Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.28 din 27.06.2011

privind modificarea şi completarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 40/2010
ACT EMIS DE: Autoritatea Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimente
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 475 din 06 iulie 2011SmartCity1

Văzând Referatul de aprobare nr. 2.194 din 30 mai 2011, întocmit de Direcţia generală sanitară veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2003, cu modificările ulterioare, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2010 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin: Articolul INorma sanitară veterinară pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 40/2010, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 şi 286 bis din 30 aprilie 2010, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 1, punctul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins: 19. unitate - componenta unei persoane juridice, persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială care desfăşoară activităţi înregistrate/autorizate sanitar-veterinar de creştere, comercializare, colectare ori tăiere a animalelor vii: exploataţii comerciale de bovine, ovine, caprine, baze de achiziţii pentru animale vii, târguri de animale vii şi expoziţii de animale vii, abatoare, centre de colectare pentru animale vii, exploataţii de carantină; 2. La articolul 2, alineatele (1)-(3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(1) Prezenta normă sanitară veterinară stabileşte activităţile, atribuţiile, responsabilităţile, regulile şi documentele referitoare la implementarea şi operarea SNIIA pe întreg teritoriul României, astfel cum prevede legislaţia în vigoare, prin înregistrarea utilizatorilor, furnizorilor primari, furnizorilor secundari, mijlocitorilor de afaceri cu animale vii, exploataţiilor, identificarea individuală a fiecărui animal şi înregistrarea fiecărei mişcări a acestuia, în vederea stabilirii trasabilităţii.(2) Ovinele, caprinele, suinele şi bovinele circulă pe teritoriul României numai dacă sunt identificate şi înregistrate potrivit prevederilor prezentei norme sanitare veterinare şi însoţite de formulare/documente de mişcare şi de paşaport, în cazul bovinelor, precum şi de alte documente prevăzute de legislaţia sanitară veterinară în vigoare.(3) Ovinele, caprinele şi bovinele care sunt destinate tăierii în abator trebuie însoţite şi de certificatul de sănătate animală pentru animalele vii transportate de la exploataţie la abator, prevăzut în cap. X al secţiunii IV din anexa nr. I la Regulamentul (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman. 3. La articolul 2 alineatul (6), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)o crotalie auriculară simplă cu cod unic de identificare pentru animalele din specia suine crescute în exploataţiile nonprofesionale, precum şi în exploataţiile comerciale de tip A; 4. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 3(1) Prin excepţie de la prevederile art. 2 alin. (6) şi (7), ovinele şi caprinele care până la vârsta de 12 luni vor fi tăiate pe teritoriul României pot fi identificate cu o crotalie auriculară simplă imprimată cu cod unic de identificare, la solicitarea scrisă a deţinătorului animalelor şi cu condiţia ca acestea să fie transportate din exploataţia de origine direct la un abator situat pe teritoriul ţării.(2) În cazul în care animalele identificate în conformitate cu prevederile alin. (1) sunt deţinute şi după ce au ajuns la vârsta de 12 luni sau sunt destinate comerţului intracomunitar ori exportului, acestora li se va aplica şi crotalia electronică, pereche a crotaliei simple deja aplicate, imprimată cu acelaşi cod unic de identificare, astfel încât animalele să fie identificate în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (7). 5. La articolul 5 alineatul (1), după litera f) se introduc două noi litere, literele g) şi h), cu următorul cuprins: g)fiecare furnizor secundar este înregistrat în SNIIA; h)fiecare mijlocitor de afaceri cu animale vii este înregistrat în SNIIA. 6. La articolul 6, partea introductivă a alineatului (1) şi alineatul (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(1) În vederea înregistrării ca utilizator SNIIA, proprietarul unităţii, care optează să îşi opereze în nume propriu datele referitoare la animalele deţinute, trebuie să depună la DSVSA competentă teritorial următoarele documente: ........ ................ ................ ................ ................ ........ ..........(3) În vederea înregistrării ca utilizator SNIIA pentru operarea datelor referitoare la identificarea şi înregistrarea animalelor, în baza împuternicirilor deţinătorilor de animale, persoanele prevăzute la art. 1 pct. 24, altele decât cele prevăzute la alin. (1) şi (2), trebuie să depună la DSVSA următoarele documente:a)cerere de acordare a dreptului de utilizator SNIIA, conform modelului prevăzut în anexa nr. 14; b)copie de pe datele de identificare ale solicitantului (BI/CI, actul constitutiv în cazul persoanelor fizice autorizate sau al persoanelor juridice); c)documentul legalizat prin care se atestă împuternicirea din partea proprietarului exploataţiei de a opera datele referitoare la identificarea şi înregistrarea animalelor către respectivul utilizator SNIIA; d)copie de pe cardul de exploataţie sau formularul de identificare, prevăzut în anexa nr. 3, care conţine codul exploataţiei şi datele proprietarului exploataţiei pentru care se solicită accesul în SNIIA; e)copie de pe documentele de identitate pentru persoanele desemnate cu atribuţii de acces şi editare de date în SNIIA, care devin operatori de date; pentru fiecare operator de date se menţionează codurile exploataţiilor pentru care are atribuţii de acces şi editare de date în SNIIA.“7. La articolul 6, alineatul (4) se abrogă. 8. La articolul 6, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:(5) Dreptul de utilizare a SNIIA încetează odată cu înregistrarea şi aprobarea de către DSVSA a unei cereri din partea solicitanţilor prevăzuţi la alin. (1), (2) şi (3). Orice schimbare a operatorului de date va fi notificată DSVSA judeţene, comunicându-se totodată datele noului operator. 9. La articolul 6, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins: (51) Dreptul de utilizare a SNIIA pentru o anumită exploataţie încetează odată cu înregistrarea şi aprobarea de către DSVSA a unei cereri din partea proprietarului exploataţiei. 10. La articolul 6, alineatele (6)-(8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(6) Excepţie de la prevederile alin. (1), (2) şi (3) fac medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi care acţionează, în condiţiile legii, pentru supravegherea, prevenirea şi controlul bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, identificarea şi înregistrarea bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, în baza contractelor atribuite în condiţiile legii.(7) Rezultatul evaluării cererilor prevăzute la alin. (1), (2) şi (3) va fi comunicat solicitantului în termen de cel mult 30 de zile de la înregistrare.(8) La soluţionarea favorabilă a cererii solicitantului, DSVSA înmânează acestuia CD-ROM-ul de înregistrare care conţine datele de identificare securizate ale utilizatorului SNIIA şi ale operatorului de date, manualul cu procedurile de înregistrare în Baza naţională de date informatice, precum şi adresa de internet la care se accesează modulul demonstrativ, disponibil pentru explicaţiile referitoare la procedurile de înregistrare a animalelor. 11. La articolul 8 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)medicul veterinar de liberă practică împuternicit, numai pentru exploataţiile nonprofesionale, exploataţiile comerciale de tip A, tabere de vară şi stâne; 12. La articolul 8, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Toate exploataţiile din România trebuie să aibă câte o carte de exploataţie, care să conţină cel puţin informaţiile prevăzute în anexa nr. 2, emisă de către operatorul SNIIA şi distribuită proprietarului exploataţiei prin grija medicului veterinar de liberă practică împuternicit, sub coordonarea DSVSA, în cazul exploataţiilor nonprofesionale, respectiv ridicată de la sediul DSVSA, în cazul exploataţiilor comerciale şi al exploataţiilor comerciale de tip A. 13. La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:(1) Fiecare deţinător de animale are obligaţia de a colabora cu medicul veterinar de liberă practică împuternicit, în vederea identificării şi înregistrării animalelor din exploataţia sa. 14. La articolul 11, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: (11) Fiecare deţinător de animale achiziţionează, direct de la un furnizor primar sau de la un furnizor secundar, mijloacele de identificare necesare identificării animalelor deţinute. 15. La articolul 11, alineatele (3)-(5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(3) În termen de 7 zile de la achiziţionarea oricăror animale din speciile care fac obiectul prezentei norme sanitare veterinare, deţinătorul de animale notifică prezenţa respectivelor animale în exploataţie medicului veterinar de liberă practică împuternicit.(4) Fiecare deţinător de animale are obligaţia de a notifica medicului veterinar de liberă practică împuternicit orice intenţie de mişcare a animalelor; în acest scop, solicită medicului veterinar de liberă practică împuternicit eliberarea formularului de mişcare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4.(5) În cazul vânzării animalelor, cu excepţia suinelor, direct din exploataţia nonprofesională către o exploataţie comercială, exploataţie comercială de tip A sau unui mijlocitor de afaceri pentru animale vii, deţinătorul animalelor predă medicului veterinar împuternicit, în termen de cel mult 7 zile, exemplarul negru al documentului de mişcare completat şi semnat de deţinător, la predarea animalelor către noii deţinători. 16. La articolul 11 alineatul (9), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins: d)alte documente prevăzute de legislaţia sanitar-veterinară în vigoare. 17. La articolul 11, după alineatul (21) se introduc două noi alineate, alineatele (22) şi (23), cu următorul cuprins:(22) În cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra animalelor din specia bovine prin vânzare sau donaţie, vechiul proprietar are obligaţia de a preda noului deţinător paşaportul bovinei.(23) În cazul moştenirii animalelor din specia bovine, noul deţinător, în cazul în care nu intră în posesia paşaportului, are obligaţia de a solicita eliberarea unui duplicat, conform prevederilor prezentei norme. 18. Titlul capitolului III se modifică şi va avea următorul cuprins: Capitolul IIIObligaţiile proprietarilor de exploataţii comerciale şi exploataţii comerciale de tip A/deţinătorilor de animale din exploataţii nonprofesionale care efectuează activitatea de identificare şi înregistrare prin asociaţiile înregistrate legal 19. La articolul 13, partea introductivă a alineatului (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) În cazul unei exploataţii existente, fiecare proprietar de exploataţie sau deţinător de animale are următoarele obligaţii: 20. La articolul 13 alineatul (2), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins: e)să ridice de la sediul DSVSA documentele de mişcare necesare desfăşurării activităţii şi să achite contravaloarea acestora. 21. La articolul 14, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Fiecare deţinător de animale achiziţionează, direct de la un furnizor primar sau de la un furnizor secundar, mijloacele de identificare necesare identificării animalelor deţinute. 22. La articolul 14 alineatul (11), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins: c)alte documente prevăzute de legislaţia sanitară veterinară în vigoare. 23. La articolul 15 alineatul (2), litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins: h)să înregistreze în SNIIA intrarea animalelor în abator, precum şi tăierea sau, dacă este cazul, moartea acestora, în termen de cel mult 3 zile de la producerea evenimentului, înregistrând codul exploataţiei-sursă şi codul de înregistrare al mijlocitorului de afaceri cu animale vii de la care a achiziţionat animalele, dacă este cazul, precum şi codul formularului sau al documentului de mişcare. 24. La articolul 17, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: c)să înregistreze în SNIIA, în aceeaşi zi, trecerea animalelor prin unitate, înregistrând, în acelaşi timp, dacă animalul şi-a schimbat sau nu proprietarul; în cazul în care animalul şi-a schimbat proprietarul, are obligaţia să înregistreze şi codul exploataţiei noului proprietar sau codul mijlocitorului de afaceri, după caz. 25. La articolul 20, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:(1) Medicul veterinar de liberă practică împuternicit verifică şi actualizează permanent datele cu privire la exploataţiile şi animalele pentru care este împuternicit, inclusiv pe cele referitoare la exploataţiile comerciale de tip A, potrivit legii, ca urmare a notificării deţinătorilor de animale sau ca urmare a efectuării acţiunilor sanitare veterinare. 26. La articolul 20 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins: c)răspunde solicitării de actualizare a datelor de identificare ale exploataţiilor nonprofesionale, care au fost reorganizate ca exploataţii comerciale de tip A, înregistrate sanitar-veterinar, potrivit legii, de către DSVSA. 27. La articolul 20, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Medicul veterinar de liberă practică împuternicit distribuie cărţile de exploataţie, în termen de maximum 7 zile calendaristice de la primirea lor, prin înmânare către proprietarul exploataţiei, respectiv deţinătorul animalelor, efectuând totodată un scurt instructaj privind funcţiile cărţii, precum şi obligaţiile ce revin deţinătorului acestora. 28. La articolul 21 alineatul (2), litera e) se abrogă. 29. La articolul 21 alineatul (2), după litera e) se introduc două noi litere, literele f) şi g), cu următorul cuprins: f)în cazul constatării într-o exploataţie a existenţei unui animal neidentificat, care nu este produsul vreunei femele din exploataţia în cauză, să anunţe medicul veterinar oficial zonal; g)în cazul în care deţinătorul unui animal nu poate face dovada identificării şi trasabilităţii animalului în cauză, să considere acest animal cu risc major în difuzarea de boli, să îl pună sub restricţie şi să îl distrugă conform prevederilor legale, pe cheltuiala deţinătorului şi respectând normele de bunăstare a animalelor. 30. La articolul 22 alineatul (2) litera a), punctul 5 se abrogă. 31. Articolul 26 se abrogă. 32. La articolul 27, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)desfăşoară activităţi de monitorizare a activităţii de identificare şi înregistrare a animalelor, desfăşurată de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi de la circumscripţiile sanitare veterinare de asistenţă şi activităţi de inspecţie în exploataţii; toate deficienţele găsite sunt raportate DSVSA, urmărindu-se remedierea acestora; 33. La articolul 29, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins: Medicul veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor are următoarele obligaţii: 34. La articolul 29, literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins: a)arhivează cronologic paşapoartele transmise de administratorul legal al abatorului; b)verifică înregistrarea în SNIIA a tăierii animalelor, în termenele prevăzute de prezenta normă sanitară veterinară. 35. La articolul 30 alineatul (1), litera b) se abrogă. 36. La articolul 30 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b)nu are nicio crotalie - se aplică prevederile art. 39 alin. (2). 37. La articolul 34, literele d) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins: d)să preia, să depoziteze la sediul DSVSA şi să distribuie medicilor veterinari de liberă practică împuterniciţi formularele şi tehnica de calcul şi comunicaţii puse la dispoziţie de către operatorul SNIIA; e)să aloce electronic formularele care au fost distribuite medicilor veterinari de liberă practică împuterniciţi, precum şi să elibereze, contra cost, documentele de mişcare către proprietarii unităţilor şi mijlocitorilor de afaceri cu animale vii înregistraţi; 38. La articolul 34, litera f) se abrogă. 39. La articolul 34, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins: h)să valideze tipărirea, pe baza situaţiei computerizate generate de SNIIA, a paşapoartelor emise, în condiţiile legii, pentru bovinele identificate şi înregistrate, să le tipărească şi să le predea deţinătorilor de animale din specia bovine, încasând contravaloarea acestora; 40. La articolul 34, litera q) se abrogă. 41. La articolul 34, după litera q) se introduc trei noi litere, literele r)-t), cu următorul cuprins: r)să achiziţioneze, potrivit legii, documentele de mişcare şi să le distribuie unităţilor şi mijlocitorilor de afaceri cu animale vii, contra cost, în funcţie de necesităţile acestora; s)să achiziţioneze, conform legi, formularele de mişcare şi formularele de declarare a evenimentelor şi să le distribuie medicilor veterinari de liberă practică împuterniciţi; t)să asigure continuitatea activităţii de identificare şi înregistrare a animalelor în exploataţiile nonprofesionale, prin contractarea de servicii sau prin personal propriu, conform legii. 42. Articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 35Obligaţiile privind monitorizarea activităţii de tăiere a animalelor(1) DSVSA are obligaţia de a verifica, în cadrul programului de monitorizare, crotaliile auriculare şi paşapoartele, în cazul bovinelor, precum şi documentele eliberate pentru animalele tăiate în abatoare sau în cazul sacrificărilor pentru consum propriu.(2) DSVSA are obligaţia să întocmească o procedură de verificare a distrugerii tuturor crotaliilor auriculare provenite de la animalele moarte, sacrificate pentru consum propriu sau tăiate în abator. 43. La articolul 36, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: d)să predea deţinătorului animalelor un paşaport nou pentru bovine, în termen de 14 zile calendaristice de la înregistrarea animalului în SNIIA. 44. La articolul 40 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)minimum 3% din exploataţiile de bovine; 45. La articolul 40, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:(4) ANSVSA alocă fiecărei DSVSA plaja de serii de numere care să fie la dispoziţia acesteia, pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 34 lit. r) şi s). 46. La articolul 44, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:(5) Anexele nr. 1-16 fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară. 47. După articolul 44, se introduce un nou articol, articolul 45, cu următorul cuprins: Articolul 45Obligaţiile deţinătorilor de bovine referitor la paşaportul bovinei(1) În termen de 14 zile calendaristice de la data identificării şi înregistrării în Baza naţională de date a bovinei, deţinătorul bovinei sau un împuternicit al acestuia, conform anexei nr. 16, solicită DSVSA, prin cererea prevăzută în anexa nr. 15, eliberarea paşaportului.(2) La ridicarea paşaportului de la DSVSA, deţinătorul de animale din specia bovine achită suma de 5 lei/paşaport, reprezentând contravaloarea paşaportului, aceasta constituindu-se ca venituri proprii ale DSVSA, potrivit legii.(3) În termen de 3 zile de la data înregistrării în Baza naţională de date a pierderii paşaportului, deţinătorul animalelor din specia bovine solicită DSVSA judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, prin cererea prevăzută în anexa nr. 15, eliberarea paşaportului duplicat, achitând suma de 25 lei reprezentând contravaloarea acestuia, ce se constituie ca venituri proprii ale DSVSA judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, potrivit legii. 48. La anexa nr. 1 litera e), punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: 2. în cazul exploataţiilor comerciale şi al exploataţiilor comerciale de tip A, registrul exploataţiei trebuie să prevadă şi o rubrică unde reprezentantul DSVSA consemnează data efectuării controlului, unde semnează şi aplică parafa/ştampila. 49. Anexa nr. 7 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin. 50. Anexa nr. 8 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin. 51. După anexa nr. 13 se introduc trei noi anexe, anexele nr. 14, 15 şi 16, care fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, Radu Roatiş Cheţan ANEXA Nr. 1(Anexa nr. 7 la norma sanitară veterinară) PAŞAPORT*) pentru animalele din specia bovine *) Paşaportul este reprodus în facsimil. NOTE: 1. Paşaportul pentru animalele din specia bovine - formularul 5 - este emis într-un exemplar şi este destinat deţinătorului de animale. 2. Paşaportul pentru animalele din specia bovine se tipăreşte de către DSVSA pe hârtie laser-copier - 160g/mp. 3. Paşaportul pentru animalele din specia bovine se marchează în colţul din dreapta sus, înainte de serie, cu timbru sec cu diametrul exterior de 30 mm, în care se înscriu: ANSVSA, iar central DSVSA şi abrevierea judeţului. 4. În secţiunea D la punctele 1-5 rubrica destinată medicului veterinar nu va fi semnată şi parafată de acesta în cazul animalelor din exploataţiile comerciale sau al celor ai căror deţinători au ales să îşi efectueze singuri activitatea de identificare sau prin intermediul asociaţiilor înregistrate legal. Pe aceste paşapoarte vor completa doar deţinătorii animalelor. ANEXA Nr. 2(Anexa nr. 8 la norma sanitară veterinară) Seria X Nr. 0.000.001 Nr. anexe  DOCUMENT1 de mişcare a animalelor vii Documentul de mişcare este emis în 4 exemplare pe hârtie autocopiativă, astfel: albastru pentru noul proprietar, roşu pentru transportator/mijlocitor de afaceri cu animale vii, negru pentru medicul veterinar împuternicit şi verde pentru vechiul proprietar. 1 Documentul este reprodus în facsimil. * Se va bifa situaţia în care se găseşte cel care preia animalele din exploataţia-sursă. Dacă se bifează „Mijlocitor de afaceri cu animale vii“, nu este necesară completarea la ieşirea din exploataţia sursă a exploataţiei de destinaţie, aceasta urmând a fi completată la încheierea intermedierii, când se cunoaşte exploataţia de destinaţie. ** Dacă exploataţia de destinaţie este un abator, târg sau expoziţie de animale, atunci la completarea datelor exploataţiei de destinaţie se va bifa căsuţa cu indicaţia „Abator“ sau „Târg“ ori „Expoziţie de animale“, după caz. La mişcarea animalelor între două exploataţii deţinătorii animalelor au următoarele obligaţii: 1. În termen de 7 zile de la achiziţionarea sau încredinţarea oricăror animale din speciile bovine, ovine, caprine şi suine, proprietarul exploataţiei sau deţinătorul animalelor notifică prezenţa animalelor în exploataţie medicului veterinar de liberă practică împuternicit. 2. În cazul vânzării animalelor, cu excepţia suinelor, direct din exploataţia nonprofesională către o exploataţie comercială, exploataţie comercială de tip A sau un mijlocitor de afaceri pentru animale vii, deţinătorul animalelor predă medicului veterinar împuternicit exemplarul negru al documentului de mişcare, completat şi semnat de deţinător, la predarea animalelor către noii deţinători. 3. În cazul cumpărării animalelor de la o exploataţie comercială, exploataţie comercială de tip A sau un mijlocitor de afaceri cu animale vii, noul deţinător păstrează şi arhivează în registrul exploataţiei exemplarul albastru al documentului de mişcare şi predă medicului veterinar de liberă practică împuternicit exemplarul negru al acestui document, în cel mult 7 zile de la intrarea animalelor în exploataţie. 4. Pentru animalele din specia bovine, noul deţinător de animale are obligaţia de a solicita înregistrarea mişcării şi în paşaportul bovinei, în cazul în care această mişcare are ca rezultat schimbarea deţinătorului sau a exploataţiei. 5. În cazul în care animalul care a ieşit către exploataţii de tip târguri de animale vii, baze de achiziţii pentru animale vii sau expoziţii de animale vii s-a întors în exploataţia de origine, deţinătorul acestuia are obligaţia de a notifica medicul veterinar de liberă practică împuternicit, prin predarea către acesta a exemplarului negru al documentului de mişcare. 6. Proprietarul exploataţiei are obligaţia de a reţine, de a păstra şi de a arhiva în registrul exploataţiei exemplarele verzi şi albastre ale documentelor de mişcare, pentru animalele care au fost şi/sau sunt în exploataţie, după caz. 7. În vederea monitorizării mişcării animalelor, deţinătorul acestora are obligaţia de a prezenta organelor de control şi inspecţie sanitar-veterinară documentele de însoţire ale animalelor, pe parcursul mişcării acestora. 8. În cazul în care încredinţarea animalelor se face către un mijlocitor de afaceri cu animale vii, în documentul de mişcare se va completa codul de înregistrare al acestuia. 9. Proprietarii exploataţiilor de suine de tip A sau proprietarii exploataţiilor nonprofesionale de suine, când achiziţionează suine, provenite din exploataţiile comerciale industriale, identificate cu codul de marcare alocat exploataţiei respective, au obligaţia să notifice acest lucru medicului veterinar de liberă practică împuternicit, solicitând totodată identificarea animalelor cu crotalii imprimate cu coduri unice individuale şi înregistrarea lor în baza naţională de date. ANEXA Nr. .......la Documentul de mişcare cu seria ........ ............. şi nr. ........ ........ .............
Nr. crt. Cod de identificare Nr. crt. Cod de identificare Nr. crt. Cod de identificare Nr. crt. Cod de identificare

Semnătura deţinătorului ........ ......... ANEXA Nr. 3(Anexa nr. 14 la norma sanitară veterinară) CERERE de acordare a dreptului de utilizator al Sistemului naţional de identificare şi înregistrare a animalelor (SNIIA) Subsemnatul, ........ ........., CNP , posesor al BI/CI seria ...... nr. ..........., eliberat(ă) de ........ ........ la data de ..............., cu domiciliul în ........ ................ ................ ................ ........, (adresa completă) solicit acordarea dreptului de utilizator al SNIIA, în vederea operării datelor referitoare la identificarea şi înregistrarea animalelor în exploataţia/exploataţiile: ........ ................ ................ ................ ........ .............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............., pentru care am fost împuternicit de către proprietarii acesteia/acestora. Declar pe propria răspundere că am luat cunoştinţă de prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, cu modificările şi completările ulterioare. Anexez la prezenta următoarele documente:

Nr. crt. Documente necesare acordării dreptului de utilizator al SNIIA Depus (DA/NU)
1. Copie de pe BI/CI personal(ă)
2. Copia actului constitutiv -– în cazul persoanelor fizice autorizate şi al persoanelor juridice
3. Documentul legalizat prin care se atestă împuternicirea din partea proprietarului exploataţiei în vederea operării datelor referitoare la identificarea şi înregistrarea animalelor exploataţiilor de către respectivul utilizator al SNIIA
4. Copie de pe cardul de exploataţie sau formularul de identificare, prevăzut în anexa nr. 3, care conţine codul exploataţiei şi datele proprietarului exploataţiei pentru care se solicită accesul în SNIIA
5. Copie de pe documentele de identitate ale persoanei desemnate cu atribuţii de acces şi editare de date în SNIIA, care devine operator de date pentru înregistrarea animalelor în exploataţiile pentru care are atribuţii de acces şi editare de date în SNIIA

Data ........ ........ .......... Solicitant, ........ ................ .......... (numele şi prenumele în clar) (semnătura şi ştampila) ANEXA Nr. 4(Anexa nr. 15 la norma sanitară veterinară) CERERE de eliberare a paşaportului individual pentru animalele din specia bovine Subsemnatul, ........ ........., CNP , posesor al BI/CI seria ...... nr. ..........., eliberat(ă) de ........ ........ la data de ..............., cu domiciliul în ........ ................ ................ ................ ........, (adresa completă) solicit eliberarea paşaportului individual (paşaport nou-emis sau paşaport duplicat) pentru bovina/bovinele:

deţinute de ........ ................ ........ ..........., cu domiciliul în ........ ................ ................ ................ ........., (adresa completă) în exploataţia RO ........ ........ ........ Declar pe propria răspundere că depun la prezenta cerere următoarele: 1. copie de pe BI/CI al/a solicitantului; 2. dovada că sunt: a)deţinătorul bovinelor (copie de pe cardul exploataţiei în care sunt deţinute animalele, copie de pe F1, formular/document de mişcare, formular de declarare eveniment - pe baza căruia DSVSA să poată verifica în Baza naţională de date înregistrarea animalului şi locaţia acestuia); b)împuternicit de deţinătorul bovinelor să ridic paşapoartele;3. copie de pe BI/CI al/a celui ce m-a împuternicit să ridic paşapoartele şi documentul prin care atest faptul că bovinele pentru care solicit eliberarea paşapoartelor sunt deţinute de către cel care m-a împuternicit să ridic paşapoartele (copie de pe cardul exploataţiei în care sunt deţinute animalele, copie de pe F1, formular/document de mişcare, formular de declarare eveniment - pe baza căruia DSVSA să poată verifica în Baza naţională de date înregistrarea animalului şi locaţia acestuia). NOTE: 1. Împuternicirea menţionată la pct. 2 lit. b), al cărei model este prevăzut în anexa nr. 16 la norma sanitară veterinară, se va depune doar în condiţiile în care cel ce solicită eliberarea paşapoartelor nu este deţinătorul bovinelor, ci o rudă sau un vecin a/al acestuia, în cazul exploataţiilor nonprofesionale, sau delegat al acestuia, în cazul persoanelor juridice. 2. Documentul prevăzut la pct. 3 se va depune doar în condiţiile în care cel ce solicită eliberarea paşapoartelor este o rudă sau un vecin a/al acestuia, în cazul exploataţiilor nonprofesionale, sau delegat al acestuia, în cazul persoanelor juridice. Data ........ ........ ......... Semnătura solicitantului ........ ........ ............ ANEXA Nr. 5(Anexa nr. 16 la norma sanitară veterinară) ÎMPUTERNICIRE pentru ridicarea paşaportului bovinei Subsemnatul, ........ ........., CNP , posesor al BI/CI seria ...... nr. ..........., eliberat(ă) de ........ ........ la data de ..............., cu domiciliul în ........ ................ ................ ........ ..............., în calitate de deţinător al bovinei/bovinelor:

îl împuternicesc pe ........ ................ ................ ................ ........ ............, CNP , posesor al BI/CI seria .......... nr. ............., eliberat(ă) de ................ la data de ........ .............., domiciliat în ........ ................ ................ ................ ................ ................ ..........., în calitate de ........ ............, să ridice de la sediul DSVSA ........ ................ .............. paşapoartele bovinei/bovinelor înscrise în prezenta. Menţionez că depun la prezenta cerere copie de pe BI/CI personal(ă), precum şi copie de pe BI/CI al/a împuternicitului. Data ........ ................ Semnătura ........ ................SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 28/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 28 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu