sprijinul financiar prevăzut la alin. (1) se acordă beneficiarilor până la concurenţa cotelor aprobate cu această destinaţie fiecărei direcţii pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

Art. 2. - (1) Acordarea sprijinului financiar prin subvenţionarea costului motorinei utilizate pentru înfiinţarea culturilor agricole se derulează astfel:

a) pentru culturile de primăvară, perioada de depunere a cererilor la direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti este cuprinsă între 9 februarie şi 30 aprilie inclusiv, termenul-limită de utilizare a adeverinţelor pentru achiziţionarea motorinei de la furnizori este 29 mai inclusiv, iar data-limită de depunere a deconturilor justificative de către furnizori la direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti este 30 iunie inclusiv;

b) pentru culturile de toamnă, perioada de depunere a cererilor la direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti este cuprinsă între 1 august şi 30 octombrie inclusiv, termenul-limită de utilizare a adeverinţelor pentru achiziţionarea motorinei de la furnizori este 15 noiembrie inclusiv, iar data-limită de depunere a deconturilor justificative de către furnizori la direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti este 30 noiembrie inclusiv.

(2) Adeverinţele neutilizate până la datele prevăzute la alin. (1) îşi pierd valabilitatea, devenind nule de drept.

Art. 3. - (1) Sprijinul financiar prevăzut la art. 1 se acordă procentual beneficiarilor, în raport cu cota alocată judeţului, iar în cazul în care nu se realizează integral cantitatea repartizată, cantităţile neutilizate vor fi transferate altor beneficiari/judeţe, după caz.

(2) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin departamentul de specialitate, stabileşte şi transmite direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti cantităţile de motorină pentru care se acordă sprijin financiar.

Art. 4. - Beneficiarii sprijinului financiar sunt cei prevăzuţi la art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2007, cu modificările şi completările ulterioare, care înfiinţează culturi în teren arabil.

Art. 5. - Pentru acordarea sprijinului financiar, solicitanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de eligibilitate:

a) să facă dovada dreptului de folosinţă asupra suprafeţei de teren pe care înfiinţează culturi, în calitate de proprietar, arendaş, concesionar, sau organizaţi în alte forme de asociere şi/sau exploatare a terenului, prin documente tip acte de proprietate, contracte de arendă, de vânzare-cumpărare, de concesionare, de închiriere, de comodat, donaţii;

b) suprafeţele de teren pe care înfiinţează culturi să fie de minimum un hectar, inclusiv;

c) să nu figureze ca debitori la direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene sau a municipiului Bucureşti, ca urmare a nerespectării condiţiilor de eligibilitate aferente altor forme de sprijin financiar acordate anterior, sau să îşi lichideze debitele existente până la data depunerii cererii de sprijin financiar.

Art. 6. - (1) Pentru obţinerea sprijinului financiar, solicitanţii întocmesc cereri, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, şi le depun la primăria în a cărei rază teritorială se află terenul arabil pe care înfiinţează culturi, însoţite de următoarele documente:

a)  copie de pe buletinul sau cartea de identitate, pentru persoanele fizice, sau copie de pe certificatul de înmatriculare şi/sau certificatul de înregistrare, pentru persoanele juridice, după caz;

b) adeverinţă eliberată de primărie, conform înscrisurilor din Registrul agricol, cu suprafaţa de teren pe care o exploatează.

(2) In situaţia în care un producător agricol înfiinţează culturi pe suprafeţe de teren care sunt situate în mai multe unităţi administrativ-teritoriale, acesta formulează cereri de sprijin financiar care se depun la fiecare primărie în a cărei rază teritorială se află terenul arabil în cauză.

(3)  Cererile se întocmesc în 3 exemplare şi, împreună cu documentele justificative anexate, se verifică de către reprezentanţii în teritoriu ai direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, numiţi prin decizie de către directorii executivi ai direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sau de consilierii ori de inspectorii în domeniul agricol din cadrul primăriilor, se înregistrează în Registrul de evidenţă a cererilor pentru achiziţionarea motorinei cu sprijin financiar, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, şi se avizează de către primar.

(4) Un exemplar al cererii avizate şi documentele justificative anexate se păstrează la primărie, un exemplar se păstrează de către solicitant, iar al treilea exemplar al cererii avizate se depune la direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, astfel:

a) personal de către beneficiar;

b)   prin reprezentanţii în teritoriu ai direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti sau prin consilierii ori inspectorii în domeniul agricol din cadrul primăriilor, pe baza listei cu beneficiarii sprijinului financiar pentru motorină, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;

c)  prin prestatorii de servicii, persoane fizice sau juridice, care deţin tractoare, maşini şi utilaje agricole şi/sau autovehicule specializate pentru transportul de combustibil, împuterniciţi de primării, denumiţi în continuare prestatori de servicii, pe baza listei cu beneficiarii sprijinului financiar pentru motorină, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

(5) Direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti analizează cererile, le aprobă şi eliberează adeverinţe pentru cantităţile de motorină aprobate, întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, persoanelor nominalizate la alin. (4).

(6) In funcţie de cantitatea de motorină aprobată, beneficiarii pot solicita eliberarea unei singure adeverinţe pentru întreaga cantitate sau, după caz, eliberarea unui număr de maximum 10 (zece) adeverinţe pentru fracţii din această cantitate, până la acoperirea cantităţii totale de motorină aprobate.

(7) După primirea adeverinţei (adeverinţelor), beneficiarii se prezintă la depozitele sau la staţiile de distribuţie a motorinei aparţinătoare operatorilor economici producători, importatori şi/sau distribuitori de motorină, denumiţi în continuare furnizori, şi achiziţionează motorină, în baza adeverinţei (adeverinţelor) în original, la preţul practicat, mai puţin contravaloarea sprijinului financiar instituit prin Hotărârea Guvernului nr. 1.626/2008 privind aprobarea activităţii pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal în anul 2009, a cuantumului sprijinului financiar, precum şi a sumei totale alocate acestei activităţi.

Art. 7. - (1) Beneficiarii care nu au posibilitatea achiziţionării motorinei direct de la furnizori pot solicita în scris primăriilor ca ridicarea adeverinţelor de la direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti să se facă de către prestatorii de servicii, pe baza împuternicirii eliberate de primărie şi a tabelului cu solicitanţii beneficiari ai sprijinului pentru motorină, întocmite în conformitate cu modelul prevăzut în anexele nr. 3 şi 5.

(2)  In baza documentelor prevăzute la alin. (1), direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti eliberează adeverinţe prestatorilor de servicii pe numele beneficiarilor.

(3)  Prestatorii de servicii care au fost împuterniciţi pentru a ridica motorină în numele beneficiarilor achiziţionează motorină de la furnizori, în baza adeverinţei (adeverinţelor) în original, la preţul practicat, mai puţin contravaloarea sprijinului financiar instituit prin Hotărârea Guvernului nr. 1.626/2008, şi au obligaţia să o păstreze la dispoziţia beneficiarilor ori să o predea acestora, în funcţie de solicitări.

Art. 8. - (1) Reprezentanţii din teritoriu ai direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti sau consilierii ori inspectorii în domeniul agricol din cadrul primăriilor, după caz, au următoarele atribuţii:

a) verifică cererile solicitanţilor şi documentele justificative anexate, urmărind corectitudinea datelor înscrise de aceştia;

b) stabilesc necesarul de motorină, conform solicitărilor din cerere;

c) întocmesc listele beneficiarilor de sprijin financiar pentru motorină, conform opţiunilor acestora;

d)  depun la direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti cererile, pe baza listei întocmite conform opţiunii beneficiarilor, ridică adeverinţele în numele beneficiarilor şi le predau ulterior acestora, completând Registrul de evidenţă a cererilor pentru achiziţionarea motorinei cu sprijin financiar prevăzut în anexa nr. 2; '

e)  predau prestatorilor de servicii listele şi cererile, în baza împuternicirii aprobate de primarul comunei, conform opţiunii beneficiarilor;

f) verifică, în prezenţa beneficiarilor, suprafeţele înfiinţate de către aceştia, conform declaraţiilor din cererile de sprijin financiar, şi întocmesc procesul-verbal de recepţie, compensare suprafeţe şi restituire, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6.

(2)  In cazul în care se constată că nu au fost realizate suprafeţele menţionate în cererea de acordare a sprijinului financiar, beneficiarii vor restitui sumele aferente reprezentând sprijin financiar nejustificat.

(3) Procesele-verbale de recepţie, compensare suprafeţe şi restituire se transmit la direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, unde se înregistrează în Registrul de evidenţă a beneficiarilor de sprijin financiar prin adeverinţe pentru motorină, prevăzute în anexa nr. 6.

(4) Primarii au următoarele atribuţii:

a)  avizează şi asigură înregistrarea cererilor, păstrarea şi arhivarea acestora şi a documentelor justificative anexate;

b) aprobă şi eliberează împuternicirile şi listele beneficiarilor sprijinului financiar pentru motorină ca anexe la împuterniciri, după caz.

(5) Direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti au următoarele atribuţii:

a) analizează cererile, le aprobă şi eliberează beneficiarilor, conform opţiunilor acestora, adeverinţe, pe care le centralizează şi le înregistrează în Registrul de evidenţă a beneficiarilor de sprijin financiar prin adeverinţe pentru motorină, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 7, numind prin decizie un specialist pentru calcularea valorii sprijinului financiar, pentru eliberarea adeverinţelor, precum şi pentru înregistrarea şi centralizarea acestora;

b)  verifică modul de acordare şi de utilizare a motorinei pe baza proceselor-verbale de recepţie, compensare şi restituire, întocmite ca urmare a verificărilor în teren;

c)  aprobă şi achită către furnizori fondurile reprezentând contravaloarea sprijinului financiar aferent motorinei efectiv livrate.

Art. 9. - (1) Furnizorii, prin depozitele şi staţiile de distribuţie a motorinei din judeţe, livrează beneficiarilor sau prestatorilor de servicii împuterniciţi, pe baza adeverinţelor eliberate de direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cantităţile de motorină necesare, la preţul practicat, mai puţin contravaloarea sprijinului financiar instituit prin Hotărârea Guvernului nr. 1.626/2008.

(2) In aplicarea dispoziţiilor alin. (1) furnizorii au următoarele atribuţii:

a) dispun ca personalul din depozitele sau staţiile de distribuţie a motorinei să efectueze livrarea numai după verificarea identităţii persoanelor solicitante, în raport cu elementele înscrise în adeverinţe sau în împuterniciri;

b) emit facturi cu menţiunea „Suma de...........lei cu plata pe bază de adeverinţe pentru producătorii agricoli, iar diferenţa de...................lei achitată de cumpărător", incluzând şi taxa pe valoarea adăugată, şi le vor completa cu datele de identificare menţionate în adeverinţe;

c)  ţin evidenţa beneficiarilor şi a cantităţilor de motorină livrate şi păstrează adeverinţele în original, precum şi împuternicirile;

d) întocmesc decadal situaţia cantităţilor de motorină efectiv livrate pe bază de adeverinţe, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8, pe care o transmit pe suport hârtie şi în format electronic direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti care au eliberat adeverinţele, împreună cu un exemplar al facturilor emise şi adeverinţele originale menţionate în facturi, pentru decontare.

Art. 10. - (1) In vederea achitării sumelor către furnizori, direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti întocmesc situaţia centralizatoare a sumelor necesare decontării adeverinţelor pentru motorină, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9, pe care o transmit decadal Direcţiei generale buget-finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.

(2)  Pe baza situaţiei centralizatoare comunicate de către direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale întocmeşte situaţia centralizatoare conform modelului prevăzut în anexa nr. 10, care va însoţi cererea pentru deschiderea de credite bugetare transmisă Ministerului Finanţelor Publice.

(3)  După aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de către Ministerul Finanţelor Publice, din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale se alimentează conturile direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, care virează sumele cuvenite în conturile furnizorilor.

Art. 11. - (1) Beneficiarii adeverinţelor pentru motorină au obligaţia de a le păstra în bună stare, iar adeverinţele deteriorate sau a căror autenticitate nu poate fi dovedită devin nule şi nu se acceptă la decontare.

(2)  Prin preluarea de la emitent a adeverinţelor, beneficiarii devin responsabili de păstrarea lor, asumându-şi toate riscurile din culpa proprie.

(3)  Beneficiarii sprijinului financiar prin adeverinţe pentru motorină au obligaţia să justifice utilizarea cantităţilor de motorină achiziţionate cu preţ redus strict pentru înfiinţarea culturilor, precum şi să participe, împreună cu reprezentanţii din teritoriu ai direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti sau cu consilierii ori inspectorii în domeniul agricol din cadrul primăriilor, după caz, la recepţia suprafeţelor înfiinţate, pentru care s-a acordat sprijin financiar.

(4)  In cazul în care se constată că nu au fost realizate suprafeţele menţionate în cererea de acordare a sprijinului financiar, beneficiarii restituie sumele aferente, reprezentând sprijin financiar nejustificat.

Art. 12. - Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

ANEXA Nr. 1 la normele metodologice

-model -

Primăria.................................................................................................................

Nr.................................................din...................................................................

Avizat pentru cantitatea de..............................litri motorină

Primar: Nume, prenume, semnătura.......................................................................

Certificăm realitatea, legalitatea, regularitatea

Reprezentant direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală/Consilier/ Inspector în domeniul agricol

Nume, prenume, Semnătura...................................................................................

Direcţia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală...................................

Nr..................................................din...............................................

Se aprobă cantitatea de....................................................litri motorină

Director executiv (nume, prenume)

Semnătura/Ştampila

CERERE

Subsemnatul:

a) persoană juridică.............................., cu sediul în localitatea........................judeţul......................., CUI....................., cod CAEN ................, reprezentată de ............................., în calitate de ............................., cod numeric personal (CNP) .................................; sau

b) persoană fizică..................................., domiciliată în localitatea........................, judeţul......................, str................... nr......., deţinătoare a BI/CI seria.....nr......, eliberat/eliberată la data de....................de....................., CNP............................., declar un total al suprafeţei arabile utilizate de............ha, din care ocupat cu culturi de toamnă.............ha şi disponibil pentru însămânţări de primăvară..............ha.

Pentru suprafaţa de teren de ............ ha pe care înfiinţez culturi, situată pe raza administrativ-teritorială a localităţii (comuna/oraş) ...................., judeţul .................., solicit sprijin financiar pentru cantitatea de ............. litri motorină, pentru următoarele culturi:

Cultura

Suprafaţa

(ha)

Consum de motorină

(litri/ha)

Cantitatea totală

(litri)

(1)

(2)

(3)

(4 = 2x3)

TOTAL:

X

X

Anexez la prezenta cerere următoarele documente *):

........................................................................................................................................................................ .........................................................

Solicit eliberarea unui număr de........adeverinţe pentru întreaga cantitate de motorină aprobată.

Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, confirm pe propria răspundere exactitatea datelor prezentate.

Mă oblig să justific cantitatea de motorină aprobată prin prezenta cerere.

Mă oblig să particip la recepţionarea suprafeţelor şi, în condiţiile în care nu realizez suprafeţele conform prezentei cereri, să restitui sumele reprezentând sprijin financiar nejustificat.

Solicit ca adeverinţa (adeverinţele) să fie ridicată (ridicate) de la Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală a Judeţului ...................../Municipiului Bucureşti, astfel:

a) personal;

b) de către reprezentantul direcţiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală/consilierul/inspectorul în domeniul agricol din localitatea................;

c) de către prestatorul de servicii................, împuternicit de Primăria....................

Prezenta cerere s-a întocmit în 3 (trei) exemplare şi după aprobare un exemplar rămâne la beneficiar, un exemplar la primărie şi un exemplar la Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală a Judeţului................................/Municipiului Bucureşti.

Beneficiar,

..........................................................

(semnătura şi ştampila, după caz)

*) Se înscriu toate documentele depuse, indicându-se distinct tipul documentului, numărul şi data acestuia. Documentele depuse în copie se certifică pentru conformitatea cu originalul de către reprezentantul împuternicit cu verificarea şi avizarea cererii.

ANEXA Nr. 2 la normele metodologice

- model -

Primăria...........................

REGISTRU

de evidenţă a cererilor pentru achiziţionarea motorinei cu sprijin financiar

Nr. crt./ data

Beneficiar

(nume, prenume,

adresa)

Cererea

avizată

(nr./data)

Cultura

Suprafaţa (ha)

Cantitatea de

motorină

aprobată

(litri)

Valoarea

sprijinului

financiar

(lei)

Numărul de

adeverinţe

solicitate

Nr./data

adeverinţei

(adeverinţelor)

eliberate

Semnătura beneficiarului

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Reprezentantul Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală

Consilier/Inspector în domeniul agricol........................................

ANEXA Nr. 3 la normele metodologice

Primăria...........................

- model -

LISTA

beneficiarilor sprijinului financiar pentru motorină

Nr. crt.

Beneficiarul (numele, prenumele, domiciliul, seria şi numărul actului de identitate)

Suprafaţa pentru care se solicită

sprijin financiar (ha)

Cultura

1.

2.

3.

Prezenta listă s-a întocmit în vederea ridicării adeverinţelor de către persoanele desemnate de solicitant, ca anexă la Imputernicirea nr........din...........

Prezenta listă s-a întocmit în 4 exemplare, dintre care un exemplar rămâne la primărie, un exemplar la direcţia pentru agricultură si dezvoltare rurală, un exemplar la furnizor si un exemplar la prestatorul de servicii (după caz).

Primar,

..........................................................

(numele, prenumele şi semnătura)

Reprezentant Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală/Consilier/Inspector în domeniul agricol,

..........................................................

(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

ANEXA Nr. 4 la normele metodologice

- model -

Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală.............................

Nr........................din....................................*)

ADEVERINŢĂ

Se adevereşte prin prezenta că:

a) persoana juridică...................................., cu sediul în localitatea..............................., judeţul........................, înscrisă la registrul comerţului sub nr........., cod CAEN................., reprezentată de...................................., în calitate de..........................., cod numeric personal (CNP)..........................................; sau

b) persoana fizică................., domiciliată în localitatea................judeţul............., str..............nr......, deţinătoare a BI/CI seria.........nr............, eliberat/eliberată la data de..............de................, CNP...............,

beneficiază de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.626/2008 privind aprobarea activităţii pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal în anul 2009, a cuantumului sprijinului financiar, precum şi a sumei totale alocate acestei activităţi pentru a achiziţiona o cantitate de........litri motorină.

Director executiv,

..........................................................

(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

Intocmit............................................

(reprezentant DADR........................)

*) Reprezintă numărul curent şi data din registrul prevăzut în anexa nr. 7.

ANEXA Nr. 5 la normele metodologice

- model -

Primăria..........................

Nr.............din.................

ÎMPUTERNICIRE

Primăria......................., reprezentată de................, în calitate de primar, şi..............., în calitate de secretar de primărie, împuterniceşte prestatorul de servicii:

a)  persoana juridică.............., cu sediul în localitatea..........., judeţul........., înscrisă la registrul comerţului sub nr........, cod CAEN............, reprezentată de director/preşedinte............., contabil-sef/director economic............., cod numeric personal (CNP)............................;sau

b)  persoana fizică................., domiciliată în localitatea................., judeţul ............, str...............nr......., deţinătoare a BI/CI seria.......nr............, eliberat/eliberată la data de................de.............., CNP.................................,

pentru a ridica adeverinţele de la Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală........................., în numele beneficiarilor prevăzuţi în Lista beneficiarilor sprijinului financiar pentru motorină, care face parte integrantă din prezenta împuternicire, şi pentru a achiziţiona cantitatea de motorină care se cuvine beneficiarilor prevăzuţi în listă.

Prestatorul de servicii..................se obligă să ridice adeverinţele, să cumpere motorină în numele beneficiarului, să o păstreze şi/sau să o predea acestuia.

Prestatorul de servicii va achiziţiona în numele beneficiarului motorină la un preţ care reflectă sprijinul financiar pe bază de adeverinţe pentru motorină.

Prezenta împuternicire s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, dintre care un exemplar rămâne la primărie, un exemplar la direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală, un exemplar la furnizor şi un exemplar la prestatorul de servicii.

Primar,

.........................................................

(semnătura şi ştampila)

Secretarul primăriei,

.........................................................

(semnătura)

Prestator de servicii,

.........................................................

(semnătura şi ştampila, după caz)

ANEXA Nr. 6 la normele metodologice

- model -

PROCES-VERBAL

de recepţie, compensare suprafaţă şi restituire

Beneficiar:

a)  persoana juridică ......................., cu sediul în localitatea ......................., judeţul .................., înscrisă la registrul comerţului sub nr......., cod CAEN................, reprezentată de.................................., în calitate de.........................., cod numeric personal (CNP)...................; sau

b) persoana fizică............................., domiciliată în localitatea........................judeţul..................., str....................nr......., deţinătoare a BI/CI seria.....nr......, eliberat/eliberată la data de.............de............., CNP................

Reprezentant DADR judeţul........................./Municipiul Bucureşti. (numele şi prenumele) ............................................................./Consilier agricol/

Agent agricol Primăria. (numele şi prenumele) ........................................................................................................................... am procedat la verificarea suprafeţelor înfiinţate de beneficiar, conform angajamentului formulat în Cererea nr............................. din................., pentru care a primit sprijin financiar prin adeverinţe pentru motorină în cantitate de..................litri şi în valoare de..............lei.

1. In urma verificării, am constatat următoarele:

Cultura

Suprafaţa din cerere pentru care s-a acordat sprijin financiar

(ha)

Suprafaţa realizată

(ha)

Suma primită

(lei)

Suma justificată/compensată

(lei)

Suma nejustificată,

care se restituie

(lei)

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

TOTAL:

X

X

X

X

X

2.  Suprafeţele recepţionate, pe culturi, se pot compensa între ele, până la nivelul suprafeţei totale realizate, pentru care s-a acordat sprijin financiar.

3.  Sumele de restituit, de................................lei, se virează în contul DADR....................numărul..............................., deschis la.................................., până la data de..........................

4.  Prezentul proces-verbal s-a încheiat în 3 (trei) exemplare, din care unul rămâne la beneficiar, al doilea exemplar la Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală a Judeţului................................../Municipiului Bucureşti, iar al treilea exemplar la Primăria................................

5. Incheiat la data de..................................................................

Beneficiar,

......................................................................

(numele şi prenumele, semnătura/ştampila)

Reprezentant Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală/Consilier/Inspector în domeniul agricol,

......................................................................

(numele şi prenumele, semnătura/ştampila)

ANEXA Nr. 7 la normele metodologice

- model -

Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală.................

REGISTRUL

de evidenţă a beneficiarilor de sprijin financiar prin adeverinţe pentru motorină, din judeţul.....................

Nr. crt./ data

Beneficiarul

(numele şi prenume, adresa)

Cererea aprobată (nr./data)

Nr./data

adeverinţei

(adeverinţelor)

eliberate

Motorina

aprobată

(litri)

Valoarea

sprijinului

financiar

(mii lei)

Datele de identificare a persoanei

care preia adeverinţele

Semnătura

persoanei

care preia

adeverinţele

Proces-verbal recepţie,

compensare suprafaţă

şi restituire

Data

Sumele de restituit

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

ANEXA Nr. 8 la normele metodologice

- model -

Furnizorul........................*)

Nr.............din.....................

SITUAŢIA

cantităţilor de motorină efectiv livrate pe bază de adeverinţe

Nr. crt.

Factura fiscală/

chitanţa fiscală

(nr. şi data)

Adeverinţa/adeverinţele emise de direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală

(nr. şi data)

Cantitatea de motorină

- litri -

Valoarea sprijinului

financiar de recuperat

- lei -

Aprobată

Efectiv livrată

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Director executiv,

......................................................................

Director economic

(Contabil-şef),

......................................................................

*) Antetul trebuie să conţină cel puţin denumirea completă, adresa, codul fiscal, CUI, cod CAEN, banca şi numărul de cont.

ANEXA Nr. 9 la normele metodologice

- model -

Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală.................

SITUAŢIA  CENTRALIZATOARE

a sumelor necesare decontării adeverinţelor pentru motorină

Nr. crt.

Furnizorul

Nr. cont trezorerie/bancă/CUI/cod CAEN

Suma solicitată conform adeverinţelor pentru motorină

(lei)

(0)

(1)

(2)

(3)

1

TOTAL:

Director executiv,

......................................................................

Director executiv adjunct,

......................................................................

ANEXA Nr. 10 la normele metodologice

- model -

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Se aprobă

Ordonator principal de credite,

SITUAŢIE   CENTRALIZATOARE

Nr. crt.

Judeţul

Suma solicitată conform adeverinţelor pentru motorină

(mii lei)

(0)

(1)

(2)

1

2

TOTAL:

Direcţia generală buget-finanţe şi fonduri europene

Director general,

......................................................................

(semnătura şi ştampila)


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 29/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 29 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu