Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 288 din 7 mai 2009

privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a sistemului de restituiri la export pentru produsele agricole

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 306 din 11 mai 2009Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici agricole nr. 118.003 din data de 6 mai 2009,

In conformitate cu prevederile:

- Regulamentului (CE) nr. 800/1999 al Comisiei din 15 aprilie 1999 de stabilire a normelor comune de aplicare a sistemului de restituiri la export pentru produsele agricole, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP"), cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului (CE) nr. 1.043/2005 al Consiliului din 30 iunie 2005 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 3.448/93 al Consiliului în ceea ce priveşte regimul de acordare a restituirilor la export pentru anumite produse agricole exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat, precum şi criteriile de stabilire a cuantumurilor sumelor respective, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului (CE) nr. 450/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 aprilie 2008 de stabilire a Codului Vamal Comunitar (Codul Vamal Modernizat);

- Regulamentului (CEE) nr. 2.220/85 al Comisiei din 22 iulie 1985 de stabilire a normelor comune de aplicare a regimului de garanţii pentru produsele agricole, cu modificările ulterioare;

- Regulamentului (CE) nr. 1.276/2008 al Comisiei din 17 decembrie 2008 privind monitorizarea prin controale fizice a exporturilor de produse agricole care beneficiază de restituiri sau de alte sume;

- Regulamentului (CEE) nr. 3.846/87 al Comisiei din 17 decembrie 1987 de stabilire a unei nomenclaturi a produselor agricole pentru restituirile la export, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului (CE) nr. 376/2008 al Comisiei din 23 aprilie 2008 de stabilire a normelor comune de aplicare a sistemului de licenţe de import şi export şi de certificate de fixare în avans pentru produsele agricole, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinului vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 6.415/2007 privind aprobarea utilizării şi completării unor modele de formulare în cazul exportului de mărfuri care intră sub incidenţa măsurilor de Politică Agricolă Comună şi a produselor Non-Anexa I;

având în vedere prevederile art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 371/2009 privind alocarea de fonduri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, pentru prefinanţarea fondurilor nerambursabile de la Comunitatea Europeană destinate aplicării sistemului de restituiri la export pentru produsele agricole,

în temeiul Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a sistemului de restituiri la export pentru produsele agricole, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,

Ilie Sârbu

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE

de aplicare a sistemului de restituiri la export pentru produsele agricole

Art. 1. - Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare M.A.P.D.R., prin bugetul propriu, asigură sumele necesare efectuării plăţii restituirilor la export.

Art. 2. -Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare A.P.I.A., este responsabilă cu:

a) previzionarea sumelor necesare plăţii restituirilor la export şi comunicarea acestora M.A.PD.R;

b) verificarea cererilor şi a documentaţiei aferente, conform manualului de proceduri specific;

c) solicitarea de la M.A.PD.R. a fondurilor necesare efectuării plăţii de restituiri pentru produsele agricole exportate în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, conform situaţiilor centralizatoare;

d) efectuarea plăţii restituirilor la export;

e) eliberarea sau reţinerea, după caz, a garanţiilor referitoare la eliberarea certificatelor cu fixare în avans, a certificatelor de restituire Non-Anexa I, precum şi a acelor garanţii constituite pentru plata în avans a restituirilor la export;

f) înregistrarea declaraţiilor de compoziţie pentru produsele Non-Anexa I;

g) întocmirea, actualizarea şi asigurarea publicităţii listelor codurilor suplimentare de declarare pentru produsele care se încadrează în nomenclatura restituirilor la export.

Art. 3. - (1) In baza situaţiilor centralizatoare transmise de A.P.I.A., M.A.P.D.R., în termen de 5 zile lucrătoare, transmite Ministerului Finanţelor Publice cererea pentru deschiderea creditelor bugetare, însoţită de solicitarea de fonduri.

(2) In termen de 5 zile lucrătoare, Ministerul Finanţelor Publice aprobă cererea pentru deschiderea creditelor bugetare solicitate.

(3) A.P.I.A. efectuează în termen de 5 zile de la data aprobării cererii pentru deschiderea de credite bugetare plăţile către beneficiarii restituirilor la export, conform prevederilor regulamentelor europene în vigoare.

Art. 4. - (1) Plata restituirilor la export se face numai pentru produsele agricole exportate ca atare şi pentru anumite produse agricole exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat, pentru care rata restituirii la export este stabilită la nivel comunitar.

(2) Ratele restituirilor acordate pentru produsele exportate în ţări terţe este stabilită periodic, prin regulamente comunitare, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(3) Nomenclatura de restituire este publicată de Comisia Europeană în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, în conformitate cu dispoziţiile de reglementare a măsurilor privind exportul de produse agricole, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie a fiecărui an.

Art. 5. - (1) In condiţiile specifice stabilite în legislaţia comunitară, modalităţile de plată a restituirii la export sunt:

a) plată standard;

b) plată în avans.

(2) Plata standard se efectuează în termen de 3 luni, calculat din ziua în care A.P.I.A. este în posesia tuturor documentelor şi informaţiilor necesare pentru a da curs cererii de plată.

(3) Plata în avans se efectuează în termen de 30 de zile, calculat din ziua în care A.P.I.A. este în posesia tuturor documentelor şi informaţiilor necesare pentru a da curs cererii de plată.

(4) Depăşirea termenelor de plată menţionate la alin. (2) şi (3) determină aplicarea art. 16 din Regulamentul (CE) nr. 1.290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanţarea politicii agricole comune.

(5) Plata în avans a restituirii la export este condiţionată de constituirea de către exportator, la dispoziţia A.P.I.A., a unei garanţii de 110% din suma restituirii solicitate.

(6) Se pot plăti în avans, cu respectarea alin. (3) şi (4), restituirile de până la 2000 euro inclusiv.

(7) Plata restituirii se face în lei, în contul indicat de exportator.

(8) In situaţia în care s-a plătit în avans o sumă a restituirii mai mare decât cea cuvenită în realitate la export sau pentru exporturi echivalente, A.P.I.A. solicită exportatorului returnarea diferenţei dintre cele două sume, plus 10%.

Art. 6. - Condiţii în vederea acordării restituirilor la export

(1) Pentru a beneficia de acordarea restituirilor la export, exportatorii care exportă produse agricole sau mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat, cu sau fără acoperirea unei licenţe de export, certificat cu fixare în avans sau certificat de restituire Non-Anexa I, trebuie să depună la A.P.I.A. o cerere pentru acordarea codului unic de înregistrare şi copii certificate de către solicitant pentru conformitatea cu originalul ale următoarelor documente:

- autorizaţie, în cazul persoanelor fizice autorizate;

- act constitutiv, în cazul persoanelor juridice;

- certificat eliberat de oficiul registrului comerţului;

- dovada că este plătitor de TVA în România;

- împuterniciri, dacă e cazul, şi copii ale documentelor de identitate pentru persoanele împuternicite;

- alte documente, după caz.

(2) In condiţiile regulamentelor specifice care dispun pentru organizarea comună de piaţă a produsului ce face obiectul exportului în stare naturală sau încorporat în mărfuri, exportatorii trebuie să solicite A.P.I.A. emiterea licenţei de export sau a certificatului cu fixare în avans a restituirii şi, după caz, să constituie garanţia necesară, la dispoziţia A.P.I.A.

(3) Licenţele de export „a posteriori" pot fi solicitate numai în termenele strict prevăzute de legislaţia comunitară, sub sancţiunea decăderii din termen.

Art. 7. - (1) Pentru fiecare cerere de plată standard a restituirii, la A.P.I.A., aparatul central, se constituie un dosar care trebuie să conţină:

a) cererea de plată a restituirii;

b) exemplarul nr. 1 al licenţei de export, al certificatului cu fixare în avans a restituirii sau al certificatului de restituire Non-Anexa I, dacă e cazul;

c) exemplarul de control T5, în original, având inserată la rubrica 106 declaraţia suplimentară privind netransbordarea mărfii, dacă este cazul;

d) exemplarul nr. 2 al declaraţiei vamale de export;

e) documente de transport;

f) dovezi de import în ţara terţă, dacă este cazul;

g) certificate specifice produsului eligibil pentru plată, dacă este cazul;

h) certificat de analize produse PAC, ca urmare a măsurilor întreprinse de autorităţile vamale, după caz;

i) alte documente prevăzute în regulamentele specifice organizării de piaţă a produsului exportat şi a celor prin care se stabileşte nivelul restituirii la export.

(2) Pentru fiecare cerere de plată în avans a restituirii, la A.P.I.A., aparatul central, se constituie un dosar care trebuie să conţină:

a) cererea de plată;

b) declaraţia vamală de export;

c) dovada constituirii garanţiei;

d) alte documente specifice, după caz.

(3) Garanţia se constituie sub formă de scrisoare de garanţie bancară sau prin depozit în numerar, conform legislaţiei în vigoare.

(4) Formularul cererii de plată a restituirii şi modul de completare al acesteia sunt stabilite prin Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 6.415/2007 privind aprobarea utilizării şi completării unor modele de formulare în cazul exportului de mărfuri care intră sub incidenţa măsurilor de Politică Agricolă Comună şi a produselor Non-Anexa I, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 25 iunie 2007.

(5) Exportatorul va menţiona în rubrica 44 din declaraţiile vamale de export şi în rubrica 106 din exemplarele de control T5 sau documentele echivalente formularea „Restituire inferioară valorii de 1000 euro", în situaţiile în care valoarea restituirii pentru produsele exportate atinge acest nivel. In situaţia în care valoarea restituirii solicitate depăşeşte 1000 euro se va indica rata restituirii pe unitatea de măsură.

(6) Solicitanţii restituirilor la export au obligaţia de a se asigura că menţiunile înscrise în documentele de la alin. (5) sunt corecte, conforme şi poartă ştampilele autorităţilor care au competenţe în domeniu, la momentul emiterii sau acceptării acestora.

Art. 8. - (1) Suma restituirii ce urmează a se acorda se determină în baza următoarelor informaţii:

a) data calendaristică la care este acceptată declaraţia vamală de export determină rata restituirii când aceasta nu este fixată prin certificat cu fixare în avans;

b) clasificarea şi descrierea mărfii în conformitate cu nomenclatura pentru restituiri la export alcătuită din 12 cifre, având în vedere şi codurile suplimentare de declarare;

c) ţara de destinaţie a exportului;

d) cantitatea reală declarată pentru export, în unitatea de măsură corespunzătoare;

e) rata restituirii pe unitatea de măsură.

Art. 9. - (1) In cazul în care exemplarul de control T5 nu ajunge la A.P.I.A. în termen de 3 luni de la data acceptării declaraţiei vamale de export, în scopul plăţii restituirii, exportatorul poate să solicite A.P.I.A., printr-o cerere scrisă, recunoaşterea altor documente considerate echivalente.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) se depune la A.P.I.A., sediul central, în termen de 12 luni de la data acceptării declaraţiei vamale de export.

(3) In cererea menţionată la alin. (1) şi (2) exportatorul trebuie să motiveze solicitarea şi împreună cu cererea să prezinte documentele doveditoare specificate la art. 49 alin. (3) paragraful al doilea din Regulamentul (CE) nr. 800/1999 al Comisiei din 15 aprilie 1999 de stabilire a normelor comune de aplicare a sistemului de restituiri la export pentru produsele agricole, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) A.P.I.A. înştiinţează exportatorii în situaţia în care cererile de plată sunt respinse.

Art. 10. - (1) Rata restituirii este fixată periodic, în euro, pentru fiecare produs, de către Comisia Europeană şi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2) Faptul generator al cursului de schimb este acceptarea declaraţiei vamale.

(3) Cursul de schimb aplicabil este cel publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în penultima zi lucrătoare din luna anterioară lunii în care a fost acceptată declaraţia vamală de export.

(4) In situaţia în care cursul aplicabil la începutul lunii diferă cu mai mult de 5% decât cel publicat în penultima zi lucrătoare dinaintea datei de 15 a aceleiaşi luni, acest din urmă curs este aplicabil începând cu data de 15 până la sfârşitul lunii în cauză.

Art. 11. -A.P.I.A. efectuează plata restituirilor şi în cazul în care suma acestora este mai mică sau egală cu 100 euro pentru o declaraţie de export.

Art. 12. - (1) In cazul avansului, dacă se constată că garanţia a fost eliberată eronat, beneficiarul este obligat să reconstituie la dispoziţia A.P.I.A. garanţia necesară.

(2) A.P.I.A. procedează la reţinerea garanţiei, în raport cu gradul de neîndeplinire a obligaţiei asumate, în condiţiile regulamentelor comunitare aplicabile.

Art. 13. - (1) Beneficiarii sunt obligaţi să returneze sumele pe care le-au încasat drept restituiri la export în următoarele situaţii:

a) se autosesizează că au încasat necuvenit aceste sume;

b) dacă în urma controalelor efectuate de A.P.I.A. sau de alte organisme abilitate în acest sens se constată că sumele reprezentând restituiri la export au fost plătite necuvenit şi sunt informaţi că au obligaţia restituirii sumelor respective.

(2) A.P.I.A. ţine evidenţa debitelor provenite din restituiri la export plătite necuvenit şi le poate recupera din plăţile viitoare sau prin alte modalităţi prevăzute de lege, în cazul în care acestea nu sunt plătite voluntar de către debitori.

Art. 14. - Stabilirea cuantumului restituirii, reducerea restituirii, reţinerea din garanţie şi orice alte penalităţi prevăzute în regulamentele comunitare specifice pentru neîndeplinirea obligaţiilor asumate se realizează de A.P.I.A. exclusiv în conformitate cu normele legale aplicabile fiecărei cereri de plată a restituirii.

Art. 15. -In situaţia în care un operator economic consideră un eveniment drept forţă majoră şi transmite o solicitare în acest sens A.P.I.A., aceasta din urmă decide dacă circumstanţele invocate de exportatori, susţinute cu dovezi, constituie sau nu caz de forţă majoră, în condiţiile legislaţiei în vigoare şi a Notei Interpretative C(88) 1696 privind forţa majoră în legislaţia agricolă europeană, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. C 259/10 din 6 octombrie 1988.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 288/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 288 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 288/2009
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu