Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 2793/C din  8 octombrie 2004

pentru aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a perioadei de stagiu, a cursurilor de specializare si a evaluarii pentru definitivarea in functie a functionarilor publici debutanti din sistemul administratiei penitenciare

ACT EMIS DE: MINISTERUL JUSTITIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1098 din 25 noiembrie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 18 din Legea nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici din Administratia Nationala a Penitenciarelor,
    in conformitate cu prevederile art. 6 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 736/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul justitiei emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul de organizare si desfasurare a perioadei de stagiu, a cursurilor de specializare si a evaluarii pentru definitivarea in functie a functionarilor publici debutanti din sistemul administratiei penitenciare, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin intra in vigoare la data de 28 septembrie 2004.
    Art. 3
    Administratia Nationala a Penitenciarelor si unitatile subordonate vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

                            Ministrul justitiei,
                            Cristian Diaconescu

    ANEXA 1

                                REGULAMENT
de organizare si desfasurare a perioadei de stagiu, a cursurilor de specializare si a evaluarii pentru definitivarea in functie a functionarilor publici debutanti din sistemul administratiei penitenciare

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, denumiti in continuare functionari publici, sunt debutanti sau definitivi.
    (2) Functionarul public debutant este persoana care ocupa, in urma concursului sau examenului, o functie publica in sistemul administratiei penitenciare, pana la definitivare.
    (3) Numirea in functii publice de executie a candidatilor reusiti la concurs se face, de regula, in calitate de functionari publici debutanti, cu o perioada de stagiu.
    Art. 2
    (1) Perioada de stagiu este etapa din cariera functionarului public, cuprinsa intre data numirii ca functionar public debutant in urma promovarii concursului sau examenului de intrare in corpul functionarilor publici si data numirii ca functionar public definitiv.
    (2) Perioada de stagiu are ca obiect evaluarea aptitudinilor profesionale ale functionarilor publici debutanti in indeplinirea atributiilor si responsabilitatilor unei functii publice din sistemul administratiei penitenciare, insusirea specificului activitatii.
    (3) Absolventii unitatilor de invatamant pentru formarea personalului din sistemul administratiei penitenciare vor urma perioada de stagiu in cadrul unitatilor unde au fost repartizati.
    (4) Parcurgerea perioadei de stagiu este obligatorie, cu exceptia situatiilor prevazute de lege.

    CAP. 2
    Organizarea perioadei de stagiu

    Art. 3
    (1) Perioada de stagiu este de 12 luni, calculata de la data numirii ca functionar public debutant, si constituie vechime in munca si in specialitate.
    (2) Numirea functionarilor publici debutanti se face prin ordin, respectiv prin decizie emisa potrivit competentelor.
    Art. 4
    (1) Perioada de stagiu poate fi intrerupta in situatia suspendarii raportului de serviciu al functionarului public debutant, in conditiile legii.
    (2) Durata suspendarii raportului de serviciu nu se ia in considerare la calculul perioadei de stagiu.
    (3) Dupa incetarea motivelor care au determinat intreruperea perioadei de stagiu, functionarul public debutant isi continua activitatea pana la acoperirea integrala a duratei prevazute la art. 3 alin. (1).
    Art. 5
    (1) Perioada de stagiu se desfasoara pe baza unui program aprobat de directorul unitatii, la propunerea conducatorului compartimentului in care urmeaza sa isi desfasoare activitatea functionarul public debutant si a compartimentului de resurse umane.
    (2) Prin programul de desfasurare a perioadei de stagiu se stabilesc urmatoarele:
    a) planificarea activitatilor ce urmeaza sa fie desfasurate, in functie de nivelul cunostintelor teoretice si al deprinderilor practice dobandite pe parcursul perioadei de stagiu;
    b) cursul de specializare la care trebuie sa participe functionarul public debutant;
    c) alocarea a doua ore, zilnic, din timpul normal de lucru, studiului individual.
    (3) Functionarul public debutant isi desfasoara activitatea conform programului de lucru al compartimentului din care face parte.
    (4) Functionarului public debutant i se asigura dreptul de a asista la indeplinirea atributiilor de serviciu de catre functionarii publici definitivi din cadrul altor compartimente.
    (5) Activitatea prevazuta la alin. (4) se desfasoara sub coordonarea unui indrumator si nu poate depasi un sfert din durata perioadei de stagiu.
    (6) Functionarul public debutant este obligat sa isi organizeze o evidenta a pregatirii profesionale pe care o efectueaza.
    Art. 6
    Functionarul public debutant are urmatoarele drepturi specifice:
    a) sa fie sprijinit si indrumat in indeplinirea atributiilor de serviciu pe parcursul perioadei de stagiu;
    b) sa i se stabileasca atributii de serviciu al caror nivel de dificultate si complexitate sa creasca gradual pe parcursul perioadei de stagiu;
    c) sa i se asigure timpul necesar pregatirii individuale, in scopul dobandirii cunostintelor teoretice si a deprinderilor practice necesare exercitarii unei functii publice, si sa participe la formele de pregatire profesionala organizate pentru functionarii publici debutanti;
    d) sa i se asigure, prin grija unitatii, accesul la sursele de informare utile perfectionarii sale.
    Art. 7
    Functionarul public debutant are urmatoarele indatoriri specifice:
    a) sa isi perfectioneze pregatirea profesionala teoretica si sa isi insuseasca deprinderile practice necesare exercitarii functiei publice incredintate;
    b) sa il consulte pe indrumator pentru realizarea lucrarilor repartizate de conducatorul compartimentului;
    c) sa participe la manifestari stiintifice si profesionale, in vederea desavarsirii pregatirii profesionale;
    d) sa participe la formele de pregatire organizate pentru functionarii publici debutanti.
    Art. 8
    (1) Pe parcursul perioadei de stagiu activitatea functionarului public debutant se desfasoara sub indrumarea unui functionar public definitiv, de regula, din cadrul aceluiasi compartiment, denumit in continuare indrumator.
    (2) Indrumatorul este numit de directorul unitatii, de regula, la propunerea conducatorului compartimentului in care isi desfasoara activitatea functionarul public debutant.
    (3) Indeplinirea atributiilor de indrumator este o indatorire de serviciu, iar atributiile acestuia vor fi trecute in fisa postului.
    Art. 9
    Indrumatorul poate fi orice functionar public definitiv care a fost selectionat de catre conducerea unitatii si indeplineste cumulativ urmatoarele criterii:
    a) este mai mare cu cel putin un grad profesional fata de functionarul public debutant;
    b) are vechimea de minimum 2 ani in unitate;
    c) a fost apreciat cu calificativele "foarte bun" sau "exceptional" in ultimii 2 ani.
    Art. 10
    (1) Nu poate avea calitatea de indrumator functionarul public:
    a) care a fost sanctionat disciplinar in ultimul an de activitate;
    b) care este sot, sotie ori ruda pana la gradul al IV-lea inclusiv cu functionarul public debutant;
    c) caruia i s-a retras anterior dreptul de a desfasura activitati de indrumator;
    d) care este director sau director adjunct al unitatii.
    (2) Daca indrumatorul devine incompatibil cu aceasta calitate in timpul coordonarii stagiului de practica al functionarului public debutant, directorul unitatii va stabili, la propunerea conducatorului compartimentului in care isi desfasoara activitatea functionarul public debutant, un alt functionar public care sa preia aceste atributii.
    Art. 11
    Indrumatorul are urmatoarele atributii:
    a) il indruma pe functionarul public debutant in procesul de studiere si insusire a legislatiei specifice activitatii desfasurate;
    b) ii explica functionarului public debutant modul de desfasurare a activitatilor de serviciu;
    c) il instruieste pe functionarul public debutant si desfasoara activitati practice;
    d) desfasoara activitati de serviciu cu rol demonstrativ;
    e) il indruma si il verifica pe functionarul public debutant in indeplinirea atributiilor si misiunilor primite;
    f) monitorizeaza activitatea profesionala si conduita functionarului public debutant indrumat si ia masuri de imbunatatire a pregatirii acestuia;
    g) intocmeste un referat, conform modelului prevazut in anexa nr. 1, cu privire la activitatea de integrare socio-profesionala a functionarului public debutant.
    Art. 12
    Pentru activitatea desfasurata directorul unitatii il poate recompensa pe indrumator, in plus fata de drepturile prevazute in reglementarile legale, prin una dintre urmatoarele modalitati:
    a) acordarea, trimestrial, de sume banesti din fondul de premiere aflat la dispozitie, conform prevederilor legale;
    b) acordarea, cu prioritate, a salariului de merit.
    Art. 13
    (1) In vederea obtinerii statutului de functionar public definitiv, functionarii publici debutanti trebuie sa urmeze, in perioada de stagiu, cursul de specializare organizat de Administratia Nationala a Penitenciarelor pentru ofiteri, respectiv agenti.
    (2) Durata cursului si locul de organizare vor fi stabilite prin decizie a directorului general.
    (3) Planificarea cursului de specializare se va realiza in cel mult 60 de zile de la data numirii in functia de functionar public debutant.
    Art. 14
    (1) Cursul de specializare se organizeaza in scopul transmiterii cunostintelor, formarii deprinderilor si al dezvoltarii aptitudinilor necesare corespunzatoare postului pe care urmeaza sa fie numit ca functionar public definitiv.
    (2) La absolvirea cursului de specializare unitatea de invatamant va elibera un certificat de absolvire a cursului.
    Art. 15
    (1) Evaluarea activitatii functionarului public debutant se face in termen de 5 zile lucratoare de la terminarea perioadei de stagiu, de regula, de catre seful ierarhic din cadrul compartimentului in care isi desfasoara activitatea, denumit in continuare evaluator.
    (2) In mod exceptional, cand nu exista un functionar public de conducere care sa coordoneze compartimentul, evaluatorul este functionarul public cu cea mai inalta functie publica de conducere din domeniul de activitate, desemnat de directorul unitatii.
    (3) Evaluatorul desemnat in conditiile alin. (2) nu poate avea si calitatea de indrumator.
    Art. 16
    (1) Evaluarea activitatii functionarului public debutant consta in aprecierea modului de dobandire a cunostintelor teoretice si a deprinderilor practice necesare indeplinirii atributiilor aferente functiei publice incredintate, a cunoasterii specificului activitatii si a exigentelor activitatii penitenciare.
    (2) Evaluarea activitatii functionarilor publici debutanti se face pe baza:
    a) referatului intocmit de indrumator;
    b) raportului de stagiu intocmit de functionarul public debutant;
    c) documentului doveditor de absolvire a cursului de specializare;
    d) raportului de evaluare intocmit de evaluator.
    Art. 17
    (1) Referatul indrumatorului se intocmeste cu 5 zile lucratoare inainte de terminarea perioadei de stagiu si cuprinde urmatoarele elemente:
    a) descrierea activitatii desfasurate de functionarul public debutant;
    b) nivelul de insusire de catre functionarul public debutant a legislatiei specifice activitatii desfasurate;
    c) aptitudinile pe care le-a dovedit functionarul public debutant in modul de indeplinire a atributiilor de serviciu;
    d) conduita functionarului public debutant in timpul serviciului;
    e) concluzii privind desfasurarea perioadei de stagiu si recomandari privind definitivarea acestuia.
    (2) Referatul va fi inaintat sefului ierarhic din cadrul compartimentului in care isi desfasoara activitatea functionarul public debutant.
    Art. 18
    (1) In cazul modificarii, suspendarii sau incetarii raportului de serviciu al indrumatorului, acesta intocmeste referatul pentru perioada de stagiu parcursa de functionarul public debutant pana in acel moment.
    (2) In situatia prevazuta la alin. (1) conducatorul unitatii numeste un alt indrumator pentru perioada de stagiu ramasa neefectuata, la propunerea sefului ierarhic din cadrul compartimentului in care isi desfasoara activitatea functionarul public debutant.
    (3) Referatul se inainteaza sefului ierarhic din cadrul compartimentului in care isi desfasoara activitatea functionarul public debutant si este avut in vedere la evaluarea acestuia, la terminarea perioadei de stagiu.
    Art. 19
    Prevederile art. 18 se aplica in mod corespunzator in situatia sanctionarii disciplinare a indrumatorului cu una dintre sanctiunile prevazute la art. 62 lit. b) - f) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici din Administratia Nationala a Penitenciarelor.
    Art. 20
    (1) La terminarea perioadei de stagiu functionarul public debutant completeaza raportul de stagiu, conform modelului prevazut in anexa nr. 2.
    (2) Raportul de stagiu cuprinde descrierea activitatii desfasurate de functionarul public debutant pe parcursul perioadei de stagiu, prin prezentarea atributiilor de serviciu, a modalitatilor de indeplinire a acestora, precum si a eventualelor dificultati intampinate.
    (3) Raportul de stagiu se inainteaza evaluatorului de catre functionarul public debutant.
    Art. 21
    (1) Pentru evaluarea activitatii functionarului public debutant, evaluatorul intocmeste raportul de evaluare a perioadei de stagiu, conform modelului prevazut in anexa nr. 3.
    (2) Pentru completarea raportului de evaluare a perioadei de stagiu, evaluatorul:
    a) analizeaza referatul intocmit de indrumator si raportul de stagiu completat de functionarul public debutant;
    b) tine cont de certificatul de absolvire a cursului de specializare;
    c) noteaza criteriile de evaluare in functie de gradul de indeplinire a atributiilor de serviciu;
    d) stabileste calificativul de evaluare;
    e) face propuneri cu privire la numirea definitiva in functia pentru care a concurat sau eliberarea din functia publica.
    Art. 22
    (1) Notarea criteriilor de evaluare si stabilirea calificativului de evaluare se fac astfel:
    a) criteriile de evaluare se noteaza de la 1 la 5, nota 1 fiind cea mai mica, iar nota 5 fiind cea mai mare;
    b) se face media aritmetica a notelor acordate pentru fiecare criteriu de evaluare;
    c) calificativul de evaluare se obtine incadrand media finala dupa cum urmeaza: intre 1,00 - 3,00 - necorespunzator; intre 3,01 - 5,00 - corespunzator.
    (2) Semnificatia calificativelor de evaluare este urmatoarea:
    a) "necorespunzator" - functionarul public debutant nu a facut dovada cunostintelor teoretice si a deprinderilor practice necesare exercitarii functiei publice;
    b) "corespunzator" - functionarul public debutant a facut dovada ca detine cunostintele teoretice si deprinderile practice necesare exercitarii functiei publice.
    Art. 23
    Evaluatorul consemneaza in raportul de evaluare a perioadei de stagiu:
    a) propunerea privind numirea definitiva a functionarului public debutant in functia publica, in situatia in care calificativul de evaluare este "corespunzator";
    b) propunerea de eliberare din functie, in conditiile legii, in situatia in care functionarul public debutant a obtinut calificativul "necorespunzator".
    Art. 24
    (1) Raportul de evaluare a perioadei de stagiu se aduce la cunostinta functionarului public debutant in termen de 3 zile lucratoare de la completare.
    (2) Functionarul public debutant poate contesta calificativul de evaluare in termen de 3 zile lucratoare de la data luarii la cunostinta.
    (3) Contestatia se depune la directorul unitatii.
    Art. 25
    (1) Directorul unitatii analizeaza documentele care se intocmesc in acest scop si poate modifica raportul de evaluare a perioadei de stagiu in situatia in care constata ca aprecierile consemnate nu corespund realitatii.
    (2) Raportul de evaluare a perioadei de stagiu, modificat in conditiile alin. (1), este adus la cunostinta functionarului public debutant in termen de 3 zile lucratoare de la depunerea contestatiei.
    Art. 26
    Daca functionarul public debutant este nemultumit de rezultat, se poate adresa instantei de contencios administrativ, in conditiile legii.
    Art. 27
    (1) Functionarii publici debutanti care au obtinut la evaluarea activitatii calificativul "corespunzator" vor fi numiti functionari publici definitivi intr-o functie publica de executie din clasa corespunzatoare studiilor absolvite, prin decizie, potrivit competentelor.
    (2) In situatia in care functionarii publici debutanti au obtinut la evaluarea activitatii calificativul "necorespunzator", directorul unitatii va dispune, prin decizie, eliberarea din functie, in conditiile legii.

    CAP. 3
    Dispozitii finale

    Art. 28
    Raportul de serviciu al functionarului public debutant nu poate fi modificat pe parcursul perioadei de stagiu decat in conditiile prevazute de lege.
    Art. 29
    (1) Functionarul public debutant poate fi sanctionat potrivit dispozitiilor Legii nr. 293/2004.
    (2) Pentru stabilirea sanctiunii disciplinare aplicabile functionarului public debutant, comisia de disciplina il va audia in mod obligatoriu si pe indrumator.
    Art. 30
    Formularele prevazute in anexele nr. 1 - 3 se asigura de catre Baza de aprovizionare, gospodarire si reparatii.
    Art. 31
    Functionarii publici debutanti aflati in perioada de stagiu, care urmeaza cursuri de specializare cu o durata ce depaseste 3 luni, vor semna un angajament prin care se obliga sa lucreze in sistemul administratiei penitenciare cel putin 5 ani daca sunt agenti, respectiv 10 ani daca sunt ofiteri.
    Art. 32
    Functionarul public debutant care nu respecta angajamentul prevazut la art. 31 este obligat sa restituie cheltuielile de scolarizare proportional cu perioada ramasa pana la implinirea termenului.
    Art. 33
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezentul regulament.

    ANEXA 1
    la regulament

    Unitatea ...................

                                 REFERAT

    Numele si prenumele functionarului public debutant ........................
    Functia publica ...........................................................
    Compartimentul  ...........................................................
    Perioada de stagiu: de la ............. la ................................
    Data completarii ..........................................................
    Descrierea activitatii desfasurate de functionarul public debutant
    ...........................................................................
    Aptitudinile pe care le-a dovedit functionarul public debutant in modul de indeplinire a atributiilor de serviciu
    ...........................................................................
    Conduita functionarului public debutant in timpul serviciului
    ...........................................................................
    Concluzii .................................................................
    Recomandari ...............................................................
    Numele si prenumele indrumatorului ........................................
    Functia publica ...........................................................
    Data intocmirii ...........................................................
    Semnatura .................................................................

    ANEXA 2
    la regulament

    Unitatea ...................

                              RAPORT DE STAGIU
    Numele si prenumele functionarului public debutant ........................
    Functia publica (debutant) ................................................
    Perioada de stagiu: de la ................... la ..........................
    Atributiile de serviciu*) .................................................
    Alte atributii*) .........................................................
    Cursuri de specializare/alte forme de perfectionare*) ...................
    Activitati din afara institutiei, in care s-a implicat.
    Alte activitati*) ......................................................
    Descrierea activitatii desfasurate pe parcursul perioadei de stagiu
    ...........................................................................
    Dificultati intampinate pe parcursul perioadei de stagiu
    ...........................................................................
    Data intocmirii ...........................................................
    Semnatura .................................................................
------------
    *) Se vor preciza atributiile prevazute in fisa postului.
    *) Se vor preciza atributiile stabilite de seful ierarhic sau alte persoane cu functii de conducere.
    *) Se vor indica doar cele urmate pe parcursul perioadei de stagiu.
    *) Se vor indica, daca este cazul, articolele sau lucrarile publicate, comunicari stiintifice etc.

    ANEXA 3
    la regulament

    Unitatea ...................

                                    RAPORT
                     de evaluare a perioadei de stagiu

    Numele si prenumele functionarului public debutant ........................
    Functia publica ...........................................................
    Compartimentul ............................................................
    Perioada de stagiu: de la ..................... la ........................
________________________________________________________________________________
Nr.                         Criterii de evaluare                        Nota
crt.
________________________________________________________________________________
  1. Cunoasterea reglementarilor specifice domeniului de activitate
  2. Cunoasterea specificului administratiei publice
  3. Capacitatea de indeplinire a atributiilor de serviciu
  4. Abilitati pentru desfasurarea activitatilor sub stres
  5. Rezistenta la efort prelungit
  6. Capacitatea de analiza, sinteza
  7. Capacitatea de intelegere a sarcinilor de serviciu
  8. Capacitatea de concentrare
  9. Capacitatea de intelegere si invatare rapida
  10. Capacitatea de rezolvare si aplanare a conflictelor
  11. Capacitatea de integrare rapida in colectiv
  12. Capacitatea de a lucra in echipa
  13. Comunicare
  14. Operativitate si corectitudinea realizarii sarcinilor
  15. Conduita in timpul serviciului
________________________________________________________________________________
            Calificativ de evaluare ................................

    Propuneri .................................................................
    Recomandari ...............................................................
    Numele si prenumele evaluatorului .........................................
    Functia publica ...........................................................
    Data intocmirii ...........................................................
    Semnatura .................................................................SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2793/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2793 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Obţinerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o mare problemă pentru atât de mulţi clienţi care au nevoi financiare. Problema de rău de credit şi garanţii sunt ceva care clientii sunt mereu îngrijorat atunci când caută un împrumut de la un creditor legitim. Dar firma MIDLAND CREDIT a făcut această diferență în industria de creditare. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de către consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am fost dat privilegiul de a satisface nevoile financiare. Problema de credit nu ar trebui să te oprească de la obtinerea de împrumut care aveţi nevoie. Serviciile noastre includ următoarele:- *Investitorii credite * Consolidarea datoriilor * Al doilea credit ipotecar * Credite de afaceri * Credite personale *Credite internaţionale Fără asigurări sociale şi fără cecuri de credit, garanţie 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom face visul să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm firma de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică, pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii pentru a merge despre procurarea unui împrumut de la noi: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail:midland.credit2@gmail.com Numele companiei:MIDLAND CREDIT HOME E-mail companie: midland.credit2@gmail.com ID-ul companiei NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto:Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu