Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.2878 din 14.10.2019

privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013
ACT EMIS DE: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 848 din 18 octombrie 2019SmartCity1

Având în vedere prevederile Legii nr. 98/2019 privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2019 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2019 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală,în temeiul art. X din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii, a unor reglementări cu privire la programe guvernamentale naţionale şi cu privire la măsuri fiscal-bugetare şi al art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite prezentul ordin. Articolul I Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 752 din 8 octombrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 5, după litera m) se introduc două noi litere , literele n) şi o), cu următorul cuprins: n)construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea reţelelor de distribuţie a energiei electrice; o)construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea sistemelor de distribuţie a gazelor naturale şi a racordului la sistemul de transport al gazelor naturale. 2. La articolul 6, după alineatul (101) se introduc două noi alineate, alineatele (102) şi (103), cu următorul cuprins: (102) Categoriile de lucrări pentru obiectivele de investiţii din domeniul specific prevăzut la art. 5 lit. n) care se finanţează sunt lucrări de construire, modernizare, reabilitare, extindere a reţelelor de distribuţie a energiei electrice. (103) Categoriile de lucrări pentru obiectivele de investiţii din domeniul specific prevăzut la art. 5 lit. o) care se finanţează sunt lucrări de construire, modernizare, reabilitare, extindere a sistemelor de distribuţie a gazelor naturale şi a racordului la sistemul de transport al gazelor naturale. 3. La articolul 12, alineatele (4) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(4) După încheierea contractelor de achiziţie, precum şi a actelor adiţionale la acestea dacă este cazul, beneficiarii actualizează corespunzător devizul general, îl aprobă prin hotărâre de consiliu local/judeţean şi îl transmit Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, însoţit de contractele de achiziţii publice şi actele adiţionale, după caz. ........ ................ ................ ................ ................ .............
(6) În perioada de valabilitate a contractelor de finanţare, după transmiterea documentelor prevăzute la alin. (4), în toate situaţiile în care beneficiarii solicită diminuarea valorii alocate de la bugetul de stat în procesul de implementare a investiţiei, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice procedează la regularizarea creditelor de angajament alocate, diminuând corespunzător valoarea aprobată prin ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice prevăzut la art. 10 alin. (3), precum şi contractele de finanţare prevăzute la alin. (1).
4. La articolul 13, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 13
(1) După încheierea contractelor de finanţare multianuale, beneficiarii transmit Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice solicitarea privind transferul sumelor necesare pentru decontarea bunurilor achiziţionate, serviciilor prestate, lucrărilor executate, corelat cu graficele de execuţie ale livrării de bunuri, prestării serviciilor, execuţiei lucrărilor, în funcţie de necesităţi, în limita contractelor de finanţare multianuale încheiate. Solicitarea de transfer care se întocmeşte conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 are în vedere numai bunurile achiziţionate, serviciile prestate, lucrările executate, după aprobarea listei prevăzute la art. 10 alin. (3).
5. La articolul 13, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins: (31) Sumele necesare pentru decontarea de către beneficiari a bunurilor/serviciilor/lucrărilor executate, aferente solicitărilor de transfer care se înregistrează la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice până în ultima zi lucrătoare a lunii noiembrie a fiecărui an, în perioada de derulare a contractelor de finanţare încheiate conform art. 12 alin. (2), se transferă beneficiarilor până la sfârşitul anului bugetar în care au fost înregistrate. 6. La articolul 13 , alineatele (4)-(10) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(4) În situaţia epuizării creditelor bugetare disponibile în anul în curs, prevăzute în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice cu această destinaţie, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice înştiinţează beneficiarii contractelor de finanţare prevăzute la art. 12 alin. (2) cu privire la aceasta.
(5) După primirea înştiinţării menţionate la alin. (4), beneficiarul dispune măsurile necesare respectării prevederilor art. 41 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea evitării înregistrării de arierate, respectiv dispune sistarea livrării de bunuri, prestarea de servicii, execuţia de lucrări sau continuarea acestora din surse proprii sau alte surse legal constituite.
(6) După înştiinţarea beneficiarilor în conformitate cu alin. (4), în situaţia suplimentării creditelor bugetare pentru anul în curs, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice anunţă beneficiarii cu privire la reluarea transferurilor de sume în condiţiile alin. (2) şi, după caz, cu privire la epuizarea creditelor bugetare suplimentare. Înştiinţarea beneficiarilor se poate face în format letric sau prin intermediul poştei electronice, prin e-mail.
(7) În cursul unui an bugetar, în situaţia în care beneficiarii prevăzuţi la alin. (1) decontează sumele aferente contribuţiei de la bugetul de stat, pentru bunurile/serviciile/lucrările executate, din surse proprii sau alte surse legal constituite, au dreptul să solicite recuperarea acestora la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în baza solicitărilor de transfer, întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, depuse şi înregistrate până în ultima zi lucrătoare a lunii noiembrie a fiecărui an, în perioada de derulare a contractelor de finanţare încheiate conform art. 12 alin. (2).
(8) Solicitarea prevăzută la alin. (7) va fi însoţită de ordinul de plată, certificat pentru conformitate cu originalul, precum şi de anexa nr. 5, prin care se justifică decontarea din bugetul local sau alte surse legal constituite a sumelor aferente contribuţiei de la bugetul de stat, iar transferul sumelor solicitate urmează a se face de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice până la sfârşitul anului bugetar în care au fost înregistrate solicitările.
(9) În cursul unui an bugetar, după transferarea sumelor prevăzute la alin. (31) şi (7), în situaţia existenţei unor credite bugetare disponibile, sumele aferente solicitărilor de transfer depuse după ultima zi lucrătoare a lunii noiembrie a fiecărui an se transferă beneficiarilor în limita creditelor bugetare aprobate pentru anul în curs, în ordinea cronologică de înregistrare a solicitărilor de transfer la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
(10) În aplicarea prevederilor art. 10 alin. (72) din ordonanţa de urgenţă, pe perioada de derulare a contractelor de finanţare încheiate conform art. 12 alin. (2), în situaţia în care suma totală aferentă solicitărilor de transfer depuse conform alin. (31), (7) şi (9) depăşeşte nivelul creditelor bugetare aprobat prin legea bugetară anuală pentru anul în curs, acestea se centralizează la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, iar sumele aferente acestora se transferă de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu prioritate, în anul bugetar următor, în condiţiile legii, în ordinea cronologică de înregistrare în anul anterior a solicitării de transfer al sumelor necesare pentru decontarea bunurilor/serviciilor/lucrărilor executate.
7. La articolul 13, după alineatul (12) se introduce un nou alineat, alineatul (121), cu următorul cuprins: (121) În aplicarea prevederilor art. 12 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, în vederea transferării sumelor pentru obligaţiile de plată neonorate de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice din lipsa creditelor bugetare, pentru care plata lucrărilor a fost asigurată din bugetele locale, beneficiarii pot solicita în scris Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice transferarea acestor sume, solicitare întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, care va fi însoţită de ordinul de plată, certificat pentru conformitate cu originalul, precum şi de anexa nr. 5, prin care se justifică efectuarea plăţii aferente contribuţiei de la bugetul de stat, din bugetul local sau alte surse legal constituite. 8. La articolul 14, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(4) În termen de 20 de zile lucrătoare de la primirea sumelor prevăzute la alin. (2), beneficiarii au obligaţia să le vireze prin ordin de plată către prestatorii de servicii/executanţii de lucrări/furnizorii de bunuri, după caz. În situaţia în care beneficiarii nu virează sumele, trebuie să justifice motivul neefectuării viramentului şi să le returneze în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului iniţial de 20 de zile. Fac excepţie situaţiile în care beneficiarii decontează din bugetul local sau alte surse legal constituite sumele aferente contribuţiei de la bugetul de stat şi solicită ulterior recuperarea acestora. 9. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 16
(1) Pentru monitorizarea utilizării sumelor alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu destinaţia finanţării cheltuielilor prevăzute în contractele de finanţare multianuale, beneficiarii, cu excepţia celor aflaţi în situaţia prevăzută la art. 13 alin. (8) şi (121), transmit Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice justificarea utilizării acestora, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, lunar, până cel mai târziu la sfârşitul fiecărei luni în care au realizat plăţi pentru decontarea bunurilor achiziţionate/serviciilor prestate/lucrărilor executate de către operatorul economic.
(2) În situaţia în care beneficiarii prevăzuţi la alin. (1) nu justifică utilizarea sumelor transferate în luna anterioară, până la data de 15 a lunii următoare, până la transmiterea de către beneficiari a anexei nr. 5 şi clarificarea situaţiei obiectivului de investiţii, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice suspendă transferurile.
(3) Obligaţia monitorizării de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a utilizării fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru realizarea obiectivelor de investiţii constă în centralizarea sumelor alocate şi decontate, conform anexelor nr. 4 şi 5, transmise de către beneficiari, precum şi a proceselor-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor.
10. La articolul 17, alineatele (6) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(6) Beneficiarii au obligaţia să transmită Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice o notă justificativă în cazul în care apar modificări ale temei de proiectare şi în toate situaţiile în care este necesară emiterea unei noi autorizaţii de construire. ........ ................ ................ ................ ........ ..............
(8) În situaţia în care beneficiarii nu restituie sumele decontate necuvenit în termenul stabilit, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice solicită în scris Ministerului Finanţelor Publice sistarea alimentării atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrare, cu excepţia plăţilor pentru achitarea drepturilor salariale şi a contribuţiilor aferente, inclusiv a drepturilor cuvenite asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, precum şi a indemnizaţiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav şi a plăţilor privind finanţarea sistemului de protecţie a copilului şi a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, după caz, atunci când nu pot fi asigurate din venituri proprii. Alocarea şi utilizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit şi a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, care au fost sistate în condiţiile altor acte normative, se menţin.
11. Anexa nr. 4 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin. 12. Anexa nr. 4a se abrogă. 13. Anexa nr. 5 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul II Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,Vasile-Daniel SuciuANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 4 la normele metodologice) Consiliul Judeţean ........./Primăria ............. Judeţul Nr. ............./data ........ .............. SITUAŢIE privind necesarul de la bugetul de stat pentru decontarea lucrărilor/serviciilor şi a altor cheltuieli pentru obiectivul de investiţii „........ ........" în baza Contractului de finanţare nr. ......./data ........ ..........

Nr. crt. Valoarea totală a contractului de finanţare de la bugetul de stat (inclusiv TVA) Valoarea totală decontată din contractul de la bugetul de stat de finanţare la data întocmirii prezentei situaţii (inclusiv TVA) Valoarea totală nedecontată din contractul de finanţare de la bugetul de stat la data întocmirii prezentei situaţii (inclusiv TVA) Situaţii de lucrări/ Proces-verbal predare-primire (proiect tehnic/verificare proiect tehnic/dotare) Factură Sume solicitate de la bugetul de stat, în limita contractului de finanţare (inclusiv TVA)
Nr. de înregistrare/ data Valoarea Emitent Număr/ dată Valoare (inclusiv TVA)
0 1 2 3 = 1–2 4 5 6 7 8 9
1 ........ ........ ........ ........... ........ ............
2
...
TOTAL 0,00 0,00 0,00

Subsemnatul, ........ ................ .........., în calitate de reprezentant al ........ ........ .............., având funcţia de ........ ........ ........., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale, că lucrările/serviciile/alte cheltuieli pentru care solicit transferul de la bugetul de stat al sumei solicitate de ........ ............ (lei cu TVA) sunt executate/prestate/efectuate/recepţionate şi se încadrează în cheltuielile care se pot finanţa de la bugetul de stat conform art. 8 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi sunt responsabil pentru realitatea, exactitatea şi legalitatea datelor prezentate şi mă oblig să respect termenele prevăzute la art. 14 alin. (4) din normele metodologice menţionate anterior, cu excepţia sumelor aferente contribuţiei de la bugetul de stat decontate din bugetul local sau alte surse legal constituite, în condiţiile normelor metodologice. Ordonator principal de credite, Preşedinte consiliu judeţean/Primar/Reprezentant legal beneficiar, după caz Numele şi prenumele ........ ............... Semnătura ........ ............ ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 5 la normele metodologice) Consiliul Judeţean ........./Primăria ............. Judeţul ............... Nr. ............./data ........ .............. SITUAŢIE privind lucrările/serviciile/alte cheltuieli realizate şi decontate pentru obiectivul de investiţii „........ ................ ........ ............." în baza Contractului de finanţare nr. ......./data ........ ..........

- lei -
Nr. crt. Valoarea contractului de finanţare de la bugetul de stat (inclusiv TVA) Factură Ordin de plată
Emitent Nr./data Valoarea Nr./data Valoarea totală Din care valoarea de la bugetul de stat
0 1 2 3 4 5 6 7
1. ........ ........ ........
2.
.....
TOTAL 0,00 0,00 0,00

Subsemnatul, ........ ................ .........., în calitate de reprezentant al ........ ........ ........., având funcţia de ........ ........ ........, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale, că lucrările/serviciile/alte cheltuieli sunt executate/prestate/efectuate/ recepţionate şi decontate în suma de........ ......... şi se încadrează în cheltuielile care se pot finanţa de la bugetul de stat conform art. 8 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi am respectat termenul prevăzut la art. 14 alin. (4) din normele metodologice menţionate anterior, cu excepţia sumelor aferente contribuţiei de la bugetul de stat decontate din bugetul local sau alte surse legal constituite, în condiţiile normelor metodologice. Ordonator principal de credite, Preşedinte consiliu judeţean/Primar/Reprezentant legal beneficiar, după caz Numele şi prenumele ........ ............... Semnătura ........ ............SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2878/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2878 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 2878/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu