Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 283 din  8 iulie 2002

pentru aprobarea Conditiilor si procedurilor privind acreditarea persoanelor pentru a ridica probe de seminte in vederea efectuarii testelor de laborator

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 617 din 21 august 2002


SmartCity3


    Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor,
    in baza prevederilor art. 12 si ale art. 21 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii, comercializarea semintelor si a materialului saditor, precum si inregistrarea soiurilor de plante,
    in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Conditiile si procedurile privind acreditarea persoanelor pentru a ridica probe de seminte in vederea efectuarii testelor de laborator, prezentate in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

              Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor,
                                  Ilie Sarbu

    ANEXA 1

                             CONDITII SI PROCEDURI
privind acreditarea persoanelor pentru a ridica probe de seminte in vederea efectuarii testelor de laborator

    CAP. 1
    Domeniul de aplicare

    Art. 1
    (1) Prezentele conditii si proceduri se aplica pentru acreditarea unor persoane angajate ale agentilor economici inregistrati pentru producerea si/sau prelucrarea semintelor si a materialului saditor, in scopul stabilirii competentei de a efectua ridicari de probe reprezentative din loturile de seminte, recunoscute de autoritatea oficiala, in vederea efectuarii testelor de calitate si fitosanitare.
    (2) Acreditarea unor persoane angajate ale agentilor economici inregistrati, pentru a ridica probe de seminte destinate testarii in laborator, se efectueaza de catre autoritatea oficiala desemnata de Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii, comercializarea semintelor si a materialului saditor, precum si inregistrarea soiurilor de plante, respectiv Inspectia Nationala pentru Calitatea Semintelor (INCS) din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, prin unitatile teritoriale ale acesteia, respectiv Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor (LCCSMS) sau inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si a materialului saditor (ITCSMS), dupa caz.
    (3) Ridicarea probelor din loturile de seminte de catre persoane acreditate se efectueaza, cu titlu de aplicare pe perioada de experiment sau permanent, numai din urmatoarele specii sau grupe de specii: cereale, oleaginoase si textile, plante furajere si sfecla. INCS poate extinde aplicarea prezentelor conditii si proceduri si la alte specii si grupe de specii cu titlu de experiment. Pe perioada experimentului probele ridicate de persoanele acreditate vor fi considerate probe asimilate probelor ridicate oficial.
    (4) Ridicarea probelor din loturile de seminte, inchiderea si etichetarea ambalajelor sunt activitati strans legate si vor face obiectul aceleiasi proceduri de acreditare.
    (5) Eliberarea certificatului de acreditare de catre autoritatea oficiala atesta ca persoana fizica acreditata poate sa efectueze ridicari de probe din loturile de seminte pentru care a fost acordata acreditarea.

    CAP. 2
    Definirea termenilor

    Art. 2
    (1) Acreditare - delegarea de responsabilitate care permite unei persoane fizice sau juridice sa execute o anumita activitate in numele organismului responsabil pentru respectiva activitate.
    (2) Acreditor - organism oficial de acreditare cu competenta recunoscuta pentru procedura de acreditare.
    (3) Actiune corectiva - actiune intreprinsa pentru eliminarea cauzelor unei neconformitati, in scopul de a preveni repetarea acestora.
    (4) Autoritate oficiala - autoritatea desemnata oficial pentru acreditarea unor persoane fizice sau juridice pentru desfasurarea de activitati specifice, la cererea acestora.
    (5) Audit - examinare sistematica si independenta in scopul determinarii daca activitatile de calitate si rezultatele aferente sunt conforme cu sistemele planificate.
    (6) Candidat la acreditare - persoana fizica sau juridica ce doreste sa obtina de la autoritatea desemnata un certificat de acreditare.
    (7) Certificat de acreditare - document eliberat de autoritatea oficiala, care atesta ca persoana fizica acreditata poate sa efectueze ridicari de probe din loturile de seminte si care dovedeste ca persoana acreditata poseda cunostintele tehnice necesare pentru realizarea obiectivelor propuse la solicitarea acreditarii.
    (8) Conformitate - satisfacerea exigentelor specifice unei activitati.
    (9) Neconformitate majora - activitate ce influenteaza in mod negativ serviciul prestat de persoana acreditata si care trebuie corectata imediat.
    (10) Neconformitate minora - activitate ce nu influenteaza direct serviciul prestat si care trebuie corectata intr-un anumit interval de timp.
    (11) Ridicare (prelevare) de probe - toate etapele prevazute de regulile si normele in vigoare, ce trebuie respectate pentru a obtine o proba de seminte reprezentativa pentru un lot, in vederea efectuarii analizelor de laborator.
    (12) Sondator acreditat - persoana fizica sau juridica, dar nu un angajat al unui organism acreditor, acreditata pentru efectuarea de ridicari de probe din loturile de seminte.
    (13) Supraveghere oficiala - procedura prin care autoritatea oficiala urmareste si verifica activitatea specifica a unei persoane fizice sau juridice acreditate de autoritatea oficiala sa desfasoare o anumita activitate in numele sau.

    CAP. 3
    Conditii pentru sondatori

    SECTIUNEA 1
    Conditii pentru acreditare

    Art. 3
    (1) Ridicarea de probe poate fi efectuata de sondatori angajati ai agentilor economici inregistrati pentru producerea si/sau prelucrarea semintelor, acreditati in acest scop de autoritatea oficiala.
    (2) Sondatorii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii pentru a putea fi acreditati:
    a) sa fie independenti in activitatea de sondare;
    b) sa nu aiba interese personale in luarea masurilor ce se impun;
    c) sa nu obtina nici un profit personal din ridicarea de probe;
    d) sa aiba experienta si pregatirea corespunzatoare (cel putin studii medii);
    e) sa lucreze in concordanta cu regulile si normele in vigoare;
    f) sa posede echipament adecvat de sondare;
    g) sa isi demonstreze competenta in:
    (i) intelegerea termenului lot de seminte si a factorilor care afecteaza uniformitatea lotului;
    (ii) intelegerea importantei preciziei operatiunii de ridicare a probelor;
    (iii) capacitatea de ridicare a probelor, folosind tehnici, proceduri si echipamente corecte;
    (iv) intocmirea corecta a documentului oficial de ridicare si insotire a probelor (proces-verbal).
    (3) Agentul economic inregistrat trebuie sa depuna la ITCSMS sau LCCSMS in a carui zona teritoriala isi desfasoara activitatea specifica o cerere-tip impreuna cu toate documentele prevazute, in doua exemplare, conform modelului prezentat in anexa nr. 1 la prezentele conditii si proceduri, prin care sa solicite acreditarea sondatorului. Inscrierea la acreditare va fi acceptata numai dupa verificarea si acceptarea documentatiei depuse.
    (4) Documentele solicitate la inscrierea pentru acreditare sunt:
    a) copie xerox de pe autorizatia de producere si/sau de prelucrare a semintelor, vizata pentru anul in curs;
    b) copie xerox de pe statutul agentului economic inregistrat, cu specificarea obiectului de activitate;
    c) copie xerox de pe certificatul de inmatriculare eliberat de oficiul registrului comertului de pe langa camera de comert si industrie;
    d) copie xerox de pe codul fiscal;
    e) dosarul de prezentare a personalului angajat care urmeaza sa se ocupe de ridicarea de probe in vederea efectuarii testelor de laborator, care va cuprinde:
    (i) copie de pe diploma de studii;
    (ii) curriculum vitae;
    (iii) copie de pe carnetul de munca sau contractul de colaborare.
    (5) Contravaloarea prestatiei de acreditare va fi achitata de agentul economic inregistrat, la acceptarea cererii si inregistrarea acesteia.

    SECTIUNEA a 2-a
    Natura sondatorului

    Art. 4
    (1) Sondatorul acreditat este o persoana angajata de persoane fizice sau juridice ale caror activitati implica conditionarea, formarea loturilor si/sau ambalarea, inchiderea, etichetarea si sigilarea ambalajelor.
    (2) Angajatorul va asigura autoritatea oficiala ca sondatorul acreditat este liber de orice presiune in desfasurarea activitatii de sondare si va achita autoritatii oficiale contravaloarea serviciilor de acreditare prestate, precum si a celor de supraveghere si monitorizare a activitatii de ridicare a probelor.
    (3) Sondatorul acreditat poate realiza ridicari de probe din loturi de samanta proprietate a angajatorului sau, ambalate, inchise, etichetate si sigilate, in afara cazului in care exista un alt acord intre angajatorul sau, solicitantul de certificare a semintelor si autoritatea oficiala.

    SECTIUNEA a 3-a
    Cunostinte si aptitudini

    Art. 5
    (1) Sondatorii care candideaza la acreditare vor avea calificarea tehnica necesara, obtinuta in cadrul instruirilor organizate in conditiile aplicate sondatorilor de seminte oficiali, confirmati prin examinare oficiala, si vor efectua ridicarea probelor in concordanta cu metodele internationale in vigoare.
    (2) Autoritatea oficiala va verifica cunostintele candidatilor la acreditare, prin:
    a) testare scrisa si interviu privind cunoasterea regulilor si a normelor tehnice in vigoare, la care candidatul trebuie sa obtina minimum nota 8 la fiecare proba;
    b) proba practica privind sondarea loturilor de seminte consta in ridicarea a cel putin 20 de probe. Aceste probe sunt ridicate atat de candidat, cat si de sondatorul oficial, din aceleasi loturi de seminte, in termen cat mai apropiat posibil, iar rezultatele analizelor oficiale ale probelor din acelasi lot se compara pentru a se stabili incadrarea in toleranta. Candidatul se considera admis la proba practica daca rezultatele comparate se incadreaza in limitele de toleranta la minimum 90% din probe.

    CAP. 4
    Responsabilitatile sondatorilor acreditati si ale autoritatii oficiale pentru acreditarea sondatorilor

    SECTIUNEA 1
    Responsabilitatile sondatorilor acreditati

    Art. 6
    (1) In ceea ce priveste responsabilitatile fata de autoritatea oficiala, sondatorii acreditati vor fi asimilati cu sondatorii oficiali.
    (2) Sondatorii acreditati efectueaza sondarea in urmatoarele conditii obligatorii:
    a) primeste comanda scrisa de sondare in care vor fi mentionate cel putin:
    (i) specia;
    (ii) soiul;
    (iii) categoria biologica;
    (iv) anul recoltei;
    (v) numarul lotului;
    (vi) greutatea lotului;
    (vii) numarul de ambalaje;
    (viii) analizele solicitate;
    b) verifica cel putin:
    (i) identitatea lotului conform comenzii de sondare;
    (ii) daca lotul corespunde din punct de vedere al depozitarii, identitatii, accesibilitatii, marcarii, etichetarii si sigilarii;
    c) utilizeaza echipament standardizat, adecvat pentru sondare;
    d) respecta intensitatea de sondare prevazuta in regulile si normele tehnice in vigoare;
    e) lotul trebuie sa fie omogen;
    f) preleveaza probe numai in prezenta responsabilului cu calitatea sau a unui alt reprezentant al detinatorului de seminte.
    Art. 7
    Sondatorul acreditat are autoritatea sa refuze sondarea daca lotul:
    a) nu este omogen;
    b) nu are asigurata accesibilitatea de sondare;
    c) nu se stabileste clar identitatea lotului de seminte;
    d) nu este asistat de un delegat al detinatorului de seminte.
    Art. 8
    (1) Proba de laborator obtinuta prin omogenizarea si divizarea probei compuse va fi ambalata si sigilata astfel incat sa nu fie afectata integritatea ei. Datele de pe eticheta probei de laborator trebuie sa asigure corespondenta dintre lot si proba.
    (2) Proba va fi insotita la laboratorul de testare a semintelor de un document oficial de sondare (proces-verbal) care va cuprinde cel putin datele urmatoare:
    a) specia;
    b) soiul;
    c) categoria biologica;
    d) anul recoltei;
    e) numarul lotului;
    f) greutatea lotului;
    g) numarul de ambalaje;
    h) analizele solicitate;
    i) data sondarii;
    j) tratat, netratat, eventual substanta de tratare;
    k) numele, semnatura si stampila sondatorului acreditat;
    l) alte mentiuni.
    Art. 9
    Sondatorul acreditat raspunde de integritatea probelor sondate si de trimiterea acestora in timp util la laboratorul de testare, dar nu mai tarziu de 48 de ore de la ridicarea probelor, in cazul in care se efectueaza si determinarea umiditatii.
    Art. 10
    (1) Persoanele acreditate nu au competenta sa ridice probe din loturile de seminte mentionate mai jos:
    a) loturile de seminte care nu sunt proprietatea angajatorului sau, cu exceptia prevederii art. 4 alin. (3);
    b) loturile de seminte care fac obiectul unui litigiu;
    c) loturile de seminte aflate in stoc mai mult de un an, la care se efectueaza testul la rece (cold-test);
    d) loturile de seminte din categoriile biologice prebaza si baza;
    e) loturile de seminte destinate exportului.
    (2) Probele ridicate de persoanele acreditate nu pot fi destinate:
    a) verificarii oficiale in pre- si postcontrol;
    b) pentru analize speciale;
    c) supravegherii si monitorizarii.
    (3) Persoanele acreditate ale caror rezultate au fost corespunzatoare in urma supravegherii si monitorizarii, in masura in care autoritatea oficiala decide, pot fi imputernicite sa ridice probe din loturile de seminte prevazute la alin. (1) lit. c), d), e) si in situatiile prevazute la alin. (2) lit. a) si b).
    Art. 11
    (1) Sondatorii acreditati trebuie sa isi mentina un nivel ridicat de pregatire teoretica si practica, prin urmatoarele:
    a) sondarea sa reprezinte o activitate permanenta, fara intreruperi de lunga durata, iar in cazul unei intreruperi justificate pe o perioada mai mare de 6 luni se va face retestarea persoanei acreditate;
    b) sa participe periodic la instruiri;
    c) sa fie la curent cu modificarile aparute in regulile si normele tehnice in vigoare privind ridicarea de probe din loturile de seminte.
    (2) Sondatorul acreditat trebuie sa fie instruit, testat sau retestat prin cursuri de pregatire similare celor pentru personalul oficial si trebuie atestat prin examinari oficiale.

    SECTIUNEA a 2-a
    Responsabilitatile autoritatii oficiale pentru acreditarea sondatorilor

    Art. 12
    (1) Autoritatea oficiala trebuie sa dispuna de personal specializat, echipamente si alte facilitati necesare pentru a realiza expertize tehnice privind supravegherea si acreditarea sondatorilor loturilor de seminte.
    (2) Autoritatea oficiala trebuie sa se asigure ca persoana acreditata:
    a) este libera de orice presiune ce poate afecta negativ calitatea muncii desfasurate;
    b) este independenta in luarea deciziilor;
    c) este impartiala cand efectueaza ridicari de probe;
    d) nu obtine nici un profit personal din ridicarea de probe.
    (3) Autoritatea oficiala va comunica acordul pentru inscriere sau motivele pentru care inscrierea nu poate fi acceptata in termen de 5 zile lucratoare de la data depunerii solicitarii de acreditare si a intregii documentatii solicitate.
    (4) Autoritatea oficiala va asigura accesul la informatii, documentatie si va indruma sondatorul inainte si dupa acreditare.
    (5) Autoritatea oficiala trebuie:
    a) sa furnizeze celor interesati detalii cu privire la sistemul de acreditare a sondatorilor;
    b) sa furnizeze celor interesati proceduri relevante pentru sigilarea, etichetarea si sondarea loturilor de seminte;
    c) sa organizeze instruiri si aplicatii practice pe probleme de sondare;
    d) sa testeze persoana care a solicitat acreditarea si sa retesteze anual sondatorul acreditat;
    e) sa aduca la cunostinta candidatului la acreditare rezultatul testarii in termen de 24 de ore de la obtinerea rezultatelor verificarii de la proba scrisa;
    f) sa incheie un contract de acreditare cu angajatorul si sondatorul care a trecut probele de verificare in vederea acreditarii si sa elibereze certificatul de acreditare pentru persoana acreditata;
    g) sa organizeze audituri si monitorizarea activitatii de sondare, etichetare si sigilare;
    h) sa verifice daca echipamentele de sondare folosite de sondatorii acreditati sunt cele prevazute de regulile si normele in vigoare;
    i) sa initieze actiuni corective sau sa retraga acreditarea daca actiunile corective nu sunt intreprinse sau nu sunt eficiente;
    j) sa asigure identificarea sondatorului acreditat printr-un numar unic si o stampila personala.
    (6) Pe tot parcursul activitatii de acreditare se va mentine confidentialitatea informatiilor obtinute la toate nivelurile.

    SECTIUNEA a 3-a
    Documentele de acreditare

    Art. 13
    Contractul de acreditare prezentat ca model in anexa nr. 2 la prezentele conditii si proceduri va avea puterea legala a unui contract intre autoritatea oficiala, sondatorul acreditat si agentul economic angajator.
    Art. 14
    Certificatul de acreditare prezentat ca model in anexa nr. 3 la prezentele conditii si proceduri reprezinta documentul tipizat eliberat de autoritatea oficiala in urma indeplinirii tuturor conditiilor prevazute in prezentele conditii si proceduri, are termen de valabilitate de 3 ani si este vizat anual in urma verificarii prin supraveghere si monitorizare a activitatii si retestarii sondatorului acreditat.

    CAP. 5
    Supravegherea si monitorizarea sondatorilor acreditati

    SECTIUNEA 1
    Auditul sondatorilor acreditati

    Art. 15
    (1) Autoritatea oficiala trebuie sa aiba certitudinea ca sondatorul acreditat respecta in totalitate regulile si normele in vigoare, iar activitatea pe care o desfasoara acesta este adecvata si eficienta pentru scopul propus. Aceasta certitudine poate fi obtinuta in mod obiectiv prin intermediul unui audit.
    (2) Auditorul sau auditorii care efectueaza auditul sondatorilor vor fi din randul auditorilor LCCSMS sau ITCSMS, recunoscuti de INCS. Auditorii vor fi instruiti anual de catre LCCSMS sau de alte autoritati similare din statele membre ale Comunitatii Europene si vor primi un certificat de auditor.
    (3) In cazul in care este necesar se pot utiliza persoane specializate din afara autoritatii oficiale. Daca evaluarea, controlul si supravegherea sunt efectuate de personal din afara autoritatii oficiale, aceasta trebuie sa se asigure ca personalul respectiv corespunde cerintelor impuse, incheindu-se un contract care va cuprinde conditiile ce se impun a fi respectate, inclusiv clauze de confidentialitate.
    (4) Auditul trebuie efectuat o data la 3 ani pentru prelungirea acreditarii, la cererea agentului economic, iar in cazul in care s-au identificat neconformitati, frecventa auditurilor va fi sporita. Perioada de 3 ani incepe de la data acreditarii.
    Art. 16
    Autoritatea oficiala va lua in calcul:
    a) un sistem de control al intregii documentatii referitoare la activitatea sondatorilor;
    b) reactualizarea documentatiei necesare;
    c) asigurarea ca amendamentele sau schimbarile aduse unor documente sunt autorizate, procesate si implementate intr-o maniera eficienta si rapida;
    d) reexaminarea cunostintelor sondatorilor in ceea ce priveste toate schimbarile publicate in documentatia de specialitate;
    e) rezultatele supravegherii si monitorizarii sondatorului acreditat si a loturilor sondate de acesta.
    Art. 17
    (1) In urma auditului auditorul va intocmi un raport de audit in 3 exemplare, dintre care un exemplar ramane la autoritatea oficiala, un exemplar va fi inmanat agentului economic angajator si un exemplar sondatorului acreditat verificat.
    (2) In urma auditului, daca raportul de audit este favorabil, se elibereaza un nou certificat de acreditare.

    SECTIUNEA a 2-a
    Supravegherea sondatorilor acreditati

    Art. 18
    (1) Supravegherea sondatorilor acreditati va fi efectuata anual de autoritatea oficiala, prin sondare si testare oficiala a probelor, astfel:
    a) prin sondarea si testarea, in primul an de la acreditare, a cel putin 10% din numarul total de probe din loturile sondate de sondatorul acreditat;
    b) incepand cu al doilea an, daca rezultatele au fost conforme, fiind respectate regulile si normele in vigoare, prin sondarea si testarea a 5% din loturile sondate de sondatorul acreditat;
    c) in cazul in care numarul loturilor agentului economic este sub 100, vor fi sondate si testate oficial minimum 10 loturi in primul an si 5 loturi in urmatorii ani;
    d) daca numarul loturilor agentului economic depaseste 400, vor fi sondate si testate maximum 40 de loturi in primul an si maximum 20 de loturi in urmatorii ani;
    e) probele de verificare se ridica de un sondator oficial, prin alegerea randomizata a loturilor.
    (2) Rezultatele obtinute in urma determinarilor efectuate pe probele de seminte ridicate oficial vor fi comparate cu rezultatele obtinute pe probele de seminte ridicate din acelasi lot de samanta de catre sondatorul acreditat. Se va verifica totodata si incadrarea in toleranta a rezultatelor obtinute.
    (3) Incadrarea in toleranta este obligatorie pentru toate probele prelevate. Atunci cand diferenta depaseste toleranta maxima admisa, autoritatea oficiala va stabili unele masuri corective. In urma aplicarii masurilor corective rezultatele obtinute vor fi transmise autoritatii oficiale. Daca nici in urma actiunilor corective rezultatele nu se incadreaza in toleranta, acreditarea sondatorului este retrasa.
    (4) Dupa incheierea determinarilor autoritatea oficiala intocmeste un raport in 3 exemplare. Un exemplar va ramane la autoritatea oficiala, un exemplar va fi inmanat agentului economic angajator si un exemplar sondatorului acreditat verificat.
    (5) Loturile de seminte din care s-au ridicat probe de catre un sondator acreditat vor fi monitorizate prin atribuirea oficiala a numerelor de lot care sa permita identificarea acestora.
    (6) Minimum 5% din probele ridicate de sondatorul acreditat vor fi verificate in incercari comparative in postcontrol.

    CAP. 6
    Masuri luate de autoritatea oficiala privind sondatorii acreditati

    Art. 19
    (1) Certificatul de acreditare poate fi suspendat sau retras, dupa caz, in urmatoarele situatii:
    a) cand cererea de acreditare contine informatii false sau eronate;
    b) cand documentul oficial de ridicare de probe contine informatii false sau eronate;
    c) nerespectarea procedurii de lucru si a regulilor si normelor in vigoare, in timpul ridicarii de probe;
    d) datele din activitatea de supraveghere si audit demonstreaza ca sondatorul acreditat nu indeplineste standardele de competenta ce se impun in activitatea pentru care a fost acreditat;
    e) neindeplinirea obligatiilor financiare de catre agentul economic in cauza pentru anul in curs.
    (2) In cazul suspendarii certificatului de acreditare autoritatea oficiala poate cere sondatorilor acreditati sa urmeze o instruire corectiva si o reexaminare pentru ca suspendarea acreditarii sa fie anulata; va fi mentionat un termen limita de corectare a neconformitatilor care au dus la suspendarea acreditarii.
    (3) Agentul economic si sondatorul acreditat vor fi anuntati in scris (scrisoare inregistrata sau alt mijloc echivalent), acestia trebuind sa semneze pentru primirea notificarii respective.
    (4) Anularea deciziei de suspendare a acreditarii se face numai atunci cand au fost eliminate in totalitate motivele suspendarii.
    (5) Dupa constatarea de catre autoritatea oficiala a remedierii deficientelor, agentul economic si sondatorul acreditat vor fi anuntati in scris asupra datei de la care acestia isi pot relua activitatea.
    Art. 20
    Acreditarea sondatorului va fi retrasa in urmatoarele situatii:
    a) la cererea acestuia;
    b) neprezentarea sondatorului acreditat pentru reinnoirea vizei anuale sau a termenului de valabilitate, la expirarea acestuia;
    c) nerespectarea termenului stabilit de autoritatea oficiala pentru corectarea neconformitatilor care au dus la suspendarea temporara a acreditarii;
    d) depistarea unei neconformitati majore care este de natura sa afecteze calitatea activitatii desfasurate si rezultatele obtinute la testele de laborator pe probele ridicate de sondatorul acreditat;
    e) neindeplinirea obligatiilor financiare de catre angajatorul sau nici in urma suspendarii certificatului de acreditare.
    Art. 21
    (1) In cazul retragerii acreditarii sondatorul acreditat va fi anuntat in scris (scrisoare inregistrata sau alt mijloc similar) asupra motivelor retragerii acreditarii si asupra datei efective a retragerii, acesta trebuind sa semneze pentru primirea notificarii respective.
    (2) La data retragerii acreditarii contractul de acreditare se considera nul.
    Art. 22
    (1) Sondatorul acreditat, al carui certificat de acreditare a fost suspendat sau retras, poate face contestatie catre LCCSMS sau INCS, in termen de 15 zile de la data primirii instiintarii scrise.
    (2) Autoritatea oficiala va analiza contestatia si va decide in termen de 5 zile de la primirea acesteia.

    ANEXA 1
    la conditii si proceduri

    Nr. ............ Data ...............
    Inregistrat cu autorizatia de producere            Se aproba inscrierea,
    si/sau prelucrare a semintelor nr. ........            Inspector-sef,
                                                       .....................

                                   CERERE
privind obtinerea acreditarii pentru ridicarea probelor de seminte in vederea efectuarii testelor de laborator

    Agentul economic ................................, cu sediul in localitatea .................., str. .................. nr. ....., judetul ..............., telefon ................, fax ..............., inmatriculat la registrul comertului cu nr. .............., din ...................., reprezentat prin ........................., avand functia de .............., solicit acreditarea
si eliberarea certificatului de acreditare pentru ............................,
                                                       (numele si prenumele)
avand functia .................., pentru urmatoarele specii si grupe de specii: ..............................................................................
si urmatoarele categorii biologice: ......................................... .
________________________________________________________________________________
    Anexam la prezenta cerere urmatoarele documente:
    1. copie xerox de pe autorizatia de producere si/sau prelucrare a semintelor;
    2. copie xerox de pe statutul de functionare, cu specificarea obiectului de activitate in domeniu;
    3. copie xerox de pe certificatul de inmatriculare eliberat de oficiul registrului comertului de pe langa camera de comert si industrie;
    4. copie xerox de pe codul fiscal;
    5. dosarul de prezentare a persoanei angajate care urmeaza sa se ocupe de ridicarea de probe in vederea efectuarii testelor de laborator:
    - copie de pe diploma de studii;
    - curriculum vitae;
    - copie de pe carnetul de munca sau contractul de colaborare.
________________________________________________________________________________
    Declar pe propria raspundere ca sondatorul acreditat va fi liber de orice presiune in activitatea de ridicare a probelor de seminte in vederea efectuarii testelor de laborator.

    NOTA:
    Cererea se depune in 2 exemplare.

                      Achitat tariful:
    ........................................................
    Conform Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei
                si padurilor nr. ........./2002

    Data ....................

    .............................................
    (semnatura conducatorului agentului economic)

      Accept conditiile si responsabilitatile
              sondatorului acreditat.
    .............................................
             (semnatura candidatului)

    ANEXA 2
    la conditii si proceduri

                            CONTRACT DE ACREDITARE
                          Nr. ...... data ..........

    1. Partile contractante
    a) Inspectia Nationala pentru Calitatea Semintelor (INCS), prin Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor (LCCSMS)/Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor (ITCSMS) ..........................,
    avand sediul .................................., reprezentata prin (domnul, doamna) ..........................., in calitate de reprezentant al autoritatii oficiale pentru acreditarea sondatorului;
    si
    b) .......................................................................,
          (numele si sediul agentului economic care a solicitat acreditarea)
    avand sediul ..........................., reprezentata prin (domnul/doamna) ....................................., in calitate de angajator al sondatorului .....................;
    si
    c) .............................................., in calitate de sondator,
              (numele si prenumele sondatorului)
    adresa .................................................................. .

    2. Obiectul si pretul contractului
    Prezentul contract stabileste relatia legala dintre INCS, angajatorul sondatorului si sondatorul acreditat, in scopul desfasurarii activitatii de ridicare a probelor de seminte in vederea efectuarii testelor de laborator la speciile, grupele de specii si categorii pentru care a fost acreditat, pentru si in numele INCS.
    Tarifele pentru acreditare, supraveghere si monitorizare se achita de catre angajator la valoarea si la termenele stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor.

    3. Durata contractului
    Prezentul contract intra in vigoare la data la care este semnat de reprezentantii partilor contractante si va inceta la implinirea a 3 ani de la data semnarii. Contractul poate fi prelungit cu acordul scris al partilor contractante.

    4. Documentele care insotesc contractul:
    - cerere de acreditare;
    - documentele solicitate la inscriere;
    - certificatul de acreditare;
    - alte acte aditionale.

    5. Reguli si norme
    Serviciile executate in baza prezentului contract vor respecta conditiile si procedurile, normele si standardele in vigoare prezentate de autoritatea oficiala la incheierea contractului.

    6. Obligatiile partilor
    6.1. O parte contractanta nu are, fara acordul scris al celeilalte parti, dreptul:
    - de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte persoane, in afara acelor persoane implicate in indeplinirea contractului;
    - de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare a contractului in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale.
    6.2. Dezvaluirea oricarei informatii persoanelor implicate in indeplinirea contractului se va face confidential si se va referi numai la acele informatii necesare in vederea indeplinirii contractului.
    6.3. O parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii referitoare la contract, daca:
    - informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte contractanta;
    - informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti contractante pentru asemenea dezvaluiri;
    - partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.
    6.4. Obligatiile sondatorului acreditat
    Sondatorul acreditat este obligat sa respecte prevederile cuprinse in Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii, comercializarea semintelor si a materialului saditor, precum si inregistrarea soiurilor de plante, conditiile si procedurile privind acreditarea persoanelor pentru a ridica probe de seminte in vederea efectuarii testelor de laborator si celelalte reguli si norme in vigoare.
    Sondatorul acreditat garanteaza ca orice informatie pe care o va furniza INCS este conforma cu realitatea.
    Sondatorul acreditat garanteaza ca pe tot parcursul derularii acestui contract va respecta conditiile si procedurile de acreditare, cu exceptia unor modificari efectuate cu aprobarea INCS.
    Sondatorul acreditat garanteaza ca va lua toate masurile rationale necesare pentru a permite INCS sau oricarei alte persoane care actioneaza in numele INCS sa isi realizeze sarcinile si functiile asa cum sunt mentionate in regulile si normele in vigoare.
    Sondatorul acreditat garanteaza ca nu va efectua ridicari de probe in afara speciilor, grupelor de specii si categorii biologice prevazute in certificatul de acreditare si va lua toate masurile pentru ca serviciile sale sa nu fie prestate pentru scopuri neautorizate sau de catre persoane neautorizate.
    6.5. Obligatiile autoritatii oficiale pentru acreditarea sondatorilor:
    Autoritatea oficiala are obligatia de a pune la dispozitie sondatorului acreditat orice facilitati sau informatii pe care le considera necesare pentru indeplinirea in bune conditii a contractului.
    Autoritatea oficiala are obligatia sa procure toata documentatia necesara pentru desfasurarea in bune conditii a procedurilor de acreditare conform regulilor si normelor in vigoare.
    Autoritatea oficiala nu va fi responsabila pentru nici un fel de compensatii platibile prin lege in privinta sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui sondator acreditat in timpul desfasurarii activitatii de ridicare a probelor.
    Autoritatea oficiala are dreptul de a verifica modul de lucru al sondatorului acreditat, in conformitate cu conditiile si procedurile privind acreditarea persoanelor pentru a ridica probe de seminte in vederea efectuarii testelor de laborator.
    Autoritatea oficiala are obligatia de a notifica in scris agentului economic care are sondatori acreditati reprezentantii sai imputerniciti pentru acest scop.
    6.6. Inceperea, sistarea activitatii
    Sondatorul va putea efectua ridicari de probe numai dupa:
    - primirea certificatului de acreditare;
    - reinnoirea vizei anuale;
    - inlaturarea neconformitatilor majore care au dus la suspendarea temporara a acreditarii;
    - indeplinirea obligatiilor financiare catre autoritatea oficiala pentru acreditarea sondatorilor, supraveghere si audit.
    Incetarea activitatii de ridicare a probelor se va face in urmatoarele conditii:
    - la cererea angajatorului si sondatorului acreditat;
    - in cazul neprezentarii pentru viza anuala;
    - in cazul nerespectarii termenului stabilit de autoritatea oficiala pentru corectarea unor neconformitati;
    - depistarea de catre autoritatea oficiala a unor neconformitati majore.
    6.7. Modalitati de plata
    Angajatorul sondatorului acreditat va achita autoritatii oficiale contravaloarea serviciilor de acreditare, la data inscrierii pentru acreditare, precum si a celor de supraveghere si monitorizare si a activitatii de ridicare de probe pentru verificarea modului de lucru al sondatorului acreditat.
    Daca angajatorul nu achita contravaloarea serviciilor de acreditare, procedura de acreditare va fi suspendata.
    Daca angajatorul nu achita factura ce reprezinta serviciile de supraveghere si monitorizare, se vor aplica penalitati de intarziere potrivit legii.
    7. Amendamente
    Partile contractante au dreptul, pe durata contractului, de a conveni in scris modificarea unor clauze ale contractului, in conformitate cu normele si regulile in vigoare.

    8. Rezilierea contractului
    Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului. Cererea de reziliere se va comunica in scris celeilalte parti contractante.

    9. Forta majora
    Forta majora este constatata de o autoritate competenta. Aceasta exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
    In sensul prezentului contract prin forta majora se intelege un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinii acestora, care nu poate fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului.
    Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti si in mod complet producerea acesteia si de a lua masurile care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.
    Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona pe o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte contractanta va avea dreptul sa notifice celeilalte parti contractante incetarea prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune celeilalte parti.

    10. Solutionarea litigiilor
    Autoritatea oficiala, prin reprezentantii sai, ITCSMS sau LCCSMS, va face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi in cadrul sau in legatura cu acest contract.
    Daca dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale cele doua parti contractante nu reusesc sa rezolve in mod amiabil divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca divergenta sa se solutioneze prin arbitraj.

    11. Limba care guverneaza contractul
    Limba care guverneaza contractul este limba romana.

    12. Comunicari
    Orice comunicare intre partile contractante, referitoare la indeplinirea acestui contract, trebuie sa fie transmisa in scris.
    Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.
    Comunicarile dintre partile contractante se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

    13. Legea aplicabila contractului
    Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

    Autoritatea oficiala          Agent economic         Sondator acreditat

    ANEXA 3*)
    la conditii si proceduri

    *) Anexa nr. 3 este reprodusa in facsimil.
   
 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|                                  ROMANIA                                     |
|                                                                              |
|              MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR              |
|                INSPECTIA NATIONALA PENTRU CALITATEA SEMINTELOR               |
|                                                                              |
|                           CERTIFICAT DE ACREDITARE                           |
|                              NR. ______________                              |
|                                                                              |
|    Domnul/Doamna ___________________________________________________________ |
|    FUNCTIA: ______________________________________                           |
|    C.I. serie _________________ nr. ______________                           |
|    AGENT ECONOMIC __________________________________________________________ |
|    ADRESA __________________________________________________________________ |
|    _________________________________________________________________________ |
|    Inregistrat cu Autorizatia nr. _________ pentru activitatea de: _________ |
|    Nr. stampila ______________________________                               |
|    Este recunoscut(a) ca sondator acreditat, in conformitate cu Ordinul MAAP |
|    nr. ...../2002 pentru aprobarea conditiilor si procedurilor privind       |
|    acreditarea persoanelor pentru a ridica probe de seminte in vederea       |
|    efectuarii testelor de laborator, pentru ________________________________ |
|    _________________________________________________________________________ |
|                         (speciile si grupele de specii)                      |
|    si categoriile biologice _________________________________________.       |
|                                                                              |
|    Data: _____________                                                       |
|                                                                              |
|                                 INSPECTORATUL TERITORIAL PENTRU CALITATEA    |
|                                    SEMINTELOR SI MATERIALULUI SADITOR,       |
|                                      sau LCCSMS     _________                |
|                                                    /  Nume,  \               |
|                                                   /  prenume  \              |
|                                                   \ semnatura /              |
|                                                    \_________/               |
|
| ____________________________________________________________________________ |
||        Acest certificat nu este valabil decat vizat pe anul in curs        ||
||____________________________________________________________________________||
||          Anul I         |          Anul II        |         Anul III       ||
||_________________________|_________________________|________________________||
|______________________________________________________________________________|SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 283/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 283 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu